Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long

203 147 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:52

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận án công trình nghiên cứu riêng Các số liệu điều tra, tổng hợp, phân tích đánh giá luận án thực Những tư liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn trích dẫn rõ ràng chưa công bố công trình Tác giả Nguyễn Phƣớc Dũng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Lê Văn Đoán nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực luận án Xin trân trọng cảm ơn toàn thể Lãnh đạo, giảng viên Khoa Lý luận trị - Giáo dục công dân, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh, hoàn thành luận án Tôi xin tri ân cảm ơn: Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp; Lãnh đạo cán viên chức Trƣờng Chính trị tỉnh Đồng Tháp; Lãnh đạo đồng nghiệp Trƣờng Chính trị vùng Đồng sông Cửu Long; bạn bè, ngƣời thân gia đình quan tâm giúp đỡ, chia sẽ, khích lệ nhiệt tình ủng hộ giúp hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận án Nguyễn Phƣớc Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Những luận điểm cần bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án Chƣơng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.1 Các nghiên cứu dạy học giải vấn đề 1.2 Các nghiên cứu dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học trường trị .17 1.3 Những vấn đề luận án cần giải 23 Kết luận chƣơng .25 Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG CHÍNH TRỊ 25 2.1 Cơ sở lý luận dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị 26 2.1.1 Một số vấn đề dạy học giải vấn đề 26 2.1.2 Dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị 46 2.2 Cơ sở thực tiễn dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng Sông Cửu Long 57 2.2.1 Khái quát trường trị tỉnh vùng Đồng Sông Cửu Long .58 2.2.2 Tình hình dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng Sông Cửu Long .67 2.2.3 Đánh giá chung vấn đề đặt dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 76 Kết luận chƣơng 82 Chƣơng NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG CHÍNH TRỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG .83 3.1 Nguyên tắc dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long 83 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu dạy học .83 3.1.2 Nguyên tắc phát huy vai trò tích cực học viên cán sở 84 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo định hướng phát triển lực cho học viên cán sở 85 3.1.4 Nguyên tắc xây dựng tình dạy học phù hợp với dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 87 3.2 Các biện pháp dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long 88 3.2.1 Biện pháp xây dựng kế hoạch dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long theo kiểu dạy học giải vấn đề 88 3.2.2 Biện pháp tổ chức dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lớp học 96 3.2.3 Biện pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long theo kiểu dạy học giải vấn đề 105 3.2.4 Biện pháp hướng dẫn tự học theo dạy học giải vấn đề dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 109 3.3 Các điều kiện để thực dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long .110 3.3.1 Điều kiện từ phía người dạy .110 3.3.2 Điều kiện từ phía người học .111 3.3.3 Điều kiện chương trình dạy học 113 3.3.4 Các điều kiện dạy học khác 113 Kết luận chƣơng 115 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .116 4.1 Khái quát chung trình thực nghiệm 116 4.1.1 Mục đích giả thuyết thực nghiệm 116 4.1.2 Cơ sở đối tượng thực nghiệm 116 4.1.3 Lực lượng thời gian thực nghiệm 116 4.1.4 Nội dung, phương pháp, quy trình phương pháp đo đạc, đánh giá 117 4.2 Tiến hành thực nghiệm 121 4.3 Phân tích kết thực nghiệm 125 4.3.1 Kết xác định mục tiêu chủ đề giảng .125 4.3.2 Kết thực mục tiêu học 125 Kết luận chƣơng 146 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC PL.1 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Chƣơng trình trung cấp lý luận trị - Hành .61 Bảng 2.2: Nội dung phần Những vấn đề chủ nghĩa MLN 62 Bảng 2.3: Kết mở lớp TCT vùng ĐBSCL năm 2014-2015 63 Bảng 2.4: Thực trạng đội ngũ giảng viên trƣờng trị tỉnh Đồng Sông Cửu Long (Đến tháng 10/2015) 65 Bảng 4.1: Chất lƣợng lớp tham gia thực nghiệm .122 Bảng 4.2: Thống kê kết điểm kỹ giải vấn đề học viên qua TN 126 Bảng 4.3: Phân phối tần suất kỹ giải vấn đề học viên qua TN 126 Bảng 4.4: Phân phối tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề học viên qua TN 127 Bảng 4.5: Phân phối tham số đặc trƣng kỹ giải vấn đề học viên qua chủ đề 132 Bảng 4.6: Phân phối tham số đặc trƣng kỹ giải vấn đề học viên qua chủ đề 133 Bảng 4.7: Thống kê kết đánh giá chất lƣợng nắm tri thức học viên qua thực nghiệm 135 Bảng 4.8: Phân phối tần suất chất lƣợng nắm tri thức học viên qua thực nghiệm .135 Bảng 4.9: Phân phối tần suất tích lũy chất lƣợng nắm tri thức học viên qua thực nghiệm 136 Bảng 4.10: Phân phối tham số đặc trƣng chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên nhóm thực nghiệm .141 Bảng 4.11: Phân phối tham số đặc trƣng chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên nhóm thực nghiệm .143 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quan hệ tình dạy học tình vấn đề 37 Hình 4.1 Sơ đồ khái quát trình thực nghiệm 124 DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giảng viên, học viên vấn đề học tập 32 Sơ đồ 1.2: Cấu trúc tâm lý tình có vấn đề 36 Đồ thị 4.1 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề nhóm TN 127 Đồ thị 4.2 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề nhóm TN 128 Đồ thị 4.3 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề nhóm TN 128 Đồ thị 4.4 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề nhóm TN 129 Biểu đồ 4.1 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề lớp TN ĐC nhóm TN 129 Biểu đồ 4.2 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề lớp TN ĐC nhóm TN 130 Biểu đồ 4.3 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề lớp TN ĐC nhóm TN 130 Biểu đồ 4.4 Biểu diễn tần suất tích lũy kỹ giải vấn đề theo chủ đề lớp TN ĐC nhóm TN 131 Đồ thị 4.5 Biểu diễn tần suất tích lũy chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên qua nhóm thực nghiệm 136 Đồ thị 4.6 Biểu diễn tần suất tích lũy chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên qua nhóm thực nghiệm 137 Đồ thị 4.7 Biểu diễn tần suất tích lũy chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên qua nhóm thực nghiệm 137 Đồ thị 4.8 Biểu diễn tần suất tích lũy chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên qua nhóm thực nghiệm 138 Biểu đồ 4.5 So sánh chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên nhóm thực nghiệm 138 Biểu đồ 4.6 So sánh chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên nhóm thực nghiệm .139 Biểu đồ 4.7 So sánh chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên nhóm thực nghiệm .139 Biểu đồ 4.8 So sánh chất lƣợng nắm tri thức vào giải vấn đề theo chủ đề học viên nhóm thực nghiệm .140 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Khi UNESCO xác định mục tiêu giáo dục - đào tạo kỷ XXI theo định hƣớng "4 trụ cột” vấn đề mang ý nghĩa "cách mạng” giáo dục nƣớc ta; tác động đến tất bậc học loại hình giáo dục, song giáo dục ngƣời lớn lĩnh vực chịu tác động trực tiếp mạnh mẽ cả, mục tiêu đào tạo chất lƣợng giáo dục ngƣời lớn tác động trực tiếp đến chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia Vì lẽ đó, năm gần có nhiều nghiên cứu phát triển lý luận dạy học ngƣời lớn, có nghiên cứu tìm kiếm phƣơng pháp dạy học ngƣời lớn nói riêng nhằm giúp học viên có khả giải vấn đề, yêu cầu học tập nhƣ thực tiễn nghề nghiệp, thực tiễn sống Từ đó, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục ngƣời lớn, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực xã hội Dạy học giải vấn đề tiếp cận hƣớng vào việc phát huy vai trò chủ thể tích cực ngƣời học, sớm đƣợc nghiên cứu từ năm 60 kỷ trƣớc đƣợc nhiều nƣớc ứng dụng rộng rãi bậc học, ngành học, môn học Song mặt nghiên cứu lý luận, không vấn đề chƣa đƣợc làm sáng tỏ, chƣa theo kịp với xu đổi giáo dục 1.2 Các trƣờng trị, năm gần tiến hành đổi phƣơng pháp dạy học lý luận trị; song đổi chậm, nhiều lúng túng chƣa mang lại hiệu thiết thực Thêm vào đó, đội ngũ giảng viên chƣa sẵn sàng tích cực tiếp cận phƣơng pháp dạy học theo hƣớng đổi nên giảng dạy chủ yếu thuyết trình lý luận giáo trình, khiến cho tâm lý đa số học viên coi việc học lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin nhƣ khoa học khô cứng nên ngại học Để việc dạy học phát huy đƣợc lực tƣ sáng tạo, nhạy bén học viên việc áp dụng giải công việc thực tiễn kịp thời, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả, đòi hỏi cấp thiết phải đổi phƣơng pháp dạy học 1.3 Qua nghiên cứu thấy dạy học giải vấn đề tỏ đặc biệt thích hợp với việc dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị, đối tƣợng học tập ngƣời có kinh nghiệm công tác Hơn đặc thù Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đòi hỏi công tác truyền bá, giáo dục phải gắn liền với việc giải vấn đề phức tạp mâu thuẫn đời sống thực Vì việc học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh học thuộc lòng sách giáo khoa, mà cần phải nỗ lực tƣ độc lập để tổng kết thực tiễn vận dụng vào thực tế địa phƣơng, đơn vị Với mong muốn đƣợc góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng trị, tác giả chọn: “Dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long” làm đề tài nghiên cứu Việc nghiên cứu thiết thực vừa mang ý nghĩa mặt lý luận lẫn mặt thực tiễn việc thực đổi nội dung, phƣơng pháp dạy học lý luận trị nhằm hƣớng đến việc nâng cao chất lƣợng đào tạo cán chủ chốt sở - nguồn nhân lực quan trọng cần thiết cho công công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế nƣớc ta Mục đích nghiên cứu Trên sở khoa học việc dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tác giả đề xuất số nguyên tắc, biện pháp điều kiện dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy - học trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long 3.2 Đối tượng nghiên cứu Dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long Giả thuyết khoa học Dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tuân thủ cách chặt chẽ nguyên tắc biện pháp khoa học yếu tố định việc nâng cao chất lƣợng dạy học trƣờng trị nói chung vùng Đồng sông Cửu Long nói riêng PHỤ LỤC 7: GIÁO ÁN PHẦN THỰC NGHIỆM BÀI: SẢN XUẤT GTTD – QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CNTB (Phần - Hàng hóa sức lao động) A Mục tiêu học Về kiến thức: HV phải nắm đƣợc: - Mâu thuẫn công thức chung tƣ chìa khóa để giải mâu thuẫn là: HH SLĐ (trọng tâm) Về kỹ năng: HV có đƣợc kỹ sau: - Phân tích trƣờng hợp khác trình lƣu thông HH khái quát mâu thuẫn công thức chung tƣ - Phân tích so sánh HH SLĐ HH thông thƣờng để thấy tính chất đặc biệt HH SLĐ việc tạo giá trị (m) - Liên hệ HH SLĐ với thực tiễn Việt Nam Về thái độ, hành vi: - Xây dựng cho HV sở ban đầu phân tích khám phá chất tƣợng kinh tế, bƣớc đầu thấy đƣợc chất bóc lột CNTB ngƣời lao động làm thuê - Thấy đƣợc tài trí tuệ sắc xảo việc phê phán vạch trần chất bóc lột CNTB C.Mác Ănghen - HV biết vận dụng tri thức vào nhận thức thực tiễn kinh tế - xã hội B Phƣơng tiện dạy học Phƣơng tiện chủ yếu giáo trình, bảng, phấn, tài liệu tham khảo (đối với thầy chính), khổ giấy A1, bút dạ, nam châm, kiểm tra nhận thức C Tiến trình tổ chức học Nội dung học HH SLĐ Hoạt động GV Hoạt động HV Phƣơng pháp - HĐ 1: Nếu VĐHT Quá trình sản xuất - HĐ 1: trả lời (m) sinh - Nêu vấn đề toàn SLĐ toàn trình thống sản xuất với lƣu sản xuất lực thông (m) không sinh lƣu thông phần, phƣơng pháp xây dựng toán (thể lực trí lực) sinh đâu? - HV nhắc lại khái niệm SLĐ đƣợc nhận thức, đặt câu tồn thể - GV đặt toán sáng tạo: (m) sinh học chƣơng II hỏi dẫn dắt trình sản xuất Vậy trình sản sống ngƣời đƣợc sử dụng xuất, nhân tố tạo (m)? vào sản xuất - Điều kiện chuyển hoá SLĐ thành HH + Ngƣời lao động phải đƣợc tƣ thân thể + Ngƣời lao động TLSX tài sản khác HĐ 2: - GV: Nhƣ vậy, xã hội SLĐ yếu tố trình sản xuất, nhiên xã hội SLĐ trở thành HH Vậy SLĐ trở thành HH điều kiện nào? - GV thuyết trình điều kiện đời HH SLĐ + Ngƣời lao động đƣợc tƣ thân thể + Ngƣời lao động tƣ liệu sản xuất cải khác tay HĐ 3: HĐ 2: - HV trả lời cách vận dụng hiểu - Trình bày nêu vấn biết thân đề kết hợp với thuyết trình, giảng giải phƣơng pháp vận dụng tri thức liên môn HĐ 3: theo dõi, ghi chép  Nhƣ vậy, đến chủ nghĩa tƣ xuất đầy đủ điều kiện đời HH SLĐ - GV cung cấp thêm cho HV tƣ liệu đời điều kiện chủ nghĩa tƣ + Do tác động quy luật giá trị dẫn tới xuất điều kiện + Chủ nghĩa tƣ sử dụng biện pháp tích luỹ nguyên thuỷ tƣ thông qua việc cƣớp bóc ruộng đất ngƣời nông dân để thúc đẩy nhanh chóng đời điều kiện - Hai thuộc tính HĐ 4- GV dẫn dắt sang ý mới: Khi SLĐ trở HĐ 4- HV trả lời đƣợc có thuộc HH SLĐ thành HH đòi hỏi có thuộc tính? tính: giá trị giá trị sử dụng + Giá trị HH SLĐ: - Để làm rõ thuộc tính giá trị HH SLĐ, - Giá trị HH thông thueờng đo hao Là hao phí lao động GV yêu cầu HV nhắc lại thuộc tính phí lao động xã hội ngƣời sản xuất xã hội cần thiết để HH thông thƣờng HH kết tinh HH sản xuất tái sản - Hãy đƣa khái niệm giá trị HH SLĐ? - Giá trị HH SLĐ đo hao phí lao xuất sức SLĐ động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất SLĐ - HĐ 5: Sử dụng câu hỏi gợi mở để HĐ 5: - Nêu vấn đề có HV phát kết cấu giá trị HH SLĐ tính chất so sánh, + HV: Giá trị cũ (c) + giá trị (v + m) + Hãy kết cấu giá trị HH thông +HV: Lơng thực, thực phẩm Tức tổng hợp thƣờng? tƣ liệu sinh hoạt - Phƣơng pháp đặt + Để có SLĐ tái sản xuất SLĐ sau câu hỏi gợi mở ngày lao động ngƣời công nhân phải tiêu + Không nuôi sống ngời công nhân dùng gì? mà gia đình + Ngƣời công nhân có phải trì lực lƣợng lao động kế cận không? Những TLSH nuôi sống ngƣời công nhân hay gia đình anh ta? + Khi thoả thuận tiền lƣơng, ngƣời công + Ngời công nhân tính tới phí tổn nhân có tính tới phí tổn đào tạo không? đào tạo + Hãy kết cấu giá trị HH SLĐ? + Bằng TLSH cần thiết để nuôi sống ngời công nhân gia đình + Giá trị HH SLĐ -HĐ 6: Giá trị HH SLĐ có đặc điểm khác cộng với phí tổn đào tạo để công nhân có trình độ định đƣợc đo bằng: giá trị HH thông thƣờng ? TLSH + phí tổn - GV giải thích sâu yếu tố tinh thần - HĐ 6: Có thể trả lời yếu tố tinh thần lịch sử đào tạo lịch sử: - Giá trị HH SLĐ + Yếu tố tinh thần: Tồn thể sống khác với HH thông ngƣời thƣờng chỗ + Yếu tố lịch sử: xã hội khác mang yếu tố tinh giá trị HH SLĐ khác nhau, phụ thần lịch sử thuộc vào lịch sử hình thành đấu tranh - HĐ 7: Là công dụng vật phẩm có giai cấp công nhân thể thoả mãn nhu cầu - HĐ 7: GV yêu cầu HV nhắc lại GTSD ngƣời HH thông thƣờng + GTSD HH - HĐ yêu cầu HV khái quát thuộc tính -HĐ 8: khái quát: Là công dụng SLĐ có tính chất GTSD HH SLĐ? HH SLĐ để thoả mãn nhu cầu cho đặc biệt: Nếu HH - HĐ 9: đa hệ thống câu hỏi gợi mở để ngƣời mua thông thƣờng HV phát tính chất khác biệt HH HĐ 9: Có nhìn thấy + HV trả lời không nhìn thấy trả sử dụng SLĐ so với HH thông thƣờng GTSD + Chúng ta có nhìn thấy giá trị sử dụng lời có nhìn thấy  HVsẽ trả lời: Không nhìn thấy HH SLĐ HH thông thƣờng không? (VD) sử dụng tạo + Chúng ta có nhìn thấy khả lao động + HV: Càng giảm lƣợng giá trị ngƣời không? lớn giá trị Trong tất em học liệu có + HV: Trong năm, ngời công nhân tạo thân Phần giá biết đƣợc điểm cao học môn học nhiều cải vật chất cho nhà tƣ bản, trình trị giá trị không? độ lao động họ tăng lên (m) Kết luận: HH SLĐ - HĐ 10: yêu cầu HV khác HĐ 10: phạm trù kinh tế thuộc tính GTSD HH SLĐ so với HV khái quát đƣợc: Nếu HH thông biểu rõ nét HH thông thƣờng? thƣờng sử dụng GTSD dƣới CNTB, Nó Vấn đề đặt ban đầu đợc làm sáng tỏ đi, ngƣợc lại GTSD HH SLĐ điều sử dụng tăng lên chuyển kiện hoá thành tƣ để GV: Tƣ gì? tiền GV đƣa quan niệm tƣ để HV giải vấn đề HV trả lời đƣợc: Tƣ quan hệ Nêu vấn đề có tính + Tƣ tiền sản xuất chủ nghĩa tƣ giả thuyết + Tƣ yếu tố sản xuất biểu quan hệ bóc lột nhà tƣ + Tƣ quan hệ sản xuất với ngƣời công nhân Phƣơng pháp liên CNTB hệ lý luận với Quan niệm đúng, sai? Tại sao? thực tiễn - GV lấy thông tin phản hồi từ HV để HV liên hệ lý luận với thực tiễn: Hiện nay, tƣợng ngƣời lao động nông thôn nƣớc ta lên đô thị lớn để tìm việc làm, SLĐ họ có phải HH không? PHỤ LỤC 8: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG Bảng 1: Nhận thức GV chất, cần thiết công việc quan trọng DHGQVĐ Bản chất dạy học GQVĐ Kết SL % Là PPDH 50 83.3 Là kiểu dạy học 10 16.7 Là quan điểm tiếp cận lý luận dạy học - - Là định hƣớng đạo thiết kế chƣơng trình, nội dung DH - - Không cần thiết 0 Có đƣợc đƣợc 25 41.7 Cần thiết 29 48.3 Rất cần thiết 10.0 Biểu đạt VĐ 0.0 Kích thích HV nhận VĐ có mong muốn GQVĐ 26 43.3 Định hƣớng, giúp đỡ HV tìm giải pháp để GQVĐ 18 30.0 Kiểm tra, đánh giá kết học tập HV dạy học 6.7 12 20.0 Sự cần thiết Công việc quan trọng GQVĐ Thiết kế VĐ, THDH Bảng 2: Nhận thức GV tác dụng DHGQVĐ TT Tác dụng dạy học GQVĐ KQ SL % Rèn luyện kỹ phát GQVĐ cho HV 26 43.3 Phát triển tƣ sáng tạo, độc lập cho HV 28 46.6 Hình thành cho HV kỹ vận dụng kiến thức để giải 33 55.0 32 53.0 vấn đề lý luận nhƣ thực tiễn Rèn luyện cho HV kỹ trình bày ý tƣởng, quan điểm kết GQVĐ Hiểu nắm kiến thức sâu sắc, toàn diện 29 48.3 Hình thành xúc cảm, hứng thú với môn học 26 42.7 Hình thành phẩm chất tự giác, tích cực học tập 34 57.0 Hình thành kỹ tƣơng tác HV GV học tập 33 54.6 Hình thành kỹ tƣơng tác HV với HV để GQVĐ 28 46.3 32 52.6 10 Tạo môi trƣờng học tập nhân văn, có sức hấp dẫn HV Bảng 3: Nhận thức GV khó khăn DHGQVĐ TT Khó khăn KQ SL % Thiết kế, chuyển tải NDDH thành VĐ, tình DH 35 57.7 Mất nhiều thời gian đầu tƣ cho giảng 39 64.4 Phân phối, điều chỉnh thời gian tiến trình dạy học 45 75.7 Tiêu chí đánh giá kết học tập HV 40 67.4 GV phải đầu tƣ nhiều hơn, sáng tạo DH 37 61.3 Áp dụng GQVĐ không đồng Khoa nên thiếu 39 64.5 đồng thuận, chia sẻ, học hỏi từ đồng nghiệp Thói quen học tập HV (Còn thụ động, ì ) 41 68.9 Cơ sở vật chất, phƣơng tiện dạy học hạn chế 33 54.7 Bảng 4: Những yêu cầu GV HV GV DHGQVĐ Đối với HV KQ SL % Kiến thức môn học vững vàng 46 76.3 Có kiến thức vững vàng khoa học 47 78.1 Trình độ văn hoá có hiểu biết xã hội 41 68.9 Năng lực tƣ 42 70.5 Kỹ phát VĐ 40 67.5 Kỹ hợp tác học tập 43 72.3 Khả linh hoạt, sáng tạo tìm tòi, GQVĐ 45 74.3 Chủ động, độc lập học tập 46 76.2 Tích cực, tự giác học tập 53 87.6 Đối với GV Kiến thức chuyên môn vững vàng 58 97.3 Hiểu biết sâu, rộng kiến thức khoa học 55 92.5 Vốn văn hoá sâu, rộng 49 82.4 Năng lực chuyển hoá kiến thức thành VĐ, tình dạy học 49 81.7 Sáng tạo, linh hoạt biểu đạt VĐ 49 82.6 Nghệ thuật sử dụng câu hỏi nêu VĐ 48 80.1 Khéo léo việc tổ chức cho HV phát GQVĐ 47 78.4 Nghệ thuật việc kích thích hứng thú, động học tập cho HV 51 84.8 Có thái độ gần gũi, chia sẻ với HV 52 87.4 Đánh giá mức HV nhóm HV GQVĐ 50 83.7 Bảng 5: Mức độ vận dụng DHGQVĐ GV loại học MỨC ĐỘ Các loại học Chƣa lần Chỉ Thỉnh Thƣờng lần thoảng xuyên SL % SL % SL % SL % Lý thuyết 8.3 12 20.0 35 58.4 13.3 Thảo luận 3.4 13.3 42 70.0 13.3 Thảo luận lớp 3.4 13.3 44 73.3 10.0 Viết báo cáo thực tế 1.6 8.3 37 62.7 17 28.4 Bảng 6: Những đánh giá GV tác động học DHGQVĐ HV TT Biểu học viên KQ SL % Tất HV tích cực học tập 28 46.6 Chỉ phận HV tích cực học tập 32 53.4 Không khí học tập sôi 48 80.0 HV chủ động đặt VĐ GV 18 30.0 HV chƣa có kỹ học tập, GQVĐ 32 53.3 Tần số tƣơng tác HV cao học khác 41 68.3 Tần số tƣơng tác HV GV cao học khác 37 61.6 HV không hiểu bài, không tích cực học tập 13 21.6 Bảng 7: Nhận thức học viên chất, cần thiết công việc quan DHGQVĐ Bản chất dạy học GQVĐ Kết SL % Là PPDH 213 46.5 Là kiểu dạy học 123 26.9 Là quan điểm tiếp cận lý luận dạy học 71 15.5 Là định hƣớng đạo thiết kế chƣơng trình, nội dung DH 51 11.1 Sự cần thiết Không cần thiết 23 5.0 Có đƣợc đƣợc 157 34.3 Cần thiết 181 39.6 Rất cần thiết 97 21.1 GV biểu đạt VĐ 24 5.2 HV Nhận VĐ có mong muốn GQVĐ 97 21.1 HV Liên tƣởng kiến thức xác định phạm vi, yêu cầu để 65 14.3 HV Lựa chọn giải pháp, chiến lƣợc để GQVĐ 142 30.9 GV định hƣớng, trợ giúp HV GQVĐ 130 28.5 Công việc quan trọng GQVĐ Bảng 8: Nhận thức HV tác dụng DHGQVĐ TT Tác dụng dạy học GQVĐ KQ SL % Rèn luyện kỹ phát GQVĐ cho HV 215 47.0 Phát triển tƣ sáng tạo, độc lập cho HV 216 47.3 Hình thành cho HV kỹ vận dụng kiến thức để giải 243 53.1 212 46.2 vấn đề lý luận nhƣ thực tiễn Rèn luyện cho HV kỹ trình bày ý tƣởng, quan điểm kết GQVĐ Hiểu nắm kiến thức sâu sắc, toàn diện 214 46.8 Hình thành xúc cảm, hứng thú với môn học 240 52.3 Hình thành phẩm chất tự giác, tích cực học tập 251 54.7 Hình thành kỹ tƣơng tác HV GV học tập 263 57.4 Hình thành kỹ tƣơng tác HV với HV để GQVĐ 240 51.1 10 Tạo môi trƣờng học tập nhân văn, có sức hấp dẫn HV 267 58.2 Bảng 9: Yêu cầu HV HV GV sử dụng DHGQVĐ Đối với HV KQ SL % Kiến thức môn học vững vàng 167 36.4 Có kiến thức vững vàng khoa học 299 65.2 Trình độ văn hoá có hiểu biết xã hội 313 68.4 Năng lực tƣ 293 63.9 Kỹ phát VĐ 269 58.8 Kỹ hợp tác học tập 264 57.6 Khả linh hoạt, sáng tạo tìm tòi, GQVĐ 267 58.2 Chủ động, độc lập học tập 200 43.7 Tích cực, tự giác học tập 243 53.1 Đối với GV Kiến thức chuyên môn vững vàng 406 88.6 Hiểu biết sâu, rộng kiến thức khoa học 442 96.5 Vốn văn hoá sâu, rộng 429 93.6 Năng lực chuyển hoá kiến thức thành VĐ, tình dạy học 388 84.7 Sáng tạo, linh hoạt biểu đạt VĐ 386 84.2 Nghệ thuật sử dụng câu hỏi nêu VĐ 412 89.9 Khéo léo việc tổ chức cho HV phát GQVĐ 392 85.7 Nghệ thuật việc kích thích hứng thú, động học tập cho HV 409 89.3 Có thái độ gần gũi, chia sẻ với HV 429 93.7 Đánh giá mức HV nhóm HV GQVĐ 438 95.7 Bảng 10: Đánh giá HV thân DHGQVĐ Đánh giá HV TT KQ SL % Có hứng thú, tích cực học tập 167 36.6 Tăng xúc cảm, thái độ tích cực môn học 154 33.7 Không khí học tập sôi 239 52.2 Hình thành kỹ chia sẻ, hợp tác học tập 171 37.4 Phát triển tƣ sáng tạo, độc lập thân 182 39.8 Hình thành kỹ phát GQVĐ cho thân, nhóm 143 31.3 Nâng cao ý thức, tình cảm, trách nhiệm công tác 220 48.1 Rèn luyện kỹ trình bày ý kiến, quan điểm thân 135 29.5 Hiểu vững kiến thức nhƣ kỹ áp dụng kiến thức để 128 28.0 GQ VĐ lý luận thực tiễn khác 10 Chỉ làm thời gian học 99 21.8 11 Không hiểu bài, khó lĩnh hội nội dung môn học 46 10.0 Bảng 11: Mong muốn HV GV để nâng cao hiệu DHGQVĐ TT Mong muốn học viên giảng viên KQ SL % Xây dựng lựa chọn VĐHT, THDH phù hợp 408 89.1 Hƣớng dẫn HV tìm hiểu tài liệu 207 45.1 Hƣớng dẫn HV cách trình bày kết GQVĐ 199 43.5 Tổ chức lớp học chặt chẽ, khoa học 240 52.3 Có cách đánh giá phù hợp 133 29.1 Thực GQVĐ logic, hợp lý 312 68.2 Ứng dụng CNTT dạy học nhiều 386 84.2 Thái độ gần gũi, thân thiện với HV 251 54.9 Bảng 12 Thực trạng thái độ, tích tích cực học tập học viên Mức độ chuẩn bị Rất tốt Tần suất Mức độ tập trung Tần suất Rất tập trung 1,09 % Tốt Bình thƣờng 3,27 % 147 Bình thƣờng Không tốt Không ch/bị 30,78 % 150 Không trung 32,75 % 458 Tổng 100 % 71 15,5 % Tốt 14 32,09 % 141 Ít tập trung Tổng Rất tốt Tần suất 1,31 % Tập trung 15 Mức độ tham gia 3,05 % 123 Bình thƣờng 26,85 % 175 Ít tham gia 38,2 % tập 140 Không tham gia 30,56 % 458 Tổng 100 % 94 20,5 % 236 51,5 % 49 10,7 % 1,8 % 458 100 %
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long, Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long, Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay