(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

165 174 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:14

(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH HM PHN PHU KHấM PHON CHấT LƯợNG Tổ CHứC CƠ sở ĐảNG THUộC ĐảNG Bộ Bộ AN NINH CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO GIAI đoạn HIệN NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: XY DNG NG V CHNH QUYN NH N H NI - 2016 C HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH HM PHN PHU KHấM PHON CHấT LƯợNG Tổ CHứC CƠ sở ĐảNG THUộC ĐảNG Bộ Bộ AN NINH CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO GIAI đoạn HIệN NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: XY DNG NG V CHNH QUYN NH NC Mó s: 62 31 02 03 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN MINH TUN TS NGễ BCH NGC H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, ti liu lun ỏn trung thc, bo ủm tớnh khỏch quan Cỏc ti liu tham kho cú ngun gc xut x rừ rng H Ni, ngy 18 thỏng 01 nm 2016 Tỏc gi Hm Phn Phu Khờm Phon LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi Vit Nam 7 12 Chng 2: CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO - NHNG VN Lí LUN V THC TIN 2.1 ng b B An ninh v t chc c s ủng thuc ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 2.2 Cht lng t chc c s ủng v tiờu ủỏnh giỏ cht lng t chc c s ủng thuc ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 26 26 46 Chng 3: CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO - THC TRNG, NGUYấN NHN V KINH NGHIM 65 3.1 Thc trng cht lng t chc c s ủng thuc ng b B An ninh nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 3.2 Nguyờn nhõn v nhng kinh nghim 65 83 Chng 4: PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU NNG CAO CHT LNG T CHC C S NG THUC NG B B AN NINH CNG HềA DN CH NHN DN LO N NM 2025 109 4.1 Nhng yu t tỏc ủng, mc tiờu, phng hng nõng cao cht lng t chc c s ủng thuc ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 4.2 Nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng t chc c s ủng thuc ng b B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo ủn nm 2025 109 KT LUN 117 141 DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 144 145 153 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N : An ninh nhõn dõn ANQG : An ninh quc gia CHDCND : Cng hũa Dõn ch nhõn dõn CNH, HH : Cụng nghip húa, hin ủi húa NDCM : Nhõn dõn cỏch mng TCCS : T chc c s ủng TS,VM : Trong sch, vng mnh TTATXH : Trt t an ton xó hi VMTD : Vng mnh ton din M U Tớnh cp thit ca ủ ti T chc c s ủng (TCCS) "l nn tng ca ng, l ht nhõn chớnh tr c s" Do ủú, cht lng ca TCCS l ủ quan trng cú ý ngha quyt ủnh ủn nng lc lónh ủo v sc chin ủu ca ton ng Trong mi giai ủon cỏch mng, ng Nhõn dõn cỏch mng (NDCM) Lo luụn quan tõm xõy dng, cng c TCCS v chớnh tr, t tng v t chc ủ ủ sc ủỏp ng yờu cu, nhim v cỏch mng, gúp phn quan trng vo thng li ca s nghip ủi mi, ủy mnh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ (CNH, HH) ủt nc v hi nhp quc t An ninh nhõn dõn (ANND) l lc lng v trang trng yu ca ng NDCM v Nh nc Cng hũa Dõn ch nhõn dõn (CHDCND) Lo, cú chc nng tham mu cho ng, Nh nc v bo v an ninh quc gia (ANQG) v gi gỡn trt t an ton xó hi (TTATXH); qun lý nh nc v bo v ANQG v TTATXH; trc tip ủu tranh phũng, chng õm mu, hot ủng ca cỏc th lc thự ủch, cỏc loi ti phm v cỏc hnh vi vi phm phỏp lut v ANQG, TTATXH; t chc xõy dng lc lng ANND - lc lng nũng ct ca lc lng v trang s nghip bo v ANQG v gi gỡn TTATXH; qun lý nh nc cỏc lnh vc B An ninh Lo qun lý theo quy ủnh ca lut phỏp nc CHDCND Lo ủm bo thc hin tt cỏc chc nng, nhim v ủc giao, ng y B An ninh v lónh ủo B An ninh Lo xỏc ủnh phi xõy dng lc lng an ninh, trc ht l nõng cao nng lc lónh ủo v sc chin ủu ca cỏc TCCS thuc ng b B An ninh Lo thc s sch, vng mnh (TS,VM) õy l ủ quan trng, va thng xuyờn, va cp bỏch thc hin nhim v chớnh tr ca lc lng ANND TCCS thuc ng b B An ninh Lo ủc lp cỏc ủn v an ninh c s Do tớnh cht, chc nng, nhim v, ủc ủim ca cỏc ủn v c s cú nột ủc thự riờng, nờn cú nhiu loi hỡnh TCCS khỏc Trong nhng nm qua, quỏn trit cỏc quan ủim ch ủo ca ng NDCM Lo, ng y B An ninh Lo ủó trung ch ủo xõy dng, cng c cỏc TCCS lc lng an ninh núi chung v TCCS thuc ng b B An ninh Lo núi riờng TS,VM T ủú, to s chuyn bin mnh m, nõng cao nng lc lónh ủo v sc chin ủu ca cỏc TCCS, gúp phn thc hin thng li nhim v bo v ANQG, gi gỡn TTATXH, xõy dng lc lng ANND chớnh quy, tinh nhu, tng bc hin ủi, xng ủỏng l lc lng v trang trng yu ca Nh nc CHDCND Lo v l lc lng tin cy ca ng NDCM Lo Tuy nhiờn, vic xõy dng, cng c, nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh Lo thi gian qua cũn bc l nhiu hn ch, khuyt ủim, nh hng khụng nh ủn thc hin nhim v bo v ANQG, gi gỡn TTATXH Vn cũn mt s cp y cha nhn thc ủy ủ, sõu sc v trớ, vai trũ, chc nng, nhim v ca TCCS, ủú cha thng xuyờn quan tõm ủn vic cng c, xõy dng t chc ủng TS,VM Mt s cp y, t chc ủng ng b cha phỏt huy ủc vai trũ lónh ủo ủi vi cụng tỏc chuyờn mụn v cụng tỏc t chc cỏn b Vic ủỏnh giỏ cht lng TCCS v cht lng ủi ng ủng viờn nhiu t chc ủng cũn mang tớnh hỡnh thc, cha ủỳng thc cht Cht lng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt v k lut ng cũn hn ch mt s TCCS Cụng tỏc qun lý ủng viờn mt s TCCS lng lo, cũn nng v qun lý thụng qua h s, cha chỳ trng qun lý cỏc mt hot ủng khỏc nh phm cht ủo ủc, li sng, sinh hot Vic thc hin cỏc nguyờn tc t chc v sinh hot ủng mt s t chc ủng cha thng xuyờn nghiờm tỳc, ủú cht lng sinh hot chi b cha cao, cha phỏt huy ủc tớnh lónh ủo, tớnh giỏo dc v tớnh chin ủu sinh hot ủng mt s t chc ủng cũn tỡnh trng ủng viờn ngi khú, ngi kh, thiu rốn luyn tu dng v t tng, ủo ủc v chuyờn mụn nghip v, cũn t tng trung bỡnh ch ngha Nhng vng mc v mụ hỡnh t chc ca mt s TCCS cha phự hp nhng chm ủc nghiờn cu khc phc hoc ủó cú khc phc nhng hiu qu cũn hn ch Chớnh vỡ th TCCS cha th hin ủỳng vai trũ l ht nhõn lónh ủo chớnh tr c s, t ủú lm nh hng ti cht lng TCCS thuc ng b B An ninh, CHDCND Lo giai ủon hin Bờn cnh ủú, tỡnh hỡnh th gii, khu vc cú nhiu din bin mau chúng, phc tp, khú lng ủó tỏc ủng rt ln ủn tt c cỏc lnh vc, ủú cú lnh vc an ninh trt t nc, mt trỏi ca c ch th trng tỏc ủng ủn nhiu lnh vc ủi sng xó hi, ch ngha ủ quc v cỏc th lc thự ủch tng cng chng phỏ ng v Nh nc Tỡnh hỡnh an ninh trt t cng cú nhng din bin phc tp, mt s loi ti phm cú xu hng gia tng v s lng, tinh vi v hỡnh thc hot ủng ó xut hin nhiu ủ v an ninh trt t mang tớnh phi truyn thng Do ủú, nhim v bo v ANQG v gi gỡn TTATXH ca lc lng an ninh Lo hin cng khú khn v nng n hn bao gi ht khc phc nhng hn ch, khuyt ủim ca cỏc TCCS, trc yờu cu nhim v mi, trc s din bin phc ca tỡnh hỡnh nc v th gii, ủũi hi phi tip tc nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh Lo ủ ủ sc lónh ủo, ủỏp ng yờu cu, nhim v bo v an ninh trt t v gi gỡn TTATXH tỡnh hỡnh mi õy l ủ quan trng, cn thit phi ủc nghiờn cu c v mt lý lun v thc tin, ủc bit l phi tỡm nhng gii phỏp nõng cao cht lng TCCS Vỡ vy, tỏc gi chn ủ: "Cht lng t chc c s ủng thuc ng b B An ninh Cng ho Dõn ch nhõn dõn Lo giai ủon hin nay" lm ủ ti lun ỏn tin s khoa hc Xõy dng ng v Chớnh quyn nh nc Mc ủớch v nhim v nghiờn cu 2.1 c ủớch ca lun ỏn Trờn c s lm rừ nhng ủ lý lun v thc tin v cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo, lun ỏn ủ xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo ủn nm 2025 2.2 Nhi m v ca lun ỏn thc hin tt mc ủớch nờu trờn, lun ỏn cú nhng nhim v sau: - Tng quan nhng cụng trỡnh khoa hc tiờu biu v ngoi nc cú liờn quan trc tip ủn ủ ti lun ỏn - Lm rừ ủc ủim, quan nim v cht lng, tiờu ủỏnh giỏ cht lng ca TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo giai ủon hin - iu tra, kho sỏt, ủỏnh giỏ ủỳng thc trng cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo t nm 2009 ủn nay; nờu nguyờn nhõn ca thc trng v rỳt nhng kinh nghim - Nờu phng hng v ủ xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo ủn nm 2025 i tng v phm vi nghiờn cu it ng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo giai ủon hin Ph m vi nghiờn cu Lun ỏn trung nghiờn cu v cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo thi gian t nm 2009 ủn Phng hng v nhng gii phỏp ủ xut lun ỏn cú giỏ tr ủn nm 2025 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 s lý lun Lun ỏn ủc thc hin trờn c s ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh, Ch tch Cay Xn Phụm Vi Hn v xõy dng ng, nht l v TCCS ng thi lun ỏn k tha cú chn lc nhng kt qu nghiờn cu v mt lý lun ca cỏc cụng trỡnh khoa hc cú liờn quan 4.2 s th c ti n C s thc tin ca lun ỏn l thc trng cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo; hot ủng v cụng tỏc xõy dng ng ng b nhng nm qua, cỏc bỏo cỏo tng kt, ủỏnh giỏ cht lng cỏc TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo t nm 2009 ủn 4.3 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, cỏc phng phỏp nghiờn cu ca cỏc khoa hc liờn ngnh v chuyờn ngnh, ủú cú cỏc phng phỏp c th: lụgớc - lch s, phõn tớch - tng hp, ủiu tra, kho sỏt, thng kờ, ủc bit chỳ trng phng phỏp tng kt thc tin úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn - Lun ỏn quan nim v tiờu ủỏnh giỏ cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo giai ủon hin - Trờn c s ủỏnh giỏ thc trng cht lng TCCS thuc ng b B An ninh, khỏi quỏt nhng kinh nghim nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B an ninh nc CHDCND Lo - Lun ỏn ủ xut ni dung v nhng gii phỏp nõng cao cht lng TCCS thuc ng b B An ninh nc CHDCND Lo ủn nm 2025 í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn - Gúp phn lm rừ nhng ủ lý lun v cht lng TCCS v tiờu ủỏnh giỏ cht lng TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo - Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cú th ủc dựng lm ti liu tham kho cho cỏc TCCS thuc ng b B An ninh CHDCND Lo cụng tỏc xõy dng TCCS sch, vng mnh, ủỏp ng yờu cu nhim v tỡnh hỡnh mi 146 H Xuõn Do (2009), "Xõy dng, hon thin mụ hỡnh t chc c s ủng ủng b Cụng an Trung ng", Tp Cụng an nhõn dõn, (2), tr.23-27 10 H Xuõn Do (2009), "Mt s gii phỏp cng c, nõng cao cht lng t chc c s ủng ủng b Cụng an Trung ng", Tp Cụng an nhõn dõn, (5), tr.19-23 11 Lờ Vn Dng (ch biờn) (2000), Nõng cao nng lc v sc chin ủu ca cỏc t chc c s ng Quõn ủi, bo ủm xõy dng quõn ủi vng mnh v chớnh tr hon thnh xut sc nhim v mi tỡnh hung, Nxb Quõn ủi nhõn dõn Vit Nam, H Ni 12 ng Cng sn Vit Nam (2006), "Nõng cao cht lng t chc c s ng v ủng viờn", 2, Tp Xõy dng ng, H Ni 13 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin Hi ngh ln th t Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 14 ng Cng sn Vit Nam (2008), Ngh quyt Hi ngh ln th sỏu Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 15 ng Cng sn Vit Nam (2008), Vn kin ng thi k ủi mi v hi nhp (i hi VI, VII, VIII, IX v X), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (2009), Vn kin Hi ngh ln th chớn Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2011), iu l ng Cng sn Vit Nam khúa XI, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 19 H Ngc ng (2007), Cht lng t chc c s ủng cỏc doanh nghip nh nc ng b Tng Cụng ty Xõy dng Si Gũn giai ủon hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 20 Hong Vn ng (2005), Nõng cao nng lc lónh ủo v sc chin ủu t chc c s ủng ủn biờn phũng tuyn biờn gii ủt lin Vit Nam thi k mi, Lun ỏn tin s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 147 21 ng Thỏi Giỏp (2009), "Cụng tỏc chớnh tr t tng gúp phn nõng cao nng lc lónh ủo, sc chin ủu ca t chc c s ủng v cht lng ủi ng cỏn b, ủng viờn Cụng an nhõn dõn", Tp Khoa hc v giỏo dc an ninh, (5), tr.36-39 22 Khoa Cụng tỏc ủng, cụng tỏc chớnh tr (1997), Kt hp xõy dng t chc c s ủng sch vng mnh vi xõy dng ủn v c s vng mnh ton din Quõn ủi nhõn dõn Vit Nam hin nay, ti khoa hc cp khoa, Hc vin Chớnh tr - Quõn s, H Ni 23 Ku Dang S Sụm Pụng (2007), Cht lng cỏc chi b c s Bn tnh Viờng Chn Cng hũa Dõn ch nhõn dõn Lo giai ủon hin nay, Lun thc s xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 24 H Chớ Minh (1995), Ton tp, Tp 2, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 6, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 27 H Chớ Minh (1987), Ton tp, Tp 7, Nxb S tht, H Ni 28 H Chớ Minh (1995), Ton tp, Tp 9, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 29 H Chớ Minh (1987), Ton tp, Tp 10, Nxb S tht, H Ni 30 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 10, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 H Chớ Minh (2002), Ton tp, Tp 11, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 32 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 12, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 33 Phm nh Nhn (2007), "Mt s bin phỏp nõng cao cht lng sinh hot chi b ủng b Quõn ủi", Tp Giỏo dc lý lun chớnh tr quõn s, (6), tr.22-26 34 Nguyn Xuõn Quang (Ch nhim) (1998), Xõy dng t chc c s ủng v ủi ng ủng viờn ủụn biờn phũng ủỏp ng ủũi hi ca thi k mi, ti khoa hc B T lnh B ủi Biờn phũng, H Ni 35 Tụ Huy Ra, Trn khc Vit (2004), Nõng cao nng lc lónh ủo v sc chin ủu ca ng H Ni, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 148 36 Sc Sớt Pht uụng Sớt (2009), Nng lc lónh ủo v sc chin ủu ca t chc c s ủng thuc ủng b Tng cc tham mu Quõn ủi nhõn dõn Lo rong gii ủon hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 37 Som Phon Kheo Ni Ln Lt (2011), "Bi hc xõy dng t chc c s ủng sch vng manh, kt hp vi xõy Bn, Kum Bn phỏt trin Bn u, Kum Xiờng, Huyờn Khun", Tp Xõy dng ng, (122), tr.42-46 38 Th Phng Tho (2013), Cht lng t chc c s ủng thuc ng b Cụng an tnh H Nam giai ủon hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 39 Lờ Cm Thoa (2015), ỏnh giỏ cht lng cỏc ủng b phng thnh ph Cn Th giai ủon hin nay, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 40 Thoong Lng Khun Khm (2001), "Xõy dng t chc c s ủng sch vng mnh-bit lónh ủo ton din ca ủng b B Ch Huy An ninh Tnh Xay Ya Bu Ly", Tp Xõy dng ng, (34), tr.38-41 41 Cao Xuõn Thng (2000), Nõng cao nng lc lónh ủo v sc chin ủu ca t chc c s ủng cỏc trung ủon khụng quõn chin ủu hin nay, Lun ỏn tin s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 42 Hong Minh Tin (2001), Nõng cao cht lng sinh hot chi b khoa giỏo viờn Hc vin Hi quõn hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Quõn s, H Tõy 43 Nguyn Vn Tip (2011), "Mt s ủ v hon thiờn t chc ủng Cụng an nhõn dõn", Tp Cụng an nhõn dõn, (5), tr.3-6 44 Nguyn Khỏnh Ton (2010), "Xõy dng ng, xõy dng lc lng Cụng an nhõn dõn sch vng mnh tỡnh hỡnh mi", Tp Cng sn, (815), tr.10-14 149 45 Tụng Dờ Giang Giụng Xờng (2011), "Xõy dng t chc c s ủng vng mnh-bit lónh ủo ton din nụng thụn Tnh Ha Phn", Tp Xõy dng ng, (116), tr.24-28 46 Tng cc Chớnh tr Quõn ủi nhõn dõn Vit Nam (2000), Xõy dng t chc c s ủng sch vng mnh gn vi xõy dng ủn v c s vng mnh ton din giai ủon cỏch mng mi, ti khoa hc cp B 47 Nguyn Phỳ Trng, Tụ Huy Ra v Trn Khc Vit (2004), Nõng cao nng lc lónh ủo v sc chin ủu ca ng thi k mi, H Ni 48 Trung Tõm Biờn Son T in Bỏch Khoa (1995), T ủin Bỏch khoa Vit Nam, Tp 1, Nxb T ủin Bỏch khoa Vit Nam, H Ni 49 Nguyn Th T (2007), Nhng bin dng nguyờn tc trung dõn ch v gii phỏp khc phc, Hc vin Chớnh tr khu vc III 50 V.I.Lờnin (1979), Ton tp, Tp 7, Nxb Tin b, Mỏtxcva 51 V.I.Lờnin (1975), Ton tp, Tp 8, Nxb Tin b, Mỏtxcva 52 V.I.Lờnin (1979), Ton tp, Tp 17, Nxb Tin b, Mỏtxcva 53 V.I.Lờnin (1978), Ton tp, Tp 36, Nxb Tin b, Mỏt xcva 54 V.I.Lờnin (1974), Ton tp, Tp 41, Nxb Tin b, Mỏtxcva 55 V.I.Lờnin (1979), Ton tp, Tp 43, Nxb Tin b, Mỏtxcva 56 V.I.Lờnin (1978), Ton tp, Tp 54, Nxb Tin b, Mỏtxcva 57 Trng Quang Vit (2007), T chc c s ủng nụng thụn vic n ủnh chớnh tr - xó hi Kon Tum hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 58 Lờ Quý Vng (2006), "Nõng cao nng lc lónh ủo, sc chin ủu ca t chc c s ng Cụng an nhõn dõn", Tp Cụng an nhõn dõn, (2), tr.17-20 59 Nguyn Nh í (2011), i T ủin Ting Vit, Nxb i hc Quc gia Thnh ph H Chớ Mimh 60 V Trng í (2006), "Xõy dng kin ton cp y c s ủng Cụng an nhõn dõn sch vng mnh", Tp Cụng an nhõn dõn, (2), tr.25-29 150 * Ti liu ting Lo dch sang ting Vit 61 Ban T chc trung ng (1999), Quy ủnh s 11/BTCTW v tiờu chun chi b vng mnh bit lónh ủo ton din, Th ủụ Viờn Chn, Lo 62 Ban Tuyờn Giỏo Trung ng ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2005), Cuc sng v s nghip v ủi ca Ch tch Cay Xn Phụm Vi Hn v nhõn ca nc Lo, Viờng Chn 63 Ban Tuyờn hun Trung ng ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2007), Bỏo cỏo bi hp hun luyn ủng viờn thi k mi, Nxb Th ủụ Viờn Chn 64 B An ninh Lo (2006), Bỏo cỏo ti Hi Ngh cụng tỏc t chc ton ủng b B An ninh Cng hũa Dõn ch nhõn dõn Lo 65 B An ninh, Cc Tuyờn truyn v B T phỏp (2007), Lut lc lng an ninh, Nxb Quc gia, Viờng Chn 66 B An ninh Lo (2010), 45 nm trng thnh v phỏt trin ca lc lng an ninh, Nxb B An ninh, Viờng Chn 67 B Chớnh tr Trung ng ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1996), Ch th s 11/BCT v tng cng vai trũ lónh ủo ca cp y vic cng c, xõy dng t chc c s ng vng mnh, bit lónh ủo ton din Th ủụ Viờng Chn Lo 68 B Chớnh tr (1996), Quy ủnh s 06/Q-BCT ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo, ngy 05/03/1996, Lo 69 Cay Xn Phụm Vi Hn (1984), Bn Phỏt biu trc Hi ngh cụng tỏc t chc ton quc ln th 6, Nxb Viờng Chn, Lo 70 Cay Xn Phụm Vi Hn (1985), Tuyn tp, Tp 1, Nxb Viờng Chn, Lo 71 Cay Xn Phụm Vi Hn (1987), Tuyn tp, Tp 2, Nxb Viờng Chn, Lo 72 Cay Xn Phụm Vi Hn (1997), Tuyn tp, Tp 3, Nxb Viờng Chn, Lo 73 Cc ng - Tng cc chớnh tr B An ninh (2013), Bỏo cỏo tng kt giai ủon 2009 ủn 2013, Viờng Chn 74 ng b B An ninh Lo (2005), Vn kin i hi ln th II, Nxb Thanh niờn Lo 151 75 ng b B An ninh (2010), Tng kt nm (2006-2010) ca ng b B An ninh, Viờng Chn, Lo 76 ng b B An ninh (2010), Tng kt nm 2010 v phng hng 2011, Viờng Chn, Lo 77 ng b B An ninh (2011), Tng kt, ủỏnh giỏ quỏ trỡnh xõy dng t chc c s ng vng mnh, bit lónh ủo ton din nm 2011, Lo 78 ng b B An ninh (2012), Tng kt nm 2012 v phng hng 2013, Viờng Chn, Lo 79 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo(1982), iu l i hi ủi biu ton quc ln th III, Nxb Th ủụ Viờng Chn Lo, Nxb Th ủụ Viờng Chn, Lo 80 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1986), Bỏo cỏo chớnh tr trc i hi ủi biu ng ton quc ln th IV, Th ủụ Viờng Chn, Lo 81 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1986), iu l i hi ủi biu ton quc ln th IV, Nxb Th ủụ Viờng Chn Lo 82 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1991), iu l i hi ủi biu ton quc ln th V, Nxb Th ủụ Viờng Chn, Lo 83 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (1996), iu l i hi ủi biu ton quc ln th VI, Nxb Th ủụ Viờng Chn, Lo 84 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2001), iu l i hi ủi biu ton quc ln th VII, Nxb Quõn ủi nhõn dõn Lo 85 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2001), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th VII, Nxb Quõn ủi nhõn dõn Lo 86 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2006), iu l i hi ủi biu ton quc ln th VIII, Nxb Viờng Chn Lo 87 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2006), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th VIII, Nxb Quõn ủi nhõn dõn Lo 88 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2011), iu l i hi ủi biu ton quc ln th IX, Nxb Thanh niờn Lo 152 89 ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo (2011), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th IX, Nxb Viờng Chn, Lo 90 ng y B An ninh (2001), Vn kin i hi ủi biu B An ninh ln th I, Th ủụ Viờng Chn, Lo 91 ng y B An ninh (2005), Vn kin i hi ủi biu ng b B An ninh ln th II, Th ủụ Viờng Chn, Lo 92 ng y B An ninh (2010), Vn kin i hi ủi biu B An ninh ln th III, Th ủụ Viờng Chn, Lo 93 Khoa Cụng tỏc ủng, cụng tỏc chớnh tr (2010), Xõy dng t chc c s ủng sch vng mnh gn vi xõy dng ủn v c s vng mnh ton din lc lng An ninh Cng hũa Dõn ch nhõn dõn Lo hin nay, ti khoa hc cp khoa, Trng Cao ủng Chớnh tr an ninh, Viờng Chn 94 Kụng Toong Phụng V Chớt (2011), "Xõy dng t chc c s ng gn vi xõy dng ủn v c s vng mnh ton din B An ninh", Tp Lý lun Chớnh tr - Hnh chớnh, (01), tr.34-37 95 Tng cc Chớnh tr B An ninh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo (2011), Xõy dng t chc c s ủng sch vng mnh kt hp vi xõy dng ủn v c s vng mnh ton din giai ủon hin nay, ti khoa hc cp b, Viờng Chn 153 PH LC Ph lc ng b c s thuc ng b B An ninh (2009-2013) ng b c s TT Thnh phn 2009 2010 2011 2012 2013 Chỏnh phũng 6 8 Tng cc Chớnh tr 21 21 21 22 22 Tng cc Cnh sỏt hỡnh s 16 16 17 17 18 Tụng cc Cụng an 17 13 14 14 15 Tng cc Hu cn 17 17 16 16 17 B ch huy bo v TW 16 16 20 20 21 B ch huy bo v c quan 18 18 21 21 22 B ch huy c ủng 6 7 Hc vin An ninh quc gia 50 44 24 31 33 10 Cc thụng tin 4 6 11 Cc 504 12 13 13 14 12 Cc Kim tra giỏm sỏt 1 1 13 Cc Nghiờn cu KH v LS 1 1 14 Cụng ty Bo him An ninh 2 2 15 Cc Cnh sỏt hnh chớnh 11 13 13 13 22 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh [3] 154 Ph lc Chi b c s thuc ng b B An ninh (2009-2013) Chi b c s TT Thnh phn 2009 2010 2011 2012 2013 Chỏnh phũng 6 8 Tng cc Chớnh tr 13 13 13 13 13 Tng cc Cnh sỏt hỡnh s 11 11 12 12 12 Tụng cc Cụng an 11 13 14 14 14 Tng cc hu cn 8 11 11 11 B ch huy bo v TW 16 16 16 16 B ch huy bo v c quan 6 5 B ch huy c ủng 7 Hc vin An ninh quc gia 24 24 18 18 18 10 Cc thụng tin 11 Cc 504 12 Cc Kim tra giỏm sỏt 1 1 13 Cc Nghiờn cu KH v LS 1 1 14 Cụng ty Bo him An ninh 2 2 15 Cc Cnh sỏt hnh chớnh 13 22 22 16 Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn 19 19 19 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh 3] 155 Ph lc S lng t chc c s ủng v ủng viờn thuc ủng b B An ninh Nm T chc c s ủng Tụng s ủng viờn 2006 189 3.398 2010 193 3.636 2011 196 3.703 2012 215 3.942 2013 234 3.365 2014 229 4.826 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh 3] Ph lc Cụng tỏc phỏt trin ủng viờn v chuyn ủng viờn chớnh thc ủng b B An ninh (2009-2013) Nm Kt np ủng viờn mi Chuyn ủng viờn chớnh thc 2009 507 437 2010 495 444 2011 448 437 2012 520 487 2013 482 420 2014 577 448 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh [73] 156 Ph lc Phõn loi ủng viờn n cỏc t chc c s ủng cỏc c quan, ủn v ton lc lng An ninh Cỏc ủ/v TT Tng s CQ/V T/C N T/C N Vn phũng 164 40 164 40 Tng cc chớnh tr 452 129 224 62 Tng cc cnh sỏt hỡnh s 524 106 524 106 Tụng cc cụng an 513 59 513 59 Tng cc hu cn 359 148 267 79 B ch huy bo v TW 370 61 341 50 B ch huy bo v c quan 264 24 264 24 B ch huy c ủng 148 20 148 20 HV An ninh quc gia 577 60 184 51 10 Cc thụng tin 69 17 69 17 11 Cc 504 123 13 123 13 12 Cc kim tra giỏm sỏt 34 34 13 Cc nghiờn cu KH v LS 36 36 14 Cụng ty bo him An ninh 26 15 Cc cnh sỏt hnh chớnh 150 18 150 18 16 Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn 475 92 207 63 17 Cc qun lý tri giam 81 20 81 20 4,365 825 3,329 634 Tng cng HV/NT T/C N 228 67 29 11 393 268 29 918 116 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh 3] B/Vin T/C N 92 69 92 69 157 Ph lc Trỡnh ủ húa ca ủng viờn thuc ủng b B An ninh TT Cỏc ủn v Tng s Cp I T/C N T/C Cp II N T/C N T/C N 158 40 Chỏnh phũng 164 40 2 Tng cc chớnh tr 452 129 2 23 13 427 114 Tng cc cnh sỏt hỡnh s 524 106 35 22 485 82 Tụng cc cụng an 513 59 29 479 53 Tng cc hu cn 359 148 20 70 42 269 98 B ch huy bo v TW 370 61 14 70 12 286 40 B ch huy bo v c quan 264 24 23 60 181 15 B ch huy c ủng 148 20 18 126 13 Hc vin An ninh quc gia 577 60 1 576 59 10 Cc thụng tin 69 17 64 15 11 Cc 504 123 13 118 12 12 Cc kim tra giỏm sỏt 34 34 13 Cc nghiờn cu KH v LS 36 36 14 Cụng ty bo him An ninh 26 23 15 Cc cnh sỏt hnh chớnh 150 18 16 Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn 475 92 17 Cc qun lý tri giam 81 20 4,365 825 82 Tng cng Cp III 30 139 15 15 458 82 13 65 15 359 125 3,924 670 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh 3] 158 Ph lc Thụng kờ ủ tui ca ủng viờn thuc ủng b B An ninh 18-39 nm 40-49 nm 50-59 nm T/C N T/C N T/C N T/C Chỏnh phũng 111 32 40 7 Tng cc chớnh tr 166 41 221 68 61 20 Tng cc cnh sỏt hỡnh s 218 48 253 49 64 7 Tụng cc cụng an 238 31 207 24 63 5 Tng cc hu cn 155 64 153 79 46 5 B ch huy bo v TW 125 36 173 19 65 7 B ch huy bo v c quan 142 13 89 11 33 B ch huy c ủng 102 15 22 23 1 Hc vin An ninh quc gia 340 52 229 8 10 Cc thụng tin 20 35 10 13 1 11 Cc 504 96 17 12 Cc kim tra giỏm sỏt 22 13 Cc nghiờn cu KH v LS 24 6 14 Cụng ty bo him An ninh 10 15 Cc cnh sỏt hnh chớnh 98 12 29 21 16 Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn 368 56 78 28 26 17 Cc qun lý tri giam 29 31 20 2,263 437 1,579 326 479 60 44 Cỏc ủ/v TT Tng cng Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh 3] 60 nm N 2 159 Ph lc Trỡnh ủ hc v chuyờn mụn nghip v ca ủng viờn thuc ủng b B An ninh TT 10 11 12 13 14 15 16 17 Cỏc CQ/V Chỏnh phũng Tng cc chớnh tr Tng cc cỏnh sỏt hỡnh s Tụng cc cụng an Tng cc hu cn B ch huy bo v TW B ch huy bo v c quan B ch huy c ủng Hc vin An ninh quc gia Cc thụng tin Cc 504 Cc kim tra giỏm sỏt Cc nghiờn cu KH v LS Cụng ty bo him An ninh Cc cnh sỏt hnh chớnh HV cnh sỏt nhõn dõn Cc qun lý tri giam Tng cng Khụng qua trng T/C N 5 35 1 20 76 1 22 S cp T/C 29 41 72 79 79 199 121 52 275 13 209 27 1209 N 15 23 33 28 34 37 12 12 1 38 13 263 Trung cp T/C 39 139 149 69 149 54 75 29 178 16 10 3 19 110 17 1077 N 11 47 24 70 11 27 2 26 257 Cao ủng T/C 15 76 115 68 61 56 34 32 12 30 17 18 19 13 577 N 28 21 20 1 121 C nhõn T/C 72 173 176 241 53 50 15 33 92 12 78 22 23 10 100 90 22 1262 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh 3] N 10 28 26 17 10 11 10 12 148 Thc s Tin s T/C 22 10 24 12 15 4 5 N T/C 141 14 23 N 160 Ph lc Trỡnh ủ hc v lý lun chớnh tr ca ủng viờn thuc ủng b B An ninh TT 10 11 12 13 14 15 16 17 Cỏc CQ/V Chỏnh phũng Tng cc chớnh tr Tng cc cnh sỏt hỡnh s Tụng cc cụng an Tng cc hu cn B ch huy bo v TW B ch huy bo v c quan B ch huy c ủng Hc vin An ninh quc gia Cc thụng tin Cc 504 Cc kim tra giỏm sỏt Cc nghiờn cu KH v LS Cụng ty bo him An ninh Cc cnh sỏt hnh chớnh HV cnh sỏt nhõn dõn Cc qun lý tri giam Tng cng Khụng qua trng T/C N 132 38 390 120 146 100 460 49 340 143 351 60 252 22 133 20 563 95 61 16 112 12 24 26 11 118 13 449 89 64 18 3,947 773 S cp T/C 10 Trung cp N T/C N 10 1 1 11 41 13 11 55 Cao ủng T/C 27 25 33 35 18 18 11 12 7 10 239 N 1 C nhõn T/C 23 11 N T/C 1 1 1 1 31 T/C 10 Tin s 1 1 N Thc s 58 Ngun: Cc ng - Tng cc Chớnh tr B An ninh 3] 1 1 22 1 N [...]... nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào giai ñoạn hiện nay 26 ươ g 2 CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1.1 Khái quát về Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sau khi có Đảng Cộng sản... 23,56% Cơ quan lãnh ñạo của Đảng bộ Bộ An ninh là Đại hội ñại biểu Đảng bộ Bộ An ninh với nhiệm kỳ 5 năm, giữa hai kỳ ñại hội, cơ quan lãnh ñạo của Đảng bộ Bộ An ninh là Đảng ủy Bộ An ninh Đảng ủy Bộ An ninh do Bộ Chính trị chỉ ñịnh, có 15 ủy viên, ñặt dưới sự lãnh ñạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Giữa hai kỳ họp của Đảng ủy Bộ An ninh, cơ quan lãnh... kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào Điều lệ Đảng NDCM Lào (khóa IX) xác ñịnh: Tổ chức cơ sở ñảng (ñảng bộ cơ sơ, chỉ bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở [89, tr.55] Tổ chức cơ sở ñảng bao gồm ñảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở Điều lệ của Đảng NDCM Lào, ñược Đại hội ñại biểu toàn quốc Đảng NDCM Lào lần thứ IX khẳng ñịnh: Đảng NDCM Lào lãnh ñạo lực lượng vũ trang nói... Đảng bộ Bộ An ninh; Đảng bộ Tổng cục và tương ñương và TCCSĐ (ñảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở - xem Phụ lục 1) 31 Căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy ñịnh của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết ñịnh số 25/ĐU-BAN, ngày 15/03/2001 của Đảng ủy Bộ An ninh, xác ñịnh: Tổ chức cơ sở ñảng trong lực lượng an ninh nhân dân Lào ñược thành lập theo Điều lệ Đảng, quy ñịnh của Bộ Chính trị và theo tổ chức của ñơn vị cơ sở. .. TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào thì chưa có công trình, ñề tài, bài viết nào ñề cập và giải quyết cụ thể Đặc biệt ở Bộ An ninh CHDCND Lào cũng chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu vấn ñề này Như vậy, nghiên cứu “Ch t lượng tổ chức cơ sở ñảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai ñoạn hiện nay là vấn ñề cần thiết, cấp bách, nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc. .. toàn lực lượng an ninh do cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết ñịnh, căn cứ vào số lượng ñảng viên, cơ cấu tổ chức, tính chất, ñặc ñiểm và nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị ñể thành lập tổ chức cơ sở ñảng cho phù hợp [90, tr.26] Điều lệ Đảng NDCM Lào ñã xác ñịnh: Tổ chức cơ sở ñảng là ñảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở là tổ chức nền tảng của Đảng hạt nhân chính trị của các ñơn vị cơ sở trong toàn lực lượng an ninh Ở... cấp bầu ra với số lượng từ 9 ñến 11 ủy viên Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá một phần ba tổng số cấp ủy viên Tổ chức ñảng ở các cục, vụ, viện, văn phòng và ñơn vị trực thuộc Bộ An ninh là TCCSĐ Cấp ủy cơ sở do ñại hội cùng cấp bầu, ñảng ủy cơ sở có từ 5 ñến 7 ủy viên Chi bộ cơ sở có từ 3 ñến 5 ủy viên 2.1.2 Tổ chức cơ sở ñảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Khái niệm,... phân tích, tổng hợp, tác giả luận án sẽ cụ thể hóa những yếu tố liên quan ñến chất lượng của các TCCSĐ trong Đảng bộ Bộ An ninh Lào trên cơ sở làm rõ ñặc ñiểm, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào giai ñoạn hiện nay - Với phương pháp tổng kết thực tiễn, tác giả luận án dựa vào mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và ñiều kiện cụ thể của từng cơ quan, ñơn vị, luận án tập trung... Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào, ngày 05/03/1996 ñã xác ñịnh: Đảng thực hiện sự lãnh ñạo ñối với lực lượng an ninh thông qua hệ thống tổ chức ñảng, hệ thống tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, ñội ngũ cán bộ chính trị các cấp, ñảng ñoàn và tổ chức quần chúng trong ñơn vị cơ sở" [68, tr.35] Căn cứ vào Điều lệ Đảng NDCM Là, hệ thống tổ chức ñảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh ñược xác ñịnh có 3 cấp: Đảng. .. nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào giai ñoạn hiện nay Một số vấn ñề cơ bản mà tác giả sẽ cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong quá trình thực hiện ñề tài là: - Hướng nghiên cứu của ñề tài luận án sẽ tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn chất lượng TCCSĐ các cơ quan, ñơn vị cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ An ninh, phân tích ñặc ñiểm về tổ chức, sinh hoạt và hoạt ñộng của
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay