Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ape việt nam

117 153 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH APE VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN ĐỨC NGỌC MÃ SINH VIÊN : A20611 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH APE VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn : TS Phạm Thị Hoa Sinh viên thực : Trần Đức Ngọc Mã sinh viên : A20611 Chuyên ngành : Kế Toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian tháng làm khóa luận tốt nghiệp vừa qua, để hoàn thành đƣợc khóa luận này, em xin trân thành cảm ơn giúp đỡ, dạy bảo nhiệt huyết cô giáo TS - Phạm Thị Hoa với ban giám đốc nhân viên phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH APE Việt Nam Nhờ nhiều hƣớng dẫn cô giáo Phạm Thị Hoa anh chị kế toán viên, em có thêm kiến thức hội trải nghiệm phần hành quan trọng doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Qua giúp em hoàn thiện kiến thức tích lũy kinh nghiệm thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng để hoàn thiện đƣợc khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Trần Đức Ngọc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan ! Sinh viên Trần Đức Ngọc MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Vai trò trình bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.4 Một số khái niệm liên quan đến bán hàng xác định kết bán hàng 1.2 Nội dung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2.1 Các phương thức bán hàng 1.2.1.1 Phƣơng thức bán buôn 1.2.1.2 Phƣơng thức bán lẻ 1.2.1.3 Phƣơng thức bán hàng qua đại lý, ký gửi 1.2.1.4 Phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp .6 1.2.1.5 Phƣơng thức hàng đổi hàng 1.2.2 Các phương thức toán .6 1.2.2.1 Phƣơng thức toán trực tiếp 1.2.2.2 Phƣơng thức toán trả sau, trả chậm 1.2.3 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 1.2.3.1 Phƣơng pháp nhập trƣớc – xuất trƣớc 1.2.3.2 Phƣơng pháp bình quân gia quyền .7 1.2.3.3 Phƣơng pháp giá thực tế đích danh 1.3 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.3.1 Kế toán bán hàng 1.3.1.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 1.3.1.2 Kế toán bán hàng theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên .12 1.3.1.3 Kế toán bán hàng theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ .17 1.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng 19 1.3.2.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 19 1.3.2.2 Kế toán xác định kết bán hàng 22 1.4 Hình thức sổ sách kế toán sử dụng hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 23 1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 23 1.4.2 Hình thức Kế toán máy vi tính 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH APE VIỆT NAM 26 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH APE Việt Nam 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH APE Việt Nam.26 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH APE Việt Nam 27 2.1.3 Đặcđiểmhoạtđộng sảnxuấtkinhdoanhtại Côngty TNHHAPEViệt Nam 28 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH APE Việt Nam 29 2.1.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 29 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận .29 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán sách kế toán áp dụng Công ty TNHH APE Việt Nam 31 2.1.5.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 31 2.1.5.2 Các sách kế toán áp dụng 33 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam .33 2.2.1 Đặc điểm hàng hóa Công ty TNHH APE Việt Nam 33 2.2.2 Phương thức bán hàng công ty TNHH APE Việt Nam .34 2.2.3 Phương phápxác định giá vốn hàng bán Công ty TNHH APE Việt Nam.35 2.2.4 Thực trạng kế toán bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam 39 2.3 Thực trạng kế toán xác định kết bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam.69 2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 69 2.3.1.1 Kế toán chi phí nhân viên 69 2.3.1.2 Kế toán chi phí khấu hao 73 2.3.1.3 Kế toán chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác 74 2.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH APE VIỆT NAM 82 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam 82 3.1.1 Những kết đạt Công ty TNHH APE Việt Nam 82 3.1.2 Những tồn Công ty TNHH APE Việt Nam .83 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam 83 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ GTGT Giá trị gia tăng NVKD Nhân viên kinh doanh PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu hạn VND Việt Nam Đồng GVHB Giá vốn hàng bán DT Doanh thu MST Mã số thuế BTC Bộ tài NKC Nhật ký chung CPBH Chi phí bán hàng K/c Kết chuyển HĐ Hợp đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Biểu số 2.1 Sổ chi tiết hàng hóa 37 Biểu số 2.2 Bảng tổng hợp xuất nhập tồn 38 Biểu số 2.3 Hợp đồng kinh tế 40 Biểu số 2.4 Biên giao hàng 41 Biểu số 2.5 Phiếu xuất kho 42 Biểu số 2.6 Hóa đơn GTGT bán hàng 43 Biểu số 2.7 Hóa đơn GTGT 44 Biểu số 2.8 Biên giao hàng 45 Biểu số 2.9 Phiếu xuất kho 46 Biểu số 2.10 Hóa đơn GTGT bán hàng 47 Biểu số 2.11 Giấy báo có ngân hàng .48 Biểu số 2.12 Phiếu xuất kho 49 Biểu số 2.13 Hóa đơn GTGT 50 Biểu số 2.14 Phiếu thu 51 Biểu số 2.15 Hóa đơn mua hàng 52 Biểu số 2.16 Hóa đơn bán hàng giao tay ba 53 Biểu số 2.17 Lệnh chi ngân hàng 54 Biểu số 2.18 Giấy báo có ngân hàng .55 Biểu số 2.19 Bảng kê bán lẻ hàng hóa 56 Biểu số 2.20 Phiếu xuất kho 57 Biểu số 2.21 Hóa đơn GTGT 58 Biểu số 2.22 Phiếu thu 59 Biểu số 2.23 Sổ tài khoản 632 60 Biểu số 2.24 Sổ tài khoản 511 61 Biểu số 2.25 Bảng tổng hợp giá vốn hàng bán .62 Biểu số 2.26 Bảng tổng hợp doanh thu 63 Biểu số 2.27 Sổ Nhật ký chung .64 Biểu số 2.28 Sổ tài khoản 632 67 Biểu số 2.29 Sổ tài khoản 511 68 Biểu số 2.30 Bảng chấm công 70 Biểu số 2.31 Bảng toán tiền lương .71 Biểu số 2.32 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 72 Biểu số 2.33 Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ 73 Biểu số 2.34 Hóa đơn dịch vụ viễn thông .74 Biểu số 2.35 Phiếu chi toán tiền điện thoại 75 Biểu số 2.36 Hóa đơn tiền điện 76 Biểu số 2.37 Sổ Nhật ký chung .77 Biểu số 2.38 Sổ tài khoản 642 79 Biểu số 2.39 Sổ Nhật ký chung .80 Biểu số 2.40 Sổ tài khoản 911 81 Biểu số 3.1 Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa 85 Biểu số 3.2 Sổ chi tiết toàn khoản 6421 .89 Biểu sổ 3.3 Sổ chi tiết tài khoản 6422 90 Biểu số 2.40 Sổ tài khoản 911 Công ty TNHH APE Việt Nam Mẫu số: S03a – DNN Số nhà 12, ngách 26, ngõ 162 Đội Cấn, phƣờng (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 (Tháng 01/2015) Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, Tháng Diễn giải TK đối ứng A B C D H Số tiền Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 31/01/2015 PKT 04 31/01/2015 K/c từ 511  911 511 31/01/2015 PKT 01 31/01/2015 K/c từ 632  911 632 416.606.000 31/01/2015 PKT 02 31/01/2015 K/c từ 642  911 642 150.847.652 611.875.000 Cộng số phát sinh 611.875.000 611.875.000 Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu (Nguồn: Phòng tài – Kế toán) Kết tiêu thụ công ty đƣợc xác định công thức: Kết tiêu thụ công ty = Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý kinh doanh = 611.875.000 - 416.606.000 - 150.847.652 = 44.421.348 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH APE VIỆT NAM 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam 3.1.1 Những kết đạt Công ty TNHH APE Việt Nam Về máy quản lý: Công ty có mô hình quản lý đƣợc xây dựng cách khoa học, hợp lý có hiệu quả, phù hợp Công ty chủ động kế hoạch hoạt động kinh doanh, có uy tín thƣơng hiệu thị trƣờng ngành cung cấp thiết bị điện, có chỗ đứng trƣớc cạnh tranh đối thủ tạo tiềm phát triển lâu dài Bên cạnh đó, Công ty thực nghĩa vụ thuế nhà nƣớc cách đầy đủ, nắm bắt đƣợc quy định, luật nhà nƣớc ban hành Bộ tài đề Hình thức áp dụng nốp thuế kê khai thuế qua mạng internet giúp cho công việc kế toán thuận tiện so với việc kê khai thuế chi cục thuế Việt Nam Về phương thức bán hàng phương thức toán: Công ty áp dụng nhiều phƣơng thức bán hàng phong phú phong phú nhƣ bán sỉ, bán lẻ, xuất bán trực tiếp… Với việc áp dụng nhiều hình thức bán hàng giúp công ty linh hoạt việc phân phối giới thiệu hàng hóa thị trƣờng, đạt đƣợc hiệu suất tiêu thụ cao Bên cạnh đó, Công ty áp dụng nhiều phƣơng thức toán nhƣ: tiền mặt, không dùng tiền mặt toán chậm Điều giúp Công ty linh hoạt việc toán Tổ chức máy kế toán: gọn nhẹ, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phù hợp với trình độ chuyên môn nhân viên kế toán, phân hành có phối hợp chặt chẽ với đảm bảo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát kế toán Chính sách, chế độ kế toán: Hình thức sổ kế toán: Công ty áp dụng nhật ký chung theo kế toán thủ công có hỗ trợ phần mềm Excel Hình thức đơn giản, dễ làm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý trình độ nhân viên trang thiết bị phục vụ cho công tác kế toán Công ty  Hệ thống chứng từ kế toán: theo mẫu bảng biểu tài chính, đảm bảo tính pháp lý rõ ràng  Hệ thống sổ kế toán: áp dụng loại sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung, kết cấu mẫu sổ theo quy định BTC  Phương pháp tính giá vốn hàng bán: Công ty áp dụng phƣơng pháp bình quân kỳ dự trữ, giảm nhẹ khối lƣợng công việc tính toán kế toán 82 3.1.2 Những tồn Công ty TNHH APE Việt Nam Bên cạnh ƣu điểm đạt đƣợc nhƣ trình bày công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH APE Việt Nam nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để tăng giá trị cốt lõi Thứ nhất: Chƣa áp dụng phầm mềm kế toán máy vi tính: Công ty chƣa dùng phần mềm kế toán máy tính Vì vậy, chƣa giảm đƣợc khối lƣợng công việc kế toán, nên có trƣờng hợp xảy sai sót Cụ thể máy tính chƣa đƣợc cài đặt gói phần mềm hỗ trợ cho công việc kế toán nhƣ: Misa, Fast Accounting… để giúp ích cho việc công tác kế toán Thứ hai: Về chứng từ kế toán Đối với bảng kê bán lẻ hàng hóa Công ty thiếu tiêu “Tiền thuế GTGT” theo điều khoản 16 thông tƣ 64 BTC ban hành ngày 15/05/2013 gây khó khăn cho việc ghi sổ kế toán Thứ ba: Thực sách khách hàng Công ty chƣa thực chiết khấu thƣơng mại chiết khấu toán cho khách hàng, ảnh hƣởng đến tình hình tài chính, nhƣ kế hoạch tiêu thụ Công ty Điều dẫn đến giảm thị phần, không giữ đƣợc khách hàng, ảnh hƣởng tới kế hoạch tiêu thụ Thứ tƣ: Phƣơng pháp tính giá vốn hàng bán: Công ty sử dụng phƣơng pháp tính giá vốn hàng hóa xuất kho theo bình quân kì dự trữ, nên việc tính giá vào cuối kì gây ảnh hƣởng đến số phân hành khác không cung cấp đủ thông tin thời điểm xuất kho, ảnh hƣởng đến vấn đề quản trị chi phí Thứ năm: Hạn chế kế toán chi phí quản lý kinh doanh Công ty chƣa mở sổ tài khoản bậc tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” để thực theo dõi chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cà chƣa mở sổ chi tiết theo yếu tố chi phí tài khoản bậc Công ty ghi chép hai loại chi phí chung mẫu sổ Chính điều ảnh hƣởng đến việc quản trị chi phí nhà quản lý Công ty 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam Giải pháp thứ nhất: Áp dụng phần mềm kế toán máy vi tính Hình thức kế toán mà công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung nhƣng thực Excel Do vậy, hình thức ảnh hƣởng đến tính xác, kịp thời, không giảm nhẹ công tác kế toán Để khắc phục điều trên, Công ty nên mua phần mềm kế toán Có nhiều phần mềm nhƣ: Ecount, Misa, CNS, 3Tsoft…đáp ứng đƣợc với 83 khả tài phù với hợp trình độ nhân viên kế toán Với việc sử dụng phần mềm kế toán trình hạch toán tối đa đƣợc nguyên tắc tiết kiệm đặc biệt tổ chức công tác k ế toán (giảm đƣợc nhiều thao tác sổ sách kế toán) Thông qua việc sử dụng kế toán máy, kế toán viên cung cấp thông tin cách xác nhanh chóng vào thời điểm Hơn nữa, không tin này, có sai lệch sổ kế toán báo cáo kế toán đƣợc xử lý trực tiếp chứng từ kế toán nhập vào máy tính Khi kế toán áp dụng kế toán máy thực theo trình tự nhƣ sau: Sơ đồ 3.1 Sơ đồ trình tự kế toán máy Kiểm tra phân loại Nhập liệu Truy xuất In bảng biểu Bước 1: Mỗi ngày, kế toán dựa vào chứng từ gốc bắt đầu tiến hành phân loại, kiểm tra hõa hóa số liệu kế toán nhƣ: mã hóa chứng từ, mã hóa tài khoản đối tƣợng kế toán Bước 2: Các chứng từ sau đƣợc mã hóa đƣợc nhập sở liệu theo chƣơng trình cài đặt có sẵn máy tính Trên máy tính, phầm mềm yêu cầu kế toán cần phải nhập đủ thông tin yêu cầu chứng từ vào sở liệu Bước 3: Khi sở liệu đầy đủ thông tin, phần mềm máy tính tự động truy xuất số liệu theo chƣơng trình cài đặt để vào sổ Nhật ký chung, sổ cái… Bước 4: Cuối tháng, kế toán tiến hàng lập bảng cân đối thử bút toán phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh, khóa sổ kế toán Sau tiến hành in bảng biểu, sổ liên quan báo cáo tài Giải pháp thứ hai: Về bảng kê hàng hóa bán lẻ Công ty nên sửa cho với điều 16 thông tƣ 64 BTC ban hành ngày 15/05/2013 để tiện cho việc ghi sổ kế toán Cụ thể thêm cột tiêu: Thuế giá trị gia tăng để theo dõi thuế mặt hàng tùy theo mặt hàng mà tỷ suất thuế GTGT khác 84 Biểu số 3.1 Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO KHÁCH HÀNG (Trích) (Ngày 27 tháng 01 năm 2015) Tên tổ chức cá nhân: Khách lẻ Số: 18903 Họ tên ngƣời bán hàng: Nguyễn Thùy Linh Địa nơi bán hàng: số 397 ngõ 54, phố Bùi Xƣơng Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội STT Tên hàng hoá Đơn SL vị tính Đơn giá 01 Quạt media FS40-3BR 02 Ổ cắm điện lỗ 5m 76.000 03 Biến áp DN015 04 CD đế sứ 3P60A 05 Attomat BKN 3P32A Thành tiền Thuế GTGT Tổng cộng 120.000 1.320.000 76.000 7.600 83.600 328.000 984.000 98.400 1.082.400 45.000 315.000 31.500 346500 180.000 360.000 36.000 396.000 2.935.000 293.500 3.228.500 600.000 1.200.000 Tổng cộng Tổng số tiền (bằng chữ): ba triệu hai trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng tài – Kế toán) Giải pháp thứ ba: Về thực sách khách hàng Công ty nên thực sách khách hàng:  Về chiết khấu thƣơng mại: khách hàng mua khối lƣợng hàng lớn nên áp dụng chiết khấu cho khách hàng để giữ khách hàng thƣờng xuyên thu hút khách hàng mới, mở rộng quy mô tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh cho Công ty  Đối với “Chiết khấu thương mại” kế toán sử dụng TK521 (5211)  Tài khoản 521 – “Các khoản giảm trừ doanh thu”: Tài khoản dùng để phản ánh tất cảc khoản giảm trừ doanh thu bán hàng doanh nghiệp Tài khoản 521 có tài khoản cấp 2: + TK 5211: Chiết khấu thƣơng mại + TK 5212: Hàng bán bị trả lại 85 + TK 5213: giảm giá hàng bán Kết cấu nội dung tài khoản 521 – “Các khoản giảm trừ doanh thu” nhƣ sau: TK 521 – “Các khoản giảm trừ doanh thu”  Số chiết khấu thƣơng mại chấp nhận  Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn số  Doanh thu hàng bán bị trả lại, trả lại chiết khấu thƣơng mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán sang tài khoản tiền cho ngƣời mua trừ vào tài khoản phải thu khách hàng số hàng 511 để xác định doanh thu kỳ báo cáo toán cho khách hàng hóa bán  Các khoản giảm giá hàng bán đƣợc chấp nhận cho ngƣời mua hàng hóa chất lƣợng sai quy cách theo quy định hợp đồng kinh tế Phƣơng pháp kế toán: số tiền chiết khấu thƣơng mại cho khách hàng hƣởng, kế toán ghi: Nợ TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (33311) (Nếu có) Có TK 111, 112, 131, Cuối kỳ, kết chuyển chiết khấu thƣơng mại vào 511 để giảm trừ doanh thu: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 521 - Chiết khấu thƣơng mại Công ty nên nghiên cứu khoản chiết khấu thƣơng mại tỷ lệ dựa doanh nghiệp khác nhƣ:  1% - Với đơn hàng 30.000.000  1,5% - Với đơn hàng 35.000.000  2% - Với đơn hàng 40.000.000 Công thức tính nhƣ sau: Mức chiết khấu thương mại = Tổng doanh thu hàng bán × 2%  Về chiết khấu toán: khách hàng toán tiền hàng trƣớc thời hạn quy định Công ty nên thực chiết khấu toán để tăng lực tài đảm bảo khả toán Công ty 86  Đối với “Chiết khấu toán” kế toán sử dụng TK635  Tài khoản 635 – “Chi phí tài chính” phản ánh khoản chi phí hoạt động tài bao gồm khoản chi phí khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ tài Kết cấu nội dung tài khoản 635 – “Chi phí tài chính” nhƣ sau: TK 635 – “Chi phí tài chính”  Chiết khấu toán cho ngƣời mua  Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ  Các khoản lỗ lý, nhƣợng bán chứng khoán (Chênh lệch số dự phòng phải lập kỳ nhỏ số dự khoản đầu tƣ phòng trích lập năm trƣớc chƣa sử  Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả dụng hết) chậm, lãi thuê tài sản thuê tài  Các khoản chi phí hoạt động tƣ tài khác… đầu  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn chi phí tài phát sinh kỳ để xác định kết kinh doanh Phƣơng pháp kế toán số tiền chiết khấu toán giành cho khách hàng đƣợc kế toán ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài Có TK 111, 112, 131, Cuối kỳ, kết chuyển chiết khấu toán vào 911: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài Công ty nên nghiên cứu khoản chiết khấu toán tỷ lệ dựa doanh nghiệp khác nhƣ: Mức chiết khấu toán = Tổng số tiền toán × 4% Ví dụ: Trong tháng 01/2015, công ty TNHH Một thành viên điện tử Gia Nguyên nhập mua hàng hóa công ty với khối lƣợng 2000 Ổ cắm 3TS5-2, 20 Biến áp 3K101M2YH5YC, 30 Máng siêu mỏng Royal 1.2m, HP Pavilion DV4 1402 với tổng giá trị toán (bao gồm thuế GTGT 10%) 26.020.000 VNĐ Công ty nên thực chiết khấu toán cho khách hàng nhƣ sau: Mức chiết khấu toán = 26.020.000 × 4% = 1.040.800 đồng = 24.979.200 đồng Vậy số tiền khách hàng phải toán cho phía công ty là: Tổng số tiền KH phải trả = 26.020.000 - 1.040.800 87 Giải pháp thứ tư: phương pháp tính giá vốn hàng bán Hiện nay, Công ty TNHH APE Việt Nam áp dụng phƣơng pháp tính giá xuất kho theo phƣơng pháp “Bình quân kì dự trữ” Phƣơng pháp đơn giản, dễ tính toán nhƣng lại không cung cấp thông tin kịp thời thời điểm xuất hàng Trong điều kiện Công ty sử dụng phần mềm kế toán nên áp dụng phƣơng pháp vốn hàng bán theo phƣơng pháp “Bình quân sau lần nhập” có hỗ trợ phần mềm kế toán Phƣơng pháp mang lại hiệu cho Công ty khắc phục đƣợc hạn chế phƣơng pháp bình quân kì dự trữ Giải pháp thứ năm: kế toán chi phí quản lý kinh doanh Kế toán Công ty nên mở hai sổ tài khoản bậc là: TK6421, TK6422 theo dõi chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp để phục vụ cho quản trị chi phí hiệu Mỗi sổ tài khoản bậc chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán cần mở sổ chi tiết theo dõi theo yếu tố chi phí Dƣới mẫu sổ chi tiết TK 642 – “Chi phí quản lý kinh doanh” 88 Biểu số 3.2 Sổ chi tiết toàn khoản 6421 Công ty TNHH APE Việt Nam Số nhà 12, ngách 26, ngõ 162 Đội Cấn, phƣờng Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Mẫu số S20 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CHI TIẾT (Tháng 01 năm 2015) Tài khoản: 6421 – Chi phí bán hàng Chứng từ Ngày tháng ghi sổ 07/01 2541865 31/01 31/01 31/01 BTLT1 BTLT1 BPBKHT1 Số hiệu Ngày tháng Diễn giải 07/01 Chi phí quảng cáo … 31/01 Hạch toán CP tiền lƣơng 31/01 Trích theo lƣơng 31/01 Khấu hao TSCĐ Cộng phát sinh Kết chuyển chi phí bán hàng TK đối ứng Ghi nợ TK 6421 Chia Tổng số 64211 1111 520.000 334 338 214 38.240.000 6.480.000 419.086 78.002.541 911 Đơn vị tính: VNĐ … … 64214 … 64217 64218 520.000 38.240.000 6.480.000 44.720.000 419.086 419.086 7.962.396 24.901.059 78.002.541 Ngƣời lập (ký,họ tên) Kế toán trƣởng (ký, họ tên) (Nguồn: Phòng tài – Kế toán) 89 Biểu sổ 3.3 Sổ chi tiết tài khoản 6422 Công ty TNHH APE Việt Nam Số nhà 12, ngách 26, ngõ 162 Đội Cấn, phƣờng Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Mẫu số S20 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CHI TIẾT (Tháng 01 năm 2015) Tài khoản: 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Chứng từ NT ghi sổ Số hiệu 06/01 PC 212 15/01 15/01 22/01 3747914 0251087 0021785 31/01 BTLT1 31/01 BTLT1 31/05 BPBKHT1 NT Diễn giải 06/01 Chi phí tiếp khách … 15/01 Thanh toán tiền điện thoại 15/01 Thanh toán tiền điện 22/01 Thanh toán tiền cƣớc taxi Lƣơng phải trả ngƣời lao 31/01 động Các khoản trích theo 31/01 lƣơng 31/05 Khấu hao TSCĐ TK đối ứng Kế chuyển chi phí QLDN Ghi nợ TK 6421 Chia Tổng số 64221 1111 80.000 1111 1111 1111 383.182 1.316.176 320.000 334 57.360.000 57.360.000 338 9.720.000 9.720.000 214 628.628 Cộng phát sinh 72.845.111 911 Đơn vị tính: VNĐ … … 64224 … 64226 64227 64228 80.000 383.182 1.316.176 320.000 628.628 67.080.000 628.628 1.699.358 3.437.125 72.845.111 (Nguồn: Phòng tài – Kế toán) 90 KẾT LUẬN Xu hội nhập mở thị trƣờng rộng lớn, kết hợp với nhiều hội mà doanh nghiệp năm bắt đƣợc dân đến thành công, đồng thời môi trƣờng để doanh nghiệp cạnh tranh rộng rãi gay gắt Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, tiêu thụ hàng hóa khâu quan trọng trình tái sản xuất xã hội Quá trình diễn nhƣ đồng nghĩa với tồn phát triển doanh nghiệp nhƣ Nhất môi trƣờng cạnh tranh nhƣ nay, tiêu thụ hàng hóa trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng đòi hỏi phải hoàn thiện Qua trình thực tập công ty TNHH APE Việt Nam, em nhận thấy máy kế toán nói chung phần hành kế toán bán hàng nói riêng, em chọn đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH APE Việt Nam” kho khóa luận Qua thời gian công tác nghiên cứu, em thấy ƣu điểm cần phải phát huy đồng thời nhận tồn số hạn chế cần khắc phục Em đƣa số đề xuất, giải pháp phƣơng hƣớng hoàn thiện chƣơng khóa luận Em hy vọng đề xuất giúp ban lãnh đạo công ty TNHH APE Việt Nam đƣa đƣợc sách, chiến lƣợc để cải thiện phát triển tốt cho phía công ty Vì thời gian nghiên cứu trình độ có hạn nên viết em không tránh khỏi nhiều điều thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ phía thầy cô giáo anh chị kế toán Công ty TNHH APE Việt Nam Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Thị Hoa với thầy cô khoa Kinh tế - Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long cán nhân viên Công ty nhiệt tình giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Trần Đức Ngọc 91 DANH MỤC THAM KHẢO Webketoan.vn Sách kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ năm 2014 Nhà xuất Lao Động Thuvienphapluat.vn Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung, Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán, Đại học Thăng Long Bộ tài (2013), Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1,2), Nhà xuất lao động Hà Nội Quyết định số 48/2006 – QĐ/BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ tài ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp số thông tƣ liên quan TS Hà Thị Ngọc Hà (2012), Hƣớng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa, Nhà xuất Tài Chính Bộ Tài – Hệ thống kế toán Việt Nam (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp – Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất Tài Chính Bộ Tài – Hệ thống kế toán Việt Nam (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp – Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế toán, sơ đồ kế toán, Nhà xuất Tài Chính 10 Khóa luận tham khảo Sinh viên Trƣờng Đại học Thăng Long 11 Các tài liệu công ty TNHH APE Việt Nam 92
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ape việt nam , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ape việt nam , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ape việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay