hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước

7 180 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:56

sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án×áp dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước wqi cho sông hồng đoạn chảy qua địa bàn thành phố hà nội×cách tính chỉ số chất lượng nước×chỉ số chất lượng nước wqi×Từ khóatính toán chi phí chất lượngchỉ số chất lượng nướcchỉ số chất lượng nước wqi và ứng dụngcác chỉ số chất lượng nướcáp dụng chỉ số chất lượng nước wqi để đánh giá nước sông hồngchỉ số chất lượng nước là gìcách tính chỉ số chất lượng môi trường nướcMô tả SỔ TAY HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Phần I QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Văn hướng dẫn việc tính toán số chất lượng nước từ số liệu quan trắc môi trường nước mặt lục địa Đối tượng áp dụng Hướng dẫn áp dụng quan quản lý nhà nước môi trường, tổ chức, cá nhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường tham gia vào việc công bố thông tin chất lượng môi trường cho cộng đồng Giải thích từ ngữ Trong sổ tay hướng dẫn, từ ngữ hiểu sau: Chỉ số chất lượng nước (viết tắt WQI) số tính toán từ thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng chất lượng nước khả sử dụng nguồn nước đó; biểu diễn qua thang điểm WQI thông số (viết tắt WQISI) số chất lượng nước tính toán cho thông số Các nguyên tắc xây dựng số WQI Các nguyên tắc xây dựng WQI bao gồm: - Bảo đảm tính phù hợp; - Bảo đảm tính xác; - Bảo đảm tính quán - Bảo đảm tính liên tục; - Bảo đảm tính sẵn có; - Bảo đảm tính so sánh Mục đích việc sử dụng WQI - Đánh giá nhanh chất lượng nước mặt lục địa cách tổng quát; - Có thể sử dụng nguồn liệu để xây dựng đồ phân vùng chất lượng nước; - Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan; - Nâng cao nhận thức môi trường Phần II TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Các yêu cầu việc tính toán WQI - WQI tính toán riêng cho số liệu điểm quan trắc; - WQI thông số tính toán cho thông số quan trắc Mỗi thông số xác định giá trị WQI cụ thể, từ tính toán WQI để đánh giá chất lượng nước điểm quan trắc; - Thang đo giá trị WQI chia thành khoảng định Mỗi khoảng ứng với mức đánh giá chất lượng nước định Quy trình tính toán sử dụng WQI đánh giá chất lượng môi trường nước mặt lục địa Quy trình tính toán sử dụng WQI đánh giá chất lượng môi trường nước bao gồm bước sau: Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt lục địa (số liệu qua xử lý); Bước 2: Tính toán giá trị WQI thông số theo công thức; Bước 3: Tính toán WQI; Bước 4: So sánh WQI với bảng mức đánh giá chất lượng nước Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc Số liệu quan trắc thu thập phải đảm bảo yêu cầu sau: - Số liệu quan trắc sử dụng để tính WQI số liệu quan trắc nước mặt lục địa theo đợt quan trắc định kỳ giá trị trung bình thông số khoảng thời gian xác định quan trắc liên tục; - Các thông số sử dụng để tính WQI thường bao gồm thông số: DO, nhiệt độ, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH; - Số liệu quan trắc đưa vào tính toán qua xử lý, đảm bảo loại bỏ giá trị sai lệch, đạt yêu cầu quy trình quy phạm đảm bảo kiểm soát chất lượng số liệu Tính toán WQI a Tính toán WQI thông số * WQI thông số (WQISI) tính toán cho thông số BOD5, COD, NNH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform theo công thức sau: WQI SI = qi − qi +1 ( BPi +1 − C p ) + qi +1 BPi +1 − BPi (công thức 1) Trong đó: BPi: Nồng độ giới hạn giá trị thông số quan trắc quy định bảng tương ứng với mức i BPi+1: Nồng độ giới hạn giá trị thông số quan trắc quy định bảng tương ứng với mức i+1 qi: Giá trị WQI mức i cho bảng tương ứng với giá trị BPi qi+1: Giá trị WQI mức i+1 cho bảng tương ứng với giá trị BPi+1 Cp: Giá trị thông số quan trắc đưa vào tính toán Bảng Bảng quy định giá trị qi, BPi Giá trị BPi quy định thông số i qi BOD5 (mg/l) COD (mg/l) N-NH4 (mg/l) P-PO4 (mg/l) Độ đục (NTU) TSS (mg/l) Coliform (MPN/100ml) 100 ≤4 ≤10 ≤0.1 ≤0,1 ≤5 ≤20 ≤2500 75 15 0,2 0,2 20 30 5000 50 15 30 0,5 0,3 30 50 7500 25 25 50 0,5 70 100 10.000 ≥50 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10.000 Ghi chú: Trường hợp giá trị Cp thông số trùng với giá trị BPi cho bảng, xác định WQI thông số giá trị q i tương ứng * Tính giá trị WQI thông số DO (WQI DO): tính toán thông qua giá trị DO % bão hòa Bước 1: Tính toán giá trị DO % bão hòa: - Tính giá trị DO bão hòa: DObaohoa = 14,652 − 0,41022T + 0,0079910T − 0,000077774T T: nhiệt độ môi trường nước thời điểm quan trắc (đơn vị: 0C) - Tính giá trị DO % bão hòa: DO%bão hòa= DOhòa tan / DObão hòa*100 DOhòa tan: Giá trị DO quan trắc (đơn vị: mg/l) Bước 2: Tính giá trị WQIDO: WQI SI = qi +1 − qi C p − BPi +(công qi thức 2) BPi +1 − BPi ( ) Trong đó: Cp: giá trị DO % bão hòa BPi, BPi+1, qi, qi+1 giá trị tương ứng với mức i, i+1 Bảng Bảng Bảng quy định giá trị BPi qi DO% bão hòa i 10 BPi qi ≤20 20 25 50 50 75 75 88 100 112 100 125 75 150 50 200 25 ≥200 Nếu giá trị DO% bão hòa ≤ 20 WQIDO Nếu 20< giá trị DO% bão hòa< 88 WQIDO tính theo công thức sử dụng Bảng Nếu 88≤ giá trị DO% bão hòa≤ 112 WQIDO 100 Nếu 112< giá trị DO% bão hòa< 200 WQIDO tính theo công thức sử dụng Bảng Nếu giá trị DO% bão hòa ≥200 WQIDO * Tính giá trị WQI thông số pH Bảng Bảng quy định giá trị BPi qi thông số pH I BPi qi ≤5,5 5,5 50 100 8,5 100 50 ≥9 Nếu giá trị pH≤5,5 WQIpH Nếu 5,5< giá trị pH
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước, hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước, hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay