Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện chợ đồn – tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 2013

77 172 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRIỆU KHANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN – TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 -2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng Khoa : Môi trƣờng Khóa học : 2010 – 2014 Thái Nguyên, Năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRIỆU KHANG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN – TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 -2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng Khoa : Môi trƣờng Khóa học : 2010 – 2014 Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh Thái Nguyên, Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp trình giúp cho thân sinh viên áp dụng kiến thức học vào thực tế, từ giúp cho sinh viên hoàn thiện thân cung cấp kiến thức thiết thực cho công việc sau Với ý nghĩa thực tiễn đó, đƣợc đồng ý Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên môi trƣờng - Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập phòng Tài nguyên Môi trƣờng Huyện Chợ Đồn với đề tài ““Đánh giá công tác quản lý Nhà nước môi trường huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 -2013” Để đạt đƣợc kết nhƣ ngày hôm nay, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa toàn thể thầy cô giáo công tác khoa Tài nguyên Môi trƣờng Đặc biệt PGS-TS Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ tận tình em suốt trình thực đề tài để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tới bác, cô, chú, anh, chị công tác phòng Tài nguyên Môi trƣờng Huyện Chợ Đồn tạo điều kiện giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Mặc dù thân có nhiều cố gắng song thời gian, kinh nghiệm kiến thức hạn chế, bƣớc đầu làm quen với phƣơng pháp nghiên cứu nên khóa luận em thiếu xót Em mong nhận đƣợc đóng góp kiến thức bổ sung thầy, cô giáo để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2014 Sinh viên : Nguyễn Triệu Khang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 huyện Chợ Đồn 26 Bảng 4.2 Cơ cấu trồng huyện Chợ Đồn năm 2012 – 2013 31 Bảng 4.3 Tổng số đàn gia súc, gia cầm huyện từ 2012 – 2013 32 Bảng 4.4 Giá trị sản xuất thủy sản chủ yếu 32 Bảng 4.5 Dân số trung bình phân theo giới tính phân theo thành thị, nông thôn 34 Bảng 4.6 Số trƣờng, số lớp, số phòng học, số giáo viên, số học sinh năm 2012 - 2013 huyện Chợ Đồn 36 Bảng 4.7 Kết phân tích tiêu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải công nghiệp công ty TNHH kim loại màu Bắc Kạn 39 Bảng 4.8 Kết phân tích hàm lƣợng tiêu môi trƣờng đất 45 Bảng 4.9 Công cụ thu gom, phƣơng tiện vận chuyển 50 Bảng 4.10 Các khoản chi tiêu từ quỹ vệ sinh môi trƣờng 51 Bảng 4.11 Mô ̣t số văn bản phƣờng đã tiế p nhâ ̣n và triể n khai 52 Bảng 4.12 Các dự án xây dựng huyện Chợ Đồn lập cam kết bảo vệ môi trƣờng từ năm 2012 - 2013 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Từ viết tắt BTNMT Bộ tài nguyên môi trƣờng BVMT Bảo vệ Môi trƣờng COD Nhu cầu oxy QCVN Quy chuẩn Việt Nam TTS Tổng chất rắn lơ lửng UBND ủy ban nhân dân UNDP Chƣơng trình môi trƣờng Liên Hợp Quốc MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Yêu cầu đề tài 1.5 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học công tác quản lý môi trƣờng 2.1.1 Khái niệm môi trƣờng quản lý môi trƣờng 2.1.2 Cơ sở triết học quản lý môi trƣờng 2.1.3 Cơ sở Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ quản lý môi trƣờng 2.1.4 Cơ sở luật pháp quản lý môi trƣờng 2.1.5 Cơ sở kinh tế quản lý môi trƣờng 2.2 Nô ̣i dung công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng 2.2.1 Nội dung công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng theo Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 1993 2.2.2 Nội dung công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng theo Luật Bảo vệ môi trƣờng bổ sung, sửa đổi năm 2005 10 2.3 Tình hình quản lý môi trƣờng giới 11 2.4 Tình hình quản lý môi trƣờng Việt Nam 12 2.5 Một số hoạt động quản lý nhà nƣớc môi trƣờng Việt Nam 14 2.5.1 Công tác đánh giá tác động môi trƣờng 14 2.5.2 Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 15 2.5.3 Các hoạt động quần chúng bảo vệ môi trƣờng 15 2.5.4 Các hoạt động quốc tế môi trƣờng 16 2.6 Tình hình quản lý môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn 16 2.7 Tình hình quản lý môi trƣờng huyện Chợ Đồn 17 2.7.1 Công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức quản lý môi trƣờng địa bàn huyện 17 2.7.2 Công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trƣờng 18 2.7.3 Công tác thẩm định, xác nhận cam kết bảo vệ môi trƣờng, phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng 19 2.7.4 Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định Pháp Luật BVMT 19 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.3.1 Điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn 20 3.3.2 Thực trạng môi trƣờng huyện Chợ Đồn 20 3.3.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1012 - 2013 20 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Nghiên cứu văn pháp luật công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng 21 3.4.2 Phƣơng pháp tham khảo, kế thừa tài liệu 21 3.4.3 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp liệu, số liệu 21 3.4.4 Phƣơng pháp so sánh thực tiễn công việc quản lý với văn hƣớng dẫn 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 22 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 4.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2013 37 4.2 Thực trạng môi trƣờng huyện Chợ Đồn 37 4.2.1 Thực trạng môi trƣờng nƣớc 37 4.2.2 Thực trạng môi trƣờng không khí 42 4.2.3 Thực trạng môi trƣờng đất 44 4.2.4 Thực trạng quản lý chất thải rắn 45 4.3 Đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2013 48 4.3.1 Tổ chức công tác quản lý môi trƣờng huyện Chợ Đồn 48 4.3.2 Đánh giá việc ban hành theo thẩm quyền quy định, chế, sách, chƣơng trình, kế hoạch bảo vệ môi trƣờng việc đạo tổ chức thực 51 4.3.3 Chỉ đạo, tổ chức, thực chiến lƣợc, chƣơng trình kế hoạch nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng 52 4.3.4 Tổ chức đăng ký kiểm tra việc thực cam kết bảo vệ môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2013 53 4.3.5 Kết tra, kiểm tra Công tác BVMT sở sản xuất huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2013 54 4.3.6 Tuyên truyền giáo dục, pháp luật bảo vệ môi trƣờng 56 4.3.7 Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải giải vấn đề môi trƣờng liên huyện 58 4.3.8 Thực nhiệm vụ nhà nƣớc bảo môi trƣờng theo ủy quyền quan quản lý Nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng cấp tỉnh 58 4.3.9 Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng Ủy ban nhân dân cấp xã 58 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2013 59 4.5 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn thời gian tới 62 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Môi trƣờng có tầm quan trọng đặc biệt tồn phát triển đời sống ngƣời, sinh vật phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nƣớc, biến đổi số thành phần môi trƣờng tác động đáng kể hệ sinh thái Tuy nhiên môi trƣờng sống bị ô nhiễm ngày trầm trọng, xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhƣng chủ yếu hoạt động ngƣời Việt Nam trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc có tác động không nhỏ đến môi trƣờng sống Song thực tế việc thi hành pháp luật bảo vệ môi trƣờng chƣa đƣợc nghiêm minh, vấn đề quản lý môi trƣờng cấp bộc lộ nhiều yếu kém, đội ngũ cán làm công tác quản lý môi trƣờng chƣa đƣợc đào tạo cách toàn diện, ý thức tự giác bảo vệ môi trƣờng gìn giữ môi trƣờng công cộng chƣa trở thành thói quen cách sống, cách suy nghĩ đại phận dân cƣ Chợ Đồn huyện miền núi với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên đất, nƣớc, khoáng sản phong phú đa dạng, huyện Chợ Đồn có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế đặc biệt ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản Trong năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế huyện Chợ Đồn đạt mức cao, với phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng , ngành nông nghiệp bƣớc phát triển đặc biệt chăn nuôi trồng chè, tất đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội huyện Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội kéo theo vấn đề gia tăng ô nhiễm, suy giảm chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, đa dạng sinh học, gây tác động trực tiếp đến sống nhân dân Hiện địa bàn huyện, nhiều khu vực bị ô nhiễm tới mức báo động đặc biệt vùng khai thác khoáng sản bị ô nhiễm bụi, loại chất thải từ trình khai thác tuyển rửa quặng, chất thải từ hoạt động chăn nuôi, loại hóa chất bảo vệ thực vật nhƣng chƣa đƣợc xử lý, hạn chế, giảm thiểu mà có chiều hƣớng gia tăng việc quản lý nhà nƣớc môi trƣờng yêu cầu cấp bách, yếu tố định đến phát triển bền vững huyện Chợ Đồn nói riêng tỉnh Bắc Kạn nói chung Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, đƣợc đồng ý ban giám hiệu nhà trƣờng, ban Chủ nhiệm khoa Môi trƣờng, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với hƣớng dẫn thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá công tác quản lý Nhà nước môi trường huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 -2013” 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2013 - Giúp cho ngƣời có hiểu biết công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng nói chung thực trạng công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng Chợ Đồn nói riêng - Làm rõ kết đạt đƣợc hạn chế tồn công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng - Phân tích nguyên nhân đề xuất phƣơng hƣớng giải tồn 1.3 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2013 dựa vào công cụ quản lý môi trƣờng đƣợc học nhƣ: + Công cụ pháp luật (Các văn bản, thị, thông báo…) + Công cụ kinh tế (Phí, phí rác thải, lệ phí môi trƣờng) - Tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2013 - đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, bảo vệ môi trƣờng Đồng thời giúp cộng đồng nhận thức đƣợc chất lƣợng môi trƣờng sống, khuyến khích họ có ý thức tự quản lý bảo vệ môi trƣờng sống 55 sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ địa bàn huyện Thông qua kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm, buộc sở phải thực đầy đủ quy định pháp luật Từ nâng cao vai trò quản lý nhà nƣớc địa phƣơng, bƣớc đƣa công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng ngày chặt chẽ Nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ địa bàn huyện thông qua yêu cầu cụ thể bảo vệ môi trƣờng, giải thích ảnh hƣởng đến môi trƣờng hoạt động sở gây nên * Hình thức Kiểm tra thủ tục pháp lý chất vấn trực tiếp cán môi trƣờng với chủ sở sản xuất, kinh doanh, kiểm tra trực tiếp trƣờng * Kết Trong thời gian qua UBND huyện đạo kiểm tra công tác BVMT số sở sản xuất số hộ chăn nuôi Các sở chủ yếu hoạt động từ nhiều năm trƣớc đây, kết kiểm tra cho thấy hầu hết sở tồn nhƣ: - Không thực quan trắc, kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng theo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng đƣợc xác nhận - Không có giấy phép khai thác sử dụng nƣớc vào mục đích sản xuất theo quy định pháp luật - Không có giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc theo quy định pháp luật - Không nộp phí nƣớc thải hàng năm - Nƣớc thải sở thải môi trƣờng có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm vƣợt tiêu chuẩn cho phép Đặc biệt với sở sản xuất tuyển, rửa quặng công ty kim loại màu Bắc Kạn, đƣợc Sở Khoa học - Công nghệ Môi trƣờng Bắc Kạn cấp giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng Song qua kiểm tra thực tế hoạt động sở thấy sở thay đổi hệ thống xả thải,tải trực tiếp nƣớc thải môi trƣờng, thời điểm kiểm tra toàn 56 nƣớc thải sản xuất, nƣớc vệ sinh hàng ngày sở không qua xử lý, trung bình ngày xả môi trƣờng khoảng 20m3 nƣớc, nƣớc thải sở thải môi trƣờng có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm vƣợt tiêu chuẩn cho phép gây xúc cho nhân dân khu vực UBND Huyện đạo đình hoạt động sở xử lý vi phạm hành - Một số hộ gia đình chăn nuôi chƣa thực quan tâm đến môi trƣờng khu vực chăn nuôi thể chỗ chƣa xử lý triệt để chất thải chăn nuôi trƣớc thải môi trƣờng, gây mùi hôi thối khu vực chăn nuôi, ảnh hƣởng đến hộ gia đình liền kề Năm 2012 2013 phòng Tài nguyên Môi trƣờng, phòng ban chuyên môn khác có liên quan đại diện ủy ban xã nơi tiến hành kiểm tra tiến hành kiểm tra với 23 sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhìn chung sở đƣợc kiểm tra thực tƣơng đối đầy đủ nội dung cam kết BVMT đƣợc xác nhận nhiên tất sở chậm thực chƣơng trình giám sát môi trƣờng theo quy định xử lý chất thải chƣa triệt để 4.3.6 Tuyên truyền giáo dục, pháp luật bảo vệ môi trường * Công tác tập huấn cho cán xã, thị trấn Công tác tập huấn cho cán xã, thị trấn đƣợc tiến hành thƣờng xuyên Sở Tài nguyên Môi trƣờng tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý môi trƣờng cho cán cấp huyện, thị trấn xã ví dụ nhƣ tập huấn phổ biến xây dựng nhà vệ sinh chi phí thấp, tập huấn quản lý chất thải nguy hại… Huyện tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trƣờng Kết quả, năm 2012 Sở Tài nguyên Môi trƣờng mở đƣợc lớp, năm 2013 mở đƣợc lớp phổ biến Luật Bảo vệ môi trƣờng huyện Năm 2013 Phòng Tài nguyên Môi trƣờng tổ chức 33 lớp tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trƣờng 2005 văn hƣớng dẫn thi hành luật đƣợc cho lãnh đạo, cán chuyên môn phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn, sở sản xuất kinh doanh địa bàn huyện với số ngƣời tham gia 1000 ngƣời tổ chức huyện lớp 31 lớp xã Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng việc bảo vệ môi trƣờng, ngƣời chấp hành luật nghiêm chỉnh 57 * Công tác truyền thông môi trường Bảo vệ môi trƣờng hết trở thành nhiệm vụ cấp bách không riêng Nhƣng điều đáng nhấn mạnh trƣớc hết việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng nhà trƣờng chƣa đƣợc trọng mức Ý thức bảo vệ môi trƣờng chƣa hình thành rõ nét tầng lớp quần chúng nhân dân Với tƣ tƣởng “làm tƣ tƣởng trƣớc làm môi trƣờng”, công tác tuyên truyền giáo dục môi trƣờng huyện đặc biệt đƣợc phát triển mạnh mẽ, đƣợc ủng hộ nhiều ngành ngƣời dân, thu lại nhiều kết lớn lao * Nội dung công tác truyền thông Truyền thông vấn đề môi trƣờng súc nhƣ ô nhiễm nƣớc, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, nƣớc vệ sinh môi trƣờng, giải pháp nƣớc vệ sinh môi trƣờng… Có thể nói truyền thông môi trƣờng giải pháp nƣớc vệ sinh môi trƣờng nhƣ sau: + Giữ nguồn nƣớc: Không vứt rác bừa bãi, không thải trực tiếp vào nguồn nƣớc sạch, không dùng phân tƣơi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo “4 đúng” (Đúng chỗ, lúc, liều lƣợng, kỹ thuật) + Tiết kiệm nƣớc sạch: Giảm lãng phí nƣớc nhƣ nƣớc dội vào nhà cầu, chống thất thoát nƣớc từ đƣờng ống, bể chứa, tận dụng nƣớc bể bơi, nƣớc tắm rửa vào việc thích hợp nhƣ cọ nhà, tƣới cây… + Nhà vệ sinh: Vận động xây dựng loại nhà tiêu hợp vệ sinh (Tự hoại, hai ngăn, chìm khô) + Rác: Cần có phƣơng tiện chứa rác có nắp đậy, xử lý rác hợp vệ sinh, có quy hoạch bãi chôn lấp lâu dài; Nhà có vƣờn rộng thể xử lý theo phƣơng châm “cái chôn đƣợc chôn, đốt đƣợc đốt, rác độc hại cần thu gom” + Nƣớc thải sinh hoạt: Cần có bãi thải cần có hệ thống thải nƣớc thải sinh hoạt nhƣ cống ngầm kín hở đổ đông ruộng sông rạch sau đƣợc xử lý chung riêng 58 4.3.7 Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải giải vấn đề môi trường liên huyện Thẩm quyền xử phạt huyện nói chung cán môi trƣờng quy định luật hạn chế Đối với sở sản xuất kinh doanh, dừng lại công tác giám sát, báo cáo cấp thấy có dấu hiệu vi phạm Đối với vụ việc thẩm quyền xử lý, UBND huyện dã xử phạt nhắc nhở Các vấn đề môi trƣờng liên huyện đƣợc huyện Chợ Đồn quan tâm phối hợp với huyện có liên quan để giải triệt để Vấn đề môi trƣờng liên huyện đầu tiên môi trƣờng nƣớc sông, nƣớc suối chảy từ huyện khác vào huyện Chợ Đồn sông, suối chảy từ huyện Chợ Đồn huyện khác Phối hợp huyện để quản lý việc đổ rác, nƣớc thải sông, suối, kênh mƣơng, hạn chế phần chất ô nhiễm di chuyển theo dòng 4.3.8 Thực nhiệm vụ nhà nước bảo môi trường theo ủy quyền quan quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường cấp tỉnh Thực theo đạo Chi cục Bảo vệ Môi trƣờng Sở Tài nguyên Môi trƣờng, phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện Chợ Đồn hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Các công văn Sở Tài nguyên Môi trƣờng gửi đến phòng Tài nguyên Môi trƣờng tiếp nhận triển khai kế hoạch Ví dụ nhƣ thực tốt việc báo cáo danh sách phân loại sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải lập Cam kết bảo vệ môi trƣờng địa bàn huyện Chợ Đồn, thực tốt việc tuyên truyền pháp luật phổ biến pháp luật bảo vệ môi trƣờng tới đông đảo phận lãnh đạo ngƣời dân… Tuy nhiên không tránh khỏi hạn chế là: Công tác đạo lập cam kết bảo vệ môi trƣờng chƣa đƣợc thƣờng xuyên, việc xác nhận nhƣ kiểm tra thực cam kết bảo vệ môi trƣờng mang tính hình thức 4.3.9 Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Công tác quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng cấp xã có ý nghĩa vô quan trọng cấp trực tiếp nắm rõ tình hình công tác bảo vệ môi trƣờng thực tế Chính công tác quản lý nhà nƣớc bảo vệ 59 môi trƣờng cần đƣợc làm tốt muốn làm đƣợc điều thiếu đƣợc đạo trực tiếp cấp quản lý UBND huyện Xác định đƣợc tầm quan trọng này, UBND huyện Chợ Đồn giao cho nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện tiến hành công việc đạo nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng xã địa bàn huyện Phòng Tài nguyên Môi trƣờng thực nhiệm vụ đạo thời gian qua cụ thể nhƣ sau: - UBND huyện tiến hành mở lớp tập huấn, đào tạo, giáo dục bảo vệ môi trƣờng cho cấp xã Cụ thể công tác Phòng Tài nguyên Môi trƣờng phối hợp với Ban, ngành, Đoàn thể mở lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trƣờng, nghị định, nghị có liên quan đến bảo vệ môi trƣờng cho chủ tịch, cán địa cấp xã… - Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyên kết hợp với UBND xã đạo cán địa điều tra, rà soát lại sở sản xuất, kinh doanh địa bàn xã có khả gây ô nhiễm môi trƣờng để có biện pháp xử lý giải phù hợp - Tổ chức phong trào BVMT, kêu goi nhân dân tham gia chiến dịch làm cho giới hành động cụ thể, tổng vệ sinh môi trƣờng khu vực trụ sở làm việc quan, trƣờng học, bệnh viện địa bàn, khơi thông cống rãnh thoát nƣớc thải, tổ chức thu gom xử lý rác thải nơi công cộng, giải thể điểm tập kết rác không hợp vệ sinh - Tuyên truyền giáo dục ý thức BVMT, xóa bỏ thói quen, nếp sống không hợp vệ sinh gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng sức khỏe ngƣời Tăng cƣờng giáo dục sở sản xuất kinh doanh nhằm làm cho moi ngƣời thấy rõ trách nhiệm tự giác thực yêu cầu BVMT Nhìn chung hoạt động đạo công tác quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng cấp xã huyện đã thực hiệu Công tác đạo UBND huyện giúp cho việc bảo vệ môi trƣờng xã đƣợc quan tâm Góp phần tích cực vào công việc bảo vệ môi trƣờng tỉnh nói chung huyện nói riêng 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2013 60 * Thuận lợi - Công tác Bảo vệ môi trƣờng năm gần nhận đƣợc cấp ngành quan tâm đạo, Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2005 văn quy phạm pháp luật đƣợc triển khai tới địa phƣơng + Công tác BVMT năm gần đƣợc cấp, ngành quan tâm đạo, Luật BVMT 2005, Luật đa dạng sinh học 2008 văn quy phạm pháp luật đƣợc triển khai tới xã, thị trấn + Nhóm tiêu môi trƣờng đƣợc xây dụng đƣa vào tiêu định hƣớng phát triển kinh tế - xã hôi hình thành mục chi ngân sách cho nghiệp môi trƣờng + Các văn hƣớng dẫn bƣớc đƣợc hoàn thiện để áp dụng phù hợp với thực tế địa phƣơng + Có đƣợc đạo sát chuyên môn quan tâm giúp đỡ Sở Tài nguyên Môi trƣờng, Chi Cục bảo vệ môi trƣờng tỉnh nhƣ huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện + Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trƣờng đƣợc quan tâm làm cho ngƣời dân hiểu, ngày quan tâm đến bảo vệ môi trƣờng + Đƣợc quan tâm đầu tƣ tổ chức, quan, đơn vị trung ƣơng tỉnh huyện Chợ Đồn * Khó khăn + Công tác quản lý môi trƣờng địa bàn huyện thời gian qua chƣa vào chiều sâu, công tác bảo vệ môi trƣờng chƣa thực thành phong trào mang tính tự giác nhân dân Nhận thức môi trƣờng cấp, ngành, sở sản xuất kinh doanh cộng đồng dân cƣ nhiều hạn chế, việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trƣờng phát triển bền vững + Đƣợc cấp, ngành, địa phƣơng quan tâm nhƣng điều kiện định nhƣ hạn chế trình độ nhận thức, hiểu biết ngƣời dân mà công tác quản lý rác tồn nhƣợc điểm sau: + Rác thải chƣa đƣợc phân loại từ nguồn phát sinh; + Chƣa có trạm trung chuyển rác; 61 + Công tác tuyên truyền, giáo dục tới ngƣời dân chƣa sâu sát; + Nguồn tài hạn hẹp; + Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm môi trƣờng chƣa đƣợc thực chủ động, thuƣờng xuyên Chƣa khắc phục đƣợc vấn đề môi trƣờng xúc nhiều năm, đặc biệt khu vực khai thác chế biến khoáng sản chất thải tự cộng đồng dân cƣ tập trung + Nhận thức BVMT phát triển bền vững cấp, ngành, doanh nghiệp nhân dân có chuyển biến nhƣng chƣa thƣờng xuyên đầy đủ, ý thức bảo vệ môi trƣờng nhìn chung thấp Tình trạng rác thải sinh hoạt khu vực ven suối, chân cầu, đƣờng quốc lộ diễn thƣờng xuyên + Một số sở sản xuất, kinh doanh trƣớc vào hoạt động đƣợc xác nhận cam kết bảo vệ môi trƣờng nhƣng việc thực nôi dung cam kết bảo vệ môi trƣờng chƣa đầy đủ, mang tính chống đối + Rác thải y tế bệnh viện huyện trung tâm y tế xã, thị trấn đƣợc thu gom chƣa có biện pháp xử lý hợp vệ sinh môi trƣờng, biện pháp xử lý chủ yếu đốt chôn lấp chỗ + Việc hoàn thiện chế, sách hệ thống tổ chức quản lý nhà nƣớc môi trƣờng chậm, không đồng Đội ngũ cán quản lý môi trƣờng thiếu số lƣợng, hạn chế lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ở cấp xã, thị trấn chƣa có cán chuyên môn môi trƣờng, công tác bảo vệ môi trƣờng địa phƣơng cán địa kiêm nhiệm + Trình độ khoa học - công nghệ bảo vệ môi trƣờng, xử lý ô nhiễm thấp, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trƣờng có cấp tỉnh, cấp huyện hạn chế + Việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại mà phổ biến bao bì thuốc bảo vệ thực vật khó khăn ngƣời dân ý thức chƣa cao, thải chất thải nguy hại bừa bãi ảnh hƣởng đến sản xuất sức khỏe ngƣời Ngoài chƣa có trang thiết bị chuyên dụng để thu gom nhƣ chƣa có nơi xử lý + Nhận thức bảo vệ môi trƣờng nhân dân hạn chế, đặc biệt vứt rác, đổ rác thải bừa bãi, gây vệ sinh cảnh quan môi trƣờng Đặc 62 biệt số xã không bố trí đƣợc bãi tập kết, bãi chôn lấp rác tƣợng đổ rác xuống khu vực gần sông, suối + Hệ thống văn pháp luật quản lý môi trƣờng chƣa đủ, chƣa có điều kiện áp dụng mạnh mẽ công cụ kinh tế quản lý môi trƣờng + Đời sống ngƣời dân nghèo, vấn đề vệ sinh môi trƣờng nhiều biết nhƣng không đủ điều kiện để áp dụng + Công tác tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật sở nhiều hạn chế, đặc biệt phối hợp đoàn thể đoàn thể công tác tuyên truyền vận động, coi nhiệm vụ chuyên môn, nhận thức số phận nhân dân pháp luật hạn chế + Cán địa số xã chƣa chủ động tham mƣu cho xã để tổ chức thực nhiệm vụ chuyên môn chƣa thực quy định cải cách thủ tục hành + Nguồn tài đầu tƣ cho công tác quản lý chất thải sinh hoạt Huyện chƣa đƣợc quan tâm mức, nguồn tài đầu tƣ phƣơng tiện thu gom, vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt hàng năm Mức lƣơng cán công nhân thực công tác thu gom thấp, chƣa phù hợp với điều kiện làm việc nguy hại * Thách thức Chợ Đồn đất rộng có hệ sinh thái đa dạng nên khả tự làm môi trƣờng cao, tiêu chuẩn môi trƣờng cần đƣợc xây dựng cho phù hợp Ngƣời dân chƣa có thói quen sống thân thiện với môi trƣờng, tự nhiên vứt rác bừa bãi, nhận thức họ môi trƣờng chƣa cao Diện tích huyện chủ yếu núi dốc, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi, sạt lở 4.5 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn thời gian tới Từ khó khăn trên, để quản lý nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn cách tốt nhất, xin đƣa số giải pháp nhƣ sau: - Tiếp tục tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trƣờng đến đối tƣợng sở thôn, xóm để ngƣời dân đƣợc biết 63 thực Để nâng cao hiệu phổ biến luật bảo vệ môi trƣờng cần tuyên truyền phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ đài truyền hình huyện, cụm loa đài truyền xã Ủy ban nhân dân xã thị trấn phối hợp với đoàn thể xã tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Hoàn thiện đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện để bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao lực làm việc cho cán quản lý - Quan tâm đầu tƣ mặt tài chính, khoa học công nghệ công tác quản lý môi trƣờng Tranh thủ giúp đỡ tài từ nguồn ngân sách tỉnh, phủ quỹ bảo vệ môi trƣờng để đầu tƣ sở hạ tầng, trang thiết bị - Đƣa công tác giáo dục môi trƣờng vào chƣơng trình sách giáo khoa cấp học - Khuyến khích hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng - Đẩy mạnh việc áp dụng kiến thức địa quản lý bảo vệ môi trƣờng nhƣ trồng đất dốc Tranh thủ nguồn lực từ tổ chức quốc tế đầu tƣ cho vấn đề môi trƣờng - Tuyên truyền sâu rộng Luật BVMT 2005, luật đa dạng sinh học 2008 đến tất đơn vị, tổ chức, quan, xí nghiệp tầng lớp nhân dân địa bàn huyện nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhƣ: Trên phƣơng tiện thông tin đại chúng, lồng ghép hội nghị, băng rôn, hiệu… nhằm giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm công tác bảo vệ môi trƣờng - Gắn nội dung bảo vệ môi trƣờng vào phát triển kinh tế - xã hội công tác lập kế hoạch, quy hoạch quản lý đất đai, quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung… địa bàn huyện giai đoạn đến năm 2015 kế hoạch chi tiết hàng năm - Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trƣờng, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trƣờng, xây dựng thực hƣơng ƣớc, quy định, cam kết bảo vệ môi trƣờng cộng đồng dân cƣ Hàng năm đƣa tiêu giữ 64 gìn bảo vệ môi trƣờng để bình xét thi đua khen thƣởng, xét tiêu chuẩn quan, xóm phố, gia đình văn hóa - Các xã chủ động xây dựng hợp tác xã dịch vụ môi trƣờng địa phƣơng phấn đấu tất xã có 01 tổ dịch vụ môi trƣờng - Các xã, thị trấn xa khu xử lý chất thải huyện nên quy hoạch bãi thải riêng có kế hoạch vận chuyển khu xử lý chất thải chung huyện để xử lý - Tăng cƣờng đầu tƣ công trình nƣớc công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn vùng nông thôn - Duy trì hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tăng cƣờng kiểm tra thƣờng xuyên, đột xuất sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công tác BVMT xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm pháp luật BVMT Tiến hành kiểm tra hàng tháng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động sở, đƣa BVMT gắn kết song song với hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị - Tất loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ đƣợc phép triển khai hoạt động đƣợc quan có thẩm quyền xác nhận cam kết BVMT - Phân công giao nhiệm vụ cụ thể ban quản lý VSMT đô thị Chợ Đồn để hoạt động thu gom rác thải có hiệu hơn, tiến tới năm 2015 thu gom đƣợc toàn lƣợng rác thải cải thiện dáng kể tình trạng ô nhiễm môi trƣờng địa bàn huyện - Tập trung quy hoạch xây dựng khu chôn lấp chất thải sinh hoạt, tổ chức tốt công tác thu gom, quản lý, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng kể loại bao bì chứa đựng hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng nông nghiệp - Bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc để trì sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh học - Khắc phục tình trạng vệ sinh nơi công cộng cách đảm bảo điều kiện nơi vệ sinh, phƣơng tiện đựng rác hè phố, nơi đông ngƣời, ngõ phố khu dân cƣ chấm dứt tình trạng đổ rác, thải nƣớc môi trƣờng 65 Xây dựng, cải tạo nạo vét hệ thống kênh mƣơng thoát nƣớc khu đô thị, khu dân cƣ tập trung - Các ngành, quan, đơn vị, xã, thị trấn phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp thực tốt công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng - Cần áp dụng mạnh mẽ công cụ kinh tế công cụ pháp luật quản lý môi trƣờng 66 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Chợ Đồn huyện miền núi nằm phía Tây Bắc tỉnh Bắc Kạn, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế ngày phát triển Nền kinh tế huyện ngày phát triển kéo theo vấn đề môi trƣờng ngày bị ảnh hƣởng Qua bƣớc đầu tìm hiểu công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng huyện Chợ Đồn giai đoạn 2012- 2013, đƣa đến số kết luận sau: - Thực trạng môi trƣờng có dấu hiệu xuống cấp hoạt động sinh hoạt ngƣời dân nhƣ: Hoạt động khai thác khoáng sản, giao thông, chăn nuôi… - Môi trƣờng nƣớc mặt có dấu hiệu ô nhiễm số điểm đặc biệt khu vực khai thác khoáng sản Nƣớc ngầm có biểu ô nhiễm, có hàm lƣợng đá vôi sắt cao - Môi trƣờng không khí bị ô nhiễm bụi giao thông Mức độ ô nhiễm không lớn - Môi trƣờng đất có nguy bị ô nhiễm hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, rác thải, chất thải trình khai thác tuyển rửa quặng… - Công tác đạo sở sản xuất kinh doanh lập cam kết bảo vệ môi trƣờng việc tổ chức kiểm tra sở không đƣợc thƣờng xuyên - Công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị bảo vệ môi trƣờng huyện Chợ Đồn nói chung chƣa phổ biến, có nhiều vấn đề môi trƣờng xúc nhƣng chƣa đƣợc giải triệt để - Việc phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan để giải vấn đề môi trƣờng liên huyện - Cơ sở vật chất công trình bảo vệ môi trƣờng chƣa đƣợc đầu tƣ mức, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác bảo vệ môi trƣờng 67 - Cán phòng Tài nguyên Môi trƣờng trọng việc thực ủy quyền cấp nhƣ đạo cấp xã thực nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng - Việc ban hành quy định, chế, sách, nhiệm vụ kế hoạch phục vụ công tác quản lý môi trƣờng ngày đƣợc trọng, việc thực chƣơng trình, kế hoạch, nhiệm vụ đƣợc quan tâm triển khai thực kế hoạch - Công tác tuyên truyền phổ biến đƣợc tiến hành thƣờng xuyên góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng BVMT 5.2 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu thực tiễn số liệu thu thập, đƣợc xin đƣa số kiến nghị sau: - Vận động ngƣời dân thay đổi thói quen ứng xử với môi trƣờng, nâng cao nhận thức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa quan trọng môi trƣờng ngƣời - Các hộ gia đình phải có trách nhiệm thực quy định bảo vệ môi trƣờng theo luật bảo vệ môi trƣờng quy định hộ gia đình - Cần phải đầu tƣ, cải tạo, nâng cấp công trình thoát nƣớc tuyến đƣờng nhằm hạn chế ngập úng, sạt lở mƣa to - Tiếp thu hội nhập kiến thức khoa học giới cho cán môi trƣờng để nâng cao khả quản lý xử lý ô nhiễm môi trƣờng - Áp dụng biện pháp làm hạn chế ô nhiễm môi trƣờng nâng cao chất lƣợng môi trƣờng sống cộng đồng địa bàn huyện Cần xác định vai trò to lớn cộng đồng việc bảo vệ môi trƣờng Bên cạnh nhà nƣớc quan ban ngành, cần có hỗ trợ sách, luật pháp công nghệ… Cũng nhƣ tạo điều kiện mặt tài để nhân dân cán lãnh đạo áp dụng biện pháp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng góp phần bảo vệ môi trƣờng, tăng chất lƣợng sống - Tăng cƣờng đội ngũ cán nâng cao lực nhƣ trình độ cho cán quản lý môi trƣờng địa bàn 68 - Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng cấp, ngành kiểm tra, kiểm soát tra bảo vệ môi trƣờng nhằm bƣớc đƣa sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngày thực nghiêm minh Luật Bảo vệ môi trƣờng nghị định có liên quan - Đầu tƣ trang thiết bị mới, đại cho phòng Tài nguyên Môi trƣờng xã để công tác quản lý nhà nƣớc môi trƣờng đƣợc thực tốt địa bàn huyện - Xử phạt nghiêm minh trƣờng hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng - Đầu tƣ kinh phí để xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt khu vực thị trấn có mật độ dân số cao - Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Đồn phải có biện pháp quản lý chất thải rắn bệnh viện, có biện pháp xử lý, tiêu hủy bệnh phẩm, rác thải y tế, thuốc hết hạn sử dụng đảm bảo vệ sinh, đạt tiêu chuẩn môi trƣờng - Cần phải quan tâm tới việc quy hoạch môi trƣờng đô thị nhƣ nông thôn để môi trƣờng Chợ Đồn ngày xanh đẹp - Đề nghị ban quản lý môi trƣờng huyện tăng thêm đội ngũ thu gom rác thải, đầu tƣ phƣơng tiện thu gom vận chuyển rác thải địa bàn huyện - Đề nghị huyện đầu tƣ xây dựng bãi rác thải tập chung cho khu vực thị trấn đề địa điểm tập kết rác khu vực 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trƣờng - Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 2.Nguyễn Thế Chinh (2003), “Giáo trình kinh tế quản lý môi trường”, NXB thống kê, Hà Nội Chƣơng trình môi trƣờng Liên hợp Quốc (UNDP) (2000), Báo cáo tổng quan môi trƣờng Trƣơng Thành Nam (2006), “Giáo trình môi trường người"”, trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Nông Đặng Thị Hồng Phƣơng (2006), “Bài giảng quản lý chất thải nguy hại”, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên 6.Nguyễn Ngọc Nông, CN Đặng Thị Hồng Phƣơng (2006), “Bài giảng Luật sách môi trường”, trƣờng Đại học Nông lâm Bắc Giang Đặng Thị Hồng Phƣơng (2011), “Bài giảng quản lý môi trường”, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Quốc hội NCHXHCNVN (1993), Luật bảo vệ môi trƣờng văn hƣớng dẫn thực hiện, Nhà xuất Lao Động Hà Nội Quốc hội NCHXHCNVN (2005), Luật bảo vệ môi trƣờng văn hƣớng dẫn thực hiện, Nhà xuất Lao Động Hà Nội 10 UBND huyện Chợ Đồn, “báo cáo thuyết minh 2011 – 2013 11 Báo Cáo năm 2013 số liệu thức UBND huyện Chợ Đồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện chợ đồn – tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 2013 , Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện chợ đồn – tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 2013 , Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện chợ đồn – tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay