(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

27 158 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:14

(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH HM PHN PHU KHấM PHON CHấT LƯợNG Tổ CHứC CƠ sở ĐảNG THUộC ĐảNG Bộ Bộ AN NINH CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO GIAI đoạn HIệN NAY TểM TT LUN N TIN S Chuyờn ngnh: Xõy dng ng v Chớnh quyn nh nc Mó s: 62 31 02 03 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ng i h ng d n khoa h c: PGS.TS Nguyn Minh Tun TS Ngụ Bớch Ngc Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti T chc c s ng (TCCS) l nn tng ca ng, l ht nhõn chớnh tr c s Do ú, cht lng ca TCCS l quan trng cú ý ngha quyt nh n nng lc lónh o v sc chin u ca ton ng Tuy nhiờn, vic xõy dng, cng c, nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B an ninh Cng hũa dõn ch nhõn dõn (CHDCND) Lo thi gian qua cũn bc l nhiu hn ch, khuyt im, nh hng khụng nh n vic thc hin nhim v bo v an ninh quc gia, gi gỡn trt t an ton xó hi nh: - Mt s cp y cha nhn thc y , sõu sc v trớ, vai trũ, chc nng, nhim v ca TCCS, ú cha thng xuyờn quan tõm n vic cng c, xõy dng t chc ng sch, vng mnh - Mt s cp y, t chc ng ng b cha phỏt huy c vai trũ lónh o ton din, nht l i vi cụng tỏc chuyờn mụn v cụng tỏc t chc cỏn b - Vic ỏnh giỏ cht lng TCCS v cht lng i ng ng viờn nhiu t chc ng cũn mang tớnh hỡnh thc, cha ỳng thc cht - Cht lng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt v k lut ng cũn hn ch mt s TCCS - Cụng tỏc qun lý ng viờn mt s TCCS cũn lng lo, cũn nng v qun lớ thụng qua h s, cha chỳ trng qun lý cỏc mt hot ng khỏc nh phm cht o c, li sng, sinh hot - Tỡnh hỡnh th gii, khu vc cú nhiu din bin mau chúng, phc v khú lng ó tỏc ng rt ln n tt c cỏc lnh vc ú cú lnh vc an ninh trt t - nc, mt trỏi ca c ch th trng tỏc ng n nhiu lnh vc i sng xó hi; ch ngha quc v cỏc th lc thự ch tng cng chng phỏ ng v Nh nc; mt s loi ti phm cú xu hng gia tng v s lng, tinh vi v hỡnh thc hot ng ó xut hin nhiu v an ninh trt t mang tớnh phi truyn thng Do ú, nhim v bo v an ninh quc gia v gi gỡn trt t an ton xó hi ca lc lng an ninh Lo hin cng khú khn v nng n hn bao gi ht khc phc nhng hn ch, khuyt im núi trờn, trc yờu cu nhim v mi,trc s din bin phc ca tỡnh hỡnh nc v quc t, nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo sc lónh o, ỏp ng yờu cu nhim v an ninh quc gia v gi gỡn trt t an ton xó hi tỡnh hỡnh mi l ht sc cp thit Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 M c ớch c a lu n ỏn Trờn c s lm rừ nhng lý lun v thc tin v cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo, lun ỏn xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo n nm 2025 2.2 Nhi m v c a lu n ỏn - Tng quan nhng cụng trỡnh khoa hc tiờu biu v ngoi nc cú liờn quan trc tip n ti lun ỏn - Khỏi quỏt v ng b B an ninh, lm rừ khỏi nim, v trớ, vai trũ, chc nng, nhim v v c im ca t chc c s ng thuc ng b B an ninh CHDCND Lo - Lm rừ c im, nhng quan nim v cht lng, tiờu ỏnh giỏ cht lng ca TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo giai on hin - iu tra, kho sỏt, ỏnh giỏ ỳng thc trng cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo t nm 2009 n nay; nờu nguyờn nhõn ca thc trng v rỳt nhng kinh nghim - Nờu phng hng v xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo n nm 2025 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i t ng nghiờn c u Lun ỏn nghiờn cu cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo giai on hin 3.2 Ph m vi nghiờn c u Cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo t nm 2009 n Phng hng v nhng gii phỏp xut lun ỏn cú giỏ tr n nm 2025 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lu n Lun ỏn c thc hin trờn c s ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh, ch tch Cay Xn Phom vi Hn v xõy dng ng, nht l v TCCS ng thi k tha cú chn lc nhng kt qu nghiờn cu v mt lý lun ca cỏc cụng trỡnh khoa hc cú liờn quan 4.2 C s th c ti n C s thc tin ca lun ỏn l thc trng cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo, cỏc bỏo cỏo tng kt, ỏnh giỏ cht lng cỏc TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo t nm 2009 n 4.3 Ph ng phỏp nghiờn c u Lun ỏn s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, cỏc phng phỏp nghiờn cu ca cỏc khoa hc liờn ngnh v chuyờn ngnh nh: phng phỏp logic - lch s, phng phỏp phõn tớch - tng hp, phng phỏp iu tra kho sỏt, thng kờ, c bit chỳ trng phng phỏp tng kt thc tin úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn - Lun ỏn a quan nim v tiờu ỏnh giỏ cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo giai on hin - Lun ỏn ó ỏnh giỏ ỳng thc trng cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo t nm 2009 n nay; nờu nguyờn nhõn ca thc trng v rỳt nhng kinh nghim - Lun ỏn xut nhng gii phỏp nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B an ninh nc CHDCND Lo n nm 2025 í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Lun ỏn ó gúp phn lm sỏng t nhng lý lun v cht lng TCCS v tiờu ỏnh giỏ cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo, kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cú th c dựng lm ti liu tham kho cho cỏc TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo cụng tỏc xõy dng TCCS sch, vng mnh, ỏp ng yờu cu, nhim v tỡnh hỡnh mi ng thi, kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cũn cú th c s dng lm ti liu tham kho ging dy, hc v nghiờn cu mụn hc xõy dng ng cỏc trng chớnh tr Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti, kt lun, danh mc ti liu tham kho v phn ph lc, lun ỏn gm chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 CC CễNG TRèNH NGHIấN C U C A TC GI TRONG N C 1.1.1 Sỏch v ti khoa hc 1.1.1.1 Sỏch - Sỏch Cuc sng v s nghip v i ca Ch tch Cay Xn Phụm Vi Hn v nhõn ca nc Lo Ban tuyờn giỏo Trung ng ng NDCM Lo xut bn nm 2005 - Sỏch 45 nm trng thnh v phỏt trin ca lc lng an ninh B an ninh Lo nghiờn cu tng kt v xut bn nm 2006 - Sỏch Lut lc lng an ninh B an ninh kt hp vi Cc tuyờn truyn B T phỏp xut bn nm 2007, Nxb Quc gia Viờng Chn Lo 1.1.1.2 ti khoa h c - ti khoa hc cp khoa: Xõy dng t chc c s ng sch vng mnh gn vi xõy dng n v c s vng mnh ton din lc lng An ninh Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo hin ti nhúm tỏc gi Khoa cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr Trng Cao ng chớnh tr an ninh thc hin nm 2010 - ti khoa hc cp B Xõy dng t chc c s ng sch vng mnh kt hp vi xõy dng n v c s vng mnh ton din giai on hin õy l cụng trỡnh khoa hc ca Tng cc chớnh tr B an ninh CHDCND Lo nm 2001 1.1.2 Lun ỏn, lun 1.1.2.1 Lu n ỏn - Lun ỏn tin s xõy dng ng ca Bun Phờng S Pa Xt: Cht lng t chc c s ng cỏc s on b binh quõn i nhõn dõn Lo thi k i mi Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh nm 2010 1.1.2.2 Lu n - Lun Thc s xõy dng ng ca Ku Dang S Sụm Pụng:Cht lng cỏc chi b c s bn Tnh Viờng chn Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo giai on hin nay, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, nm 2007 - Lun Thc s ca tỏc gi Sn Ti Pht uụng Sớt: Nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng thuc ng b Tng cc tham mu Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin nay, Hc vin Chớnh tr Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, nm 2009 - Lun Thc s ca Boun Lay Sou li vanh: Cht lng cỏc ng b cm bn tnh Bụ Ly khm Xay nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo giai on hin nay, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, nm 2015 1.2 CC CễNG TRèNH KHOA HC NGOI NC 1.2.1 Sỏch v ti khoa hc 1.2.1.1 Sỏch - Sỏch: Nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca ng thi k mi th tỏc gi Nguyn Phỳ Trng, Tụ Huy Ra v Trn khc Vit, H Ni, 2004 - Sỏch: Nõng cao cht lng ng b xó thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn ca tỏc gi Dng Trung í, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 1.2.1.2 ti khoa h c - ti khoa hc cp B: Xõy dng t chc c s ng sch vng mnh gn vi xõy dng n v c s vng mnh ton din giai on mi Tng cc Chớnh tr Quõn i nhõn dõn Viờt Nam, H Ni, 2000 - ti khoa hc cp B, B T lnh b biờn phũng v: Xõy dng t chc c s ng v i ng ng viờn n biờn phũng ỏp ng ũi hi thi k mi, Tỏc gi Nguyn Xuõn Qung lm ch nhim, H Ni, 1998 - ti khoa hc cp B: Nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca t chc c s ng v cht lng ng viờn, Nguyn Ngc Thnh lm ch biờn, Ban T chc Trung ng ch trỡ 1.2.2 Lun ỏn, lun 1.2.2.1 Lu n ỏn - Lun ỏn tin s khoa hc lch s, chuyờn ngnh Xõy dng ng ca Ngc Ninh, Nõng cao cht lng t chc c s ng nụng thụn (cp xó) ng bng sụng Hng hin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, 1995 - Lun ỏn tin s khoa hc lch s ca Cao Xuõn Thng v Nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng cỏc trung on khụng quõn chin u hin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni, 2001 - Lun ỏn tin s khoa hc lch s ca Nguyn c i Nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng nụng thụn vựng cao phớa Bc thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 2001 1.2.2.2 Lu n - Hong Minh Tin, Nõng cao cht lng sinh hot chi b khoa giỏo viờn Hc vin Hi quõn hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, 2005 - Lun thc s ca H Ngc ng, Cht lng t chc c s ng cỏc doanh nghip nh nc ng b Tng Cụng ty Xõy dng Si Gũn giai on hin Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, 2007 - Th Phng Tho, Cht lng t chc c s ng thuc ng b Cụng an tnh H Nam giai on hin Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, 2013 - Trng Quang Vit, T chc c s ng nụng thụn vic n nh chớnh tr - xó hi Kon Tum hin nay, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, 2007 - Lờ c Chung, Cht lng cỏc ng b xó nỳi din c bit khú khn ca tnh Thanh Húa giai on hin Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, 2013 Tiu kt chng T nhng phõn tớch trờn cú th rỳt nghiờn cu Cht lng t chc c s ng thuc ng b B An ninh cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo giai on hin l ht sc cn thit v cp bỏch, nhm nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo Chng CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO NHNG VN Lí LUN V THC TIN 2.1 NG B B AN NINH V T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO 2.1.1 Khỏi quỏt v ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo ng b B An ninh cú 13 ng b c s v 189 chi b thuc ng b vi 3485 ng viờn (624 ng viờn l n), ng viờn d b l 463 (85 ng viờn d b l n) C quan lónh o ca ng b B An ninh l i hi i biu ng b B An ninh vi nhim k nm, gia hai k i hi, c quan lónh o ca ng b B An ninh l ng y B An ninh ng y B An ninh B Chớnh tr ch nh, cú 15 y vin, t di s lónh o ca Ban Chp hnh Trung ng m trc tip, thng xuyờn l B Chớnh tr, Ban Bớ th Gia hai k hp ca ng y B An ninh, c quan lónh o l Ban Thng v ng y B An ninh S lng y viờn Ban Thng v khụng quỏ mt phn ba tng s y viờn ng y B An ninh 2.1.2 T chc c s ng thuc ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo - Khỏi nim, v trớ, vai trũ, chc nng, nhim v v c im 2.1.2.1 Khỏi ni m t ch c c s ng thu c ng b B An ninh C ng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Theo Quy nh s 02/BCT ngy 20/04/2004 ca B Chớnh tr, t chc ng lc lng an ninh theo mụ hỡnh h thng dc t Trung ng n cỏc n v c s ca lc lng an ninh a phng 11 2.2.2 Tiờu ỏnh giỏ cht lng t chc c s ng Vic ỏnh giỏ cht lng TCCS thuc ng b B an ninh CHDCND Lo cn da trờn cỏc tiờu sau: Mt l, cht lng lónh o thc hin nhim v chớnh tr Hai l, cht lng lónh o cụng tỏc chớnh tr t tng Ba l, cht lng lónh o xõy dng c quan n v v cỏc t chc chớnh tr - xó hi n v Bn l, cht lng cụng tỏc xõy dng ni b ng v cụng tỏc t chc cỏn b ca c quan n v Nm l, cht lng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, khen thng v thi hnh k lut TCCS Tiu kt chng T chc c s ng l nn tng ca ng, ht nhõn lónh o chớnh tr c s, cht lng cu TCCS quan h mt thit nng lc lónh o v sc chin u ca ton ng v cht lng thc hin nhim v chớnh tr ca TCCS v nhim v cỏch mng Bi vy, nõng cao cht lng ca TCCS l rt cn thit hin Vi v trớ, vai trũ, chc nng, nhim v, v c im ca TCCS thuc ng b B an ninh Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo cho thy, vic nõng cao cht lng ca cỏc TCCS ny thc s l rt cn thit v cp bỏch nhm gúp phn xõy dng lc lng ANND Lo chớnh quy, tinh nhu v tng bc hin i m bo hon thnh thng li nhim v bo v ANQG v TTATXH Cht lng ca TCCS thuc ng b B An ninh l kh nng quỏn trit, nm vng v dng ỳng n, sỏng to ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc, cỏc ch th, ngh quyt ca ng y B An ninh v ca cp trờn ra, c th húa ỳng n nhim v chớnh tr v t chc thc hin, tin hnh cụng tỏc kim tra giỏm sỏt bo m hon thnh xut sc nhim v trờn giao 12 Chng CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO THC TRNG, NGUYấN NHN V KINH NGHIM 3.1 THC TRNG CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH NC CNG HềA DN CH NHN DN LO 3.1.1 u im 3.1.1.1 V ch t l ng lónh o th c hi n nhi m v chớnh tr , ngh quy t, t ch c th c hi n ngh quy t Cht lng lónh o thc hin nhim v chớnh tr ca cỏc TCCS thuc ng b B an ninh t c nhng nm qua th hin kt qu thc hin mt cụng tỏc ca cỏc c quan, n v cng nh s lónh o, ch o kp thi, sỏng sut ca ng y B An ninh thi gian qua 3.1.1.2 V ch t l ng lónh o cụng tỏc giỏo d c chớnh tr , t t ng cho cỏn b , ng viờn v qu n chỳng nhõn dõn Tt c cỏc cp y, cỏc TCCS thuc ng b BAn ninh ó thng xuyờn tin hnh cụng tỏc ph bin, quỏn trit ch trng, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc v quy nh ca ngnh n cỏn b, ng viờn nht l nhng ch trng chớnh sỏch mi, nhng liờn quan n nhim v ca lc lng an ninh, bng cỏc hỡnh thc phong phỳ, phự hp vi c im ca tng c quan, n v 3.1.1.3 V ch t l ng lónh o xõy d ng c quan, n v v cỏc t ch c chớnh tr - xó h i T nm 2012 n nay, mụ hỡnh cỏc t chc qun chỳng ca B An ninh ang cú s thay i theo hng tớch cc Theo ú, cỏc cp y c s cng ang lónh o cỏc on th qun chỳng c quan n, n v kin ton t chc b mỏy thng nht t trờn xung c s Hng nm, TCCS cú ngh quyt chuyờn v lónh o cỏc t chc chớnh tr - xó hi, to iu kin cho cỏc on th qun chỳng hot ng ỳng iu l, chc nng, nhim v, gúp phn quan trng giỳp cp y cụng tỏc qun lý cỏn b, ng viờn, nm 13 bt tõm t tỡnh cm, din bin t tng v rốn luyn cỏn b lónh o cỏc on th qun chỳng 3.1.1.4 V ch t l ng cụng tỏc xõy d ng ng Cụng tỏc xõy dng ng c cỏc TCCS thuc ng b B an ninh c bit quan tõm Trong nhng nm va qua ó t c nhiu kt qu tớch cc trờn tt c cỏc mt sau: - Xõy dng TCCS vng v chớnh tr, t tng - Xõy dng TCCS mnh v t chc - Lm tt cụng tỏc phỏt trin ng viờn 3.1.1.5 Ch t l ng th c hi n nhi m v th ng, k lu t ng ki m tra, giỏm sỏt, khen Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, khen thng v k lut cỏc TCCS c thc hin khỏ nghiờm tỳc v em li hiu qu nht nh Qua kim tra, giỏm sỏt, phỏt hin t chc ng, ng viờn vi phm Mt b phn ng viờn qua kim tra b x lý k lut, gúp phn lm cho cỏc quy nh ca ng, phỏp lut ca Nh nc v cỏc quy nh ca n v c tụn trng v thc thi nghiờm tỳc 3.1.2 Hn ch, khuyt im 3.1.2.1 H n ch , khuy t i m lónh o th c hi n nhi m v chớnh tr Trong lónh o thc hin nhim v chớnh tr cũn tn ti mt s hn ch sau: cụng tỏc nm tỡnh hỡnh v tham mu chin lc trờn mt s lnh vc cha sỏt, cụng tỏc u tranh chng õm mu din bin hũa bỡnh cha to c th trn mnh, u tranh phn bỏc nhng lun iu trỏi ca cỏc th lc thự ch cũn hn ch, cụng tỏc nghip v c bn hiu qu cha cao v.v 3.1.2.2 H n ch , khuy t i m cụng tỏc giỏo d c chớnh tr , t t ng cho cỏn b , ng viờn v nhõn dõn Cụng tỏc ph bin quỏn trit cỏc ch trng chớnh sỏch ca cp trờn mt s TCCS cũn chm; mt s cp y mt s c quan, n v cha tht s quan tõm ỳng mc n cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, t tng cho cỏn b ng viờn v chin s; mt s cp y ng b, chi b c quan n v 14 cha quỏn trit sõu sc ng li, quan im ca ng v nhim v bo v an ninh chớnh tr v trt t an ton xó hi giai on hin 3.1.2.3 H n ch , khuy t i m lónh o c quan, n v v cỏc on th chớnh tr xó h i Hot ng ca t chc on niờn, hi ph n c s cha thng xuyờn, cũn b ng lỳng tỳng xõy dng k hoch, ni dung v la chn hỡnh thc hot ng; mt s cp y, t chc ng v ngi ng u c quan, n v cha quan tõm ỳng mc 3.1.2.4 H n ch , khuy t i m lónh o cụng tỏc xõy d ng n i b ng v cụng tỏc t ch c cỏn b c a c quan, n v Trong quỏ trỡnh trin khai thc hin ch chớnh y, chớnh tr viờn n v c ng, chin u trung v cú tớnh c thự ANND cũn chm; trỡnh ca mt b phn cỏn b, ng viờn nht l kh nng tin hc, ngoi ng khụng ỏp ng c yờu cu t ra; vic ng dng cụng ngh thụng tin cụng tỏc ng cũn ớt, phng tin k thut trang b cho hot ng cụng tỏc ng cũn lc hu, chm c thay th b sung cho phự hp theo yờu cu cụng tỏc 3.1.2.5 H n ch cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt, th c hnh khen th ng, k lu t ng Mt s cp y cha thc s coi trng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt; cha coi kim tra, giỏm sỏt l chc nng lónh o quan trng ca TCCS Th hin ch yu tỡnh trng th ng, thiu k hoch v thc hnh nhim v kim tra thng xuyờn; mt s TCCS, vic thc hin cụng khai, dõn ch kim tra, giỏm sỏt cha thc s c coi trng lm cho ng viờn, qun chỳng thiu tin tng 3.2 NGUYấN NHN C A TH C TR NG V NH NG KINH NGHI M 3.2.1 Nguyờn nhõn ca thc trng 3.2.1.1 Nguyờn nhõn c a u i m Nhng kt qu t c vic nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo nhng nm va qua l nhng nguyờn nhõn ch yu sau: 15 Mt l: Cỏc cp y ng luụn luụn quỏn trit quan im, ch trng ch o ca Trung ng nhim v c th nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo Hai l: Cỏc cp y ng thuc ng b B An ninh thng xuyờn i mi ni dung, phng thc lónh o Ba l: ng y B An ninh thng xuyờn cng c, kin ton TCCS v nõng cao cht lng cp y c s Bn l: i ng cỏn b, ng viờn c nõng cao trỡnh , nng lc v mi mt, phỏt huy tt vai trũ tin phong gng mu, tớch cc rốn luyn, tu dng, phn u trng thnh Nm l: Thng xuyờn quan tõm nõng cao cht lng ca c quan giỳp vic cp y c s v cụng tỏc ng Sỏu l: Cú s lónh o, ch o cht ch ca cp trờn v s phi hp tớch cc ca cỏc cp y, ch huy, cỏc t chc qun chỳng vi t chc ng, chớnh quyn v nhõn dõn a phng trờn a bn úng quõn ca n v 3.2.1.2 Nguyờn nhõn c a nh ng khuy t i m Nhng hn ch, khuyt im quỏ trỡnh xõy dng, nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo vựa qua xut phỏt t nhng nguyờn nhõn sau: Mt l: Mt s cp y cha thc s quan tõm n vic cng c, xõy dng TCCS Hai l: Mt s cp y cha nhn thc ỳng n v tm quan trng ca vic xõy dng v thc hin quy ch lm vic v khụng coi trng vic xõy dng, thc hin quy ch Ba l: Cũn s ớt cp y cha coi trng v tin hnh thng xuyờn cụng tỏc giỏo dc, rốn luyn, bi dng ng viờn Cụng tỏc qun lý ng viờn cú lỳc cũn buụng lng Bn l: Cú s ớt cp y viờn, th chi b khụng nm vng nghip v cụng tỏc ng, la chn ni dung sinh hot khụng chu ỏo, t chc iu hnh sinh hot chi b cũn lỳng tỳng 16 Nm l: Mt s cp y cũn hn ch vic dng v c th húa ch trng, ng li, nhim v ca ng, cp y cp trờn thnh nhim v chớnh tr ca cp mỡnh cho phự hp, dn n lung tỳng quỏ trỡnh lónh o, ch o t chc thc hin Sỏu l: Cỏc th lc thự ch chng phỏ ngy cng tinh vi, quyt lit; chỳng tng cng hot ng din bin hũa bỡnh, tuyờn truyn xuyờn tc ch trng, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc By l: Tỡnh hỡnh th gii v khu vc cú nhiu din bin phc tp, nhanh chúng, khú lng; tỏc ng khụng nh n mi mt ca CHDCND Lo 3.2.2 Nhng kinh nghim Mt l, tng cng vai trũ lónh o ca cp y cp trờn i vi cụng tỏc xõy dng, cng c TCCS Cp y cp trờn, nht l cp y trc tip ca TCCS thuc ng b cn cú s quan tõm thng xuyờn, sỏt n cụng tỏc xõy dng cỏc TCCS thuc phm vi qun lý; kp thi hng dn, nh hng v kim tra, giỏm sỏt i vi cụng tỏc xõy dng v nõng cao cht lng TCCS Hai l, phỏt huy vai trũ, trỏch nhim ca ngi th v cp y c s; cp y c s v ngi ng u cp y c s phi nõng cao nhn thc ỳng n, sõu sc v v trớ, vai trũ ca TCCS v cụng tỏc xõy dng, nõng cao cht lng TCCS Thc hin nguyờn tc ng lónh o ANND tuyt i, trc tip v ton din Ba l, cỏc ch trng, quan im ch o ca ng, ca cp y cp trờn v nhim v chớnh tr ca TCCS l hai nh hng quan trng nõng cao cht lng TCCS Bn l, tt c cỏc TCCS thuc ng b B An ninh, th trng c quan, n v, ng thi l th cp y, nờn ũi hi ngi lónh o phi nhn thc ỳng v mi v trớ ca mỡnh, nõng cao tớnh ng, tht s cụng tõm khỏch quan lónh o xõy dng quy ch lm vic xỏc nh rừ mi quan h gia th trng vi th v cp y bo m thc hin ỳng cỏc nguyờn tc t chc v sinh hot ng, trỏnh tỡnh trng c oỏn, chuyờn quyn hoc buụng lng vai trũ lónh o 17 Nm l, thng xuyờn cng c kin ton t chc, xõy dng v hon thin quy ch hot ng ca cỏc TCCS cho tng xng vi chc nng, nhim v v phự hp vi c im, tỡnh hỡnh c quan, n v Tiu kt chng Cht lng TCCS thuc ng b B An ninh ó tng bc c nõng cao Th hin ch yu nht, trng tõm nht l kt qu hon thnh nhim v chớnh tr v mi mt ca tt c cỏc n v trc thuc ú l s n nh chớnh tr ca t nc Lo, to iu kin hũa bỡnh, n nh t nc phỏt trin Th hin ca cht lng TCCS cũn nim tin ca nhõn dõn i vi lc lng ANND Lo thi k i mi Cht lng cỏc TCCS cũn th hin s on kt nht trớ, k cng k lut ca ngnh an ninh, tinh thn trỏch nhim vỡ nhõn dõn phc v ca tng ng viờn v mi cỏn b chin s Tuy nhiờn, so vi yờu cu nhim v thi k mi, cht lng ca cỏc TCCS cũn nhng hn ch bt cp Biu hin rừ nht l thc hin nhim v ca c quan, n v, nng lc lónh o v sc chin u cha cao, t chc thc hin ch trng, ng li, chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca Nh nc, nhim v ca ANND khụng nghiờm tỳc, cỏ bit cú trng hp sai phm Nng lc lónh o ca i ng cp y viờn cú mt hn ch, mt s cp y, TCCS khụng gi vng c nguyờn tc t chc, sinh hot v lónh o ca ng Vic s tng kt rỳt kinh nghim cha c coi trng, khụng ỏp ng yờu cu thc tin ca c quan, n v ó v ang t ra; nhng hn ch v khuyt im nờu trờn nhiu nguyờn nhõn c ch quan v khỏch quan, song nguyờn nhõn ch quan l ch yu Vỡ vy phi cú phng hng ỳng n v nhng gii phỏp ton din ng b, cú tớnh kh thi xõy dng, cng c v nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh ỏp ng c yờu cu, nhim v ca B An ninh thi k mi 18 Chng PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU NNG CAO CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO N NM 2025 4.1 NHNG YU T TC NG, MC TIấU, PHNG HNG NNG CAO CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO 4.1.1 Nhng yu t tỏc ng n nõng cao cht lng ca t chc c s ng thuc ng b B An Ninh - Yu t tỏc ng t th gii, khu vc * Thun li Trờn th gii hin ang din nhiu bin ng v cú c nhng o ln bt ng vi hng lot nhõn t ang tỏc ng ng thi trờn nhiu phng din ú l s phỏt trin nhy vt ca cỏch mng khoa hc - cụng ngh, s bựng n thụng tin vi gia tc ln, kinh t th trng v kinh t tri thc, ton cu húa v hi nhp quc t, bin i khớ hu v nguy c thm khớ hu ton cu ang e da s sng ca loi ngi * Khú khn Tỡnh hỡnh th gii v khu vc tip tc cú nhng din bin phc tp, nhanh chúng, sõu sc khú lng, t nhng nguy c v th thỏch khụng nh i vi cụng tỏc an ninh, ú cú cụng tỏc xõy dng ng; cụng tỏc xõy dng, nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh cng khụng nm ngoi nhng tỏc ng ú Tỡnh hỡnh hin cỏc th lc thự ch y mnh cỏc hot ng din bin hũa bỡnh chng phỏ cỏch mng Lo t nhiu hng, trờn tt c cỏc lnh vc vi nhng phng thc, th on rt a dng nguy him, ú chin tranh tõm lý, phỏ hoi t tng, phỏ hoi ni b, kớch ng biu tỡnh, bo lon l hng tn cụng chớnh cỏc nc trờn th gii Chỳng tng cng liờn kt ngoi, thõm nhp vo ni b tỡm chn, bi dng to dng ngn c phc v õm mu chuyn húa ch chớnh tr CHDCND Lo 19 - Yu t tỏc ng nc * Thun li Cụng cuc i mi ton din t nc theo nh hng xó hi ch ngha ng NDCM Lo xng, lónh o ó xỏc nh ch trng, ng li ỳng n Qua 30 nm i mi, t nc ó t c nhiu thnh tu ht sc quan trng, ó to th v lc a t nc bc vo th k phỏt trin v to iu kin cho s nghip thc hin CNH, HH t nc, tip tc thc hin hai nhim v chin lc xõy dng v bo v T quc, phn u thc hin mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi on kt dõn ch, cụng bng v minh * Khú khn Bờn cnh nhng mt tớch cc tỡnh hỡnh hin nay, mt trỏi ca c ch th trng l nhõn t quan chi phi, tỏc ng n mi mt ca i sng xó hi, n cỏc i tng ú cú i ng cỏn b, ng viờn S phõn húa giu nghốo chờnh lch nhau, v mc sng ngy cng rừ hn, s mai mt nhng giỏ tr o c, húa truyn thng, s gia tng cỏc t nn xó hi, li sng thc dng hng ngy, hng gi tỏc ng n nhn thc, chớnh tr, t tng ca cỏn b, ng viờn c quan, n v lm ny sinh tõm trng bn khon, lo lng; cú s ớt cỏn b, ng viờn thoỏi húa bin cht, vi phm k lut ca ng, phỏp lut ca Nh nc v phỏp lut, k lut ca lc lng an ninh phi x lý 4.1.2 Mc tiờu v phng hng nõng cao cht lng t chc c s ngthuc ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo * Mc tiờu Nang cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh, s sch, vng mnh ca tt c cỏc TCCS c v chớnh tr, t tng v t chc, nng lc, uy tớn ca i ng cỏn b, ng viờn TCCS phi thc s phỏt huy vai trũ l ht nhõn chớnh tr c s vi phng thc lónh o khoa hc ỏp ng c yờu cu nhim v ca giai on hin * Phng hng nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh n nm 2025 Mt l, trin khai thc hin nghiờm tỳc cỏc ch trng, quan im ch o ca ng v xõy dng TCCS 20 Hai l, tng cng cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, t tng, rốn luyn o c cỏch mng, li sng tỏc phong, k lut nghiờm minh ca cỏn b, ng viờn Ba l, thng xuyờn bi dng, khụng ngng nõng cao trỡnh nhn thc, nng lc cụng tỏc v trỏch nhim cho mi i tng cỏc c quan, n v Bn l, tng cng ton din cho c s, tip tc i mi cụng tỏc cỏn b v thc hin phõn cp mnh m cụng tỏc cỏn b cho c s Nm l, tip tc i mi, nõng cao cht lng lónh o ca cỏc cp y i vi cỏc on th qun chỳng 4.2 NHNG GII PHP CH YU NNG CAO CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO N NM 2025 4.2.1 Nõng cao nh n th c v trỏch nhi m c a cỏc c p y ng thu c ng b v nõng cao ch t l ng t ch c c s ng tỡnh hỡnh m i Nhn thc sõu sc v v trớ, vai trũ ca TCCS l nn tng, l ni m t chc ng v ng viờn gn bú mt thit vi qun chỳng, nm bt tõm t nguyn vng ca cỏn b, chin s, l ni quỏn trit, chp hnh ch trng, ng li, nhim v chớnh tr ca cp trờn c th húa, nhim v ca cp mỡnh v trc tip lónh o, ch o t chc thc hin nhim v 4.2.2 Tip tc i mi ni dung v phng thc lónh o ca cỏc t chc c s ng thuc ng b B An ninh Lo Ni dung lónh o ca cỏc TCCS thuc ng b B An ninh Lo l quỏn trit ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng, ch th mnh lnh ca cp trờn, nhim v, chớnh sỏch, cn c vo tỡnh hỡnh thc tin ca n v, ch trng, bin phỏp lónh o phự hp v trin khai t chc thc hin cú hiu qu 4.2.3 Nghiờn cu sp xp, kin ton mụ hỡnh t chc c s ng thuc ng b B An ninh Lo cho phự hp vi iu kin cụng tỏc Sp xp, kin ton TCCS thuc ng b B An ninh trung vo mt s trng tõm ct lừi cú nh hng n cht lng ca cỏc TCCS nh sau: 21 Mt l, kin ton mụ hỡnh TCCS thuc ng b B An ninh Hai l, kin ton nõng cao cht lng cp y c s Ba l, cn tng kt cỏc mụ hỡnh t chc ca TCCS thuc ng b B Anninh Lo 4.2.4 Thc hin tt cỏc nguyờn tc t chc v sinh hot ng, nõng cao cht lng t phờ bỡnh, phờ bỡnh, i mi v nõng cao cht lng sinh hot ng Mt l, thc hin nghiờm chnh nguyờn tc t chc v sinh hot ca ng ú nguyờn tc trung dõn ch l yờu cu quan trng hng u i vi mi t chc ng Hai l, cú quy ch thc hin nguyờn tc trung dõn ch v hng dn thc hin, chi y cn t chc thc hin nghiờm chnh nguyờn tc v hng dn ca cp trờn nhm nõng cao nhn thc trỏch nhim cho t chc ng, cỏn b, ng viờn v ni dung bn cht nguyờn tc trung dõn ch Ba l, lm tt nguyờn tc t phờ bỡnh v phờ bỡnh tng bc nõng cao cht lng t phờ bỡnh v phờ bỡnh chi b, ng b c s thuc ng b B An ninh Bn l, i mi ni dung, hỡnh thc sinh hot ng 4.2.5 Tng cng cụng tỏc phỏt trin ng, nõng cao cht lng i ng ng viờn, nõng cao cht lng ỏnh giỏ t chc c s ng v ng viờn Mt l, nõng cao cht lng cụng tỏc phỏt trin ng viờn Hai l, nõng cao cht lng i ng ng viờn, coi trng phỏt huy tớnh tin phong gng mu ca ng viờn TCCS thuc ng b B An ninh Ba l, nõng cao cht lng cụng tỏc ỏnh giỏ cht lng TCCS thuc ng b B An ninh 4.2.6 Phỏt huy vai trũ ca cỏc on th chớnh tr - xó hi vic nõng cao cht lng t chc c s ng T chc c s ng vng mnh quyt nh n cht lng hot ng cỏc on th chớnh tr - xó hi, ngc li cỏc on th chớnh tr - xó hi vng mnh hot ng tt, hon thnh nhim v chớnh tr l cn c ỏnh giỏ hiu qu lónh o ca ng 22 4.2.7 T ng c c p trờn ng s ch o, h ng d n, ki m tra c a ng y Mt l, kim tra, giỏm sỏt l chc nng lónh o ca ng Hai l, trung vo kim tra, giỏm sỏt t chc ng v ng viờn vic chp hnh cỏc nguyờn tc t chc v sinh hot ng Ba l, nõng cao nhn thc ca cỏc cp y v v trớ, ý ngha, tm quan trng ca cụng tỏc kim tra KT LUN T chc c s ng thuc ng b B An ninh c lp cỏc c quan, n v c s, cú tớnh c thự c quan B An ninh õy l c quan, n v quan trng trc tip phc v cỏc Tng cc, B ch huy tham mu cho ng y B An ninh lónh o B An ninh v v mụ, ch o cỏc mt cụng tỏc ton lc lng an ninh, lónh o B An ninh Do vy, cht lng cỏc TCCS ú cú ý ngha quan trng i vi vic thc hin thng li nhim v chớnh tr khụng ch ca c quan, n v ú m cũn i vi c lc lng an ninh Cht lng TCCS thuc ng b B An ninh l tng hp thuc tớnh, giỏ tr cỏc yu t v t chc, sinh hot v lónh o xõy dng TCCS TS,VM, thc hin tt chc nng lónh o mi mt i vi c quan, n v thuc quyn lónh o ca TCCS Nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh l v thc hin cú hiu qu cỏc ch trng, nhim v v gii phỏp lm cho cht lng TCCS thuc ng b B An ninh phỏt trin lờn mt tm cao mi nhm ỏp ng yờu cu nhim v bo v an ninh trt t v xõy dng lc lng an ninh tỡnh hỡnh mi Nhng nm qua, ng y B An ninh, cp y cỏc cp ng b B An ninh ó cú s quan tõm n cụng tỏc xõy dng ng núi chung v xõy dng TCCS núi riờng c v chớnh tr, t tng v t chc Bn thõn cỏc cp y c s v i ng cỏn b, ng viờn ca TCCS cng ngy cng nhn thc rừ hn v v trớ ca TCCS, trờn c s ch trng ch o ca cp trờn, ó ch ng tin hnh nhiu bin phỏp nõng cao cht lng TCCS nh: quỏn trit cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v cp trờn vic nhim v 23 chớnh tr ca cp mỡnh, i mi phng thc lónh o ca ng, kin ton t chc, b mỏy, c quan tham mu giỳp vic v cụng tỏc ng, nõng cao trỡnh ca i ng cỏn b, ng viờn, i mi, nõng cao cht lng cụng tỏc ỏnh giỏ cht lng, khen thng t chc ng, ng viờn Do ú, ó to nhng chuyn bin tớch cc v cht lng ca cỏc TCCS, c bn ỏp ng c yờu cu, nhim v cu cụng tỏc xõy dng ng, yờu cu, nhim v bo v an ninh trt t tỡnh hỡnh mi Tuy nhiờn, so vi yờu cu, cht lng v vic nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh thi gian qua cũn nhng hn ch, khuyt im nht nh, nh hng ln n vai trũ lónh o mi mt ca TCCS v cú mt cha ỏp ng c yờu cu, nhim v t Thi gian ti tỡnh hỡnh cú nhiu bin chuyn, nhim v cụng tỏc xõy dng ng v nhim v bo v ANQG, gi gỡn TTATXH CHDCND Lo t nhng yờu cu ũi hi mi ht sc nng n Tip tc nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh l mt yờu cu mang tớnh khỏch quan v mt nhng iu kin tiờn quyt, quyt nh n vic thc hin thng li nhim v ca lc lng An ninh Nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh phi trờn c s quỏn trit v thc hin nghiờm tỳc cỏc ch trng, gii phỏp ca ng ó nờu cỏc ngh quyt v cụng tỏc xõy dng ng; ng thi thc hin ng b cỏc gii phỏp ch yu sau: nõng cao nhn thc v trỏch nhim ca cp y cỏc cp xõy dng, cng c, nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh tỡnh hỡnh mi, tip tc i mi phng thc lónh o ca TCCS, nghiờn cu sp xp, kin ton TCCS, thc hin tt t phờ bỡnh v phờ bỡnh, nõng cao cht lng sinh hot ng, nht l chi b, nõng cao cht lng i ng ng viờn, coi trng phỏt huy tớnh tin phong ca ng viờn, nõng cao cht lng cụng tỏc ỏnh giỏ cht lng TCCS v ng viờn hng nm bo m ỳng thc cht, chng bnh thnh tớch, xõy dng cỏc t chc qun chỳng c quan, n v TS,VM, phỏt huy mnh m vai trũ tham gia xõy dng ng ca on th chớnh tr - xó hi, tng cng s ch o, hng dn, kim tra ca cp y cp trờn Kt qu v nhng kinh nghim ó t c thi gian qua l c s quan trng tip tc thc hin gii phỏp ó nờu 24 lun ỏn trờn, nhm nõng cao hn na cht lng ca TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo thi gian ti Nhim v bo v ANQG v trt t an ton l nhim v ht sc nng n v phc Cỏc cp y, TCCS c quan, n v phi trung lónh o thc hin cú hiu qu, nhim v bo v ANQG v trt t an ton phi trung lónh o cụng tỏc xõy dng ni b ng, xõy dng t chc ch huy, cỏc on th chớnh tr - xó hi c quan, n v vng mnh v phỏt huy tt vai trũ ca cỏc t chc ú thc hin nhim v ca c quan, n v tham gia xõy dng ng v nõng cao cht lng TCCS Nhm thc hin thng li nhim v chớnh tr ca c quan, n v thi k mi, TCCS c quan, n v phi khụng ngng nõng cao cht lng chớnh tr, t tng, t chc, nng lc lónh o v sc chin u cao ngang tm vi ũi hi ca nhim v tỡnh hỡnh mi t c yờu cu trờn c bn l cỏc ng b, chi b c quan, n v phi bỏm sỏt mc tiờu, phng hng, nhim v thi gian ti, phi nghiờn cu tỡm v tin hnh bng nhiu bin phỏp ng b mang tớnh kh thi nhm nõng cao cht lng TCCS Trong ú cn trung vo nhng gii phỏp c bn l mi cỏn b ng viờn, nht l cp y, t chc ng viờn i vi cụng tỏc xõy dng ng, xõy dng c quan, n v v nõng cao cht lng TCCS Tng cng vai trũ lónh o ca cp y, c quan chớnh tr cp trờn i vi TCCS, ng thi phỏt huy vai trũ ca t chc v on th chớnh tr - xó hi, kt hp cht ch vi chớnh quyn v nhõn dõn a phng tham gia xõy dng ng, xõy dng c quan, n v v nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh luụn ngang tm vi ũi hi ca nhim v bo v ANQG v trt t an ton giai on mi DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N LUN N Hm phn Phu Khờm Phon (2013), "Nõng cao cht lng lónh o ca cp y cỏc cp xõy dng v cng c t chc c s ng", Tp Kim tra, (8), tr.27-32 Hm phn Phu Khờm Phon (2013), "Mt s ni dung, phng thc ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo lónh o gi vng an ninh chớnh tr v trt t", Tp An ninh nhõn dõn, (57), tr.7-9 Hm phn Phu Khờm Phon (2014), "Cụng tỏc t chc, xõy dng ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo nm 2013-2014", Tp Lý lun chớnh tr, (1), tr.90-92 Hm phn Phu Khờm Phon (2015), "Cụng tỏc xõy dng v cng c t chc c s ng l chin lc quan trng ca ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo", Tp Giỏo dc lý lun, (234), tr.87-88 [...]... cán bộ đảng viên có độ tuổi bình quân khá trẻ, được đào tạo cơ bản, chủ yếu tập trung thống nhất từ các nhà trường thuộc Bộ An ninh 2.2 CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.2.1 Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2.2.1.1 Quan niệ m về chấ t lư ợ ng tổ. .. HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.1 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.1.1 Những yếu tố tác động đến nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An Ninh - Yếu tố tác động từ... TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Lào là những đảng bộ, chi bộ cơ sở được thành lập theo quy định của Điều lệ Đảng ở các đơn vị lực lượng an ninh cơ sở hoặc đơn vị cơ sở có đặc thù riêng 2.1.2.2 Vị trí, vai trò củ a tổ chứ c cơ sở đả ng thuộ c Đả ng bộ Bộ An ninh nư ớ c Cộ ng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giữ một vị trí hết sức quan... Chương 3 CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về chấ t lư ợ ng lãnh đạ o thự c hiệ n nhiệ m vụ chính trị , ra nghị quyế t, tổ chứ c thự c hiệ n nghị quyế t Chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm... cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có những đặc điểm sau: 10 - Các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Đảng ủy Bộ An ninh - Các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh thường xuyên có sự biến động về số lượng tổ chức và đảng viên - Các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh đa dạng về loại hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm... Chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ an ninh 11 2.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ an ninh CHDCND Lào cần dựa trên các tiêu chí sau: Một là, chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Hai là, chất lượng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng Ba là, chất lượng lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị và các tổ. .. của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị làm nảy sinh tâm trạng băn khoăn, lo lắng; có số ít cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và pháp luật, kỷ luật của lực lượng an ninh phải xử lý 4.1.2 Mục tiêu và phương hướng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảngthuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào * Mục tiêu Nang cao chất lượng TCCSĐ thuộc. .. hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một bộ phận hợp thành trong tổ chức cơ sở Đảng NDCM Lào, do đó cũng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng 2.1.2.3 Chứ c năng, nhiệ m vụ củ a tổ chứ c cơ sở đả ng thuộ c Đả ng bộ Bộ An ninh nư ớ c Cộ ng hòa Dân chủ Nhân dân Lào * Về chức năng: là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng thực hiện tốt chủ. .. toàn TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh tập trung vào một số vấn đề trọng tâm cốt lõi có ảnh hưởng đến chất lượng của các TCCSĐ như sau: 21 Một là, kiện toàn mô hình TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Hai là, kiện toàn nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở Ba là, cần tổng kết các mô hình tổ chức của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ Anninh Lào 4.2.4 Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng tự... tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng Ba là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra KẾT LUẬN Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh được lập ở các cơ quan, đơn vị cơ sở, có tính đặc thù ở cơ quan Bộ An ninh Đây là cơ quan, đơn vị quan trọng trực tiếp phục vụ các Tổng cục, Bộ chỉ huy
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay