(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam

243 220 0
  • Loading ...
1/243 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:18

(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGễ VN TR giáo dục pháp luật cho phạm nhân trại giam việt nam LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT H NI - 2015 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGễ VN TR giáo dục pháp luật cho phạm nhân trại giam việt nam LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Mó s: 62 38 01 01 NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS TRNH C THO H NI - 2015 L I CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca cỏ nhõn tụi Cỏc kt qu nghiờn cu, ủiu tra xó hi hc trỡnh by bn lun ỏn l trung thc v cha tng ủc cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc thụng tin, t liu trớch dn lun ỏn cú ngun gc, xut x rừ rng Tụi xin chu trỏch nhim v nhng cam kt ca mỡnh TC GI LUN N Ngụ Vn Trự M CL C Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N V NHNG VN T RA CN NGHIấN CU 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.3 ỏnh giỏ chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu v nhng ủ cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V GIO DC PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM 2.1 Khỏi nim, ủc trng, vai trũ ca giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam 2.2 Cỏc yu t cu thnh hot ủng giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam 2.3 Cỏc yu t nh hng ủn hot ủng giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam 2.4 Giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc nh tự mt s nc trờn th gii v giỏ tr tham kho/bi hc kinh nghim cho Vit Nam Chng 3: TèNH HèNH PHM NHN, THC TRNG GIO DC PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM V NHNG VN T RA 3.1 Tỡnh hỡnh phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam 3.2 Thc trng cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam hin 3.3 Mt s ủ ủang ủt giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn ti cỏc tri giam Vit Nam hin Chng 4: QUAN IM, GII PHP NNG CAO HIU QU GIO DC PHP LUT CHO PHM NHN TRONG CC TRI GIAM VIT NAM HIN NAY 4.1 Quan ủim ch ủo cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam 4.2 Cỏc nhúm gii phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 7 16 20 24 24 37 51 59 71 71 80 111 117 117 126 149 151 152 161 DANH M C CC CH VIT CBCC : Cỏn b, cụng chc CBGDPL : Cỏn b giỏo dc phỏp lut TXHH : iu tra xó hi hc GDPL : Giỏo dc phỏp lut PN : Phm nhõn QPPL : Quy phm phỏp lut TG : Tri giam XHCN : Xó hi ch ngha DANH M C CC BIU, BNG Trang Biu ủ 3.1: Din bin tng s phm nhõn cỏc nm 2005-2014 72 Biu ủ 3.2: Din bin gim s phm nhõn cỏc nm 2005-2014 73 Biu ủ 3.3: C cu gii tớnh ca phm nhõn 73 Biu ủ 3.4: C cu la tui ca phm nhõn .74 Biu ủ 3.5: C cu thnh phn dõn tc ca phm nhõn .75 Biu ủ 3.6: C cu ngh nghip trc phm ti 76 Biu ủ 3.7: C cu trỡnh ủ húa ca phm nhõn 77 Biu ủ 3.8: C cu ủo to ngh - chuyờn mụn 78 Biu ủ 3.9: C cu theo hnh vi phm ti 79 Biu ủ 3.10: C cu theo mc ỏn phm nhõn ủang chp hnh 80 Bng 3.1: S lp v s lng phm nhõn ủc giỏo dc phỏp lut 91 M U Tớnh cp thit ca ủ ti nghiờn cu Tip tc ủy mnh vic xõy dng v hon thin Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha (XHCN) Vit Nam ủó v ủang l mt nhng nhim v quan trng ca ng v Nh nc ta s nghip ủi mi nhm nõng cao nng lc qun lý v ủiu hnh ca Nh nc theo phỏp lut, tng cng phỏp ch xó hi ch ngha v k lut, k cng [29, tr.247] Mt nhng ủc trng c bn ca Nh nc phỏp quyn l phỏp lut phi luụn luụn ủc tụn trng v ủc ủt v trớ thng tụn; bt k ai, dự cng v no cng ủu phi sng v lm vic theo phỏp lut Nhim v quan trng ủt ủi vi Nh nc ta khụng ch l xõy dng v ngy cng hon thin h thng phỏp lut, m ủiu quan trng hn l phi phỏp lut vo thc thi ủi sng xó hi; bin cỏc quy phm phỏp lut thnh nhõn t thng trc nhn thc v tr thnh phng tin ủiu tit, ủiu chnh hnh vi phỏp lut ca mi cụng dõn Con ủng ngn nht, nhanh nht, hiu qu nht ủ phỏp lut vo ủi sng xó hi chớnh l ủy mnh cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut (GDPL) cho ủi ng cỏn b, cụng chc (CBCC) nh nc, cỏc tng lp nhõn dõn núi chung, cho tng nhúm ủi tng xó hi c th núi riờng; hng ti cung cp, trang b cho h nhng kin thc, hiu bit v phỏp lut Nhn thc sõu sc tm quan trng ca GDPL cho CBCC v cỏc tng lp nhõn dõn nờn ng, Nh nc ta rt coi trng cụng tỏc ny Trong Vn kin i hi VI ng ta ủó nhn mnh: Coi trng cụng tỏc giỏo dc, tuyờn truy n, gii thớch phỏp lut Cn s dng nhiu hỡnh thc v bin phỏp ủ giỏo dc, nõng cao ý thc phỏp lut v lm t phỏp lut cho nhõn dõn [22, tr.121] Nh nc ta cng ủó tng bc xõy dng, ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut v ph bin, GDPL cho cỏc tng lp nhõn dõn; ủú cú Lut Ph bin, giỏo dc phỏp lut nm 12 Trong nhng nm qua, vic trin khai thc hin ch trng, ủng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v ph bin, GDPL ủó ủt ủc nhiu kt qu quan trng; to ủc s chuyn bin mnh m v nhn thc, ý thc tụn trng, chp hnh phỏp lut; gúp phn thc hin np sng v lm vic theo phỏp lut CBCC, nhõn dõn Tuy nhiờn, thc t cho thy, cú lỳc, cú ni, cụng tỏc ny cũn thiu trng tõm, trng ủim, lm theo kiu ủi phú, thiu tớnh thng xuyờn nờn hiu qu khụng cao; nhn thc, ý thc phỏp lut ca mt b phn CBCC, ngi dõn chm ủc ci thin, cha ủc nõng lờn tng xng vi nhng thay ủi h thng phỏp lut thi k ủi mi Thc tin cụng tỏc phũng, chng ti phm nc ta nhng nm qua cho thy, nh ng hn ch v trỡnh ủ hc vn, thiu kin thc, hiu bit phỏp lut núi chung, hiu bit phỏp lut hỡnh s núi riờng nờn khụng ớt ngi ủó thc hin hnh vi phm ti, b tũa tuyờn ỏn, tr thnh phm nhõn (PN) PN l ngi ủang chp hnh ỏn pht tự cú thi hn, tự chung thõn Trong nhiu trng hp, mt ngi tr thnh PN l thiu kin thc, hiu bit phỏp lut, ủú cú phỏp lut hỡnh s; bi vy, quỏ trỡnh chp hnh ỏn pht tự ti tri giam (TG), theo quy ủnh ti iu 28 Lut Thi hnh ỏn hỡnh s, PN phi hc phỏp lut, giỏo dc cụng dõn v ủc hc hoỏ, hc ngh PN ủc cung cp thụng tin v thi s, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Mc ủớch ca hỡnh pht m PN b buc phi chp hnh ti TG khụng ch nhm trng tr ngi phm ti m cũn giỏo dc h tr thnh ngi cú ớch cho xó hi, cú ý thc tuõn theo phỏp lut v cỏc quy tc ca cuc sng xó hi ch ngha, ngn nga h phm ti mi [61, 27] Lut Ph bin, giỏo dc phỏp lut nm 2012 cng ủó dnh iu 21 ủ quy ủnh v ph bin, GDPL cho ngi ủang chp hnh hỡnh pht tự iu ủú núi lờn rng, GDPL cho PN cỏc TG l hot ủng cú vai trũ ht sc quan trng nhm trang b cho h kin thc phỏp lut, chun b hnh trang ủ h tr thnh ngi cú ớch cho xó hi, khụng phm ti mi sau tr v tỏi hũa nhp cng ủng L nhng c quan thi hnh ỏn hỡnh s trc thuc B Cụng an, cỏc TG nc ta nhng nm qua luụn phn ủu hon thnh tt cụng tỏc tip nhn, t chc qun lý giam gi, giỏo dc ci to PN, ủú cú GDPL cho PN Cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam ủó ủt ủc nhng kt qu quan trng, giỳp PN nhn thc ủc tớnh cht, hu qu nguy hi cho xó hi m hnh vi phm ti ca h gõy ra, lm hỡnh thnh, cng c ý thc tụn trng, chp hnh phỏp lut ca PN Bờn cnh ủú, cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG nc ta nhng nm qua cng cũn bc l nhng hn ch, nhc ủim nht ủnh, nh cũn PN b trn TG; cũn cú PN vi phm ni quy, quy ch TG, cú PN phm ti mi sau hn chp hnh ỏn pht tự Mt nhng nguyờn nhõn ca tỡnh trng ủú l cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG cha ủt mc tiờu, hiu qu nh mong mu n; ngoi cũn nh hng ca nhng nột ủc thự v ủiu kin lý - t nhiờn, thnh phn dõn tc, húa, li sng, phong tc quỏn ca cỏc vựng, khỏc Vit Nam Thc t trờn ủõy ủó v ủang ủt yờu cu khỏch quan phi ủy mnh hot ủng nghiờn cu khoa hc c v lý lun v thc tin ủ GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin Xut phỏt t tỡnh hỡnh trờn, tỏc gi nhn thy, vic nghiờn cu lý lun v GDPL cho PN, kho sỏt, ủỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn, ch nhng yu t nh hng ti cụng tỏc ny ủ trờn c s ủú, ủ xut cỏc quan ủim v gii phỏp nõng cao hiu qu GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam hin l m t v n ủ cú tm quan trng v mang tớnh cp thit c trờn phng din lý lun v thc tin ú cng l lý tỏc gi chn ủ Giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cỏc tri giam Vit Nam lm ủ ti lun ỏn tin s lut hc, chuyờn ngnh Lý luận Lch s nh nc v phỏp lut M c ớch, nhi m v nghiờn c u c a lu n ỏn 2.1 Mc ủớch nghiờn cu: Trờn c s nghiờn cu lý lun v GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, kho sỏt tỡnh hỡnh PN, ủiu tra xó hi hc (TXHH) v thc trng GDPL cho PN ti cỏc TG Vit Nam nhng nm qua (ủỏnh giỏ nhng kt qu ủt ủc, ch nhng hn ch, bt cp, tỡm hiu nguyờn nhõn ca nú), lun ỏn ủ xut quan ủim v cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam ủiu kin ci cỏch t phỏp, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN, gúp phn bo ủm quyn ngi; to ủiu kin tt cho PN tỏi hũa nhp cng ủng sau ny 2.2 Nhim v nghiờn cu: ủt ủc mc ủớch ủt ra, lun ỏn trung gii quyt cỏc nhim v c th sau ủõy: - Nghiờn cu c s lý lun v GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam trờn cỏc phng din: lm rừ khỏi nim, cỏc yu t cu thnh GDPL cho PN; ch vai trũ, nhng nột ủc thự v cỏc yu t nh hng ti cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam; tỡm hiu GDPL cho PN cỏc TG mt s nc trờn th gii v rỳt nhng bi hc kinh nghim, giỏ tr tham kho cho Vit Nam lnh vc ny - Phõn tớch ủc ủim tỡnh hỡnh PN cỏc TG; kho sỏt, ủỏnh giỏ thc trng GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, ch cỏc nguyờn nhõn dn ủn thc trng ủú; nhn din nhng ủ cp thit ủang ủt ủi vi cụng tỏc GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam - xut quan ủim v phõn tớch, lun gii tớnh kh thi ca cỏc nhúm gii phỏp bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam, gúp phn bo ủm quyn ngi; to ủiu kin tt nht cho PN tỏi hũa nhp cng ủng sau chp hnh xong ỏn pht tự i tng, phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu: Lun ỏn nghiờn cu v GDPL cho PN ti cỏc TG Vit Nam di gúc ủ Lý lun v Lch s nh nc v phỏp lut 3.2 Phm vi nghiờn cu: Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn ch gii hn vic phõn tớch lý lun, ủỏnh giỏ thc tin GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam ủ cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu GDPL cho ủi tng ny Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn cng ủc gii hn theo khụng gian v thi gian Theo khụng gian, lun ỏn ch kho sỏt, ủỏnh giỏ v GDPL cho PN cỏc TG Vit Nam thuc phm vi qun lý ca B Cụng an, khụng kho sỏt cỏc TG thuc phm vi qun lý ca B Quc phũng Theo thi gian, s kho sỏt, ủỏnh giỏ gii hn thi gian t nm - 14 (10 nm) C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun: C s lý lun ca lun ỏn l nhng nguyờn lý ca Trit hc Mỏc - Lờnin v lý lun nhn thc; t tng H Chớ Minh v giỏo dc v GDPL; cỏc quan ủim, ủng li ca ng Cng sn Vit Nam v GDPL cho cỏc ủi tng xó hi; chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v GDPL núi chung, GDPL cho PN cỏc TG núi riờng Ngoi ra, nhng quan ủim lý lun, kt qu nghiờn cu thc tin v GDPL ca cỏc nh khoa hc, tỏc gi ủi trc cng l ngun ti liu tham kho quan trng ca lun ỏn.4.2 Phng phỏp nghiờn cu: Trong quỏ trỡnh vit lun ỏn, tỏc gi s dng cỏc phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lch s v lụgớc, phng phỏp so sỏnh - thng kờ, khỏi quỏt húa, h thng húa, phng phỏp ủiu tra xó hi hc (phỏt - thu phiu thu thp ý kin) Cỏc phng phỏp nghiờn cu núi trờn ủc s dng cỏc chng ca lun ỏn nh sau: - nghiờn cu tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan ủn ủ ti lun ỏn, lun ỏn ủó s dng phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lch s v lụgớc ủ ch ủc nhng ủ lý lun, thc tin ủó ủc nghiờn cu Cõu ù Tr i giam cú ti n hnh sng l c, phõn lo i ph m nhõn theo mc ỏn, theo trỡnh ủ hc hoc theo nhu cu, nguyn vng ca phm nhõn trc t chc hc phỏp lut khụng? (chủ chn phng ỏn trũ lụi) Bin s Mó s Biừn sử hữp lứ Cú 672 53.42 53.85 53.85 Khụng 576 45.79 46.15 100.00 1248 99.21 10 00.79 1258 100.00 Phng ỏn tr li S lng Tng cng Biừn sử khụng hữp lứ Tng cng T l T l hp l T l cng dn Cõu ự Theo Anh/Ch, vic tin hnh sng lc, phõn loi phm nhõn theo mc ỏn, theo trỡnh ủ hc hoc theo nhu cu, nguyn vng ca phm nhõn trc t chc hc phỏp lut cú cỳn thiừt khụng? (chủ chn phng ỏn trũ lụi) Bin Mó s s Biừn sử hữp lứ S lng Phng ỏn tr li T l T l hp l T l cng dn Rt cn thit 587 46.66 46.85 46.85 Cn thit 375 29.81 29.93 76.78 Khụng cn thit lm 185 14.71 14.76 91.54 Khụng cn thit 94 07.42 07.50 99.04 Rt khụng cn thit 12 00.95 00.96 100.00 1253 99.60 00.40 1258 100.00 Tng cng Biừn sử khụng hữp lứ Tng cng Cõu ỷ Khi lờn lp hc phỏp lut, cỏn b giỏo dc cú xỏc ủnh c thỹ rừ rng mc tiờu m mi phm nhõn cn ủt ủc sau hc phỏp lut khụng? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l S lng Phng ỏn tr li Cú xỏc ủnh c th, rừ rng T l T l hp l T l cng dn 1053 83.70 84.58 84.58 Cú xỏc ủnh nhng khụng c th, rừ rng 124 09.86 09.96 94.54 Khụng xỏc ủnh, ch cn truyn ủt ủy ủ ni dung phỏp lut l ủc 67 05.33 05.38 99.92 í kin khỏc 00.08 00.08 100.00 1245 98.97 13 01.03 1258 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 62 Cõu ỵ Trờn lp hc, Anh/Ch ủc hc kin thc v nhng nh vc no? (ủc chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s S lng T l Nhng ch trng, chớnh sỏch mi ca ng, Nh nc liờn quan ủn phm nhõn v tỏi hũa nhp cng ủng cho ngi chp hnh xong ỏn pht tự 1052 83.62 Quyn ngi, quyn v ngha v c bn ca cụng dõn ủc quy ủnh Hin phỏp v cỏc bn phỏp lut khỏc 987 78.46 Cỏc quy ủnh liờn quan ủn phm nhõn B lut Hỡnh s, B lut T tng hỡnh s, Lut Thi hnh ỏn hỡnh s Lut C trỳ, Lut c xỏ 992 78.86 Ni quy tri giam, cỏc quy ủnh v tiờu chun thi ủua chp hnh ỏn pht tự, xp loi chp hnh ỏn pht tự 1170 93.00 Cỏc chun mc ủo ủc xó hi 879 69.87 Nhng quy tc c bn v np sng trt t, minh tri giam 024 81.40 Cỏc k nng sng c bn, cn thit ủi vi phm nhõn quỏ trỡnh chp hnh ỏn pht tự v tỏi hũa nhp cng ủng 991 78.78 Lnh vc khỏc 00.16 Bin s hp l Phng ỏn tr li Tng cng 1258 Bin s khụng hp l Tng cng 1258 100.00 Cõu Nhng ni dung phỏp lut ủc hc ủó ủỏp ng nh th no so vi nhu cu ca Anh/Ch v cỏc phm nhõn khỏc? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l S lng Phng ỏn tr li T l T l hp l T l cng dn ỏp ng mc ủ tt 523 41.57 41.77 41.77 ỏp ng mc ủ khỏ 573 45.55 45.77 87.54 ỏp ng mc ủ trung bỡnh 139 11.05 11.10 98.64 Cha ủỏp ng ủc yờu cu 17 01.35 01.36 100.00 1252 99.52 00.48 1258 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 63 Cõu 11 cõu 10, n u Anh/Ch cho r ng ỏp ng mc ủ tt hoc khỏ so vi nhu cu thỡ xin cho bit ti sao? (ú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng T l Vỡ ni dung phự hp vi yờu cu giỏo dc, ci to phm nhõn tri giam 957 76.07 Vỡ ni dung cp nht ủc nhng bn phỏp lut mi liờn quan ủn quyn li, ngha v ca phm nhõn 874 69.48 Vỡ ni dung ủỏp ng ủc nhu cu ca phm nhõn sau hn chp hnh hỡnh pht tự, tr v hũa nhp cng ủng 707 56.20 Vỡ ni dung tha ủc nhu cu tỡm hiu phỏp lut ca phm nhõn 554 44.04 Lý khỏc 00.16 Tng cng Bin s khụng hp l 1258 Tng cng 1258 100.00 Cõu 12 cõu 10, nu Anh/Ch cho rng ủỏp ng mc ủ trung bỡnh hoc cha ủỏp ng nhu cu thỡ xin vui lũng cho bit ti sao? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng T l Vỡ ni dung cha phự hp vi yờu cu giỏo dc, ci to phm nhõn tri giam 37 02.94 Vỡ ni dung cũn lc hu, cha cp nht kp thi nhng bn phỏp lut mi liờn quan ủn quyn li, ngha v ca phm nhõn 39 03.10 Vỡ ni dung cha ủỏp ng ủc nhu cu ca phm nhõn sau hn chp hnh hỡnh pht tự, tr v hũa nhp cng ủng 41 03.26 Vỡ ni dung cha tha ủc nhu cu tỡm hiu phỏp lut ca phm nhõn 89 07.07 Lý khỏc 00.64 1258 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 64 Cõu Khi lờn lp giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn, Anh/Ch nhn thy cỏn b giỏo dc thng s dng phng phỏp giỏo dc no? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Phng ỏn tr li Phng phỏp ủc thoi ( cỏn b thuyt trỡnh phm nhõn nghe t hiu t ghi chộp nu cn) Phng phỏp tho lun nhúm theo ch ủ phỏp lut (chia phm nhõn thnh cỏc nhúm phm nhõn tho lun vớ d thc t cỏn b kt lun) Bin Phng phỏp nờu tỡnh (cỏn b gii thiu ni dung chớnh nờu tỡnh phm nhõn trao ủi, s tranh lun cỏn b gi vai trũ ủiu khin) hp l Phng phỏp thc hnh phỏp lut (cỏn b gii thiu ni dung phỏp lut giao bi thc hnh phm nhõn t gii quyt bi phm nhõn thuyt trỡnh phng ỏn gii quyt cỏn b kt lun) Phng phỏp khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l 985 78.30 412 32.75 659 52.38 412 32.75 1258 1258 00.32 100.00 Cõu V hỡnh thc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn, theo Anh/Ch, tri giam nờn s dng hỡnh thc no thỡ phự hp vi ủiu kin lao ủng, sinh hot, hc ca phm nhõn? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó Phng ỏn tr li S lng T l s s T chc thnh cỏc lp hc trung ti hi trng 1021 81.16 Cung cp thụng tin, ti liu phỏp lut cho phm nhõn 840 66.77 Niờm yt thụng tin phỏp lut ti bng tin ca tri 759 60.33 giam/phõn tri, bung giam phm nhõn Giỏo dc phỏp lut thụng qua cỏc phng tin thụng tin ủi chỳng, loa truyn thanh, pa-nụ, ỏp-phớch, tranh 845 67.17 Bin c ủng s T chc cho phm nhõn thi tỡm hiu phỏp lut 767 60.97 hp Giỏo dc phỏp lut thụng qua lng ghộp chng l trỡnh hc húa, hc ngh, hot ủng húa - 736 58.51 ngh, th thao, sinh hot t, ủi Giỏo dc phỏp lut cỏ bit, t phỏp lut riờng cho 490 38.95 tng phm nhõn Hỡnh thc khỏc 00.00 1258 Tng cng Bin s khụng hp l 1258 100.00 Tng cng 65 Cõu Sau k t thỳc chng trỡnh hc phỏp lut, Anh/Ch ủỏnh giỏ nh th no v trũ ca kin thc, hiu bit phỏp lut ủi vi phm nhõn? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l S lng Phng ỏn tr li T l T l cng dn T l hp l Rt cn thit 932 74.09 74.86 74.86 Cn thit 308 24.48 24.74 99.60 Khụng cn thit lm 00.32 00.32 99.92 Khụng cn thit 00.08 00.08 100.00 Rt khụng cn thit 00.00 00.00 100.00 1245 98.97 13 01.03 1258 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng Cõu Chng trỡnh hc phỏp lut dnh cho phm nhõn mang li cho Anh/Ch nhng li ớch c th thit thc no? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng T l Nhn thc ủc tớnh cht, hu qu nguy hi cho xó hi m hnh vi phm ti ca bn thõn ủó gõy 721 57.31 Hỡnh thnh, cng c ý thc tụn trng, chp hnh phỏp lut, ni quy, quy ch tri giam 487 38.71 Hiu ủc chớnh sỏch khoan hng, nhõn ủo ca ng, Nh nc ủi vi phm nhõn 431 34.26 Giỳp n ủnh t tng, tõm lý, yờn tõm hc tp, lao ủng, ci to tt ủ sm ủc tr v vi gia ủỡnh, cng ủng 595 47.30 Giỳp chun b hnh trang kin thc, hiu bit phỏp lut ủ tỏi hũa nhp cng ủng sau hn chp hnh hỡnh pht tự 465 36.96 Li ớch khỏc 00.40 Tng cng Bin s khụng hp l 1258 Tng cng 66 1258 100.00 Cõu Anh/Ch hóy ch nguyờn nhõn ca nhng kt qu ủt ủc quỏ trỡnh tri n khai cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn tri giam? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin S lng T l Ban Giỏm th tri giam luụn quan tõm lónh ủo, ch ủo sõu sỏt cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn 1145 91.02 Cỏc cỏn b giỏo dc phỏp lut ca tri giam tớch cc, nhit tỡnh trin khai cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn 967 76.87 a s phm nhõn hiu ủc vai trũ ca kin thc, hiu bit phỏp lut ủi vi quỏ trỡnh giỏo dc, ci to tri cng nh tỏi hũa nhp cng ủng sau ny nờn ch ủng, tớch cc tham d cỏc lp giỏo dc phỏp lut dnh cho h 772 61.37 Nguyờn nhõn khỏc 00.00 s hp l Phng ỏn tr li Tng cng 1258 Bin s khụng hp l Tng cng 1258 100.00 Cõu Theo Anh/Ch, ủõu l nguyờn nhõn ca nhng hn ch bt cp quỏ trỡnh trin khai cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn tri giam? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s Phng ỏn tr li S lng T l C s vt cht (hi trng, phũng hc, ti liu hc tp, trang thit b k thut ) phc v giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn tri giam cũn nhiu khú khn, thiu thn 1013 80.52 S lónh ủo, ch ủo, ủiu hnh ca lónh ủo tri giam ủi vi cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn ủụi cha sõu sỏt, quyt lit 128 10.17 Cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cú lỳc, cú ni cũn mang tớnh hỡnh thc, chy theo k hoch, cha chỳ trng cht lng, hiu qu 213 16.93 hp l 67 M t b phn cỏn b giỏo dc phỏp lut ca tri giam thiu trỡnh ủ chuyờn mụn, kộm k nng s phm, thiu nhit tỡnh nờn vic giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn cha ủt hiu qu nh mong mun 144 11.45 Mt b phn ủỏng k phm nhõn cha ch ủng, tớch cc tham d cỏc lp giỏo dc phỏp lut dnh cho h, ý thc hc kộm, ch yu l ủi phú 796 63.28 i vi nhng phm nhõn l ngi dõn tc thiu s, ro cn v ngụn ng, trỡnh ủ hc thp lm gim hiu qu giỏo dc phỏp lut dnh cho h 752 59.78 Nguyờn nhõn khỏc 00.16 Tng cng Bin s khụng hp l 1258 Tng cng 1258 100.00 Cõu i vi phm nhõn, theo Anh/Ch, cn cú nhng gii phỏp tỏc ủng no ủ bo ủm s tham gia ca h vo hot ủng giỏo dc phỏp lut dnh cho phm nhõn? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s S lng T l To dng mụi trng lao ủng, hc tp, sinh hot tri giam thun li, phự hp vi hot ủng giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn 971 77.19 a dng húa ni dung, phng phỏp v hỡnh thc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn 791 62.88 Nõng cao ý thc t giỏc, ch ủng, tớch cc ca phm nhõn quỏ trỡnh tham gia hot ủng giỏo dc phỏp lut 864 68.68 Gi nghiờm k lut, k cng, cú ch ti khen thng - k lut kp thi ủi vi phm nhõn quỏ trỡnh giỏo dc phỏp lut 930 73.93 Gii phỏp khỏc 00.24 Bin s Phng ỏn tr li hp l Tng cng Bin s khụng hp l 1258 Tng cng 68 1258 100.00 Cõu T th c t h c phỏp lut tri giam, Anh/Ch cú ủ xut kin ngh gỡ vi cỏc cp lónh ủo xung quanh cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn ti tri giam hin nay? TT Cỏc xut, kin ngh ca phm nhõn Cn phi nõng cao trỡnh ủ húa hiu bit phỏp lut cho cỏc phm nhõn tri, thng xuyờn ủụn ủc cỏc t ủi tng phm nhõn phỏt huy tt vai trũ ca cỏn b giao xut cỏc cp lónh ủo quan tõm ti c s vt cht ca phõn tri, thng xuyờn tuyờn truyn ph bin phỏp lut ủ phm nhõn hiu rừ ủc chớnh sỏch khoan hng ca ng nh nc v phỏp lut ủi vi ngi phm ti h cú hng phn ủu ci to tt Tt c phm nhõn núi chung ủu hiu bit v phỏp lut Vit Nam cũn yu v thiu; hn na chớnh sỏch ca ng v nh nc ta ủang phi thay ủi theo xu hng ton cu húa Chớnh vỡ th cụng tỏc hc v giỏo dc cỏc phm nhõn tri cn ủy mnh hn na v thng xuyờn, liờn tc ủ phm nhõn chỳng tụi khụng b hng ht sau tri v tỏi hũa nhp xó hi, gúp phn cho chng tỏi phm Cn ủu t thờm c s vt cht cng nh trang thit b ủ hc thỳc ủy cho phm nhõn hng hỏi hc hn na, am hiu phỏp lut, rốn da nhõn cỏch ủ hon thin bn thõn, tr thnh cụng dõn tt cho xó hi v gia ủỡnh Ban Giỏm th cn ủu t c s vt cht cng nh dng húa cỏc phng phỏp giỏo dc, cung cp ủy ủ nhng trang thit b phc v cụng tỏc giỏo dc phỏp lut phm nhõn, ủc bit quan tõm ủn phm nhõn ngi dõn tc Nõng cao c s vt cht, cn cú nhiu ti liu ph bin v chớnh sỏch ca ng v Nh nc cng nh ti liu v phỏp lut, thng xuyờn t chc cho phm nhõn hc tp, sinh hot nhiu hn na ủ phm nhõn cú nhn thc sõu rng v kin thc phỏp lut Tri giam cn ủu t hn na v c s vt cht, ti liu ủ tỡm hiu phỏp lut ủn tng phm nhõn, ủ cú ủiu kin nghiờn cu tt hn na, c s vt cht hin ti ủi vi phm nhõn , cuc sng rt vt v Cn phi nõng cao trỡnh ủ hiu bit phỏp lut cho tng phm nhõn hn na, thng xuyờn ủc hc tp, tỡm hiu v ch ủ, chớnh sỏch ca phỏp lut nh nc To mụi trng thun li cho vic hc tp, lao ủng ủi vi phm nhõn C s h tng cn ủc nõng cp, ủm bo ủi sng cho phm nhõn V c s vt cht cũn thiu ti liu, cng nh s thiu hiu bit ca cỏc phm nhõn dõn tc thiu s trai, c gng phỏt huy tt hn na ủ tt c phm nhõn chỳng tụi ủc hiu bit rừ v phỏp lut ca nh nc 10 V c s vt cht cũn thiu thn, cn nhiu ti liu hng cho phm nhõn ủc hc tp, trau di kin thc hiu bit phỏp lut 11 a phn phm nhõn hc phỏp lut tri giam cha nõng cao ủc ý thc hc v khụng hiu gỡ vỡ l dõn tc thiu s ngh cỏc cp lónh ủo to ủiu kin hc bng cỏch t chc hi thi tỡm hiu phỏp lut hoc nhng bi thi, kim tra cú chm ủim, kt qu hc s ủỏnh giỏ vo phn xp loi thi ủua ca tng ngi; trỏnh tỡnh trng kiu hc chung chung, kộm hiu qu 69 12 Sau c ph bin, hc v phỏp lut, tụi nhn thy nờn t chc phỏt ủng cỏc bui hc tuyờn truyn hn ủ phỏt huy cho cỏc phm nhõn kộm hiu bit, nht l phm nhõn dõn tc thiu s 13 ngh cỏc cp lónh ủo to ủiu kin cho phm nhõn ủc hc bng hi thi, bi thi, kt qu s ủỏnh giỏ vo phn xp loi thi ủua 14 Rỳt t nhng ủiu ủc hc phỏp lut, tụi nhn thy cn hc v tuyờn truyn nhiu hn na nht l nhng ngi dõn tc thiu s ủ cht lng hc ngy mt cú kt qu tt hn 15 Tụi cú nguyn vng ủc t chc hc tp, tỡm hiu phỏp lut ti tri giam ủ th phm nhõn chỳng tụi hiu bit v phỏp lut nhiu hn, nht l ủi vi phm nhõn l ngi dõn tc thiu s 16 Cn hc v rốn luyn nhiu hn na, nht l vi nhng phm nhõn dõn tc thiu s 17 Lónh ủo tri giam quan tõm hn na, ủi sõu, ủi sỏt xõy dng k hoch bin phỏp ch ủo t chc thc hin cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn hiu qu hn Thng xuyờn thụng tin cho phm nhõn nm bt ủc ch ủ chớnh sỏch ca ng v Nh nc v ch ủ chớnh sỏch khoan hng 18 Tng cng ch ủo, kim tra, giỏm sỏt ca lónh ủo tri giam vic trin khai t chc thc hin giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn Khen thng, k lut kp thi ủỳng ủi tng nhm khớch l phm nhõn cú tớnh thn t giỏc, gi gỡn k lut, k cng v giỳp ủ cỏc phm nhõn khỏc cựng ci to tin b 19 Tng cng ti liu, sỏch bỏo ủ phm nhõn tỡm hiu nghiờn cu ủ tng hiu bit cỏc lnh vc lut hỡnh s, dõn s, 20 Cung cp ủy ủ thụng tin, ti liu v phỏp lut, t chc nhiu bui hc ủ tuyờn truyn v phỏp lut nõng cao kin thc cho phm nhõn 21 Kớnh mong Ban giỏm th v Hi ủng cỏn b trỡ v t chc hc nhiu hn v dng lao ủng cng nh hc ca phm nhõn ủ mi phm nhõn phõn tri cng nh c nc 22 Cn cú ch ti cng rn vi nhng phm nhõn cỏ bit, cp nht kp thi, lm tht nghiờm vi nhng phm nhõn c tỡnh vi phm ni quy, quy ch tri giam v vi phm phỏp lut tri giam Khen thng kp thi vi nhng phm nhõn cú thnh tớch v ý thc ci to tt 23 Khi thc hin xột gim thi gian chp hnh ỏn pht tự, cp lónh ủo khụng nờn nhỡn vo vic phm nhõn cú tin ỏn tin s m hóy ủỏnh giỏ da trờn vic chp hnh ni quy, quy ch tri giam, loi ci to ca phm nhõn 24 Tng cng cụng tỏc kim tra, ch ủo vic xõy dng k hoch v t chc thc hin cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn, cung cp ủy ủ v dng ti liu v phỏp lut 25 Cho phm nhõn hc v giỳp cỏc phm nhõn an tõm t tng ủ sm v xó hi v tr thnh cụng dõn cú ớch 26 Cn nghiờm khc hn vic t chc hc vỡ s phm nhõn ủó vo hon cnh tự ti l hc thp, rt thiu hiu bit v phỏp lut 70 27 Tỡm ki m cụng vi c tri n khai cho ph m nhõn lao ủng to sn phm ủ nõng cao ủi sng phm nhõn, ci thin mụi trng, giỳp cỏc phm nhõn cú cuc sng tt hn 28 Giỏo dc cho phm nhõn hiu bit v phỏp lut, tỏi hũa nhp cụng ủng khụng cũn tỏi phm, vi phm phỏp lut Nu cú ủiu kin nờn cho phm nhõn hc ngh 29 Nờn thờm cỏc phong cỏch ging dy mi nh s dng mỏy chiu, minh ha, hot hỡnh, s giỳp phm nhõn tip thu d dng hn 30 Cỏc cp lónh ủo cú phng ỏn ủ giỳp cỏc phm nhõn lao ủng mt cỏch tớch cc ngha v v quyn li mt cỏch thit thc, to thnh qu lao ủng 31 a vic hc phỏp lut l tiờu chun ủỏnh giỏ ý thc rốn luyn ci to ca phm nhõn 32 Cụng tỏc giỏo dc phm nhõn v phỏp lut cn cú cỏn b cú chuyờn mụn, b sung ti liu cũn thiu v thit b phc v cho vic hc 33 Cn cú nhiu ủt t trc tip 34 Tng cng giỏo trỡnh ủin t 35 L phm nhõn b giam gi, s tỡm hiu phỏp lut l khỏ hn hp thc t hn vic hc tp, tỡm hiu v phỏp lut, nờn cung cp thờm cho phm nhõn sỏch bỏo tỡm hiu v phỏp lut, phõn tớch ủc cỏi m phm nhõn khụng hiu, rốn luyn thờm cho phm nhõn xem thng phỏp lut tri giam 36 C s vt cht nh phũng hc, hi trng, ti liu hc cũn nhiu khú khn v thiu thn, ủ ngh cỏc cp lónh ủo xem xột 37 Cũn thiu thn v cỏc ch ủ phc v sinh hot th 38 Mong ủc trang b c s vt cht sỏch bỏo ủ vic hc ủc hiu qu hn Gi nghiờm k lut, k cng, khen thng kp thi ủi vi phm nhõn quỏ trỡnh hc 39 Cú th vin cho phm nhõn mn sỏch ủ ủc Chỳ ý sỏt ủi tng dõn tc thiu s Khen thng quỏ trỡnh hc 40 Khi cú thụng tin mi hoc ngh ủnh sa ủi hin phỏp phỏp lut, mong Ban giỏm th cho chỳng tụi t chc tham kho ti hi trng ủ cp nht thụng tin cng nh hiu bit v phỏp lut 41 Cn cú bin phỏp tuyờn truyn cho phm nhõn hiu rừ v ch trng ca ng, chớnh sỏch ca nh nc 42 Cn ủu t thờm v vt cht v luụn sn sng t chc cỏc cuc thi phỏp lut cú khen thng rừ rng v cung cp ủy ủ sỏch bỏo v phỏp lut 43 Xem xột gim mc ỏn ủi vi nhng phm nhõn chp hnh tt quy ủnh ca tri giam, hiu rừ phỏp lut v chp hnh tt 44 xut cỏc cp lónh ủo quan tõm sõu sỏt hn na, b sung thờm cỏc lp hc trang b kin thc cho phm nhõn tri giam 45 xut ý kin chia nh cỏc lp hc giỏo dc tỡm hiu phỏp lut nhm giỳp phm nhõn cp nht thụng tin chớnh sỏch mi 71 46 Cn lng ghộp cỏc chng trỡnh hc húa, ngh, hot ủng ngh 47 Thng xuyờn t chc cho phm nhõn ủc giao lu húa, ngh th thao, cỏc lp hc tuyờn truyn giỳp cho phm nhõn an tõm t tng phn ủu hc rốn luyn 48 xut ban lónh ủo lm ủ to phong tro hc thi ủua tỡm hiu phỏp lut phm nhõn mt cỏch hng hỏi, t giỏc, tớch cc tham gia cỏc bui hc 49 Mong Ban giỏm th quan tõm hn na lao ủng v ủi sng phm nhõn, gi nghiờm k lut, k cng ủi vi phm nhõn hn na 50 Theo dừi sỏt ủ nm bt kp thi chuyn bin t tng ca phm nhõn ủ cm húa giỏo dc, ủng viờn khớch l kp thi 51 X lý nghiờm cỏc trng hp phm nhõn vi phm ni quy, khen thng vi nhng phm nhõn ci to tt 52 Cn cú mụi trng ci to theo la tui ca phm nhõn ủ trỏnh s xụ b, khụng phõn bit ln nh, b trớ cụng vic phự hp theo la tui, sc khe 53 Cn cú k hoch hc tp, giỏo dc cỏc thụng tin bn phỏp lut liờn quan ủn phm nhõn bng hỡnh thc hc trung v niờm yt cụng khai ủ phm nhõn hc v cp nht 54 Nõng cao chng trỡnh dnh cho phm nhõn mự ch 55 Quan tõm hn ti ủi sng phm nhõn v mt sinh hot th 56 Cn cỏc ban lónh ủo ch ủo cho cỏc phm nhõn ủc hc cỏc lnh vc phỏp lut ủ ủc hiu bit nhiu hn 57 Cn cú bin phỏp giỏo dc riờng cho nhng phm nhõn cỏ bit, sng buụng th, vi phm ni quy thng xuyờn 58 Cp nht cỏc bn kp thi ca ng v Nh nc cho phm nhõn ủc v tỡm hiu Cú c ch khen thng, x pht kp thi 59 Thng xuyờn t chc cỏc bui hc vo cỏc ngy ngh ủ mt s phm nhõn ủang cũn hn ch v trỡnh ủ cú th hiu sõu rng hn 60 Cn cú nhng phng phỏp ging dy mi nhm to hiu qu tt hn cụng tỏc ging dy 61 Cỏn b ging dy phi cú kin thc, am hiu phỏp lut Phm nhõn cú th ủng ký hc theo ch ủ 62 Cn cú bin phỏp ủ phm nhõn t giỏc hc v ngoi gi hc 63 To dng c s vt cht tt hn Phỏt ủng thờm nhiu phong tro thi ủua rốn luyn nõng cao hiu bit phỏp lut 64 Ngoi chng trỡnh giỏo dc phỏp lut ủu vo v ủu ra, cn cú chng trỡnh giỏo dc ủnh k, cú cp nht bn, quyt ủnh mi ca phỏp lut hin hnh 65 To dng ủi ng cỏn b cú kin thc sõu rng, kh nng din thuyt tt 72 66 Cn ủc hc thờm v chng trỡnh phũng chng HIV v bnh xó hi 67 y mnh cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn, nõng cao giỏo ỏn, bi ging sỏt vi thc t 68 a chng trỡnh giỏo dc phỏp lut vo ủi sng phm nhõn nhiu hn na 69 T chc cho phm nhõn tỡm hiu v phỏp lut thụng qua nhng bi hc ủc xõy dng t thc t 70 Nõng cao trỡnh ủ ging dy cho cỏc cỏn b tri giam, ủi sõu vo thc tin, nhn thc ca phm nhõn 71 Nõng cao c s h tng tri giam, qun lý cht ch, to mụi trng sch, lnh mnh 72 Thng xuyờn m lp giỏo dc chung cho phm nhõn phõn tri, cung cp nhiu ti liu v phỏp lut 73 Tin hnh phõn loi phm nhõn theo mc ỏn ủ qun lý 74 T chc trung, cú cỏn b ging dy, cú phim nh minh nõng cao cht lng bui hc 75 Cho phm nhõn ủc nhiu sỏch v xem phim nh liờn quan ủ hc v tỡm hiu phỏp lut 76 Phi cú bin phỏp k lut nghiờm khc vi nhng phm nhõn thng xuyờn vi phm 77 Cỏc cp lónh ủo cn sõu sỏt tớch cc ch ủo cho cỏc cỏn b giỏo dc ủ mt chng trỡnh hnh ủng c th v hiu qu nhm nõng cao ý thc hc v tỡm hiu phỏp lut 78 Thng xuyờn t chc cuc thi tỡm hiu v phỏp lut 79 Cn tng cng tuyờn truyn thờm thụng tin phỏp lut trờn bng tin bung giam 80 Trin khai kiờn quyt, gn lin vi thi ủua Nõng cp trang thit b, c s vt cht 81 Sng lc, phõn loi phm nhõn theo trỡnh ủ hc vn, theo nhu cu v nguyn vng ca hc viờn 82 T chc hc phỏp lut ti xng lao ủng 83 Sau mi bui hc cho phm nhõn lm bi thu hoch ủ ủỏnh giỏ kt qu hc 84 Ngoi vic hc phỏp lut cũn chỳ ý ủn cỏc phm nhõn dõn tc thiu s khụng bit ch, cn m thờm nhng lp dnh riờng cho h 85 Cn ủng viờn khen thng nhng phm nhõn chp hnh tt ni quy tri giam ủng thi nghiờm khc x pht nhng trng hp cỏ bit 86 Lng ghộp vic giỏo dc cho phm nhõn phỏp lut, ch trng chớnh sỏch, kốm vi nhng hot ủng khỏc 87 y mnh cụng tỏc giỏo dc phỏp lut, k nng gii quyt mõu thun 73 88 Cho ph m nhõn c hc ngh tựy theo ủiu kin mi ngi ủ kt ỏn tr v hn ch ủn mc thp nht vic tỏi phm 89 M lp hc an ton giao thụng v t chc cuc thi cp giy phộp lỏi xe cho phm nhõn tri 90 To ủiu kin cho phm nhõn vui chi gii trớ hoc m cỏc lp hc ngh vo nhng ngy ngh tun 91 ngh cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho phm nhõn l rt cn thit ủ phm nhõn cú ủ nhng kin thc c bn, cn b sung thờm nhiu bui hc hn na 92 Thng xuyờn t chc hot ủng th dc th thao tri giam 93 Tng thờm thi lng, ti liu hc cho phm nhõn, dng hỡnh thc khen thng, k lut, ủy mnh phong tro húa th thao 94 i sõu sỏt hn na ủ nm bt ủc tỡnh hỡnh c th ủ cú k hoch ging dy phự hp hn 95 Kt hp giỏo dc cho phm nhõn, phi hp gia gia ủỡnh v cỏn b tri giam 96 M rng nhiu phng hng, phng phỏp giỏo dc ủ truyn ti nhng ủ kin thc c bn phỏp lut 97 Cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cn ủc ging dy thng xuyờn hn, thờm nhiu hin phỏp, lut ủnh vo chng trỡnh ging dy 98 Nõng cao giỏo dc phỏp lut thụng qua lng ghộp chng trỡnh hc húa, hc ngh, hot ủng húa, ngh th thao 99 Lng ghộp thờm cỏc hỡnh thc ging dy mi quỏ trỡnh hc phỏp lut 100 Trang b thờm nhiu sỏch v phỏp lut, m thờm nhiu lp hc 101 Cú phng phỏp tuyờn truyn rng rói, d hiu, chỳ trng ủn cỏc bn liờn quan 102 T chc thờm cỏc cuc thi tỡm hiu phỏp lut v cú phn thng cho nhng phm nhõn ủt ủim cao 103 m bo c s vt cht, tinh thn cho cụng tỏc v ngi thc hin vic giỏo dc phỏp lut Phõn chia ủi tng cn giỏo dc theo nhiu mc khỏc 104 Trong quỏ trỡnh ging dy, nờn s dng trang thit b mỏy múc, hỡnh nh ủ phm nhõn d hiu 105 Cn quan tõm hn na ti ch ủ ca phm nhõn, to ủiu kin cho phm nhõn sinh hot húa th thao 106 B trớ thi gian lao ủng v hc ph hp cho phm nhõn, cú ch ủ khen thng, k lut hp lý 107 Cn cú b phn cỏn b cú chuyờn mụn cao ủ ging dy cho phm nhõn 108 Cn cung cp thờm thụng tin, ti liu, ph bin phỏp lut thụng qua phng tin thụng tin dng Cú ch ti khen thng k lut hp lý 109 Chn lc nhng ni dung sỏt thc t thit thc cho phm nhõn hc, ủng thi quan tõm ủn cht lng hc ca phm nhõn 110 Cp ti liu liờn quan ủn phỏp lut nhiu hn ủ phm nhõn tỡm hiu thờm 74 Cõu Gii tớnh? Bin s Mó s Phng ỏn tr li Bin s hp l Nam N S lng Tng cng T l hp l T l cng dn 1071 85.14 85.34 85.34 184 14.63 14.66 100.00 1255 99.76 00.24 1258 100.00 Bin s khụng hp l Tng cng T l Cõu La tui? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng T l T l hp l T l cng dn Di 30 tui 458 36.41 36.44 36.44 T 31 ủn 35 tui 240 19.08 19.09 55.53 T 36 ủn 40 tui 199 15.82 15.83 71.36 T 41 ủn 45 tui 140 11.13 11.14 82.50 T 46 ủn 50 tui 134 10.65 10.66 93.16 T 51 ủn 55 tui 55 04.37 04.38 97.53 Trờn 55 tui 31 02.46 02.47 100.00 1257 99.92 00.08 1258 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng Cõu 23: Trỡnh ủ hc cao nht hin ca Anh/Ch? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng ang hc xúa mự ch tri T l T l hp l T l cng dn 56 04.45 04.46 04.46 Tt nghip Tiu hc 180 14.31 14.32 18.77 Tt nghip Trung hc c s 376 29.89 29.91 48.69 Tt nghip Trung hc ph thụng 412 32.75 32.78 81.46 Tt nghip Trung cp 60 04.77 04.77 86.24 Tt nghip Cao ủng 33 02.62 02.63 88.86 Tt nghip i hc 128 10.17 10.18 99.05 Tt nghip Sau ủi hc 12 00.95 00.95 100.00 1257 99.92 00.08 1258 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 75 Cõu 24: gh nghip ca Anh/Ch trc phm ti? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó S T l Phng ỏn tr li T l T l s s lng hp l cng dn Lao ủng nụng nghip 180 14.31 14.33 14.33 Lao ủng phi nụng nghip 27 02.15 02.15 16.48 Lao ủng t 641 50.95 51.04 67.52 Bin Cụng nhõn 99 07.78 07.88 75.40 s Cỏn b, cụng chc, viờn chc nh 115 09.14 09.16 84.55 hp nc l Doanh nghip t nhõn 103 08.19 08.20 92.75 Ngh nghip khỏc 91 07.23 07.25 100.00 1256 99.84 Tng cng Bin s khụng hp l 00.16 1258 100.00 Tng cng Cõu Hin Anh/Ch ủang chp hnh ỏn pht tự ti tri giam no? (xin vui lũng ghi rừ) S lng T l TT Tờn tri giam T nh/thnh ph Tõn Lp Phỳ Th 60 04.77 Xuyờn Mc B Ra - Vng Tu 52 04.13 Hong Tin Hi Dng 55 04.37 Quyt Tin Tuyờn Quang 60 04.77 i Bỡnh Lõm ng 51 04.05 k Tõn k Lk 51 04.05 Thnh Hũa Long An 50 03.97 Thanh Lõm Thanh Húa 49 03.90 Thanh Xuõn H Ni 91 07.23 10 Kờnh Kiờn Giang 50 03.97 11 S Ngh An 56 04.45 12 Bỡnh in Tha Thiờn - Hu 50 03.97 13 Xuõn H H Tnh 52 04.13 14 Th c Bỡnh Thun 50 03.97 15 Ngc Lý Bc Giang 55 04.37 16 Xuõn Nguyờn Hi Phũng 50 03.97 17 M Phc Tin Giang 50 03.97 18 Xuõn Lc ng Nai 57 04.53 19 Vnh Quang Vnh Phỳc 21 01.67 20 Cao Lónh ng Thỏp 50 03.97 21 Phỳ Sn Thỏi Nguyờn 56 04.45 22 An Phc Bỡnh Dng 49 03.90 23 Cỏi Tu C Mau 44 03.50 24 An in Bỡnh Dng 49 03.90 100.00 Tng s 1258 76
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam, (Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam, (Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay