SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC

13 339 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:52

ni dõóng lỴng bao dung viät tìn thõïng lãn c¾t Thỗ Àinh Àinh vâ thỗ Àưng Àưng chúi vúái rêët thên Khi ma àưng sùỉp túái, chng r ài xa kiïëm lûúng thûåc dûå trûä Mưåt hưm, lc vûúåt qua mưåt ngổn ni cao, Àinh Àinh chùèng may trûúåt chên, sut ngậ xëng vûåc, Àưng Àưng thêëy thïë vưåi bêët chêëp sûå an nguy ca bẫn thên, lao túái kếo Àinh Àinh thoất khỗi búâ vûåc Khi cẫ hai àậ úã núi an toân, Àinh Àinh khùỉc lïn hôn àấ to gêìn àêëy hâng chûä: “Ngây… thấng… nùm , Àưng Àưng àậ cûáu Àinh Àinh.” Hai ngûúâi bẩn tiïëp tc ài vïì phđa trûúác Sau ài àûúåc mưåt eq - trÈ t cÀm xỊc chùång àûúâng dâi dùçng dùåc, hổ àậ àïën àûúåc biïín Nhûng úã àêy hổ lẩi cậi chó vò chuån quay vïì hay khúi Trong lc nống giêån, Àưng Àưng àậ àấnh Àinh Àinh mưåt cấi bẩt tai Àinh Àinh vưåi chẩy búâ biïín, viïët lïn àố hâng chûä: “Ngây… thấng… nùm , Àưng Àưng àấnh Àinh Àinh.” Mưåt ngûúâi biïët chuån àậ hỗi Àinh Àinh: - Tẩi chấu lẩi khùỉc chuån Àưng Àưng cûáu chấu lïn àấ côn viïët chuån Àưng Àưng àấnh chấu lïn cất? Àinh Àinh nối: - Viïåc Àưng Àưng cûáu chấu, chấu sët àúâi nhúá ún bẩn êëy, nïn múái khùỉc lïn àấ àïí khưng phai Côn chuån bẩn êëy àấnh chấu, chấu sệ qụn theo sống biïín cën trưi chûä ài B¿i hĐc gơi mò C¾c em thÝn män, hÁy hĐc tâp thÏ }inh }inh ½ỉ tÞt cÀ nhùng chun khéng ½¾ng nhð tréi theo sÍng biỉn ChÊ bÙng c¾ch ghi nhð Ýn h ngõđi kh¾c d¿nh cho chỊng ta, qn ½i níi o¾n hân cƠa mÉnh ½êi vði ngõđi kh¾c, chỊng ta mði sêng vui vÅ v¿ thi m¾i ½õơc Trong cÝu chun tiäp theo, chỊng ta sỈ cĨng xem mỵt ngõđi ½Á l¿m thä n¿o ½ỉ bÀo vè võđn hoa cƠa mÉnh nhÃ! ni dõóng lỴng bao dung võđn hoa cƠa mĐi ngõđi Nhâ ưng Brown cố mưåt vûúân hoa rêët àểp nhûng bổn trễ ài hổc qua thûúâng hay vâo ngùỉt Ưng àậ nhiïìu lêìn nhùỉc nhúã nhûng vêỵn khưng àûúåc Mưåt bíi sấng, ưng Brown àûáng trûúác vûúân hoa vâo lc bổn trễ ài hổc Cố mưåt thùçng nhốc tiïën lẩi gêìn hỗi ưng: - Chấu cố àûúåc hấi hoa khưng ẩ? - Chấu thđch cêy hoa nâo? - Ưng Brown hỗi lẩi nố Thùçng nhốc chổn mưåt cêy hoa tu-lđp thêëp bế Ưng Brown bẫo nố: - Vêåy cêy hoa nây lâ ca chấu Nïëu chấu àïí nố lẩi àêy, nố sệ núã hoa nhiïìu ngây nûäa Côn nïëu eq - trÈ t cÀm xỊc chấu hấi bêy giúâ thò chó chúi àûúåc mưåt lc thưi Chấu thđch thïë nâo hún? Thùçng nhốc nghơ ngúåi mưåt hưìi rưìi àấp: - Vêåy chấu sệ àïí hoa úã àêy, lc tan hổc vïì chấu lẩi àûúåc ngùỉm nố Bíi chiïìu hưm àố, hún hai mûúi àûáa nhốc àûáng chúâ ưng Brown chổn hoa cho chng vâ têët cẫ àïìu àưìng giûä hoa lẩi vûúân, cho àïën têån tân Vâ ma xn nùm êëy, ưng Brown àậ tùång cho bổn trễ têët cẫ hoa vûúân B¿i hĐc gơi mò «ng Brown ½Á tÜng hät hoa võđn cho bĐn trÅ, nhđ vây m¿ bÀo vè ½õơc võđn hoa }Í thât l¿ mỵt bièn ph¾p théng minh }éi khi, chỊng ta vÉ khéng mn mÞt ½i mỵt thư gÉ ½Í nãn sưc bÀo vè, nhõng chÈnh thä lÂi c¿ng mÞt nhiåu hïn CỴn näu chỊng ta bao dung vði tÞt cÀ thÉ sỈ nhân ½õơc nhiåu ½iåu têt ½Çp Giêng nhõ Trai cÝu chun tiäp theo ½Ýy, vÉ biät bao dung m¿ ½Á l¿m nãn ½õơc nhùng ½iåu vé cĨng kü dièu ½Þy! ni dõóng lỴng bao dung ½iåu kü dièu cƠa ngĐc trai Mưåt ngây nổ, Trai àang búi dûúái àấy hưì thò trưng thêëy mưåt àấm rong múä mâng Nố vui mûâng búi lẩi gêìn chín bõ àấnh chến cho thỗa thđch Àang lc múã rưång miïång thò mưåt hẩt cất rúi vâo ngûúâi nố, cùỉm sêu vâo da thõt, hêíy kiïíu gò cng khưng Trai cẫm thêëy vûúng vûúáng húi khố chõu Phẫi lâm thïë nâo àêy? Ưm nưỵi oấn hêån biïën cåc sưëng sau nây trúã nïn khố chõu hay àưìng hốa, chung sưëng hôa bònh vúái hẩt cất àố Suy ài tđnh lẩi, Trai bùỉt àêìu cùỉt mưåt phêìn dinh dûúäng ca mònh dânh ni hẩt cất, bao bổc lêëy eq - trÈ t cÀm xỊc nố, coi nhû mưåt phêìn cú thïí ca mònh Ngây qua ngây, hẩt cất nhúâ àûúåc ni lúán búãi chêët dinh dûúäng ca Trai àậ thânh mưåt hẩt ngổc tuåt àểp Sau ngûúâi phất hiïån àiïìu nây, hổ gổi hẩt cất àûúåc Trai ni dûúäng lâ “trên chêu”, hay “ngổc trai” Vâ ngoâi vễ àểp hiïëm cố, ngổc trai côn cố nhiïìu cưng dng khấc, nïn rêët àûúåc ngûúâi ûa chång, vò thïë mâ Trai cng àûúåc ngûúâi u thđch B¿i hĐc gơi mò Trai l¿ lo¿i ½ỵng vât nhun thỉ, khéng cÍ xõïng sêng lán bỵ nÁo, nhõng ½Á biät c¾ch thÈch nghi vði ho¿n cÀnh: biän mỵt vât thỉ l th¿nh mỵt phßn thÝn thỉ Trong cc sêng h¿ng ng¿y, ngõđi chỊng ta cÕng vây, cßn phÀi biät cõ xø mỵt c¾ch bao dung ½ỵ lõơng nhõ Trai ½êi vði hÂt c¾t HÁy thay ½ìi sú u kÃm, khiäm khut cƠa mÉnh bÙng h¿nh ½ỵng thúc tä Trong cÝu chun tiäp theo, chỊng ta sỈ ½õơc biät lỴng khoan dung, vÌ tha vði ngõđi kh¾c sỈ ½õơc ½ån ½¾p lÂi nhõ thä n¿o nhÃ! ni dõóng lỴng bao dung eq - trÈ t cÀm xỊc Tiïëp àố, nhâ vua nối: kÅ trỵm ngĐc Mưåt võ vua nổ múã tiïåc mûâng thùỉng trêån cung Bưỵng, mưåt cún giố to nưíi lïn, thưíi tùỉt mổi ngổn nïën àang thùỉp cung Rưìi cố tiïëng kïu thêët ca mưåt cung nûä: - Trưåm, bùỉt trưåm, cố kễ trưåm àưì nhên lc trúâi tưëi Nhâ vua hỗi: - Khanh bõ mêët àưì gò vêåy? Cung nûä àấp: - Bêím, ngûúâi àố lêëy mêët miïëng ngổc nhû mâ tiïån nûä àeo trïn cưí ẩ Cố àiïìu, tiïån nûä àậ giêåt àûúåc m ca hùỉn Chó cêìn bïå hẩ cho thùỉp nïën lïn thò sệ biïët lâ kễ trưåm thưi ẩ Nghe thêëy vêåy, nhâ vua cûúâi cûúâi nối: - Chó lâ mưåt miïëng ngổc têìm thûúâng, àêu cố gò giấ trõ Hưm úã àêy àïìu lâ cưng thêìn, ta khưng mën truy cûáu chuån nây - Cấc khanh, hưm ta múâi cấc khanh ëng rûúåu, phẫi têån hûúãng niïìm vui, vêåy mổi ngûúâi hậy bỗ m Àưåi m thò cố thïí thoẫi mấi àûúåc cú chûá, phẫi khưng? Qìn thêìn nêëy àïìu cúãi m ra, nhúâ vêåy mâ tïn trưåm thoất tưåi Sau nây, nhâ vua bõ thua trêån, nhúâ àûúåc mưåt võ tûúáng dng cẫm liïìu chïët bẫo vïå nïn múái thoất hiïím Nhâ vua hỗi: - Bònh thûúâng ta àêu cố chiïëu cưë àùåc biïåt gò àïën khanh, khanh lẩi mưåt lông trung thânh vúái ta nhû vêåy? Võ tûúáng múái àấp: - Thûa bïå hẩ, thêìn chđnh lâ ngûúâi bõ cung nûä dẩo nổ giêåt mêët m B¿i hĐc gơi mò Nhõ chỊng ta ½Á thÞy ½Þy, nhđ khoan dung m¿ nh¿ vua cÍ ½õơc lỴng trung th¿nh cƠa vÌ tõðng qn nĐ lán tÈnh mÂng cƠa mÉnh Trong cc sêng, chỊng ta cßn cÍ lỴng khoan dung, vÌ tha bòi tÂo cï hỵi cho ngõđi cÕng chÈnh l¿ tÂo cï hỵi cho mÉnh CÝu chun vå éng lÁo dõði ½Ýy l¿ mỵt minh chưng rÞt rÐ r¿ng vå gi¾ trÌ cƠa lỴng bao dung ½Þy Mđi c¾c em cĨng theo dÐi ni dõóng lỴng bao dung eq - trÈ t cÀm xỊc kim cõïng cƠa chim 10 Xûa kia, trïn mưåt hôn àẫo ngoâi khúi xa cố rêët nhiïìu kim cûúng nùçm trïn nhûäng vấch ni cheo leo, hiïím trúã mâ ngûúâi khưng thïí lïn àûúåc Chó cố nhêët mưåt loâi chim biïín lâ cố thïí bay àûúåc lïn àố Chim biïín thónh thoẫng ùn mưåt vâi viïn kim cûúng àïí tiïu hốa tưët hún Múái àêìu, dên trïn àẫo khưng biïët àûúåc lâ bng chim cố kim cûúng Chó chim túái ùn trưåm quẫ vûúân, bõ dên trïn àẫo àấnh chïët, lc mưí bng chim ra, hổ múái phất hiïån àiïìu àố Tûâ àố trúã ài, loâi chim nây ln bõ dên trïn àẫo sùn lng bùỉt giïët, khiïën chng ngây àïm núm núáp lo súå, khưng dấm bay túái mưí trưåm quẫ vûúân ùn nûäa Cng vò thïë mâ dên trïn àẫo khưng thïí lêëy àûúåc kim cûúng nûäa Chó cố nhêët mưåt ưng lậo lâ khưng bao giúâ bùỉt vâ hẩi chim, lẩi côn cho phếp chng ùn trấi cêy vûúân, thêåm chđ nhiïìu côn vậi gẩo cho chng ùn Vïì sau, l chim chó côn tòm àïën kiïëm ùn vûúân ca ưng lậo 11 ni dõóng lỴng bao dung eq - trÈ t cÀm xỊc tãn trỵm hën nhiãn Lẩ mưåt àiïìu lâ, ưng lậo thûúâng xun nhùåt àûúåc kim cûúng 12 vûúân nhâ Thò ra, chim ùn trấi cêy vâ gẩo vâo bng, chng liïìn thẫi phên vâ cẫ kim cûúng xëng vûúân B¿i hĐc gơi mò «ng lÁo cÝu chun trãn chÊ mÞt Èt q cÝy v¿ gÂo nhõng lÂi thu ½õơc nhùng viãn kim cõïng cÍ gi¾ trÌ Tin rÙng c¾c em cÕng thÞy ½õơc l¿ éng lÁo mÞt Èt nhõng lÂi ½õơc rÞt nhiåu Sau ½Ýy, mđi c¾c em theo dÐi xem chun gÉ ½Á xÀy vði hai ngõđi biät khoan dung, ½ỵ lõơng nhÃ! Mưåt bíi tưëi, lc ngưìi chúâ lïn bay, àïí tiïu khiïín, Ly mua mưåt hưåp bấnh vâ mưåt quín sấch àïí vûâa chúâ vûâa àổc Cư tòm mưåt chưỵ ngưìi rưìi mẫi mï àổc sấch 13 Bưỵng nhiïn, Ly thêëy ngûúâi niïn ngưìi cẩnh thẫn nhiïn thô tay lêëy bấnh ca cư ùn Tuy khưng vui, nhûng vò khưng mën gêy chuån nïn Ly cho qua ni dõóng lỴng bao dung eq - trÈ t cÀm xỊc Sau nghe loa thưng bấo àïën giúâ lïn bay, Ly vưåi nhết sấch vâo ba lư, xấch hânh l chẩy cûãa lïn bay, khưng liïëc “tïn trưåm” lêëy mưåt cấi Sau ngưìi n ưín trïn bay, cư múái lưi quín sấch àang àổc dúã tûâ ba lư Bưỵng Ly ngêy 14 ngûúâi, hưåp bấnh ca cư vêỵn ngun vển khưng hïì suy suín, àang nùçm úã ba lư! Hốa lc nậy cư ùn bấnh ca ngûúâi khấc Giúâ cố mën xin lưỵi thò cng àậ mån Ly cẫm thêëy rêët khố nghơ, búãi chđnh cư múái lâ “tïn trưåm” ngẩo mẩn, vư l vâ bêët lõch sûå Ly ùn mưåt chiïëc, châng niïn cng ùn mưåt chiïëc, Ly thô tay àõnh lêëy chiïëc bấnh cëi cng hưåp ùn, châng niïn cûúâi cûúâi, thô tay cêìm chiïëc bấnh bễ lâm àưi, chia cho cư mưåt nûãa, côn mònh ùn mưåt nûãa Cư àốn lêëy nûãa chiïëc bấnh, bng bẫo dẩ: “Xem “tïn trưåm” nây côn biïët àiïìu, vêỵn biïët chia cho mònh mưåt nûãa.” B¿i hĐc gơi mò CÀ Ly v¿ ch¿ng niãn cÝu chun trãn ½åu l¿ nhùng ngõđi cÍ lỴng khoan dung, ½ỵ lõơng, bòi cÍ nhõ vây mði cÍ th¾i ½ỵ bÉnh thÀn trõðc “tãn trỵm”, cho phÃp ngõđi kh¾c cĨng ×n b¾nh L¿m ngõđi phÀi hĐc c¾ch biät nghË cho ngõđi kh¾c, ½÷ng bao giđ so ½o tÈnh to¾n Näu chÊ nghË cho bÀn thÝn thÉ cÍ lÂi l¿m hÂi chÈnh mÉnh }Í l¿ trõđng hơp cƠa c¾i cÝy kiãu ngÂo cÝu chun sau ½Ýy 15 ni dõóng lỴng bao dung c¾i cÝy kiãu ngÂo eq - trÈ t cÀm xỊc sệ bõ phấ hoẩi, khoết thânh tûâng lưỵ Do àố, nố bên lïn tiïëng xua àíi Gộ kiïën L sêu biïët chuån mûâng lùỉm, chng thi sinh sưi núã 16 àc khoết thên cêy, chùèng mêëy chưëc cấi cêy bõ mc rỵng Mưåt cấi cêy cao vt, thùèng tùỉp, rêët tûå hâo vïì thên hònh ca mònh, rưìi chùèng mêëy chưëc nố trúã nïn kiïu ngẩo Mưåt hưm, Gộ kiïën bay túái àêåu trïn cânh cêy vâ nố nghe àûúåc rêët nhiïìu sêu àang nghiïën rùng àc khoết thên Gộ kiïën thûúng tònh lêëy mỗ mưí vâo thên cêy àõnh khoết lưỵ bùỉt sêu ùn Tuy nhiïn, cấi cêy khưng biïët gò, nố giậy lïn vễ tûác giêån, cố vễ nố khưng chõu àûúåc cẫnh cânh cêy àểp àệ ca mònh Vâ mưåt ngây kia, mưåt cún giố mẩnh thưíi túái, cêy liïìn gậy àûát àưi B¿i hĐc gơi mò ChÊ vÉ thÍi hõ vinh, thÈch bå ngo¿i h¿o nho¾ng m¿ cÝy ½Á tú hÂi chät mÉnh Näu nÍ ½ỉ chim gÐ kiän bØt sÝu giỊp, biät bao dung v¿ chÞp nhân nhùng c¾i lí trãn thÝn thÉ nÍ ½Á cÍ thỉ kiãn cõđng ½ưng vùng trõðc giÍ mõa C¾c em thÝn män, c¾c em ½Á bao giđ nghe vå Biỉn Chät chõa? Em cÍ mn biät tÂi nÍ lÂi cÍ tãn nhõ thä khéng? HÁy ½Đc cÝu chun tiäp theo nhÃ! 17 ni dõóng lỴng bao dung hai biỉn hë 18 Úà Palestine cố hai biïín hưì Sưng Jordan bùỉt ngìn tûâ trïn ni, àưí xëng nố tung bổt trùỉng xốa, tẩo nïn mưåt biïín nûúác ngổt Biïín reo cûúâi cng nùỉng, lêëp lấnh dûúái ấnh mùåt trúâi vâ chûáa àêìy tưm cấ Cêy cưëi vûún cânh trïn mùåt biïín vâ àêm sêu rïỵ vâo lông biïín àïí ht lêëy ngìn nûúác lânh Con ngûúâi dûång nhâ dûång cûãa trïn búâ, chim chốc lâm tưí trïn cêy Àố lâ biïín hưì Galilee Rưìi sưng Jordan chẫy vïì phđa nam àưí vâo mưåt biïín hưì khấc Úà àêy khưng cố cấ tưm, khưng mưåt bống cêy, cng chùèng thêëy tiïëng chim hốt eq - trÈ t cÀm xỊc hay tiïëng trễ nư àa Khưng khđ nùång nïì ph trm bïn trïn mùåt nûúác, khưng cố ngûúâi hay chim chốc, mng th nâo ëng àûúåc nûúác ca nố Tïn nố lâ Biïín Chïët Tẩi hai biïín hưì nây lẩi khấc àïën vêåy? Biïín Galilee àốn nhêån dông nûúác ca sưng Jordan nhûng khưng giûä nûúác lẩi Mưỵi giổt nûúác chẫy vâo àêy cëi cng cng àïìu chẫy tiïëp ài núi khấc, vò vêåy nûúác úã àêy ln lânh, ngổt Côn Biïín Chïët nhêån bao nhiïu nûúác cng àïìu giûä lẩi cho riïng mònh, vò thïë nố tđch t rêët nhiïìu mëi khiïën nûúác vư cng mùån B¿i hĐc gơi mò Biỉn Galilee v÷a nhân v÷a cho ½i Biỉn Chät chÊ nhân m¿ khéng chÌu cho ½i nãn ci cĨng trò th¿nh mỵt biỉn chät Giđ thÉ c¾c em ½Á biät tÂi khéng cÍ sinh vât n¿o sinh sêng Biỉn Chät }Í l¿ bòi vÉ nÍ qu¾ Èch ký, khéng cÍ lỴng bao dung, khéng mn chia sÅ vði ngõđi kh¾c C¾c em thÝn män, cc sêng h¿ng ng¿y, c¾c em cÍ thõđng hay nìi nÍng khéng? HÁy ½Đc cÝu chun cƠa mỵt câu bà hay nìi nÍng ½ỉ rỊt b¿i hĐc cho mÉnh nhÃ! 19 ni dõóng lỴng bao dung 20 vät thõïng cƠa lđi nÍi Cố mưåt cêåu bế rêët hay nưíi nống Àïí sûãa tđnh xêëu àố, cha cêåu múái àûa cho cêåu mưåt ti àinh vâ dùån: - Mưỵi nưíi nống thò hậy àống mưåt chiïëc àinh lïn hâng râo sau vûúân Ngây thûá nhêët, cêåu bế phẫi àống lïn hâng râo nhûäng ba mûúi bẫy chiïëc àinh Nhûng câng vïì sau, sưë lûúång àinh mâ cêåu phẫi àống lïn hâng râo câng đt, búãi cêåu thêëy lâ viïåc kiïìm chïë tđnh nống ca mònh côn dïỵ hún nhiïìu so vúái viïåc àống àinh lïn hâng râo Vâ cëi cng thò cêåu bế cng àậ hổc àûúåc cấch kiïìm chïë bẫn thên, khưng nưíi cấu vư cúá nûäa Cêåu nối chuån nây vúái cha Ưng lẩi nối vúái cêåu rùçng: - Giúâ thò mưỵi lêìn kiïìm chïë àûúåc tđnh nống ca mònh, hậy nhưí mưåt chiïëc àinh khỗi hâng râo nhế eq - trÈ t cÀm xỊc Ngây qua ngây, cëi cng àïën mưåt hưm, cêåu bế nối vúái cha lâ mònh àậ nhưí hïët àinh khỗi hâng râo rưìi Cha dùỉt tay cêåu vûúân nối: - Con lâm rêët tưët, trai ngoan ca ta Nhûng hậy nhòn nhûäng lưỵ àinh trïn hâng râo nây xem, chng vơnh viïỵn khưng thïí lânh lùån nhû trûúác àûúåc nûäa Con hậy nhúá lêëy, nhûäng lúâi nối lc nống giêån giưëng nhû lưỵ àinh trïn hâng râo vêåy Nïëu cêìm dao àêm ngûúâi khấc mưåt dao, d cố nối xin lưỵi àïën cẫ ngân lêìn thò vïët thûúng mậi mậi vêỵn sệ tưìn tẩi Nưỵi àau lúâi nối gêy cng giưëng nhû nưỵi àau thên thïí vêåy, nố lâm cho ngûúâi ta khưng thïí chõu àûång nưíi B¿i hĐc gơi mò Trong cc sêng, ½éi vÉ khéng kiåm chä ½õơc bÀn thÝn m¿ chỊng ta gÝy tìn thõïng cho ngõđi kh¾c HÚn l¿ c¾c em ½åu khéng mn nhõ vây phÀi khéng? Mđi c¾c em ½Đc thãm mỵt cÝu chun û nghËa kh¾c vå lỴng bao dung nhÃ! 21 ni dõóng lỴng bao dung chiäc gi¿y cÍ ½éi 22 Mưåt ưng lậo lùån lưåi ài thùm gấi lêëy chưìng xa Trûúác ài, ưng lêëy sưë tiïìn tđch gốp bêëy sùỉm cho mònh mưåt àưi giây múái, rưìi àấp xe lûãa ài thùm gấi Lêìn àêìu tiïn ài xe lûãa nïn ngưìi úã trïn tâu ưng rêët lo lùỉng, thùèng Vò thïë, lc tâu tẩm dûâng úã ga xếp, ưng bên xëng tâu ài loanh quanh hđt thúã thû giận Vui chên thïë nâo, ưng ài cấch khấ xa núi tâu dûâng mâ khưng hay Chó àïën tâu chín bõ tiïëp tc lïn àûúâng, ưng múái biïët vâ vưåi húát hẫi quay lẩi May lâ ưng cng lïn àûúåc toa tâu cëi cng Chó cố àiïìu, lc vưåi vâng, ưng àậ àấnh rúi mêët mưåt chiïëc giây Mổi ngûúâi trïn tâu àïìu tiïëc cho ưng eq - trÈ t cÀm xỊc Nhûng khưng ngúâ àûúåc lâ ưng lậo lẩi vưåi cúãi nưët chiïëc giây côn lẩi qúèng xëng vïå àûúâng ray Mổi ngûúâi bùn khón khưng hiïíu tẩi ưng lẩi lâm vêåy - Lâ thïë nây, - ưng lậo giẫi thđch - Chiïëc giây côn lẩi nây d àùỉt àïën àêu ài chùng nûäa àưëi vúái tưi mâ nối giúâ cng thânh vư dng Tưi qúèng xëng àïí nhùåt àûúåc hổ côn cố cẫ àưi mâ ài B¿i hĐc gơi mò «ng lÁo khéng vÉ mÞt cƠa m¿ bn bÁ, tr¾i lÂi, cỴn rỵng lõơng, h¿o phÍng nghË ½än ngõđi kh¾c Giđ thÉ c¾c em ½Á hiỉu thä n¿o l¿ lỴng bao dung rëi chư? C¾c em thÝn män, tin rÙng qua c¾c màu chun vå lỴng bao dung, c¾c em sỈ biät c¾ch sêng têt hïn v¿ biät cõ xø ½ỵ lõơng hïn vði ngõđi kh¾c 23
- Xem thêm -

Xem thêm: SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC, SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC, SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay