Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

89 167 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:56

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG NGỌC HUẤN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM NGHIỆP Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG NGỌC HUẤN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM NGHIỆP NGƢỜI HD KHOA HỌC: TS ĐỖ HOÀNG CHUNG Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực hướng dẫn khoa học TS Đỗ Hoàng Chung Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học vị N i dung luận văn có tham khảo sử tài liệu, thông tin đư c đăng tải tác ph m, t p chí, đ đư c ch r ngu n gốc Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2015 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Tác giả TS Đỗ Hoàng Chung Đồng Ngọc Huấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp m t giai đo n cần thiết quan trọng học viên, thời gian để học viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà đ học đư c nhà trường Đư c trí Ban giám hiệu nhà trường, Phòng quản lý đào t o sau đ i học - Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp - Trường Đ i học Nông Lâm Thái Nguyên, đ tiến hành thực luận văn: "Nghiên cứu tri thức địa quản lý sử dụng thuốc cộng đồng xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn" Sau m t thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp đ hoàn thành Vậy xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp, Trường Đ i học Nông Lâm Thái Nguyên đ giảng d y hướng dẫn Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Đỗ Hoàng Chung đ tận tình hướng dẫn giúp đỡ trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn ban ngành l nh đ o UBND x Mẫu Sơn, huyện L c Bình t nh L ng Sơn người dân x Mẫu Sơn - huyện L c Bình, đ t o điều kiện giúp trình thực tập để hoàn thành luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, b n bè đ luân đ ng viên giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Đồng Ngọc Huấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu .16 1.2.1 Vị trí địa lý 16 1.2.2 Địa hình địa .17 1.2.3 Khí hậu thủy văn .17 1.2.4 Điều kiện kinh tế - x h i .17 1.2.5 Trình đ dân trí – phong tục tập quán .17 1.2.6 Cơ sở h tầng công trình đầu tư 18 1.2.7 Đất đai tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp 18 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tư ng địa điểm nghiên cứu .19 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2 Thời gian nghiên cứu: 19 2.3 N i dung nghiên cứu 19 2.4 Phương pháp nghiên cứu 20 2.4.1 Kế thừa tài liệu 20 2.4.2 Phương pháp chuyên gia 20 2.4.3 Phương pháp thu thập số liệu 20 2.4.4 Phương pháp nghiên cứu thực vật học 24 2.4.5 Phương pháp n i nghiệp 26 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thành phần loài đư c sử dụng làm thu c 27 3.2 Mức đ khai thác, sử dụng loài thuốc ưu tiên bảo t n .47 3.3 Tri thức địa việc khai thác sử dụng loài thuốc 49 3.3.1 Tri thức địa việc khai thác loài thuốc 49 3.3.2 Tri thức địa việc sử dụng loài thuốc 54 3.3.3 Tri thức địa thể cách bảo quản loài thuốc 54 3.4 Tri thức địa việc gây tr ng loài thuốc 59 3.4.2 Các thuốc cần đư c lưu giữ bảo t n .60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận .61 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT Ý NGHĨA WWF Tổ chức Quỹ thiên nhiên giới WHO Tổ chức Y tế giới UNESCO Tổ chức Di sản văn hóa giới NCCT Người cung cấp tin CREDEP Trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc Dân t c cổ truyền SĐVN Sách đỏ Việt Nam NĐ32/CP Nghị định 32 phủ IUCN Liên minh bảo t n thiên nhiên giới EN Nguy cấp cao VU Bị đe dọa, nguy cấp STT Số thứ tự UBND Ủy ban nhân dân THCS Trung học sở VACR Vườn – ao – chu ng – rừng cs C ng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng loài thực vật đư c c ng đ ng dân t c khai thác sử dụng làm thuốc t i x Mẫu Sơn, huyện L c Bình, t nh L ng Sơn 27 Bảng 3.4: Cây thuốc đư c người dân nhắc đến với số lần nhiều từ cao xuống thấp 47 Bảng 3.3: Bảng mô tả đặc điểm hình thái sinh thái m t số loài tiêu biểu đư c c ng đ ng dân t c sử dụng làm thuốc 36 Bảng 3.5: Tri thức địa khai thác sử dụng loài thuốc 50 Bảng 3.6: Các thuốc c ng đ ng dân t c t i x Mẫu Sơn, huyện L c Bình – t nh L ng Sơn 55 Bảng 3.7: Phân h ng thuốc theo mức đ đe dọa cần bảo t n t i x Mẫu Sơn huyện L c Bình – t nh L ng Sơn 59 Bảng 3.8: Các thuốc quan trọng c ng đ ng dân t c cần đư c lưu giữ bảo t n 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Đường cong xác định thuốc m t c ng đ ng cho thấy dừng vấn số loài không tăng .21 Hình 3.1 Biểu đ thể b phận thu hái .49 Hình 3.2 Biểu đ thể cách sử dụng lo i thuốc 54 Hình 3.3 Biểu đ thể cách bảo quản loài thuốc 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng tài nguyên quý giá, m t b phận quan trọng môi trường sống, gắn liền với đời sống đ ng bào dân t c miền núi Rừng không ch có giá trị kinh tế mà có ý nghĩa lớn nghiên cứu khoa học, bảo t n ngu n gen, bảo t n đa d ng sinh học, điều hoà khí hậu, phòng h đầu ngu n, h n chế thiên tai, ngăn chặn hoang m c hoá, chống sói mòn, s t lở đất, ngăn ngừa lũ lụt, đảm bảo an ninh quốc phòng, đ ng thời rừng t o cảnh quan phục vụ cho du lịch sinh thái, du lịch c ng đ ng Cây thuốc dân gian từ lâu đ đư c nhiều người quan tâm đến ngu n tài nguyên thực vật có giá trị thiết thực cho c ng đ ng địa phương việc phòng chữa bệnh, có giá trị việc bảo t n ngu n gen, cung cấp cho lĩnh vực dư c học Cho đến Việt Nam đư c đánh giá nước có ngu n tài nguyên sinh vật đa d ng phong phú, có tài nguyên thuốc, đặc biệt khu vực Trường Sơn Thêm vào với kinh nghiệm đ đư c tích lũy qua 4000 năm lịch sử, đ sử dụng ngu n tài nguyên phục vụ cho nhu cầu cu c sống từ ăn, mặc, ở, chăm sóc sức khỏe chữa bệnh vv c ng đ ng 54 dân t c anh em Đó m t ưu lớn việc sử dụng ngu n tài nguyên thực vật có ngu n tài nguyên thuốc góp phần nâng cao đời sống sức khỏe người đặc biệt đ ng bào Dân t c thiểu số vùng sâu, vùng xa nơi cu c sống họ gặp nhiều khó khăn phụ thu c nhiều vào tài nguyên thiên nhiên có rừng Theo nhà phân lo i thực vật Việt Nam giàu tài nguyên thực vật Đông Nam Á, nơi có khoảng 12.000 loài thực vật bậc cao Trong có 3.948 loài đư c dùng làm thuốc (viện dư c liệu, 2007) chiếm khoảng 37% số loài đ biết Đó chưa kể đến thuốc gia truyền 53 dân t c thiểu số Việt Nam, ch biết đư c có m t phần Ngoài nhà khoa học Nông Nghiệp đ thống kê đư c 1.066 loài tr ng có 179 loài sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC VẬT DÂN TỘC Cây làm thuốc Số: A Sơ lƣợc ngƣời cung cấp thông tin: - Họ tên: .Tuổi: Nam  , Nữ  - Dân t c: - Địa ch : Bản (xóm): .,x : ,huyện: , t nh: - Nghề nghiệp (chính/ phụ): - Trình đ văn hóa: ; chuyên môn (nếu có): - Hoàn cảnh có đư c tri thức dân t c: người dòng t c truyền l i , học từ người khác , tự tìm tòi phát đư c , cách khác: - Số người/ số h c ng đ ng có lấy thuốc : M t số người/h đ i diện : B Những thông tin cần biết thuốc: Xin bác (anh/chị/ông/bà) kể tên tất sử dụng làm thuốc mà bác (anh/chị/ông/bà) biết? Stt Tên Bộ phận dùng Thu hái sơ chế Công dụng Tỷ lệ 20 Xin bác (anh/chị/ông/bà) cho biết cách chế biến sử dụng loài kể mà bác (anh/chị/ông/bà) biết? Cách bảo quản sản phẩm thuốc? Xin bác (anh/chị/ông/bà) cho biết mục đích việc khai thác thuốc? Ngày tháng .năm 20… Ngƣòi thu thập thông tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục HIẾU ĐIỀU TRA TƢ LIỆU HÓA THÔNG TIN VỀ LOÀI CÂY THUỐC Số hiệu mẫu: Tên khoa học: Tên phổ thông: Địa danh thu mẫu: Tọa đ : Tên địa phương nghiên cứu: Dịch nghĩa: Đ cao: D ng sống: cỏ đứng □, cỏ leo □, ký sinh □, phụ sinh □, bụi □, gỗ □, dây leo gỗ □, d ng sống khác (ghi cụ thể): Đặc điểm cây: - Chiều cao: m; Đường kính (đối với bụi gỗ): - Màu hoa: - Màu quả: - Các đặc điểm khác: - Mùa hoa: Mùa quả: 10 Nơi sống: Khí hậu: cm Đất: 11 Phân bố: 12 Ước lư ng mức đ hiếm/ phong phú (Ý kiến người dân địa phương): 13 Phân h ng thuốc theo mức đ đe dọa loài: + Đ hữu ích loài người dân địa phương: sử dụng thang mức điểm - Loài tiềm đư c dùng địa phương: điểm □ - Loài sử dụng người dân địa phương: điểm □ - Loài có tầm quan trọng người dân địa phương: điểm □ + Mức đ để xâm nhập (vị trí mọc loài để bị tìm thấy để khai thác): sử dụng thang mức điểm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Loài mọc nơi khó xâm nhập: điểm □ - Loài mọc nơi dễ xâm nhập: điểm □ + Tính chuyên biệt nơi sống (sự xuất loài thể khả sống thích nghi loài h n hẹp hay phổ biến): sử dụng thang mức điểm - Loài xuất nhiều nơi sống khác nhau: điểm □ - Loài xuất m t số nơi sống: điểm □ - Loài có nơi sống hẹp: điểm □ + Mức đ tác đ ng đến sống loài (sự tác đ ng người dân ảnh hưởng đến sống loài): sử dụng thang mức điểm - Loài có vài nơi sống loài ổn định: điểm □ - Loài có nơi sống phần không ổn định hay bị đe dọa: điểm □ - Loài có nơi sống không t n t i: điểm □ 14 Trữ lư ng khai thác loài thuốc: - Số người thu hái: - Số ngày thu hái: - Số lư ng loài thuốc ngày khai thác: 15 Cách sử dụng: B phận dùng: Thời gian thu hái (Mùa/buổi): Cách thu hái (kỹ thuật): Người thu hái: 16 Cách chế biến: Người chế biến: 17 Cách dùng: Ghi cách sử dụng, chế biến bảo quản: 18 Tình tr ng tr ng trọt: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Cách thức nhân giống: Tr ng đâu: Tr ng từ nào: Ai tr ng: Khả phát triển: Năng suất thu ho ch: Ghi cách thức tr ng trọt: 19 Người cung cấp tin: Địa ch : Tuổi: Giới tính: Nghề nghiệp: Ngu n gốc tri thức: Ngày tháng .năm 20… Ngƣòi thu thập thông tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA THU THẬP BÀI THUỐC, CÂY THUỐC DÂN GIAN Người vấn:Nam/Nữ.Tuổi Thành phần: Tên thuốc: Mô tả công dụng: Thành phần thuốc: * Cây số 1:  Tên cây:  Mô tả công dụng:  Phần sử dụng:  Khối lư ng:  Nơi thu hái: * Cây số 2:  Tên cây:  Mô tả công dụng:  Phần sử dụng:  Khối lư ng:  Nơi thu hái: * Cây số 3:  Tên cây:  Mô tả công dụng:  Phần sử dụng:  Khối lư ng:  Nơi thu hái: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn * Cây số :  Tên cây:  Mô tả công dụng:  Phần sử dụng:  Khối lư ng:  Nơi thu hái: * Cây số :  Tên cây:  Mô tả công dụng:  Phần sử dụng:  Khối lư ng:  Nơi thu hái: * Cây số :  Tên cây:  Mô tả công dụng:  Phần sử dụng:  Khối lư ng:  Nơi thu hái: * Cây số :  Tên cây:  Mô tả công dụng:  Phần sử dụng:  Khối lư ng:  Nơi thu hái: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục PHIẾU MÔ TẢ CÂY THUỐC DÂN GIAN TẠI XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN Cây thuốc số : Số hiệu mẫu: Tên cây: Tên địa phương: Tên phổ thông: Vị trí phân bố: Mô tả: D ng cây: Vỏ: Lá: Hoa, quả: Sinh cảnh xung quanh: Lo i rừng: Các loài mọc chung: Đất đai: Mật đ : Đặc điểm khác: Người điều tra: Ngày điều tra: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 6: Phân hạng thuốc theo mức độ đe dọa loài xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Stt Tên Mức Độ hữu Tính Mức độ tác độ dễ ích chuyên biệt động đến xâm loài nơi sống sống loài nhập Tổng điểm Ba chẽ 0 Bảy m t hoa 2 Huyết đằng 1 Thiên niên kiện 2 Kim tuyến 2 6 Bòn bọt 1 Bòng bong 1 0 Cam thảo đất 1 0 H i đá vôi 2 10 Cây gai 1 0 11 Huyết dụ 1 12 Chanh rừng 2 13 Ớt rừng 1 14 Xuyên tiêu 1 0 15 Khúc khắc 1 16 Chè dây 1 0 17 Chè rừng 1 18 Cỏ mần trầu 1 0 19 Ngưu tất 1 0 20 Ý dĩ 1 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Stt Tên Mức Độ hữu Tính Mức độ tác độ dễ ích chuyên biệt động đến xâm loài nơi sống sống loài nhập Tổng điểm 21 Thầu dầu 1 0 22 Mía dò 1 23 Cối xay 1 24 Vông vang 1 0 25 Cúc tần 1 0 26 Gối h c 1 0 27 Cứt l n 1 0 28 Hy thiêm 1 0 29 Chó đẻ cưa 1 30 Nghệ đen 1 31 Trinh nữ 1 0 32 Ngải cứu 0 33 Rau má rau muống 1 34 Cà đ c dư c 1 35 Sài đất 1 36 Dây gắm 1 37 Dây l i tiền 1 0 38 Đu đủ rừng 1 39 Dứa d i 1 40 Dương x 1 0 41 Sa nhân 2 42 Mò mâm xôi 1 0 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Stt Tên Mức Độ hữu Tính Mức độ tác độ dễ ích chuyên biệt động đến xâm loài nơi sống sống loài nhập Tổng điểm 43 Hu đay 1 0 44 Nhọ n i 1 0 45 Hương nhu 1 46 Ích mẫu 1 0 47 Mật gấu 2 48 Ké đầu ngựa 1 0 49 Lá dong đỏ 1 50 Cỏ lào 1 0 51 Cây l c tiên 1 0 52 M đề 1 0 53 Gừng đỏ 2 54 Ngũ gia bì chân chim 1 0 55 Nhân trần 1 0 56 Ráy 1 0 57 Th ch xương b 1 58 Sau sau 1 0 59 Thảo minh 1 60 Th m l m 1 0 61 Rau diếp cá 1 0 62 Lan m t 2 63 Trọng đũa 1 0 64 Rẻ qu t 1 0 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Stt Tên Mức Độ hữu Tính Mức độ tác độ dễ ích chuyên biệt động đến xâm loài nơi sống sống loài nhập Tổng điểm 65 Rau má rừng 1 66 Lấu 1 67 Vú bò 1 68 Dâu tằm 1 0 69 Thuốc bỏng 1 0 70 Mua núi 1 0 71 Dây xanh 1 72 Giảo cổ lam 1 73 Dây đòn gánh 0 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 7: Cây thuốc đƣợc ngƣời dân nhắc đến với số lần nhiều từ cao xuống thấp STT Tên phổ thông Tên khoa học Số lần đƣợc nhắc đến Dứa d i Pandanus tectorius 26 Ngải cứu Artemisia vulgaris 26 Chanh rừng Atalantia citroides 26 Dây gắm Gnetum montanum 25 Nghệ đen Curcuma zedoaria 25 H i đá vôi Illicium difengpi 25 Sa nhân Semen Amomi 25 Ớt rừng Micromelum falcatum 24 Bảy m t hoa Paris polyphylla 24 10 Khúc khắc Smilax glabra 23 11 Giảo cổ lam Gynostemma pentaphylum 23 12 Đu đủ rừng Trevesia palmata 21 Zingiber parpureum 21 14 Kim tuyến Anoectochilus setaceus 20 15 Huyết dụ Cordyline terminalis var ferrea 20 16 Cối xay Abutilon indicum 18 17 Mật gấu Isodon lophanthoides 18 18 Chó đẻ cưa Phyllanthus 18 19 Thiên niên kiện Homalomena occulta 17 Datura metel 17 13 Gừng đỏ 20 Cà đ c dư c Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Tên phổ thông Tên khoa học Số lần đƣợc nhắc đến Glochidion eriocarpum 17 Coix llachryma-jobi 15 Wedelia calendulacea 14 Emilia sonchifolia 13 25 Huyết đằng Sargentodoxa cuneata 12 26 Rau má rừng Centella asiatica 12 27 Lấu Psychotria rubra 11 Thunbergia grandiflora 10 Ficus heterophyllus 10 Cassia tora 10 Acorus tatarinowii 10 Costus speciosus 10 33 Hương nhu Ocimum gratissmum 10 34 Cỏ cứt l n Ageratum conyzoides 35 Nhọ n i Eclipta prostrata 36 Cỏ lào Chromolaena odorata 37 Cúc tần Ageratum conyzoides 38 Chè dây Ampelopsis cantoniensis 39 Trinh nữ Mimosa pudica 40 Ích mẫu Leonurus heterophyllus 41 Lan m t Nervilia fordii 42 Nhân trần Acrocephalus indicus 21 Bòn bọt 22 Ý dĩ 23 Sài đất 24 Rau má rau muống 28 Dây xanh 29 Vú bò 30 Thảo minh 31 Th ch xương b 32 Mía dò Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Tên phổ thông Tên khoa học 45 Mò mâm xôi nhắc đến Eleusine indica Aidia cochinchinensis Clerodendrum philippinum var 43 Cỏ mần trầu 44 Chè rừng Số lần đƣợc simplex 46 Ngưu tất Achyranthes bidentate 47 Cây gai Boehmeria nivea 48 Thầu dầu Ricinus communis Plantago major Kalanchoe pinnata Alocasia odora Passiflora foetida 53 Dương x Microsorum pteropus 54 Gối h c Leea rubra Scoparia dulcis Illigera rhodantha 57 Bòng bong Lygodium flexuosum 58 Xuyên tiêu Zanthoxylum nitidum 59 Vông vang Abelmoschus moschatus 60 Hy thiêm Siegesbeckia orientalis 61 Dây lõi tiền Stephania japonica 62 Hu đay Trema angustifolia Xanthium strumarium 49 M đề 50 Thuốc bỏng 51 Ráy 52 Cây l c tiên 55 Cam thảo đất 56 Ba chẽ 63 Ké đầu ngựa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Tên phổ thông 64 Lá dong đỏ 65 Ngũ gia bì chân chim 66 Sau sau 67 Th m l m 68 Dây đòn gánh Tên khoa học Số lần đƣợc nhắc đến Phrynium placentarium Schefflera heptaphylla Liquidambar formosana Polygonum chinense Gouania leptostachya var tonkinensis 69 Trọng đũa Ardisia crenata 70 Mua núi Melastoma dodencandrum 71 Rẻ qu t Belamcanda chinensis 72 Dâu tằm Morus alba Houttuynia cordata 73 Rau diếp cá Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... x Mẫu Sơn - huyện L c Bình - t nh L ng Sơn họ có những bài thuốc, kinh nghiệm rất hay, đơn giản nhưng hiệu quả trong việc chữa bệnh Vấn đề đặt ra là làm thế nào để ghi nhận và gìn giữ vốn kiến thức quý báu trong việc sử dụng cây thuốc, bài thuốc của c ng đ ng dân t c Xuất phát từ lý do trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại. .. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng và địa điểm nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu của đề tài: Ch nghiên cứu các loài thực vật đư c c ng đ ng dân t c sử dụng làm thuốc - Địa điểm nghiên cứu: T i c ng đ ng dân t c thiểu số Dao sống t i x Mẫu Sơn, huyện L c Bình, t nh L ng Sơn 2.2 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015 2.3 Nội dung nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu đặt ra của đề tài... nghiên cứu về kiến thức bản địa trong đó có kiến thức sử dụng cây thuốc và bài thuốc từ thiên nhiên Như vậy tri thực bản địa ở đây là gì? Tri thức bản địa là những kiến thức địa phương của riêng m t nền văn hóa hoặc c ng đ ng nào đó Nó có thể có những tên gọi khác như: “kiến thức địa phương”, “ kiến thức dân gian”, “kiến thức truyền thống” hay “kiến thức khoa học truyền thống” Những kiến thức này đư c truyền... cáo đư c chữa khỏi bằng cách sử dụng 39 loài cây thuốc Manju Panghal và cs (2010) nghiên cứu tri thức bản địa sử dụng các loài cây thuốc của các c ng đ ng t i huyện Jhajjar, bang Haryana, Ấn đ [18] Kết quả cho thấy có 57 loài cây thuốc đư c sử dụng, thu c 51 chi và 35 họ thực vật Trong đó có 19 loài thu c 13 họ có tác dụng chữa trị rắn cắn Có 48 loài thu c 34 họ đư c sử dụng để chữa trị các bệnh khác... rừng lấy mẫu, mô tả đặc điểm hình thái, sinh thái sau đó mang về làm tài liệu tra cứu xác định tên phổ thông cùng tên khoa học và họ thực vật của chúng Kết quả đư c tổng h p thành bảng 3.1 Bảng 3.1: Bảng các loài thực vật đƣợc cộng đồng các dân tộc khai thác sử dụng làm thuốc tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn STT Tên phổ thông Tên Bộ Công khoa học phận dùng dụng Lygodium flexuosum Cả cây Đái... ); Thành phần và tỷ lệ các loài cây phối h p trong các bài thuốc dân gian Nội dung 4: Tri thức bản địa trong việc gây trồng các loài cây thuốc Tư liệu hóa các kiến thức bản địa về tr ng và chăm sóc; về chọn lọc và phát tri n giống; về bảo quản và lưu giữ giống và kiến thức bản địa về nhân giống các loài cây thuốc 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Kế thừa các tài liệu cơ bản Kế thừa có chọn lọc các tài... của cộng đồng tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn" đư c thực hiện nhằm tìm ra giải pháp để bảo t n và phát tri n các loài thuốc có giá trị và kinh nghiệm sử dụng các bài thuốc của c ng đ ng dân t c 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề tài thực hiện nhằm đ t các mục tiêu sau: - Phát hiện đư c từ c ng đ ng các cây thuốc, bài thuốc dân gian dùng để trị các lo i bệnh thường gặp trong cu c sống... loài cây đƣợc sử dụng làm thuốc - Xác định các loài cây đư c người dân khai thác và sử dụng làm thuốc - Xác định tên địa phương, tên dân t c, tên khoa học của các loài cây thuốc - Mô tả m t số đặc điểm hình thái, sinh thái và nơi sống của các loài cây thuốc Nội dung 2: Mức độ khai thác, sử dụng và các loài cây thuốc ƣu tiên bảo tồn - Xác định số lư ng người/gia đình có sử dụng các loài thực vật trong. .. dụng, chế biến và m t số thận trọng khi sử dụng các lo i cây thuốc (Dẫn theo Trần Thị Lan, 2005) [8] Những nghiên cứu về tri thức bản địa các loài cây thuốc có thể liệt kê có m t số công trình dưới đây: Harsha V.H và cs (2002) nghiên cứu tri thức thực vật dân t c t i huyện Uttara Kannada, bang Karnataka Ấn Đ [17] Kết quả cho thấy có 45 loài cây thu c 26 họ đư c c ng đ ng người Kunabis sử dụng làm thuốc. .. c các bài thuốc, cây thuốc hay quan trọng để phát tri n nhân r ng và bảo t n trên cơ sở lựa chọn có sự tham gia của người dân - Tư liệu hóa đư c tri thức sử dụng, m t số bài thuốc gia truyền và những kinh nghiệm chữa bệnh của đ ng bào dân t c từ các loài cây hoặc các b phận của cây sử dụng an toàn và có hiệu quả - Tư liệu hóa đư c tri thức trong việc tr ng, khai thác và chế biến cây thuốc của các c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn , Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn , Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay