(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam

27 180 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:18

(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGễ VN TR giáo dục pháp luật cho phạm nhân trại giam việt nam TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Mó s: 62 38 01 01 H N I - 2015 Cụng trỡnh ủ c hon thnh t i Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trnh c Tho Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s ủc bo v trc Hi ủng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 20 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ủ ti nghiờn cu Tip tc ủy mnh vic xõy dng v hon thin Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha (XHCN) Vit Nam ủó v ủang l mt nhng nhim v quan trng ca ng v Nh nc ta s nghip ủi mi Mt nhng ủc trng c bn ca Nh nc phỏp quyn l phỏp lut phi luụn luụn ủc tụn trng v ủc ủt v trớ thng tụn; bt k ai, dự cng v no cng ủu phi sng v lm vic theo phỏp lut Nhim v quan trng ủt ủi vi Nh nc khụng ch l xõy dng, hon thin h thng phỏp lut, m ủiu quan trng hn l phi phỏp lut vo thc thi ủi sng xó hi; bi n cỏc quy ph m phỏp lut thnh nhõn t thng trc nhn thc v tr thnh phng tin ủiu tit ủiu chnh hnh vi phỏp lut ca mi cụng dõn Con ủng ngn nht, nhanh nht, hiu qu nht ủ phỏp lut vo ủi sng xó hi chớnh l ủy mnh ph bin, giỏo dc phỏp lut (GDPL) cho cỏn b, cụng chc (CBCC) nh nc, cỏc tng lp nhõn dõn núi chung, cho tng nhúm ủi tng xó hi c th núi riờng; hng ti cung cp, trang b cho h nhng kin thc, hiu bit v phỏp lut Trong nhng nm qua, hot ủng GDPL ủó ủt ủc nhiu kt qu quan trng; to ủc s chuyn bin mnh m v nhn thc, ý thc tụn trng, chp hnh phỏp lut; gúp phn thc hin np sng v lm vic theo phỏp lut CBCC, nhõn dõn Tuy nhiờn, thc t cho thy, cú lỳc, cú ni, cụng tỏc ny cũn thiu trng tõm, trng ủim, lm theo kiu ủi phú, thiu liờn tc nờn hiu qu khụng cao; ý thc phỏp lut mt b phn CBCC, nhõn dõn chm ủc ci thin, cha ủc nõng lờn tng xng vi nhng thay ủi h thng phỏp lut thi k ủi mi Thc tin cụng tỏc phũng, chng ti phm nc ta nhng nm qua cng cho thy, nhng hn ch v trỡnh ủ hc thiu kin thc hiu bit phỏp lut núi chung hiu bit phỏp lut hỡnh s núi riờng nờn khụng ớt ngi ủó thc hin hnh vi phm ti, b tũa tuyờn ỏn, tr thnh phm nhõn (PN) PN l ngi ủang chp hnh ỏn pht tự cú thi hn, tự chung thõn Trong nhiu trng hp, mt ngi tr thnh PN l thiu kin thc, hiu bit phỏp lut, ủú cú phỏp lut hỡnh s; bi vy, quỏ trỡnh chp hnh ỏn pht tự ti tri giam (TG), theo quy ủnh ti iu 28 Lut Thi hnh ỏn hỡnh s, PN phi h c phỏp lut, giỏo dc cụng dõn v ủc hc hoỏ, hc ngh PN cha bit ch phi hc hoỏ ủ xoỏ mự ch PN ủc cung cp thụng tin v thi s chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc Lut Ph bin, giỏo dc phỏp lut nm 2012 ủó dnh iu 21 ủ quy ủnh v ph bin, GDPL cho ngi ủang chp hnh hỡnh pht tự iu ủú núi lờn rng, GDPL cho PN cỏc TG l mt nhng hot ủng quan trng nhm trang b cho PN kin thc phỏp lut, chun b hnh trang ủ h tr thnh ngi cú ớch cho xó hi sau tr v tỏi hũa nhp cng ủng L nhng c quan thi hnh ỏn hỡnh s trc thuc B Cụng an, cỏc TG nc ta luụn phn ủu hon thnh tt cụng tỏc tip nhn, t chc qun lý giam gi, giỏo dc ci to PN, ủú cú cụng tỏc GDPL cho PN Cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam nhng nm qua ủó ủt ủc nhng kt qu quan trng, giỳp PN nhn thc ủc tớnh cht, hu qu nguy hi cho xó hi m hnh vi phm ti ca h gõy ra, lm hỡnh thnh, cng c ý thc tụn trng, chp hnh phỏp lut ca PN Bờn cnh ủú, cụng tỏc ny cng cũn bc l nhng hn ch, nhc ủim nht ủnh, nh cũn hin tng PN b trn TG; cũn cú PN vi phm ni quy, quy ch TG, cú PN phm ti mi sau hn chp hnh ỏn pht tự Mt nhng nguyờn nhõn ca tỡnh trng ủú l cụng tỏc GDP cho PN cha ủt mc ủớch mc tiờu hiu qu nh mong mun; ngoi cũn nh hng ca nhng nột ủc thự v ủiu kin lý - t nhiờn, thnh phn dõn tc, húa, li sng, phong tc quỏn ca cỏc vựng, khỏc Vit Nam T thc t ủú, vic nghiờn cu lý lun v GDPL cho PN cỏc TG, kho sỏt, ủỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn, ch nhng nột ủc thự, cỏc yu t nh hng ti cụng tỏc ny ủ trờn c s ủú, ủ xut cỏc gii phỏp bo ủm nõng cao hiu qu cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin l m t v n cú t m quan trng v mang tớnh cp thi t c v lý lun v thc tin ú cng l lý tỏc gi chn ủ Giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam lm ủ ti lun ỏn tin s lut hc, chuyờn ngnh Lý luận Lch s nh nc v phỏp lut M c ủớch, nhi m v nghiờn c u c a lun ỏn c ủớch nghiờn cu ca lun ỏn l trờn c s nghiờn cu lý lun v GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, kho sỏt tỡnh hỡnh PN, ủiu tra xó hi hc (TXHH) v thc trng GDPL cho PN ti cỏc TG Vit Nam nhng nm qua; t ủú, lun ỏn ủ xut quan ủim v cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam ủiu kin ci cỏch t phỏp, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN, gúp phn bo ủm quyn ngi; to ủiu kin tt cho PN tỏi hũa nhp cng ủng sau ny ủt ủc mc ủớch, lun ỏn cn gii quyt cỏc nhim v c th sau: - Nghiờn cu c s lý lun v GDPL cho PN cỏc TG trờn cỏc phng din: lm rừ khỏi nim, cỏc yu t cu thnh GDPL cho PN; ch vai trũ, nhng nột ủc thự v cỏc yu t nh hng ti GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam; tỡm hiu GDPL cho PN ti TG mt s nc trờn th gii v rỳt nhng bi hc kinh nghim, giỏ tr tham kho cho Vit Nam - Phõn tớch ủc ủim tỡnh hỡnh PN cỏc TG; kho sỏt, ủỏnh giỏ thc trng cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, ch cỏc nguyờn nhõn dn ủn thc trng ủú; nhn din nhng ủ cp thit ủang ủt ủi vi cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam - xut quan ủim v phõn tớch, lun gii tớnh kh thi ca cỏc nhúm gii phỏp bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin i tng, ph m vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu: Lun ỏn nghiờn cu v GDPL cho PN ti cỏc TG Vit Nam di gúc ủ Lý lun v Lch s nh nc v phỏp lut 3.2 Ph m vi nghiờn cu: Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn ch gii hn vic phõn tớch lý lun, ủỏnh giỏ thc tin GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam nhm cỏc gii phỏp bo ủm GDPL cho ủi tng ny Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn cng ủc gii hn theo khụng gian v thi gian Theo khụng gian, lun ỏn ch kho sỏt, ủỏnh giỏ v GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam thuc phm vi qun lý ca B Cụng an, khụng kho sỏt cỏc TG thuc phm vi qun lý ca B Quc phũng Theo thi gian, s kho sỏt, ủỏnh giỏ gii hn thi gian t nm 2005 - 2014 (10 nm) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn - C s lý lun ca lun ỏn l nhng nguyờn lý ca Trit hc Mỏc Lờnin v lý lun nhn thc; t tng H Chớ Minh v cụng tỏc giỏo dc v GDPL; cỏc quan ủim, ủng li ca ng Cng sn Vit Nam v GDPL cho cỏc ủi tng xó hi; chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc ta v GDPL núi chung, GDPL cho PN cỏc TG núi riờng Ngoi ra, nhng quan ủim lý lun, kt qu nghiờn cu thc tin v GDPL ca cỏc nh khoa hc, cỏc tỏc gi ủi trc cng l ngun ti liu tham kho quan trng ca lun ỏn - Phng phỏp nghiờn cu: Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lch s v lụgớc, phng phỏp thng kờ - so sỏnh, khỏi quỏt húa, h thng húa ủ nghiờn cu cỏc ủ lý lun v GDPL cho PN cỏc TG; s dng phng phỏp TXHH ủ thu thp cỏc thụng tin, s liu thc t phc v vic ủỏnh giỏ thc tin GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam; ủng thi, lun chng tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp bo ủm GDPL cho PN cỏc TG m lun ỏn ủ xut úng gúp khoa hc ca lun ỏn - Lun ỏn ủc khỏi nim riờng v GDPL cho PN cỏc TG; ch vai trũ, ủc trng ca GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam; ủng thi, xỏc ủnh ủc cỏc yu t cu thnh GDPL cho PN cỏc TG Lun ỏn cng ch v phõn tớch ủc cỏc yu t khỏch quan v ch quan nh hng ủn cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam - Trờn c s kho sỏt v GDPL cho PN mt s nc trờn th gii, lun ỏn ủó rỳt ủc nhng bi hc kinh nghim, tham kho cho Vit Nam - Trờn c s phõn tớch kt qu TXHH, lun ỏn ủó ch ủc nhng u ủim, hn ch v ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp, hỡnh thc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam v nguyờn nhõn dn ủn thc trng; t ủú, xỏc ủnh ủc cỏc ủ cp thit ủt GDPL cho PN ti cỏc TG Vit Nam hin - Lun ỏn ủ xut ủc nhng quan ủim v cỏc nhúm gii phỏp ton din, khoa hc, kh thi bo ủm GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam í ngh a lý lun v thc tin ca lun ỏn 6.1 í ngh a lý lun: Lun ỏn l cụng trỡnh chuyờn kho ủu tiờn kho sỏt, phõn tớch tng ủụi h thng v ton din v ủ GDPL cho PN cỏc TG, phõn tớch, lm rừ ủc khỏi nim, cỏc yu t cu thnh GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam; qua ủú, lun ỏn cung cp, b sung thờm cỏc cn c lý lun v thc tin, gúp phn lm phong phỳ v hon thin thờm lý lun v GDPL cho nhúm ủi tng xó hi ủc bit - PN cỏc TG 6.2 í ngha thc tin: Vi nhng kt qu nghiờn cu ủt ủc, lun ỏn cú th ủc s dng lm ti li u tham kh o ph c v vic hc t p, nghiờn cu ca sinh viờn, hc viờn cao hc, nghiờn cu sinh chuyờn ngnh Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut phm vi nhng ni dung cú liờn quan Vi s ủng ý ca lónh ủo Tng cc Thi hnh ỏn hỡnh s v h tr t phỏp, B Cụng an v hng ủ ti nghiờn cu, kt qu nghiờn cu ca lun ỏn ủc cỏc c quan qun lý thi hnh ỏn hỡnh s v cỏc c quan thi hnh ỏn hỡnh s thuc B Cụng an s dng lm lun c khoa hc, ti liu tham kho phc v cụng tỏc lónh ủo, ch ủo, ủiu hnh v thc hin cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG nc ta hin t cu ca lun ỏn Ngoi phn m ủu, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn cú kt cu gm chng, 12 tit Ch ng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU TI LUN N V NHNG VN T RA CN NGHIấN CU Giỏo dc phỏp lut l mt nhng ni dung quan trng ca khoa hc phỏp lý, thu hỳt s nghiờn cu ca nhiu nh khoa hc nc v nc ngoi, th hin nhng ủ ti khoa hc, sỏch chuyờn kho, bi bỏo khoa hc ủó ủc cụng b; ủng thi, l ủ ti ca nhiu lun ỏn tin s, lun thc s lut hc Cn c vo ni dung ca cỏc cụng trỡnh, bi vit liờn quan ủn ủ GDPL ủó ủc cụng b cng nh tờn ủ ti lun ỏn Giỏo dc phỏp lu t cho phm nhõn cỏc tri giam Vi t Nam, tỏc gi ủó phõn loi cỏc ti liu ủú thnh cỏc nhúm ủ sau: 1) Nhng ủ lý lun chung v GDPL; 2) GDPL gn vi mt ủi tng c th mt khu vc, bn nht ủnh; 3) GDPL cho PN cỏc TG mi nhúm ủ tỏc gi lun ỏn ủim qua mt s cụng trỡnh theo trỡnh t thi gian cụng b, ch ni dung chớnh ca cụng trỡnh ủú s liờn h tham kho vi ủ ti lun ỏn T s tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc, cú th thy rng, ủ GDPL núi chung, GDPL cho tng nhúm ủi tng xó hi c th, nhng bn, khu vc c th núi riờng ủó ủc cỏc nh khoa hc, cỏc tỏc gi ủ cp, phõn tớch khỏ dng, phong phỳ trờn c phng din lý lun v thc tin, th hin cỏc cun giỏo trỡnh, ủ ti khoa hc, sỏch chuyờn kho, tham kho, bi bỏo khoa hc v cng l ủ ti ca nhiu lun ỏn tin s, lun thc s lut hc Mt s cụng trỡnh nghiờn cu ủó bn ủn ủ GDPL thụng qua hot ủng t phỏp, hot ủng xột x hỡnh s ca tũa ỏn Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi cho thy, cỏc tỏc gi nc ngoi ch yu bn v trit lý giỏo dc núi chung, ủ cp ủn ủ GDPL núi riờng Cú th khng ủnh rng, cỏc nc khỏc trờn th gii ớt dnh s quan tõm ủi vi cụng tỏc GDPL cho PN nh tự, hu nh khụng cú cỏc hot ủng dnh riờng cho lnh vc ny; m nu cú thỡ ch yu l lng ghộp vo cỏc hot ủng lao ủng, giỏo dc, dy ngh cho PN ú cng l lý ch ủ lao ủng, giỏo dc, dy ngh cho PN cỏc nh tự l ch ủ ủc nhiu cun sỏch, cụng trỡnh khoa hc, lun ỏn ủ cp ủn T ủú, cú th khng ủnh rng, cho ủn cha cú mt cụng trỡnh khoa hc no nghiờn cu mt cỏch h thng, ton din c mt lý lun v thc tin ủ GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam - mt nhúm ủi tng ủc thự vi nhng ủc ủim riờng cú ca nú ú cng l lý tỏc gi chn ủ nờu trờn lm ủ ti lun ỏn tin s lut hc; va ủ phc v trc tip cho lnh vc cụng tỏc ca bn thõn, va gúp mt phn nh cụng sc nghiờn cu ủ ti cũn mi m ny, kha lp phn no khong trng trờn ủn khoa hc Lý lun v Lch s nh nc v phỏp lut S ủỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu ủ ti nờu trờn ủt cho tỏc gi lun ỏn nhng ủ cn tip tc nghiờn cu, b sung v phỏt trin, bao gm: - V phng din lý lun, lun ỏn cn tip tc lun gii, lm sõu sc thờm nhng khỏi nim liờn quan ủn ủ ti, vai trũ, ủc trng, cỏc yu t cu thnh GDPL cho PN cỏc TG; cỏc yu t ch quan v khỏch quan nh hng ủn GDPL cho PN cỏc TG; kho cu, tỡm hiu cụng tỏc giỏo dc, ci to, GDPL cho PN cỏc TG ti mt s nc trờn th gii nhm tỡm kim nhng bi hc kinh nghim, giỏ tr tham kho ủi vi cụng tỏc GDPL cho PN Vit Nam; chng minh tinh thn khoan hng, nhõn ủo cỏc ch ủ, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc Vit Nam ủi vi PN V phng din thc tin, lun ỏn cn tip tc phõn tớch ủc ủim, tỡnh hỡnh PN; ủỏnh giỏ thc trng GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, ch nhng ủim thnh cụng, cỏc mt hn ch, bt cp ca cụng tỏc ny v nguyờn nhõn; t ủú, xỏc ủnh nhng ủ cp thit ủang ủc ủt cụng tỏc GDPL cho PN ti cỏc TG nc ta giai ủon hin V quan ủim, gii phỏp, lun ỏn cn tip tc ủ xut v lp lun, phõn tớch nhng quan ủim, cỏc nhúm gii phỏp bo ủm GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam Ch ng C S Lí LUN V GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM 2.1 HI NIM, C TRNG, VAI TRề CA GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM 2.1.1 hỏi nim giỏo c phỏp lut cho ph m nhõn GDPL l quỏ trỡnh hot ủng cú mc ủớch, cú t chc, cú k hoch, theo ni dung v thụng qua nhng phng phỏp, hỡnh thc nht ủnh t phớa ch th GDPLgiỏo dc phỏp lut, tỏc ủng ủn ủi tng tip nhn giỏo dc phỏp lut nhm lm hỡnh thnh v phỏt trin h h thng tri thc phỏp lut, trỡnh ủ hiu bit v phỏp lut; lm hỡnh thnh tỡnh cm, thúi quen v hnh vi x s tớch cc theo phỏp lut GDPL l hot ủng din theo mt quỏ trỡnh, bao gm cỏc cụng ủon: ủnh hng GDPL, lp chng trỡnh, k hoch GDPL, s dng cỏc phng phỏp v hỡnh thc GDPL nht ủnh ủ trin khai thc hin; kim tra, ủỏnh giỏ kt qu GDPL; s kt, tng kt, rỳt kinh nghim cụng tỏc GDPL V c bn, quỏ trỡnh GDPL cho mt ủi tng xó hi l th thng nht cỏc thnh t: mc ủớch, mc tiờu, ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp, hỡnh thc GDPL GDPL cho PN l m t nhng nhim v rt quan trng m TG cn phi thc hin nhm giỳp cho PN nhn thc ủy ủ, sõu sc v tớnh cht, mc ủ nguy him cho xó hi, hu qu hnh vi phm ti ca h gõy ra; bit ủc chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc ủi vi PN v mt s quyn, ngha v c bn ca cụng dõn; nm bt ủc mt s ni dung phỏp lut liờn quan trc tip ủn quỏ trỡnh PN chp hnh ỏn pht tự (Lut Thi hnh ỏn hỡnh s, Lut c xỏ, phỏp lut v phũng, chng t nn xó hi ); hiu ủc cỏc quy ủnh c th ca Quy ch TG T ủú, giỳp PN n ủnh t tng, yờn tõm lao ủng, hc tp, phn ủu t tu dng, rốn luyn, ci to tt v chun b 11 2.2.1.1 Mc tiờu chung ca giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn Mc tiờu chung ca GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam l cung cp, trang b cho PN nhng thụng tin, kin thc phỏp lut cn thit liờn quan ủn quỏ trỡnh chp hnh ỏn pht tự; t ủú, lm hỡnh thnh h tỡnh cm, nim tin ủi vi tớnh cụng bng, nghiờm minh ca phỏp lut; to thúi quen, li sng, hnh vi x s tớch cc theo phỏp lut cho PN thi gian chp hnh ỏn pht tự cng nh sau tr v tỏi hũa nhp cng ủng 2.2.1.2 Cỏc mc tiờu c th ca giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn Mc tiờu c th ca GDPL cho PN cỏc TG l nhng yờu cu, tiờu chớ/thc ủo c th ủc ch th GDPL xỏc ủnh, vch v ly ủú lm thc ủo ủ ủỏnh giỏ kt qu tỏc ủng ca GDPL ti PN sau kt thỳc quỏ trỡnh GDPL cho h; qua ủú, ủỏnh giỏ mc ủ hon thnh mc ủớch chung ca GDPL cho ủi tng ny Thụng thng, hot ủng GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam phi ủt ủc ba mc tiờu ch yu sau: Th nht, mc tiờu v nhn thc: GDPL cho PN cỏc TG trc ht phi ủt ủc mc tiờu v nhn thc, ngha l phi cung cp, trang b ủc cho PN nhng thụng tin, kin thc phỏp lut cn thit liờn quan ủn quỏ trỡnh phm nhõn chp hnh ỏn pht tự TG; Th hai, mc tiờu v thỏi ủ: GDPL cho PN cỏc TG phi nhm ti mc tiờu v thỏi ủ, tc l phi lm hỡnh thnh, cng c cho mi PN tỡnh cm, nim tin ủi vi phỏp lut; Th ba, mc tiờu v hnh vi: GDPL cho PN phi hng ti lm hỡnh thnh mi PN ý thc t giỏc tuõn th, chp hnh phỏp lut v hnh vi x s tớch cc theo cỏc yờu cu ca phỏp lut 2.2.2 Ch th, ủi tng ca giỏo c phỏp lut cho ph m nhõn Trong GDPL núi chung, ch th GDPL v ủi tng tip nhn GDPL luụn luụn l ủi tỏc ca nhau, nm mi liờn h mt thit, tỏc ủng qua li ln ủ cựng hng ti ủt ủc mc tiờu ca hot ủng GDPL 12 2.2.2.1 Ch th giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn Ch th GDPL cho PN cỏc TG nc ta hin phi ủc nhỡn nhn t ba phng din: ch th gi vai trũ qun lý cụng tỏc GDPL cho PN, ch th gi vai trũ t chc trin khai cụng tỏc GDPL cho PN v ch th trc tip thc hin GDPL cho PN cỏc TG * Ch th gi vai trũ qun lý: Theo chc nng, nhim v ủc giao, ch th gi vai trũ qun lý cụng tỏc GDPL cho PN l B Cụng an; m c th v trc tip l Cc Giỏo dc ci to v hũa nhp cng ủng (C86) thuc Tng cc VIII Cc C86 cú cỏc nhim v v quyn hn nh sau: Nghiờn cu xõy dng cỏc bn quy phm phỏp lut, bn hng dn thi hnh v cụng tỏc giỏo dc, ci to phm nhõn; Nghiờn cu xõy dng ni dung, chng trỡnh giỏo dc ci to v cỏc bin phỏp tỏc ủng giỏo dc * Ch th gi vai trũ t chc thc hin: Ch th gi vai trũ t chc thc hin GDPL cho PN trong TG l Giỏm th tri giam Lut Ph bin, giỏo dc phỏp lut quy ủnh: Giỏm th tri giam cú trỏch nhim t chc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn * Ch th gi vai trũ trc tip thc hin: Ch th trc tip thc hin hot ủng GDPL cho PN TG l lónh ủo TG (Giỏm th, cỏc Phú giỏm th), ch huy (i trng) v nhng cỏn b thuc i giỏo dc - h s (ủn v nghip v thuc c cu t chc ca TG) 2.2.2.2 i tng ca giỏo dc phỏp lut i tng ca GDPL cho PN cỏc TG chớnh l nhng phm nhõn ủang chp hnh hỡnh pht tự cỏc tri giam Vit Nam i tng PN cỏc TG cú c cu rt dng v mang nhng nột ủc thự riờng ch cú ủi tng ny, nh: phm nhng ti khỏc v cú mc ỏn pht tự khỏc nhau; trỡnh ủ hc rt khụng ủng ủu, t mự ch cho ủn tt nghip ủi hc, thm sau ủi hc; cú s dng v thnh phn dõn tc; cú ngh nghip v bn c trỳ rt khỏc trc nhp tri; s khụng cú hoc rt thiu kin thc, hiu bit phỏp lut; mt b phn cú din bin tõm lý phc tp; cú c PN l ngi nc ngoi 13 Hin nay, theo quy ủnh ti Thụng t liờn tch s 02/2012/TTLT-BCABQP-BTP-BGDT, PN cỏc TG ủc phõn chia thnh ba nhúm vi nhu cu v yờu cu tip nhn GDPL khỏc tựy thuc vo tng giai ủon chp hnh ỏn pht tự ca h; tng ng vi 03 chng trỡnh GDPL: chng trỡnh dnh cho s PN m i n chp hnh ỏn pht tự (GDPL ủu vo), chng trỡnh cho s PN ủang chp hnh ỏn pht tự (GDPL thng xuyờn) v chng trỡnh cho s PN sp chp hnh xong ỏn pht tự (GDPL ủu ra) 2.2.3 Ni ung, phng phỏp, hỡnh thc giỏo c phỏp lut cho ph m nhõn Ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL l nhng yu t cu thnh c bn ca hot ủng GDPL cho bt c ủi tng no Gia cỏc yu t cu thnh ny phi cú s n khp, phự hp thỡ mi ủm bo cht lng, hiu qu ca hot ủng GDPL núi chung, GDPL cho PN cỏc TG núi riờng 2.2.3.1 N i dung giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn Ni dung GDPL cho PN cỏc TG l ton b nhng quy ủnh phỏp lut v quyn v ngha v ca cụng dõn, phỏp lut v hỡnh s, thi hnh ỏn hỡnh s, x lý vi phm hnh chớnh, phỏp lut v phũng, chng ma tỳy, t nn xó hi m ch th GDPL cú trỏch nhim truyn ủt cho cỏc ủi tng PN, giỳp h cú ủc nhng thụng tin, kin thc, hiu bit nht ủnh v phỏp lut; trờn c s ủú, lm hỡnh thnh ý thc phỏp lut, to dng cho PN nim tin ủi vi phỏp lut v bit sng, lm vic theo phỏp lut c quỏ trỡnh chp hnh ỏn pht tự cng nh sau tr v tỏi hũa nhp cng ủng xó hi 2.2.3.2 Phng phỏp giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn Phng phỏp GDPL cho PN cỏc TG l t hp cỏch thc t chc hot ủng dy v hc ủc ch th (thc hin hot ủng dy, truyn ủt) v ủi tng PN (thc hin hot ủng hc, tip thu) s dng nhm chuyn húa ni dung GDPL thnh kin thc, hiu bit phỏp lut ca PN; qua ủú, hin thc húa mc tiờu GDPL cho ủi tng ny Trong cụng tỏc GDPL cho PN hin cú th s dng cỏc phng phỏp: Phng phỏp tuyờn truyn, gii thớch phỏp lut, Phng phỏp thụng tin phỏp lut, Phng phỏp núi chuyn, trao ủi v phỏp lut; Phng phỏp 14 ging dy phỏp lut trờn hi trng, lp hc; Phng phỏp nờu cỏc yờu cu phỏp lut; Phng phỏp to tỡnh phỏp lut; Phng phỏp rốn luyn, thc hnh phỏp lut 2.2.3.3 H nh thc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn Hỡnh thc GDPL cho PN cỏc TG l hp cỏc mụ hỡnh t chc trin khai thc hin, nhng cỏch lm c th, dng khỏc nhau; thụng qua ủú, ch th GDPL chuyn giao cỏc ni dung GDPL cho PN; hng ti ủt ủc mc ủớch, mc tiờu GDPL cho ủi tng ny Nhng hỡnh thc c bn, phự hp vi GDPL cho PN cỏc TG hin gm: T chc thnh cỏc lp hc trung ti hi trng; Cung cp thụng tin, ti liu phỏp lut cho PN; Niờm yt thụng tin phỏp lut ti bng tin ca TG/phõn tri, bung giam PN; GDPL thụng qua phng tin thụng tin ủi chỳng, gm loa truyn thanh, pa-nụ, ỏp-phớch, tranh c ủng; T chc cho PN lm bỏo tng, thi tỡm hiu phỏp lut; GDPL thụng qua lng ghộp chng trỡnh hc húa, hc ngh, hot ủng húa - ngh, th thao, sinh hot t, ủi; GDPL cỏ bit, t phỏp lut riờng cho tng PN NG GIO 2.3 CC Y U T NH HNG N HOT PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM C GDPL cho PN ti cỏc TG l hot ủng khú khn, phc v chu nh hng ca nhiu yu t, bao gm c ch quan v khỏch quan Cỏc y u t ch quan bao gm ý thc trỏch nhim, nng lc t chc, thc hin ca ch th GDPL cho PN v trỡnh ủ hc vn, kh nng tip nhn thụng tin, kin thc phỏp lut ca bn thõn cỏc PN Cỏc y u t khỏch quan bao gm ủiu kin kinh t; mụi trng giỏo dc ci to, lao ủng, hc tp, sinh hot TG; chớnh sỏch v t chc thc hin chớnh sỏch ca Nh nc ủi vi PN S phõn chia cỏc yu t ch quan v khỏch quan ch cú tớnh tng ủi vỡ v c bn, cỏc yu t ny luụn nm s ủan xen, hũa quyn ln v cú quan h mt thit vi S nhn din, phõn tớch cỏc yu t nh hng ủn hot ủng GDPL cho PN cỏc TG cú ý ngha rt quan trng; nú giỳp gii thớch ti cựng ủiu kin, hon cnh nh nhau, cú th 15 hot ủng GDPL cho PN TG ny din ch ủng, tớch cc, ủt hiu qu cao; cũn TG khỏc li mang tớnh th ủng, cm chng v kộm hiu qu 2.4 GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TI CC NH T M T S NC TRấN TH GII V BI HC INH NGHIM CHO VIT NAM Lun ỏn ủó kho sỏt GDPL cho PN Hp chng quc Hoa K, Brazil, Hng Kụng (Trung Quc) v mt s nc khu vc ụng Nam (Singapor, Inủụnờxia, Malaixia, Lo, Campuchia ) Cú th thy, GDPL cho PN cỏc nh tự/TG l vic m cỏc nc khỏc trờn th gii mc ủ ớt hay nhiu ủu quan tõm, song khỏc ch cỏch lm ca mi nc cú nhng khỏc bit tựy thuc vo truyn thng lch s, húa, quan ủim, chớnh sỏch ca chớnh quyn v tự nhõn/phm nhõn; ph thuc vo vic h coi trng khai thỏc sc lao ủng ca tự nhõn nhiu hn hay to ủiu kin nhiu hn cho PN cú c hi thu nhn kin thc phỏp lut phc v quỏ trỡnh chp hnh ỏn cng nh tỏi hũa nhp cng ủng sau hn tự Trờn c s kho sỏt, ủỏnh giỏ GDPL, chun b tỏi hũa nhp cng ủng cho tự nhõn mt s nc, khu vc nờu trờn, lun ỏn ủó nhn xột v rỳt bi hc kinh nghim m Vit Nam cú th cõn nhc, tham kho Chng hn: - Cõn nhc vic sa ủi, b sung phỏp lut theo hng quy ủnh trỏch nhim lao ủng bt buc ủi vi PN; cõn nhc kh nng xó hi húa vic huy ủng cỏc ngun lc xó hi vo t chc lao ủng PN phự hp vi ủiu kin ca Vit Nam trờn c s bo ủm cỏc quyn c bn ca ngi - Nõng cp th vin, t sỏch phỏp lut dnh cho PN, tng cng cỏc ủu sỏch, v phỏp lut; t chc cho PN ủc sỏch phỏp lut, vit bi thu hoch v ni dung cun sỏch; ủỏnh giỏ, cho ủim v ly ủú lm cn c ủ xp loi thi ủua cho PN - tiờu ủ xột gim ỏn, tha tự trc thi hn - T chc cỏc din ủn, gp g, tip xỳc gia PN ti TG vi sinh viờn cỏc trng ủi hc, nht l sinh viờn ủang theo hc cỏc chuyờn ngnh lut, cnh sỏt, an ninh, nhm trao ủi, ủi thoi, t v phỏp lut cho PN cỏc TG; ủng thi giỳp sinh viờn cú ủc nhng hiu bit thc t v TG 16 - Phi coi trng cụng tỏc tuyn dng, ủo to cỏn b; phi tng cng hun phỏp lut, bi dng k nng nghip v s phm cho ủi ng ny - To ủin kin cho nhng PN cú nhiu tin b giỏo dc ci to ủc tip cn Internet, gp g thõn nhõn qua cỏc chng trỡnh Video Ch ng TèNH HèNH PH M NHN, THC TRNG GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM V NHNG VN T RA 3.1 TèNH HèNH PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM cú c s thc tin nhm ủỏnh giỏ ủỳng thc trng GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, t ủú, xỏc ủnh nhng ủ ủang ủt ra, ủ xut v lun gii cỏc gii phỏp kh thi bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny thỡ cn phi xut phỏt c cu tỡnh hỡnh PN; bi c cu tỡnh hỡnh PN phn ỏnh nhng ủc ủim liờn quan ủn nhõn thõn ca h, ớt nhiu nh hng ủn vic thc hin hnh vi phm ti trc ủõy ca h v l cn c ủ tin hnh GDPL cho h Trong s 49 TG thuc B Cụng an ủng chõn trờn bn cỏc tnh/thnh ph ca c nc, tỏc gi lun ỏn ủó thu thp thụng tin, s liu, ti liu ti 23 TG cú tớnh ủi din c ba Bc, Trung v Nam Trờn c s s liu thu thp ủc, lun ỏn ủó ủỏnh giỏ c cu tỡnh hỡnh PN theo cỏc tiờu chớ: din bin tng, gim PN cỏc TG; gii tớnh, la tui, thnh phn dõn tc, ngh nghip trc phm ti, trỡnh ủ húa/hc vn, trỡnh ủ ủo to ngh - chuyờn mụn, ti danh v mc ỏn Tỡnh hỡnh chung cho thy, din bin tỡnh hỡnh ti phm phc v cú xu hng gia tng; PN l nam gii chim t l ỏp ủo so vi PN n; nhúm PN ủ tui t 18 ủn 35 tui chim t l cao nht vi 58.90%; s PN l ngi dõn tc Kinh luụn chim t l ỏp ủo ti tt c cỏc TG vi t l 84.04%; tt c cỏc dõn tc cũn li ch chim t l 15.96%; 40.33% PN ủc kho sỏt khụng cú ngh nghip gỡ trc phm ti; s PN cha bit ch, hc ht 17 tiu hc v trung hc c s chim ti 72.30%; 97.41% PN cha qua ủo to ngh Tỡnh hỡnh trờn ủõy cú tỏc ủng mnh m, gõy khú khn khụng nh cho cụng tỏc GDPL cho PN 3.2 THC TRNG GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM HIN NAY tỡm kim cỏc minh chng, lun c thc tin cho vic ủỏnh giỏ ủỳng thc trng GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam nhng nm qua, tỏc gi lun ỏn ủó s dng phng phỏp TXHH thụng qua vic xõy dng, phỏt ra, thu v v x lý s liu hai loi Phi u thu thp ý kin: Mu phiu dnh cho CBGDPL TG v Mu phiu dnh cho PN cỏc TG Ni dung cỏc mu phiu gm nhng cõu hi liờn quan ti cỏc khớa cnh khỏc ca hot ủng GDPL cho PN cỏc TG Cỏc phiu thu thp ý kin ủc phỏt - thu v ti 24 TG B Cụng an qun lý, ủng chõn trờn bn cỏc tnh, thnh ph trc thuc trung ng c Bc, Trung, Nam V s lng phiu, ủi vi Phiu thu thp ý kin (Dnh cho CBGDPL TG): s lng phiu phỏt l 650 phiu; s lng phiu thu v l 584 phiu; ủt t l 89.84% i vi Phiu thu thp ý kin (Dnh cho PN cỏc TG): s lng phiu phỏt l 1300 phiu; s lng phiu thu v l 1258 phiu; ủt t l 96.76% Da trờn kt qu x lý cỏc phiu thu thp ý kin ủc phỏt - thu v ti 24 TG, lun ỏn ủó phõn tớch, ủỏnh giỏ nhng kt qu ủt ủc v cỏc hn ch, bt cp cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam; ch rừ nguyờn nhõn ca thc trng ủú 3.2.1 Nhng kt qu t ủc giỏo c phỏp lut cho ph m nhõn cỏc tr i giam Vit Nam v nguyờn nhõn 3.2.1.1 Nh ng kt qu ủt ủc Cụng tỏc GDPL cho phm nhõn cỏc TG Vit Nam nhng nm qua ủó ủc tng cng v ủt ủc nhng kt qu quan trng, th hin trờn cỏc phng din sau: - V mc tiờu GDPL, quỏ trỡnh lờn lp ging bi, t chc tho lun, CBGDPL ủó xỏc ủnh c th, rừ rng mc tiờu GDPL cho PN 18 - V ch th GDPL, cỏc TG ủó chỳ trng xõy dng ủc mt ủi ng CBGDPL cho PN ủỏp ng tng ủi tt yờu cu nhim v ủc giao i s CBGDPL cho PN cỏc TG ủó ủc trang b kin thc, hiu bit phỏp lut, nhiu ngi ủó cú trỡnh ủ t c nhõn lut tr lờn - V ni dung, ủó cung cp, trang b cho PN nhng kin thc, hiu bit c bn v nhng lnh vc phỏp lut quan trng, cn thit ủi vi quỏ trỡnh chp hnh ỏn pht tự ca PN - V phng phỏp, ủi ng CBGDPL cho PN cỏc TG ủó cú nhiu c gng dng cỏc phng phỏp giỏo dc cú tớnh tng tỏc, to ủc s ch ủng, tớch cc ca PN lnh hi kin thc phỏp lut - V hỡnh thc, hỡnh thc GDPL cho PN ủó ủc cỏc ch th GDPL tng bc dng húa phự hp vi ủiu kin c th ca tng TG - V c s vt cht, nhng nm qua, c s vt cht phc v cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG ủó dn ủc ủu t nõng cp, xõy dng mi ỏnh giỏ chung, cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam ủó ủỏp ng tng ủi tt yờu cu v nhu cu v tri thc phỏp lut ca PN 3.2.1.2 Nguyờn nhõn ca nhng th nh cụng, kt qu ủt ủc Cú ủc nhng thnh cụng, kt qu ủt ủc nờu trờn l nhiu nguyờn nhõn, ủú cú nhng nguyờn nhõn c bn sau: a) Cỏc cp y ng t B Cụng an ủn TG luụn quan tõm lónh ủo cụng tỏc GDPL cho PN; b) Lónh ủo Tng cc VIII, Ban Giỏm th cỏc TG luụn ch ủo sõu sỏt cụng tỏc GDPL cho PN; c) Cỏc CBGDPL ca TG tớch cc, nhit tỡnh trin khai cụng tỏc GDPL cho PN; d) a s PN hiu ủc vai trũ ca kin thc, hiu bit phỏp lut nờn ch ủng, tớch cc tham d cỏc lp GDPL 3.2.2 Nhng h n ch, bt cp cụng tỏc giỏo c phỏp lut cho ph m nhõn t i cỏc tr i giam Vit Nam v nguyờn nhõn 3.2.2.1 Nhng hn ch, bt cp Bờn cnh nhng kt qu ủt ủc, cụng tỏc GDPL cho PN Vit Nam hin cũn bc l nhng hn ch, bt cp sau ủõy: - S lng CBGDPL ca cỏc TG cú s gia tng, ủi s ủó ủc trang b kin thc phỏp lut, song thiu v trỡnh ủ khụng ủng ủu 19 - Nhiu TG cha thc hin ủc vic sng lc, phõn loi ủi tng PN theo mc ỏn, theo trỡnh ủ hc hoc theo nhu cu, nguyn vng ca PN trc t chc GDPL cho h - V ni dung GDPL cho PN, mt s ni dung ủó lc hu, phõn b khụng ủng ủu, chm trin khai, thiu hc liu; cha cú nhng ni dung chuyờn bit phự hp vi tỡnh hỡnh ti phm tng khu vc - V phng phỏp, s CBGDPL ca cỏc TG thiờn v s dng phng phỏp thuyt trỡnh, cũn nhiu hn ch v k nng nghip v s phm - Hỡnh thc GDPL cho PN cỏc TG ủó dng húa nhng cha ủi vo chiu sõu v thc cht - Cụng tỏc kim tra, ủỏnh giỏ kt qu GDPL cho PN cú ủc thc hin nhng cũn mang nng tớnh hỡnh thc - V c s vt cht, mc dự ủó ủc ủu t nõng cp, xõy dng mi; song c s vt cht phc v cụng tỏc GDPL cho PN cha ủng ủu gia cỏc TG v cha ủỏp ng nhu cu ca cụng tỏc ny 3.2.2.2 Nguyờn nhõn d n ủn nhng hn ch, bt cp Cú nhiu nguyờn nhõn dn ủn nhng hn ch, bt cp hot ủng GDPL cho PN ti cỏc TG Vit Nam, ủú cú sỏu nguyờn nhõn c bn sau: a) C s vt cht phc v GDPL cho PN cỏc TG cũn nhiu khú khn, thiu thn; b) S ch ủo, ủiu hnh ca lónh ủo TG ủi vi cụng tỏc GDPL cho PN ủụi cha sõu sỏt, quyt lit; c) Cụng tỏc GDPL cho PN cú lỳc, cú ni cũn mang tớnh hỡnh thc, cha chỳ trng nhiu cht lng, hiu qu GDPL; d) Mt b phn CBGDPL ca cỏc TG cũn thiu trỡnh ủ chuyờn mụn, kộm k nng nghip v s phm cn thit, thiu nhit tỡnh nờn vic GDPL cho PN cỏc TG cha ủt ủc hiu qu nh mong mun; e) Mt b phn ủỏng k PN cha ch ủng, tớch cc tham d cỏc lp GDPL dnh cho h, ý thc hc kộm, ch yu l ủi phú; f) i vi nhng PN l ngi dõn tc thiu s, ro cn v ngụn ng, hc thp lm gim hiu qu GDPL dnh cho h 20 3.3 M T S V N ANG T RA TRONG CễNG TC GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TI CC TRI GIAM VIT NAM HIN NAY T s phõn tớch, ủỏnh giỏ ủc ủim tỡnh hỡnh PN nhng nm qua v thc trng cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin nay, cú th nhn din v ch mt s ủ c bn, cp thit ủang ủc ủt v cn gii quyt cụng tỏc GDPL cho PN nh sau: 1) Gii quyt mõu thun gia xu hng gia tng s lng PN cỏc TG vi yờu cu qun lý giam gi, nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc GDPL cho PN 2) Gii quyt mõu thun gia ủũi hi khỏch quan phi bo ủm cht lng, hiu qu GDPL cho PN vi thc trng c s vt cht phc v cụng tỏc ny cũn nhiu hn ch, khú khn 3) Gii quyt mi quan h gia yờu cu ging dy ni dung phỏp lut mi theo quy ủnh ca phỏp lut vi tỡnh trng thiu v s lng, hn ch v chuyờn mụn, k nng nghip v ca ủi ng CBGDPL cho PN cỏc TG 4) Gii quyt mõu thun gia mt bng trỡnh ủ hc tng ủi thp ca nhiu PN vi yờu cu tip thu thụng tin, kin thc phỏp lut phc v quỏ trỡnh chp hnh ỏn pht tự v tỏi hũa nhp cng ủng Chng QUAN IM, GII PHP NNG CAO HIU QU GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM HIN NAY 4.1 QUAN IM GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM bo ủm nõng cao hiu qu GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin cn da trờn cỏc quan ủim cú tớnh cht ch ủo sau: 1) Quỏn trit sõu sc quan ủim, ủng li ca ng v cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho cỏc ủi tng xó hi; 2) Thc hin nghiờm tỳc cỏc quy ủnh 21 phỏp lut v GDPL núi chung, GDPL cho PN cỏc TG núi riờng; 3) Tuõn th cỏc nguyờn tc c bn quỏ trỡnh GDPL cho PN; 4) Bo ủm s lónh ủo ca ng y c quan qun lý thi hnh ỏn hỡnh s v s ch ủo, ủiu hnh ca lónh ủo cỏc c quan thi hnh ỏn hỡnh s; 5) Bo ủm la chn ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL phự hp vi ủc ủim tỡnh hỡnh PN cỏc TG; 6) Kt hp cht ch gia GDPL cho PN vi giỏo dc cụng dõn, dy húa v dy ngh cho PN 4.2 CC NHểM GII PHP NNG CAO HIU QU GIO C PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM HIN NAY 4.2.1 Nhúm gii phỏp bo ủm t phớa c quan qun lý thi hnh ỏn hỡnh s (Tng cc VIII, B Cụng an) bo ủm nõng cao hiu qu cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG nc ta hin nay, vi t cỏch l c quan qun lý cụng tỏc GDPL cho PN, Tng cc VIII, B Cụng an cn thc hin tt cỏc gii phỏp c th sau: Th nht, xõy dng, hon thin h thng cỏc bn phỏp quy hng dn t chc thc hin GDPL cho PN cỏc TG, trung vo nhng vic c th: a) Phi hp vi cỏc c quan, ủn v hu quan biờn son li B ti liu Giỏo dc cụng dõn; b) T chc hun chuyờn sõu cỏc chuyờn ủ GDPL cho ủi ng cỏn b lm cụng tỏc GDPL cỏc TG; c) Ban hnh bn phỏp quy quy ủnh v tiờu chun chuyờn mụn, nghip v ca ủi ng CBGDPL, v hỡnh thc bt buc v hỡnh thc b tr GDPL cho PN Th hai, tng cng hn na cụng tỏc lónh ủo, ch ủo, giỏm sỏt, kim tra ủi vi cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG; ủú, vic tng kt, ủỏnh giỏ, rỳt nhng bi hc kinh nghim cú ý ngha rt quan trng Th ba, bo ủm cỏc ủiu kin cn thit v kinh t phc v cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG; trng tõm l: a) Tng cng ủu t kinh phớ ủ xõy dng, nõng cp c s vt cht, mua sm trang thit b, hc liu phc v cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn; b) Bo ủm kinh phớ ủ ủo to, ủo to li, hun, bi dng nhm cng c, nõng cao cht lng ủi ng cỏn b lm cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG 22 4.2.2 Nhúm gi i phỏp b o m t phớa cỏc c quan thi hnh ỏn hỡnh s (cỏc tr i giam) vi t cỏch ch th giỏo c phỏp luõt cho ph m nhõn cú th hon thnh tt nhim v, bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc GDPL cho PN, cỏc TG phi trung thc hin tt cỏc gii phỏp c th sau ủõy: 1) Phỏt huy hn na vai trũ lónh ủo, ch ủo thc hin ca ng y, Ban Giỏm th, cỏn b ch huy ủi vi cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn tri giam 2) Nõng cao trỡnh ủ kin thc phỏp lut, k nng nghip v s phm ca ủi ng cỏn b lm cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn 3) Thc hin ủy ủ, nghiờm tỳc nhng ni dung chng trỡnh giỏo dc phỏp lut, ủi mi phng phỏp, dng húa hỡnh thc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn 4.2.3 Nhúm gii phỏp bo ủm tỏc ủng ti ph m nhõn cỏc tr i giam - ủi tng tip nhn giỏo c phỏp lut i vi vic nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin nay, cỏc gii phỏp, bin phỏp c th nờu trờn s khú cú th phỏt huy tỏc dng nu thiu ủi s hp tỏc ch ủng, tớch cc t phớa PN Vỡ l ủú, nhúm gii phỏp bo ủm tỏc ủng ti PN cỏc TG vi t cỏch ủi tng tip nhn GDPL l nhúm gii phỏp khụng th thiu, to nờn s ủng b v tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp bo ủm hiu qu GDPL cho PN cỏc TG hin Nhúm gii phỏp ny trung vo cỏc ni dung c th sau: Mt l, phỏt huy vai trũ ca Ban t qun PN vic ủng viờn, giỳp ủ PN tham gia hc phỏp lut Hai l, nõng cao ý thc t giỏc, ch ủng, tớch cc ca PN quỏ trỡnh tham gia hot ủng GDPL Ba l, gi nghiờm k lut, k cng, cú ch ti khen thng kp thi, k lut nghiờm minh ủi vi PN quỏ trỡnh GDPL 23 T LUN Kt qu nghiờn cu ủ GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam cho phộp rỳt mt s kt lun sau: Th nht, da trờn h thng cỏc khỏi nim c bn ca khoa hc Lý lun v Lch s Nh nc v Phỏp lut núi chung, lý lun v GDPL núi riờng, cn c vo chc nng, nhim v ca Tng cc Cnh sỏt thi hnh ỏn hỡnh s, B Cụng an cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG, lun ỏn ủó trung xõy dng, phõn tớch, lm rừ c s lý lun ca hot ủng GDPL cho phm nhõn cỏc TG Vit Nam, nh khỏi nim, vai trũ, ủc trng ca GDPL cho PN; cỏc yu t cu thnh hot ủng GDPL cho PN, gm mc tiờu, ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL cho PN Lun ỏn cng trung lm rừ cỏc yu t nh hng ủn hot ủng GDPL cho phm nhõn cỏc TG, gm cỏc yu t ch quan (ý thc trỏch nhim, nng lc t chc, thc hin ca ch th GDPL cho PN v trỡnh ủ hc vn, kh nng tip nhn thụng tin, kin thc phỏp lut ca PN) v cỏc yu t khỏch quan (ủiu kin kinh t; mụi trng giỏo dc, lao ủng, hc tp, sinh hot TG; chớnh sỏch v t chc thc hin chớnh sỏch ca Nh nc ủi vi PN) Trờn c s kho sỏt, ủỏnh giỏ ch ủ lao ủng, GDPL, chun b ti hũa nhp cng ủng cho tự nhõn mt s nc, khu vc trờn th gii, lun ỏn ủó nhng nhn xột v rỳt mt s bi hc kinh nghim m Vit Nam cú th cõn nhc, tham kho Th hai, t c s lý lun, lun ỏn ủó ủi sõu phõn tớch, ủỏnh giỏ ton din c cu tỡnh hỡnh PN theo cỏc tiờu chớ: din bin tng, gim PN cỏc TG, gii tớnh, la tui, thnh phn dõn tc, ngh nghip trc phm ti, trỡnh ủ húa/hc vn, trỡnh ủ ủo to ngh - chuyờn mụn, ti danh v mc ỏn ủang chp hnh TG Da trờn kt qu x lý cỏc phiu thu thp ý kin ủc phỏt - thu v ti 24 tri giam B Cụng an qun lý, ủng chõn trờn bn cỏc tnh, thnh ph trc thuc trung ng c Bc, Trung, Nam, lun ỏn ủó phõn tớch, ủỏnh giỏ, ch nhng kt qu ủt ủc v 24 nhng hn ch, bt cp GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam; lm rừ nguyờn nhõn ca nhng kt qu ủt ủc cng nh hn ch ủú T s phõn tớch, ủỏnh giỏ c cu tỡnh hỡnh PN cỏc TG v thc trng cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, lun ỏn ủó nhn din, ch rừ mt s ủ c bn, cp thit ủang ủc ủt cụng tỏc GDPL cho PN Vit Nam hin nay; ly ủú lm lun c thc tin ủ ủ xut v lun gii cỏc gii phỏp kh thi bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny Th ba, lun ỏn ủó nờu lờn sỏu quan ủim cú tớnh cht ch ủo cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam: 1) Quỏn trit sõu sc quan ủim, ủng li ca ng v cụng tỏc ph bin, GDPL cho cỏc ủi tng xó hi; 2) Thc hin nghiờm tỳc cỏc quy ủnh phỏp lut v GDPL núi chung, GDPL cho PN cỏc TG núi riờng; 3) Tuõn th cỏc nguyờn tc c bn quỏ trỡnh GDPL cho PN; 4) Bo ủm s lónh ủo ca ng y c quan qun lý thi hnh ỏn hỡnh s v s ch ủo, ủiu hnh ca lónh ủo cỏc c quan thi hnh ỏn hỡnh s; 5) Bo ủm la chn ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL phự hp vi ủc ủim tỡnh hỡnh PN cỏc TG; 6) Kt hp cht ch gia GDPL cho PN vi giỏo dc cụng dõn, dy húa v dy ngh cho phm nhõn cỏc tri giam Th t, t cỏc quan ủim cú tớnh cht ch ủo hot ủng GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, lun ỏn ủ xut, lun chng c s thc tin, tớnh kh thi ca ba nhúm gii phỏp nõng cao hiu qu hot ủng GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin nay, bao gm: 1) Nhúm gii phỏp bo ủm t phớa c quan qun lý thi hnh ỏn hỡnh s thuc B Cụng an vi t cỏch l c quan qun lý hot ủng GDPL cho PN; 2) Nhúm gii phỏp bo ủm t phớa cỏc c quan thi hnh ỏn hỡnh s (cỏc TG thuc B Cụng an) vi t cỏch l ch th GDPL cho PN; 3) Nhúm gii phỏp bo ủm tỏc ủng ti PN cỏc TG vi t cỏch l ủi tng tip nhn GDPL NH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Ngụ Vn Trự (2013), Tng cng giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam, Tp Cụng an nhõn dõn, (1), tr.79-83 Ngụ Vn Trự (2013), Giỏo d c phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam cỏc tnh nỳi phớa Bc Vit Nam (Sỏch chuyờn kho), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni Ngụ Vn Trự (2014), Mt s ý kin qua nghiờn cu cỏc yu t nh hng ủn giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam, Tp Cụng an nhõn dõn, (1), tr.86-89 Ngụ Vn Trự (2015), Vai trũ ca giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam nc ta hin nay, Tp Cụng an nhõn dõn, (1), tr.105-108 Ngụ Vn Trự (2015), Xõy dng, hon thin phỏp lut thi hnh ỏn hỡnh s v tm tha cú ủiu kin, Tp Nghiờn cu Lp phỏp, (2), tr.51-56 Ngụ Vn Trự (2015), c trng ca hot ủng giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam, Tp Phỏp lut v Phỏt trin, (2), tr.70-74 Ngụ Vn Trự (2015), Mt s ý kin v xõy dng ủi ng cỏn b qun lý, giỏo dc, ci to phm nhõn ủỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp, Tp Cụng an nhõn dõn, (2), tr.84-87 Ngụ Vn Trự (2015), Nõng cao trỡnh ủ kin thc phỏp lut, k nng nghip v s phm ca ủi ng cỏn b lm cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam, Tp hoa hc qun lý giỏo dc ti phm, (16), tr.59-61 Ngụ Vn Trự (2015), Gii phỏp nõng cao hiu qu cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam thuc B Cụng an qun lý, Tp Cụng an nhõn dõn, (1), tr.101-104 [...]... chương trình Video Ch ng 3 TÌNH HÌNH PH M NHÂN, THỰC TRẠNG GIÁO ỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TRONG CÁC TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 TÌNH HÌNH PHẠM NHÂN TRONG CÁC TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM Để có cơ sở thực tiễn nhằm ñánh giá ñúng thực trạng GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam, từ ñó, xác ñịnh những vấn ñề ñang ñặt ra, ñề xuất và luận giải các giải pháp khả thi bảo ñảm nâng cao chất lượng,... an nhân dân, (1), tr.79-83 2 Ngô Văn Trù (2013), Giáo d c pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Sách chuyên khảo), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 3 Ngô Văn Trù (2014), “Một số ý kiến qua nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam , Tạp chí Công an nhân dân, (1), tr.86-89 4 Ngô Văn Trù (2015), “Vai trò của giáo dục. .. của giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Công an nhân dân, (1), tr.105-108 5 Ngô Văn Trù (2015), “Xây dựng, hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự về “tạm tha có ñiều kiện”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (2), tr.51-56 6 Ngô Văn Trù (2015), “Đặc trưng của hoạt ñộng giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam , Tạp chí Pháp luật và Phát... ñủ, nghiêm túc những nội dung trong chương trình giáo dục pháp luật, ñổi mới phương pháp, ña dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân 4.2.3 Nhóm giải pháp bảo ñảm tác ñộng tới ph m nhân trong các tr i giam - ñối tượng tiếp nhận giáo ục pháp luật Đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam hiện nay, các giải pháp, biện pháp cụ thể nêu trên sẽ khó... CBGDPL cho PN trong các TG 4) Giải quyết mâu thuẫn giữa mặt bằng trình ñộ học vấn tương ñối thấp của nhiều PN với yêu cầu tiếp thu thông tin, kiến thức pháp luật phục vụ quá trình chấp hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng ñồng Chương 4 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO ỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TRONG CÁC TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 QUAN ĐIỂM GIÁO ỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TRONG CÁC TRẠI... ñộng thực hiện hành vi pháp luật hợp pháp cho PN; 5) GDPL góp phần chuẩn bị hành trang kiến thức pháp luật cần thiết ñể PN tái hòa nhập cộng ñồng sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù, trở thành công dân có ích cho xã hội 2.2 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH HOẠT NG GIÁO ỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TRONG CÁC TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM Hoạt ñộng GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam ñược cấu thành từ các yếu tố: mục tiêu, chủ... dựng ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân ñáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp , Tạp chí Công an nhân dân, (2), tr.84-87 8 Ngô Văn Trù (2015), “Nâng cao trình ñộ kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của ñội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam , Tạp chí hoa học quản lý giáo dục tội phạm, (16), tr.59-61 9 Ngô Văn Trù (2015), “Giải pháp nâng cao... kiến thức, hiểu biết nhất ñịnh về pháp luật; trên cơ sở ñó, làm hình thành ý thức pháp luật, tạo dựng cho PN niềm tin ñối với pháp luật và biết sống, làm việc theo pháp luật cả trong quá trình chấp hành án phạt tù cũng như sau khi trở về tái hòa nhập cộng ñồng xã hội 2.2.3.2 Phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân Phương pháp GDPL cho PN trong các TG là tổ hợp cách thức tổ chức hoạt ñộng dạy và... cập trong GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam; làm rõ nguyên nhân của những kết quả ñạt ñược cũng như hạn chế ñó Từ sự phân tích, ñánh giá cơ cấu tình hình PN trong các TG và thực trạng công tác GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam, luận án ñã nhận diện, chỉ rõ một số vấn ñề cơ bản, cấp thiết ñang ñược ñặt ra trong công tác GDPL cho PN ở Việt Nam hiện nay; lấy ñó làm luận cứ thực tiễn ñể ñề xuất và luận. .. phương pháp và hình thức GDPL Giữa các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên quá trình GDPL cho PN 2.2.1 Mục tiêu của giáo ục pháp luật cho ph m nhân Mục tiêu của hoạt ñộng GDPL cho PN trong các TG bao gồm mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể: 11 2.2.1.1 Mục tiêu chung của giáo dục pháp luật cho phạm nhân Mục tiêu chung của GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam là cung cấp, trang bị cho PN
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay