Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

207 152 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:55

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân NGÔ NGọC KHáNH Nghiên cứu nhân tố tác động đến phát triển hoạt động Logistics ngành khai thác Dầu khí Việt Nam Chuyên ngành: KINH DOANH THƯƠNG MạI (KINH Tế Và QUảN Lý THƯƠNG MạI) Mã số: 62340121 Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS NG èNH O PGS.TS NGUYN TH XUN HNG H NI - 2016 LI CAM OAN ti lun ỏn Tin s Nghiờn cu cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam Tụi xin cam oan rng, s liu v kt qu nghiờn cu lun ỏn ny l trung thc, chớnh xỏc Cỏc s liu v thụng tin lun ỏn ny cha c s dng bo v mt hc v no v cỏc thụng tin trớch dn lun ỏn u ó c ch rừ ngun gc Tỏc gi Ngụ Ngc Khỏnh MC LC LI CAM OAN MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MC BNG, HèNH PHN M U CHNG 1: C S Lí LUN V CC NHN T TC NG N S PHT TRIN HOT NG LOGISTICS TRONG NGNH KHAI THC DU KH 12 1.1 Khỏi quỏt v hot ng Logistics 12 1.1.1 Khỏi nim v Logistics 12 1.1.2 Hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 17 1.2 Ni dung hot ng Logistics v cỏc ch tiờu ỏnh giỏ 19 1.2.1 Nhng ni dung ch yu ca hot ng Logistics 19 1.2.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ s phỏt trin hot ng Logistics 24 1.3 Cỏc nhõn t ch yu tỏc ng n hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 30 1.3.1 Tng trng kinh t v quy mụ sn xut, kinh doanh ngy cng ln l yu t c bn thỳc y s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 30 1.3.2 S phỏt trin ca khoa hc cụng ngh v cụng ngh khai thỏc Du khớ l yu t chi phi v lm m rng danh mc sn phm,thit b mi ngy cng xut hin nhiu sn phm mi v gia tng s lng cỏc doanh nghip tham gia cung ng dch v cho ngnh Du khớ 33 1.3.3 C s h tng phỏt trin hot ng Logistics l nhng thỏch thc ln phỏt trin hot ng Logistics ca ngnh khai thỏc Du khớ 35 1.3.4 Gia tng sc ộp cnh tranh trờn th trng hng húa dch v cung ng cho ngnh khai thỏc Du khớ 36 1.3.5 Danh mc hng húa, dch v ngy mt gia tng lm cho cỏc mi quan h kinh t Logistics ngy cng phc hn v sõu sc hn ngnh khai thỏc Du khớ 39 1.3.6 Nhõn t thuc v iu kin t nhiờn lnh vc khai thỏc Du khớ 41 1.4 Kinh nghim ca cỏc nc khu vc v phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ v bi hc i vi Vit Nam 43 1.4.1 Kinh nghim phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ca Nht Bn 43 1.4.2 Kinh nghim phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ca Trung Quc 47 1.4.3 Kinh nghim phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ca Singapore 49 1.4.4 Kinh nghim phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ca Thỏi Lan 51 1.4.5 Bi hc i vi phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ ca Vit Nam 55 CHNG 2: PHN TCH THC TRNG CC NHN T TC NG N S PHT TRIN HOT NG LOGISTICS TRONG NGNH KHAI THC DU KH VIT NAM 61 2.1 Ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam v s cn thit phi t chc cỏc hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 61 2.1.1 Tng quan v ngnh khai thỏc Du khớ 61 2.1.2 S cn thit t chc hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 66 2.2 Phõn tớch cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 69 2.2.1 Tng trng kinh t, quy mụ v s lng cỏc doanh nghip tham gia cung ng dch v Logistics cho ngnh khai thỏc Du khớ 69 2.2.2 Nhõn t thuc trỡnh khoa hc cụng ngh, cụng ngh khai thỏc v qun lý 71 2.2.3 C s h tng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 75 2.2.4 Nhõn t thuc v s cnh trnh ca cỏc doanh nghip v hi nhp quc t 76 2.2.5 Nhõn t thuc v iu kin khai thỏc Du khớ lm gia tng danh mc cỏc loi vt t hng húa s dng lm nh hng n s phỏt trin hot ng Logistics 80 2.2.6 Nhõn t v iu kin t nhiờn tỏc ng n hot ng Logistics 86 2.3 Thc trng phỏt trin hot ng Logistics ca mt s doanh nghip cung ng dch v khai thỏc Du khớ 88 2.3.1 Hot ng kinh doanh dch v ngnh Du khớ Vit Nam 89 2.3.2 V Tng Cụng ty Dch v k thut Du khớ (PTSC) 91 2.3.3 Tng Cụng ty khoan v dch v khoan Du khớ (PVDrilling) 94 2.3.4 Tng Cụng ty c phn Vn ti Du khớ (PVTrans) 96 2.3.5 Tng Cụng ty Dch v Tng hp Du khớ (Petrosetco) 98 2.4 ỏnh giỏ khỏi quỏt v nhng tỏc ng ca cỏc nhõn t n s phỏt trin Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 100 2.4.1 Nhng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 100 2.4.2 Nhng tỏc ng tiờu cc ca cỏc nhõn t n hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 102 CHNG 3: GII PHP TNG CNG S TC NG CA CC NHN T NHM THC Y S PHT TRIN HOT NG LOGISTICS TRONG NGNH KHAI THC DU KH VIT NAM 106 3.1 nh hng phỏt trin ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam n nm 2020 v nhng yờu cu t i vi hot ng Logistics 106 3.1.1 nh hng phỏt trin ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam n 2020 106 3.1.2 Yờu cu t i vi hot ng Logistics khai thỏc Du khớ 109 3.2 Phng hng tng cng s tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n phỏt trin cỏc hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 110 3.3 Gii phỏp tng cng s tỏc ng tớch cc v hn ch nhng tỏc ng tiờu cc ca cỏc nhõn t n hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam hin 111 3.3.1 u t phỏt trin c s h tng Logistics nhm thỳc y hot ng Logistics khai thỏc Du khớ 111 3.3.2 Tng cng ng dng khoa hc cụng ngh, cụng ngh Logistics quỏ trỡnh thc hin cỏc hot ng Logistics Du khớ 112 3.3.3 Phỏt huy v nõng cao nng lc yu t ngi c bit l cỏn b qun lý, ngun nhõn lc Logistics ngnh Du khớ Vit Nam 112 3.3.4 Tng cng vai trũ v s cng tỏc cht ch ca cỏc hip hi ngnh ngh liờn quan 113 3.3.5 Gii phỏp thun li húa thng mi v ti nhm thỳc y s phỏt trin hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 114 3.4 Kin ngh v vic to lp mụi trng v iu kin phỏt trin v nõng cao hiu qu hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 146 3.4.1 Kin ngh vi Chớnh ph 146 3.4.2 Kin ngh ngnh v doanh nghip 147 KT LUN 149 CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CH VIT TT Ting Vit STT T vit tt CNH-HH CNTT DNSX GTGT HKD KTTM N Q TMT Tờn y ting Vit Cụng nghip húa - Hin i húa Cụng ngh Thụng tin Doanh nghip sn xut Giỏ tr gia tng Hot ng kinh doanh Kinh t thng mi Ngh nh Quyt nh Thng mi in t Ch vit tt ing Anh 1PL The First Party Logistics 2PL The Second Party Logistics 3PL The Third Party Logistics 4PL Fourth Party Logistics Asean Framework Agreement on AFAS Services AFTA Asean Free Trade Area Asean Pacific Economic APEC Cooperation ASEAN BTA CFS CPC CSCMP EDI EU EWEC FDI FIATA FPSO Association of South East Asia Nations Bilateral Trade Agreement Container Freight Station Central Product Classification Council of Supply Chain Management Professionals Electronic Data Interchange European Untion East-West Economic Corridor Foreign Direct Investment Intetnational Federation of Freight Forwarders Association Floating Production Storage and Offloading Logistics bờn th nht Logistics bờn th hai Logistics bờn th ba Logistics bờn th t Hip nh khung ASEAN v dch v Khu vc mu dch t ASEAN Din n hp tỏc kinh t Chõu Thỏi Bỡnh Dng Hip hi cỏc quc gia ụng Nam Hip nh thng mi Vit Nam Hoa K Trm thu gom hng l H thng phõn loi cỏc sn phm ch yu Hip hi cỏc nh chuyờn nghip v qun tr chui cung ng H thng trao i d liu in t Liờn minh Chõu u Hng lang kinh t ụng Tõy u t trc tip nc ngoi Liờn on quc t cỏc hip hi giao nhn Kho ni, x lý, cha v xut du FSO Floating storage and offl oading FTZ Free Trade Zone General Agreement on Tariffs and GATT Trade GDP Gross Domestic Product GMS Greater Mekong Subregion GPS Global Positioning System GRT Gross Register Tonnage International Air Transport IATA Association ICD Inland Container Depot Information and Communications ICT Technology Japan International Cooperation JICA Agency LCL Less than Container Load LPI Logistics Performance Index LSP Logistics Service Provider MTO Multimodal Transport Operator Non-vessel Operating Common NVOCC Carrier Permanent Normal Trade PNTR Relations R&D Research and Development RFID Radio Frequency Identification SC Supply Chain SCM Supply Chain Management USD United States Dollar VLA Viet Nam Logistics Business Association WB WMS WTO World Bank Warehouse Management Systems World Trade Organazation Kho ni, cha v xut du khụng cú thit b x lý Khu vc thng mi t Hip nh chung v thng mi v thu quan Tng sn phm quc ni Tiu vựng sụng Mờ Cụng Dch v nh v ton cu Dung tớch ng ký hp Hip hi ti hng khụng quc t Cng thụng quan ni a (cng cn) Cụng ngh thụng tin vin thụng C quan hp tỏc quc t Nht Bn Hng l Ch s hot ng logistics Cỏc nh cung cp dch v logistics Ngi kinh doanh ti a phng thc Dch v ngi thu chuyn hng l Quy ch thng mi vnh vin Nghiờn cu v phỏt trin Cụng ngh nh v bng súng Chui cung ng Qun lý chui cung ng ụ La M Hip hi doanh nghip logistics Vit Nam Ngõn hng th gii H thng qun lý kho bói T chc thng mi th gii DANH MC BNG, HèNH BNG Bng 1.1: Cỏc yu t thuc mụi trng Logistics ca quc gia hỡnh thnh ch s LPI ni a 28 Bng 1.2: So sỏnh quc t v tc tng trng kinh t 2001 - 2016 31 Bng 1.3: Tr lng khai thỏc, sn xut kinh doanh ca Tp on Du khớ giai on 2011-2015 v d bỏo 2016 - 2020 40 Bng 1.4: S qun lý nh nc i vi cỏc hot ng dch v Logistics ti Trung Quc 47 Bng 2.1 Cỏc m du ca Vit Nam 77 Bng 2.2: Cỏc m khớ ca Vit Nam 77 Bng 2.3: Danh mc vt t c th cn thit cho hot ng Du khớ nc (Ban hnh kốm theo thụng t s 04/2012/TT-BKHT ngy 13/8/2012 ca B K hoch v u t) 83 Bng 2.4: í kin ca Cỏn b qun lý ỏnh giỏ ỏnh giỏ mc tỏc ng ca a bn khai thỏc Du khớ ca Vit Nam hin n hot ng Logistics 87 Bng 2.5: Doanh thu t hot ng dch v Du khớ t 2008-2014 90 Bng 2.6: Doanh thu v li nhun ca cỏc n v dch v ngnh Du khớ 90 Bng 2.7: Cỏc ch tiờu hiu qu hot ng ch yu v dch v Logistics ca PTSC nm 2013 - 2014 91 Bng 2.8: Tỡnh hỡnh doanh thu/li nhun cỏc dch v Logistics ca PVDrilling nm 2013 2014 95 Bng 2.9: C cu doanh thu/li nhun cỏc dch v Logistics ca Petrosetco nm 2014 - 2015 99 Bng 3.1: Mt s ch tiờu lnh vc hot ng Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 108 Bng 3.2: ng thỏi th trng ti bin vin dng ca i tu bin Vit Nam 125 Bng 3.3: ỏnh giỏ ca Cỏn b qun lý v tm quan trng ca cỏc gii phỏp sau nhm phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam hin 132 HèNH Hỡnh 1.1: Cỏc ni dung c bn ca hot ng Logistics [5] 13 Hỡnh 1.2: Nhng hot ng ca Logistics chui cung ng 14 Hỡnh 1.3: Doanh nghip ỏnh giỏ v vai trũ ca Logistics hot ng 16 Hỡnh 1.4: Nhn thc v v trớ, vai trũ ca dch v Logistics vic nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip [9] 23 Hỡnh 1.5: Kim ngch xut khu hng húa ca Vit Nam nm 1986 - 2016 32 Hỡnh 1.6: Cỏc thnh phn c bn h thng Logistics quc gia [5] 35 Hỡnh 1.7: Mụ hỡnh lc lng cnh tranh ca Micheal Porter 37 Hỡnh 1.8: ỏnh giỏ ca Cỏn b qun lý ỏnh giỏ mc tỏc ng ca a bn khai thỏc Du khớ ca Vit Nam hin n hot ng Logistics 42 Hỡnh 1.9: ỏnh giỏ ca doanh nghip v cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ 43 Hỡnh 2.1: í kin ca Cỏn b qun lý ỏnh giỏ tỏc ng ca hot ng Logistics n ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam hin 66 Hỡnh 2.2: í kin ca Cỏn b qun lý ỏnh giỏ v vai trũ ca hot ng Logistics i vi khai thỏc Du khớ 67 Hỡnh 2.3: Nhn thc v v trớ, vai trũ ca dch v Logistics vic nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip 68 Hỡnh 2.4: Quy mụ cỏc doanh nghip Logistics ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam 70 Hỡnh 2.5: í kin ca Cỏn b qun lý ỏnh giỏ mc nh hng ca cỏc yu t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam 74 Hỡnh 2.6: Nng lc ca cỏc doanh nghip Logistics khai thỏc Du khớ hin 79 Hỡnh 2.7: ỏnh giỏ yu t ti hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam hin 81 Hỡnh 2.8: í kin ca Cỏn b qun lý ỏnh giỏ mc tỏc ng ca hot ng Logistics n khai thỏc Du khớ 101 Hỡnh 2.9: í kin ỏnh giỏ ca Cỏn b qun lý v tỡnh hỡnh phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam 103 Hỡnh 3.1: D bỏo v thm dũ, tỡm kim, khai thỏc Du khớ ca Vit Nam nm 2020 109 Hỡnh 3.2: í kin ca cỏc chuyờn gia v la chn gii phỏp hon thin th ch phỏp lut ca h thng Logistic 115 Hỡnh 3.3: í kin ca doanh nghip v xõy dng mụ hỡnh cng bin nhm phỏt trin bn vng h thng Logistics (1 im=thp nht; im=cao nht) 123 Hỡnh 3.4: La chn mụ hỡnh phỏt trin dch v cng bin theo hng bn vng (1im=khụng cn thit; im=rt cn thit) 130 Hỡnh 3.5: V s cn thit ca cỏc gii phỏp tng cng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ .138 Hỡnh 3.6: ỏnh giỏ ca cỏc doanh nghip v mc liờn kt, hp tỏc gia cỏc doanh nghip Logistics ngnh khai thỏc Du khớ 140 Hỡnh 3.7: Mc cn thit ca mt s gii phỏp sau v phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ 146 PHN TCH KT QU IU TRA KHO ST í KIN CC DOANH NGHIP CUNG CP DCH V LOGISTICS CHO HOT NG KHAI THC DU KH I S mu iu tra Tng s mu iu tra c gi i: 200 Tng s mu iu tra thu v: 133 II Kt qu iu tra Cõu 1: ỏnh giỏ cỏc hot ng c s dng khai thỏc Du khớ Hu ht cỏc doanh nghip c kho sỏt u ó tham gia vo tt c cỏc hot ng Logistics k trờn 86% Bng 1.1: Mc s dng cỏc hot ng Logistics ca cỏc doanh nghip Du khớ c kho sỏt STT S lng Phn trm Hot ng Logistics Tt c cỏc hot ng trờn Vn chuyn thit b, ph tựng, Hot ng xut khu du thụ, Hot ng cung ng sut n v trang thit b, Qun tr d tr vt t thit b, hng húa, Qun tr kho cha, b cha Vn chuyn thit b, ph tựng, Hot ng xut khu du thụ, Hot ng cung ng sut n v trang thit b, Qun tr d tr vt t thit b, hng húa, Qun tr kho cha, b cha, H thng thụng tin (cụng ngh thụng tin) 114 86% 11 8% 6% Hỡnh 1.1: T l tng hp cỏc hỡnh thc hot ng Logistics ca doanh nghip Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 2: ỏnh giỏ v quy mụ doanh nghip Logistics hot ng khai thỏc Du khớ hin Sau tin hnh phỏt bng hi cho cỏc doanh nghip Logistics hot ng lnh vc Du khớ vi cỏc quy mụ khỏc nhau, mu thu v cú tng cng gm 133 bng hi hp l Trong ú, s lng Doanh nghip ln (ngun trờn 50 t ng, lao ng trờn 100 ngi) l 121 chim 92% Cũn li l cỏc doanh nghip va (ngun t 10 50 t ng, lao ng t 50 100 ngi) vi s lng 11 chim 8% trờn tng s mu thu c STT a b c d Bng 1.2: Mc quy mụ cỏc doanh nghip s dng kho sỏt S Lnh vc cụng tỏc T l lng Doanh nghip siờu nh ( < 10 lao ng) 0% Doanh nghip nh (ngun t 10 t ng tr xung, lao 0% ng t 10 50 ngi) Doanh nghip va (ngun t 10 50 t ng, lao ng t 11 8% 50 100 ngi) Doanh nghip ln (ngun trờn 50 t ng, lao ng trờn 121 92% 100 ngi) 100,0% Tng cng Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Hỡnh 1.2: T l quy mụ cỏc doanh nghip kho sỏt Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 3: ỏnh giỏ mc ng dng cụng ngh thụng tin ca doanh nghip Logistics ngnh Du khớ Vit Nam hin STT Hỡnh thc Giỏ tr 1= trung Rt bỡnh ớt 2=t 3=Trung bỡnh 4=Nhiu 5=Rt nhiu Mng ni b 4.41 0% 0% 0% 59% 41% Internet giao dch 4.45 0% 0% 0% 55% 45% 4.35 0% 0% 8% 49% 43% Cú trang web riờng ca doanh nghip Giao dch thng mi in t 3.89 0% 8% 38% 9% 44% Phn mm theo dừi n hng 4.14 0% 0% 21% 44% 35% Phn mm theo dừi d tr 3.91 0% 0% 29% 52% 20% 3.96 0% 0% 22% 60% 18% Phn mm qun tr nhu cu vt t, thit b Kt qu cho thy mc ng dng Cụng ngh thụng tin u mc nhiu v rt nhiu Hỡnh 1.3: Mc ng dng Cụng ngh thụng tin Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu í kin ỏnh giỏ v mc liờn kt, hp tỏc chui cung ng ca cỏc doanh nghip ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam Bng 1.4 ỏnh giỏ ca Doanh nghip v mc liờn kt, hp tỏc chui cung ng ca cỏc doanh nghip ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam STT Trung 1=Rt Hỡnh thc Hp tỏc gia cỏc doanh nghip cựng mt lnh vc 2=Kộm 3=Trung bỡnh 4=Tt 5=Rt bỡnh kộm tt 4.06 0% 9% 8% 83% 6% 4.36 0% 0% 9% 91% 9% 4.21 0% 2% 16% 82% 8% 4.31 0% 0% 10% 90% 8% Liờn kt gia cỏc doanh nghip chui cung ng ca quỏ trỡnh thm dũ, khai thỏc (doanh nghip nghiờn cu, n thm dũ, khai thỏc, tiờu th ) S hp tỏc, liờn kt gia cỏc doanh nghip Logistics Du khớ S hp tỏc, liờn kt gia doanh nghip Logistics vi cỏc nh cung ng v khỏch hng s dng Liờn kt vi Hip hi ngnh ngh 3.98 0% 0% 43% 57% 8% Liờn kt vi ngõn hng, bo him 4.87 0% 0% 12% 88% 20% Hỡnh 1.4: Mc Liờn kt hp tỏc Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi B DOANH NGHIP NH GI V TC NG CA CC NHN T N S PHT TRIN HOT NG LOGISTICS TRONG KHAI THC DU KH VIT NAM HIN NAY Cõu 5: Xin ễng/B hóy ỏnh giỏ tỏc ng ca cỏc nhõn t sau n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ hin nay? (Sp xp theo th t mc tỏc ng) Bng 1.5 í kin ca doanh nghip v tỏc ng ca cỏc nhõn t sau n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ hin STT Nhõn t tỏc ng Trung 1=Khụng bỡnh tỏc ng 2=t 3=Va 5=Rt 4=Ln phi ln Cp nn kinh t quc dõn Phỏt trin kinh t 4.15 0% 0% 10% 65% 25% Chớnh tr phỏp lut 4.03 0% 0% 17% 64% 20% Dõn s, lao ng 3.42 0% 8% 43% 47% 2% Vn húa xó hi 3.32 0% 8% 53% 38% 1% iu kin t nhiờn 3.65 0% 0% 44% 47% 9% Khoa hc cụng ngh 4.16 0% 0% 10% 65% 26% Mụi trng quc t 3.99 0% 0% 10% 81% 9% Cp ngnh Cỏc i th cnh tranh 4.08 0% 0% 17% 58% 25% Khỏch hng 4.11 0% 0% 20% 49% 31% 10 Cỏc nh cung ng nguyờn vt liu 3.99 0% 0% 12% 77% 11% 11 Cỏc i th tim n 3.74 0% 6% 30% 47% 17% 12 Cỏc mt hng thay th 3.65 0% 7% 37% 41% 16% 13 Quy mụ v danh mc vt t, hng húa cung ng 3.83 0% 0% 17% 83% 0% 14 Cỏc ch th, doanh nghip tham gia cung ng 3.83 0% 0% 19% 80% 2% 15 Phõn cụng lao ng v chuyờn mụn húa sn xut Du khớ 3.84 0% 0% 18% 80% 2% 16 Chớnh sỏch m ca th trng v quỏ trỡnh hi nhp 4.24 0% 0% 10% 56% 34% Cp hot ng cung ng Cp doanh nghip 17 Ngun nhõn lc 4.09 0% 0% 20% 52% 29% 18 Nghiờn cu v phỏt trin 4.02 0% 0% 25% 48% 27% 19 Sn xut v khai thỏc 3.93 0% 0% 17% 74% 10% 20 Ti chớnh - K toỏn 3.72 0% 0% 39% 50% 11% 21 Marketing doanh nghip 4.00 0% 0% 19% 62% 19% 22 Vn húa doanh nghip 3.76 0% 0% 35% 53% 11% T rung bỡnh 3.76 22 Vn húa doanh nghi p 21 Ma r ke t ing doa nh nghip 3.72 20 T i c hớ nh - K t oỏn 3.93 4.02 4.09 19 S n xut v khai t hỏc 18 Nghiờ n c u v phỏt t ri n 17 Ngu n nhõn l c C p doanh nghi p 4.24 16 Chớ nh sỏ c h m c a t h t r ng v quỏ t r ỡnh hi nhp 3.84 3.83 3.83 15 P hõ n c ụng la o ng v chuyờn mụn húa sn xut t r ong du khớ 14 Cỏ c c h t h, doanh nghi p t ham gia cung ng 13 Quy mụ v da nh m c v t t , hng húa cung ng C p hot ng cung ng 3.65 3.74 12 Cỏ c m t hng t hay t h 11 Cỏ c i t h t i m n Trung bỡnh 3.99 4.11 4.08 10 Cỏ c nh c ung ng nguyờn v t li u Khỏ c h h ng Cỏ c i t h c nh t ranh C p ngnh 3.99 Mụi t r ng quc t 4.16 Khoa h c cụng ngh 3.65 i u ki n t nhiờn 3.32 3.42 Vn húa xó hi Dõ n s, lao ng 4.03 4.15 Chớ nh t r phỏp lut P hỏ t t rin kinh t C p nn kinh t quc dõn 1.5 2.5 3.5 4.5 Hỡnh 1.5: Cỏc yu t tỏc ng Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 6: ễng/B hóy ỏnh giỏ yu t c s h tng Logistics Du khớ nh hng n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ? (Sp xp theo th t mc tỏc ng) Bng 1.6 í kin ca doanh nghip ỏnh giỏ yu t c s h tng Logistics Du khớ nh hng n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ STT Ch tiờu Kt cu h tng giao thụng ti Du khớ H thng cụng ngh thụng tin C s h tng kho tng, b cha Phng tin chuyn vt t thit b cho khai thỏc Trang thit b phc v phc v khai thỏc Thit b phc v sa cha, bo dng Giỏ tr 1=Khụn Trung g tỏc bỡnh ng 2= 3=V 4=L 5=Rt t a phi n ln 4.03 0% 0% 8% 80% 11% 3.94 0% 0% 15% 76% 9% 4.26 0% 0% 1% 72% 27% 4.10 0% 0% 9% 72% 19% 3.93 0% 0% 17% 72% 11% 3.92 0% 0% 17% 74% 9% Hỡnh 1.6: Tỏc ng ca cỏc yu t h tng Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 7: ễng/B hóy ỏnh giỏ mc nh hng ca qun tr d tr n hot ng Logistics khai thỏc Du khớ? (Sp xp theo th t mc tỏc ng) Bng 1.7 í kin ca doanh nghip ỏnh giỏ mc nh hng ca qun tr d tr n hot ng Logistics khai thỏc Du khớ STT Ch tiờu Cung ng kp thi y thit b ph tựng cho khai thỏc Du khớ m bo thc hin tt cỏc nhim v t cho hot ng khai thỏc D tr phũng ri ro iu kin khai thỏc D tr phc v tt nht cỏc nhu cu ca hot ng khai thỏc m bo hiu qu ca hot ng khai thỏc Du khớ Giỏ tr 1=Khụng Trung bỡnh tỏc ng 2=t 3=Va phi 4=Ln 5=Rt ln 4.25 0% 0% 0% 75% 25% 4.08 0% 0% 0% 92% 8% 3.58 0% 0% 42% 58% 0% 3.74 0% 0% 26% 74% 0% 3.83 0% 0% 17% 83% 0% Hỡnh 1.7 ỏnh giỏ mc nh hng ca qun tr d tr n hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 8: ễng/B hóy ỏnh giỏ yu t ti hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam hin nay? (ỏnh du X vo ụ thớch hp) Bng 1.8: ỏnh giỏ yu t ti hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam hin Giỏ tr STT Ch tiờu Trung bỡnh m bo chuyn kp thi trang thit b cho gin khoan hot ng khai thỏc Gim chi phớ ti cung ng S dng phng tin ti an ton, hiu qu ỏp ng y cỏc n hng, yờu cu khai thỏc Du khớ Cỏc phng tin ti hin i v a phng thc Nng sut, hiu qu chuyn phc v khai thỏc 1=Rt thp 2=Thp 3=Trung bỡnh 4=Cao 5=Rt cao 4.17 0% 0% 0% 83% 17% 3.74 0% 0% 26% 74% 0% 4.08 0% 0% 0% 92% 8% 4.17 0% 0% 0% 83% 17% 3.92 0% 0% 8% 92% 0% 4.08 0% 0% 0% 92% 8% Hỡnh 1.8: ỏnh giỏ yu t ti hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam hin Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 9: ễng/B hóy ỏnh giỏ nng lc ca cỏc doanh nghip Vit Nam khai thỏc Du khớ theo cỏc tiờu di õy? (ỏnh du X vo ụ thớch hp) Bng 1.9: ỏnh giỏ nng lc ca cỏc doanh nghip Vit Nam khai thỏc Du khớ Giỏ tr STT Ch tiờu Trung bỡnh Ngun nhõn lc Tim lc ti chớnh ca doanh nghip C s h tng v trang 1=Rt thp 2=Thp 3=Trung bỡnh 4=Cao 5=Rt cao 3.71 0% 0% 29% 71% 0% 3.53 0% 0% 47% 53% 0% 3.53 0% 0% 47% 53% 0% thit b Trỡnh cụng ngh 3.78 0% 0% 30% 62% 8% Kh nng hp tỏc, liờn kt 3.29 0% 5% 62% 33% 0% 3.54 0% 0% 54% 38% 8% 3.29 0% 0% 80% 12% 8% 3.12 0% 0% 88% 12% 0% Sn phm khai thỏc Du khớ Hiu qu khai thỏc So vi cỏc doanh nghip khu vc Hỡnh 1.9: ỏnh giỏ nng lc ca cỏc doanh nghip Vit Nam khai thỏc Du khớ Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 10: Theo ễng/B, mc nh hng ca cỏc yu t ch yu sau n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ nh th no? (Sp xp theo th t mc tỏc ng) Bng 1.10: ỏnh giỏ mc nh hng ca cỏc yu t ch yu n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ STT Ch tiờu Giỏ tr Trung bỡnh 1=Khụng tỏc ng 2=t 3=Va phi 4=Ln 5=Rt ln Cỏc yu t v kinh t 3.76 0% 0% 25% 74% 1% Cỏc yu t v chớnh tr phỏp lut 3.76 0% 0% 33% 58% 9% Cỏc yu t v khoa hc v cụng ngh 4.34 0% 0% 0% 66% 34% Mụi trng quc t 4.08 0% 0% 18% 56% 26% Yu t v iu kin t nhiờn 3.47 0% 0% 65% 24% 11% Quy mụ v danh mc vt t hng húa cung ng 3.92 0% 0% 8% 91% 1% C s h tng Logistics 4.25 0% 0% 0% 75% 25% Phõn cụng lao ng v chuyờn mụn húa sn xut ngnh 4.10 0% 0% 16% 59% 26% Nhõn lc Logistics 4.34 0% 0% 0% 66% 34% 10 Doanh nghip Logistics 4.02 0% 0% 24% 50% 26% Hỡnh 1.10: ỏnh giỏ mc nh hng ca cỏc yu t ch yu n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 11: ễng/B hóy ỏnh giỏ mc tỏc ng ca hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam? (Sp xp theo th t mc tỏc ng) Bng 1.11: ỏnh giỏ mc tỏc ng ca hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam STT Ch tiờu Giỏ tr Trung bỡnh Nng sut, hiu qu khai thỏc Du khớ 3.76 0% Gim chi phớ khai thỏc Du khớ 3.92 Tng sn lng khai thỏc Du khớ 3=Va phi 4=Ln 5=Rt ln 1% 31% 60% 8% 0% 1% 8% 90% 2% 3.83 0% 8% 10% 74% 8% Tng doanh thu khai thỏc Du khớ 3.92 0% 0% 17% 74% 9% Cht lng phc v khỏch hng hot ng khai thỏc Du khớ 3.67 0% 1% 32% 68% 0% 1=Khụng 2=t tỏc ng Hỡnh 1.11: ỏnh giỏ mc tỏc ng ca hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Vit Nam Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 12: Quan im ca ụng/b trc nhiu ý kin cho rng nờn tng cng o to v bi dng ngun nhõn lc Logistics cho ngnh Du khớ Vit Nam? Quan im nờn tng cng o to v bi dng ngun nhõn lc Phn S lng Logistics cho ngnh Du khớ Vit Nam trm ng tỡnh 131 98% Phn i 1% í kin khỏc 1% Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 13: Quan im ca ụng/b trc nhiu ý kin cho rng nờn thnh lp c quan qun lý Logistics ca ngnh Du khớ Vit Nam t cp doanh nghip n cp on? Quan im nờn thnh lp c quan qun lý Logistics ca ngnh Du khớ Vit Nam t Phn S lng cp doanh nghip n cp on trm ng tỡnh 133 100% Phn i 0% í kin khỏc 0% Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 14: Quan im ca ụng/b trc nhiu ý kin cho rng nờn xõy dng v ban hnh quy ch qun lý hot ng Logistics ca ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam? Quan im nờn xõy dng v ban hnh quy ch qun lý hot ng S Phn Logistics ca ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam lng trm ng tỡnh 131 98% Phn i 0% í kin khỏc 2% Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 15: Quan im ca ụng/b trc nhiu ý kin cho rng nờn xõy dng v ban hnh quy ch qun lý vt t, thit b ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam? Quan im nờn xõy dng v ban hnh quy ch qun lý vt t, thit Phn S lng b ngnh khai thỏc Du khớ Vit Nam trm ng tỡnh 122 92% Phn i 0% í kin khỏc 11 8% Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi Cõu 16: Theo ễng/B, mc cn thit ca cỏc gii phỏp tng cng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ? (Khoanh trũn vo ỏp ỏn thớch hp) Bng 1.16 ỏnh giỏ mc cn thit ca cỏc gii phỏp tng cng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ? STT Ch tiờu Chuyn i mụ hỡnh tng trng v c cu li doanh nghip Hon thin c ch chớnh sỏch phỏt trin Logistics Du khớ Tn dng c hi m ca th trng v to mụi trng quc t Phỏt trin c s h tng Logistics Nghiờn cu v phỏt trin hot ng Logistics Du khớ Thit lp hp lý cỏc mi quan h cung ng gia cỏc doanh nghip cung ng vt t, thit b cho khai thỏc Nõng cao nõng lc cnh tranh ca doanh nghip Logistics Du khớ o to v phỏt trin ngun nhõn lc Logistics Du khớ Giỏ tr Trung bỡnh 1=Khụng cn thit 2=Bỡnh thng 3=Cn thit 4=Rt cn thit 3.01 0% 8% 83% 9% 3.50 0% 0% 50% 50% 3.50 0% 0% 50% 50% 3.67 0% 0% 33% 67% 3.67 0% 0% 33% 67% 3.66 0% 0% 34% 66% 3.74 0% 0% 26% 74% 3.66 0% 0% 34% 66% Hon thin h thng giao thụng phc v ngnh khai thỏc Du khớ (cng, sõn bay, phng tin ti) 3.42 0% 0% 58% 42% 10 Xõy dng v phỏt trin c quan qun lý Logistics ngnh Du khớ Vit Nam cỏc cp 3.33 0% 0% 67% 33% Hỡnh 1.16 ỏnh giỏ mc cn thit ca cỏc gii phỏp tng cng tỏc ng tớch cc ca cỏc nhõn t n s phỏt trin hot ng Logistics khai thỏc Du khớ Ngun: Kt qu iu tra ca tỏc gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam, Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam, Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay