Tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng của đảng cộng sản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

17 183 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:52

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó trường tồn, bất diệt, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Nét đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề xung quanh việc giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HCM TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Năm học: 2016 – 2017 MỤC LỤC Trang Mở đầu Nội dung Tính chất, nhiệm vụ mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải Đảng Cộng sản lãnh đạo Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc Cách mạng giải phóng dân tộc phải tiến hành đường cách mạng bạo lực 11 Sự vận dụng Đảng Cộng sản nghiệp giải phóng dân tộc 12 Kết luận 16 MỞ ĐẦU T tưởng Hồ chí Minh hệ thống toàn diện, có nội dung phong phú, đa lĩnh vực hệ thống mở Các ngành, giới, đối tượng lựa chọn, bổ sung chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ trị Trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc nội dung quan trọng có ý nghĩa hàng đầu, trước hết CM Việt Nam Giải phóng dân tộc, xét thực chất đánh đổ ách thống trị, áp bức, xâm lược đế quốc thực dân, giành độc lập dân tộc, hình thành Nhà nước dân tộc độc lập tự lựa chọn đường phát triển dân tộc phù hợp xu hướng phát triển thời đại, tiến xã hội Sau giành độc lập dân tộc, phải chuẩn bị điều kiện để đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, dân giàu nước mạnh, dân tộc có địa vị đóng góp xứng đáng vào phát triển chung nhân loại, giải phóng dân tộc thực hiên đường cách mạng vô sản Tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm dân tộc thời đại, trường tồn, bất diệt, tài sản tinh thần vô giá dân tộc ta Nét đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề xung quanh việc giải phóng dân tộc định hướng cho phát triển dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta nhân dân ta đường thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng vững để Đảng ta vạch đường lối CM đắn, sợi đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tớt thắng lợi Đối với phát triển giới, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng thời đại Người - Hồ Chí Minh có cống hiến xuất sắc lý luận CM giải phóng dân tộc thuộc địa ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh giới chỗ, từ sớm Người nhận thức biến chuyển thời tìm giải pháp đấu tranh giải phóng loài người Người cương bảo vệ phát triển quan điểm Lênin khả to lớn vai trò chiến lược CM giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản Tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ dân tộc mục tiêu cao Trong lòng nhân dân giới chủ tịch Hồ Chí Minh bất diệt Tư tưởng Hồ Chí Minh đã, mãi chân lý sáng ngời, góp phần vào kiến tạo phát triển nhân loại NỘI DUNG Tính chất, nhiệm vụ mục tiêu CMGPDT a) Tính chất nhiệm vụ cách mạng thuộc địa - Phân tích thực tiễn xã hội thuộc địa Hồ Chí Minh nhận thấy, phân hoá giai cấp nước thuộc địa phương Đông không giống nước tư phương Tây Các giai cấp thuộc địa có khác nhiều có chung số phận người nô lệ nước Mâu thuẫn chủ yếu xã hội thuộc địa phương Đông mâu thuẫn dân tộc bị áp với chủ nghĩa thực dân xâm lược tay sai chúng Do vậy, đấu tranh giai cấp không diễn giống phương Tây Nếu nước TBCN phải tiến hành đấu tranh giai cấp, nước thuộc địa trước hết phải tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc - Đối tượng cách mạng thuộc địa giai cấp tư sản xứ, giai cấp địa chủ nói chung, mà chủ nghĩa thực dân tay sai phản động ( hình ảnh cho thực dân bọn tay sai ) Cách mạng thuộc địa trước hết phải “lật đổ ách thống trị chủ nghĩa đế quốc”, chưa phải cách mạng xoá bỏ tư hữu, bóc lột nói chung - Mâu thuẫn chủ yếu thuộc địa mâu thuẫn dân tộc, quy định tính chất nhiệm vụ hàng đầu cách mạng thuộc địa giải phóng dân tộc + Trong “Đường cách mệnh”, Người phân loại thành cách mạng: CMTS, CMVS CMGPDT Ở Người nhấn mạnh tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc + Trong “Cương lĩnh trị đầu tiên” Đảng Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, lên hàng đầu nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc, bao hàm phần công giải phóng giai cấp, giải phóng người + Hội nghị TW8 (5/1941) Hồ Chí Minh chủ trì kiên giương cao cờ giải phóng dân tộc, nhấn mạnh “nhiệm vụ thiết nhất”, chủ trương tạm gác hiệu “cách mạng ruộng đất” tiến hành nhiệm vụ mức độ thích hợp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc + Trong nhiều viết, nói thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Người tiếp tục khẳng định nhiệm vụ giải phóng dân tộc: “Trường kỳ kháng chiến định thắng lợi, thống độc lập định thành công” b) Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc - CMGPDT nhằm đánh đổ ách thống trị chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc thiết lập quyền nhân dân + Đến với Lênin Quốc Tế III, Người tìm thấy chủ trương giải phóng dân tộc bị áp + Người xác định mục tiêu cấp thiết cách mạng nước thuộc địa chưa phải giành quyền lợi riêng biệt giai cấp, mà phải lợi ích chung toàn dân tộc Phù hợp với thời đại cách mạng chống CNĐQ - Tuy nhiên, tả khuynh, Hội nghị lần thứ BCHTW Đảng 10/1930 phê phán quan điểm Nguyễn Ái Quốc Với lĩnh cách mạng kiên cường, bám sát thực tiễn cách mạng Việt Nam, tháng 5/1941, Người nước chủ trì HNBCHTW lần thứ 8, Hội nghị (chuyển hướng cách mạng) chủ trương tạm gác hiệu “cách mạng ruộng đất”, chia lại ruộng đất “tịch thu Việt gian phản quốc” cho dân cày nghèo Tức chống kẻ thù dân tộc, giai cấp địa chủ nói chung, nhằm đánh lại kẻ thù dân tộc trị kinh tế - Thắng lợi CMT8, đại thắng Mùa xuân 1975 trước hết thắng lợi đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đắn theo tư tưởng Hồ Chí Minh Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản a) Rút học từ thất bại đường cứu nước trước - Các đấu tranh giành độc lập cuối kỷ XIX diễn theo hệ tư tưởng phong kiến thất bại chưa có đường lối phương pháp cách mạng đắn (Từ trái sang phải là: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám) - Các đấu tranh giành độc lập đầu kỷ XX: • Con đường bạo động Phan Bội Châu phong trào Đông du (chủ trương hoạt động vũ trang): Kêu gọi niên qua Nhật Bản học tập, nhờ Nhật giúp khí giới , tiền bạc để đánh Pháp Chẳng khác “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau” • Con đường Phan Chu Trinh phong trào Duy Tân (chủ trương bất bạo động): Khôi phục đất nước bằng đường nâng cao dân trí.Cải tổ xã hội mặt chẳng khác “xin giặc rủ lòng thương” • Con đường Hoàng Hoa Thám khỡi nghĩa Yên Thế (1883) thực tế hơn, mang nặng cốt cách phong kiến -Nhìn chung, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản Việt Nam diễn liên tục, sôi nổi, lôi đông đảo quần chúng tham gia với hình thức đấu tranh phong phú, thể ý thức dân tộc, tinh thần chống đế quốc giai cấp tư sản Việt Nam, cuối thất bại giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ yếu kinh tế trị nên không đủ sức giương cao cờ lãnh đạo nghiệp giải phóng dân tộc Mặc dù thất bại phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước nhân dân ta, bồi đắp thêm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, đặc biệt góp phần thúc đẩy nhà yêu nước, lớp niên trí thức có khuynh hướng dân chủ tư sản chọn lựa đường mới, giải pháp cứu nước, giải phóng dân tộc theo xu thời đại nhu cầu nhân dân Việt Nam  Chính Người khâm phục tinh thần cách mạng cha ông, Người không tán thành đường cách mạng họ Người tâm để tìm đường cứu nước cho dân tộc b) Cách mạng tư sản không triệt để Trong khoảng 10 năm vượt qua đại dương, đến với nhân loại cần lao tranh đấu nhiều châu lục, quốc gia giới Người kết hợp nghiên cứu lý luận thực tiễn CM điển hình: CM Mỹ 1776, CM tư sản Pháp 1789 CM tháng 10 Nga, Người đọc Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, Tuyên ngôn dân quyền nhân quyền cách mạng Pháp đến kết luận: “Cách mệnh Pháp cách mệnh Mỹ, nghĩa cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng cộng hòa dân chủ, tước lục công nông, áp thuộc địa” => vậy, Người không theo đường cách mạng Tư sản c) Con đường giải phóng dân tộc Người đến với Lênin tán thành QT III Người thấy phương hướng để giải phóng dân tộc: Cách mạng Vô sản Hồ Chí Minh thấy CM tháng Mười Nga không CMVS, mà CM giải phóng dân tộc Nó nêu gương sáng giải phóng dân tộc thuộc địa “mở trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc” Thành công CM Tháng Mười Nga ảnh hưởng to lớn sâu sắc đến phong trào CM giới nói chung CM Việt Nam nói riêng Những ảnh hưởng to lớn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức đầy đủ hướng phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam theo Người nhận xét tính triệt để CM Tháng Mười Nga: “Trong giới có cách mạng Nga thành công đến nơi”, nghĩa dân chúng hưởng hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật Cuộc cách mạng mở hai đường: giải phóng nhân dân lao động nước tạo điều kiện cho nhân dân nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng: “Nước Nga có chuyện lạ đời Biến người nô lệ thành người tự do” Vượt qua hạn chế tư tưởng sĩ phu nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đến với học thuyết cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin lựa chọn đường cách mạng vô sản Người khẳng định: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng vô sản” “…chỉ có CNXH, CNCS giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Giống mặt trời chói lọi, CM tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trái đất Trong lịch sử loài người, chưa có CM có ý nghĩa to lớn sâu xa thế" Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải Đảng Cộng sản lãnh đạo a) Cách mạng trước hết phải có Đảng Các lực lượng lãnh đạo CM giải phóng dân tộc trước Đảng cộng sản Việt Nam đời thất bại chưa có đường lối đắn, chưa có sở lý luận dẫn đường Các phong trào chống pháp trước năm 1930 nước ta xuất đảng phái như: Duy Tân hội, Việt Nam Quang Phục hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng,…chính Đảng thiếu đường lối đắn, thiếu tổ chức chặt chẽ, thiếu sở rộng rãi quần chúng nên lãnh đạo kháng chiến thành công bị tan rã với khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, tư sản Từ thắng lợi CM tháng 10 Nga Đảng cộng sản lãnh đạo, người khẳng định: “CM muốn thắng lợi, trước hết phải có Đảng lãnh đạo, đảng chân lãnh đạo CM thắng lợi Đảng có vững CM thành công, người cầm lái có vững thuyền chạy” Đảng muốn vững phải có công nhân làm cốt Không có chủ nghĩa người trí khôn, kim nam Đảng phải xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, phải tuân thủ nguyên tắc tổ chức Đảng theo học thuyết Đảng kiểu Lênin Nguyễn Aí Quốc phân tích cho rằng: “những người giác ngộ nhân dân ta nhận thấy: làm CM sống, không làm CM chết Nhưng CM giải phóng dân tộc muốn thành công, theo Người, trước tiên phải có Đảng CM lãnh đạo Đảng có vững, CM thành công Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin CM Việt Nam muốn thắng lợi phải theo CN Mác CN Lênin Người ra, muốn làm cách mệnh “trước hết phải làm cho dân chúng giác ngộ phải giảng giải lý luận chủ nghĩa cho dân chúng hiểu” “Cách mệnh phải hiểu phong triều giới, phải bày sách lược cho dân Vậy nên sức mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có Đảng cách mệnh” Trong “Đường Cách mệnh” Người khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để vận động tổ chức dân chúng, liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành công, người cầm lái có vững thuyền chạy” b) Đảng Cộng sản Việt Nam đảng lãnh đạo - Các lãnh tụ yêu nước tiền bối bước đầu nhận thức tầm quan trọng vai trò đảng cách mạng + Phan Chu Trinh nói: ngày nay, muốn độc lập, tự phải có đoàn thể + Phan Bội Châu tổ chức Duy Tân hội (1904) Việt Nam Quang phục hội (1912) + Các nhà cách mạng có khuynh hướng tư sản lập Việt Nam Quốc dân Đảng Nhưng tất tổ chức cách mạng kiểu đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thành công, thiếu đường lối trị đắn, thiếu phương pháp cách mạng khoa học sở rộng rãi quần chúng nhân dân - Đầu 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam, lấy CNMLN “làm cốt”, có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh liên hệ mật thiết với quần chúng + Hồ Chí Minh người chuẩn bị điều kiện tư tưởng, trị tổ chức cho đời, đồng thời người sáng lập rèn luyện Đảng ta + Theo Bác, Đảng Cộng sản Việt Nam đảng giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam => Đây luận điểm Người phát triển học thuyết MácLênin Đảng Cộng sản, nhờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam có gắn bó chặt chẽ với nhân dân, với toàn dân tộc thời kỳ cách mạng Việt Nam - Ngay từ đời, Đảng Hồ Chí Minh sáng lập qui tụ lực lượng sức mạnh toàn giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam Đó đặc điểm, đồng thời ưu điểm Đảng Nhờ đó, từ đời, Đảng nắm cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam trở thành nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi cách mạng Việt Nam Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc a) Cách mạng nghiệp dân chúng bị áp Từ 1924, Người cho rằng: “Để có thắng lợi, khởi nghĩa vũ trang Đông Dương: 1- Phải có tính chất khởi nghĩa quần chúng loạn Cuộc khởi nghĩa phải chuẩn bị quần chúng ” Người phê phán việc lấy ám sát cá nhân bạo động non làm phương thức hành động Người khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc “là nghiệp dân chúng việc hai người” Trong CMT8 hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, Hồ Chí Minh lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh Người nói: “Đối với câu trả lời rõ ràng: trở nước, vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh giành tự độc lập” Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò quần chúng nhân dân, coi sức mạnh vĩ đại lực sáng tạo vô tận quần chúng nhân dân then chốt bảo đảm thắng lợi b) Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc Dưới chế độ cai trị thực dân Pháp, trừ bọn tay sai bán nước, tất giai tầng Việt Nam có khả tham gia cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh phân tích: “ dân tộc cách mạng chưa phân giai cấp, nghĩa sĩ, nông, công, thương trí chống lại cường quyền” Trong Cương lĩnh trị Đảng, Người khẳng định lực lượng cách mạng bao gồm dân tộc Trong phạm vi cách mạng giải phóng dân tộc mà đối tượng cần đánh đổ trước hết bọn đế quốc đại địa chủ phong kiến tay sai, Hồ Chí Minh chủ trương tập hợp rộng rãi tầng lớp nhân dân Việt Nam bị làm nô lệ mặt trận dân tộc thống nhằm huy động sức mạnh toàn dân Sách lược vắn tắt rõ “Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, để kéo họ vào phe vô sản giai cấp Còn với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ tư sản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, chí làm cho họ đứng trung lập Bộ phận mặt phản cách mạng (như Đảng Lập hiến) cần phải đánh đổ” Trong lực lượng toàn dân tộc, Người nhắc nhở không quên cốt lõi công - nông Phải nhớ: “Công nông gốc cách mệnh, học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ bị tư sản áp bức, song không cực khổ công nông, ba hạng bầu bạn cách mệnh, công nông thôi”, phải thực theo nguyên tắc: “Trong liên lạc với giai cấp, phải cẩn thận, không nhượng chút lợi ích công nông mà vào đường thoả hiệp” Bác chưa vấn đề dân tộc mà quên coi nhẹ vấn đề giai cấp, ngược lại, Bác tìm thấy mối quan hệ khăng khít vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp Tuy nhiên, để tập hợp lực lượng phải đoàn kết tất người Việt Nam yêu nước để đánh đổ kẻ thù chung dân tộc, phận trung tâm công nhân, nông dân khối liên minh công – nông giai cấp công nhân lãnh đạo Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc a) Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo - Hồ Chí Minh khẳng định sức sống nộc độc chủ nghĩa đế quốc tập trung nước thuộc địa Chính áp bức, bóc lột tàn bạo chủ nghĩa thực dân đế quốc tạo nên mâu thuẫn gay gắt dân tộc thuộc địa với CNTB Người viết: “tất sinh lực chủ nghĩa tư quốc tế lấy xứ thuộc địa Đó nơi CNTB lấy nguyên liệu cho nhà máy nó, nơi đầu tư, tiêu thụ hàng, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động nó, tuyển binh lính xứ cho đạo quân phản cách mạng nó” “ nọc độc sức sống rắn độc tư chủ nghĩa tập trung nước thuộc địa” - Trong đấu tranh chống CNĐQ, CNTD, cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt Nhân dân dân tộc thuộc địa có khả cách mạng to lớn Chủ nghĩa dân tộc chân chính, chủ nghĩa yêu nước truyền thống động lực to lớn cách mạng giải phóng dân tộc Cho nên, phải “làm cho dân tộc hiểu hơn, xích lại gần nhau, đoàn kết với để tạo sở cho liên minh phương Đông tương lai, làm cánh cách mạng vô sản”; phải phát động chủ nghĩa dân tộc xứ nhân danh quốc tế Cộng sản - Trong yêu cầu QT III đảng cộng sản quan tâm đến cách mạng thuộc địa, Hồ Chí Minh khẳng định công giải phóng nhân dân thuộc địa thực nổ lực tự giải phóng Vận dụng công thức C.Mác: “Sự giải phóng giai cấp công nhân phải nghiệp thân giai cấp công nhân”, Người đến luận điểm: “Công giải phóng anh em (tức nhân dân thuộc địa), thực nổ lực thân anh em” Hồ Chí Minh đánh giá cao sức mạnh dân tộc vùng dậy chống đế quốc thực dân; chủ trương phát huy nổ lực chủ quan dân tộc, tránh tư tưởng bị động, trông chờ vào giúp đỡ bên Người nói: “Kháng chiến trường kỳ gian khổ đồng thời phải tự lực cánh sinh Trông vào sức mình… Cố nhiên giúp đỡ nước bạn quan trọng không ỷ lại, không ngồi mong chờ người khác Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ không xứng đáng độc lập” b) Quan hệ cách mạng thuộc địa cách mạng vô sản quốc - Trong phong trào cộng sản quốc tế tồn quan điểm xem thắng lợi cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc Quan điểm vô hình dung làm giảm tính chủ động, sáng tạo phog trào cách mạng thuộc địa Hồ Chí Minh phê phán sai lầm quan điểm - Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc Đó mối quan hệ bình đẳng quan hệ lệ thuộc hay quan hệ - phụ Năm 1925 Người viết, “Chủ nghĩa tư đỉa có vòi bám vào giai cấp vô sản quốc vời khác bám vào giai cấp vô sản thuộc địa Nếu người ta muốn giết vật ấy, người ta phải đồng thời cắt hai vòi Nếu người ta cắt vòi vòi tiếp tục hút máu giai cấp vô sản; vật tiếp tục sống vòi bị cắt đứt lại mọc ra” - Nhận thức vai trò, vị trí chiến lược cách mạng thuộc địa sức mạnh dân tộc, Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa giành thắng lợi trước giúp đỡ cách mạng vô sản quốc Bởi “Vận mệnh giai cấp vô sản giới đặc biệt vận mệnh giai cấp vô sản nước xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh giai cấp bị áp thuộc địa”, “Ngày mà hàng trăm nhân dân châu Á bị tàn sát áp thức tỉnh để gạt bỏ bóc lột đê tiện bọn thực dân lòng tham không đáy, họ hình thành lực lượng khổng lồ, thủ tiêu điều kiện tồn chủ nghĩa tư chủ nghĩa đế quốc, họ giúp đỡ người anh em phương Tây nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”  Đây luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận thực tiễn lý luận to lớn; cống hiến quan trọng vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, thắng lợi phong trào cách mạng giải phóng dân tộc toàn giới gần kỷ qua chứng minh hoàn toàn đắn Cách mạng giải phóng dân tộc phải tiến hành đường cách mạng bạo lực a) Tính tất yếu bạo lực cách mạng - Theo Mác: bạo lực bà đỡ quyền cách mạng, giai cấp thống trị bóc lột không tự giao quyền cho lực lượng cách mạng - Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc phải thực đường cách mạng bạo lực quy định yếu tố: + Sự thống trị thực dân đế quốc thuộc địa vô hà khắc, chút quyền tự dân chủ nào, sở cho thực hành đấu tranh không bạo lực + “Chế độ thực dân, tự thân nó, hành động bạo lực kẻ mạnh kẻ yếu rồi” Vì thế, đường để giành giữ độc lập dân tộc đường cách mạng bạo lực + Cách mạng giải phóng dân tộc lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giành quyền tay cách mạng, phải thực khởi nghĩa vũ trang Như Việt Nam khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa Người viết: “Trong đấu tranh gian khổ chống kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành quyền bảo vệ quyền” - Quán triệt quan điểm “cách mạng nghiệp quần chúng”, Hồ Chí Minh rõ, bạo lực cách mạng bạo lực quần chúng, nghĩa toàn dân vùng dậy đánh đuổi quân xâm lược - Hình thức bạo lực cách mạng gồm đấu tranh trị đấu tranh vũ trang, phải “tuỳ tình hình cụ thể mà quy định hình thức cách mạng thích hợp, sử dụng khéo kết hợp hình thức đấu tranh vũ trang đấu tranh trị cho cách mạng”, phải tận dụng đấu tranh mặt trận ngoại giao b) Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tư tưởng nhân đạo hoà bình - Xuất phát từ tình yêu thương người, quý trọng sinh mạng người, Hồ Chí Minh tranh thủ khả giành giữ quyền đổ máu Người tìm cách ngăn chặn xung đột vũ trang, tận dụng khả giải xung đột biện pháp hoà bình, chủ động đàm phán, thương lượng, chấp nhận nhượng có nguyên tắc + Việc tiến hành hội nghị Việt - Pháp ký Hiệp định năm 1946, việc kiên trì yêu cầu đối phương thi hành Hiệp định Giơnevơ thể rõ tư tưởng nhân đạo hoà bình Hồ Chí Minh + Người viết: “Tôi không muốn trở Hà Nội tay không Tôi muốn trở nước đem cho ViệtNam kết cụ thể với cộng tác chắn mà mong đợi nước Pháp” - Việc tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc cuối Chỉ không khả hoà hoãn, kẻ thù ngoan cố bám giữ lập trường thực dân, muốn giành thắng lợi quân sự, Hồ Chí Minh kiên phát động chiến tranh Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946 Người có đoạn: “Chúng ta muốn hoà bình, nhân nhượng Nhưng nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới chúng tâm cướp nước ta lần Không! Chúng ta hi sinh tất định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” - Trong tiến hành chiến tranh, Người tìm cách vãn hồi hoà bình Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, Người nhiều lần gửi thư cho Chính phủ nhân dân hai nước đề nghị đàm phán hoà bình để kết thúc chiến tranh Điều thể chiến lược ngoại giao “vừa đánh vừa đàm” Người c) Hình thái bạo lực cách mạng - Xuất phát từ tương quan lực lượng ta địch, Hồ Chí Minh chủ trương khởi nghĩa toàn dân phát động chiến tranh nhân dân Người nói: “Không dùng toàn lực nhân dân đủ mặt để ứng phó thắng lợi được” Toàn dân khởi nghĩa, toàn dân dậy nét đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh hình thái bạo lực cách mạng - Phương châm chiến lược toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến Trong chiến tranh, “quân việc chủ chốt”, đồng thời kết hợp chặt chẽ với đấu tranh trị “Thắng lợi quân đem lại thắng lợi trị, thắng lợi trị làm clo thắng lợi quân to lớn hơn” Đấu tranh ngoại giao mặt trận có ý nghĩa chiến lược nhằm thêm bạn bớt thù, phân hoá, cô lập kẻ thù, tranh thủ đồng tình ủng hộ quốc tế “vừa đánh vừa đàm”, “đánh chủ yếu, đàm hỗ trợ” Đấu tranh kinh tế sức tăng sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế ta, phá hoại kinh tế địch “Chiến tranh mặt văn hoá hay tư tưởng so với mặt khác không phần quan trọng” Trong thời kỳ chống Pháp Người nói: “Địch muốn tốc chiến tốc thắng Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, địch định thua, ta định thắng” Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước Người Lời kêu gọi (17/7/1967): “Chiến tranh kéo dài năm, 10 năm, 20 năm lâu Hà Nội, Hải Phòng số thành phố khác bị tàn phá, định phải đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” - Tự lực cánh sinh phương châm chiến lược quan trọng nhằm phát huy cao độ nguồn sức mạnh nhân dân Trong Đường Kách mệnh Người rõ: muốn người ta giúp cho phải tự giúp lấy Tháng năm 1945 thời xuất hiện, Người kêu gọi toàn quốc, đồng bào đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta - Độc lập tự chủ, tự lực tự cường kết hợp với tranh thủ giúp đỡ quốc tế quan điểm quán tư tưởng Hồ Chí Minh Trong hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, Người động viên sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời sức vận động, tranh thủ giúp đỡ quốc tế to lớn có hiệu vật chất tinh thần Sự vận dụng Đảng Cộng sản nghiệp giải phóng dân tộc * Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện Đảng ta khẳng định, đổi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho chủ nghĩa xã hội nhận thức đắn hơn, xây dựng có hiệu Đổi xa rời mà nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm tảng tư tưởng Đảng kim nam cho hành động cách mạng" Như vậy, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu trị không thay đổi, dù giai đoạn nào, hoàn cảnh cách mạng Việt Nam Khắc sâu học độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thuộc nhân dân ta, công đổi thời gian qua, khẳng định lĩnh trị đắn, vững vàng Đảng ta kiên định mục tiêu chiến lược cách mạng Việt Nam, giai đoạn Công đổi nước ta tiếp tục nghiệp giải phóng dân tộc theo đường CMVS, điều kiện Độc lập dân tộc lúc này, chúng ta, vươn lên để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, khẳng định vị Việt Nam bình đẳng với tất quốc gia dân tộc khác giới, lĩnh vực: kinh tế, trị, văn hóa, khoa học Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh điều kiện để bảo vệ độc lập dân tộc cách thực tế, vững hội nhập kinh tế quốc tế phức tạp đầy rẫy nguy Trong trình đổi mới, Đảng ta sớm cảnh báo tới nguy tụt hậu xa kinh tế so với nước khu vực giới ảnh hưởng không tốt tới an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc độc lập đất nước Đổi để phát triển phát triển để đổi mạnh mẽ vững nhận thức biện chứng quan hệ chủ nghĩa xã hội độc lập dân tộc Tập trung cho tăng trưởng mạnh kinh tế thời kỳ độ làm cho sở vật chất CNXH ngày nhiều thực tế; đó, có điều kiện thuận lợi công tác bảo vệ giữ vững độc lập dân tộc, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta xác định phát triển kinh tế thị trường có ý nghĩa đảm bảo cho kinh tế vừa phát triển theo quy luật cách hướng vừa làm điều kiện tảng giải vấn đề xã hội bền vững Thực tế cho thấy, độc lập dân tộc bảo vệ vững hiệu công xây dựng chế độ ngày cao Công xây dựng xã hội có hiệu điều kiện quan trọng thiết thực bảo vệ độc lập dân tộc vững vàng Nhờ xác định mối quan hệ tổ chức thực tốt thực tế nên CM Việt Nam thời kỳ đổi đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đối nội đối ngoại Bài học Đại hội X độc lập dân tộc CNXH trung thành phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đảng ta nghiệp cách mạng Theo Hồ Chí Minh, độ lên CNXH Việt Nam thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ mới, đó, trị, quyền lực thuộc nhân dân, lãnh đạo Đảng; kinh tế, thực kinh tế nhiều thành phần Như vậy, độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ phát triển kinh tế nhiều thành phần Quan điểm thực thi từ khởi đổi (1986) ngày hoàn thiện Đại hội X khẳng định sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu thành phần kinh tế Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh Ở đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng điều tiết kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy thành phần kinh tế phát triển; kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, động lực kinh tế Hồ Chí Minh coi trọng thành phần kinh tế tư nhân, tư xác định vị trí kinh tế - xã hội to lớn thời kỳ độ Người cho rằng, ta khéo lãnh đạo, khéo tổ chức giai cấp tư sản theo lên chủ nghĩa xã hội Về chất, thời kỳ phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Muốn vậy, phải tập trung phát triển lực lượng sản xuất, giải phóng triệt để sức sản xuất; quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề này, Đại hội X rõ Nhà nước phải tập trung làm tốt chức năng: - Định hướng phát triển chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chế, sách sở tôn trọng nguyên tắc thị trường - Tạo môi trường pháp lý chế, sách thuận lợi để phát huy nguồn lực xã hội cho phát triển - Hỗ trợ phát triển, chăm lo xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hệ thống an sinh xã hội - Bảo đảm tính bền vững tích cực cân đối kinh tế vĩ mô, hạn chế rủi ro tác động tiêu cực chế thị trường Về văn hóa xã hội, người, lần nữa, Đại hội X làm rõ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc với năm quan điểm đạo mang tính chiến lược trình xây dựng phát triển văn hóa nước nhà thời kỳ độ Đồng thời Đại hội X xác định, phát triển văn hóa, tảng tinh thần xã hội nhiệm vụ lớn toàn Đảng, toàn dân toàn quân *Nâng cao sức chiến đấu Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy Nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực cần kiệm xây dựng CNXH Đại hội X khẳng định: Đảng ta "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hoạt động Đảng", với tư cách tảng tư tưởng kim nam cho hành động cách mạng Đảng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH: - Kiên trì đường lối đổi mới, đổi toàn diện, có nguyên tắc sáng tạo; trình đổi mới, phải luôn giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng, kiên định CN Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, không đa nguyên, đa đảng Đây lĩnh trị Đảng trung thành với quan điểm Hồ Chí Minh Đảng lãnh đạo CM thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội - Đảng phải vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu; đổi công tác xây dựng Đảng Phát huy dân chủ Đảng, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên tự phê bình phê bình; giữ gìn tăng cường xây dựng đoàn kết thống Đảng, đấu tranh kiên với phần tử hội thực dụng Xây dựng hệ thống tổ chức máy sạch, vững mạnh, tinh gọn; xác định thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, hiệu Coi trọng xây dựng tổ chức sở đảng Đây vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cầm quyền - Đảng chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ lĩnh trị, phẩm chất, trí tuệ lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ Tạo chuyển biến thực đồng công tác cán tất khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán Đặc biệt, coi trọng xây dựng hạt nhân lãnh đạo, trọng dụng nhân tài mà Hồ Chí Minh quan tâm - Tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng Xây dựng thiết chế mở rộng phát huy dân chủ, bảo đảm chủ trương, sách Đảng Nhà nước có tham gia xây dựng nhân dân, phản ánh ý chí, lợi ích đáng nhân dân, quốc gia, dân tộc Cán bộ, đảng viên công chức thực công bộc nhân dân Hồ Chí Minh dạy - Để làm Đảng máy công quyền, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, giám sát - chức phương thức lãnh đạo quan trọng Đảng Thường xuyên kiểm tra việc thực nghị quyết, định Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa khắc phục kịp thời sai phạm, khuyết điểm; kiểm tra, giám sát kết công tác, lực phẩm chất cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng, quan nhà nước đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày sạch, vững mạnh - Đổi phương thức lãnh đạo, phương thức lãnh đạo Nhà nước, bảo đảm nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, tính tích cực, chủ động, sáng tạo Mặt trận, đoàn thể nhân dân Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật * Không ngừng củng cố mở rộng khối đại đoàn kết Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đưa chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh lên tầm cao, chiều sâu Trong khuôn khổ luật pháp, tiếp tục đổi sách giai cấp, sách xã hội, hoàn thiện sách dân tộc, sách tôn giáo, sách tri thức, sách công đồng ngườiViệt nước ngoài, tập hợp đến mức rông rãi nhân tài, vật lực vào nghiệp CNH, HĐH đất nước gắn liền với xây dựng kinh tế tri thức Cải thiện đời sống dân tộc miền núi, khắc phục, đẩy lùi tình trạng khó khăn, lạc hậu, nghèo nàn để không bị lực thù địch lợi dụng gây mâu thuẫn *Kiên định đường lên CNXH Đối với Viêt Nam HCM khẳng định trước sau có CNXH có đủ sở điều kiện để thực công giải phóng người cách triệt để thiết thực Tức thực đầy đủ quyền người, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc tất người Cũng mà đường lên CNXH độc lập phải gắn liền với CNXH trở thành nội dung cốt lõi tư tưởng HCM mục tiêu chiến lược nghiệp cách mạng Việt Nam Đảng cọng sản Viêt Nam suốt hai phần ba kỷ mãi sau Toàn giới bước vào thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Thực tiễn khẳng định CNTB chế độ xã hội lỗi thời mặt lịch sử, sớm hay muộn phải thay hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đù giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa.Chủ nghĩa tư tương lai loài người nên chủ nghĩa xã hội khoa học, tự do, dân chủ nhân đạo mà loài người vươn tới đại diện cho giá trị tiến nhân loại, đâị diện cho lợi ích người lao động, hình thái kinh tế xã hội cao chủ nghĩa tư Đi lên CNXH nghiệp cao giải phóng người, phát triển tự toàn diện người Đi theo dòng chảy thời đại tức theo quy luật phát triển tự nhiên lịch sử Chỉ có lên CNXH giữ vững độc lập, tự cho dân tộc, thực mục tiêu làm cho người dân ấm no,tự do, hạnh phúc.Sự lựa chọn lịch sử dân tộc lại phù hợp với xu thời đại Điều thể qua độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa tât yếu lịch sử KẾT LUẬN T tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc có luận điểm sáng tạo, đặc sắc có giá trị lý luận thực tiễn lớn Một là: Làm phong phú học thuyết Mác-Lênin cách mạng thuộc địa - Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc: Đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, xác định đường cứu nước theo khuynh hướng trị vô sản, Hồ Chí Minh không áp dụng rập khuôn, máy móc nguyên lý có sẵn Năm 1924, Người phát thấy chủ nghĩa Mác xây dựng triết lý định lịch sử châu Âu, mà châu Âu “chưa phải toàn thể nhân loại”, đặt nhiệm vụ: “xem xét lại chủ nghĩa Mác sở lịch sử nó, củng cố dân tộc học phương Đông” - Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minhlàm phong phú thêm CNMLN cách mạng thuộc địa: Vận dụng phương pháp làm việc biện chứng học thuyết MácLênin, Người phân tích thực tiễn xã hội thuộc địa, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin điều kiện lịch sử cụ thể, xây dựng nên lý luận cách mạng giải phóng dân tộc truyền bá vào Việt Nam Hồ Chí Minh rõ, yêu cầu khách quan cách mạng thuộc địa chống chủ nghĩa tư hay chủ nghĩa đế quốc nói chung mà chống chủ nghĩa thực dân tay sai Cho nên điều cần kíp phải tiến hành cách mạng giải phóng, giành độc lập tự cho dân tộc - Về động lực cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định, chủ nghĩa dân tộc chân động lực to lớn kêu gọi phát động chủ nghĩa dân tộc nhân danh Quốc tế cộng sản - Phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh độc đáo sáng tạo, thấm nhuần tính nhân văn Xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể thuộc địa, so sánh lực lượng chênh lệch kinh tế quân dân tộc bị áp chủ nghĩa đế quốc, Người xây dựng nên lý luận phương pháp khởi nghĩa toàn dân chiến tranh nhân dân, phát huy sử dụng sức mạnh toàn dân tộc để chiến thắng kẻ thù hùng mạnh => Đây di sản tư tưởng quân vô Bác để lại cho Đảng nhân dân ta Hai là: Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ, tính khoa học, tính cách mạng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh đường giải phóng dân tộc Việt Nam, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên nhân loại, biến kỷ XX thành kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân toàn giới Trong công đổi nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc, phải biết khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ Tổ Quốc; nhận thức giải vấn đề dân tộc lập trường giai cấp công nhân; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải tốt mối quan hệ dân tộc anh em cộng đồng dân tộc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng của đảng cộng sản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng của đảng cộng sản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng của đảng cộng sản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay