Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương

106 51 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN THỊ TRINH QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN THỊ TRINH QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Nhuận Kiên THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Thị Trinh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, giúp đỡ tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ quý báu Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Đại học Thái Nguyên Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ thầy cô giáo trình giảng dạy, trang bị cho kiến thức khoa học Đặc biệt thầy giáo - TS Trần Nhuận Kiên người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn ban ngành nơi công tác nghiên cứu luận văn, toàn thể đồng nghiệp học viên lớp cao học quản trị kinh doanh khóa 10, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho hoàn thành chương trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Thị Trinh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Cơ sở lý luận chung bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội 1.1.2 Bản chất bảo hiểm xã hội 1.1.3 Vai trò bảo hiểm xã hội 1.1.4 Đối tượng bảo hiểm xã hội 11 1.1.5 Hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội 12 1.1.6 Quỹ bảo hiểm xã hội 12 1.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội 15 1.2.1 Khái niệm chung quản lý thu bảo hiểm xã hội 15 1.2.2 Nguyên tắc quản lý thu bảo hiểm xã hội 16 1.2.3 Vai trò quản lý thu bảo hiểm xã hội 18 1.2.4 Mục đích quản lý thu bảo hiểm xã hội 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.2.5 Nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội 19 1.3 Kinh nghiệm quản lý thu bảo hiểm xã hội số địa phương 31 1.3.1 Kinh nghiệm BHXH tỉnh Thái Bình 31 1.3.2 Kinh nghiệm BHXH huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương 32 1.4 Một vài học rút từ kinh nghiệm quản lý thu bảo hiểm xã hội số BHXH địa phương 33 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 35 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 36 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 2.3.1 Mục tiêu, yêu cầu hệ thống tiêu nghiên cứu 37 2.3.2 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH Ở BHXH HUYỆN NAM SÁCH GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 40 3.1 Giới thiệu chung quan BHXH huyện Nam Sách 40 3.1.1 Đặc điểm chung huyện Nam Sách ảnh hưởng đến thu BHXH 40 3.1.2 Giới thiệu BHXH huyện Nam Sách 40 3.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức BHXH huyện Nam Sách 43 3.2.1 Chức nhiệm vụ 43 3.2.2 Cơ cấu tổ chức BHXH huyện Nam Sách 44 3.3 Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Nam Sách, giai đoạn 2011 - 2013 45 3.3.1 Khái quát chung 45 3.3.2 Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới kết công tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 64 3.4.1 Tổ chức thu BHXH 64 3.4.2 Công tác kế hoạch - tài - chi trả chế độ BHXH 65 3.4.3 Công tác giám định BHYT 66 3.4.4 Công tác đào tạo công nghệ thông tin, nghiệp vụ, trị 66 3.4.5 Công tác kiểm tra, tra, giám sát 67 3.4.6 Công tác tuyên truyền chế độ sách BHXH 68 3.4.7 Công tác thi đua khen thưởng 69 3.4.8 Cơ sở vật chất 69 3.5 Đánh giá công tác quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách 69 3.5.1 Hạn chế 69 3.5.2 Nguyên nhân hạn chế 71 Chƣơng GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƢƠNG 72 4.1 Phương hướng 72 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH huyện Nam Sách 73 4.2.1 Nâng cao chất lượng phục vụ công tác chi trả, thực chế độ BHXH 73 4.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền 76 4.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp 80 4.2.4 Tăng cường công tác khảo sát đôn đốc doanh nghiệp 81 4.2.5 Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước 81 4.2.6 Làm tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động 82 4.2.7 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền Tỉnh ủy, UBND, HĐND huyện cần quan tâm đến công tác BHXH 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.2.8 Đầu tư sở vật chất, kỹ thuật ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thu BHXH 82 4.2.9 Các giải pháp khác 83 4.3 Một số kiến nghị 84 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước, Quốc hội Chính phủ 84 4.3.2 Kiến nghị với BHXH Việt Nam 87 4.3.3 Kiến nghị với cấp ủy, quyền địa phương 88 4.3.4 Kiến nghị với quan BHXH Hải Dương 89 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế HĐLĐ : Hợp đồng lao động HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các mức đóng góp qua thời kỳ 20 Bảng 1.2: Mức đóng góp theo nhóm đối tượng 21 Bảng 1.3: Tỷ lệ đóng góp vào quỹ BHXH người lao động người sử dụng lao động 21 Bảng 1.4: Mức đóng người lao động người sử dụng lao động quỹ thành phần 22 Bảng 3.1: Kết thu BHXH, BHYT bắt buộc giai đoạn 2011-2013 46 Bảng 3.2: Kết thu BHXH, BHYT theo khối loại hình giai đoạn 2011- 2013.48 Bảng 3.3: Kết thu BHXH, BHYT doanh nghiệp quốc doanh giai đoạn 2011-2013 50 Bảng 3.4: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc giai đoạn 2011-2013 54 Bảng 3.4: Tình hình nợ đọng tiền đóng BHXH đơn vị SDLĐ giai đoạn 2011-2013 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 4.2.4 Tăng cường công tác khảo sát đôn đốc doanh nghiệp Khảo sát doanh nghiệp giải pháp quan trọng giúp quan BHXH nắm rõ số doanh nghiệp địa bàn hoạt động từ nắm số doanh nghiệp số lao động chưa tham gia Công tác khảo sát thường tiến hành vào đầu năm BHXH huyện danh sách đơn vị đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư mà BHXH tỉnh cung cấp, kết hợp với danh sách đơn vị nộp thuế doanh nghiệp năm trước Chi cục thuế huyện Nam Sách để nắm rõ danh sách doanh nghiệp hoạt động địa bàn đề từ tìm doanh nghiệp, số lao động chưa tham gia BHXH, qua đề biện pháp xử lý 4.2.5 Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước Sự phối hợp chặt chẽ BHXH huyện với quan nhà nước tổ chức trị xã hội địa phương đặc biệt phòng Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm y tế dự phòng huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, Chi Cục Thuế huyện Nam Sách việc tổ chức thực triển khai công tác BHXH đến người lao động doanh nghiệp, thực chế độ BHXH, BHYT Hàng năm BHXH huyện chủ động, hợp tác với quan nêu trên, đồng thời chủ động phối hợp tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn liên ngành, định xử lý kiểm tra, xử phạt đơn vị vi phạm pháp luật lao động Nếu có phối hợp chặt chẽ quan vậy, doanh nghiệp nghiêm túc việc đóng nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đăng ký thang bảng lương, số lao động với ngành Lao động thương binh xã hội, thành lập công đoàn để bảo đảm quyền lợi cho người lao động chế độ nâng lương thường xuyên đóng BHXH cho người lao động Tạo liên kết vững quan Nhà nước hạn chế việc doanh nghiệp trốn tránh nghĩa vụ Nhà nước người lao 82 động, quyền lợi người lao động không bị ảnh hưởng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển 4.2.6 Làm tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động Trong năm qua công tác thu-chi triển khai có hiệu quả, song song với việc thu nộp BHXH cho người lao động công tác cấp sổ BHXH nhằm ghi lại kết tham gia BHXH người lao động Hiện công tác cấp sổ gặp nhiều khó khăn, trường hợp thiếu hồ sơ gốc, đối tượng tham gia công tác lâu năm, đồng thời việc ghi vào sổ hàng năm có tiền lương, phụ cấp chức vụ thay đổi đòi hỏi xác để làm sở cho việc nghỉ hưu, hưởng chế độ Vì cán bộ, công chức làm công tác thu theo dõi sổ BHXH phải phối hợp thường xuyên với đơn vị, phải nắm số lao động, tiền lương người lao động tham gia BHXH để tiến hành ghi sổ xác 4.2.7 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền Tỉnh ủy, UBND, HĐND huyện cần quan tâm đến công tác BHXH Các cấp quyền địa phương cần đưa việc thực chế độ sách BHXH tiêu chí trương trình hoạt động tỉnh Đôn đốc ban ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với quan BHXH có chương trình kiểm tra giám sát việc thực BHXH huyện nhằm đưa việc thực BHXH đơn vị sử dụng lao động vào nếp Nếu chắn công tác BHXH huyện Nam Sách thời gian tới hiệu 4.2.8 Đầu tư sở vật chất, kỹ thuật ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thu BHXH Điều kiện làm việc yếu tố ảnh hưởng đến hiệu công việc, điều kiện làm việc tốt mang lại thoải mái làm việc có hiệu Ngược lại, môi trường làm việc bận rộn, với sở vật chất, kỹ 83 thuật thô sơ, lạc hậu gây tình trạng căng thẳng mệt mỏi, không muốn làm việc làm việc hiệu quả… Mặt khác, với việc thực mục tiêu mà Đảng đề ra, chắn thời gian tới số lượng người tham gia BHXH, BHYT có phát triển nhanh chóng, từ đặt yêu cầu quản lý ngày cao Hiện nay, ngành BHXH đưa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hiệu sử dụng thấp, chưa biết khai thác hết hiệu máy tính, phần mềm ứng dụng công tác quản lý quỹ BHXH Mặc dù hầu hết quan có máy tính số lượng cán BHXH biết sử dụng thành thạo hạn chế Vì ngành BHXH cần tập trung trang bị sở vật chất kỹ thật, đẩy nhanh đại hoá phương tiện quản lý công nghệ thông tin Nhà nước nên cung cấp kinh phí cho ngành BHXH để họ có đủ điều kiện ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động quản lý Có vậy, cán BHXH quản lý đối tượng chặt chẽ hơn, đồng thời phục vụ đối tượng tham gia người lao động tốt Ngoài ra, quan BHXH tổ chức lớp đào tạo tin học cho tất cán ngành BHXH để giúp họ thích nghi với môi trường làm việc đại Hơn nữa, quan BHXH cần tiếp tục tăng cường việc xây dựng đào tạo đội ngũ cán chuyên quản làm công tác thu BHXH nói riêng, tập thể cán công chức, viên chức ngành nói chung vừa có chuyên môn nghiệp vụ sâu để hướng dẫn giải thích, tháo gỡ, tư vấn cho đơn vị đối tượng tham gia BHXH 4.2.9 Các giải pháp khác - Tăng cường công tác phối hợp tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài kiểm tra quan BHXH, kiểm tra tổ chức công đoàn Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương phải tham mưu với UBND tỉnh Hải Dương đạo thành lập tổ chức công đoàn đơn vị 84 sử dụng lao động từ tỉnh xuống đến huyện để đôn đốc, nhắc nhở phải khai báo số lao động đóng BHXH đầy đủ theo luật định Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lặp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác tập trung việc tra, kiểm tra vào đơn vị trọng điểm có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH Và vấn đề quan trọng kết luận tra, kiểm tra có hiệu lực thực sau tra, kiểm tra,không cần “chờ” ý kiến quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tham gia đoàn tra, kiểm tra Nếu phát vi phạm Luật BHXH kiên phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Khi có tranh chấp quan hệ BHXH quan BHXH cần giải theo pháp luật Đặc biệt BHXH tỉnh Hải Dương quan tham mưu lĩnh vực BHXH nên cần phải động việc xây dựng kế hoạch với Sở lao động - Thương binh Xã hội, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tiến hành kiểm tra doanh nghiệp quốc doanh để kiến nghị, định hướng cho doanh nghiệp tham gia BHXH 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước, Quốc hội Chính phủ Hệ thống văn đạo Luật phải cụ thể hóa hơn, đồng để tạo điều kiện đầy đủ, thuận tiện cho công ty quản lý thu BHXH Đồng thời, ban hành sách kinh tế,tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài…cần có điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ thực BHXH Đây sách lớn, nhạy cảm, có ảnh hưởng lâu dài đáp ứng đòi hỏi xã hội qua đúc rút kinh nghiệm để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn có hiệu lực pháp lý cao 85 Đến nay, Nhà nước chưa có sách khuyến khích xử phạt nghiêm khắc danh nghiệp thực không tốt cố tình vi phạm Vì Nhà nước cần sớm có sách phù hợp để tránh tình trạng xấu lây lan Hiện nay, áp dụng số biện pháp điển hình đơn vị xử dụng lao động cụ thể sau: + Định kỳ, trước thay đổi giấy phép kinh doanh, quan quản lý Nhà nước có quyền nhận xét việc chấp hành nghĩa vụ theo pháp luật doanh nghiệp như: nộp thuế, nộp BHXH… tùy theo mức độ chấp hành có thời hạn cấp giấy phép hoạt động tiếp + Tiến hành hình hóa hành vi chiếm đoạt chốn đóng BHXH để bảo đảm quyền lợi cho người lao động + Tiến hành tính lãi theo hình thức lũy tiến đơn vị chậm nộp theo thời gian chậm đóng tháng, từ tháng đến tháng, từ tháng đến 12 tháng, từ 12 đến 24 tháng, từ 24 tháng trở lên + Ban hành văn quy định ngành BHXH tiếp cận số liệu Tài kế toán chi phí nhân công chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị sử dụng lao động để tránh tình trạng đơn vị trốn tránh gian lận việc đóng BHXH cho người lao động + Phát triển hiệp hội ngành nghề với số hoạt động bổ trợ cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, qua trao đổi thuyết phục doanh nghiệp thấy rõ lợi ích tham gia BHXH cho người lao động + Đối với doanh nghiệp có nhiều năm thực tốt nghĩa vụ nên cấp giấy chứng nhận có giá trị theo cấp Giấy chứng nhận coi tiêu chuẩn để tạo điều kiện ưu tiên cho doanh nghiệp vay vốn, ưu đãi sử dụng nhiều lao động nữ, phong tặng danh hiệu thi đua cho tập thể + Tiến hành thống kê, rà soát tình hình thực Luật BHXH, sửa đối bổ sung Luật BHXH nhằm làm cho luật ngày hoàn thiện thực vào sống 86 + Các cá nhân, chủ doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, sách BHXH cần tạo chế, điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi cho đơn vị việc vay vốn, trụ sở làm việc,có chế độ thưởng phạt,hỗ trợ, động viên rõ ràng, kịp thời xác, coi tiêu thi đua khen thưởng, nêu gương điển hình tiên tiến thực sách BHXH để làm mô hình nhân rộng phạm vi nước… - Chỉ đạo Bộ, ngành chức để tăng cường công tác quản lý Nhà nước BHXH địa phương, gắn trách nhiệm phối hợp với quan BHXH việc quản lý đối tượng tham gia BHXH từ thành lập doanh nghiệp - Sửa đổi, cụ thể hóa quy định công tác tra, kiểm tra việc thực đóng BHXH cho người lao động Mặt khác,phải xây dựng chế tài xử lý đơn vị vi phạm quy định việc tham gia BHXH cho người lao động, đặc biệt hành vi chây ỳ, trốn tránh, lợi dụng, chiếm dụng quỹ BHXH; Tăng cường số lượng, chất lượng tra viên tổ chức tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm việc thực sách BHXH - Chính phủ cho phép BHXH Việt Nam tổ chức thực hệ thống tra để trực tiếp thực chức kiểm tra, xử lý vi phạm chế độ trích nộp BHXH đơn vị sử dụng lao động Chỉ có đảm bảo sớm đưa việc thực chế độ, sách BHXH đơn vị thuộc khu vực kinh tế quốc doanh sở công lập vào kỷ cương nề nếp - Nghiên cứu điều chỉnh chế quản lý thu - chi quỹ BHXH, đạo ngành chức rà soát văn hướng dẫn thi hành pháp luật BHXH, khắc phục sớm bất cập, đồng thời xem xét tính khả thi văn pháp quy mà Chính phủ Bộ ban hành 87 - Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội vị Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực pháp luật BHXH địa phương - Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động công đoàn cấp, bảo vệ quyền lợi người lao động nói chung quyền tham gia BHXH nói riêng - Đưa quy định BHXH vào chương trình đào tạo trường Đại học, Cao đẳng trường trung học dạy nghề để học sinh, sinh viên tìm hiểu, tiếp cận với sách BHXH để làm việc dù vào lĩnh vực lao động Nhà nước hay Nhà nước người lao động nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi BHXH thân 4.3.2 Kiến nghị với BHXH Việt Nam - Phân cấp cho BHXH huyện, thị xã, thành phố quản lý thu BHXH bắt buộc, không phân biệt loại hình doanh nghiệp Xây dựng quy trình quản lý thu BHXH phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động đơn vị, đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác đảm bảo liên thông với BHXH tự nguyện bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với hội nhập kinh tế giới - Đầu tư sở vật chất, bao gồm việc nâng cấp Trụ sở làm việc trang bị hệ thống máy vi tính, đảm bảo cán bộ, công chức có máy BHXH huyện, thị xã, thành phố có máy chủ nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng, phát triển nguồn thu khu vực kinh tế quốc doanh - Bổ sung nhân đủ số lượng có chất lượng để bố trí trực tiếp quản lý thu BHXH mỏng; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán chuyên quản lý thu nói riêng 88 4.3.3 Kiến nghị với cấp ủy, quyền địa phương - Đề nghị cấp ngành liên quan đẩy mạnh công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật BHXH sở nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện văn hướng dẫn thi hành luật BHXH, văn hướng dẫn quy định chuyển tiếp quản lý quỹ BHXH, thủ tục giải chế độ BHXH khiếu nại tố cáo BHXH tạo điều kiện sở pháp lý đầy đủ để quan BHXH triển khai thực - Cấp ủy, quyền cấp cần đạo quan quản lý Nhà nước phối kết hợp đồng với quan BHXH việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện sách BHXH - Các quan ban ngành chức địa phương cần phối hợp chặt chẽ việc quản lý, kiểm tra, khảo sát xác định đầy đủ số đơn vị, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo luật định; đồng thời có biện pháp tích cực xử lý tồn đọng vướng mắc quan, đơn vị không tham gia BHXH cho NLĐ; không đóng; chậm đóng; nợ đọng kéo dài… - Đổi hình thức nội dung thông tin tuyên truyền sách, chế độ BHXH đến tầng lớp nhân dân xã hội, cần tập trung vào đối tượng người lao động HTX, hộ kinh doanh cá thể, tư nhân… phương pháp tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, sát người lao động, phù hợp với loại đối tượng - Đưa công tác đạo, tổ chức thực BHXH vào tiêu thi đua hàng năm ngành, cấp đơn vị Công tác quản lý thu BHXH khâu có ý nghĩa định toàn hoạt động hệ thống BHXH Việt Nam Việc đưa giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH yêu cầu xúc Kết đảm bảo cho tất đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tham gia BHXH tiến tới người lao động xã hội tham gia BHXH theo hình thức bắt buộc tự nguyện, đảm bảo xác trình thời 89 gian tham gia BHXH người lao động, làm để giải chế độ BHXH công bằng, xác theo nguyên tắc “có đóng, có hưởng” “đóng nhiều hưởng nhiều, đóng hưởng ít” Thực đồng giải pháp nêu chắn đem lại hiệu cao công tác quản lý thu BHXH tỉnh Hải Dương nói riêng công tác quản lý thu BHXH Việt Nam nói chung, đạt mục tiêu yêu cầu đặt nhằm thực thắng lợi Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, đưa sách, pháp luật Đảng Nhà nước vào sống 4.3.4 Kiến nghị với quan BHXH Hải Dương Nâng cao việc đào tạo sử dụng cán đặc điểm trình thành lập BHXH hầu hết cán ngành BHXH chuyển từ Liên đoàn lao động Phòng Lao động thương binh xã hội sang Các cán trình làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tế chính, thiếu tính sáng tạo, phong cách làm việc mang tính chất hành quan liêu Vì cần phải đổi tác phong làm việc công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán ngành BHXH vấn đề cấp thiết mang tính khách quan BHXH Hải Dương giải tình trạng cách tạo điều kiện cho cán vừa học, vừa làm để nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý Tuy nhiên, giải pháp giải pháp trước mắt nên khó tránh khỏi tình trạng chắp vá số lượng chất lượng Vì vậy, cần phải có chương trình đào tạo mang tính đồng cho đội ngũ cán bộ, tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ cho cán BHXH.Trong công tác tuyển dụng cán phải ý đến số lượng chất lượng, cần phải lựa chọn cá nhân tiêu biểu, có lĩnh trị vững vàng, có quan điểm lập trường đắn, gắn bó với người lao động Một mặt nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, CCVC quan cần trú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán trẻ, để thu hút nhân tài nhằm có lực lượng kế thừa Nên tuyển trực tiếp 90 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bảo hiểm, hỗ trợ sinh viên xuất sắc để tốt nghiệp công tác cho quan BHXH Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức ý nghĩa, trách nhiệm quyền lợi người lao động người sử dụng lao động sách, chế độ BHXH Ngoài việc tuyên truyền sách pháp luật, chế độ BHXH, cần nhanh chóng giải đáp vướng mắc việc thực chế độ Lựa chọn cán có trình độ hiểu biết sâu rộng sách BHXH chuyên trách làm công tác thông tin tuyên truyền Tổ chức thực số hình thức tuyên truyền trực quan sinh động như: tranh cổ động, áp phích, sách báo, tạp trí, hỏi đáp giới thiệu pháp luật chế độ, sách BHXH Tăng cường phối hợp với quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân BHXH Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý BHXH sau BHYT sát nhập vào BHXH thực quyền lợi người tham gia BHXH BHYT thời gian tới nhanh gọn hiệu Về mặt tổ chức, khâu bổ nhiệm cán bộ, cần xác định rõ nội dung đối tượng vị trí công tác, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, viên chức để sở bố trí người, việc không phân biệt người BHXH hay BHYT Có kế hoạch bước đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán cho phù hợp với yêu cầu mới, nhiệm vụ Tổ chức xếp lại hệ thống BHXH cấp, trung ương địa phương, cán dôi dư tăng cường nhân lực cho tổ chức làm nhiệm vụ bảo hiểm tự nguyện người lao động, BHYT toàn dân Mặt khác, để hoạt động BHXH vào quỹ đạo thực cần thiết phải có đạo Chính phủ nhiều mặt tổ chức cán cần có phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng ban ngành có liên quan Về quản lý, cần có sách quản lý đồng bộ, quán Với đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc quan bảo hiểm phải phối hợp chặt 91 chẽ với doanh nghiệp quốc doanh, tổ chức thuộc diện bắt buộc để có thông tin xác số lượng người tham gia, bên cạnh cần nhiều hình thức tuyên truyền phong phú hiệu để thân người lao động người sử dụng lao động tự thấy quyền lợi trách nhiệm mà tự giác tích cực tham gia BHXH Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện, trì thông tin cần thiết, tuyên truyền để họ thực tốt nghĩa vụ mình, đồng thời mở rộng phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện để phục vụ tốt nhu cầu người dân Cải tiến, thay đổi phương thức quản lý cách áp dụng công nghệ thông tin, vi tính hoá sổ sách thống nước để tạo thuận lợi việc lưu trữ, bảo mật thông tin dễ dàng, mà dễ dàng cho việc thu thập xử lý trao đổi thong tin cách xác, nhanh chóng đầy đủ 92 KẾT LUẬN Bảo hiểm xã hội sách lớn Đảng Nhà nước ta góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, quân nhân người lao động, ổn định trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội thúc đẩy mạnh nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Vì vậy, từ thành lập nước đến nay, Nhà nước quan tâm thường xuyên đến việc thực chế độ sách BHXH cán bộ, công chức, quân nhân người lao động thuộc thành phần kinh tế Qua 19 năm hoạt động, hệ thống BHXH Việt Nam nói chung BHXH tỉnh Hải Dương nói riêng hước củng cố, hoàn thiện không ngừng phát triển lớn mạnh công tác thu, chi, quản lý thu quỹ BHXH, giải chế độ sách BHXH cho đối tượng theo luật định dần vào nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia hưởng chế độ BHXH Tuy nhiên phát triển BHXH phải phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đất nước Điều có nghĩa quan điểm phát triển BHXH phải xuất phát từ mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế thị trường có định hướng XHCN Đảng Nhà nước Trong hoạt động hệ thống BHXH việc quản lý thu BHXH sử dụng có hiệu nguồn thu quỹ BHXH vấn đề khó khăn, đòi hỏi nhà nước phải có đổi thích hợp Hoạt động BHXH ngày tất nước quan tâm coi trọng, có nhiều học bổ ích cần tham khảo để đưa vào sử dụng Trong năm qua BHXH huyện Nam Sách thuộc BHXH tỉnh Hải Dương thu đạt nhiều thành tựu, kết như: thu BHXH bắt buộc thu BHYT tự nguyện ngày nhiều góp phần không nhỏ cho ổn định phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương Nhưng bên cạnh việc quản lý thu BHXH tồn số khó khăn vướng mắc 93 như: chưa khai thác hết lực lượng lao động, quan, đơn vị doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, hợp tác xã, tổ sản xuất kinh doanh tồn tình trạng trốn tránh không nộp BHXH cho người lao động Điều làm cho hiệu hoạt động quỹ BHXH đạt chưa cao, BHXH huyện Nam Sách cần phải báo cáo kịp thời với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Nam Sách thực tốt sách Đảng, Nhà nước để thu, quản lý thu BHXH đạt kết cao địa bàn huyện Không ngừng mở rộng đối tượng thu BHXH nhiều mặt khác nhằm cải cách tốt thủ tục hành việc giải chế độ sách BHXH; đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức viên chức BHXH huyện Nam Sách thực nhiệm vụ như: tiếp nhận hồ sơ, giải chế độ hưởng BHXH cho quan, đơn vị sử dụng lao động người lao động theo quy định pháp luật, theo nguyên tắc thuận tiện, đầy đủ kịp thời 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật lao động quốc hội thông qua ngày 23/6/1994 Các văn quy định chế độ Bảo hiểm xã hội Bộ lao động Thương binh xã hội in Tháng 10/1995 (lưu hành nội bộ) Luật Bảo hiểm xã hội, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2008 Nghị định số 12/CP phủ ngày 26/1/1995 việc ban hành điều lệ BHXH Nghị định số 19/CP ngày 16/2/1995 thủ tướng phủ thành lập BHXH Việt Nam Nghị định số 45/CP phủ ngày 15/7/1995 việc ban hành điều lệ BHXH sỹ quan,quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sĩ quân đội nhân dân công an nhân dân Nghị định số 09/1998/NĐ-CP Hà Nội ngày 23/01/1998 Nghị định phủ chế độ sinh hoạt cán xã, phường, thị trấn Nghị định số 58/1998/NĐ-CP Hà Nội ngày 13 tháng năm 1998 Nghị định phủ quản lý thu BHXH Nghị định số 100/NĐ-CP Hà Nội ngày tháng 12 năm 2002 phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức BHXH Việt Nam 10 Nghị định số 01/2003/NĐ - CP phủ ngày 9/1/2003 sửa đổi bổ xung nghị định số 12/CP phủ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 11 Quyết định số 127QĐ/TC-CB ngày 13/7/1995 BHXH Việt Nam việc thành lập BHXH huyện Nam sách tỉnh Hải Dương 12 Quyết định số 606/TTg ngày 26/9/1995 thủ tướng phủ ban hành quy chế tổ chức hệ thống BHXH Việt Nam 13 Quyết định số 2352/QĐ - BHXH tổng giám đốc BHXH Việt Nam ngày 28/9/1999 việc ban hành quy định cấp, quản lý, sử dụng sổ BHXH 95 14 Quyết định số 2902/1999/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 11 năm 1999 tổng giám đốc BHXH Việt nam quản lý thu BHXH thuộc hệ thống BHXH Việt Nam 15 Quyết định số 1620/2002/QĐ- BHXH -TCCB Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2002 tổng Giám đốc BHXH Việt Nam công tác cán 16 Quyết định số 02/2003/QĐ/-TTg Hà Nội ngày 02 tháng 01 năm 2003 thủ tướng phủ ban hành quy chế quản lý tài BHXH Việt Nam 17 Quyết định 111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 Tổng Giám đốc BHXH việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế 18 Tài liệu hướng dẫn cấp sổ BHXH hồ sơ xét duyệt hưởng chế độ BHXH Hà Nội Tháng 6/1996 (lưu hành nội bộ), Hướng dẫn nghiệp vụ giải việc làm Nhà xuất lao động 19 Phạm Đỗ Nhật Tân, Chuyên đề chuyên sâu Quản lý thu bảo hiểm xã hội Việt Nam 20 Thông tư số 06/LĐTBXH-TT Bộ lao động thương binh xã hội ngày 4/4/1995 hướng dẫn thi hành số điều để thực điều lệ BHXH ban hành kèm theo nghị định số 12/CP 21 Dương Xuân Triệu Nguyễn Văn Gia (2009), Giáo trình Quản trị bảo hiểm xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương , Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương , Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện nam sách tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay