On tap Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn

1 162 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:11

chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn×quản lý tổng hợp chất thải×câu hỏi ôn tập quản lý chất lượng×tài liệu ôn thi quản lý tổng hợp vùng ven bờ×quản lý tổng hợp chất thải rắn là gì×Từ khóaôn tâp quản lý chất lượngôn tập quản lý chất lượngquản lý tổng hợpquản lý tổng hợpôn tập quản lý nhà nước về kinh tếMô tả Một số nội dung ôn tập Học phần Quản lý tổng hợp chất thải rắn (KH.KM.520) Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Các khái niệm quản lý tổng hợp CTR (ISWM), đặc trưng ISWM Phân biệt ISWM với quản lý CTR truyền thống số khía cạnh Phương pháp xác định hệ số phát sinh CTR sinh hoạt Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy xác định hệ số phát sinh CTR Các yếu tố ảnh hưởng đến mức phát sinh CTR đô thị Vấn đề thu gom CTR tiếp cận quản lý tổng hợp Chức năng, vai trò, đặc điểm bãi chôn lấp tiếp cận quản lý tổng hợp CTR Thu hồi lượng thu hồi vật chất từ bãi chôn lấp Bãi chôn lấp bán hiếu khí Tổng quan công nghệ/phương pháp thu hồi vật chất lượng từ CTR 10 Các nguồn phát sinh khí nhà kính từ quản lý CTR đô thị 11 Các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính quản lý CTR 12 ISWM thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu 13 Vấn đề lấy mẫu CTR để xác định lượng phát sinh đặc trưng 14 Tính toán nhiệt trị CTR đô thị phát sinh khí thải đốt CTR 15 Tính toán phát sinh khí nhà kính từ chôn lấp CTR
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn, On tap Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn, On tap Quản Lý Tổng Hợp Chất Thải Rắn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay