(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014

14 143 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:02

(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÚY QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN, CÔNG NHÂN QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Mã số: 62 22 52 01 HÀ NỘI - 2016 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Công trình ñược hoàn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUY✯N HỮU CÁT Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án ñược bảo vệ Hội ñồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thúy (2013), “Mấy nét phong trào công ñoàn nước tư chủ nghĩa nay”, Thông tin Nghiên cứu quốc tế, (1+2), tr.16 -19 Nguyễn Thị Thúy (2014), “Chương V: Một số hình thức tập hợp lực lượng chủ yếu phong trào cộng sản quốc tế nay”, Trong: Phong trào cộng sản quốc tế triển vọng (Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế (Chủ biên), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Thúy (2015), “Chiến lược xoay trục, tái cân Mỹ ñối với châu Á - Thái Bình Dương”, Tạp chí Lý luận trị, (298), tr.91-98 Nguyễn Thị Thúy (2015), “Chuyên ñề 6: Chính sách ñối ngoại Liên minh châu Âu”, Trong: Chính sách ñối ngoại nước lớn giai ñoạn (Nguyễn Thị Quế (chủ biên)), NXB Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Thị Thúy (2015), “Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn mối quan hệ ñộc lập, tự chủ hội nhập quốc tế”, Trong: Mối quan hệ ñộc lập, tự chủ hội nhập quốc tế Việt Nam nay: Những vấn ñề lý luận thực tiễn (Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế, Mai Hoài Anh (Đồng chủ biên), NXB Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Thị Thúy (2015), “Đối sách Việt Nam trước biến ñổi cấu trúc ñịa - trị trật tự Đông Á ñến năm 2020", Tạp chí Lịch sử Đảng, (298), tr.68-72 Nguyễn Thị Thúy (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh ñoàn kết quốc tế”, Tạp chí Lý luận trị, (11), tr.44-49 24 KẾT LUẬN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài luận án Tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế sở chủ nghĩa quốc tế (CNQT) Giai cấp công nhân (GCCN) vấn ñề lý luận tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, ñồng thời nguyên tắc ñạo tổ chức hoạt ñộng Đảng Cộng sản (ĐCS) toàn phong trào cộng sản quốc tế (PTCSQT) Xét chất, PTCSQT phong trào trị người theo ñường chủ nghĩa xã hội (CNXH) khoa học C.Mác Ph.Ăngghen sáng lập - lực lượng cách mạng mang tính quốc tế, phấn ñấu không nghiệp giải phóng thân GCCN, mà tiến tới giải phóng toàn nhân loại khỏi hình thức áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa (XHCN) xã hội cộng sản văn minh Do ñó, vấn ñề ñoàn kết quốc tế, tập hợp lực lượng, phối hợp hành ñộng chung PTCSQT tất yếu khách quan, nhân tố quan trọng tạo nên sức sống, ñộng lực phát triển bảo ñảm thắng lợi phong trào tiến trình vận ñộng cách mạng giới Trước biến ñộng vô phức tạp tình hình giới sau sụp ñổ chế ñộ XHCN Liên xô Đông Âu, PTCSQT bị lâm vào khủng hoảng phương diện Hoạt ñộng quốc tế việc tập hợp lực lượng phong trào gặp nhiều khó khăn, chí có lúc bị bế tắc Chủ nghĩa quốc tế (CNQT) GCCN ñứng trước thử thách nghiêm trọng Điều ñó ñã ảnh hưởng cản trở lớn ñến tiến trình phục hồi, củng cố phát triển phong trào Tuy nhiên, có không ĐCS-CN ñã nỗ lực, cố gắng tìm nhiều hình thức ñể tập hợp lực lượng, thống quan ñiểm, phối hợp hành ñộng, tăng cường hợp tác quốc tế ĐCS-CN Thành tựu ñạt ñược PTCSQT thời kỳ sau Chiến tranh lạnh có ñóng góp quan trọng hình thức liên hệ, phối hợp hoạt ñộng tập hợp lực lượng ĐCS - CN Là phận cấu thành Vượt qua thử thách khắc nghiệt hoàn cảnh lịch sử sau chiến tranh lạnh, PTCSQT ñang bước hồi phục, tích cực củng cố ñội ngũ, tăng cường tình ñoàn kết thông qua trình tìm tòi sáng tạo hình thức, phối hợp hoạt ñộng tập hợp lực lượng cách thiết thực … Từ năm 2001 ñến năm 2014 tập hợp lực lượng PTCSQT bản, phải ñối diện trước khó khăn, thách thức sụp ñổ hệ thống XHCN Các ĐCS - CN giới ñã ngày tỏ rõ không kiên ñịnh mục tiêu lý tưởng, mà tỉnh táo tận dụng thời thuận lợi, khôn khéo, linh hoạt phối hợp hoạt ñộng tập hợp lực lượng ñể bước vượt qua thách thức to lớn, kiên ñịnh hướng tới mục tiêu chiến lược Kế thừa có chọn lọc hình thức phối hợp hoạt ñộng có lịch sử ñấu tranh cách mạng, PTCSQT ñã xác lập nhiều hình thức liên hệ, tập hợp lực lượng ña dạng ĐCS - CN họ với lực lượng cánh tả, phong trào tiến xã hội khác ĐCS Việt Nam phận PTCSQT nhận thức rõ tầm quan trọng vấn ñề ñoàn kết, thống ĐCS - CN lịch sử ñấu tranh cách mạng nhận ñược ñồng tình, ủng hộ, giúp ñỡ to lớn từ phong trào nhiều mặt Để tăng cường củng cố khối ñoàn kết tập hợp lực lượng PTCSQT tình hình mới, ĐCS Việt Nam nhấn mạnh việc quán triệt khôi phục nguyên tắc CNQT GCCN tinh thần ñổi 2 23 hữu PTCSQT, ĐCS Việt Nam trung thành với CNQT GCCN, ñã ñang tham gia tích cực hoạt ñộng chung phong trào Bằng thực tiễn sinh ñộng công ñổi mới, ĐCS Việt Nam góp phần vào trình phục hồi, củng cố PTCSQT Việc nghiên cứu cách thấu ñáo, hệ thống nội dung, kết vấn ñề ñặt phối hợp hoạt ñộng PTCSQT năm qua góp phần không làm rõ thực chất tranh toàn cảnh phong trào triển vọng nó, mà lý giải nhiều vấn ñề cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn ñặt trước phong trào khúc quanh ñầy biến cố phức tạp sau Chiến tranh lạnh Từ ñây, có sở hiểu sâu sắc ñường lối quốc tế ñúng ñắn, sáng tạo ĐCS Việt Nam - yếu tố quan trọng ñảm bảo thắng lợi nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần xứng ñáng vào ñấu tranh chung GCCN quốc tế hành trình tự giải phóng phát triển Từ lý nêu trên, tác giả chọn ñề tài “Quá trình tập hợp l✴c lượng phong trào cộng sản quốc tế từ năm ✷  ✁ ñến năm ✷ ✁✂” ñể viết luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế giải phóng dân tộc M c ích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục ñích nghiên cứu Mục ñích luận án làm rõ thực trạng trình tập hợp lực lượng Phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 ñến năm 2014, vấn ñề ñặt tham gia, ñóng góp ĐCS Việt Nam ñối với trình 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ñến trình tập hợp lực lượng phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 ñến năm 2014 - Phân tích thực trạng trình tập hợp lực lượng Phong trào cộng sản quốc tế từ năm 2001 ñến năm 2014 bao gồm: Quan ñiểm, nội dung, phương thức tập hợp, phối hợp hoạt ñộng tiêu biểu Phong trào cộng sản từ năm 2001 ñến năm 2014 ñánh giá trình 4.2.2 Nhận xét kinh nghiệm * Nhận xét: ĐCS Việt Nam thúc ñẩy quan hệ song phương với ĐCS - CN cánh tả giới, tạo tảng trị thúc ñẩy quan hệ mặt nhà nước mở rộng quan hệ ñối ngoại nhân dân Sự tham gia ĐCS Việt Nam diễn ñàn, hội nghị, hội thảo quốc tế ĐCSCN cánh tả giới, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể Đảng ta xây dựng mở rộng quan hệ với ñảng nước giới theo khuynh hướng trị khác nhau; Sự tham gia tích cực chia sẻ kinh nghiệm ñổi mới, phát triển ñất nước ĐCS Việt Nam diễn ñàn, hội nghị, hội thảo quốc tế ĐCS- CN cánh tả giới ñóng góp trực tiếp quý báu ñối với phong trào cách mạng giới * Kinh nghiệm Các hoạt ñộng ñối ngoại Đảng cần phối hợp chặt chẽ, ñồng với hoạt ñộng ngoại giao Nhà nước hoạt ñộng ñối ngoại Mặt trận Tổ quốc, ñoàn thể tổ chức nhân dân; tích cực tham gia ñóng góp diễn ñàn ĐCS - CN; Cần chủ ñộng tích cực việc mở rộng quan hệ ñối ngoại Đảng,; thường xuyên chăm lo xây dựng ñội ngũ cán làm công tác ñối ngoại ñảng có lĩnh trị vững vàng, có lực chuyên môn 22 phận hợp thành phong trào, ñó ĐCS-CN nước vượt khỏi khủng hoảng kéo dài, bắt ñầu có dấu hiệu phục hồi, nên chưa ñủ mạnh, chí non yếu mức ñộ khác Một số yêu cầu ñặt ñối với tập hợp lực lượng PTCSQT : M✲t là, ĐCS- CN phải kiên ñịnh vận dụng ñúng ñắn, sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước mình.; Hai là, trình tập hợp lực lượng PTCSQT tình hình cần phải ñược tiến hành sở ñổi nhận thức CNQT GCCN - Phân tích vấn ñề ñặt trình tập hợp lực lượng PTCSQT bao gồm: Những khó khăn chủ yếu số yêu cầu ñặt - Phân tích quan ñiểm, thực tiễn tham gia ñóng góp chủ yếu ĐCS Việt Nam lý luận thực tiễn ñối với trình tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014, nhận xét rút kinh nghiệm Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 ☎✆i tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận án dành cho việc luận bàn trình tập hợp lực lượng PTCSQT bao gồm: Quan ñiểm, nội dung phương thức tập hợp phối hợp hoạt ñộng tiêu biểu PTCS từ năm 2001 ñến năm 2014 (lựa chọn hai phương thức tiêu biểu tập hợp lực lượng bối cảnh quốc tế ñó gặp mặt quốc tế Aten- phương thức tập hợp lực lượng ĐCS –CN quốc tế Diễn ñàn Sao Paulô - diễn ñàn ña phương phối hợp hoạt ñộng lực lượng cộng sản cánh tả giới số hoạt ñộng phối hợp khác) ñể làm rõ mục tiêu, nội dung, lực lượng tham gia, cấp ñộ, quy mô phương thức tập hợp lực lượng chủ yếu phong trào Trên sở kết nghiên cứu nội dung chương 3, chương luận án rút nhận xét nêu ñóng góp ĐCS Việt Nam ñối với trình - Về không gian: Khi nghiên cứu trình tập hợp lực lượng PTCSQT diện rộng, luận án tập trung trọng ñiểm vào số khu vực châu Âu, Mỹ Latinh - Về thời gian: Luận án giới hạn nghiên cứu từ năm 2001 ñến năm 2014 (Luận án giới hạn nghiên cứu từ năm 2001 năm bắt ñầu vào kỷ XXI năm 2014 năm Hội nghị lần thứ XX Diễn ñàn Sao Paulô gặp mặt quốc tế Aten lần thứ XVI) 4.2 SỰ THAM GIA, ĐÓNG GÓP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ 4.2.1 Quan ñiểm Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng ñịnh: “Phát triển quan hệ với ĐCS, công nhân, ñảng cánh tả, ñảng cầm quyền ñảng khác sở bảo ñảm lợi ích quốc gia, giữ vững ñộc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị , hợp tác phát triển, mở rộng tham gia chế , diễn ñàn ña phương khu vực giới Cương l■nh xây d❅ng ñất n✬✄c th❑i kỳ ñộ lên chủ nghĩa (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng ñịnh: “Trước sau ủng hộ ĐCS công nhân, phong trào tiến ñấu tranh mục tiêu chung thời ñại, mở rộng quan hệ vớ ñảng cánh tả, ñảng cầm quyền ñảng khác sở bảo ñảm lợi ích quốc gia, giữ vững ñộc lập, tự chủ , hòa bình , hữu nghị, hợp tác phát triển” 4.2.2 Sự tham gia, ñóng góp Đảng Cộng sản Việt Nam Th❂ nh❄t: Trong bối cảnh PTCSQT lâm vào khủng hoảng, vượt lên khó khăn, trở ngại, ĐCS Việt Nam kiên ñịnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu CNXH Thứ hai: ĐCS Việt Nam ñã tích cực tham gia diễn ñàn ña phương ñảng ĐCS - CN, ñảng cánh tả giới khu vực 4 21 C s lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận án thực sở lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ñường lối, quan ñiểm, nhận ñịnh ñánh giá ĐCS Việt Nam CNQT GCCN, ñoàn kết quốc tế, phối hợp tập hợp lực lượng PTCSQT từ Đại hội IX ñến Đại hội XI Mọi nhận ñịnh, ñánh giá luận án ñược xây dựng sở phân tích, khái quát kiện thực tế, văn kiện, tư liệu gốc ñược thông qua ñại hội, hội nghị, hội thảo, diễn ñàn quốc tế ĐCS - CN tổ chức từ năm 90 kỷ XX ñến nay, ñồng thời luận án kế thừa cách có chọn lọc kết công trình khoa học ñã công bố liên quan ñến ñề tài luận án - Về phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; hệ thống phương pháp luận sử học mác xít, thống phương pháp nghiên cứu lịch sử lôgíc Các phương pháp khác phân tích, tổng hợp, quy nạp, so sánh, ñối chiếu, thống kê , ñược vận dụng thích hợp ñối với việc nghiên cứu nội dung cụ thể ñể trình bày nội dung luận án Đóng góp khoa học luận án - Luận án trình bày có hệ thống trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 ñặt bối cảnh tình hình giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường, so sánh lực lượng giới có phần bất lợi cho PTCSQT phân tích thực trạng trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 - Trên sở liệu khoa học thực tiễn mới, luận án khẳng ñịnh vai trò, vị trí quan trọng tập hợp lực lượng phối hợp hành ñộng chung ĐCS - CN tiến trình cách mạng giới mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, xây dựng xã hội – XHCN Luận án chứng minh rằng, trình tập hợp lực lượng năm ñầu kỷ XXI gặp không khó khăn thách thức lớn nhiều hạn chế, song khuynh Chương MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ SỰ THAM GIA, ĐÓNG GÓP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 4.1 MỘT SỐ NHẬN XÉT Các ĐCS-CN sở xác ñịnh rõ mục tiêu khôi phục sức mạnh phong trào ñã xác lập nhiều phương thức phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng ña dạng với nội dung ngày phong phú Phương thức phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng PTCSQT trở lên ngày nhiều có tính ñộng, linh hoạt rõ nét như: toạ ñàm, hội thảo, hội nghị, diễn ñàn, gặp mặt, mít tinh, tuần hành biểu dương lực lượng… Thành ñạt ñược tiến trình phát triển phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng PTCSQT ñã trực tiếp thúc ñẩy phục hồi phong trào, tạo ñiều kiện thuận lợi ñối với cách mạng nước cách mạng giới Trong phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng PTCSQT giai ñoạn có tham gia ñông ñảo ĐCS, cánh tả, phong trào ñộc lập dân tộc tiến xã hội từ nước ñang phát triển Là phận cấu thành hữu PTCSQT, ĐCS cầm quyền nước XHCN thành tựu ñạt ñược cải cách, ñổi ñã ñang ñóng góp tích cực ñối với phục hồi PTCSQT Từ thực tế trình tập hợp lực lượng PTCSQT năm ñầu kỷ XXI ñã, ñang tiếp tục ñối mặt với số khó khăn chủ yếu sau ñây: Một là:Cục diện giới phản ánh rõ ñấu tranh giai cấp; Hai là: Ảnh hưởng CMKHCN, ñặc biệt tác ñộng TCH kinh tế ñã dẫn ñến phân tầng phân hoá GCCN người lao ñộng; Ba là: Hiện thực lực, sức mạnh chung PTCSQT, 20 3.2.3 Một số hoạt ñộng phối hợp khác 3.2.3.1 ❍✝❆t ñộng ✞CS - CN số khu vực giới Ở khu vực ❚rung Đông- châu Phi: Cuộc gặp ĐCS - CN khu vực Đông Nam Địa ❚rung Hải, Biển Đỏ vùng Vịnh (tiến hành vào năm 2006 năm 2008); Cuộc gặp ĐCS -CN chủ ñề giáo dục (do ĐCS Hy Lạp ñề xướng, ñược tổ chức liên tục hàng năm từ năm 2006 ñến năm 2010); ❚ại khu vực ▲iên Xô trước ñây: Sự tập hợp lực lượng ĐCS-CN ñược triển khai chủ yếu thông qua hoạt ñộng Liên ñoàn ĐCS - ĐCS Liên Xô (SKP-KPSS) ĐCS Liên bang Nga.Sau hình thành (3/1993), thời ñiểm cao SKP-KPSS ñã tập hợp ñược 24 ñảng tổ chức cánh tả nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước ñây Ngoài ra, SKP-KPSS xúc tiến thành lập ĐCS ▲iên minh Nga-Bêlarus vào ngày 15/7/2000 Hoạt ñộng Liên minh góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc Những năm gần ñây, hàng năm số ĐCS ñứng ñăng cai hội nghị quốc tế theo chuyên ñề 3.2.3.2 Một số hội thảo ñảng cộng sản Hội thảo quốc tế Béclin (Đức) từ 28-30/6/2001 với chủ ñề: “Toàn cầu hoá TBCN- giải pháp thay thế- lực lượng chống ñối - vai trò người cộng sản” thu hút tham gia ñại biểu từ 33 ĐCS phong trào thuộc 31 nước; Hội thảo quốc tế ĐCS (International Communist Seminar - ICS) Đảng Lao ñộng Bỉ tổ chức thường niên từ năm 1992 ñến nay; Hội thảo quốc tế “Phong trào cộng sản quốc tế hôm ngày mai”, diễn Mátxcơva hai ngày 15-16 tháng 12 năm 2012 hướng vận ñộng tích cực ngày ñược củng cố, tăng cường năm kỷ XXI Luận án nêu lên ñóng góp chủ yếu ĐCS Việt Nam ñối với ñoàn kết quốc tế tập hợp lực lượng PTCSQT giai ñoạn Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài nghiên cứu - Luận án góp phần tìm hiểu, làm rõ thêm trình tập hợp lực lượng PTCSQT giai ñoạn 2001- 2014 Từ ñó, luận án khẳng ñịnh nào, vấn ñề tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế giai ñoạn trở nên cấp bách, có ý nghĩa sinh tử ñối với PTCSQT ñể phong trào phục hồi tiếp tục phát triển -Kết nghiên cứu ñạt ñược luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy học tập Lịch sử PTCS - CNQT nước ta v.v Kết cấu luận án Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, công trình nghiên cứu ñã ñược công bố phần phụ lục, luận án có kết cấu gồm chương, tiết 6 19 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU quyền quốc gia; Hội nghị lần thứ ❳✕III S€✖ họp Vê-nê-xu-êla ✭✏✥/ 2012) Với chủ ñề “Nhân dân giới chống lại chủ nghĩa tự bảo vệ hòa bình; Hội nghị lần thứ ❳I❳ S€✖ tổ chức thành phố Sao Paulo, Brazil ✭✸✏/7- 4/8/2013) Tham dự gặp gỡ lần thứ XIX Diễn ñàn Sao Paulo với chủ ñề “Tăng cường thay ñổi ñẩy nhanh hội nhập khu vực: Vai trò ñảng, phong trào phủ; Hội nghị lần thứ ❳❳ S€✖ ñã diễn thủ ñô ✗✘ Paz Bolivia (25 - 29/8/2014), với chủ ñề "Chiến thắng ñói nghèo chống lại phản công ñế quốc Giành hòa bình, hội nhập sống tốt ñẹp châu Mỹ" Tham dự diễn ñàn lần có 500 ñại biểu 180 ñảng cánh tả, tổ chức xã hội Mỹ Latinh khách mời quốc tế ñến từ 52 quốc gia; Hội nghị lần thứ XXI SPF ñược tổ chức thủ ñô Mexico Mexico (31-7 ñến 1-8- 2015) thủ ñô Mexico City Mexico Hội nghị nêu bật ý nghĩa ñời cách ñây 25 năm Diễn ñàn Sao Paulo chào mừng thắng lợi bầu cử năm 2014 Hội nghị ñã Tuyên bố chung Chương trình hành ñộng mang tên Mexico nhằm chống lại chiến lược phản cách mạng khu vực Mỹ Latinh 3.2.2.2 Nhận xét Mục tiêu chung SPF xây dựng không gian cho gặp gỡ, trao ñổi kinh nghiệm phối hợp sáng kiến trị lực lượng cánh tả, tiến khu vực Mỹ La tinh Từ Cuộc gặp lần thứ XV (Mê-hi-cô, 2009), SPF bắt ñầu tiến hành chế gặp gỡ tổ chức niên ñảng thành viên với tên gọi “Cuộc gặp gỡ Thanh niên Diễn ñàn Xao Pao-lô”; SPF bắt ñầu tổ chức “Cuộc gặp Nghị sĩ cánh tả Mỹ La-tinh” “Cuộc gặp Phụ nữ Diễn ñàn Xao Pao-lô” Với 21 kỳ hội nghị ñã ñưa lại kết thiết thực, thúc ñẩy phát triển PTCS, cánh tả Mỹ Latinh nói riêng giới nói chung 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Đà ĐƯỢC NGHIÊN CỨU 1.1.1 Những công trình nghiên cứu tác giả liên quan ñến nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ñến trình tập hợp lực lượng Phong trào cộng sản quốc tế Th✟ nh✠t: Những công trình nghiên cứu tác giả liên quan ñến nh❃ng nhân t✮ khách quan ảnh h✡☛ng ñến trình tập h❙p lực lượng P☞CSQ☞ ✌✍ năm ✥✎✎1 ñến năm ✥✎✏✑✒ Ở n✡✓c ngoài: An Viễn Triệu (2003), Cách mạng Khoa học k❯ thuật với ●iai cấp công nhân; Maicơnhepsi (2004), ●iai cấp công nhân lực lượng trị quan trọng nhất; Quan niệm giai cấp người lao ñộng xã hội tư ñại, http://www.cprf.ru; Aleksei Xakhnin; Cơ sở xã hội người cánh tả, http://www.aglob.ru, v.v Ở nước: Có công trình tiêu biểu tác giả: Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa Trần Hữu Tiến (2003), ●óp phần nhận thức giới ñương ñại; Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp Mai Hoài Anh (2008), Phong trào chống mặt trái Toàn cầu hóa vấn ñề ñặt với Việt Nam; Bùi Việt Hương (2012), Trào lưu xã hội dân chủ nước phương tây ảnh hưởng nó✔ Thứ hai: Những công trình nghiên cứu tác giả liên quan ñến nhân tố chủ quan quan ảnh hưởng ñến trình tập hợp lực lượng PTCSQ☞ từ năm ✥✎✎✏ ñến năm 2014 Một là: Sự sụp ñổ chế ñộ XHCN Đông Âu, Liên Xô thành tựu nghiệp cải cách, ñổi nước XHCN Ở nước : Jose Manuel Mariscal (2001), Chủ nghĩa xã hội triển vọng nước phát triển; A Santos (2001), Chủ nghĩa xã hội: Hiện thực triển vọng v.v… 18 Hơn năm sau, H✙i ngh✼ c✿a S✚✛ l❲n th✫ XII ñược t✜ ch✫c ➪chentina, ✢tháng 6/2005) Hội nghị ñã “Tuyên bố ủng hộ lập trường bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phấn ñấu ñể thiết lập trật tự quốc tế công bằng, bình ñẳng hợp tác, ñoàn kết Mỹ Latinh; H✙i nghị l❲n th✫ ✣III S✚✛ ñược tổ chức thủ ñô Xanvaño ❊n Xanvaño ✢1/2007) ñã kết thúc với việc tuyên bố chung khẳng ñịnh tâm ñấu tranh nhằm chấm dứt CNTD bảo vệ chủ quyền dân tộc; Hội nghị lần thứ ✣IV S✚✛ ñược tổ chức ▼ôntêviñêô -✤rugoay ✢✦✧ -25/5/ 2008) với chủ ñề “Cánh tả Mỹ La-tinh thời kỳ mới” Hội nghị lần thứ ✣★ S✚✛ ñược tổ chức thủ ñô ▼exico ✢✦✩-✦✧/8/ 2009), tham dự gặp có khoảng 300 ñại biểu 56 ñảng, tổ chức cánh tả Mỹ Latinh khách mời quốc tế ñến từ 29 quốc gia Cuộc gặp gỡ lần thứ XV Diễn ñàn Sao Paolo với chủ ñề “Các giải pháp thay cánh tả Mỹ Latinh trước khủng hoảng TBCN”; Hội nghị lần thứ XVI SPF họp thủ ñô Buenos Aires, Argentina, (20-23/8 2010, Với chủ ñề “Chủ nghĩa thực dân châu Mỹ chúng ta, phân tích, triển vọng tình hữu nghị”, mục ñích Diễn ñàn lần thứ XVI tăng cường tình ñoàn kết ñảng tiến bộ, nhân dân phong trào cánh tả mở rộng hội nhập khu vực; Hội nghị lần thứ XVII SPF ñược tổ chức Managua, Nicaragua (1621/5/2011), với tham gia 640 ñại biểu từ 48 ñảng thành viên thuộc 21 quốc gia 33 khách từ 29 ñảng từ 15 quốc gia châu Phi, châu Á châu Âu Các tổ chức cá nhân tham dự Hội nghị XVII thảo luận chủ ñề ñược quan tâm với dân tộc châu Mỹ La tinh nhân loại, như: Dự án thay lực lượng nhân dân, tiến cánh tả Mỹ Latinh vùng Caribê; thành tựu phủ quốc hội nước, nhà nước ñịa phương ñược thúc ñẩy ñảng thuộc Diễn ñàn; khủng hoảng quốc tế, tất khía cạnh nó, kinh tế, thực phẩm, lượng, khí hậu, xã hội trị; ñấu tranh phi thực dân hóa chủ Ở nước: Ban Tuyên giáo thành uỷ Hà Nội, Ban chủ nhiệm ñề tài KX 08- 09 (2002), Chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu, nguyên nhân sụp ñổ học kinh nghiệm; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy, v.v Hai là: Nghiên cứu PTCSCNQT trình tập hợp lực lượng phong trào trước năm 2001 Ở nước ngoài: Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên Xô B.N Pônômariôp (1985), Phong trào công nhân quốc tế: Những vấn ñề lịch sử lý luận; Viện thông tin khoa học - Học viện trị quốc gia (biên dịch), Các lực lượng cộng sản Bắc Âu ñang tập hợp lại; Tài liệu Ban ñối ngoại Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Báo cáo gặp gỡ ĐCS công nhân Aten - Hy Lạp Ở nước: Trần Ngọc Linh (1999), Quốc tế Cộng sản vấn ñề tập hợp lực lượng ñấu tranh cách mạng; Lưu Văn An (2009), Thực trạng triển vọng Phong trào cộng sản quốc tế giai ñoạn cách mạng v.v 1.1.2 Những công trình nghiên cứu tác giả liên quan ñến phương thức tập hợp lực lượng, phối hợp hoạt ñộng Phong trào cộng sản quốc tế tham gia, ñóng góp Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 2001 ñến Ở nước ngoài: Giới nghiên cứu lý luận ñặc biệt quan tâm ñến quan ñiểm số ĐCS -CN khu vực EU vấn ñề tập hợp lực lượng ĐCS Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp , vấn ñề tập hợp lực lượng như: thông qua tham luận ñại biểu ñảng Diễn ñàn Sao Paolô, gặp gỡ thường niên ĐCS-CN Aten, Nicôsia, Béclin, ñược ñăng tải Website - Solidnet Rednet; Hội thảo quốc tế (tháng 4-2005), Triển vọng chủ nghĩa xã hội, Viện thông tin khoa học, Học viện trị quốc gia biên dịch, Đảng ñoàn Cánh tả thống Nghị viện châu Âu, Thông tin vấn ñề trị xã hộị, số 28 (tài liệu dịch; Ban Đối ngoại Trung Ương (2004), Quan niệm CNXH số ĐCS, Đề tài nhánh cấp nhà nước v.v, 17 Ở nước: PTCSQT trình tập hợp lực lượng phong trào vấn ñề giành ñược quan tâm nghiên cứu kể từ năm 2001 ñến Một là: Một số công trình, nghiên cứu khoa học tập trung phản ánh việc thực nguyên lý chủ nghĩa Mác -Lênin CNQT GCCN tình hình mới: Hoàng Thuỵ Giang (2001), Về xu hình thức liên kết, liên minh, tập hợp lực lượng giới - chiến lược sách lược chúng ta”; Nguyễn Hoàng Giáp (2005), Những hình thức phối hợp hoạt ñộng Phong trào cộng sản quốc tế từ ñầu thập niên 90 kỷ XX ñến nay; Đặng Công Minh (2005), Quá trình tập hợp lực lượng Phong trào cộng sản quốc tế từ năm 1991 ñến 2005; Nguyễn Thị Quế (2005), Phong trào cộng sản số nước Liên minh châu Âu thời kỳ sau chiến tranh lạnh❀ Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế (2014), Phong trào cộng sản quốc tế triển vọng Hai là: Đoàn kết quốc tế vấn ñề phối hợp hành ñộng chung ĐCS-CN PTCSQT ñược phản ánh số khía cạnh luận án tiến sĩ của: Nguyễn Văn Lan (2002), Phong trào công nhân nước TBPT từ cuối thập niên 80 kỷ XX ñến nay; Hồ Tố Lương (2001), Mối quan hệ Quốc tế cộng sản với ĐCS Việt Nam Dưới góc nhìn khác phương thức tập hợp lực lượng v.v.… Ba là: Nghiên cứu hoạt ñộng ĐCS cụ thể: Mai Hoài Anh (2002), Vài nét ĐCS Mỹ; Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế (2002), Đảng cộng sản Nhật Bản trước thay ñổi thời cuộc; Nguyễn Thị Quế (2006), Về hoạt ñộng ĐCS Bỉ ; Nguyễn Thị Quế (2008), Vài nét ĐCS Áo v.v Bốn là: Chủ ñề ñoàn kết, tập hợp lực lượng ĐCS - CN số khu vực giới: Vũ Văn Hoà, Nguyễn Thị Quế (2003), Quan ñiểm số Đảng cộng sản - công nhân khu vực EU vấn ñề tập hợp lực lượng nay; Vũ Văn Hoà (2004), Hoạt ñộng số Đảng cộng sản - công nhân số nước Tư phát triển; Vũ Văn Hoà, Nguyễn Hoàng Giáp Nguyễn Thị Quế (2004), Phong trào cộng tiếp năm từ 1999 ñến năm 2015, Đảng Cộng sản Hy Lạp ñã tổ chức 17 gặp IMCWP Đến Cuộc gặp lần thứ ✪ ✰✱-ten, Hy ✳ạp, 1✽✵ ✶✹/11/2005), IMCWP ñã có thay ñổi phương thức hoạt ñộng.74 ñảng dự Cuộc gặp lần thứ ñã trí hình thành chế tổ chức luân phiên IMCWP nước khác theo ñăng cai ñảng; thống tư cách thành viên IMCWP; Về tư cách thành viên IMCWP ñảng Cuộc gặp lần thứ ñã thống công nhận 74 ñảng có mặt Cuộc gặp thành viên thức IMCWP; thống tiêu chí ñể ñảng trở thành thành viên IMCWP ñảng ñó phải ĐCS-CN Tuy nhiên, bên cạnh thành công nét chủ ñạo bật, phương thức phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng thông qua gặp mặt Aten không khó khăn, hạn chế: Hoạt ñộng IMCWP ñơn ñiệu giới hạn hình thức gặp toàn thể hàng năm, khó khăn lớn mà mà phần lớn ĐCS-CN gặp phải ñó thiếu nguồn lực, ñặc biệt nguồn tài cho hoạt ñộng quốc tế; Cho dù tất ñảng ñều nhận thấy cần thiết phải tăng cường trao ñổi ý kiến hàng loạt vấn ñề lý luận trị; Tại diễn ñàn, tồn khoảng cách lớn nhận ñịnh, ñánh giá ĐCS-CN số vấn ñề lớn, cấp bách thời ñại PTCSQT✺ 3.2.2 Di n àn Sao Paulô SPF) 3.2.2.1 N✻i dung Bước sang kỷ XXI, Hội nghị lần thứ ✾ S❁❇ ñược tổ chức ✳a Habana, Cuba, ✰1✶/2001) với chủ ñề: “Sự thất bại chủ nghĩa tự giải pháp thay thế” Hội nghị có tham dự 891 ñại biểu 112 ĐCS cánh tả Mỹ Latinh, Caribê, với 115 ñại biểu ĐCS, cánh tả châu lục giới quan sát viên ; Hội nghị lần thứ ✾I S❁❇ ñược tổ chức thành phố ✱ntigua ❈oatêmala, (12/2002) với chủ ñề: “Xây dựng tương lai” Tuyên bố cuối Hội nghị lần thứ XI nêu rõ: mục tiêu ưu tiên; 16 việc bảo vệ chủ quyền, tăng cường liên minh xã hội, củng cố mặt trận chống ñế quốc ñấu tranh hòa bình, tiến CNXH➈❉ Cuộc gặp mặt lần thứ XIII I❋CWP ❏ten Hy ◆ạp ❖9- 11/12/2011), với chủ ñề: "Chủ nghĩa xã hội tương lai!" Tham dự gặp có 100 ñại biểu 78 ñảng từ 61 nước giới; Cuộc gặp mặt lần thứ XIV IMCWP, thủ ñô Beirut Li-băng (22-25/11/2012), ĐCSLebanon tổ chức, có 80 ñại biểu ñến từ 60 ñảng 44 nước, với chủ ñề "Đẩy mạnh ñấu tranh chống lại tính hiếu chiến ngày tăng CNĐQ, nhằm thỏa mãn quyền kinh tế, xã hội, dân chủ khát vọng nhân dân, CNXH,"; Cuộc gặp lần thứ XV IMCWP Lisbon, Bồ Đào Nha (8-10/11/ 2013 ) với chủ ñề :“Cuộc khủng hoảng ngày sâu CNTB, vai trò GCCN nhiệm vụ GCCN ñấu tranh quyền lợi người công nhân nhân dân Sự công CNĐQ, tập hợp lực lượng quy mô quốc tế, câu hỏi quốc gia, giải phóng giai cấp ñấu tranh cho CNXH”; Cuộc gặp lần thứ XVI IMCWP Ecuado (13-15/11/ 2014) với chủ ñề “Vai trò ĐCS-CN ñấu tranh chống lại bóc lột CNĐQ, CNTB nguyên nhân gây khủng hoảng, chiến tranh cổ vũ lực lượng phátxít, dân tộc chủ nghĩa chống lại quyền người lao ñộng nhân dân, công giải phóng xã hội dân tộc, phát triển ñấu tranh giai cấp CNXH” Tham dự Cuộc gặp có ñại biểu 53 ñảng từ 42 nước thuộc cácchâu lục giới; Cuộc gặp lần thứ XVII IMCWP Instabul, Thổ Nhĩ Kỳ (30/10 - 1/11/ 2015) với chủ ñề “Nhiệm vụ ĐCS – CN ñể tăng cường ñấu tranh giai cấp công nhân chống lại bòn rút CNTB, chiến tranh ñế quốc chủ nghĩa phát xít, giải phóng công nhân nhân dân CNXH” 3.2.1.2 Nhận xét Các ñại biểu dự coi Cuộc gặp lần kiện thành lập IMCWP lấy gặp năm 1999 làm gặp lần thứ nhất; thống xây dựng trang thông tin ñiện tử mạng Internet với tên gọi SOLIDNET.ORG ñể phản ánh tin tức hoạt ñộng ĐCS- CN Liên sản nước Tư phát triển trước vấn ñề lý luận trị ñặt thời kỳ sau chiến tranh lạnh; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2005), Chủ nghĩa quốc tế Giai cấp công nhân giai ñoạn nay: số vấn ñề ñặt ra”.v,v Năm là: Một số nội dung ñược nhà nghiên cứu nước quan tâm ñường lối ñối ngoại hoà bình, hữu nghị, tình ñoàn kết quốc tế thuỷ chung sáng ĐCS Việt Nam với ĐCS anh em bè bạn quốc tế Có thể thấy nội dung qua số công trình nghiên cứu: Nguyễn Phú Trọng (2006), Đổi phát triển Việt Nam số vấn ñề lý luận thực tiễn◗ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo Trần Khắc Việt (2006), Quá trình ñổi tư lý luận Đảng từ 1986 ñến Lê Văn Yên (1999), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh ñoàn kết quốc tế, v.v Các công trình tác giả nước, với số lượng ñông ñảo nội dung phong phú, ñã ñề cập trực tiếp gián tiếp liên quan ñến nhiều nội dung ñề tài luận án.Tựu chung, thấy lên hướng nghiên cứu chủ yếu sau: Thứ nhất, ñánh giá thực trạng PTCSQT thập niên ñầu kỷ XXI Thứ hai, nghiên cứu hoạt ñộng ĐCS cụ thể, từ ñó làm rõ trình chuyển biến mặt ñảng bối cảnh lịch sử Thứ ba, nghiên cứu phương thức phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng thực hành chủ nghĩa quốc tế GCCN Thứ tư, Dự báo triển vọng PTCSQT năm tới 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU Luận án tiếp tục nghiên cứu nội dung sau : - Phân tích nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ñến trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014; Phân tích thực trạng trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014; Phân tích vấn ñề ñặt trình tập hợp lực lượng PTCSQT; Phân tích nêu rõ tham gia, ñóng góp chủ yếu ĐCS Việt Nam lý luận thực tiễn ñối với trình tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 , nhận xét rút kinh nghiệm 10 15 Chương NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 phản ñối TCH chiến tranh ñế quốc❘, ñại biểu thảo luận quan ñiểm, thái ñộ, vai trò ĐCS-CN phong trào ñấu tranh chống chiến tranh Irắc chống mặt trái TCH Cuộc gặp mặt lần thứ VI ❱❨CWP ❩ten -Hy ❬ạp ❭❪-❫❴/10/2004) có tham dự ñại biểu 64 ĐCS-CN giới với chủ ñề: "Chống lại hiếu chiến CNĐQ mặt trận ñấu tranh ñối sách" Cuộc gặp mặt lần thứ VII IMCWP, ❩ten - Hy Lạp (18-20/11/2005) với tham gia 73 ñoàn ñại biểu từ 60 nước tất châu lục, chủ ñề gặp là: “Những xu vận ñộng CNTB Hậu kinh tế, trị, xã hội Phương án thay người cộng sản”; Cuộc gặp mặt lần thứ VIII IMCWP Lít-xbon, Bồ Đào Nha, ❭tháng 11/2006), với chủ ñề “Những nguy tiềm tình hình quốc tế; chiến lược CNĐQ vấn ñề lượng Cuộc ñấu tranh dân tộc kinh nghiệm Mỹ La tinh Triển vọng CNXH”, với tham gia 61 ñảng; ñoàn ñại biểu ; Cuộc gặp mặt lần thứ ❱❵ IMCWP Min-xcơ Cộng hòa Bê-la-rút (❛ -5/11/2007), với chủ ñề “90 năm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ ñại”,có ñại diện 80 ĐCS - CN Với hàng chục báo cáo, tham luận ñoàn ñại biểu khắp năm châu; Cuộc gặp mặt lần thứ ❵ IMCWP Thành phố Sal Paolo, Brazil ❭❜❫❜❛/11/2008), ñã diễn với chủ ñề: "Những tượng ñời sống quốc tế; vấn ñề dân tộc, xã hội, môi trường, mâu thuẫn nước ñế quốc ngày xấu ñi; ñấu tranh hòa bình, dân chủ, chủ quyền, tiến CNXH, thống hành ñộng ĐCS – CN" ; Cuộc gặp mặt lần thứ ❵I IMCWP, New Dehli Ấn Độ (20 - 22/11/ 2009) Cuộc gặp, có chủ ñề “Khủng hoảng CNTB giới, ñấu tranh nhân dân lao ñộng, giải pháp thay vai trò PTCS-CN”, thu hút tham gia 57 ñoàn ñại biểu ñảng từ 48 nước giới.; Cuộc gặp mặt lần thứ XII IMCWP, Johannesburg - Cộng hòa Nam Phi (3 -5/12/2010 ), có 49 ñoàn ñại biểu ĐCS-CN từ 43 nước giới tham dự., với chủ ñề: “Cuộc khủng hoảng hệ thống ngày sâu sắc CNTB, nhiệm vụ người Cộng sản 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ KHÁCH QUAN 2.1.1 Sự thay ñổi tương quan lực lượng giới Sự thay ñổi tương quan lực lượng giới năm ñầu kỷ XXI tác ñộng tiêu cực ñến PTCSQT nhiều phương diện, ñòi hỏi phong trào phải biết cách vượt qua ñể tồn phát triển phải tiến hành tập hợp lực lượng 2.1.2 Tác ñộng cách mạng khoa học - công nghệ toàn cầu hoá Cùng với thay ñổi cấu ngành nghề, cách mạng khoa học công nghệ (CMKHCN) làm biến ñổi sâu sắc cấu GCCN, sở xã hội ĐCS Tình hình ñặt hàng loạt vấn ñề cho ĐCS- CN phát triển sở xã hội, xác ñịnh mục tiêu, tập hợp lực lượng ñấu tranh chống CNTB ñộc quyền Sự phát triển CMKHCN, trước hết công nghệ thông tin, tạo phương tiện ñại giúp ĐCSCN tăng cường hoạt ñộng, trao ñổi, giao lưu quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm Tuy nhiên, ñặt nhiều vấn ñề phức tạp ñối với hoạt ñộng họ, nước Tư phát triển Toàn cầu hóa tạo ñiều kiện cho lực lượng trị tham gia vào ñời sống quốc tế, bày tỏ kiến, bảo vệ lợi ích, tập hợp lực lượng , nhằm thực mục tiêu chiến lược Toàn cầu hóa làm mở rộng gia tăng bóc lột tư bản, ñồng thời ñưa ñấu tranh GCCN lao ñộng chống TCH lan rộng khắp giới Đây tiền ñề quan trọng ñể ĐCS-CN thống hành ñộng, xây dựng liên minh với lực lượng, phong trào trị xã hội khác, tăng cường hợp tác quốc tế chống bành trướng tư ñộc quyền 14 11 chủng tộc; Các ĐCS-CN, cánh tả Đảng Xanh phối hợp hoạt ñộng bảo vệ môi trường sống; Phối hợp ĐCS-CN với phong trào chống mặt trái TCH; Phối hợp ĐCS-CN ñể khẳng ñịnh tầm quan trọng Cách mạng tháng Mười vĩ ñại; Đoàn kết ủng hộ ñấu tranh nhân dân nước khu vực giới 3.1.2.3 Phương thức phối hợp hoạt ñộng tập hợp lực lượng Các ĐCS-CN ñều quan tâm tăng cường ñối ngoại ñảng, ñiều chỉnh chiến lược sách lược nhằm mở rộng quan hệ song phương, ña phương, ñó ñặt việc tăng cường với ñảng cánh tả; :Quá trình tập hợp lực lượng PTCSQT năm qua ñã ñang sử dụng có hiệu phương thức kết hợp song phương với ña phương nhằm tạo lập phối hợp hoạt ñộng ña dạng theo vấn ñề, lĩnh vực; Phương thức hiệp thương, ñối thoại thẳng thắn, dân chủ trình xác ñịnh nội dung, tìm kiếm hình thức tập hợp lực lượng PTCSQT trở thành vấn ñề mang tính nguyên tắc chung ñược ĐCS-CN thừa nhận vận dụng; Trong trình tập hợp lực lượng, ĐCS-CN năm qua ñã bước ñầu sử dụng ngày nhiều hình thức sở tận dụng ñược tiến CMKHCN, số thiết chế dân chủ tư sản nhằm tăng cường hiệu phối hợp tập hợp lực lượng❝ 2.1.3 Sự phát triển chủ nghĩa tư ñại Trước tác ñộng to lớn CMKHCN ñại, TCH kinh tế tri thức, ñể trì tồn mình, GCTS buộc phải ñiều chỉnh sách ñối với người lao ñộng, ñối với GCCN Việc tìm ñối sách linh hoạt quan trọng hành ñộng thực tế tiến hành ñấu tranh chống lại công lực phản ñộng mà nhiều dường âm thầm vô nham hiểm, trở nên hoàn toàn không dễ dàng ñối với ñảng phong trào 2.1.4 Tác ñộng từ phía trào lưu xã hội - dân chủ quốc tế Hiện nay, ñảng XH- DC lực lượng to lớn, có ảnh hưởng tương ñối cao nhiều nước giới Mặt khác, khuynh hướng trung tả lên thắng nhiều nước giới Tình hình có tạo vài tình thuận lợi cho ĐCS xúc tiến sách liên minh lực lượng với phái tả, song bản, họ phải chịu sức ép cạnh tranh lớn từ phía ñảng XH DC, khiến cho lực lượng sở xã hội ĐCS bị thu hẹp ñáng kể 3.2 MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP LỰC LƯỢNG TIÊU BIỂU 3.2.1.Cuộc gặp quốc tế ñảng cộng sản công nhân MCWP) 3.2.1.1 Nội dung Cuộc gặp mặt lần thứ III IMCWP Aten- Hy Lạp (2224/6/2001) với tham gia ñại biểu 54 ĐCS-CN từ 41 nước ñã thảo luận sôi chủ ñề "Những người cộng sản phong trào lao ñộng, phong trào công ñoàn"; Cuộc gặp mặt lần thứ IV IMCWP ❞ten- Hy Lạp (21-23/6/2002) có ñại biểu 63 ĐCS-CN Chủ ñề ñược ñưa thảo luận là:“Những nét tình hình giới sau kiện 11/9”; Cuộc gặp mặt lần thứ V IMCWP ❞ten - Hy Lạp (19-20/6/2003) có ñại biểu 61 ĐCS-CN từ khắp nơi giới với chủ ñề: "Phong trào ñấu tranh 2.2 NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ QUAN 2.2.1 Sự sụp ñổ chế ñộ xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Liên Xô Bước thoái trào CNXH hiển nhiên tổn thất to lớn ñối với PTCSQT, song xét góc ñộ ñịnh, ñây cảnh tỉnh nghiêm khắc ñối với ĐCS-CN, giúp họ rút học cần thiết, nhanh chóng ñiều chỉnh chiến lược, sách lược tổ chức, bước vươn lên củng cố khối ñoàn kết nhằm hoàn thành trọng trách lực lượng tiên phong thời ñại ngày 2.2.2.Thành tựu nghiệp cải cách, ñổi nước Xã hội chủ nghĩa Những thành từ công cải cách, ñổi ñất nước nước XHCN năm qua ñã chứng minh cho giới thấy ñược sức sống mãnh liệt khả tự ñổi giá trị XHCN 12 13 bước vận ñộng quanh co PTCSQT Đồng thời, qua ñó cho thấy trưởng thành lớn mạnh ĐCS cầm quyền - nhân tố quan trọng tiến trình lịch sử CNXH nước giới Đây nguồn ñộng viên, cổ vũ lớn lao ñối với ñảng PTCSQT phối hợp hoạt ñộng phong trào 2.2.3 Khái quát trình tập hợp lực lượng phong trào cộng sản quốc tế trước năm 2001 Khái quát trình tập hợp lực lượng ❡❢CSQ❢ trước n❣m 1991: Phần lớn ñảng phong trào ñều bị lực ñế quốc phản ñộng chống phá, ñàn áp gắt gao, nhiều ñảng phải chịu tổn thất nặng nề Song, hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tuyệt ñại ña số ĐCS-CN vững vàng lĩnh, củng cố ñội ngũ, ñoàn kết quốc tế dấy lên cao trào ñấu tranh mạnh mẽ chống áp bức, bất công, chống ñế quốc, bênh vực lợi ích GCCN lao ñộng; sáng tạo hình thức ñấu tranh phong phú, hiệu Khái quát trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 1991 ñến năm 2000 : Diễn ñàn Sao Paulô do, Đảng Lao ñộng Braxin ñã triệu tập ñảng cánh tả khác thuộc khu vực Mỹ Latinh Caribê vào ngày 02/7/1990 diễn thành phố Sao Paulô – Braxin Diễn ñàn ñời ñánh dấu bước phát triển PTCS, cánh tả Mỹ Latinh, khai sinh hình thức liên hệ, tập hợp lực lượng ĐCS - CN cánh tả khu vực nói riêng giới nói chung Nh❤ng hoạt ñộng chung khác ĐCS – CN bao gồm: Sự phối hợp hoạt ñộng ĐCS - CN khu vực nước TBPT; Phối hợp hoạ t ñộng ĐCS – CN khu vực Liên Xô, Đông Âu (trước ñây); Phối hợp hoạt ñộng ĐCS - CN khu vực Trung Đông; Sự phối hợp hoạt ñộng ĐCS - CN lực lượng cánh tả, phong trào ñấu tranh hoà bình, tiến xã hội, phát triển bền vững chống mặt trái TCH Chương THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 3.1 QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP LỰC LƯỢNG 3.1.1 Quan ñiểm, ñường lối số ñảng cộng sản, công nhân ñoàn kết quốc tế tập hợp lực lượng tình hình Quan ñiểm chung ñảng PTCSQT ñều thống phải tăng cường quan hệ, phối hợp hoạt ñộng sở nguyên tắc: “ñộc lập tự chủ, bình ñẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, ñoàn kết hữu nghị với nhau” Quan ñiểm tập hợp lực lượng ñoàn kết quốc tế ĐCS cầm quyền ĐCS-CN chưa cầm quyền nước TBCN cụ thể là:Đối với ĐCS cầm quyền quan ñiểm tập hợp lực lượng ñoàn kết quốc tế GCCN, dựa nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng lãnh tụ nước ñó CNQT GCCN theo hai kênh song phương ña phương✐ 3.1.2 Mục tiêu, nội dung phương thức tập hợp lực lượng Đảng cộng sản - công nhân quốc tế 3.1.2.1 Mục tiêu phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng Sự liên minh, tập hợp lực lượng PTCSQT giai ñoạn nhằm ñoàn kết lực lượng phong trào với với lực lượng tiến giới ñể tăng cường sức mạnh cho ĐCS-CN toàn phong trào việc thực thắng lợi nhiệm vụ trước mắt lâu dài 3.1.2.2 Nội dung phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng Phát triển lý luận xây dựng CNXH, CNXH tương lai ñấu tranh cách mạng bối cảnh TCH ñiều kiện biến ñổi CNTB ngày sâu sắc xu TCH diễn mạnh mẽ✐ Phối hợp ñấu tranh chống khuynh hướng trị cực ñoan, cực hữu, chống kỳ thị, phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay