(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam

27 160 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:11

(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH DNG THNH TRUNG GIáO DụC PHáP LUậT CHO ĐồNG BàO DÂN TộC KHMER VùNG ĐồNG BằNG SÔNG CửU LONG, VIệT NAM TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Mó s: 62 38 01 01 H NI - 2016 Cụng trỡnh ủ c hon thnh t i H c vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trnh c Tho Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s ủc bo v trc Hi ủng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 20 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ủ ti nghiờn cu Hin nay, di s lónh ủo ca ng Cng sn Vit Nam, chỳng ta ủang n lc xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha (XHCN) ca nhõn dõn, nhõn dõn v vỡ nhõn dõn Mun xõy dng thnh cụng Nh nc phỏp quyn XHCN thỡ bờn cnh vic xõy dng, ban hnh mt h thng phỏp lut ủy ủ, ủng b, ủiu quan trng hn l phi phỏp lut vo thc t xó hi, ủ mi thnh viờn xó hi, ủú cú ủng bo cỏc dõn tc thiu s (DTTS), hiu ủc cỏc quy ủnh phỏp lut; t ủú, s dng phỏp lut nh mt cụng c ủ bo v li ớch ca Nh nc, th v cụng dõn Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam luụn ủt phỏp lut v trớ thng tụn, yờu cu mi cụng dõn phi sng, lm vic theo phỏp lut; ủũi hi phi ủy mnh cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut (PBGDPL) cho cỏc tng lp nhõn dõn nhm trang b cho h kin thc, hiu bit nht ủnh v phỏp lut ng bo dõn tc (BDT) Khmer l mt b phn cu thnh hu c ca ủi gia ủỡnh cỏc dõn tc Vit Nam, c trỳ trung ch yu vựng ủng bng sụng Cu Long (BSCL), tri rng trờn phm vi c 13 tnh thuc khu vc ny Dõn tc Khmer l dõn tc cú dõn s tng ủi ủụng, cú truyn thng húa ủm ủ bn sc dõn tc vi s phong phỳ v phong tc, quỏn, li sng, tụn giỏo Trong nhng nm qua, BDT Khmer ủó v ủang cú nhiu ủúng gúp quan trng cho s nghip xõy dng, phỏt trin ủt nc v vựng BSCL Tuy nhiờn, trỡnh ủ dõn trớ, kin thc, hiu bit phỏp lut ca BDT Khmer cũn tng ủi thp iu ủú khin cho BDT Khmer gp nhiu khú khn phỏt huy cỏc quyn dõn ch, tip cn cỏc chng trỡnh mc tiờu, chớnh sỏch phỏp lut dnh cho ủng bo DTTS, s dng phỏp lut ủ gii quyt cỏc ủ phỏp lý Tỡnh trng ủú ủang l lc cn ủi vi BDT Khmer tin trỡnh hi nhp v phỏt trin kinh t - xó hi Bờn cnh ủú, cỏc vựng cú ủụng BDT Khmer thuc khu vc biờn gii Vit Nam - Campuchia, cỏc th lc thự ủch cú õm mu thõm ủc, chng phỏ cỏch mng nc ta bng chin lc di n bi n hũa bỡnh, bng chiờu bi dõn ch - nhõn quyn, li dng tỡnh trng thiu hiu bit phỏp lut ca ủng bo DTTS, ủú cú BDT Khmer, ủ tuyờn truyn, kớch ủng, to nhng nguyờn c lm mt n ủnh tỡnh hỡnh an ninh, chớnh tr, xó hi, gõy chia r ủi ủon kt dõn tc, gõy mõu thun gia cỏc tụn giỏo Mt nhng nguyờn nhõn ca hn ch nờu trờn l cụng tỏc giỏo dc phỏp lut (GDPL) cho BDT Khmer BSCL, dự ủó ủc quan tõm, trin khai thc hin nhng nm qua, song cũn bc l nhiu hn ch, bt cp GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL l mt bin phỏp hu hiu nhm trang b kin thc, hiu bit phỏp lut, nõng cao ý thc phỏp lut, lm hỡnh thnh li sng v lm vic theo phỏp lut cho BDT Khmer; gúp phn bo ủm nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý xó hi bng phỏp lut Tuy nhiờn, cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL nhng nm qua cũn bc l nhng hn ch, bt cp trờn nhiu mt, t vic xỏc ủnh mc tiờu GDPL, xõy dng ủi ng bỏo cỏo viờn (BCV), tuyờn truyn viờn (TTV) phỏp lut cho ủn la chn ni dung, phng phỏp hỡnh thc GDPL phự hp Cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer BSCL ủó ủc chỳ trng, nhng cha ủc tin hnh thng xuyờn, ủng b; cũn thiu trng tõm, trng ủim, thiu s phi hp ủng b, hiu qu gia cỏc ch th vựng BSCL Do vy, cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny cha ủỏp ng yờu cu, nhim v ca thi k ủy mnh xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam Tỡnh hỡnh nờu trờn ủũi hi Nh nc, cỏc c quan hu quan khu vc BSCL phi tng cng hn na GDPL cho BDT Khmer trờn bn, trang b kin thc, hiu bit phỏp lut ủ giỳp ủng bo nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut Lut Ph bin, giỏo dc phỏp lut nm ủó quy ủnh v PBGDPL cho nhõn dõn vựng DTTS, nỳi, vựng sõu, vựng xa iu ủú núi lờn s quan tõm thit thc ca ng, Nh nc ta ủi vi ủng bo DTTS Vn ủ quan trng hn ủt l lm th no, cn cú nhng gii phỏp gỡ ủ ủng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v GDPL cho ủng bo DTTS, ủú cú BDT Khmer, ủi vo thc tin cuc sng, nõng cao hiu bit phỏp lut cho ủng bo Xut phỏt t tỡnh hỡnh trờn, tỏc gi nhn thy vic GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL ủang l mt yờu cu khỏch quan, cú tm quan trng v cp thit ủiu kin ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa vựng BSCL, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam hin ú cng l lý tỏc gi chn ủ Giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long, Vit Nam lm ủ ti lun ỏn tin s lut hc, chuyờn ngnh Lý lun v Lch s Nh nc v phỏp lut Mc ủớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn Mc ủớch ca lun ỏn: Trờn c s phõn tớch lý lun, thc tin GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam; lun ỏn ủ xut quan ủim, gii phỏp bo ủm GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam hin hon thnh mc ủớch ủt ra, lun ỏn phi thc hin cỏc nhim v sau: Th nht, phõn tớch c s lý lun ca hot ủng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, bao gm: khỏi nim, ủc trng, vai trũ, mc tiờu, ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer; nhng yu t nh hng ti GDPL cho nhúm ủi tng ny Th hai, kho sỏt, ủỏnh giỏ ủc ủim tỡnh hỡnh kinh t, chớnh tr, húa xó hi vựng BSCL cú nh hng ủn GDPL cho BDT Khmer; thc trng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL nhng nm qua trờn phng din nhng thnh tu, kt qu ủt ủc cng nh cỏc tn ti, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng ủú; t ủú, rỳt nhng bi hc kinh nghim phc v cho vic ủ xut, xõy dng cỏc gii phỏp bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny Th ba, trờn c s cỏc quan ủim cú tớnh cht ch ủo, ủ xut, lun gii tớnh kh thi ca mt s gii phỏp bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL giai ủon tip theo i tng, phm vi nghiờn cu ca lun ỏn - i tng nghiờn cu ca lun ỏn: Lun ỏn nghiờn cu v GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam di gúc ủ Lý lun v Lch s Nh nc v phỏp lut õy l ủ ti cú ủi tng nghiờn cu tng ủi rng; song lun ỏn ch nghiờn cu GDPL cho ủi tng l ngi dõn thuc dõn tc Khmer vựng SCL, khụng nghiờn cu GDPL cho ủi tng cỏn b, cụng chc ngi dõn tc Khmer - Ph m vi nghiờn c u ca lun ỏn ủc gii hn theo khụng gian, thi gian v tớnh cht nghiờn cu Theo khụng gian, phm vi kho sỏt thc tin ủ nghiờn cu ca lun ỏn ch gii hn cỏc tnh thuc vựng BSCL, Vit Nam Theo thi gian, kho sỏt GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL thi gian t nm 2008 ủn V tớnh cht nghiờn cu, lun ỏn trung nghiờn cu sõu v nghip v GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn ủc trin khai nghiờn cu da trờn phng phỏp lun Trit hc Mỏc - Lờnin, bao gm cỏc quan ủim v lý lun nhn thc; da trờn t tng H Chớ Minh v cỏc quan ủim ca ng Cng sn Vit Nam v cụng tỏc dõn tc, xõy dng ủi ủon kt dõn tc, v vai trũ ca GDPL cho cỏc ủi tng xó hi; chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v GDPL núi chung, GDPL cho ủng bo DTTS núi riờng Bờn cnh ủú, tỏc gi cng tham kho cỏc quan ủim, kt qu nghiờn cu v GDPL ca cỏc nh nghiờn cu v ngoi nc cú liờn quan ti cỏc ni dung ca lun ỏn hon thnh mc ủớch v nhim v nghiờn cu, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lch s v lụgớc, phng phỏp thng kờ, so sỏnh, khỏi quỏt húa, h thng húa ủ nghiờn cu cỏc ủ lý lun; s dng phng phỏp ủiu tra xó hi hc (XHH) ủ thu thp cỏc thụng tin, s liu thc t phc v vic ủỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn ca ủ nghiờn cu v lun chng cỏc gii phỏp m lun ỏn nờu Nhng ủúng gúp mi ca lun ỏn Lun ỏn l cụng trỡnh khoa hc ủu tiờn nghiờn cu tng ủi ton din, cú h thng v GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL hin nay; bi vy, lun ỏn cú mt s ủúng gúp khoa hc mi sau ủõy: - Lun ỏn lun gii, khỏi nim, ch ủc cỏc ủc trng ca GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam; xỏc ủnh v lm rừ ủc cỏc yu t cu thnh GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, gm mc tiờu, ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL; ủng thi, lun ỏn cng ch ủc cỏc yu t ch quan v khỏch quan nh hng ủn GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL - T vic kho cu GDPL cho ngi dõn ti mt s nc trờn th gii, lun ỏn ủó rỳt cỏc bi hc kinh nghim cú th dng cho Vit Nam - Da trờn kt qu ủiu tra XHH v cỏc ngun ti liu cú sn, lun ỏn ủó phõn tớch, ủỏnh giỏ ủc thc trng, nguyờn nhõn dn ủn nhng thnh cụng v hn ch GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL - Lun ỏn ủó ủ xut ủc cỏc quan ủim v lun chng h thng cỏc gii phỏp ton din bo ủm GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Lun ỏn ủ cp v phõn tớch mt nhng ủ cú tm quan trng v mang tớnh cp thit nhng cha ủc nghiờn cu mt cỏch ton din v cú h thng - ủ GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn gúp phn lm phong phỳ thờm lý lun v GDPL cho mt ủi tng c th; ủng thi, b sung thờm nhng lun c khoa hc v thc tin cho vic xõy dng, hon thin lý lun v GDPL cho ủng bo DTTS núi chung, BDT Khmer núi riờng Lun ỏn l ti liu cú giỏ tr ủ cỏc c quan hu quan ca cỏc tnh thuc vựng BSCL (y ban nhõn dõn cỏc tnh, cỏc huyn, thnh ph, th xó, cỏc xó, phng, th trn; Hi ủng phi hp (HPH) cụng tỏc PBGDPL cỏc cp) s dng phc v cụng tỏc ch ủo, ủiu hnh, trin khai cỏc gii phỏp c th nhm tip tc ủy mnh GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m ủu, kt lun, danh mc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi ủó cụng b liờn quan ủn lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn ủc kt cu thnh chng, 12 tit n TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NH NG VN T RA CN TI P TC NGHIấN CU Vn ủ GDPL núi chung, GDPL cho cỏc ủi tng xó hi c th nc ta nhng nm qua ủó ủc nhiu nh khoa hc, tỏc gi ca nhng cun sỏch chuyờn kho, bi bỏo khoa hc, ủ ti nghiờn cu khoa hc ủ cp, lun gii, phõn tớch nhng cp ủ, phng din khỏc v ủó ủt ủc nhiu kt qu quan trng Cn c vo tờn ủ ti lun ỏn Giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long, Vit Nam cú th thy ba nhúm ủ/ni dung liờn quan ủn ủ ti lun ỏn cn phi ủc kho cu, gm: 1) Nhúm cụng trỡnh nghiờn cu v giỏo dc phỏp lut núi chung; 2) Nhúm cụng trỡnh nghiờn cu v giỏo dc phỏp lut cho cỏc nhúm ủi tng c th; 3) Nhúm cụng trỡnh nghiờn cu v giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long S tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi cho thy ch ủ GDPL l mt ni dung quan trng ca Lut hc núi chung, ca khoa hc Lý lun v Nh nc v phỏp lut núi riờng, ủc nhiu tỏc gi, nh khoa hc nc ngoi quan tõm nghiờn cu Trờn bỡnh din nghiờn cu lý lun v GDPL, nhiu cun giỏo trỡnh Lý lun Nh nc v phỏp lut, cỏc lun ỏn tin s lut hc ủó trung nghiờn cu, phõn tớch khỏi nim, vai trũ ca GDPL, cỏc yu t cu thnh GDPL, nh ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp, hỡnh thc GDPL Trờn bỡnh din nghiờn cu thc tin cng ủó cú cỏc lun ỏn, lun ủi vo nghiờn cu cụng tỏc GDPL cho nhng ủi tng xó hi c th, nh CBCC nh nc, ủng bo cỏc DTTS Mt ủiu cú th khng ủnh chc chn l cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu v GDPL cho DT Khmer vựng SCL, Vit Nam t phớa cỏc tỏc gi nc ngoi S tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc cho thy, ủ GDPL núi chung, GDPL cho tng nhúm ủi tng xó hi c th v gn vi nhng bn nht ủnh núi riờng ủó ủc nhiu nh nghiờn cu, cỏc tỏc gi ủ cp, phõn tớch tng ủi dng, phong phỳ trờn c phng din lý lun v thc tin; th hin cỏc cun giỏo trỡnh, ủ ti nghiờn cu khoa hc, sỏch chuyờn kho, tham kho, bi bỏo ủng trờn cỏc khoa hc v cng l ủ ti ca nhiu lun ỏn tin s, lun thc s lut hc Cng ủó cú mt vi cụng trỡnh lun thc s lut hc ủi vo nghiờn cu v ủ GDPL cho ngi Khmer Nam B, song, ủc thc hin t thi ủim trc nm 1998 hoc s nghiờn cu mi ch khu bit mt phng c th vựng ch cha m rng ton vựng BSCL, Vit Nam Tuy nhiờn, t thi ủim nm 1998 (n m ủỏnh d u s quan tõm mnh m v s ch ủo sõu sỏt ca Nh nc ta ủi vi cụng tỏc GDPL) ủn cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn sõu no ủi vo phõn tớch, ủỏnh giỏ, lun gii mt cỏch ton din, cú h thng ủ GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam Vn cũn nhiu ủ ủt v GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL cn ủc tip tc nghiờn cu, lm rừ c trờn phng din lý lun, thc tin v tỡm kim cỏc gii phỏp bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny n S Lí LUN V GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER 2.1 KHI NIM, C TRNG, VAI TRề CA GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER 2.1.1 Khỏi nim giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL giai ủon hin l mt nhng yờu cu cú tớnh khỏch quan, cp thit, l mt loi hot ủng cú ý ngha xó hi ủc bit quan trng, hng ti cung cp, trang b cho ủng bo nhng kin thc, hiu bit nht ủnh v phỏp lut; t ủú, lm hỡnh thnh h ý thc tụn trng phỏp lut, bit tuõn th, chp hnh, s dng phỏp lut mt cỏch ch ủng, ủỳng ủn; gúp phn phỏt huy vai trũ, hiu lc ca phỏp lut núi chung, bn phỏp quy ca cỏc cp chớnh quyn cỏc tnh thuc vựng BSCL núi riờng thc tin ủi sng kinh t - xó hi ca BDT Khmer; ủỏp ng yờu cu xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam T s phõn tớch cỏc khớa cnh liờn quan ủn tớnh ủnh hng, mc ủớch, cỏc thnh t ca GDPL cho BDT Khmer, lun ỏn ủnh ngha: GDPL cho BDT Khmer l hot ủng cú ủnh hng, cú t chc, cỏc ch th GDPL tin hnh theo chng trỡnh, ni dung, phng phỏp v hỡnh thc nht ủnh phự hp vi truyn thng húa, tụn giỏo, tớn ngng, quỏn sn xut, sinh hot ca ủng bo; lm hỡnh thnh h ý thc phỏp lut, tỡnh cm phỏp lut v hnh vi phự hp vi cỏc yờu cu ca phỏp lut hin hnh; gúp phn xõy dng, cng c ý thc v quyn ngi, quyn cụng dõn ca BDT Khmer ủ h cú th tip cn, bo v cỏc quyn ủú mt cỏch hiu qu .1 ủ a giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long Giỏo dc phỏp lut cho BDT Khmer vựng BSCL l mt b phn ca GDPL núi chung, ngha l nú cng phi tuõn theo cỏc quy lut chung ca quỏ trỡnh GDPL cho cỏc ủi tng xó hi khỏc, phi ủỏp ng cỏc yờu cu v mc tiờu, ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL Bờn cnh ủú, GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL cũn cú nhng nột ủc trng riờng xut phỏt t cỏc ủc ủim v trỡnh ủ dõn trớ, ngụn ng, truyn thng húa, tụn giỏo, tớn ngng, phong tc quỏn, li sng ca BDT Khmer; t nhng ủc thự v bn c trỳ, c cu cỏc nhúm tui, v th xó hi ca mi nhúm xó hi c th cng ủng dõn tc Khmer Theo tinh thn ủú, hot ủng GDPL cho BDT Khmer BSCL cú cỏc ủc trng c bn sau: Th nh t, GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL l GDPL cho mt cng ủng xó hi cú c cu la tui khỏc nhau, bao gm nhúm thiu niờn, niờn, trung niờn v cao niờn; Th hai, GDPL cho BDT Khmer hng ti cung cp, trang b cho ủi tng nhng thụng tin, kin thc v nhng lnh vc phỏp lut thit yu, gn gi v phự hp vi mc tiờu, nhu cu gii quyt nhng ủ phỏp lý ny sinh cuc sng ca h; Th ba, GDPL cho BDT Khmer ủc thc hin thụng qua cỏc phng phỏp GDPL cú tớnh ủc thự, phự hp; Th t, GDPL cho BDT Khmer ủc thc hin bng hỡnh thc GDPL dng, phong phỳ; Th n m, GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL l GDPL cho mt cng ủng dõn tc cú truyn thng húa giu bn sc, cú ngụn ng (ting núi v ch vit) riờng 11 Ni dung, phng phỏp, hỡnh thc giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer 2.2.3.1 N i dung giỏo dc phỏp lut Ni dung GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL l nhng bn QPPL Nh nc ban hnh v nhng bn phỏp quy cỏc cp chớnh quyn phng vựng ban hnh m cỏc ch th GDPL cn truyn ủt, trang b cho BDT Khmer phự hp vi mc tiờu, yờu cu cho tng ủi tng, giỳp h cú ủc nhng kin thc, hiu bit nht ủnh v phỏp lut; trờn c s ủú, hỡnh thnh v phỏt trin ý thc phỏp lut, cng c nim tin ủi vi phỏp lut v hỡnh thnh li sng theo phỏp lut cho BDT Khmer 2.2.3.2 Phng phỏp giỏo dc phỏp lut Phng phỏp GDPL cho BDT Khmer BSCL l t hp nhng cỏch thc t chc hot ủng ủc cỏc ch th giỏo dc phỏp lut s dng nhm truyn ủt, chuyn giao nhng ni dung phỏp lut nht ủnh cho ủng bo dõn tc Khmer phự hp vi mc tiờu, nhim v m ch th ủt ra; ủng thi phự hp vi nng lc, nhu cu tip thu tri thc phỏp lut ca ủi tng Tựy thuc vo mc tiờu, nhim v, ni dung GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, cỏc ch th GDPL cú th s dng cỏc phng phỏp GDPL phự hp vi tng nhúm ủi tng 2.2.3.3 Hỡnh thc giỏo dc phỏp lut Hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer, v thc cht, l cỏc cỏch thc t chc hot ủng GDPL, thụng qua ủú ch th tin hnh GDPL, chuyn giao ni dung GDPL v ủt mc tiờu GDPL cho ủi tng l BDT Khmer vựng BSCL Da trờn mc tiờu, ni dung GDPL v tựy theo tng nhúm ủi tng c th, ch th cú th s dng cỏc hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer sau: t chc cỏc cuc hi tho khoa hc, hi ngh quỏn trit; m cỏc lp hun chuyờn ủ phỏp lut, bi dng kin thc v cỏc lnh vc phỏp lut; ủo to h chớnh quy, h va lm va hc thụng qua cỏc hỡnh thc ging dy, tho lun; PBGDPL thụng qua cỏc cuc hp dõn, cỏc hi ngh nhõn dõn, cỏc bui sinh hot tụn giỏo; biờn son sỏch phỏp lut ph thụng, ủng ủng bo ủc sỏch phỏp lut ti T sỏch phỏp lut xó, phng, th trn; cỏc hot ủng t phỏp lut; t gp phỏp lut; PBGDPL 12 thụng qua cỏc chuyờn mc ca i Truyn hỡnh Vit Nam khu vc Nam B, i Phỏt v Truyn hỡnh cỏc tnh khu vc .3 Y U T NH HNG T I GIO D C PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG Hot ủng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL luụn chu s tỏc ủng, nh hng ca nhiu yu t khỏc nhau, bao gm cỏc yu t ch quan v cỏc yu t khỏch quan Vic xem xột, ủỏnh giỏ ủỳng ủn s nh hng ca cỏc yu t ch quan v khỏch quan ủn cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL l c s khoa hc, thc tin ủ xõy dng cỏc gii phỏp bo ủm cht lng, hiu qu ca hot ủng ny 2.3.1 Cỏc yu t ch Cỏc yu t ch quan ủc hiu l nhng yu t tn ti bờn ý thc ca cỏc nh GDPL v ủi tng GDPL, chi phi nhn thc v hot ủng thc tin ca h; t ủú, nh hng ti cht lng, hiu qu GDPL cho chớnh ủi tng ny Cú th cú nhiu yu t ch quan; song, v c bn, cỏc yu t ch quan bao gm trỡnh ủ hc (quan trng nht l trỡnh ủ kin thc, hiu bit phỏp lut) v cỏc nhõn t tõm lý (ch yu l quỏ trỡnh tõm lý bt chc v quỏ trỡnh lõy lan tõm lý) 2.3.2 Cỏc yu t khỏch Cỏc yu t khỏch quan ủc hiu l cỏc yu t tn ti bờn ngoi nhn thc, quan nim ca ch th GDPL v ủi tng tip nhn GDPL Hot ủng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL luụn din mt phm vi khụng gian xó hi nht ủnh, ph thuc v chu nh hng bi cỏc ủiu kin kinh t, chớnh tr, húa, xó hi nht ủnh Nhỡn trờn phng din ny, cỏc yu t khỏch quan cú nh hng ủn GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL bao gm yu t kinh t, yu t chớnh tr v yu t húa - xó hi 2.4 GIO DC PHP LUT TI MT S NC TRấN TH GII V I HC KINH NGHIM I VI GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG T s kho sỏt hot ủng GDPL cho nhõn dõn ti mt s nc trờn th gii, gm Cng hũa Phỏp, Liờn bang Nga, Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa, Cng hũa 13 Liờn bang Australia, Thỏi Lan v Singapor, cú th rỳt mt s bi hc kinh nghim cú th tham kho GDPL cho BDT Khmer, nh: - Cỏc chng trỡnh phỏt thanh, truyn hỡnh bng ting Khmer, ủú cú PBGDPL, phi phong phỳ v ni dung, hỡnh thc chuyn ti hp dn v khung gi phỏt súng phự hp thỡ mi thu hỳt ủc ủụng ủo BDT Khmer - Nh nc, cỏc c quan chc nng vựng phi tng cng ủu t kinh phớ cho cụng tỏc GDPL v huy ủng s ủúng gúp kinh phớ t cỏc t chc xó hi, cỏ nhõn thụng qua cỏc mụ hỡnh xó hi húa - Nh nc, cỏc cp chớnh quyn phng cn nghiờn cu thnh lp b phn chuyờn trỏch PBGDPL cho BDT Khmer theo mụ hỡnh Vn phũng T phỏp c s, ủt tr s ti nhng vựng cú ủụng ủng bo BDT sinh sng, gn dõn, sỏt dõn thỡ mi cú th nõng cao hiu qu cụng tỏc ny - Cụng tỏc PBGDPL cho BDT Khmer phi da vo chớnh cng ủng dõn tc Khmer, phi xut phỏt t chớnh nhu cu thụng tin phỏp lut ca ngi dõn Khmer theo phng chõm ủỏp ng yờu cu ca ngi dõn Khmer Chng THC TRNG GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG 3.1 IU KIN T NHIấN, KINH T, CHNH TR, VN HểA - X HI, TèNH HèNH VI PHM PHP LUT VNG NG NG SễNG CU LONG Cể NH HNG N GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER 3.1.1 iu kin t nhiờn, kinh t, chớnh tr, húa - xó hi vựng ủng bng sụng C u Long ng bng sụng Cu Long nm cc Nam ca T quc, cú v trớ nh mt bỏn ủo, phớa ụng Bc giỏp Thnh ph H Chớ Minh, phớa ụng v phớa Nam giỏp Bin ụng, phớa Bc giỏp Campuchia, phớa Tõy giỏp bin ụng v vnh Thỏi Lan Din tớch t nhiờn ton vựng l 39.763 km2 (chim 12,2% din tớch c nc), cú ủng b bin di 700 km, hi phn rng trờn 360 nghỡn km2 Dõn s ton 14 vựng l 17.325.167 ngi, chim 19,8% dõn s c nc; l vựng ủt hi c ca nhiu tc ngi, ủú ch yu l ngi Kinh (chim 90%), ngi Khmer (chim 6%), ngi Hoa (chim 2%), cũn li l ngi Chm Hin vựng BSCL cú 13 ủn v hnh chớnh cp tnh, gm thnh ph Cn Th v 12 tnh, gm Long An, ng Thỏp, An Giang, Tin Giang, Bn Tre, Vnh Long, Tr Vinh, Hu Giang, Kiờn Giang, Súc Trng, Bc Liờu v C Mau Trong nhng nm qua, vựng BSCL ủó phỏt trin khỏ ton din trờn cỏc mt kinh t, chớnh tr, húa - xó hi, ủúng gúp tớch cc vo s phỏt trin chung ca c nc; to ủiu kin thun li ủ GDPL cho nhõn dõn 3.1.1.1 V kinh t Kinh t cỏc tnh, thnh vựng BSCL phỏt trin khỏ nhanh, c cu kinh t chuyn dch theo hng tớch cc, hiu qu sn xut ủc nõng cao, t chc huy ủng tt cỏc ngun lc ủu t, mụi trng ủu t ủc ci thin Nụng, lõm, ng nghip phỏt trin ton din, nng sut, cht lng ngy cng cao, tng bc hỡnh thnh vựng sn xut trung, chuyờn canh, th hin vai trũ trung tõm kinh t ln v sn xut lỳa go, nuụi trng, ủỏnh bt thy sn ca c nc Cụng nghip ủc chỳ trng phỏt trin, ủi dn vo khai thỏc th mnh ca vựng v cụng nghip ch bin nụng sn, bc ủu ủu t phỏt huy li th v cụng nghip du khớ, nng lng Thng mi, dch v, du lch, thụng tin v truyn thụng cú bc phỏt trin khỏ nhanh, ủỏp ng nhu cu sn xut, tiờu th v ủi sng nhõn dõn u t xõy dng c s h tng cú bc ủt phỏ, kt cu h tng giao thụng c bn ủó ủc hỡnh thnh; cỏc ủụ th ủc ủu t, nõng cp 3.1.1.2 V chớnh tr , an ninh - qu c phũng ng b cỏc cp quan tõm xõy dng ng sch, vng mnh, kin ton h thng chớnh tr Cp y cỏc phng c bn hon thnh cỏc ni dung xõy dng ng, xõy dng h thng chớnh tr theo hng sch, vng mnh; hiu lc, hiu qu qun lý nh nc ngy cng ủc nõng cao Quc phũng - an ninh ủc gi vng, cụng tỏc ủi ngoi ủt ủc nhiu kt qu quan trng Cỏc cp y, chớnh quyn phng v cỏc lc lng v trang trờn bn ủó t chc trin khai tt nhim v ủm bo an ninh - quc phũng, gi vng n ủnh chớnh tr 15 3.1.1.3 V húa - xó hi Giỏo dc ủo to, dy ngh, gii quyt vic lm, xúa ủúi gim nghốo, chm súc sc khe nhõn dõn cú nhiu tin b; ủi sng nhõn dõn, nht l vựng BDT Khmer, Chm, ủc ci thin Mng li y t vựng ủc nõng cp v m rng, c s vt cht bnh vin tnh, huyn, trm y t xó ủc ủu t, cht lng khỏm cha bnh ngy cng cao Cỏc lnh vc húa xó hi cú nhiu tin b, ủi sng tinh thn ngy ủc nõng cao Cp y, chớnh quyn phng quan tõm thc hin cỏc chớnh sỏch dõn tc, tụn giỏo Trỡnh ủ dõn trớ ca ủng bo DTTS tng bc ủc nõng cao; húa truyn thng ủc bo tn v phỏt huy 3.1 Tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut vựng ủng bo dõn tc Khmer ti ủng bng sụng Cu Long Tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut vựng cú ủụng BDT Khmer BSCL cũn din bin phc tp; cũn mt b phn ngi dõn tc Khmer thiu ý thc chp hnh phỏp lut, vi phm phỏp lut v bo v mụi trng, cht phỏ rng, ủc bit l rng ngp mn, xõm hi ngun li thy sn Ti khu vc biờn gii Vit Nam - Campuchia, tỡnh trng ngi dõn tc Khmer qua li biờn gii trỏi phộp theo ủng tiu ngch nhm mc ủớch thm thõn, mua bỏn hng húa cũn din nhiu Tỡnh trng khiu kin ủụng ngi, vt cp cũn xy mt s phng cú ủụng BDT Khmer; ni dung khiu kin ch yu trung vo lnh vc ủt ủai Tỡnh hỡnh an ninh trt t vựng cú ủụng BDT Khmer sinh sng, nht l khu vc biờn gii cũn tim n nhng nguy c gõy mt n ủnh Cỏc th lc thự ủch coi vựng cú ủụng BDT Khmer l nhng trng ủim chng phỏ nc ta thụng qua din bin hũa bỡnh vi nhng õm mu, th ủon rt tinh vi, thõm ủc Tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut hỡnh s tip tc cú nhng din bin phc vi s gia tng s v ti phm m ngi phm ti l ngi dõn tc Khmer Hnh vi phm ti m nhng phm nhõn ngi dõn tc Khmer phm phi gm cỏc ti buụn lu, xõm phm s hu, ma tỳy, buụn bỏn ngi, c ý gõy thng tớch, gõy ri trt t cụng cng Nguyờn nhõn ch yu dn ti hnh vi phm ti l thiu kin thc, hiu bit phỏp lut 16 NH NG K T QU T GIO DC PHP LUT CHO NG C V HN CH , T CP TRONG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG Vi mc ủớch thu thp cỏc lun c thc tin phc v cho vic phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn ca ủ nghiờn cu, ủm bo s ủỳng ủn, khỏch quan v khoa hc, trỏnh suy din ch quan, ý chớ, tỏc gi ủó son tho, tin hnh phỏt ra, thu v v x lý s liu theo mu Phi u thu thp ý kin: 1) Phiu dnh cho V, TTV phỏp lut cỏc tnh vựng SCL (S phiu phỏt ra: 560 phiu; s phiu thu v: 507 phiu; ủt t l 90.53%); 2) Phiu dnh cho DT Khmer vựng SCL (S phiu phỏt ra: 1260 phiu; s phiu thu v: 1053 phiu; ủt t l 83.57%) ti 07/13 tnh/thnh ph thuc khu vc BSCL (C Mau, Bc Liờu, Cn Th, An Giang, Kiờn Giang, Tr Vinh v Vnh Long) vi cỏc cõu hi liờn quan ti nhng khớa cnh khỏc ca GDPL cho BDT Khmer Cuc ủiu tra XHH cú mc ủớch phc v trc tip cho vic ủỏnh giỏ v thc trng, nguyờn nhõn ca cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL 3.2.1 Nh ng kt ủt ủ c v nguyờn nhõn 3.2.1.1 Nhng thnh tu, kt qu ủt ủc - Cỏc c quan chc nng, chớnh quyn cỏc cp ca cỏc tnh vựng BSCL ủó cú s ch ủng vic chun b nhõn lc, xõy dng k hoch chng trỡnh v tớch cc tham gia cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer - i ng BCV, TTV phỏp lut lm cụng tỏc PBGDPL cho cỏc ủi tng xó hi, cho BDT Khmer ủó cú s gia tng v s lng v cht lng, ủó ch ủng, tớch cc v trc tip tham gia GDPL cho BDT Khmer - V ủi tng, hot ủng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL ủó thu hỳt ủc s tham d ca nhiu ngi dõn Khmer - V ni dung, ch th GDPL ủó la chn ủc nhng ni dung phỏp lut phự hp vi ủi tng, ủc thự kinh t - xó hi v tỡnh hỡnh thc hin phỏp lut tng bn cú ủụng BDT Khmer sinh sng - V hỡnh thc, GDPL cho cỏc ủi tng, ủú cú BDT Khmer vựng BSCL, ủó ủc tin hnh mt cỏch linh hot, dng, phong phỳ 17 - Nhn thc, hiu bit phỏp lut, cỏch x s theo phỏp lut ca BDT Khmer vựng BSCL ủó cú s ci thin, tin b rừ rt Phn ln BDT Khmer vựng BSCL ủó cú ý thc t giỏc, ch ủng tham gia cỏc bui PBGDPL cỏc c quan chc nng ca cỏc tnh khu vc t chc - Nhng kin thc, hiu bit phỏp lut tip nhn ủc qua PBGDPL ủó giỳp mt b phn ủỏng k BDT Khmer vựng BSCL gii quyt ủc cỏc ủ cú liờn quan ủn phỏp lut thc tin cuc sng 3.2.1.2 Nguyờn nhõn ca nhng thnh tu, kt qu ủt ủc Cú th cú nhiu nguyờn nhõn giỳp GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL ủt ủc nhng kt qu quan trng, ủú cú nguyờn nhõn c bn sau: a) Cỏc cp y ng t tnh ủn xó, phng, th trn vựng BSCL luụn quan tõm lónh ủo cụng tỏc PBGDPL cho BDT Khmer; b) Cỏc cp chớnh quyn, cỏc c quan chc nng vựng BSCL ch ủo sõu sỏt cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer; c) i ng BCV, TTV phỏp lut tớch cc, nhit tỡnh thc hin GDPL cho BDT Khmer; d) BDT Khmer hiu ủc vai trũ ca tri thc phỏp lut nờn ch ủng, tớch cc tham d cỏc bui GDPL Nhng hn ch, bt cp v nguyờn nhõn 3.2.2.1 Nhng hn ch, bt cp Th nh t, v mc tiờu GDPL cho BDT Khmer: Vic xỏc ủnh mc tiờu cha ủc cỏc ch th GDPL ủt mt cỏch nghiờm tỳc, hoc nu cú ủt thỡ cũn chung chung Th hai, v phớa ch th GDPL, cỏc c quan khụng chuyờn trỏch khú hon thnh nhim v GDPL vỡ thiu cỏc chuyờn gia phỏp lut; s lng BCV, TTV phỏp lut tng, song hu ht lm kiờm nhim nờn cỏch lm vic thiu tớnh chuyờn nghip, thiu k nng nghip v s phm cn thit Th ba, v ủi tng GDPL, cũn mt b phn ủỏng k (11.27%) ngi dõn Khmer cha tng ủc tham d cỏc bui tuyờn truyn, GDPL Th t, ni dung GDPL cho BDT Khmer cũn chung chung, cha ủt ủc b rng v ủ sõu kin thc phỏp lut cn thit; cha xõy dng ủc chng trỡnh GDPL dnh riờng cho BDT Khmer Ni dung kin thc phỏp lut ủc thit k cha chỳ trng ti nhu cu tip nhn thụng tin, kin thc phỏp lut ca ủi tng 18 Th n m, v phng phỏp GDPL cho BDT Khmer: BCV phỏp lut s dng ch yu phng phỏo thuyt trỡnh theo li ủc thoi, mt chiu; ớt dng phng phỏp tng tỏc hai chiu theo kiu tho lun, tranh lun Th sỏu, v hỡnh thc GDPL, cha xỏc ủnh ủc cỏc hỡnh thc GDPL phự hp, hiu qu ủi vi cỏc nhúm ủi tng cng ủng dõn tc Khmer, phự hp vi cỏc ni dung phỏp lut c th cn ph bin; cha quan tõm ti vic tng kt, ủỏnh giỏ, rỳt kinh nghim v hỡnh thc GDPL 3.2.2.2 Nguyờn nhõn ủn nhng hn ch, bt cp Nhng hn ch, bt cp GDPL cho BDT Khmer nờu trờn cú th nhiu nguyờn nhõn; ủú cú nguyờn nhõn chớnh: a) Mt s cp y ng cha thc s quan tõm lónh ủo cụng tỏc PBGDPL cho BDT Khmer; b) Mt s cp chớnh quyn, c quan chc nng cha sõu sỏt, quyt lit ch ủo, ủiu hnh cụng tỏc PBGDPL cho BDT Khmer; c) Mt b phn BCV, TTV phỏp lut thiu nhit tỡnh, cha tn tõm, vic thc hin nhim v PBGDPL cho BDT Khmer cũn mang tớnh hỡnh thc, kộm hiu qu; d) Mt b phn BDT Khmer cha ch ủng, tớch cc tham d cỏc bui PBGDPL; e) Bt ủng v ngụn ng nờn hiu qu ca cụng tỏc PBGDPL cho BDT Khmer cũn nhiu hn ch 3.3 M T S I HC KINH NGHIM RT RA T THC TIN GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG T s phõn tớch, ủỏnh giỏ nhng kt qu ủt ủc, cỏc hn ch, bt cp, lý gii nguyờn nhõn ca chỳng, cú th rỳt mt s bi hc kinh nghim t thc tin cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL nh sau: 1) Cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer khụng th tỏch ri vai trũ lónh ủo ca cỏc cp y ng t tnh ủn xó, phng, th trn vựng BSCL; 2) Cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer phi luụn nhn ủc s quan tõm, ch ủo quyt lit ca cỏc cp chớnh quyn vựng BSCL; 3) Phi cng c, xõy dng ủc mt ủi ng BCV, TTV phỏp lut ủ v s lng, chun v trỡnh ủ kin thc phỏp lut v cú cỏc k nng nghip v c bn; 4) Cụng tỏc ny phi bỏm sỏt nhu cu tip nhn thụng tin, kin thc, hiu bit phỏp lut ca tng nhúm ủi tng c th BDT Khmer; 5) Phng 19 phỏp, hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer phi sỏng to, linh hot, phự hp vi ủc ủim v húa, li sng, tụn giỏo, tớn ngng, quỏn sn xut ca ủng bo; 6) C quan chc nng, chớnh quyn cỏc cp vựng BSCL phi tng cng nhc nh, kim tra, giỏm sỏt cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer Chng QUAN IM V GII PH O M GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG, VIT NAM 4.1 CC QUAN IM O M GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG Vic bo ủm GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL cn da trờn cỏc quan ủim cú tớnh ch ủo sau ủõy: 1) Quỏn trit sõu sc ủng li, ch trng ca ng v thc hin nghiờm tỳc cỏc quy ủnh ca phỏp lut v GDPL núi chung, GDPL cho ủng bo cỏc DTTS núi riờng; 2) GDPL cho BDT Khmer phi luụn ủt di s lónh ủo ca cỏc cp y ng v s ch ủo sõu sỏt ca cỏc cp chớnh quyn phng; 3) GDPL cho BDT Khmer phi thu hỳt s tham gia ch ủng, tớch cc ca tt c cỏc c quan, ban, ngnh, t chc, ủon th hu quan cỏc tnh thuc vựng BSCL; 4) Phi ủi mi ủng b c v ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer; 5) Kt hp cht ch gia GDPL vi giỏo dc v chớnh tr, t tng, ủo ủc, li sng cho BDT Khmer; 6) Gn kt cht ch gia GDPL vi phỏt trin kinh t, húa, xó hi vựng BDT Khmer, ủỏp ng yờu cu bo v trt t, k cng, an ton xó hi vựng 4.2 CC GII PHP O M GIO DC PHP LUT CHO NG O DN TC KHMER VNG NG NG SễNG CU LONG 4.2.1 Nõng cao nhn thc, ý thc trỏch nhim, nng lc ca ch th, ủi tng giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer 4.2.1.1 Xỏc ủnh rừ mc tiờu giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Cỏc mc tiờu ca GDPL cho BDT Khmer phi bao gm mc tiờu v nhn thc, mc tiờu v thỏi ủ v mc tiờu v k nng Mc tiờu v nhn thc l cung 20 cp tri thc, hiu bit phỏp lut cho BDT Khmer Mc tiờu v thỏi ủ l lm hỡnh thnh, cng c BDT Khmer tỡnh cm, nim tin ủi vi phỏp lut Mc tiờu v k nng l lm hỡnh thnh BDT Khmer hnh vi x s phự hp vi cỏc quy ủnh ca phỏp lut Vic ủỏnh giỏ kt qu GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL cng cn ủc chỳ trng 4.2.1.2 ng cng hn na s phi hp ủng b, nhp nhng gia cỏc c quan lm nhim v giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer õy l mt bin phỏp quan trng trc mt cng nh lõu di vi nhng ni dung c th cn lm l: To c ch phi hp ủng b, nhp nhng gia cỏc c quan, t chc, ủn v lm nhim v GDPL núi chung, GDPL cho BDT Khmer núi riờng; Cỏc c quan cng nh tng cỏ nhõn phi nhn thc ủy ủ, ủỳng ủn v trớ, vai trũ, trỏch nhim ca mỡnh vic phi hp vi cỏc c quan, thnh viờn khỏc ủ trin khai cụng tỏc PBGDPL cho BDT Khmer, phi phỏt huy vai trũ ch ủo, ủiu hnh cỏc cụng vic phm vi chc trỏch mt cỏch quyt lit, bi bn; Tng tnh vựng BSCL cn thnh lp mt b phn chuyờn trỏch GDPL cho BDT Khmer 4.2.1.3 Nõng cao trỡnh ủ chuyờn mụn, k nng nghip v cho ủi ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn phỏp lut Vic nõng cao trỡnh ủ chuyờn mụn, k nng nghip v s phm cho ủi ng BCV, TTV phỏp lut l khõu then cht, to bc ủt phỏ; bi vy, phi trung vo cỏc bin phỏp sau: Th nh t, nõng cao trỡnh ủ kin thc, hiu bit phỏp lut cho ủi ng BCV, TTV phỏp lut Th hai, chỳ trng vic hun, bi dng nghip v s phm, cỏc k nng giao tip, x lý tỡnh cho ủi ng BCV, TTV phỏp lut Th ba, mi BCV, TTV phỏp lut cn ch ủng nõng cao trỡnh ủ chuyờn mụn, trau di k nng nghip v, nhit tỡnh, tõm huyt vi GDPL Th t, quan tõm ủo to, xõy dng mt ủi ng BCV, TTV phỏp lut l ngi dõn tc Khmer l mt bin phỏp ht sc quan trng trc mt cng nh lõu di 4.2.1.4 Nõng cao ý thc trỏch nhim, s hng hỏi, nhit tỡnh ca ủng bo dõn tc Khmer quỏ trỡnh tham gia giỏo dc phỏp lut Vi t cỏch l ủi tng tip nhn GDPL, BDT Khmer cn cú tinh thn hng hỏi, nhit tỡnh, ý thc trỏch nhim cao tham gia cỏc lp GDPL xut phỏt 21 t nhu cu ni ti ca bn thõn: mong mun ủc tip thu, nõng cao trỡnh ủ kin thc, hiu bit phỏp lut thc s; phi thc s cú thỏi ủ nghiờm tỳc, cu th quỏ trỡnh tham d cỏc bui GDPL nhm nõng cao tri thc, hiu bit phỏp lut; cỏc c quan chc nng, cỏc cp chớnh quyn phng cng cn cú s quan tõm, to cỏc ủiu kin thun li ủ BDT Khmer hng hỏi, nhit tỡnh tham gia hot ủng GDPL i mi ni dung, phng phỏp v hỡnh thc giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long 4.2.2.1 i mi ni dung giỏo dc phỏp lut Th nh t, b sung vo chng trỡnh GDPL cho BDT Khmer ni dung kin thc phỏp lut cú tớnh lý lun chung v nh nc v phỏp lut Th hai, la chn nhng ni dung phỏp lut c th, liờn quan mt thit ti cuc sng, lao ủng, sinh hot ca BDT Khmer ủ ph bin, giỏo dc Th ba, chỳ trng trang b nhng ni dung kin thc v cỏc bn QPPL di lut HND, UBND cỏc cp ban hnh Th t, cung cp cho BDT Khmer nhng ni dung thụng tin v thc tin ủi sng phỏp lut trờn bn cỏc tnh khu vc BSCL Th n m, chỳ trng trang b cho BDT Khmer kinh nghim thc t, k nng dng cỏc QPPL ủ gii quyt cỏc s vic, tỡnh phỏp lut Th sỏu, xõy dng chng trỡnh GDPL dnh riờng cho BDT Khmer 4.2.2.2 i mi phng phỏp giỏo dc phỏp lut - i mi phng phỏp t chc GDPL cho BDT Khmer theo hng m cỏc lp PBGDPL ch dnh riờng cho BDT Khmer; phõn loi BDT Khmer theo cỏc tiờu v bn c trỳ, v nhúm tui, v hot ủng ngh nghip, theo v th xó hi cng ủng trc PBGDPL cho h - i mi phng phỏp ging dy, truyn ủt kin thc phỏp lut theo hng kt hp hi hũa gia phng phỏp thuyt trỡnh vi phng phỏp nờu ủ, kt hp vic trỡnh by cỏc QPPL thc ủnh vi vic nờu cỏc tỡnh phỏp lut thc tin; tng cng phng phỏp ủi thoi, tho lun nhúm, nờu tỡnh phỏp lý 22 - S dng kt hp nhiu phng phỏp khỏc GDPL cho BDT Khmer, hng ti rốn luyn cho BDT Khmer k nng thc hnh, dng kin thc phỏp lut vo vic gii quyt cỏc s kin phỏp lut - Ch th GDPL cn s kt, tng kt, ủỏnh giỏ, ch nhng u ủim, nhc ủim ca cỏc phng phỏp GDPL cho BDT Khmer Xõy dng phng phỏp ủỏnh giỏ kt qu GDPL cho BDT Khmer, nh: xõy dng phiu thu thp ý kin, vit bi thu hoch, phiu trc nghim 4.2.2.3 i mi hỡnh thc giỏo dc phỏp lut - Tip tc dng húa cỏc hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer phự hp vi ủc ủim v truyn thng húa, li sng, sinh hot, tụn giỏo v bn c trỳ ca tng nhúm ủi tng ngi dõn Khmer - Cn gii hn cỏc hỡnh thc GDPL ủc ủi tng coi l phự hp vi BDT Khmer T thc tin GDPL, cỏc ch th GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL cn tin hnh tng kt, ủỏnh giỏ, rỳt kinh nghim v cỏc hỡnh thc GDPL cho ủi tng ny .3 o ủm cỏc ủiu kin v kinh t, chớnh tr, húa v phỏp lut cho giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long V kinh t, Nh nc, cỏc c quan chc nng ca cỏc tnh vựng BSCL cn dnh s quan tõm, ủu t kinh phớ nhiu hn na cho cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer; ci thin, nõng cao ủi sng vt cht, tinh thn cho BDT Khmer V chớnh tr, tng cng hn na s lónh ủo ca cỏc cp y ng vựng ủi vi cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer; cng c, nõng cao ý thc chớnh tr, tinh thn trỏch nhim ca BDT Khmer quỏ trỡnh tham gia hot ủng GDPL; thc hin tt Quy ch dõn ch c s cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer V húa - xó hi, cn phỏt huy cỏc giỏ tr húa truyn thng ca dõn tc Khmer phc v cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer; ủng thi, khc phc cỏc h tc lc hu, li thi ủang tỏc ủng tiờu cc ủn cụng tỏc GDPL cho ủng bo V phỏp lut, phi trung hon thin h thng phỏp lut; r soỏt, ủiu chnh, ban hnh mi cỏc chớnh sỏch, bn phỏp lut v GDPL cho BDT Khmer 23 .4 Xó hi húa giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long Th nh t, xó h i húa ch th tham gia GDPL cho T Khmer bng cỏch hun, bi dng kin thc phỏp lut dnh cho nhng ngi cú uy tớn l ngi dõn tc Khmer, cỏc nh s tr trỡ cỏc chựa Khmer vựng BSCL ủ h cng tỏc, phi hp tuyờn truyn, GDPL cho BDT Khmer; thuyt phc cỏc nh s tr trỡ cho phộp ủt T sỏch phỏp lut chớnh cỏc ngụi chựa Khmer, to thun li cho vic mn v ủc sỏch phỏp lut Th hai, xó hi húa ngun kinh phớ phc v GDPL cho DT Khmer bng cỏch ủng ngun kinh phớ ủúng gúp t cỏc t chc phi Chớnh ph, Vit kiu; huy ủng ngun ủúng gúp t cỏc doanh nghip, nh ho tõm ủang hot ủng sn xut, kinh doanh vựng BSCL v cỏc phng khỏc K T LUN Di gúc ủ khoa hc Lý lun v Lch s Nh nc v phỏp lut, xut phỏt t mc ủớch, nhim v nghiờn cu, lun ỏn ủó ủi sõu nghiờn cu v GDPL cho BDT Khmer BSCL v ủt ủc cỏc kt qu chớnh sau ủõy: Lun ỏn ủó trung phõn tớch, lm sỏng t c s lý lun v GDPL cho BDT Khmer, bao gm: khỏi nim, nhng ủc trng c bn, vai trũ ca GDPL cho BDT Khmer Quỏ trỡnh GDPL cho BDT Khmer ủc to thnh bi cỏc yu t: mc tiờu, ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp, hỡnh thc GDPL Hot ủng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL luụn chu s tỏc ủng, nh hng ca nhiu yu t khỏc nhau, bao gm cỏc yu t ch quan (trỡnh ủ hc vn; cỏc nhõn t tõm lý) v cỏc yu t khỏch quan (kinh t, chớnh tr v húa xó hi) T s kho sỏt hot ủng GDPL cho nhõn dõn ti mt s nc trờn th gii, gm Cng hũa Phỏp, Liờn bang Nga, Cụng hũa nhõn dõn Trung Hoa, Cng hũa Liờn bang Australia, Vng quc Thỏi Lan v Singapor, lun ỏn ủó rỳt ủc nhng bi hc kinh nghim cú th dng vo GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL phự hp vi ủiu kin v ủc trng húa ca ủi tng ny 24 Da trờn kt qu ủiu tra XHH vi ủi tng l BCV, TTV phỏp lut v BDT Khmer, cn c vo nhng thụng tin, t liu cú sn, lun ỏn ủó phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL trờn hai mt: nhng thnh tu, kt qu ủt ủc v nhng hn ch, bt cp ca hot ủng ny; ch ủc nguyờn nhõn ca thc trng ủú T thc tin hot ủng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, lun ỏn ủó rỳt ủc mt s bi hc kinh nghim Lun ỏn ủó ủ xut 06 quan ủim cú tớnh ch ủo ủi vi GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, gm: 1) Quỏn trit sõu sc ủng li, ch trng ca ng v thc hin nghiờm tỳc cỏc quy ủnh phỏp lut v GDPL núi chung, GDPL cho ủng bo cỏc DTTS núi riờng; 2) GDPL cho BDT Khmer phi luụn ủt di s lónh ủo ca cỏc cp y ng v s ch ủo sõu sỏt ca cỏc cp chớnh quyn phng; 3) Phi thu hỳt s tham gia ch ủng, tớch cc ca tt c cỏc c quan, ban, ngnh, t chc, ủon th hu quan cỏc tnh vựng; 4) Phi ủi mi ủng b c v ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer; 5) Kt hp cht ch gia giỏo dc phỏp lut vi giỏo dc v chớnh tr, t tng, ủo ủc, li sng cho BDT Khmer; 6) Gn kt cht ch gia GDPL vi phỏt trin kinh t, húa, xó hi vựng BDT Khmer, ủỏp ng yờu cu bo v trt t, k cng, an ton xó hi vựng Trờn c s ủ xut cỏc quan ủim bo ủm GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, lun ỏn lun chng tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp bo ủm GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL nhng nm ti: Th nh t, nõng cao nhn thc, ý thc trỏch nhim, nng lc ca ch th, ủi tng GDPL cho BDT Khmer; Th hai, ủi mi ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL; Th ba, bo ủm cỏc ủiu kin v kinh t, chớnh tr, húa v phỏp lut cho GDPL cho BDT Khmer; Th t, xó hi húa GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI CễNG LIấN QUAN N LUN N Dng Thnh Trung (2013), Giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer trờn bn tnh c Liờu, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Dng Thnh Trung (2013), "c trng ca hot ủng giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Nam B", Tp Lý lun chớnh tr, (4), H Ni, tr.80-83 Dng Thnh Trung (2013), "nh hng ca mụi trng húa - xó hi ủi vi hot ủng ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long", Tp Dõn ch v Phỏp lut, (254), H Ni, tr.56-60; 64 Dng Thnh Trung (2015), "Quỏn trit v dng quan ủim ca ng, phỏp lut ca Nh nc giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer ng bng sụng Cu Long gúp phn bo ủm an ninh trt t", Tp Cnh sỏt nhõn dõn, (68), H Ni, tr.28-34 Dng Thnh Trung (2015), "i mi phng phỏp giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ng bng sụng Cu Long", Tp Lý lun chớnh tr v Truyn thụng, (5), H Ni, tr.76-78 Dng Thnh Trung (2015), "Bo ủm cỏc ủiu kin cn thit v kinh t ủi vi cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ng bng sụng Cu Long", Tp Giỏo dc, (358), k 2, H Ni, tr.60-62 [...]... TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER Ở VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, TÌNH HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER 3.1.1 Điều kiện t nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở vùng ñồng bằng sông C u Long Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cực Nam của Tổ... xã hội ở vùng ĐBDT Khmer, ñáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội trong vùng 4.2 CÁC GIẢI PHÁP ẢO ĐẢM GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER Ở VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG 4.2.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực của chủ thể, ñối tượng trong giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer 4.2.1.1 Xác ñịnh rõ mục tiêu giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer Các... niềm tin của ñồng bào dân tộc Khmer ñối với pháp luật; 3) Góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện hành vi pháp luật hợp pháp cho ĐBDT Khmer 2.2 CÁC THÀNH TỐ CỦA GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER Ở VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG Quá trình GDPL cho ĐBDT Khmer ở vùng ĐBSCL ñược tạo thành bởi các yếu tố sau: mục tiêu, chủ thể, ñối tượng, nội dung, phương pháp và hình thức GDPL... luật về GDPL cho ĐBDT Khmer 23 4 .4 Xã hội hóa giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer ở vùng ñồng bằng sông Cửu Long Thứ nh t, xã h i hóa chủ thể tham gia GDPL cho Đ T Khmer bằng cách tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho những người có uy tín là người dân tộc Khmer, các nhà sư trụ trì trong các chùa Khmer ở vùng ĐBSCL ñể họ cộng tác, phối hợp tuyên truyền, GDPL cho ĐBDT Khmer; thuyết... ñồng bào ñọc sách pháp luật tại Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; các hoạt ñộng tư vấn pháp luật; tờ gấp pháp luật; PBGDPL 12 thông qua các chuyên mục của Đài Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh trong khu vực .3 Y U TỐ ẢNH HƯỞNG T I GIÁO D C PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER Ở VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG Hoạt ñộng GDPL cho ĐBDT Khmer ở vùng ĐBSCL luôn chịu... và pháp luật cho GDPL cho ĐBDT Khmer; Thứ tư, xã hội hóa GDPL cho ĐBDT Khmer ở vùng ĐBSCL DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG Ố LIÊN QUAN N LUẬN ÁN 1 Dương Thành Trung (2013), Giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer trên ñịa bàn tỉnh ạc Liêu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2 Dương Thành Trung (2013), "Đặc trưng của hoạt ñộng giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ",... người dân Khmer - Cần giới hạn ở các hình thức GDPL ñược ñối tượng coi là phù hợp với ĐBDT Khmer Từ thực tiễn GDPL, các chủ thể GDPL cho ĐBDT Khmer ở vùng ĐBSCL cần tiến hành tổng kết, ñánh giá, rút kinh nghiệm về các hình thức GDPL cho ñối tượng này 4 .3 ảo ñảm các ñiều kiện về kinh tế, chính trị, văn hóa và pháp luật cho giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer ở vùng ñồng bằng sông Cửu Long. .. sách dân tộc, tôn giáo Trình ñộ dân trí của ñồng bào DTTS từng bước ñược nâng cao; văn hóa truyền thống ñược bảo tồn và phát huy 3.1 Tình hình vi phạm pháp luật ở vùng ñồng bào dân tộc Khmer tại ñồng bằng sông Cửu Long Tình hình vi phạm pháp luật trong vùng có ñông ĐBDT Khmer ở ĐBSCL còn diễn biến phức tạp; vẫn còn một bộ phận người dân tộc Khmer thiếu ý thức chấp hành pháp luật, vi phạm pháp luật. .. của giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer Nếu coi hệ thống pháp luật thực ñịnh là pháp luật trên giấy tờ”, còn hành vi pháp luật thực tế hợp pháp ñược thực hiện bởi mỗi công dân là pháp luật trong hành ñộng” thì hoạt ñộng GDPL cho các tầng lớp nhân dân chính là “cầu nối” giữa pháp luật trên sách vở” và pháp luật trong hành ñộng” Điều ñó nói lên rằng, công tác GDPL cho các tầng lớp nhân dân. .. của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long góp phần bảo ñảm an ninh trật tự", Tạp chí Cảnh sát nhân dân, (68), Hà Nội, tr.28-34 5 Dương Thành Trung (2015), "Đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân tộc Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, (5), Hà Nội, tr.76-78 6 Dương Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay