(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam

210 178 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:10

(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH DNG THNH TRUNG GIáO DụC PHáP LUậT CHO ĐồNG BàO DÂN TộC KHMER VùNG ĐồNG BằNG SÔNG CửU LONG, VIệT NAM LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH DNG THNH TRUNG GIáO DụC PHáP LUậT CHO ĐồNG BàO DÂN TộC KHMER VùNG ĐồNG BằNG SÔNG CửU LONG, VIệT NAM LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Mó s: 62 38 01 01 NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS TRNH C THO H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca cỏ nhõn tụi Cỏc kt qu nghiờn cu, ủiu tra xó hi hc trỡnh by bn lun ỏn l trung thc v cha tng ủc cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc thụng tin, t liu trớch dn lun ỏn cú ngun gc, xut x rừ rng TC GI LUN N Dng Thnh Trung MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.3 ỏnh giỏ chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan ủ ti v nhng ủ ủt cn ủc tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V GIO DC PHP LUT CHO NG BO DN TC KHMER 2.1 Khỏi nim, ủc trng, vai trũ ca giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer 2.2 Cỏc thnh t ca giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long 2.3 Cỏc yu t nh hng ti giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long 2.4 Giỏo dc phỏp lut ti mt s nc trờn th gii v bi hc kinh nghim ủi vi giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long Chng 3: THC TRNG GIO DC PHP LUT CHO NG BO DN TC KHMER VNG NG BNG SễNG CU LONG 3.1 iu kin t nhiờn, kinh t, chớnh tr, húa - xó hi, tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut vựng ủng bng sụng Cu Long cú nh hng ủn giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer 3.2 Nhng kt qu ủt ủc v hn ch, bt cp giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long 3.3 Mt s bi hc kinh nghim rỳt t thc tin giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long Chng 4: QUAN IM V GII PHP BO M GIO DC PHP LUT CHO NG BO DN TC KHMER VNG NG BNG SễNG CU LONG, VIT NAM 4.1 Cỏc quan ủim bo ủm giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long 4.2 Cỏc gii phỏp bo ủm giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long KT LUN DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 7 15 20 24 24 32 44 57 69 69 78 99 107 107 115 149 151 152 162 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N BCV : Bỏo cỏo viờn CBCC : Cỏn b, cụng chc BDT : ng bo dõn tc BSCL : ng bng sụng Cu Long DTTS : Dõn tc thiu s GDPL : Giỏo dc phỏp lut HND : Hi ủng nhõn dõn HPH : Hi ủng phi hp MTTQ : Mt trn T quc PBGDPL : Ph bin, giỏo dc phỏp lut QPPL : Quy phm phỏp lut TTV : Tuyờn truyn viờn UBND : y ban nhõn dõn XHCN : Xó hi ch ngha XHH : Xó hi hc M U Tớnh cp thit ca ủ ti nghiờn cu Hin nay, di s lónh ủo ca ng Cng sn Vit Nam, ủt nc ta ủang tin hnh cụng cuc ủi mi ton din v sõu sc cỏc mt, cỏc lnh vc ca ủi sng xó hi c bit, chỳng ta ủang n lc xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha (XHCN) ca nhõn dõn, nhõn dõn v vỡ nhõn dõn Mun xõy dng thnh cụng Nh nc phỏp quyn XHCN thỡ bờn cnh vic xõy dng, ban hnh mt h thng phỏp lut ủy ủ, ủng b, ủiu quan trng hn l phi phỏp lut vo thc t xó hi ủ mi thnh viờn xó hi, ủú cú ủng bo cỏc dõn tc thiu s (DTTS), hiu ủc nhng nguyờn tc, quy ủnh phỏp lut; t ủú, s dng phỏp lut nh mt cụng c ủ bo v li ớch ca Nh nc, th, cng ủng v ca mi ngi dõn Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam luụn luụn ủt phỏp lut v trớ thng tụn, yờu cu mi cụng dõn phi sng, lm vic theo phỏp lut; ủũi hi phi ủy mnh cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut (PBGDPL) cho cỏc tng lp nhõn dõn nhm trang b cho h nhng kin thc, hiu bit nht ủnh v phỏp lut ng bo dõn tc (BDT) Khmer l mt b phn cu thnh hu c ca ủi gia ủỡnh cỏc dõn tc Vit Nam, c trỳ trung ch yu vựng ủng bng sụng Cu Long (BSCL), tri rng trờn phm vi c 13 tnh thuc khu vc ny BSCL nm cc Nam ca T quc, cú v trớ chin lc ủc bit quan trng v mt chớnh tr v an ninh quc phũng ca ủt nc: phớa ụng Bc giỏp Thnh ph H Chớ Minh, phớa ụng v phớa Nam giỏp Bin ụng, phớa Bc giỏp Campuchia, phớa Tõy giỏp bin ụng v vnh Thỏi Lan Dõn tc Khmer l mt s nhng dõn tc cú dõn s tng ủi ủụng, cú truyn thng húa ủm ủ bn sc dõn tc vi s phong phỳ v phong tc, quỏn, li sng, tụn giỏo v l nghi Trong nhng nm qua, phỏt huy truyn thng húa dõn tc, BDT Khmer ủó v ủang cú nhng ủúng gúp quan trng cho s nghip xõy dng kinh t - xó hi, phỏt trin ủt nc núi chung, vựng BSCL núi riờng Tuy nhiờn, trỡnh ủ dõn trớ núi chung, trỡnh ủ kin thc, hiu bit phỏp lut núi riờng ca BDT Khmer cũn tng ủi thp Thiu kin thc, hiu bit phỏp lut khin cho BDT Khmer gp nhiu khú khn vic bo v quyn ngi, thc hnh v phỏt huy cỏc quyn dõn ch, tip cn cỏc chng trỡnh mc tiờu, chớnh sỏch phỏp lut dnh cho ủng bo DTTS, s dng phỏp lut ủ gii quyt cỏc ủ phỏp lý liờn quan ủn quyn, li ớch hp phỏp ca ủng bo Tỡnh trng ủú ủó v ủang l lc cn ủi vi BDT Khmer hi nhp v phỏt trin kinh t - xó hi Bờn cnh ủú, cỏc vựng cú ủụng BDT Khmer thuc khu vc biờn gii Vit Nam - Campuchia, cỏc th lc thự ủch cú nhng õm mu thõm ủc, chng phỏ cỏch mng nc ta bng chin lc di n bi n hũa bỡnh, bng chiờu bi dõn ch nhõn quy n, li dng tỡnh trng trỡnh ủ hiu bit phỏp lut ca BDT Khmer cũn thp ủ tuyờn truyn, kớch ủng, to nhng nguyờn c lm mt n ủnh tỡnh hỡnh an ninh, chớnh tr, kinh t, xó hi, gõy chia r ủi ủon kt dõn tc, gõy mõu thun gia cỏc tụn giỏo H qu l cũn hin tng mt s ngi dõn Khmer lộn lỳt qua li khu vc biờn gii v b cỏc th lc thự ủch li dng; t ủú, ủe da ủc lp, ch quyn, thng nht, ton lónh th ca T quc Vit Nam Thc t ủú ủũi hi phi ủy mnh giỏo dc phỏp lut (GDPL) cho BDT Khmer vựng BSCL GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL l mt bin phỏp hu hiu nhm trang b kin thc, hiu bit phỏp lut, nõng cao ý thc phỏp lut, lm hỡnh thnh li sng v lm vic theo phỏp lut cho BDT Khmer; giỳp ủng bo hiu rừ v cỏc quyn ngi, quyn cụng dõn, v ý thc bo v ch quyn quc gia ; gúp phn bo ủm nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý xó hi bng phỏp lut vựng Tuy nhiờn, cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL nhng nm qua cũn bc l nhng hn ch, bt cp trờn nhiu mt, t vic xỏc ủnh mc tiờu GDPL, xõy dng ủi ng bỏo cỏo viờn (BCV), tuyờn truyn viờn (TTV) phỏp lut, la chn ni dung, phng phỏp cho ủn hỡnh thc GDPL cho ủi tng ny Cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer BSCL ủó ủc chỳ trng, nhng cha ủc ủt ngang tm vi yờu cu, nhim v qun lý xó hi bng phỏp lut, cha ủc tin hnh thng xuyờn; cũn thiu trng tõm, trng ủim, thiu s gn kt nhp nhng, phi hp ủng b, hiu qu gia cỏc c quan, t chc, gia cỏc cp, cỏc ngnh cú liờn quan vựng BSCL Do vy, cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny cha ủỏp ng yờu cu, nhim v ca thi k mi - thi k ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam Tỡnh hỡnh nờu trờn ủũi hi Nh nc, cỏc c quan hu quan khu vc BSCL phi tng cng hn na cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer trờn bn, trang b kin thc, hiu bit phỏp lut ủ giỳp ủng bo nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut, bit s dng phỏp lut nh l mt phng tin quan trng ủ gii quyt nhng s kin, cụng vic cú liờn quan ủn phỏp lut, bo v cỏc quyn, li ớch hp phỏp, chớnh ủỏng ca bn thõn, gia ủỡnh v cng ủng Lut Ph bin, giỏo dc phỏp lut s 14/2012/QH13 ủó quy ủnh v PBGDPL cho nhõn dõn vựng DTTS, nỳi, vựng sõu, vựng xa, biờn gii, ven bin, hi ủo [62, 17] iu ủú núi lờn s quan tõm thit thc ca ng, Nh nc ta ủi vi ủng bo DTTS, ủú cú BDT Khmer vựng BSCL Vn ủ quan trng hn ủang ủc ủt l lm th no, cn cú nhng gii phỏp gỡ ủ ch trng, ủng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v GDPL cho ủng bo DTTS, ủú cú BDT Khmer, ủi vo thc tin cuc sng, nõng cao hiu bit phỏp lut cho ủng bo T cỏch ủt ủ trờn, tỏc gi mt s gi thit nghiờn cu sau ủõy: i) Gia cht lng, hiu qu cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL v ý thc tuõn th, chp hnh phỏp lut, kh nng s dng phỏp lut ủ tip cn, bo v cỏc quyn ngi, quyn cụng dõn, nõng cao cht lng cuc sng ca BDT Khmer cú mi liờn h nhõn qu tt yu vi nhau; ủú: ii) Nu thc hin tt GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL thỡ ý thc tuõn th, chp hnh phỏp lut ca h s nghiờm chnh hn, hn ch ủc tỡnh trng vi phm phỏp lut v phm ti xy cng ủng; giỳp BDT Khmer cú kh nng tt hn vic s dng phỏp lut ủ tip cn, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn, nõng cao cht lng cuc sng; ủng thi, iii) Thc hin tt GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL gúp phn xõy dng, cng c ủi ủon kt cỏc dõn tc Vit Nam, bo ủm an ninh, quc phũng, phỏt trin bn vng kinh t - xó hi trờn bn Nh vy, vic GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL ủang l mt yờu cu khỏch quan, cú tm quan trng v mang tớnh cp thit ủiu kin ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa vựng BSCL, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam hin ú cng l lý tỏc gi chn ủ Giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long, Vit Nam lm ủ ti lun ỏn tin s lut hc, chuyờn ngnh Lý lun v Lch s Nh nc v phỏp lut M c ớch, nhim v nghiờn c u ca lu n ỏn Mc ủớch ca lun ỏn: Trờn c s phõn tớch lý lun, thc tin GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam; lun ỏn ủ xut quan ủim, gii phỏp bo ủm GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam hin hon thnh mc ủớch ủt ra, lun ỏn phi thc hin cỏc nhim v sau: Th nht, phõn tớch c s lý lun ca hot ủng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, bao gm: khỏi nim, ủc trng, vai trũ, mc tiờu, ch th, ủi tng, ni dung, phng phỏp v hỡnh thc GDPL cho BDT Khmer; nhng yu t nh hng ti cụng tỏc GDPL cho nhúm ủi tng ny Th hai, kho sỏt, ủỏnh giỏ ủc ủim tỡnh hỡnh kinh t, chớnh tr, húa - xó hi vựng BSCL cú nh hng ủn cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer; thc trng cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL nhng nm qua trờn phng din nhng thnh tu, kt qu ủt ủc cng nh cỏc tn ti, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng ủú; t ủú, rỳt nhng bi hc kinh nghim phc v cho vic ủ xut, xõy dng cỏc gii phỏp bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu ca cụng tỏc ny Th ba, trờn c s cỏc quan ủim cú tớnh cht ch ủo, ủ xut, lun gii tớnh kh thi ca mt s gii phỏp bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL giai ủon tip theo i tng, phm vi nghiờn cu ca lun ỏn - i tng nghiờn cu ca lun ỏn: Lun ỏn nghiờn cu v GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam di gúc ủ Lý lun v Lch s Nh nc v phỏp lut õy l ủ ti cú ủi tng nghiờn cu tng ủi rng; song lun ỏn ch nghiờn cu GDPL cho ủi tng l ngi dõn thuc dõn tc Khmer vựng BSCL, khụng nghiờn cu GDPL cho ủi tng cỏn b, cụng chc ngi dõn tc Khmer - Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn ủc gii hn theo khụng gian, thi gian v tớnh cht nghiờn cu Theo khụng gian, phm vi kho sỏt thc tin ủ nghiờn cu ca lun ỏn ch gii hn 13 tnh thuc vựng BSCL, Vit Nam Theo thi gian, kho sỏt GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL thi gian t nm 2008 ủn V tớnh cht nghiờn cu, lun ỏn trung nghiờn cu sõu v nghip v GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn ủc trin khai nghiờn cu da trờn phng phỏp lun Trit hc Mỏc - Lờnin, bao gm cỏc quan ủim v lý lun nhn thc; da trờn t tng H Chớ Minh v cỏc quan ủim ca ng Cng sn Vit Nam v cụng tỏc dõn tc, xõy dng ủi ủon kt dõn tc, v vai trũ ca GDPL cho cỏc ủi tng xó hi; chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v GDPL núi chung, GDPL cho ủng bo DTTS núi riờng Bờn cnh ủú, tỏc gi cng tham kho cỏc quan ủim, kt qu nghiờn cu v GDPL cho cỏc ủi tng xó hi ca cỏc nh nghiờn cu v ngoi nc cú liờn quan ti cỏc ni dung ca lun ỏn hon thnh mc ủớch v nhim v nghiờn cu, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lch s v lụgớc, phng phỏp thng kờ, so sỏnh, khỏi quỏt húa, h thng húa ủ nghiờn cu cỏc ủ lý lun; s dng phng phỏp ủiu tra xó hi hc (XHH) ủ thu thp cỏc thụng tin, s liu thc t phc v vic ủỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn ca ủ nghiờn cu v lun chng cỏc gii phỏp m lun ỏn nờu C th: - S dng phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lch s v lụgớc ủ nghiờn cu tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan ủn ủ ti lun ỏn; khỏi quỏt nhng ủ lý lun, thc tin ủó ủc nghiờn cu nc v nc ngoi cú liờn quan ủn ủ ti lun ỏn; t ủú, nhn mnh nhng ủ ủt m lun ỏn cn tip tc nghiờn cu (chng 1) - S dng phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp h thng húa, khỏi quỏt húa, phng phỏp so sỏnh ủ nghiờn cu c s lý lun v GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL; tỡm hiu cụng tỏc GDPL ti mt s nc trờn th gii nhm rỳt bi hc kinh nghim ủi vi GDPL cho BDT Khmer (chng 2) - S dng phng phỏp ủiu tra XHH v cỏc phng phỏp thng kờ, so sỏnh, phng phỏp lch s v lụgớc ủ kho sỏt, ủỏnh giỏ thc trng GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL giai ủon 2008 - 2014 (chng 3) - S dng phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lch s v lụgớc, h thng húa, khỏi quỏt húa ủ ủ xut cỏc quan ủim ch ủo, lun chng tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp ủm bo nõng cao hiu qu GDPL cho BDT Khmer vựng BSCL, Vit Nam (chng 4) 191 Ph l c KT QU X Lí PHIU THU THP í KIN (M u phiu dnh cho ng bo dõn t c mer vựng ủng bng sụng Cu Long) Cõu Trong cuc sng, cụng vic hng ngy ễng/B cú thng gp cỏc s vic, s kin ủũi hi phi cú kin thc hiu bit phỏp lut mi gii quyt ủc khụng? (ch chn phng ỏn tr li) Bin s Bin s hp l Mó s Phng ỏn tr li S lng Cú Khụng Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 1025 24 1049 1053 T l 97.34 2.28 99.62 0.38 100.00 T l hp l 97.71 2.29 T l cn n 97.71 100.00 Cõu 2: Mi gp mt s vic, s kin ca bn thõn hoc gia ủỡnh ủũi hi phi cú kin thc, hiu bit phỏp lut mi gii quyt ủc, ễng/B la chn cỏch gii quyt no sau ủõy? (ch chn phng ỏn tr li) Bin s Mó s Phng ỏn tr li T mỡnh gii quyt theo kinh nghim hoc hiu bit phỏp lut ca bn thõn Nh ngi thõn l ngi cú kin thc, hiu bit phỏp lut gii quyt ngh cỏn b, cụng chc y ban nhõn dõn cp xó ủng gii quyt Bin ngh cỏc c quan chc s hp nng ca Nh nc ủng l gii quyt Nh cỏc nh s chựa ủng can thip v gii quyt Nh lut s thay mt mỡnh gii quyt Cỏch khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l T l hp l T l cn n 322 30.58 31.08 31.08 178 16.90 17.18 48.26 226 21.46 21.81 70.08 210 19.94 20.27 90.35 76 7.22 7.34 97.68 23 2.18 2.22 99.90 1036 17 1053 0.09 98.39 1.61 100.00 0.10 100.00 192 Cõu 3: S vi s kin phỏp lý m ễng/B ủó tng gp v phi gii quyt l s vic, s kin no di ủõy (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Phng ỏn tr li S lng T l Mõu thun gia ủỡnh cn ủn s tr giỳp ca phỏp lut 369 35.04 Mõu thun vi ngi ngoi cn ủn s tr giỳp ca phỏp lut 522 49.57 Khú khn, vng mc hot ủng sn xut, kinh doanh 133 12.63 s Tranh chp quyn s dng ủt ủai, nh 358 34.00 hp Khiu ni cỏch gii quyt khụng tha ủỏng ca cỏc cp chớnh quyn 146 13.87 T cỏo cỏc hnh vi tiờu cc 151 14.34 Bn thõn hoc ngi thõn ủó thc hin hnh vi vi phm phỏp lut 63 5.98 0.00 1053 100.00 0.00 1053 100.00 Bin l S vic khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng Cõu 4: T thc t cuc sng, cụng vic ca bn thõn v gia ủỡnh, ễng/B ủỏnh giỏ th no v vai trũ ca kin th hiu bit phỏp lut ủi vi cuc sng, lao ủng, sinh hot ca BDT Khmer? (ch chn phng ỏn tr li) Bin s Bin s hp l Mó s Phng ỏn tr li S lng T l T l hp l T l cn n Rt cn thit 789 74.93 75.36 75.36 Cn thit 233 22.13 22.25 97.61 Khụng cn thit lm 24 2.28 2.29 99.90 Khụng cn thit 0.09 0.10 100.00 Rt khụng cn thit 0.00 0.00 100.00 1047 99.43 0.57 1053 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 193 Cõu 5: ngh ễng/B t ủỏnh giỏ v trỡnh ủ kin thc, hiu bit phỏp lut ca bn thõn? (ch chn phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Phng ỏn tr li S lng T l T l hp l Hiu bit tng ủi ủy ủ v h thng phỏp lut hin hnh T l n cn 182 17.28 17.76 17.76 260 24.69 25.37 43.12 550 52.23 53.66 96.78 33 3.13 3.22 100.00 0.00 0.00 100.00 1025 97.34 28 2.66 1053 100.00 Hiu bit tng ủi ủy ủ v mt s lnh vc phỏp lut chớnh, nh Hin phỏp, Hỡnh s, Dõn s, Lao ủng, Hụn nhõn - Gia ủỡnh, t ủai Bin Ch bit mt s quy ủnh ca s hp l phỏp lut cú liờn quan trc tip ủn cuc sng, cụng vic hng ngy, nh cỏc quyn, ngha v ca cụng dõn Hu nh khụng bit ủn cỏc quy ủnh ca phỏp lut í kin khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng Cõu 6: ễng/B cú tng ủc tham d cỏc bui ph bin, giỏo dc phỏp lut cỏc c quan chc nng phng t chc khụng? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó Phng ỏn tr li S lng T l T l s s Bin Cú 827 78.54 88.73 88.73 s hp Khụng 105 9.97 11.27 100.00 932 88.51 121 11.49 1053 100.00 hp l l Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng T l cn n 194 Cõu 7: cõu 6, nu ễng/B tr li chn phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Bin s hp l thỡ xin vui lũng cho bit ti sao? (ch Phng ỏn tr li S lng T l T l hp l T l cn n Khụng bit cú cỏc bui ph bin, giỏo dc phỏp lut nờn khụng tham d 173 16.43 24.71 24.71 Bit cú cỏc bui ph bin phỏp lut nhng bn cụng chuyn nờn khụng tham d 351 33.33 50.14 74.86 Khụng quan tõm ủn cỏc quy ủnh ca phỏp lut nờn khụng tham d 90 8.55 12.86 87.71 ó bit rừ cỏc quy ủnh ca lnh vc phỏp lut ủc ph bin, tuyờn truyn nờn khụng tham d 52 4.94 7.43 95.14 Cho rng cỏc bui ph bin, giỏo dc phỏp lut nhm chỏn, t nht, khụng thit thc nờn khụng tham d 34 3.23 4.86 100.00 0.00 0.00 100.00 700 66.48 353 33.52 1053 100.00 Lý khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng Cõu 8: Theo s quan sỏt ca ễng/B, cỏc bui ph bin, giỏo dc phỏp lut phng ủc t chc theo tiờu no di ủõy? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s s hp l S lng T l T l hp l T l cn n T chc theo ủnh k (6 thỏng/1 ln hoc nm/1 ln ) 412 39.13 39.92 39.92 Ch t chc mi cú bn phỏp lut mi cn ủc ph bin, giỏo dc 427 40.55 41.38 81.30 T chc theo yờu cu, ủ ngh ca nhõn dõn phng 191 18.14 18.51 99.81 0.19 0.19 100.00 1032 98.01 21 1.99 1053 100.00 Bin Phng ỏn tr li Tiờu khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 195 Cõu 9: Nhng bui ph bin, giỏo dc phỏp lut m ễng/B cú dp tham d c quan chc nng no ca phng t chc? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng S T phỏp tnh hoc cỏc S, ban, ngnh cú liờn quan Phũng T phỏp huyn hoc cỏc Phũng cú liờn quan y ban nhõn dõn xó (phng, th trn) C quan khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 298 331 694 1053 1053 T l 28.30 31.43 65.91 0.57 100.00 0.00 100.00 Cõu 10: Nhng ngi trc tip ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer phng l ai, tha ễng/B? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin s Mó s Phng ỏn tr li Bỏo cỏo viờn phỏp lut cp tnh Bỏo cỏo viờn phỏp lut cp huyn Bin Tuyờn truyn viờn phỏp lut s hp Ch th khỏc l Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng 291 387 610 17 1053 1053 T l 27.64 36.75 57.93 1.61 100.00 0.00 100.00 Cõu 11: Theo s ghi nhn ca ễng/B, nhng ngi tham d cỏc lp tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer ủc t chc phng l ai? (ch chn phng ỏn tr li) Bin s Mó s Phng ỏn tr li Tt c nhng ngi cú nhu cu hiu bit phỏp lut ủu cú th tham d Ch cú nhng ngi ủi din cho cỏc h gia ủỡnh Khmer tham d Bin Ch cú nhng ngi Khmer s hp ủang l cỏn b, cụng chc cp l xó, trng thụn (phum, súc), cỏn b cỏc t chc, ủon th phng mi ủc tham d i tng khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l T l hp l T l cn n 511 48.53 50.10 50.10 264 25.07 25.88 75.98 244 23.17 23.92 99.90 1020 33 1053 0.09 96.87 3.13 100.00 0.10 100.00 196 Cõu 12: V ni dung ph bin, giỏo dc phỏp lut, theo ễng/B, cn trang b cho ủng bo dõn tc Khmer kin thc, hiu bit v nhng lnh vc phỏp lut no? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Phng ỏn tr li S lng T l Hin phỏp 420 39.89 Lut Lao ủng 310 29.44 Lut Hnh chớnh 257 24.41 Lut Dõn s 320 30.39 Bin Lut t ủai 431 40.93 s Lut Hụn nhõn & Gia ủỡnh 471 44.73 hp Phỏp lut v thc hin dõn ch cp xó 358 34.00 l Cỏc bn phỏp quy ca phng 340 32.29 Lnh vc khỏc 0.66 1053 100.00 0.00 1053 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng Cõu 13: V phng phỏp giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer, theo ễng/B, ch th giỏo dc nờn s dng phng phỏp no thỡ phự hp? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin S lng T l Phng phỏp ủc thoi (ch th thuyt trỡnh ủng bo nghe t hiu t ghi chộp nu cn) 497 47.20 Phng phỏp tho lun nhúm theo ch ủ phỏp lut cn ph bin, giỏo dc (chia ủng bo theo nhúm ủng bo tho lun vớ d thc t Bỏo cỏo viờn/Tuyờn truyn viờn kt lun) 518 49.19 Phng phỏp nờu tỡnh (gii thiu ni dung chớnh nờu tỡnh to tranh lun Bỏo cỏo viờn/Tuyờn truyn viờn gi vai trũ ủiu khin) 530 50.33 0.19 1053 100.00 0.00 1053 100.00 s hp l Phng ỏn tr li Phng phỏp khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng 197 Cõu 14: V hỡnh thc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho BDT Khmer, theo ễng/B, cỏc c quan chc nng vựng ủng bng sụng Cu Long nờn s dng hỡnh thc no thỡ phự hp? (cú thq chn nhiru phng ỏn tr lsi) Bi n Mó s s Phng ỏn tr li S lng M cỏc lp ph bin, giỏo dc phỏp lut cú tớnh cht ủi tr cho ủng bo Khmer M cỏc chuyờn mc ph bin phỏp lut dnh riờng cho ủng bo dõn tc Khmer trờn cỏc phng tin truyn thụng ủi chỳng (bỏo, ủi phỏt thanh, truyn hỡnh Biờn son, in thnh sỏch, ti liu phỏp lut dnh riờng v phỏt phớ cho ủng bo dõn tc Khmer Xõy dng T sỏch phỏp lut dnh riờng cho ủng bo Bin dõn tc Khmer v ủt v tr thun tin chựa s Khmer ủ ủng bo d tip cn hp T chc cỏc cuc thi tỡm hiu phỏp lut theo cỏc ch l ủ phỏp lut cn ph bin, giỏo dc cho ủng bo dõn tc Khmer M cỏc lp hun chuyờn sõu v cỏc ch ủ phỏp lut cn ph bin cho cỏc thnh phn ch cht ủng bo dõn tc Khmer (trng tc, chc sc tụn giỏo, nhng ngi cú uy tớn cng ủng ); sau ủú, h s trc tip ph bin li cho ngi dõn Khmer Hỡnh thc khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng T l 531 50.43 454 43.11 343 32.57 413 39.22 344 32.67 449 42.64 1053 1053 0.00 100.00 0.00 100.00 Cõu 15: Nhng kin thc, hiu bit phỏp lut m ễng/B tip nhn ủc qua cỏc hỡnh thc tuyờn truyn, ph bin phỏp lut ủó ủỏp ng nh th no so vi yờu cu gii quyt cỏc ủ phỏp lut thc tin cuc sng ca bn thõn v gia ủỡnh? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s ỏp ng mc ủ tt ỏp ng mc ủ khỏ ỏp ng mc ủ trung bỡnh Cha ủỏp ng ủc yờu cu Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng 422 319 270 28 1039 14 1053 T l 40.08 30.29 25.64 2.66 98.67 1.33 100.00 T l hp l 40.62 30.70 25.99 2.69 T l cn n 40.62 71.32 97.31 100.00 198 Cõu 16: ễng/B hóy ch nhng nguyờn nhõn ca nhng kt qu ủt ủc cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Phng ỏn tr li Cỏc cp y ng t tnh ủn xó, phng, th trn luụn quan tõm lónh ủo cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Cỏc cp chớnh quyn, cỏc c quan chc nng ch ủo sõu sỏt cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng Bin bo dõn tc Khmer s i ng Bỏo cỏo viờn, Tuyờn truyn viờn phỏp lut tớch hp cc, nhit tỡnh thc hin cụng tỏc ph bin, giỏo l dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer ng bo dõn tc Khmer hiu ủc vai trũ ca kin thc, hiu bit phỏp lut nờn ch ủng, tớch cc tham d cỏc ủt ph bin, giỏo dc phỏp lut Nguyờn nhõn khỏc Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l 677 64.29 455 43.21 414 39.32 374 35.52 1053 0.76 0.00 100.00 Cõu 17: Theo ễng/B, ủõu l nguyờn nhõn dn ủn nhng hn ch bt cp cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long? (cú th chn nhiu phng ỏn tr li) Bin Mó s s Phng ỏn tr li Mt s cp y ng phng cha thc s quan tõm lónh ủo cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Mt s cp chớnh quyn, c quan chc nng phng cha sõu sỏt, quyt lit ch ủo, ủiu hnh cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Mt b phn Bỏo cỏo viờn, Tuyờn truyn viờn phỏp lut Bin thiu nhit tỡnh, cha tn tõm thc hin nhim v s nờn vic ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn hp tc Khmer cũn mang tớnh hỡnh thc, kộm hiu qu l Mt s ủng bo dõn tc Khmer cha ch ủng, tớch cc tham d cỏc lp ph bin, giỏo dc phỏp lut Bt ủng v ngụn ng nờn hiu qu ca cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer cũn nhiu hn ch Nguyờn nhõn khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l 404 38.37 294 27.92 391 37.13 539 51.19 389 36.94 1053 1053 0.00 100.00 0.00 100.00 199 Cõu 18: Theo ễng/B, c n cú nhng gii phỏp no ủ bo ủm nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho BDT Khmer vựng ủng bng sụng Cu Long? (ủc chn nhiu phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Phng ỏn tr li Nõng cao nhn thc, ý thc trỏch nhim ca ch th, ủi tng cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Bin i mi ni dung, phng phỏp v dng húa hỡnh thc giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer s Bo ủm cỏc ủiu kin cn thit v kinh t, chớnh tr, hp húa v phỏp lut cho vic nõng cao cht lng, l hiu qu giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Gii phỏp khỏc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l 714 67.81 458 43.49 537 51.00 1053 1053 0.00 100.00 0.00 100.00 Cõu 19: T tỡnh hỡnh thc t phng, ễng/B cú ủ xu kin ngh gỡ vi cỏc cp chớnh quyn, c quan chc nng ca cỏc tnh vựng ủng bng sụng Cu Long xung quanh cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer? STT 10 11 12 Cỏc ủ xut, kin ngh ca ủng o õn tc Khmer Cn quan tõm nhiu hn ủn ngi gi ủng bo dõn tc Khmer v h tr cỏc quyn li hn na ủ h yờn tõm, tin tng ủn chớnh quyn phng h cn v cng nh ph bin phỏp lut rng rói ủ h nm rừ Cn ph bin phỏp lut nhiu hn na Cn ủo to cỏn b ngi dõn tc Khmer Cn ph bin phỏp lut cho ngi dõn tc nhiu hn Cn quan tõm ủn hc sinh ủng bo dõn tc Khmer Cn gii quyt vic lm cho ủng bo ngi dõn tc Khmer Quan tõm hn na ti vic hc ca em ngi dõn tc Khmer Cn chm lo cho ủi sng ca cỏn b, ủng bo dõn tc Khmer Cn t chc cỏc bui hun, tuyờn truyn nhiu hn na ủ ngi dõn hiu bit nhiu hn v phỏp lut T chc thng xuyờn cỏc bui giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Kin ngh cỏc cp ng, chớnh quyn phng quan tõm hn ti vic thc hin chớnh sỏch dõn tc, tụn giỏo vựng cú ủng bo dõn tc sinh sng, ủng thi thng xuyờn ph bin giỏo dc phỏp lut cho ủng bo Khmer - Quan tõm chm lo ủn ủi sng ca ngi dõn tc Khmer, t chc tuyờn truyn phỏp lut rng rói thụng qua cỏc phng tin thụng tin ủi chỳng - T chc tuyờn truyn trung thụng qua vic lng ghộp v kt hp vi cỏc s chựa, ni cú ngi Khmer sinh sng v nhng ngy l tt 200 STT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cỏc xu t, ki n ngh c a ủng o õn tc Khmer Cỏc cp chớnh quyn, c quan chc nng ca cỏc tnh cn phi ủy mnh cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer, ủ cho ủng bo dõn tc Khmer nm ủc phỏp lut, hin phỏp m ng v nh nc ủó ủ - Cn quan tõm hn na v mi mt ủi sng ca ủng bo dõn tc Khmer, nht l v vic lm - Tuyờn truyn sõu rng bng nhiu hỡnh thc ủn tng xúm p cú ủng bo sinh sng, - Cỏc cp chớnh quyn, c quan chc nng cn quan tõm, ch ủo sõu sỏt hn na cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer - Thng xuyờn m lp hun, bi dng kin thc phỏp lut cho ngi dõn, phng cú th m cỏc bui ta ủm, din ủn ủ ngi dõn tc cú thc mc gỡ v phỏp lut cú th ủt cõu hi v ủc tr li - Kin ngh vi cp y ng, chớnh quyn phng cn trin khai phỏp lut ủn vi ủng bo dõn tc thiu s, bỏo cỏo viờn tuyờn truyn viờn chuyờn v cỏc chớnh sỏch h tr ủng bo dõn tc hiu bit - Tuyờn truyn cỏc ch trng, ủng li ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca nh nc ủn vi ủng bo dõn tc thiu s - Vỡ ủng bo dõn tc thiu s cũn gp nhiu khú khn, cn cú cỏc chớnh sỏch h tr ủ lm n v vt khú tin ti lm giu chớnh ủỏng - Cn cú cỏn b ch cht lm cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut l ngi dõn tc Khmer v cú uy tớn ủng bo dõn tc La chn ngi tuyờn truyn phỏp lut phi l ngi cú k nng, nhit tỡnh, am hiu phỏp lut, nu bỏo cỏo viờn phỏp lut l cỏn b, cụng chc ngi dõn tc Khmer thỡ cng tt - Thng xuyờn t chc cỏc bui tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo pht t ti cỏc chựa Khmer vo cỏc l, tt c truyn ca ủng bo dõn tc Khmer - Cn ủo to bi dng ủng bo dõn tc Khmer núi chung v to ủiu kin cho nhng cỏn b ngi dõn tc Khmer nõng cao trỡnh ủ hc vn, nhn thc núi chung v kin thc, hiu bit phỏp lut núi riờng - Chớnh quyn cn quan tõm sõu sc hn na v cụng tỏc giỏo dc, ph bin phỏp lut cho ủng bo Khmer - M cỏc lp hun, cỏc cuc thi liờn quan ủn nhng kin thc, hiu bit v phỏp lut, - Cn tng cng hn na cụng tỏc ph bin, tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Trong vic tuyờn truyn cn ủi mi hỡnh thc, phng phỏp ủ ủng bo d tip thu, cn nhng tỡnh c th ủ cựng ủng bo bn bc gii quyt Nờn s dng ủi ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn phỏp lut l ngi Khmer Cn m nhiu lp hc tuyờn truyn Tớch cc tuyờn truyn cho b ngi dõn tc hiu bit, tụn trng, hc v lm theo hin phỏp, phỏp lut ca Nh nc - Cn luụn quan tõm ủn cụng tỏc ph bin giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer, phi ủi sỏt vo thc t, ủn tng bn kim tra, tuyn truyn, tỡm hiu nhng thun li, khú khn, nguyn vng ca ủng bo dõn tc Khmer - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer - Cn cú chớnh sỏch ủo to ngun nhõn lc cú trỡnh ủ lờn cụng tỏc 201 STT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Cỏc xu t, ki n ngh c a ủng o õn tc Khmer Cú ch ủ chớnh sỏch tt vi ngi dõn tc - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn ủng bo dõn tc - Cú chớnh sỏch ủo to trỡnh ủ ngoi ng cho cỏn b lm cụng tỏc tuyờn truyn Cn cú s quan tõm ủn ủi ng cỏn b, nờn am hiu ting Khmer ủ cú th tuyờn truyn ủn b Giỳp vay phỏt trin kinh t gia ủỡnh Cỏc cp chớnh quyn, c quan chc nng ca cỏc tnh vựng ủng bng sụng Cu Long cn quan tõm nhiu hn cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer Rt cn s quan tõm ca cỏc cp chớnh quyn Cn ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer rng rói hn, thit thc hn Nờn ph bin, giỏo dc phỏp lut rng rói hn na vi nhiu hỡnh thc ủ ủng bo dõn tc Khmer nm rừ, hiu hn v phỏp lut v cn h tr cỏc quyn li cn thit v kinh t M nhiu cuc ph bin lut hụn nhõn gia ủỡnh, lut hỡnh s, ủt ủai ủ giỳp b dõn tc nhn thc tt Dy ngh phớ, gii thiu vic lm cho ngi dõn tc H tr giỳp ngi dõn tc Khmer cú nhng quyn li v ph bin phỏp lut nhiu hn na ng bo dõn tc Khmer cn cú s quan tõm v quyn li, cn s h tr kinh t, cn quan tõm ủn ngi gi ủng bo dõn tc Khmer v ph bin giỏo dc phỏp lut rng rói hn ủ ngi Khmer hiu Dy ngh phớ, gii thiu vic lm cho ngi dõn tc Quan tõm nhiu hn ủn ngi Khmer ủ ủc hng cỏc ch ủ v hiu thờm, sõu sỏt hn ph bin phỏp lut - To ủiu kin thun li cho ngi dõn tc - Giỳp vay phỏt trin ngnh ngh Nờn cú nhng chng trỡnh u ủói ủi vi nhng ngi dõn tc Khmer v cn quan tõm nhiu hn na ủn ngi dõn tc Khmer cụng tỏc ph bin giỏo dc phỏp lut Cho vay sn xut kinh doanh ng bo dõn tc Khmer cn cú s quan tõm v quyn li, cn s h tr kinh t, cn quan tõm ủn ngi gi ủng bo dõn tc Khmer v ph bin giỏo dc phỏp lut rng rói hn ủ ngi Khmer hiu Thng xuyờn t chc cỏc bui tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer i mi hỡnh thc tuyờn truyn ủ thu hỳt ủng bo dõn tc Khmer hn na Cn phi hp vi chớnh quyn phng m nhiu lp kin thc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer - Cn quan tõm chm lo hn na ủi vi b l ngi dõn tc Khmer - To ủiu kin giỳp ủ h dõn tc Khmer tham gia phỏt trin kinh t, thoỏt nghốo, bn vng 202 STT Cỏc xu t, ki n ngh c a ủng o õn tc Khmer 45 - Cỏc cp chớnh quyn, c quan chc nng ca cỏc tnh vựng ủng bng sụng Cu Long cn quan tõm nhiu hn cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer - Cn lm mi li ủi ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn phỏp lut; tng thờm s nhit tỡnh, nng ủng, linh hot ca h cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut; ủng thi, loi b nhng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn phỏp lut khụng nhit tỡnh cụng tỏc, gúp phn xõy dng ủi ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn phỏp lut cú cht lng, nhit tỡnh, tõm huyt cụng vic, nõng cao kh nng ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc Khmer ủt ủc kt qu cao 46 Luụn quan tõm cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc thiu s 47 Luụn quan tõm cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut cho ủng bo dõn tc thiu s 48 Tng cng hn na ủi ng tuyờn truyn viờn phỏp lut 49 Nõng cao hiu bit phỏp lut ca cỏc cỏn b p khúm 50 Xõy dng ủi ng tuyờn truyn viờn, bỏo cỏo viờn gii chuyờn mụn, nhit tỡnh hng hỏi, giao tip ủc bng ting Khmer 51 Nõng cao kin thc phỏp lut ca nhng ngi cú uy tớn 52 a dng phong phỳ cỏc hot ủng tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut 53 ngh lm tt cụng tỏc tuyờn truyn phỏp lut 54 ngh tuyờn truyn phỏp lut sõu rng ủng bo dõn tc Khmer 55 Yờu cu tuyờn truyn phỏp lut cho nhõn dõn ủng bo dõn tc Khmer ủc hiu bit 56 Cn cú chng trỡnh ph bin giỏo dc phỏp lut thng xuyờn trờn truyn thụng 57 Nõng cao trỏch nhim ca tuyờn truyn viờn phỏp lut 58 Nõng cao kin thc phỏp lut ca ban ngnh ủon th 59 Quan tõm ủy mnh cụng tỏc tuyờn truyn ph bin phỏp lut ủng bo dõn tc Khmer 60 Cn cú nhng chuyờn mc giỏo dc phỏp lut trờn bỏo, ủi truyn hỡnh bng ting Khmer 61 - Cn m lp ủo to bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn cho cỏn b dõn tc cp xó, phng - Nghiờn cu ph bin giỏo dc phỏp lut phự hp vi phong tc, quỏn, li sng, tụn giỏo ca ủng bo dõn tc Khmer sỏt vi thc t, sinh hot hng ngy ủ cho ủng bo dõn tc nm v hiu rừ 62 Xõy dng t sỏch phỏp lut ti cỏc ủim chựa 63 ngh giỳp ủ tuyờn truyn phỏp lut, lut ủt ủai, lut hụn nhõn, lut quõn s, 64 Nh cỏn b cao cp tuyờn truyn phỏp lut cho h dõn tc khmer ủc thụng hiu 65 Cn cú chng trỡnh giỏo dc phỏp lut thng xuyờn hng ngy trờn thụng tin ủi chỳng 203 Cõu 20: Gii tớnh? Bi n s Mó s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng Nam N 741 312 1053 1053 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng T l 70.37 29.63 100.00 0.00 100.00 T l T l hp l cn n 70.37 70.37 29.63 100.00 Cõu 21: La tui? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li Di 30 tui T 31 ủn 35 tui T 36 ủn 40 tui T 41 ủn 45 tui T 46 ủn 50 tui 201 190 206 159 144 19.09 18.04 19.56 15.10 13.68 19.09 18.04 19.56 15.10 13.68 T l cng n 19.09 37.13 56.70 71.79 85.47 T 51 ủn 55 tui Trờn 55 tui 84 69 1053 1053 7.98 6.55 100.00 0.00 100.00 7.98 6.55 93.45 100.00 Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l T l hp l Cõu 22: Trỡnh ủ hc cao nht hin ca ễng/B? (ch chn phng ỏn tr li) Bin Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li Tt nghip Tiu hc Tt nghip Trung hc c s Tt nghip Trung hc ph thụng Tt nghip Trung cp Tt nghip Cao ủng Tt nghip i hc Tt nghip Sau ủi hc Tng cng Bin s khụng hp l Tng cng S lng T l T l hp l 449 253 180 60 38 42.64 24.03 17.09 5.70 3.61 42.64 24.03 17.09 5.70 3.61 T l cng n 42.64 66.67 83.76 89.46 93.07 61 12 1053 1053 5.79 1.14 100.00 0.00 100.00 5.79 1.14 98.86 100.00 204 Cõu 23: Ngh nghip hin ti c a ễng/B? (ch chn phng ỏn tr li) Bi n Mó s s Bin s hp l Phng ỏn tr li S lng Thu n tỳy lm nụng nghip Lm nụng nghip kiờm tiu th cụng nghip hoc kinh doanh, buụn bỏn Lm ngh tiu th cụng nghip Lm ngh kinh doanh, buụn bỏn Ngh nghip khỏc 554 52.61 52.61 T l cng n 52.61 136 12.92 12.92 65.53 50 236 77 4.75 22.41 7.31 4.75 22.41 7.31 70.28 92.69 100.00 Tng cng 1053 1053 100.00 0.00 100.00 Tnh/ Thnh ph S lng Bin s khụng hp l Tng cng T l T l hp l Cõu 24: Ni c trỳ hin ca ễng (B)? Mó s Xó/Phng/ Th trn Huyn/ Thnh ph T l T l cụng n An Biờn An Biờn Kiờn Giang 0.09 0.09 An Hũa Rch Giỏ Kiờn Giang 130 12.35 12.44 An Minh Bc Minh Thng Kiờn Giang 0.09 12.54 Bỡnh An H Tiờn Kiờn Giang 0.19 12.73 Bỡnh San H Tiờn Kiờn Giang 0.09 12.82 Bỡnh Tr Kiờn Lng Kiờn Giang 0.09 12.92 inh Hũa Gũ Quao Kiờn Giang 0.09 13.01 ng Thỏi An Biờn Kiờn Giang 0.09 13.11 Ging Ring Ging Ring Kiờn Giang 0.09 13.20 10 Hũn Tre Kiờn Hi Kiờn Giang 0.28 13.49 11 Kiờn Lng Kiờn Lng Kiờn Giang 0.09 13.58 12 Minh Lng Chõu Thnh Kiờn Giang 0.09 13.68 13 Phỏo i H Tiờn Kiờn Giang 0.09 13.77 14 Phỳ Li Giang Thnh Kiờn Giang 0.09 13.87 15 Phỳ M Giang Thnh Kiờn Giang 0.09 13.96 16 Tõn Khỏnh Hũa Giang Thnh Kiờn Giang 0.19 14.15 17 Võn Khỏnh An Minh Kiờn Giang 0.19 14.34 18 Vnh iu Giang Thnh Kiờn Giang 0.19 14.53 19 Vnh Thng Gũ Quao Kiờn Giang 0.09 14.62 Vnh Thun Kiờn Giang Tng s phiu tnh Kiờn Giang 155 0.09 14.72 14.72 20 Vnh Thun 205 ó s Xó/Phng/ Th trn Huyn/ Thnh ph Tnh/ Thnh ph S lng T l T l cụng n 21 C n ng Chõu Thnh An Giang 54 5.13 19.85 22 ụng Bỡnh Trch Chõu Thnh An Giang 0.76 20.61 23 Hũa Bỡnh Thnh Chõu Thnh An Giang 47 4.46 25.07 24 Vnh Thnh Chõu Thnh An Giang 40 3.80 28.87 Tng s phiu tnh An Giang 149 14.15 25 nh Mụn Thi Lai Cn Th 120 11.40 40.27 26 Trng Long Phong in Cn Th 30 2.85 43.11 150 14.25 152 14.43 152 14.43 149 14.15 149 14.15 144 13.68 Tng s phiu tnh Vnh Long 144 13.68 TP Bc Liờu 154 14.62 Tng s phiu tnh Bc Liờu 154 14.62 Tng cng s phiu ca 07 tnh 1053 100.00 Tng s phiu tnh Cn Th 27 Hũa n Cu Kố Tr Vinh Tng s phiu tnh Tr Vinh 28 Phng Tp C Mau C Mau Tng s phiu tnh C Mau 29 Tõn M 30 Vnh Trch ụng Tr ễn Vnh Long Bc Liờu 57.55 71.70 85.38 100.00
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay