CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

24 233 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:31

LỜI MỞ ĐẦU Ngày 11-1-2007 dấu mốc quan trọng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nước ta: Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngay sau gia nhập WTO, bắt tay vào xây dựng Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế Ðể thực cam kết gia nhập WTO, Việt Nam tiến hành điều chỉnh sách thương mại theo hướng minh bạch thông thoáng hơn, ban hành nhiều luật văn luật để thực cam kết đa phương, mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, biện pháp cải cách đồng nước nhằm tận dụng tốt hội vượt qua thách thức trình hội nhập Mặc dù thực nhiều cải cách thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần tiếp tục xem xét việc liên kết doanh nghiệp Chính phủ việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế; phát huy vai trò khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước việc thực sách; cách thức vận dụng công cụ sách thương mại quốc tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách thương mại quốc tế phải hoàn thiện để vừa phù hợp với chuẩn mực thương mại quốc tế hành giới, vừa phát huy lợi so sánh Việt Nam Vì vậy, việc xem xét điều chỉnh sách thương mại quốc tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước có ý nghĩa quan trọng việc góp phần đưa Việt Nam hội nhập thành công đạt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp hoá vào năm 2020 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm Thương mại quốc tế Chính sách thương mại quốc tế Thương mại quốc tế trao đổi hàng hoá dịch vụ qua biên giới quốc gia Theo nghĩa rộng hơn, thương mại quốc tế bao gồm trao đổi hàng hoá, dịch vụ yếu tố sản xuất qua biên giới quốc gia Tổ chức thương mại giới (WTO) xem xét thương mại quốc tế bao gồm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ thương mại quyền sở hữu trí tuệ Chính sách thương mại quốc tế hệ thống quan điểm, nguyên tắc, công cụ biện pháp nhà nước sử dụng để điều tiết quản lý hoạt động thương mại quốc tế quốc gia nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc gia thời gian định 1.2 Vai trò sách thương mại quốc tế Chính sách thương mại quốc tế phận sách kinh tế xã hội Nhà nước, có quan hệ chặt chẽ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Chính sách TMQT tác động mạnh mẽ đến trình tái sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế đất nước, đến quy mô phương thức tham gia kinh tế nước vào phân công lao động quốc tế thương mại quốc tế Chính sách TMQT có vai trò to lớn việc khai thác triệt để lợi so sánh kinh tế nước, phát triển ngành sản xuất dịch vụ đến quy mô tối ưu, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nâng cao hiệu hoạt động kinh tế Chính sách TMQT tạo nên tác động tích cực có sở khoa học thực tiễn, tức xuất phát từ bối cảnh khách quan kinh tế giới, ý đến đặc điểm trình độ phát triển kinh tế nước, tuân theo quy luật khách quan vận động quan hệ kinh tế quốc tế thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với biến đổi mau lẹ thực tiễn 1.3 Đặc điểm thương mại nước phát triển Thương mại quốc tế nước phát triển năm gần có số đặc điểm sau: Một là, thương mại quốc tế năm gần có xu hướng tăng với tốc độ cao so với tốc độ tăng trưởng sản xuất giới, điều đưa đến tỷ trọng kim ngạch ngoại thương tổng sản phẩm quốc dân quốc gia ngày lớn, thể mức độ mở cửa gia tăng kinh tế quốc gia thị trường giới Hai là, tốc độ tăng trưởng thương mại vô hình tăng nhanh tốc độ tăng trưởng thương mại hữu hình, thể biến đổi sâu sắc cấu kinh tế quốc gia, Ba là, cấu mặt hàng thương mại quốc tế có thay đổi sâu sắc với hướng sau đây: - Giảm đáng kể tỷ trọng nhóm hàng lương thực thực phẩm - Giảm mạnh tỷ trọng nhóm hàng nguyên liệu, tăng nhanh tỷ trọng dầu mỏ khí đốt - Tăng nhanh tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến, máy móc thiết bị Bốn là, Sự phát triển thương mại giới ngày mở rộng phạm vi phương thức cạnh tranh với nhiều công cụ khác nhau, mặt chất lượng, điều kiện giao nhận, bao bì, mẫu mã, thời hạn toán, dịch vụ sau bán hàng Năm là, Chu kỳ sống loại sản phẩm ngày rút ngắn, việc đổi thiết bị, đổi công nghệ, đổi mẫu mã hàng hóa diễn liên tục, đòi hỏi phải động, nhạy bén gia nhập thị trường giới Các sản phẩm có hàm lượng khoa học khoa học công nghệ cao có sức cạnh tranh mạnh mẽ sản phẩm nguyên liệu thô ngày giá, sức cạnh tranh Sáu là, phát triển quan hệ kinh tế quốc tế mặt thúc đẩy phát triển kinh tế xong mặt khác, liên kết kinh tế quốc tế hình thành hàng rào mới, yêu cầu bảo hộ mậu dịch ngày tinh vi CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 2.1 Thực trạng sách TMQT Việt Nam sau gia nhập WTO 2.1.1 Quá trình hội nhập TMQT Việt Nam 2.1.1.1 Giai đoạn thăm dò hội nhập (1988-1991) Trong giai đoạn này, Việt Nam thực công nghiệp hoá không rõ ràng có xu hướng thay nhập cởi bỏ dần hạn chế xuất khẩu, thực hoàn thiện sách tài chính, thuế mở cửa sàn giao dịch ngoại hối vào năm 1991, ban hành thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế doanh thu, thuế lợi nhuận vào năm 1990 Chính sách xuất nhập quy định thương mại thông thoáng theo doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tham gia vào thương mại quốc tế vào năm 1991 thành lập khu chế xuất Tuy nhiên, số hàng hoá bị giới hạn xuất số công ty tổng công ty xuất phải đăng ký nhóm hàng hoá xuất với quan quản lý nhà nước 2.1.1.2 Giai đoạn khởi động hội nhập (1992-2000) Tính đến năm 2000, doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhà nước Chính sách thương mại quốc tế Việt Nam có xu hướng thay nhập Đặc điểm bật việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế Việt Nam giai đoạn lịch trình giảm thuế cụ thể Trong giai đoạn này, nhận thức mối quan hệ tự hoá bảo hộ mậu dịch Việt Nam sách thương mại quốc tế nhiều thay đổi so với giai đoạn thăm dò hội nhập Việt Nam theo đuổi chiến lược công nghiệp hoá không rõ ràng Việt Nam vừa muốn thực công nghiệp hoá thay nhập vừa muốn hướng vào xuất Xu hướng hướng vào xuất ưu tiên thể việc thông thoáng thủ tục xuất thủ tục nhập bãi bỏ hầu hết giấy phép nhập chuyến vào năm 1995, dỡ bỏ quyền kiểm soát buôn bán gạo vào năm 1997, khuyến khích doanh nghiệp xuất có doanh nghiệp FDI Kể từ năm 1998, doanh nghiệp FDI xuất hàng hoá giấy phép đầu tư Năm 1993, Chính phủ cho phép nợ thuế đầu vào xuất Các lệnh cấm nhập tạm thời hàng tiêu dùng hay cấm nhập đường vào năm 1997 sách thương mại quốc tế Việt Nam không hoàn toàn nhằm bảo hộ thị trường nội địa 2.1.1.3 Giai đoạn tăng cường hội nhập (2001-nay) Trong giai đoạn này, Việt Nam có xu hướng hướng vào xuất Tuy nhiên, dường mục tiêu phương pháp công nghiệp hoá chưa thống cấp, ngành dẫn đến tình trạng theo chưa chủ động hội nhập Các danh mục hàng hoá thuế suất nhập chủ yếu ban hành theo hiệp định mà Việt Nam ký kết với EU (Châu âu), ASEAN (Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á), Hoa Kỳ, Canada Một mặt, Việt Nam đẩy mạnh xuất cho phép xuất không hạn chế theo ngành nghề ghi giấy phép kinh doanh vào năm 2001, ban hành danh mục biểu thuế ưu đãi hàng năm, đàm phán ASEAN ASEAN mở rộng ban hành quy trình xét miễn, giảm hoàn thuế xuất nhập vào năm 2005, đẩy mạnh đàm phán thức gia nhập WTO vào 11/01/2007 Tuy nhiên, Việt Nam lúng túng việc giải việc bảo hộ thị trường nội địa cho số ngành hàng ô tô, sắt thép, điện tử… 2.1.2 Thực trạng hoàn thiện công cụ thuế quan Đối với thuế nội địa, cam kết WTO cuả Việt Nam tập trung vào thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Quy định hành có phân biệt đối xử định số mặt hàng chủ yếu hình thành từ hoạt động nhập Điều đòi hỏi Việt Nam phải cam kết thay đổi quy định liên quan để tuân thủ nghĩa vụ theo quy định điều III cuả GATT 1994 Theo đó, sản phẩm bia, rượu đòi hỏi phải điều chỉnh theo lộ trình để phù hợp với thông lệ quốc tế Việc lựa chọn tiêu dùng, sản xuất loại bia trở nên đơn giản với người tiêu dùng nhà sản xuất, nhập nhà quản lý vòng năm tới Việt Nam áp dụng thống thuế tiêu thụ đặc biệt với tất loại bia mà không phụ thuộc vào hình thức đóng gói Với rượu, tiêu chí để phân định mức thuế suất phân hoá theo nồng độ cuả rượu Rượu 20 độ cồn phải áp dụng mức thuế tuyệt đối tính lít mức thuế suất tỉ lệ đơn Những thay đổi thực lộ trình năm kể từ ngày cam kết Với cam kết này, đối tượng khác chịu thuế tiêu thụ đặc biệt rượu bia thay đổi nghĩa vụ thuế TTĐB Đối với thuế nhập khẩu, câu trả lời hàng hoá nhập trở nên rẻ dễ tìm mua Việt Nam cam kết ràng buộc mức trần cho toàn biểu thuế nhập với 10.600 dòng thuế có mức thuế bình quân giảm khoảng 3% từ 17,4% 13,4% Lộ trình cắt giảm vòng 5-7năm kể từ thời điểm cam kết Đặc biệt mặt hàng nông nghiệp từ lâu ta xem mặt hàng chủ lực cuả Việt Nam bị cắt giảm tương tự- từ 23,5% xuống 20,9% vòng năm Với hàng công nghiệp từ 16,8% xuống 12,6% thời gian từ 5-7năm Mức cắt giảm bình quân thuế nhập Việt Nam tuân thủ mức cắt giảm thuế chung vòng Urugoay vào khoảng 27% (30% cho hàng nông sản, 24% co hàng công nghiệp) nước phát triển Theo mức cam kết cụ thể có khoảng 1/3 số dòng thuế bị cắt giảm chủ yếu dòng thuế suất cao 20% chẳng hạn sản phẩm thịt, sữa, bia, rượu, thuốc lá, xe ôtô, xe máy, xi măng, máy điều hoà, máy giặt khoảng thời gian 2-12 năm tới có mức giá rẻ so với thị trường vào thời điểm đạt đến mức thuế suất cam kết thấp Tuy nhiên mặt hàng trọng yếu trì mức bảo hộ định Ngành có mức thuế suất giảm nhiều dệt may, cá, sản phẩm cá, gỗ giấy, máy móc thiết bị điện-điện tử Bên cạnh có trường hợp Việt Nam cam kết mức thuế trần cao mức áp dụng với nhóm hàng xăng dầu, kim loại, hoá chất phương tiện vận tải Theo cam kết cắt giảm thuế tuân thủ số hiệp định tự theo ngành WTO yêu cầu giảm thuế xuống 0% mức thấp Đây hiệp định tự nguyện nước gia nhập phải tham gia số ngành Việt Nam cam kết ngành sản phẩm công nghệ thông tin, dệt may thiết bị y tế tham gia phần với thời gian thực 3-5 năm ngành thiết bị máy bay, hóa chất thiết bị xây dựng Hạn ngạch thuế quan thuế có mối quan hệ với việc xác định tính hợp pháp hàng nhập để đánh thuế Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng đường, trứng gia cầm, thuốc muối Quy định thực tế liên quan đến số lượng hàng nhập thị trường Bên cạnh cần phải kể đến cam kết việc xác định trị giá hải quan (customs valuation) Xác định trị giá hải quan định giá tính thuế xuất nhập khầu, từ xác định số tiền thuế xuất hay nhập tương ứng Hiện Việt Nam quy định trị giá hải quan xác định vào “giá hợp đồng” Trên thực tế, quy định không đồng nghĩa với việc xác định trị “trị giá giao dịch” quy định Thoả thuận bổ sung cuả Điều (về trị giá hải quan) Thoả thuận chung thuế quan thương mại 1994 Chính Việt Nam cam kết có đổi để tương thích, có việc ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định trị giá hải quan Có vẻ cam kết liên quan đến thuế Giá trị giá tăng (GTGT) Thực chất không hẳn Bởi lẽ thuế GTGT ba nghiã vụ thuế hình thành thực hành vi nhập Giá tính thuế GTGT trường hợp tổng giá giao dịch (mua hàng) với thuế nhập thuế TTĐB (nếu hàng chịu thuế TTĐB) Vì thuế suất thuế nhập giảm dẫn đến số tiền thuế NK tương ứng giảm, hệ số tiền thuế TTĐB (nếu có) tiền thuế GTGT giảm theo giá tính thuế thấp xuống tương ứng Tất thuế thuế gián thu nên cấu thành giá bán thị trường, thuế thấp kéo theo giá hàng hoá giảm Vậy theo lộ trình mà Việt Nam cam kết với khoảng thời gian nhanh sau gia nhập chậm 12 năm kể từ gia nhập, vui mừng người tiêu dùng Việt Nam mua hàng nhập chất lượng cao với giá rẻ Ước lượng mức bình quân rẻ khoảng chừng gần 30% so với giá thị trường (với điều kiện giá giao dịch không đổi) Mặc dù bên cạnh nhiều nỗi lo chung quanh việc cắt giảm thuế khiến cho hàng hóa sản xuất nước bị cạnh tranh liệt hàng nhập Vấn đề không nằm chỗ quy định thuế, mà câu trả lời nằm việc định chuẩn cho hàng hóa nhập vào thị trường Việt Nam, chỗ không dung túng cho việc coi thường người tiêu dùng việc nhà sản xuất đưa thị trường sản phẩm chất lượng thiếu tính cạnh tranh Nhìn xa toán cho đổ công nghệ, nguồn nguyên liệu chất lượng cao, giá rẻ, từ có tác dụng kích thích giao dịch xác lập nhiều hơn, đa dạng hơn, với quy mô lơn hơn, nguồn thu thuế từ dồi Chính sách thương mại quốc tế Việt nam chuyển từ thay nhập sang hướng xuất Trong giai đoạn nay, xu hướng vào xuất hoàn toàn phù hợp Việt Nam cần thiết phải phận kinh tế giới phải tham gia có hiệu vào mạng lưới sản xuất khu vực giới Trên giác độ công cụ sách thương mại quốc tế, hệ thống thuế Việt Nam đánh sau: Một là, hệ thống thuế thay đổi phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia Điều thể việc biểu thuế hàng hoá nhập Việt Nam ngày phù hợp với Hệ thống phân loại hàng hoá mã số Tổ chức hải quan giới hệ thống biểu thuế quan hài hoà Hai là, thông tin việc cắt giảm thuế ngày rõ ràng Thông tin việc cắt giảm thuế cập nhật thường xuyên phổ cập tới toàn doanh nghiệp đối tượng quan tâm Việc thực cải cách thủ tục hành áp dụng công nghệ thông tin quản lý nhà nước ngành thương mại, tài có tác động tích cực tới việc phổ cập thông tin cắt giảm thuế Ba là, việc thay đổi, điều chỉnh thuế suất đột ngột Tình trạng thiếu phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp doanh nghiệp ngành Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chuẩn bị cho việc ban hành, điều chỉnh sách Mặc dù Bộ Tài Bộ chuyên ngành khẳng định vai trò tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp thực tế mà doanh nghiệp tham gia vào trình hoạch định sách Chính phủ khó tránh khỏi việc sách bị xa rời thực tiễn kinh doanh 2.1.3 Thực trạng hoàn thiện công cụ phi thuế quan Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, việc sử dụng biện pháp phi thuế quan sách thương mại quốc tế biện pháp lâu dài Chẳng hạn, khuôn khổ WTO, phủ phải minh bạch hoá sách chuyển dần việc quản lý công cụ phi thuế quan sang thuế quan Hiện tại, Việt Nam, hệ thống công cụ phi thuế quan chưa Bộ Công thương hay quan thống kê theo dõi điều chỉnh Các công cụ phi thuế quan quan khác quản lý không trực tiếp sử dụng công cụ sách thương mại quốc tế Ví dụ, Bộ Công thương quản lý hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan, biện pháp hành Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ quy định tỷ lệ nội địa hoá Tín dụng xuất lại Ngân hàng Phát triển ngân hàng thực Thủ tục cấp giấy phép xuất cấp giấy chứng nhận xuất xứ tách rời dẫn đến doanh nghiệp thời gian thực thủ tục xuất Quy chế hỗ trợ tín dụng xuất chưa có định hướng ưu tiên cho doanh nghiệp có uy tín, có tình hình tài lành mạnh Hơn nữa, diện mặt hàng hưởng ưu đãi tín dụng xuất dàn trải Công việc theo dõi, điều chỉnh công cụ phi thuế quan gặp khoá khăn quy định phải xem xét biện pháp có hạn chế thương mại hay không Thông tin việc nước áp dụng biện pháp phi thuế hàng hoá Việt Nam chưa thực cách hệ thống Việt Nam chưa xây dựng sở liệu thông tin biện pháp phi thuế chưa xây dựng danh mục mặt hàng dễ bị áp dụng biện pháp phi thuế Ví dụ, trường hợp hàng hoá Việt Nam bị cáo buộc phá giá, Việt Nam lúng túng giải phòng ngừa… Việt Nam sử dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan, khoản mua sắm phủ Việc sử dụng khoản tín dụng xuất khẩu, thưởng xuất khẩu… điều chỉnh Tuy nhiên, đối tượng chủ trì chương trình xúc tiến thương mại giới hạn số quan 2.1.4 Thực trạng phối hợp hoàn thiện sách thương mại quốc tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Về mặt nhận thức, Việt Nam chưa thực hoàn thiện sách thương mại quốc tế cách hệ thống Bộ Thương mại xem xét góc độ sách xuất nhập Bộ Tài xem xét góc độ sách thuế Bộ Công nghiệp xem xét góc độ sách cạnh tranh, sách ngành Từ đó, sách thương mại quốc tế Việt Nam thiếu kết hợp đồng quan chức Các quan thực nhiệm vụ theo quyền hạn, nhiệm vụ phủ quy định Những công việc phát sinh thường thời gian để định thực thực Thực trạng phối hợp hoàn thiện sách thương mại quốc tế điều kiện hội nhập cho thấy Việt Nam cần quan đầu mối (với đầy đủ quyền hạn, nguồn lực trách nhiệm) phối hợp hoạt động hoàn thiện bộ, ngành liên quan Các doanh nghiệp nhà nước cần tham gia nhiều vào trình hoạch định thực sách 2.2 Đánh giá tình hình xuất nhập Việt Nam năm gần Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan thời gian vừa qua tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa nước tháng 12/2015 đạt 28 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước; trị giá xuất 13,73 tỷ USD, giảm 1,1% trị giá nhập 14,4 tỷ USD, tăng 4,9% Trong tháng 11/2015, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 563 triệu USD Năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa nước đạt 327,76 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2014, xuất hàng hóa đạt 162,11 tỷ USD, tăng 7,9% so với kỳ năm trước nhập hàng hóa 165,65 tỷ USD, tăng 12% so với kỳ năm trước Cán cân thương mại hàng hóa nước thâm hụt 3,54 tỷ USD (tương đương khoảng 2,2% kim ngạch xuất hàng hóa nước) ngược lại so với xu hướng thặng dư 2,37 tỷ năm trước Như vậy, so với năm thực kế hoạch năm, kim ngạch xuất nhập tăng 124 tỷ USD (từ 203,7 tỷ năm 2011 lên 327,76 tỷ USD năm 2015) xét tốc độ tăng năm 2015 có tốc độ tăng thấp giai đoạn thấp nhiều so với mức tăng bình quân 15,8%/năm giai đoạn 2011-2015 Biểu đồ 1: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu, nhập hàng hóa cán cân thương mại giai đoạn 2006-2015 Nguồn: Tổng cục Hải quan 2.2.1 Xuất nhập theo loại hình doanh nghiệp Tăng trưởng xuất khẩu, nhập hàng hóa khối doanh nghiệp nước thấp nhiều so với tốc độ tăng khối doanh nghiệp FDI Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng vai trò lớn tăng trưởng xuất nhập Việt Nam tỷ trọng khu vực doanh nghiệp tổng kim ngạch nước đạt 63%, ngày chiếm ưu so với khối doanh nghiệp nước Tổng kim ngạch xuất nhập khu vực FDI năm 2015 đạt 207,85 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2014 (trong xuất đạt 110,59 tỷ USD tăng 17,7%, nhập đạt 97,26 tỷ USD tăng 15,5%) Trong khu vực doanh nghiệp nước đạt 119,91 tỷ USD, tương đương với tổng xuất nhập năm 2014 (trong xuất đạt 51,52 tỷ USD nhập đạt 68,39 tỷ USD) Biểu đồ 2: Một số mặt hàng xuất khẩu, nhập hàng hoá doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước 10 Xuất Nhập Nguồn: Tổng cục Hải quan 2.2.2 Thị trường xuất nhập hàng hóa Trong năm 2015, Việt Nam có trao đổi hàng hóa với 200 quốc gia, vùng lãnh thổ Trong số thị trường trên, số thị trường đạt kim ngạch tỷ USD xuất 29 thị trường với tổng kim ngạch 147,36 tỷ USD, chiếm gần 90,9% tổng trị giá xuất hàng hóa nước Số thị trường đạt kim ngạch tỷ USD nhập 19 thị trường với tổng trị giá 150,42 tỷ USD, chiếm 90,8% tổng trị giá nhập hàng hóa nước Bảng 1: Số lượng thị trường theo mức kim ngạch năm 2015 Mức kim ngạch Xuất Nhập 11 Từ tỷ USD trở lên Từ 500 triệu USD- tỷ USD Từ 100- 500 triệu USD Từ 100 triệu USD Số thị Trị giá Số thị Trị giá trường (Tỷ USD) trường (Tỷ USD) 29 147,36 19 150,42 4,34 5,94 34 7,37 28 6,93 162 3,04 155 2,40 Nguồn: Tổng cục Hải quan Tổng trị giá trao đổi hàng hóa Việt Nam với châu Á năm 2015 đạt 214,9 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2014 châu lục chiếm tỷ trọng cao (65,6%) tổng kim ngạch xuất nhập nước Tiếp theo xuất nhập Việt Nam với nước châu Mỹ với kim ngạch 55,42 tỷ USD, tăng 18,6% so với năm trước châu lục đạt mức tăng trưởng xuất nhập cao Kim ngạch xuất nhập Việt Nam với châu Âu đạt 46,55 tỷ USD, tăng 9,4%; châu Phi 5,11 tỷ USD, tăng 9,8%; riêng với châu Đại Dương đạt 5,79 tỷ USD, giảm tới 16,2% Biểu đồ 3: Xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam với Châu lục năm 2015 12 Xuất Nhập Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong năm 2015, Trung Quốc tiếp tục thị trường dẫn đầu cung cấp hàng hóa cho Việt Nam với trị giá nhập hàng hóa từ thị trường đạt 49,52 tỷ USD tăng 13.9% so với năm 2014 Các mặt hàng nhập từ Trung Quốc năm 2015 là: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 9,03 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2014; điện thoại loại linh kiện: 6,9 tỷ USD, tăng 8,7%; vải loại: 5,22 tỷ USD, tăng 12,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện: 5,21 tỷ USD, tăng 13,9% Năm 2015 hàng hóa nhập có xuất xứ từ Hàn Quốc vào Việt Nam 27,63 tỷ USD, tăng 27% so với năm trước, cao nhiều so với mức tăng 5,1% năm 2014 Các mặt hàng nhập từ Hàn Quốc năm là: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: 6,7 tỷ USD, tăng 33,5% so với năm 2014; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng: 5,11 tỷ USD, tăng 62,6%; điện thoại loại linh kiện: 3,02 tỷ USD, tăng 76%; sản phẩm từ chất dẻo: 1,07 tỷ USD, tăng 33,7%; sản phẩm từ sắt thép: 1,03 tỷ USD, tăng 28,8% 13 Tiếp theo thị trường: Nhật Bản với trị giá đạt 14,37 tỷ USD, tăng 11,15% so với năm 2014, Đài Loan với trị giá gần 11 tỷ USD giảm nhẹ 0,78%, Thái Lan với trị giá 8,28 tỷ USD tăng 16,79%,… Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ thị trường lớn nhập hàng hóa Việt Nam với 33,48 tỷ USD tăng 16,9% so với năm 2014, thị trường mà Việt Nam đạt thặng dư thương mại lớn với 25,68 tỷ USD Hàng hóa xuất chủ yếu sang Hoa Kỳ hàng dệt may với trị giá gần 11 tỷ USD tăng 11,72% chiếm 32,72% trị giá hàng hóa xuất sang thị trường này, giày dép loại với trị giá tỷ USD tăng 22,49%, máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện đạt 2,83 tỷ USD tăng 33,68% so với năm 2014,… Xuất hàng hóa sang thị trường Trung Quốc Hàn Quốc 16,6 tỷ, (tăng 11,2%) 8,93 tỷ (tăng 25.03%) so với năm 2014 Bên cạnh xuất sang Nhật Bản giảm 3,8%, tương đương giảm 556 triệu USD so với năm 2014 Bảng : Kim ngạch, tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu, nhập Việt Nam theo châu lục,thị trường/khối thị trường năm 2015 14 Thị trường Xuất Trị giá (Tỷ USD) Nhập So với 2014 (%) Trị giá (Tỷ USD) Xuất nhập So với 2014 (%) Trị giá (Tỷ USD) So với 2014 (%) Châu Á 79,88 5,4 135,02 11,1 214,90 8,9 - ASEAN 18,16 -3,7 23,83 3,7 41,99 0,4 - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc Châu Mỹ - Hoa Kỳ Châu Âu - EU (27) Châu Phi 17,14 14,14 8,93 41,51 33,48 34,25 30,94 3,14 14,8 -3,8 25,0 17,4 16,9 7,7 10,9 5,9 49,53 14,37 27,63 13,91 7,80 12,30 10,45 1,97 13,3 11,2 27,0 22,6 23,8 14,4 17,8 16,6 66,67 28,51 36,56 55,42 41,28 46,55 41,39 5,11 13,7 3,2 26,5 18,6 18,1 9,4 12,5 9,8 3,33 -22,9 2,45 -4,9 5,79 -16,2 Châu Đại Dương Nguồn: Tổng cục Hải quan Dù phát triển tương đối nhanh thời gian vừa qua nhìn chung kinh tế nước ta kinh tế chậm phát triển Doanh nghiệp nước chưa đủ sức cạnh tranh với nước Nhà nước chưa tạo môi trường thật thuận lơi cho xuất khẩu, nhiều quy chế chậm đổi Hoạt động xuất không ngạch tăng, hoạt động buôn lậu chưa ngăn chặn cụ thể 15 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.1 Quan điểm Định hướng hoàn thiện sách thương mại quốc tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.1 Quan điểm Một là, việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế phải chủ động gắn liền với mục tiêu công nghiệp hoá mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước Hai là, việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế hoạt động góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam Ba là, việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc chung, thực quyền lợi nghĩa vụ thành viên tổ chức khu vực quốc tế mà Việt Nam tham gia không bó buộc lịch trình định Bốn là, việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế phải đảm bảo tham gia không quan quản lý nhà nước (hoạch định thực thi sách) mà đối tượng khác cộng đồng doanh nghiệp (các hiệp hội, doanh nghiệp) giới nghiên cứu Sự tham gia quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, giới nghiên cứu thể việc chia xẻ trách nhiệm, nguồn lực lợi ích việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế Năm là, việc hoàn thiện sách thương mại quốc tế phải đảm bảo khai thác lợi nước sau hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.2 Định hướng Mô hình thương mại mang tính chất: phát triển kinh tế theo định hướng xuất khẩu, cụ thể chuyển dịch cấu xuất theo hướng đẩy mạnh xuất mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất thô, đẩy mạnh xuất dịch vụ theo xu hướng tự hóa thương mại hạn chế bảo hộ mậu dịch đến mức tối đa 16 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện sách thương mại quốc tế Việt Nam 3.2.1 Tăng tính thống nhận thức giải mối quan hệ tự hoá thương mại bảo hộ mậu dịch Việc tăng tính thống nhận thức giải mối quan hệ tự hoá thương mại bảo hộ mậu dịch sách thương mại quốc tế công việc liên quan đến đạo Đảng, Chính phủ thực thi quan liên quan, đặc biệt ngành (trực tiếp Bộ Công thương) Mục tiêu phù hợp sách thương mại quốc tế Việt Nam thúc đẩy xuất nâng cao khả cạnh tranh hàng hoá Việt Nam thị trường giới (và nước) Định hướng sách thương mại quốc tế Việt Nam cần ưu tiên số nhiều ưu tiên Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Định hướng sách cần bao gồm vấn đề cách thức hỗ trợ ngành thay nhập cam kết đảm bảo việc trì ổn định sách hỗ trợ Tất biện pháp cần đặt hệ thống theo dõi, đánh giá điều chỉnh cho phù hợp với thay đổi Sau gia nhập WTO, Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh tự hoá thương mại (song phương, khu vực đa phương) bảo hộ có chọn lọc số mặt hàng 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện công cụ sách thương mại quốc tế 3.2.2.1 Tiếp tục minh bạch hóa vận dụng linh hoạt công cụ thuế quan Bộ Tài cần vận dụng linh hoạt biên thay đổi thuế để tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam Việc vận dụng linh hoạt biểu thuế hành động phù hợp với nguyên tắc quy định WTO Trong khuôn khổ WTO, quốc gia cần thực bảo hộ đơn giản thông qua thuế Việc áp dụng thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thay đổi biên thuế trường hợp khẩn cấp, thuế chống trợ cấp bán phá giá không vi phạm với WTO Hệ thống thuế Việt Nam thay đổi theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, để thuế quan thực công cụ sách thương mại quốc tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần đảm bảo nghiêm túc thực cam kết mà phải biết vận dụng linh hoạt công cụ Bộ Tài chính, ngành hiệp hội tiếp tục thực minh bạch hóa thông tin cắt giảm, điều chỉnh thuế phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để tăng tính dự đoán việc điều chỉnh thuế Đây nội dung ưu tiên số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh hoạt động xuất Việt Nam Trước hết, việc cập nhật văn điều chỉnh thuế cần 17 tiếp tục đưa lên trang web Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan hiệp hội Tiếp theo, việc áp dụng điều chỉnh loại thuế gián tiếp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi nhuận cần rà soát để đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển ngành Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cho việc điều chỉnh thuế cần quan tâm Các hiệp hội cần đóng vai trò cầu nối ngành doanh nghiệp để đảm bảo nguyên tắc lấy doanh nghiệp làm trung tâm trình hoàn thiện Để đảm bảo thực giải pháp này, hiệp hội phải chủ động đề xuất diễn đàn hình thức trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp ngành liên quan Các ngành cần tích cực tham gia; đảm bảo có phân công trách nhiệm cho phận liên quan; tiến hành theo dõi đánh giá công tác phối hợp 3.2.2.2 Sử dụng cách hệ thống số công cụ phi thuế quan Trong khuôn khổ WTO, quốc gia thành viên quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan Bộ Thương mại cần xem xét sử dụng nhiều công cụ Sự khác biệt mức thuế hạn ngạch lớn (thường gấp đôi) Tuy nhiên, việc định sử dụng hạn ngạch thuế quan cho mặt hàng phụ thuộc vào tính toán lợi so sánh hữu đơn giản Do đó, định lựa chọn mặt hàng thực áp dụng hạn ngạch thuế quan, Bộ Thương mại cần dựa phương pháp chuyên gia thực lấy ý kiến từ doanh nghiệp ngành Một thực tế Việt Nam ngày hạn chế sử dụng giấy phép nhập lệnh cấm nhập Lý đưa quy định không phù hợp với quy định WTO cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia Tuy nhiên, kinh nghiệm giới cho thấy không quốc gia bỏ hoàn toàn hai công cụ Malaysia chí tăng cường việc cấp giấy phép nhập trở thành thành viên WTO Việt Nam không nên vận dụng kinh nghiệm “tăng cường” Malaysia không nên loại bỏ hoàn toàn việc cấp giấy phép nhập khẩu, đặc biệt Việt Nam cần tiếp tục bảo hộ số ngành nước Các mặt hàng nên áp dụng giấy phép nhập lệnh cấm nhập bao gồm số mặt hàng nguyên vật liệu thép xây dựng tiêu dùng hoa quả, thực phẩm, đồ chơi trẻ em Các thành viên WTO vận dụng việc sử dụng giấy phép lệnh cấm với nhiều lý bảo vệ ngành công nghiệp, bảo vệ sức khoẻ, môi trường, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, bảo vệ di sản truyền thống văn hoá Để sử dụng hiệu việc cấp giấy phép nhập khẩu, Bộ Thương mại cần phối hợp với Bộ Công nghiệp, chuyên ngành, cộng đồng doanh nghiệp 18 Các biện pháp khuyến khích xuất sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, sách thưởng kim ngạch, thưởng thành tích sửa đổi Việt Nam thời gian vừa qua cho phù hợp với quy định liên quan đến trợ cấp xuất thương mại liên quan đến đầu tư (TRIMs) yêu cầu đối tác trình đàm phán gia nhập WTO Chính sách hỗ trợ lãi suất, thưởng xuất thuộc loại trợ cấp bị cấm khuôn khổ WTO nên tương lai tiếp tục áp dụng Việc hỗ trợ hoạt động thương mại (xúc tiến thương mại) coi loại trợ cấp đèn vàng Tuy nhiên, trở thành thành viên WTO, Việt Nam hưởng chế độ ưu đãi Những quy định mua sắm Chính phủ cần xem công cụ sách thương mại quốc tế Trong khuôn khổ WTO, quy định mua sắm Chính phủ bị coi hàng rào phi thuế quan tạo phân biệt đối xử hàng hoá nước hàng hoá nhập Tuy nhiên, nước thực công nghiệp hoá, quy định mua sắm Chính phủ công cụ tốt để Chính phủ hỗ trợ khu vực sản xuất nước 3.2.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, ngành hàng rào cản thương mại đầy đủ dễ truy cập Đây công việc không Bộ Thương mại mà ngành khác đặc biệt hiệp hội ngành hàng Việt Nam phải sẵn sàng đương đầu với tranh chấp thương mại Việt Nam tránh khỏi việc tham gia vào tranh chấp thương mại trợ cấp, chống bán phá giá, biên tính thuế, gia tăng hội nhập kinh tế quốc tế Cụ thể Bộ Thương mại cần xây dựng hệ thống thông tin biện pháp phi thuế, phá giá chống bán phá giá; xây dựng chế cảnh báo khả tranh chấp hay bị kiện phá giá chống bán phá giá (trực thuộc Bộ Thương mại), dự kiến mặt hàng có khả bị quốc gia bạn hàng áp dụng biện pháp phi thuế, đặc biệt kiện phá giá; xây dựng cách thức tận dụng có hiệu thủ tục điều tra giải tranh chấp khuôn khổ WTO thủ tục quốc gia bạn hàng Chẳng hạn, bị áp dụng thuế chống bán phá giá, quốc gia bị áp thuế tăng giá hàng hoá để chịu mức thuế chống bán phá giá thấp giai đoạn xem xét lại hành vi phá giá Việc Nam cần tích cực tham gia vào diễn đàn nước phát triển để xây dựng chế chống bán phá giá chặt chẽ khuôn khổ WTO Các hiệp hội ngành hàng cần phối hợp với ngành hoàn thiện sở liệu thông tin thị trường, ngành hàng rào cản thương mại thị trường lựa chọn 19 3.2.3 Tăng cường phối hợp hoàn thiện sách thương mại quốc tế ngành cộng đồng doanh nghiệp Khi trở thành thành viên WTO, tham gia doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp vào trình hoàn thiện sách thương mại quốc tế cần thay đổi Các doanh nghiệp tham gia có hiệu vào trình hoàn thiện sách thương mại quốc tế Thái Lan, Malaysia Hoa Kỳ Thực tiễn Việt Nam cho thấy, Việt Nam có tham gia khu vực doanh nghiệp vào trình hoạch định hoàn thiện sách song tồn hình thức khác gặp mặt Thủ tướng với doanh nghiệp, gặp mặt Bộ trưởng với doanh nghiệp, thư trao đổi Bộ trưởng với doanh nghiệp doanh nghiệp với Bộ trưởng, hội thảo, đào tạo bộ, ngành hiệp hội chuyên ngành tổ chức Tuy nhiên, kết thu từ kênh không hệ thống không hướng đích Trong trình hoàn thiện sách thương mại quốc tế, Việt Nam cần tham gia doanh nghiệp, đặc biệt khu vực doanh nghiệp nhà nước Những doanh nghiệp cần mời thường xuyên tới họp lấy ý kiến từ kết nghiên cứu gợi ý sách cho Bộ Thương mại ngành, cho Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế 20 KẾT LUẬN Có thể khẳng định, sau năm gia nhập WTO, nhiều khó khăn trước mắt, kinh tế Việt nam vượt qua thách thức, rút học bổ ích để bước phát triển bền vững Gia nhập WTO, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều hội tiếp cận với nguồn tín dụng, công nghệ đại, vật tư, nguyên liệu hội xuất sản phẩm thị trường mở rộng không bị phân biệt đối xử Môi trường kinh doanh cải thiện cách rõ rệt, minh bạch nhờ thực thi cam kết minh bạch hóa sách, không phân biệt đối xử, giảm bớt rào cản tiếp cận thị trường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bên cạnh đó, nhận thức người dân doanh nghiệp việc tham gia WTO có chuyển biến tích cực Việt Nam trở thành nơi hấp dẫn nhà đầu tư nước vào số ngành điện tử, tin học, dệt may, luyện cán thép, ngân hàng, tài bảo hiểm, bất động sản Bên cạnh kết tích cực đó, ba năm gia nhập WTO, khó khăn, thách thức kinh tế Việt Nam dần rõ nét Tác động tiêu cực khủng hoảng tài chính, tiền tệ giới đến kinh tế Việt Nam cho thấy mức độ dễ bị tổn thương kinh tế nước ta Đây dịp để nhìn nhận lại cách nghiêm túc hạn chế loạt vấn đề liên quan đến sách kinh tế hoạt động quản lý nhà nước, để qua phấn đấu thực tốt năm 2016, từ công tác phân tích, dự báo tình hình biến động thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả; tới công tác điều hành quản lý hoạt động xuất nhập khẩu; từ sách thắt chặt tiền tệ để đối phó với lạm phát, không gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; công tác xây dựng chiến lược quy hoạch chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức thực nghiêm túc, đồng thời khai thác có hiệu cam kết quốc tế thương mại đầu tư; thực sách phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội… Để kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế giới tạo tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững tương lai sách phát triển thương mại Việt Nam cần phải có nhiều thay đổi tích cực 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế Quốc tế Trường Đại học KTQD, đồng chủ biên GS.TS Đỗ Đức Bình; PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, nhà xuất trường ĐHKTQD, 2008 Giáo trình Thương mại quốc tế, tác giả Nguyễn Thành Danh, nhà xuất Lao động xã hội, 2008 Kinh tế học quốc tế - lý thuyết sách tập (những vấn đề thương mại quốc tế), dịch, nhà xuất trị quốc gia, 1996 Sách “toàn cầu hóa kinh tế”, tác giả Dương Phú Hiệp tác giả khác, nhà xuất khoa học xã hội, 2001 Bài báo “Hoạt động thương mại quốc tế ảnh hưởng DN Việt Nam nay” tác giả Nguyễn Trung Chính, ngày 11/06/2006 trang web: Vietbao.vn Bài báo “ Thương mại Việt Nam sau năm gia nhập WTO tồn cần khắc phục để nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp” (Vinanet) Bài báo “Việt Nam sau năm gia nhập WTO” tác giả Nguyễn Văn Long Tạp chí cộng sản 22 MỤC LỤC 1.1 Khái niệm Thương mại quốc tế Chính sách thương mại quốc tế -2 1.2 Vai trò sách thương mại quốc tế 1.3 Đặc điểm thương mại nước phát triển. CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 2.1 Thực trạng sách TMQT Việt Nam sau gia nhập WTO -4 2.1.1 Quá trình hội nhập TMQT Việt Nam -4 2.1.1.1 Giai đoạn thăm dò hội nhập (1988-1991) -4 2.1.1.2 Giai đoạn khởi động hội nhập (1992-2000) -4 2.1.1.3 Giai đoạn tăng cường hội nhập (2001-nay) -5 2.1.2 Thực trạng hoàn thiện công cụ thuế quan -5 2.1.3 Thực trạng hoàn thiện công cụ phi thuế quan -8 2.1.4 Thực trạng phối hợp hoàn thiện sách thương mại quốc tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 2.2 Đánh giá tình hình xuất nhập Việt Nam năm gần 2.2.1 Xuất nhập theo loại hình doanh nghiệp 10 2.2.2 Thị trường xuất nhập hàng hóa -11 CHƯƠNG - 16 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.16 3.1 Quan điểm Định hướng hoàn thiện sách thương mại quốc tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 16 3.1.1 Quan điểm 16 3.1.2 Định hướng - 16 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện sách thương mại quốc tế Việt Nam -17 3.2.1 Tăng tính thống nhận thức giải mối quan hệ tự hoá thương mại bảo hộ mậu dịch 17 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện công cụ sách thương mại quốc tế -17 23 3.2.2.1 Tiếp tục minh bạch hóa vận dụng linh hoạt công cụ thuế quan -17 3.2.2.2 Sử dụng cách hệ thống số công cụ phi thuế quan 18 3.2.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, ngành hàng rào cản thương mại đầy đủ dễ truy cập - 19 3.2.3 Tăng cường phối hợp hoàn thiện sách thương mại quốc tế ngành cộng đồng doanh nghiệp 20 KẾT LUẬN 21 24 [...]... niệm về Thương mại quốc tế và Chính sách thương mại quốc tế -2 1.2 Vai trò của chính sách thương mại quốc tế 2 1.3 Đặc điểm thương mại của các nước đang phát triển. 2 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 4 2.1 Thực trạng chính sách. .. THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.1 Quan điểm và Định hướng hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.1 Quan điểm Một là, việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế phải chủ động gắn liền với mục tiêu công nghiệp hoá và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của. .. sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và sự thực thi của các cơ quan liên quan, đặc biệt là các bộ ngành (trực tiếp là Bộ Công thương) Mục tiêu phù hợp nhất của chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam là thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới (và trong nước) Định hướng chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam cần chỉ ra những ưu tiên chính trong... thiện chính sách thương mại quốc tế giữa các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp Khi trở thành thành viên của WTO, sự tham gia của doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp vào quá trình hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế cần được thay đổi Các doanh nghiệp tham gia rất có hiệu quả vào quá trình hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế ở Thái Lan, Malaysia và Hoa Kỳ Thực tiễn Việt Nam cho thấy, Việt. .. của đất nước Hai là, việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế là một trong các hoạt động góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam Ba là, việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc chung, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thành viên của các tổ chức khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia nhưng không bó buộc trong một lịch... túc, đồng thời khai thác có hiệu quả những cam kết quốc tế về thương mại và đầu tư; thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội… Để nền kinh tế Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới tạo nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai thì chính sách phát triển thương mại của Việt Nam cũng cần phải có nhiều sự thay đổi tích cực hơn... xã hội, 2001 5 Bài báo “Hoạt động thương mại quốc tế và những ảnh hưởng của nó đối với DN Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Trung Chính, ngày 11/06/2006 trên trang web: Vietbao.vn 6 Bài báo “ Thương mại Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO những tồn tại cần khắc phục để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp” (Vinanet) 7 Bài báo Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO” của tác giả Nguyễn Văn Long trên Tạp... trong việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế Năm là, việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế phải đảm bảo khai thác được lợi thế của nước đi sau trong hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.2 Định hướng Mô hình thương mại mang tính chất: phát triển kinh tế theo định hướng xuất khẩu, cụ thể là chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm... - 16 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.16 3.1 Quan điểm và Định hướng hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 16 3.1.1 Quan điểm ... hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế, Việt Nam rất cần sự tham gia của doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước Những doanh nghiệp này cần được mời thường xuyên tới các cuộc họp lấy ý kiến từ các kết quả nghiên cứu và gợi ý chính sách cho Bộ Thương mại và các bộ ngành, cho Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế 20 KẾT LUẬN Có thể khẳng định, sau những năm gia nhập WTO, mặc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI, CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI, CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI, 1 Thực trạng chính sách TMQT của Việt Nam sau khi gia nhập WTO, 2 Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong các năm gần đây., QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ., 2 Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay