Hướng Dẫn Sử Dụng phần mềm EnvimDot TAP2 mô hình quản lý môi trường

124 295 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:11

ứng dụng phần mềm tisemiz trong công tác quản lý môi trường kcn tân bình×hướng dẫn sử dụng phần mềm trace 700×hướng dẫn sử dụng phần mềm caita×Từ khóahướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí hosting cpanelhướng dẫn sử dụng phần mềmhướng dẫn sử dụng phần mềm metastockhướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tas2010hướng dẫn sử dụng phần mềm tuần tra bảo vệ gs6000chướng dẫn sử dụng phần mềm dtiphướng dẫn sử dụng phần mềm download ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN PTN HÌNH HÓA MÔI TRƢỜNG BÀI TẬP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN MÔI TRƯỜNG ENVIM 2016 Cơ quan thực PHÒNG THÍ NGHIỆM HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNGPHẦN MỀM Tháng 08/2016 MỤC LỤC BÀI TẬP CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO CƠ SỞ SẢN XUẤT/ KHU CÔNG NGHIỆP/ LÀNG NGHỀ 16 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO CSSX/KCN/LN 16 A1 Nhập thông tin nhóm Thông tin sở sản xuất 16 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO CSSX/KCN/LN 22 ***Báo cáo sở sản xuất 22 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo sở sản xuất 22 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 22 Bƣớc 3: Xuất kết 23 ***Báo cáo khu công nghiệp 23 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo khu công nghiệp 23 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 23 Bƣớc 3: Xuất kết 24 BÀI TẬP 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO QUẢN CHẤT THẢI RẮN 27 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN CHẤT THẢI RẮN 27 *** Nhập thông tin sở sản xuất, doanh nghiệp: 27 B1 Nhập thông tin sổ đăng ký chủ nguồn thải 27 B2 Nhập thông tin đăng ký hành nghề CTNH 29 B3 Nhập thông tin báo cáo quản CTNH 30 B4 Nhập thông tin xác nhận đủ ĐK NK phế liệu 31 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO QUẢN CHÁT THẢI RẮN 32 ***Báo cáo sổ đăng ký chủ nguồn thải 32 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo →Báo cáo quản chất thải rắn→ Báo cáo Sổ đăng ký chủ nguồn thải 32 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 32 Bƣớc 3: Xuất kết 33 ***Báo cáo báo cáo quản CTNH 33 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo → Báo cáo quản chất thải rắn → Báo cáo quản CTNH 33 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 33 Bƣớc 3: Xuất kết 34 BÀI TẬP 3: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO QUẢN TÀI NGUYÊN NƢỚCKHOÁNG SẢN 40 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN TÀI NGUYÊN NƢỚC- KHOÁNG SẢN 40 *** Nhập thông tin sở sản xuất, doanh nghiệp: 40 C1 Nhập thông tin khai thác nƣớc mặt 40 C2 Nhập thông tin GP xả thải vào nguồn nƣớc 42 C3 Nhập thông tin giấy phép thăm dò nƣớc đất 44 C4 Nhập thông tin GP khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất 45 C5 Nhập thông tin GP khai thác khoáng sản 46 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO QUẢN TÀI NGUYÊN NƢỚC VÀ KHOÁNG SẢN 48 ***Báo cáo GP xả thải vào nguồn nƣớc 48 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo →Báo cáo quản tài nguyên nƣớc khoáng sản →Báo cáo GP xả thải vào nguồn nƣớc 48 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 48 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 49 *** Báo cáo GP khai thác khoáng sản 50 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo →Báo cáo quản tài nguyên nƣớc khoáng sản →Báo cáo GP khai thác khoáng sản 50 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 50 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 51 BÀI TẬP 4: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO GIẤY PHÉP 55 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO GIẤY PHÉP 55 ***Nhập thông tin sở sản xuất, doanh nghiệp 56 D1 Nhập thông tin ĐMC 56 D2 Nhập thông tin ĐTM 57 D3 Nhập thông tin Đề án BVMT chi tiết 58 D4 Nhập thông tin Giấy XN HTCT BVMT 58 D5 Nhập thông tin QĐ chứng nhận sở HT BLXP triệt để 60 D6 Nhập thông tin kế hoạch BVMT 61 D7.Nhập thông tin đề án BVMT đơn giản 62 D8 Nhập thông tin cam kết BVMT 63 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO GIẤY PHÉP 64 Giấy phép- Chi cục BVMT 64 ***Báo cáo Giấy xác nhận HTCT BVMT 64 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo →Báo cáo giấy phép→ Giấy xác nhận HTCT BVMT 64 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 64 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 65 Giấy phép-Phòng TNMT 66 ***Báo cáo Đề án BVMT đơn giản 66 Bƣớc1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo giấy phép→ Báo cáo đề án BVMT đơn giản 66 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 66 BÀI TẬP 5: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO XỬ MÔI TRƢỜNG 70 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO XỬ MÔI TRƢỜNG 70 *** Nhập thông tin sở sản xuất, doanh nghiệp: 70 E1 Nhập thông tin xử nƣớc thải 70 E2 Nhập thông tin xử khí thải 71 E3 Nhập thông tin xử tiếng ồn 71 E4 Nhập thông tin xử độ rung 72 10 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO XỬ MÔI TRƢỜNG 72 ***Báo cáo xử nƣớc thải 72 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo →Báo cáo xử môi trƣờng→Báo cáo xử nƣớc thải 72 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 72 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 73 ***Báo cáo khí thải, tiếng ồn, độ rung 73 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo xử môi trƣờng→Báo cáo khí thải, tiếng ồn, độ rung 73 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 73 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 74 BÀI TẬP 6: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO PHÍ BVMT 74 11 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO PHÍ BVMT 74 *** Nhập thông tin sở sản xuất, doanh nghiệp: 75 F1 Nhập thông tin chung CS- kê khai 75 F2 Nhập thông tin nộp phí –CS kê khai 75 F3 Nhập thông tin nộp phí 76 12 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO PHÍ BVMT 77 ***Báo cáo thu phí BVMT 77 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo xử môi trƣờng→Báo cáo thu phí 77 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 77 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 77 ***Báo cáo Bộ TNMT 78 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo xử môi trƣờng→Báo cáo Bộ TNMT 78 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 78 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 78 BÀI TẬP 7: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO THANH KIỂM TRA 79 13 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO THANH KIỂM TRA 79 ***Thanh tra môi trƣờng 79 H1 Nhập thông tin Kế hoạch tra 80 H2 Nhập thông tin Quyết định tra 80 H3 Nhập thông tin Thông báo tra 81 H4 Nhập thông tin Biên kiểm tra 81 H5 Nhập thông tin kết phân tích 82 H6 Nhập thông tin Thông báo kết 83 ***Kiểm tra- định kỳ 84 H7 Nhập thông tin kế hoạch kiểm tra 84 H8 Nhập thông tin định kiểm tra 85 H8 Nhập thông tin thông báo kiểm tra 86 H9 Nhập thông tin biên kiểm tra 88 H10 Nhập thông tin kết phân tích 90 H11 Nhập thông tin thông báo kết kiểm tra 93 ***Kiểm tra- khiếu nại 95 H12 Nhập thông tin đơn khiếu nại 95 H13.Nhập thông tin định kiểm tra 96 H14 Nhập thông tin thông báo kiểm tra 97 H15 Nhập thông tin biên kiểm tra 99 H16 Nhập thông tin kết phân tích 101 H17 Nhập thông tin thông báo kết kiểm tra 104 14 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO THANH KIỂM TRA 105 ***Báo cáo Thanh tra/kiểm tra môi trƣờng 105 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo →Báo cáo kiểm tra môi trƣờng→Báo cáo theo năm 105 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 105 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 105 BÀI TẬP 8: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO DỰ ÁN 123 15 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO DỰ ÁN 123 *** Nhập thông tin đề tài/ dự án 123 16 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO DỰ ÁN 124 Bƣớc 1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo dự án 124 Bƣớc 2: Chọn điều kiện 124 Bƣớc 3: Xuất báo cáo 124 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Thông tin cần thiết xuất báo cáo 16 Hình 1.2 Nhập thông tin chủ đầu tƣ 18 Hình 1.3 Thêm thông tin sở sản xuất 18 Hình 1.4 Thêm thông tin môi trƣờng sở 19 Hình 1.5 Thêm KCN/CCN/Làng nghề 20 Hình 1.6 Thêm sở gây ô nhiễm nghiêm trọng 21 Hình 1.7 Thêm sở danh sách di dời 22 Hình 2.1 Chọn nội dung hiển thị báo cáo sở sản xuất 23 Hình 2.2 Báo cáo sở sản xuất 23 Hình 2.3 Chọn nội dung hiển thị báo cáo sở sản xuất 24 Hình 2.4 Danh sách báo cáo khu công nghiệp/ cụm công nghiệp/ làng nghề 24 Hình 3.1 Thông tin cần thiết báo cáo quản chất thải rắn 27 Hình 3.3 Thêm sổ đăng ký CNT –CS kê khai 29 Hình 3.4 Thêm danh sách chất thải nguy hại 29 Hình 3.5 Thêm đăng ký hành nghề CTNH 30 Hình 3.6 Thêm báo cáo quản CTNH- CS kê khai 31 Hình 3.7 Thêm giấy xác nhận đủ điều kiện NK phế liệu 32 Hình 4.1 Chọn điều kiện cho báo cáo sổ đăng ký chủ nguồn thải 33 Hình 4.2 Báo cáo sổ đăng ký chủ nguồn thải 33 Hình 4.3 Chọn điều kiện cho báo cáo quản chất thải nguy hại 34 Hình 4.4 Kết báo cáo quản CTNH 34 Hình 5.2 Thông tin cần thiết báo cáo quản tài nguyên nƣớc- khoáng sản 40 Hình 5.3 Thêm GP khai thác nƣớc mặt 41 Hình 5.4 Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại giấy phép khai thác nƣớc mặt 42 Hình 5.5 Thêm giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc 44 Hình 5.6 Thêm giấy phép thăm dò nƣớc dƣới đất 45 Hình 5.7 Thêm giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất 46 Hình 5.8 Thêm giấy phép khai thác khoáng sản 48 Hình 6.1 Chọn điều kiện cho xả thải vào nguồn nƣớc 49 Hình 6.2 Báo cáo xả thải vào nguồn nƣớc 49 Hình 6.3 Chọn điều kiện cho khai thác khoáng sản 50 Hình 6.4 Báo cáo khai thác khoáng sản 51 Hình 7.1 Quy trình xuất báo cáo giấy phép 56 Hình 7.2 Thêm ĐMC 56 Hình 7.3 Thêm ĐMC bổ sung 57 Hình 7.4 Thêm ĐTM 57 Hình 7.5 Thêm Đề án BVMT chi tiết 58 Hình 7.6 Thêm Giấy xác nhận HTCT BVMT 60 Hình 7.7Thêm QĐ CN sở HT BLXP 61 Hình 7.8Thêm kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 62 Hình 7.9 Thêm kế hoạch BVMT Bổ sung 62 Hình 7.10 Thêm cam kết bảo vệ môi trƣờng 64 Hình 8.1 Chọn điều kiện xuất báo cáo 65 Hình 8.2 Báo cáo giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT 65 Hình 8.3 Chọn điều kiện xuất báo cáo 66 Hình 8.4 Kết báo cáo đề án BVMT đơn giản 66 Hình 9.2 Quy trình xuất báo cáo xử môi trƣờng 70 Hình 9.3 Thêm xử nƣớc thải 71 Hình 9.4 Thêm xử khí thải 71 Hình 9.5 Thêm xử tiếng ồn 72 Hình 9.6 Thêm xử độ rung 72 Hình 10.1 Chọn điều kiện cho báo cáo nƣớc thải 73 Hình 10.2 Kết báo cáo nƣớc hải 73 Hình 10.3 Chọn điều kiện cho báo cáo khí thải, tiếng ồn, độ rung 74 Hình 10.4 Kết báo cáo xử khí thải, tiếng ồn, độ rung 74 Hình 11.2 Quy trình báo cáo phí BVMT 75 Hình 11.3 Thêm thông tin chung- CS kê khai 75 Quyết định kiểm tra Thông báo kiểm tra Biên kiểm tra Kết phân tích **** Anh chị nhập thông tin xuất báo cáo kiểm tra khiếu nại liệu đây: Đơn khiếu nại Quyết định kiểm tra Thông báo kiểm tra Biên kiểm tra Kết mẫu phân tích Thông báo kết kiểm tra BÀI TẬP 8: CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO DỰ ÁN 15 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO DỰ ÁN Ngƣời dùng cần lƣu ý để có đƣợc báo cáo, trƣớc tiên ngƣời dùng cần biết cách nhập thông tin Dƣới nhóm thông tin mà ngƣời dùng cần nhập vào trƣớc xuất báo cáo hình dòng thông tin cho báo cáo dự án đƣợc thể Hình 15.1 Quy trình thực báo cáo dự án *** Nhập thông tin đề tài/ dự án Trên công cụ phần mềm chọn Thông tin→Đề tài/dự án Nhập thông đầu vào cho mục đề tài/dự án o Cấp quản o Tên dự án o Đơn vị thực o Khinh phí dự toán o Nguồn o Thời gian thực o Số QĐ phê duyệt o Ngày phê duyệt o Ngày hết hạn o Tình trạng dự án o Sản phẩm o Ghi o Ngày hợp đồng o Cơ quan phê duyệt Hình 15.2 Thêm đề tài/dự án o File hồ sơ dự án o Chủ dự án o Đơn vị tƣ vấn o Kết đạt đƣợc o Tiến độ giải ngân(%) 16 CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO DỰ ÁN Bước 1: Vào menu Báo cáo→Báo cáo dự án Bước 2: Chọn điều kiện Chọn nội dung cần hiển thị báo cáo Chọn liệu Hình 16.1 Chọn nội dung hiển thị báo cáo đề tài/dự án Bước 3: Xuất báo cáo Sau chọn xong các điều kiện click vào để hiển thị kết Bạn xuất báo cáo sở sản xuất nào, dạng word hay excel bạn cần bấm Kết đƣợc tải máy tính bạn [...]... thông tin dữ liệu trên phần mềm quản môi trƣờng EnvimDoT o Cấp quản o Cơ sở o Quyết định o Căn cứ pháp o Nguyên nhân gây ô nhiễm o Biện pháp xử o Thời gian hoàn thành xử o Ngày ghi nhận o Ngày hoàn thành xử cơ sở hoàn thành xử o File đính kèm o Ghi chú Hình 1.6 Thêm mới cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng A4 Nhập thông tin về cơ sở trong danh sách di dời Trên phần mềm EnvimDoT, menu cơ... 3.4 Thêm mới đăng ký hành nghề CTNH B3 Nhập thông tin báo cáo quản CTNH Trên thanh công cụ phần mềm chọn quản môi trƣờng quản chất thải rắn→ báo cáo quản CTNH Cơ sở sản xuất-CS kê khai nhập thông tin các báo cáo quản CTNH của cơ sở theo định kỳ và hằng năm Thông tin đầu vào STT Tiêu đề Nội dung Báo cáo quản CTNH 1 Cấp quản 2 Chủ nguồn thải 3 Cơ sở phát sinh CTNH Cấp tỉnh Xí nghiệp... THỰC HIỆN BÁO CÁO QUẢN CHẤT THẢI RẮN 3 NHẬP THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN CHẤT THẢI RẮN Ngƣời dùng cần lƣu ý rằng để có đƣợc một báo cáo, trƣớc tiên ngƣời dùng cần biết cách nhập thông tin Dƣới đây là các nhóm thông tin mà ngƣời dùng cần nhập vào trƣớc khi xuất báo cáo hình dòng thông tin cho báo cáo quản chất thải rắn đƣợc thể trên Hình 3.1 Hình 3.1 Thông tin cần thiết báo cáo quản chất thải rắn... cơ sở sản xuất vào phần mềm EnvimDoT Trên menu công cụ chọn quản môi trƣờng quản chất thải rắn→ đăng ký hành nghề CTNH o Cấp quản lý: o Tên giấy phép o Tên cơ sở o Địa chỉ o Số điện thoại o Mã số QLCTNH o Mã hồ sơ lƣu o Ngày cấp o Ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ o Cấp lần o Ngày bắt đầu hiệu lực o Ngày hết hiệu lực o Ghi chú o Ngƣời ký o Cơ quan cấp o File đính kèm( nếu có) Hình 3.4 Thêm mới đăng.. .Hình 11.4 Thêm mới thông tin nộp phí- CS kê khai 76 Hình 11.5 Thêm mới nộp phí 77 Hình 12.1 Chọn điều kiện cho báo cáo thông tin về nộp phí 77 Hình 12.2 Kết quả báo cáo thu phí BVMT 78 Hình 12.3 Chọn điều kiện cho báo cáo thu phí 78 Hình 12.4 Kết quả báo cáo Bộ tài nguyên môi trƣờng 79 Hình 13.2 Quy trình thực hiện báo cáo thanh tra môi trƣờng 79 Hình. .. bạn ***Báo cáo của báo cáo quản CTNH Bước 1: Vào menu Báo cáo → Báo cáo quản chất thải rắn → Báo cáo quản CTNH Bước 2: Chọn điều kiện Ngƣời dùng cần chọn vào chọn cột những nội dung cần hiển thị trong báo cáo Hình 4.3 Chọn điều kiện cho báo cáo quản chất thải nguy hại Bước 3: Xuất kết quả Nhập thông tin mà cần xuất dữ liệu, chọn Hình 4.4 Kết quả báo cáo quản CTNH Bạn xuất báo cáo cơ... 86 Hình 13.12 Thành phần đoàn kiểm tra 86 Hình 13.13 Thêm mới thông báo kiểm tra 88 Hình 13.14 Thêm mới biên bản kiểm tra 90 Hình 13.15 Thành phần đoàn kiểm tra 90 Hình 13.16 Thêm mới kết quả phân tích 92 Hình 13.17 Thêm mới mẫu phân tích 93 Hình 13.18 Thêm mới kết quả phân tích mẫu thải 93 Hình 13.19 Thêm mới thông báo kết quả 94 Hình. .. 96 Hình 13.21 Thêm mới quyết định kiểm tra 97 Hình 13.22 Thành phần đoàn kiểm tra 97 Hình 13.23 Thêm mới thông báo kiểm tra 99 Hình 13.24 Thêm mới biên bản kiểm tra 101 Hình 13.25 Thành phần đoàn kiểm tra 101 Hình 13.26 Thêm mới mẫu phân tích 103 Hình 13.27 Thêm mới kết quả phân tích mẫu thải 104 Hình 13.28 Thêm mới thông báo kết quả 105 Hình. .. trên thanh công cụ quản môi trƣờng quản chất thải rắn→ xác nhận đủ ĐK NK phế liệu o Cấp quản lý: o Tên giấy phép: o Tên cơ sở: o Địa chỉ: o Số điện thoại: o Số quyết định: o Mã hồ sơ lƣu: o Ngày cấp: o Ngày bắt đầu hiệu lực: o Ngày hết hiệu lực o Cơ quan cấp: o Ghi chú: o File đính kèm( nếu có): 4 Hình 3.6 Thêm mới giấy xác nhận đủ điều kiện NK phế liệu CÁC BƢỚC TẠO BÁO CÁO QUẢN CHÁT THẢI RẮN... bày ở A1 B1 Nhập thông tin sổ đăng ký chủ nguồn thải Trên menu phần mềm EnvimDoT theo trình tự quản môi trƣờng quản chất thải rắn→ sổ đăng ký CNT-CS kê khai Cơ sở sản xuất- cơ sở kê khai nhập các thông tin dữ liệu từ các sổ đăng ký chủ nguồn thải của cơ sở Thông tin đầu vào Tiêu đề STT Nội dung Sổ đăng ký chủ nguồn thải 1 Cấp quản Cấp tỉnh 2 Tên chủ nguồn thải CTNH Công ty CP xuất nhập khẩu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng phần mềm EnvimDot TAP2 mô hình quản lý môi trường, Hướng Dẫn Sử Dụng phần mềm EnvimDot TAP2 mô hình quản lý môi trường, Hướng Dẫn Sử Dụng phần mềm EnvimDot TAP2 mô hình quản lý môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay