56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án

20 614 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:17

56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án v Tài Liệu Đề Tài: 56 Câu hỏi tự luận đáp án môn TTHCM www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU 56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN www.Diachu.ning.com Địa cập nhật tài liệu ôn thi -Phần mềm thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên NEU Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam giới ảnh hưởng đến hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nào? Phân tích ảnh hưởng truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Phân tích vai trò chủ nghĩa Mác - Lênin việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Phân tích vai trò nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng Người) việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Hãy trình bày giai đoạn hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Dựa sở để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành bản? Các giai đoạn hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 10 Hãy kể tên tác phẩm, viết lớn Hồ Chí Minh ? Câu 11 Phân tích sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Câu 12 Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh quyền dân tộc vừa mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc Câu 13 Phân tích sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Câu 14 Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Câu 15 Vì phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc vào nghiệp đổi nước ta Câu 16 Không có quý độc lập, tự hay có quý độc lập tự do? Chứng minh trả lời Câu 17 Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Câu 18 Phân tích quan niệm Hồ Chí Minh đặc trưng chất chủ nghĩa www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU xã hội Câu 19 Nhận thức anh (hay chị) quan niệm Hồ Chí Minh mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội Câu 20 Phân tích tính tất yếu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam? Câu 21 Phân tích quan niệm Hồ Chí Minh đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Câu 22 Nêu phương hướng vận dụng phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội giai đoạn nước ta Câu 23 Bằng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội liên hệ với sống thân, phác thảo nét lớn sống tương lai bạn phương hướng thực Câu 24 Phân tích sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh khối đại đoàn kết dân tộc Câu 25 Hãy làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc? Trong công đổi nay, vận dụng phát triển quan điểm nào? Câu 26 Vì Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải quan tâm đến công tác mặt trận giai đoạn Câu 27 Hãy làm rõ trình nhận thức Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại? Câu 28 Hãy phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại? Câu 29 Trong nghiệp đổi nay, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Đảng ta vận dụng phát triển nào? Câu 30 Trình bày sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 31 Hãy phân tích quy luật đời Đảng cộng sản Việt Nam theo quan điểm Hồ Chí Minh Câu 32 Vì Hồ Chí Minh lại khẳng định: Đảng nhân tố định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam tới thắng lợi Câu 33 Giải thích quan điểm Hồ Chí Minh: "Đảng ta Đảng giai cấp công nhân đồng thời Đảng dân tộc Việt Nam" Câu 34 Hãy phân tích nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong bối cảnh vấn đề công tác xây dựng Đảng đòi hỏi cần đặc biệt quan tâm? Câu 35 Vì Đảng Cộng sản Việt Nam phải luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân? Câu 36 Vì Hồ Chí Minh lại khẳng định: Đảng phải thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn ? Câu 37 Hãy trình bày sở trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng kinh tế độc lập tự chủ đôi với hợp tác kinh tế quốc tế Câu 40 Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh việc xác định cấu kinh tế nước ta Câu 41 Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh việc xác định tốc độ xây dựng phát www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU triển kinh tế xã hội nước ta từ thời kỳ miền Bắc độ lên chủ nghĩa xã hội Câu 42 Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh việc xây dựng kế hoạch quản lý kinh tế Câu 43 Vai trò phẩm chất người cán quản lý kinh tế tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 44 Phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh kinh tế quản lý kinh tế vào nghiệp đổi kinh tế nước ta đặt nào? Câu 45 Vì xây dựng phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại mới, Hồ Chí Minh thường sử dụng khái niệm đạo đức Nho giáo? Câu 46 Hãy phân tích quan điểm Hồ Chí Minh vai trò, vị trí Đạo đức Câu 47 Hãy trình bày quan điểm Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại mới? ý nghĩa quan điểm công chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu nước ta nay? Câu 48 Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 49 Phân tích khái niệm "con người" tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 50 Lòng thương yêu vô hạn Hồ Chí Minh người thể nào? Câu 51 Tại khẳng định: điểm bật tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh khoan dung rộng lớn Câu 52 Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh: người vừa mục tiêu vừa động lực nghiệp cách mạng Câu 53 Trong nghiệp đổi Việt Nam nay, phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh thể nào? Câu 54 Hãy làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh tính chất chức văn hoá Câu 55 Hãy phân tích quan điểm Hồ Chí Minh lĩnh vực văn hóa Câu 56 Hãy làm rõ vận dụng phát triển tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU LỜI GIẢI CHI TIÊT 56 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TTHCM PHẦN LỜI GIẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN BỚI NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B ĐHKTQD HN-ĐỊA CHỈ TÀI LIỆU WWW.DIACHU.NING.COM Câu :Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; kết vận dụng sáng tạo phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể nước ta; đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người + Thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống lý luận phản ánh vấn đề có tính quy luật cách mạng Việt Nam + Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm vấn đề có liên quan đến trình phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa + Chỉ nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: CNMLN, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại Câu 2: Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam giới ảnh hưởng đến hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nào? Trả lời: Hoàn cảnh Việt Nam: Trước Pháp xâm lược, nước ta nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quyền phong kiến suy tàn, bạc nhược khiến nước ta không phát huy lợi vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, không tạo đủ sức mạnh chiến thắng xâm lược thực dân Pháp Từ 1958 từ nước phong kiến độc lập, Việt Nam bị xâm lược trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến Với truyền thống yêu nước anh dũng chống ngoại xâm, khởi nghĩa dân ta nổ liên tiếp, rầm rộ thất bại www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Các phong trào chống Pháp diễn qua giai đoạn: Từ 1858 đến cuối Thế kỷ 19, phong trào yêu nước chống Pháp diễn dự dẫn dắt ý thức hệ Phong kiến không thành công: Trương Định, Đồ Chiểu, Thủ Khoa Huân Nguyễn Trung Trực (Nam Bộ); Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn (Trung Bộ); Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quy Binh, Hoàng Hoa Thám (Bắc Bộ) Sang đầu kỷ 20, xã hội Việt Nam có phân hóa sâu sắc: giai cấp CN, Tư sản dân tộc, tiểu tư sản đời, cải cách dân chủ tư sản Trung Quốc Khang Hiểu Vi, La Khải Siêu (dưới hình thức Tân Thư, Tân Sinh) tác động vào Việt Nam làm cho phong trào yêu nước chống Pháp chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản gắn với phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội Phan Bội Châu, Đông Kinh Nghĩa Thục Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Duy Tân Phan Chu Trinh,… sĩ phu phong kiến lãnh đạo Nhưng bất cập với xu lịch sử nên thất bại (12/1907 Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, 4/1908 biểu tình chống thuế miền Trung bị đàn áp mạnh mẽ, 1/1909 Yên Thế bị đánh phá; phong trào Đông Du bị tan rã, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi nước 2/1909, Trần Quý Cáp, Nguyễn Hằng Chi lãnh tụ phong trào Duy Tân miền Tây bị chém đầu… Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cần bị đày Côn Đảo,… Tình hình đen tối đường Trước bế tắc Cách Mạng Việt Nam bối cảnh giới đó, Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước, bước hình thành tư tưởng mình, đáp ứng đòi hỏi xúc dân tộc thời đại Tình hình giới: Giữa kỷ 19, Chủ nghĩa Tư từ tự cạnh tranh phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000 km2) Bên cạnh mâu thuẫn vốn có mâu thuẫn Tư sản Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mâu thuẫn nuớc thuộc địa nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ chưa đâu giành thắng lợi Chủ Nghĩa Tư phát triển không đều, số nước Tư gây chiến tranh chia lại thuộc địa làm đại chiến Thế giới nổ ra, Chủ Nghĩa Đế Quốc suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách Mạng Tháng 10 nổ thành công, mở thời đại mới, thời đại độ từ Chủ Nghĩa Tư Bản lên Chủ Nghĩa Xã Hội, làm phát sinh mâu thuẫn Chủ Nghĩa Tư Bản Chủ Nghĩa Xã hội Cách mạng Tháng 10 đời Liên Xô, quốc tế tạo điều kiện tiền đề cho đẩy mạnh Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa phát triển theo xu hướng tính chất www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Câu : Phân tích ảnh hưởng truyền thống văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: 1.Ảnh hưởng truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam: Hồ Chí Minh người ưu tú dân tộc Trong nghìn năm phát triển lịch sử, dân tộc Việt Nam tạo anh hùng thời đại – Hồ Chí Minh người anh hùng dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết bắt nguồn từ truyền thống dân tộc, kế thừa phát triển giá trị văn hoá dân tộc Trong ý đến giá trị tiêu biểu: + Chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước hình thành cho dân tộc Việt Nam giá trị truyền thống phong phú, bền vững Đó ý thức chủ quyền quốc gia dân tộc, tự lực, tự cường, yêu nước…tạo động lực mạnh mẽ đất nước + Tinh thần nhân nghĩa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương khó khăn, hoạn nạn + Truyền thống lạc quan yêu đời, niềm tin vào mình, tin vào tất thắng chân lý nghĩa dù phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ + Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hoá bên làm giàu cho văn hoá Việt Nam Chính nhờ tiếp thu truyền thống dân tộc mà Hồ Chí Minh tìm thấy đường cho dân tộc “Lúc đầu chủ nghĩa yêu nước chưa phải chủ nghĩa cộng sản giúp tin theo Lênin theo Quốc tế III.” 2.Ảnh hưởng tinh hoa văn hoá nhân loại: Trước tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh trang bị hấp thụ Quốc học Hán học vững vàng, chắn Trên hành trình cứu nước, Người tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, vốn sống, vốn kinh nghiệm để làm giàu tri thức phục vụ cho cách mạng Việt Nam + Văn hoá phương Đông: Người tiếp thu tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, tư tưởng tiến khác văn hoá phương Đông Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tư tưởng triết lý hành động, lý tưởng xã hội bình trị Đặc biệt Nho giáo đề cao văn hoá, lễ giáo tạo truyền thống hiếu học dân Đây tư tưởng tiến hẳn so với học thuyết cổ đại Tuy nhiên, Hồ Chí Minh phê phán Nho giáo có tư tưởng tiêu cực bảo vệ chế độ phong kiến, phân chia đẳng cấp – quân tử tiểu nhân, trọng nam khinh nữ, đề cao nghề đọc sách Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng Nho giáo nhiều dựa tảng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam Phật giáo vào Việt Nam từ sớm có ảnh hưởng mạnh Việt Nam Phật giáo có tư tưởng vị tha, từ bi, bác Phật giáo có tư tưởng bình đẳng, dân chủ so với Nho giáo Phật www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU giáo đề cao nếp sống đạo đức, sạch, chăm làm điều thiện, coi trọng lao động Phật giáo vào Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa yêu nước sống gắn bó với dân, hoà vào cộng đồng chống kẻ thù chung dân tộc chủ nghĩa thực dân Tư tưởng dân chủ tiến chủ nghĩa tam dân Tôn Trung Sơn có ảnh hưởng đến tư tưởng Hồ Chí Minh, Người tìm thấy điều phù hợp với điều kiện cách mạng nước ta Hồ Chí Minh nhà mác-xít tỉnh táo sáng suốt, biết khai thác yếu tố tích cực tư tưởng văn hoá phương Đông để phục vụ cho nghiệp cách mạng Việt Nam + Văn hoá phương Tây: Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu rộng văn hoá dân chủ cách mạng phương Tây như: tư tưởng tự do, bình đẳng Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Đại cách mạng Pháp 1791, tư tưởng dân chủ, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776 Trước nước ngoài, Bác nghe thấy ba từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác Lần đầu sang Pháp Hồ Chí Minh thể lĩnh, nhân cách phẩm chất cao thượng, tư độc lập tự chủ Người nhìn thấy mặt trái “lý tưởng” tự do, bình đẳng, bác Người tiếp thu tư tưởng nhà Khai sáng Pháp Voltaire, Rousso, Montesquieu Thiên chúa giáo tôn giáo lớn phương Tây, Hồ Chí Minh quan niệm Tôn giáo văn hoá Điểm tích cực Thiên chúa giáo lòng nhân Hồ Chí Minh tiếp thu có chọn lọc tư tưởng văn hoá Đông - Tây để phục vụ cho cách mạng Việt Nam Người dẫn lời Lênin: “Chỉ có người cách mạng chân thu hái hiểu biết quý báu đời trước để lại.” Câu 4: Phân tích vai trò chủ nghĩa Mác - Lênin việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Vai trò Chủ nghĩa Mác Lê Nin – Thế giới quan, phương pháp luận tư tưởng HCM Chủ nghĩa Mác Lê Nin đỉnh cao trí tuệ nhân loại bao gồm phận cấu thành: Triết học giúp Hồ Chí Minh hình thành giới quan, phương pháp biện chứng, nhân sinh quan, khoa học, Cách Mạng, thấy quy luật vận động phát triển giới xã hội loài người Kinh tế trị học vạch rõ quan hệ xã hội hình thành phát triển gắn với trình sản xuất, thấy chất bốc lột chủ nghĩa Tư CN, xóa bỏ bốc lột gắn liền với xóa bỏ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa chuyển biến tất yếu xã hội loài người từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa cộng sản www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Chủ Nghĩa xã hội KH vạch quy luật phát sinh, hình thành, phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, điều kiện, tiền đề, nguyên tắc, đường, học thức, phương pháp giai cấp CN, nhân dân lao động để thực chuyển biến xã hội từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội, cộng sản Như vậy, chủ nghĩa Mác Lê Nin với chất Cách mạng khoa học giúp Người chuyển biến từ Chủ nghĩa yêu nước khuynh hướng rõ rệt thành người cộng sản, chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thấy vai trò quần chúng nhân dân, sứ mệnh lịch sử giai cấp CN, liên minh công nông trí thức vai trò lãnh đạo đảng cộng sản cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người, bảo đảm thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh vận động sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê Nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, giải đáp vấn đề thực tiễn đặt ra, đưa cách mạng nước ta giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác Câu 5: Phân tích vai trò nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng Người) việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh + Hồ Chí Minh có tư độc lập, tự chủ sáng tạo, có óc phê phán tinh tường sáng suốt việc nghiên cứu, tìm hiểu cách mạng lớn giới + Nguyễn Ái Quốc khổ công rèn luyện để tiếp thu kiến thức phong phú nhân loại Người không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức, vốn kinh nghiệm đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc Nhân cách, phẩm chất, tài trí tuệ Hồ Chí Minh giúp Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp thu giá trị văn hoá nhân loại + Nguyễn Ái Quốc có hoài bão, lý tưởng yêu nước thương dân sẵn sàng chịu đựng hy sinh hạnh phúc đồng bào Bác có tâm hồn người yêu nước vĩ đại, chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng; trái tim yêu thương nhân dân, thương người khổ, sẵn sàng chịu đựng hy sinh độc lập Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân Bác Hồ từ người tìm đường cứu nước trở thành người dẫn đường cho dân tộc theo Nhân cách, phẩm chất, tài trí tuệ Hồ Chí Minh tác động lớn đến việc hình thành phát triển tư tưởng Người www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Câu 6: Hãy trình bày giai đoạn hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gồm giai đoạn Từ 1890-1911: thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cách mạng Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc học Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến sống khổ cực đồng bào Bác nảy ý định tìm đường cứu nước, sang phương Tây tìm hiểu xem giới làm trở giúp đồng bào Từ 1911-1920: thời kỳ tìm tòi đường cứu nước giải phóng dân tộc Năm 1911, Bác sang Pháp, sau sang Anh, Mỹ Năm 1913, Người từ Mỹ quay lại Anh tham gia công đoàn thuỷ thủ Anh Năm 1917, Người từ Anh lại sang Pháp vào lúc nổ cách mạng Tháng Mười Nga, Pari sôi động tìm hiểu cách mạng tháng Mười Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc nhập Đảng xã hội Pháp Tháng 8/1919, Bác gửi yêu sách nhân dân An-nam đến hội nghị Véc-xay Đại hội XVIII Đảng xã hội Pháp thảo luận vấn đề gia nhập Quốc tế III, ngày 30/12/1920 Hồ Chí Minh biểu tán thành Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Giai đoạn đánh dấu phát triển vượt bậc giới quan Hồ Chí Minh từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc đến giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ chiến sĩ chống thực dân trở thành chiến sĩ cộng sản Việt Nam Từ 1921-1930: thời kỳ hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn Hồ Chí Minh hoạt động thực tiễn lý luận phong phú địa bàn Pháp như: tích cực hoạt động ban nghiên cứu thuộc địa Đảng xã hội Pháp, xuất tờ Le Paria nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (từ 1921-1923) Năm 1923-1924, Liên-Xô, dự đại hội Quốc tế Nông dân, dự đại hội V Quốc tế cộng sản Năm 1924, Bác Quảng Châu, tổ chức Việt Nam niên cách mạng, mở lớp huấn luyện cán Năm 1925, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” xuất Pa-ri Năm 1927, Bác xuất tác phẩm “Đường Kách Mệnh” Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Người trực tiếp thảo văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Đảng” Ngày 3/2/1930, Hồ Chí Minh trở thành nhà tư tưởng theo nghĩa Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam hình thành Có thể tóm tắt nội dung quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam sau: - Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải theo đường cách mạng vô sản - Cách mạng thuộc địa cách mạng vô sản quốc có quan hệ mật thiết với - Cách mạng thuộc địa trước hết “dân tộc cách mạng”, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự - Giải phóng dân tộc việc chung dân chúng; phải tập hợp lực lượng dân tộc thành sức mạnh to lớn chống đế quốc tay sai www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU - Phải đoàn kết liên minh với lực lượng cách mạng quốc tế - Cách mạng nghiệp quần chúng, phải đoàn kết dân tộc, phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo tổ chức đấu tranh hình thức hiệu thích hợp - Cách mạng trước hết phải có đảng lãnh đạo, vận động tổ chức quần chúng đấu tranh Đảng có vững cách mạng thành công… Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh năm 20 kỷ XXđược truyền bá vào Việt Nam, làm cho phong trào dân tộc giai cấp nước ta phong trào tự giác Từ 1930-1945: thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự quyền dân tộc Đây thời kỳ thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh phương diện lý luận phương diện thực tiễn Khẳng định quan điểm Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam đắn Thời kỳ Hồ Chí Minh Quốc tế cộng sản mâu thuẫn nhận thức liên minh lực lượng cách mạng, Hồ Chí Minh giữ vững quan điểm cách mạng mình, vượt qua khuynh hướng “tả” Quốc tế cộng sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi Điều phản ánh quy luật cách mạng Việt Nam, giá trị sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh Từ 1945-1969: thời kỳ phát triển tư tưởng kháng chiến kiến quốc Đây thời kỳ mà Hồ Chí Minh trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân mà đỉnh cao chiến thắng Điện Biên Phủ; tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc Tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới: - Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác - Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức - Xây dựng quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước dân, dân, dân - Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách Đảng cầm quyền… Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành sở khoa học cách mạng, có trình trưởng thành liên tục đấu tranh cách mạng chống kẻ thù, chống nhận thức chưa phù hợp nước quốc tế cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm tất yếu cách mạng Việt Nam thời đại mới, nhọn cờ thắng lợi dân tộc Việt Nam đấu tranh độc lập, tự do, giải phóng dân tộc chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh chân lý, có ý nghĩa lớn năm đầu kỷ XXI www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Câu 7: Dựa sở để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành bản? Trả lời: Có thể khẳng định đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn Hồ Chí Minh hoạt động thực tiễn lý luận phong phú địa bàn Pháp như: tích cực hoạt động ban nghiên cứu thuộc địa Đảng xã hội Pháp, xuất tờ Le Paria nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (từ 19211923) Năm 1923-1924, Liên-Xô, dự đại hội Quốc tế Nông dân, dự đại hội V Quốc tế cộng sản Năm 1924, Bác Quảng Châu, tổ chức Việt Nam niên cách mạng, mở lớp huấn luyện cán Năm 1925, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” xuất Pa-ri Năm 1927, Bác xuất tác phẩm “Đường Kách Mệnh” Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Người trực tiếp thảo văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Đảng” Ngày 3/2/1930 đảng Cộng sản Việt Nam đời Sự kiện châm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh trở thành nhà tư tưởng theo nghĩa Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam hình thành Có thể nói kiện ĐCS VN đời với cương lĩnh đắn thể tư tưởng HCM hình thành Có thể tóm tắt nội dung quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam sau: - Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải theo đường cách mạng vô sản - Cách mạng thuộc địa cách mạng vô sản quốc có quan hệ mật thiết với - Cách mạng thuộc địa trước hết “dân tộc cách mạng”, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự - Giải phóng dân tộc việc chung dân chúng; phải tập hợp lực lượng dân tộc thành sức mạnh to lớn chống đế quốc tay sai - Phải đoàn kết liên minh với lực lượng cách mạng quốc tế - Cách mạng nghiệp quần chúng, phải đoàn kết dân tộc, phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo tổ chức đấu tranh hình thức hiệu thích hợp - Cách mạng trước hết phải có đảng lãnh đạo, vận động tổ chức quần chúng đấu tranh Đảng có vững cách mạng thành công… Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Trả lời: Câu nghĩ trả lời tưng tự câu ( Nêu số mốc) www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? Trả lời: - Về phương pháp luận: + Phải đứng vững lập trường chủ nghĩa Mác Lênin để xem xét vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh + Thống tính Đảng vô sản tính khoa học + Phải kết hợp phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíc +Phương pháp nghiên cứu dựa sở nắm vững phép vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng nguyên lý kế thừa phát triển sáng tạo +Vận dụng quan điểm toàn diện hệ thống, kết hợp khái quát mô tả, phân tích tổng hợp, phương pháp liên ngành khoa học xã hội nhân văn +Học tập phương pháp Hồ Chí Minh: gắn lý luận với thực tiễn trình cách mạng Việt Nam; lý trí cách mạng với tình cảm cao đẹp Câu 10: Hãy kể tên tác phẩm, viết lớn Hồ Chí Minh ? Trả lời: 1.Các tác phẩm,bài viết lớn HCM -Đông dương -Nước an nam mắt người pháp -Báo cáo trị đại hội lần thứ đảng -Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) - Đường kách mệnh (1927) -Con rồng tre (1922, kịch, nhằm đả kích vua Khải Định) -Nhật ký tù (1942, thơ) -Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ tịch (bút danh Trần Dân Tiên Vừa đường vừa kể chuyện (bút danh T Lan Trong sách này, Hồ Chí Minh hóa thân thành cán đoàn tùy tùng (T Lan), công tác với Hồ Chí Minh rừng núi Việt Bắc Hồ Chí Minh vui miệng kể chuyện cho nghe nhiều chuyện Các bạn kể thêm số tác phẩm khác,mình biết có thôi,căn vào giáo trình TTHCM Câu 11 : Phân tích sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Trả lời : Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc hình thành dựa sở sau Lý luận chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề dân tộc - Nhà nước dân tộc đời với xuất phương thức sản xuất TBCN; Nhà nước dân tộc TBCN Khi CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc xuất vấn đề dân tộc thuộc địa www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU - Theo Lênin dân tộc TBCN có hai xu hướng phát triển: + Sự thức tỉnh ý thức dân tộc từ dẫn đến việc thành lập quốc gia dân tộc độc lập + Với việc phát triển LLSX dẫn đến việc phá hủy hàng rảo ngăn cách dân tộc - Hai xu hướng dân tộc TBCN phát triển trái ngược CNTB phát triển làm cho mâu thuẫn dân tộc ngày tăng lên Chỉ có CNXH giải mâu thuẫn Truyền thống yêu nước nhân ái, tinh thần cố kết dân tộc cộng đồng dân tộc việt nam Câu 12: Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh quyền dân tộc vừa mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc Trả lời (Câu bọn làm không đâu,ai sửa lại pm nhé) Tính khoa học +Hoà bình chân độc lập dân tộc để nhân dân xây dựng sống ấm no hạnh phúc quyền dân tộc Hoà bình tách rời độc lập dân tộc, muốn có hoà bình thật phải có độc lập thật Hồ Chí Minh nêu: “Nhân dân thành thật mong muốn hoà bình Nhưng nhân dân kiên chiến đấu đến để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc độc lập cho đất nước” Chân lý có giá trị cho thời đại: “Không có quý độc lập, tự do” + Độc lập dân tộc phải gắn liền với thống toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Tính cách mạng +Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh thấy rõ mối quan hệ nghiệp giải phóng dân tộc với nghiệp giải phóng giai cấp giai cấp vô sản “Cả hai giải phóng nghiệp CNCS cách mạng giới” + Độc lập cho dân tộc cho tất dân tộc khác Hồ Chí Minh không đấu tranh cho độc lập dân tộc mà đấu tranh cho tất dân tộc bị áp “Chúng ta phải tranh đấu cho tự do, độc lập dân tộc khác đấu tranh cho dân tộc ta vậy” Chủ nghĩa dân tộc thống với chủ nghĩa quốc tế sáng Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần tự dân tộc, song không quên nghĩa vụ quốc tế cao việc giúp đỡ đảng cộng sản www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Tính nhân văn sâu sắc Thương yêu người, thương yêu nhân dân + Tất dân tộc giới phải độc lập hoàn toàn thật Độc lập tất mặt kinh tế, trị, quân sự, ngoại giao, toàn vẹn lãnh thổ Mọi vấn đề chủ quyền quốc gia dân tộc tự định Theo Hồ Chí Minh độc lập tự khát vọng lớn dân tộc thuộc địa theo nguyên tắc: Nước Việt Nam người Việt Nam, dân tộc Việt Nam định, nhân dân Việt Nam không chấp nhận can thiệp từ bên Trong độc lập người dân ấm no, tự do, hạnh phúc, không độc lập chẳng có nghĩa Hồ Chí Minh nói: “chúng ta hy sinh, giành độc lập, dân thấy giá trị độc lập ăn đủ no, mặc đủ ấm” Tư tưởng thể tính nhân văn cao triệt để cách mạng Hồ Chí Minh Độc lập tự quyền tự nhiên dân tộc, thiêng liêng vô quý giá Hồ Chí Minh tiếp xúc với Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776 Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp 1791, Người khái quát chân lý: “Tất dân tộc giới sinh có quyền bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” Trong hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc Pháp Nguyễn Ái Quốc đấu tranh để đòi quyền cho nhân dân An Nam:+ Tất dân tộc giới phải độc lập hoàn toàn thật Độc lập tất mặt kinh tế, trị, quân sự, ngoại giao, toàn vẹn lãnh thổ Mọi vấn đề chủ quyền quốc gia dân tộc tự định Một là, đòi quyền bình đẳng chế độ pháp lý cho người xứ Đông Dương châu Âu, xoá bỏ chế độ cai trị sắc lệnh, thay chế độ đạo luật Hai là, đòi quyền tự dân chủ tối thiểu cho nhân dân, tự ngôn luận, tự báo chí, hội họp, tự cư trú Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp gửi đến hội nghị Véc-xây yêu sách nhân dân An-nam đòi quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam Bản yêu sách không chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút học: Muốn bình đẳng thực phải đấu tranh giành độc lập dân tộc- làm cách mạng, muốn giải phóng dân tộc trông cậy vào mình, vào lực lượng thân Điều thể mục tiêu cách mạng Việt Nam là: Đánh đổ Đế quốc Pháp phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập Sau Cách mạng Tháng thành công, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ quyền tự độc lập ấy” Câu 13: Phân tích sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Trả lời : TTHCM cách mạng giải phóng dân tộc hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc đường cứu nước, chiến lược cách mạng, sách lược cách mạng phong trào CM nhằm giải phóng áp bóc lột, nô dịch, xây dựng nước Vn hoà bình thống nhất, độc lập CNXH Cơ sở hình thành Lý luận: Theo CN MacLênin: CM nghiệp quần chúng, Vn" Giặcđến nhà đàn bà www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU đánh", "Ở đâu có áp có đấu tranh" Thực tiễn: KHảo sát PTCMGPDT (CM Pháp, Mỹ, Nga) Muốn thoát khỏi ách áp phải tiến hành CMTS 1.CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường CM vô sản: Trước thất bại bế tắc phong trào chống Pháp, Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước, HCM nghiên cứu CM điển hình: CM Mỹ 1776, CM tư sản Pháp 1789 CM tháng 10 Nga, HCM rút kết luận: -CM Pháp CM Mỹ CM tư sản, CM không đến nơi, tiếng Cộng hòa dân chủ, tước lục công nông, áp thuộc địa, hi sinh làm CM làm đến nơi, CM quyền giao lại cho dân chúng số nhiều, dân chúng khỏi phải hi sinh nhiều lần, dân chúng hạnh phúc -Trong giới có CM tháng 10 thành công thành công đến nơi, nghĩa dân chúng hưởng hạnh phúc tự bình đẳng thật Tiếp xúc với luận cương Lê Nin, HCM tìm thấy đường giải phóng dân tộc rõ: Các đế quốc vừa xâu xé thuộc địa, vừa liên kết đàn áp CM thuộc địa; Thuộc địa cung cấp cải binh lính đánh thuê cho đế quốc để đàn áp CM quốc thuộc địa Vì giai cấp vô sản quốc thuộc địa có chung kẻ thù phải biết hỗ trợ chống Đế quốc -HCM ví CN đế quốc đỉa vòi, vòi cắm vào quốc, vòi vươn sang thuộc địa, muốn giết phải cắt vòi, phải phối hợp CM quốc với thuộc địa CM giải phóng thuộc địa CM quốc cánh CM vô sản, muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường CM vô sản 2.CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải Đảng giai cấp CN lãnh đạo: -Trong phong trào chống Pháp trước 1930 nước ta xuất đảng phái, hội, đoàn thể Duy Tân Hội, Vn Quang Phục Hội, Vn Quốc Dân Đảng, Đảng thiếu đường lối đắn, thiếu tổ chức chặt chẽ, thiếu sở rộng rãi quần chúng nên lãnh đạo kháng chiến thành công bị tan rã với khuynh hướng cứu nướctheo hệ tư tưởng phong kiến, tư sản -Từ thắng lợi CM Tháng 10 Nga Đảng CS lãnh đạo, HCM khẳng định: CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi, trước hết phải có Đảng lãnh đạo, Đảng chân lãnh đạo CM thắng lợi Đảng có vững CM thành công, HCM cầm lái có vững thuyền chạy Đảng muốn vững phải có CN làm cốt Không có chủ nghĩa HCM trí khôn, kim nam Đảng phải xác định rõ mục tiêu, lý tưởng CNCS, phải tuân thủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảngtheo học thuyết Đảng kiểu Lê Nin CM giải phóng dân tộc nghiệp toàn dân, sở liên minh công nông: -CN Mác Lê Nin khẳng định CM nghiệp quần chúng nhân dân, nhân dân lao động HCM sáng tạo định ptriển lịch sử -HCM chủ trương đưa CM Vn theo đường CM vô sản, chưa làm CM vô sản, mà thực CM giải phóng dân tộc, giải mâu thuẫn dân tộc với đế quốc xâm lược tay sai Mục tiêu giành độc lập dân tộc Vì CM đoàn kết dân tộc, không phân biệt thợ thuyền, dân cày, phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư sản xứ, có lòng yêu nước thương nòi thống mặt trận, thu gom toàn lực đem tất giành độc lập tự do, đánh tan giặc Pháp Nhật xâm lược nước ta www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Câu 14: Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Trả lời: 1.Cm giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cm vô sản NAQ cho cần phải tìm đường đấu tranh cm cho dân tộc CMTS không đem lại tự triệt để, thắng lợi cmt10 Nga 1917 gương sáng cho đường đấu tranh dân tộc chống chủ nghia đế quốc 2.Cm gp dân tộc thời đại phải đảng cs lãnh đạo Các tổ chức cm kiểu cũ đưa cm gp dt đến thành công, thiếu đường lối trị đắn phương pháp cm khoa học, khôngcó sở rộng rãi quần chúng Đến với cn Mác lenin HCM nhần thức tính chất thời đại thời đại cm vs giai cấp công nhân giữ vai trò trung tâm 3.Lực lượng cmgp dt bao gồm toàn dân tộc HCM đánh giá cao vai trò nhân dân khởi nghĩa vũ trang, người coi sức mạnh vĩ đại lực sáng tạo vô tận quần chúng then chốt đảm bảo thắng lợi 4.cmgp dân tộc cần tiến hành chủ động sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cm vs quốc 5.CM gp dân tộc phải tiến hành đường cm bạo lực Bạo lực cm trng cmgpdt việt nam.Đánh giá chất phản động bọn đế quốc tay sai , HCM cho “ Trong đấu tranh gian khổ chông kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùgn bạo lực CM chống lại bảo lực phản cm, giành lấy quyền bảo vệ quyền” 56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM CHO CÁC LỚP HỌC TẠI NVH PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN www.Diachu.ning.com Địa cập nhật tài liệu ôn thi -Phần mềm thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân www.Diachu.ning.com Địa cập nhật tài liệu ôn thi -Phần mềm thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU Câu 15:Vì phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc vào nghiệp đổi nước ta Trả lời: Vì lý sau 1.Khơi dậy CN yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ tổ quốc: Trong đổi Đảng ta khẳng định tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh quan hệ dân tộc giai cấp, dân tộc quốc tế độc lập dân tộc CNXH nhằm tạo nguồn lực để phát triển đất nước Trong cần phát huy tối đa nguồn nội lực, nguồn lực người (trí tuệ, truyền thống dân tộc, vốn, tài nguyên) kiên không chịu nghèo hèn, thấp kém, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa vững bước tiến lên CNXH Nhận thức giải vấn đề dân tộc quan điểm giai cấp CN: Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao chủ nghĩa yêu nước vững vàng lập trường giai cấp CN giải vấn đề dân tộc Đảng ta khẳng định: Giai cấp CN Việt Nam giai cấp độc quyền lãnh đạo CM Việt Nam từ có Đảng Đại đoàn kết phải tảng liên minh công nông trí thức giai cấp CN lãnh đạo Trong giành, giữ quyền phải sử dụng bạo lực CM quần chúng chống lại bạo lực phản CM Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc CNXH: Đây nguyên tắc bất biến cần vận dụng hoàn cảnh (Phong trào CM giới có lúc tả, có lúc hữu, lúc nhấn mạnh lợi ích giai cấp coi nhẹ lợi ích dân tộc, gần lại gạt bỏ lợi ích giai cấp, tuyệt đối lợi ích dân tộc, từ bỏ CM, từ bỏ CN quốc tế vô sản Đảng ta khẳng định: Dù Liên Xô, Đông Âu tan rã, giới biến động, đấu tranh giai cấp dân tộc diễn nhiều hình thức khác, không buông lơi quyền lợi giai cấp, nhấn mạnh lợi ích dân tộc làm suy yếu phong trào CM giới, tan rã CNXH, bùng phát xung đột dân tộc, tôn giáo, lãnh thổ làm giàu cho bọn lái súng,…) Cần chống lại quan điểm cho đất nước theo đường được, không thiết độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, CNXH lý tưởng không tưởng, ép ta từ bỏ CNXH, đa nguyên trị, từ bỏ lãnh đạo Đảng để có tự tư sản Đảng ta khẳng định xây dựng CNXH mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU chủ, văn minh" không vấn đề giai cấp mà vấn đề dân tộc, Việt Nam có Đảng CS Việt Nam đại biểu cho lợi ích giai cấp CN,nhân dân lao động dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết thực mục tiêu nêu lệch lạc tư tưởng tả hữu trái với tư tưởng Hồ Chí Minh Chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc, giải tốt mối quan hệ dân tộc anh em đại gia đình dân tộc Việt Nam: Trong đổi mới, Đảng ta lấy mục tiêu dân giàu nước mạnh… làm điểm tương đồng, đồng thời chấp nhận điểm khác không trái với lợi ích dân tộc (5 ngón tay có ngón dài ngón vắn, dù dài vắn hợp lại nơi lòng bàn tay), giương cao cờ đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh để hoàn thành mục tiêu ĐH rõ: vấn đề dân tộc đại đoàn kết có vị trí chiến lược CM Việt Nam Bác Hồ rõ: Đồng bào miền núi có truyền thống cần cù CM kháng chiến, có nhiều công trạng vẻ vang oanh liệt Người thị phải chăm lo phát triển KT-XH vùng dân tộc miền núi, thực đền ơn đáp nghĩa với đồng bào Những năm đổi vừa qua, đời sống vùng dân tộc có chuyển biến rõ rệt, song nhìn chung nghèo, khó khăn nhiều, tới phải đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế hàng hóa , xóa đói nghèo, nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ, chống kì thị dân tộc, tự ty dân tộc, dân tộc hẹp hòi Câu 16: Không có quý độc lập, tự hay có quý độc lập tự do? Chứng minh trả lời Trả lời: Là người dân đất nước độc lập, ta tìm, đọc, hiểu tự độc lập phải đổ xương máu bao hệ Là dân nước nô lệ tìm đường cứu nước, nhiều lần chứng kiến tội ác dã man CN thực dân đồng bào dân tộc bị áp giới, người thấy rõ dân tộc quyền bình đẳng dân tộc độc lập, tự Muốn có bình đẳng dân tộc dân tộc thuộc địa phải giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân Nên độc lập dân tộc phải thể điểm sau: Dân tộc phải độc lập toàn diện trị, kinh tế, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ quan trọng độc lập trị Mọi vấn đề chủ quyền quốc gia phải người dân nước tự định Nền độc lập thực phải thể sống ấm no, tự do, hạnh phúc người dân Vì thế, độc lập Việt nam phải theo nguyên tắc nước Việt nam người Việt Nam, vấn đề chủ quyền quốc gia phải người dân Việt Nam tự định, can thiệp www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU nước Quyền độc lập, bình đẳng dân tộc quyền thiêng liêng, quý giá bất khả xâm phạm “Không có quý độc lập tự do” lẽ sống, triết lý Cách mạng Hồ Chí Minh dân tộc VIệt Nam Đó nguồn cổ vũ to lớn dân tộc bị áp bức, đấu tranh cho độc lập tự do, thống đất nước, dân chủ, ấm no, hạnh phúc người dân KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO Trương Đình Lãm (1945 - 2000) Toàn dân ta hân hoan xây dựng vùng Giải phóng Toàn dân ta reo vui cờ cách mạng Dân ta không làm nô lệ Dân ta lòng đánh đuổi xâm lăng Cờ Giải phóng bay trời Sài Gòn Tình Bắc Nam nối lại ngày Câu 17: Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam, hình thành từ lâu đời lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc + Hồ Chí Minh tiếp cận tư tưởng CNXH từ phương diện kinh tế Hồ Chí Minh tiếp thu nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo đưa nhiều kiến giải phù hợp với Việt Nam Người khẳng định vai trò định sức sản xuất phát triển xã hội chuyển biến từ xã hội sang xã hội Trên sở tảng kinh tế mới, chủ nghĩa xã hội xác lập hệ thống giá trị đặc thù mang tính nhân thấm sâu vào quan hệ xã hội Bác khẳng định, lịch sử loài người có hình thức quan hệ sản xuất chính, nhấn mạnh “ quốc gia dân tộc trải qua bước phát triển vậy” Bác sớm đến với tư tưởng độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn tư chủ nghĩa + Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hoá, đưa văn hoá thâm nhập vào trị, kinh tế tạo nên thống biện chứng văn hoá, kinh tế trị + Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức Chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ nghĩa cá nhân www.Diachu.ning.com Nơi cập nhật tài liệu-Phần mềm thi NEU
- Xem thêm -

Xem thêm: 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án, 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án, 56 câu tư tưởng hồ chí minh có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay