(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014

183 147 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:02

(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014(Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÚY QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN, CÔNG NHÂN QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Mã số: 62 22 52 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỮU CÁT HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng ñược trích dẫn ñầy ñủ theo quy ñịnh TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thúy MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những vấn ñề liên quan ñến ñề tài ñã ñược nghiên cứu 1.2 Những vấn ñề luận án tiếp tục nghiên cứu 7 22 Chương 2: NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 2.1 Những nhân tố khách quan 2.2 Những nhân tố chủ quan 24 24 38 Chương 3: THỰC TRẠNG TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 54 3.1 Quan ñiểm, mục tiêu, nội dung phương thức tập hợp lực lượng phong trào cộng sản quốc tế 3.2 Một số hình thức tập hợp lực lượng tiêu biểu phong trào 54 cộng sản quốc tế 72 Chương 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ SỰ THAM GIA, ĐÓNG GÓP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 4.1 Một số nhận xét 4.2 Sự tham gia, ñóng góp Đảng cộng sản Việt Nam ñối với trình tập hợp lực lượng phong trào cộng sản quốc tế 109 109 124 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 148 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 164 PHỤ LỤC 151 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CMKHCN CNCS CNĐQ CNQT CNTD CNXH DĐĐPCĐ ĐCS ĐCS - CN ĐPT ĐQCN GCCN GCTS GCVS HNKTQT ICS IMCWP KH - CN KH - KT PTCN PTCNQT PTCSQT PTCS-CNQT SPF TCH XHCN XH- DC : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Cách mạng khoa h c công nghệ Chủ nghĩa cộng sản Chủ nghĩa ñế quốc Chủ nghĩa quốc tế Chủ nghĩa tư Chủ nghĩa tự Chủ nghĩa xã hội Diễn ñàn ña phương ñảng Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản công nhân Đang phát triển Đế quốc chủ nghĩa Giai cấp công nhân Giai cấp tư sản Giai cấp vô sản Hội nhập kinh tế quốc tế Hội thảo quốc tế ĐCS Cuộc gặp quốc tế ñảng cộng sản công nhân Khoa học công nghệ Khoa học kỹ thuật Nhà xuất Phong trào công nhân Phong trào công nhân quốc tế Phong trào cộng sản quốc tế Phong trào cộng sản công nhân quốc tế Diễn ñàn Sao Paulô Tư chủ nghĩa Tư phát triển Toàn cầu hoá Xã hội chủ nghĩa Xã hội - dân chủ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài luận án Tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế sở chủ nghĩa quốc tế (CNQT) giai cấp công nhân (GCCN) vấn ñề lý luận tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, ñồng thời nguyên tắc ñạo tổ chức hoạt ñộng Đảng cộng sản (ĐCS) toàn phong trào cộng sản quốc tế (PTCSQT) Xét chất, PTCSQT phong trào trị người theo ñường chủ nghĩa xã hội (CNXH) khoa học C.Mác Ph.Ăngghen sáng lập - lực lượng cách mạng mang tính quốc tế, phấn ñấu không nghiệp giải phóng thân giai cấp công nhân (GCCN), mà tiến tới giải phóng toàn nhân loại khỏi hình thức áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) xã hội cộng sản văn minh Do ñó, vấn ñề ñoàn kết quốc tế, tập hợp lực lượng, phối hợp hành ñộng chung PTCSQT tất yếu khách quan, nhân tố quan trọng tạo nên sức sống, ñộng lực phát triển bảo ñảm thắng lợi phong trào tiến trình vận ñộng cách mạng giới Lịch sử tồn vận ñộng PTCSQT ñã cho thấy, ñoàn kết quốc tế nhân tố quan trọng tạo nên sức sống ñộng lực phát triển phong trào, nhân tố ñảm bảo thắng lợi cách mạng XHCN Ý thức cách sâu sắc tầm quan trọng tình ñoàn kết quốc tế phối hợp hành ñộng lực lượng cộng sản nước, từ buổi bình minh PTCSQT, C.Mác Ph Ăngghen ñã ñặc biệt quan tâm ñến vấn ñề xây dựng tổ chức quốc tế ñầu tiên người cộng sản: từ Đồng minh người cộng sản (1847- 1852) ñến Quốc tế I (1864 - 1876) sau ñó Quốc tế II (1889 - 1914) Những tổ chức quốc tế này, bản, ñã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh ñảm bảo thống tư tưởng, tập hợp lực lượng, phối hợp hoạt ñộng ñảng GCCN châu u suốt nửa sau kỷ XIX thập niên ñầu kỷ XX Kế tục nghiệp Mác Ăngghen, tháng 19 Lênin sáng lập Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản), ñánh dấu giai ñoạn phát triển ñấu tranh giai cấp GCCN lao ñộng toàn giới, bước phát triển chất tình ñoàn kết quốc tế Đảng cộng sản - công nhân (ĐCS - CN) khắp giới Sau Quốc tế III tự giải thể, chín ĐCS - CN châu  u lập Cục Thông tin quốc tế (1947-1956) hình thức tổ chức phối hợp tự nguyện nhằm trao ñổi kinh nghiệm, iều phối hoạt ñộng ñảng tham gia Trong ñiều kiện lịch sử thời kỳ Chiến tranh lạnh không tồn tổ chức quốc tế thống nhất, PTCSQT ñã sáng tạo hình thức phối hợp tập hợp lực lượng thông qua việc tổ chức hội nghị ñại biểu ĐCS - CN Điển hình cho hình thức hoạt ñộng hội nghị quốc tế ñại biểu ĐCS-CN ñược tổ chức Mátxcơva vào năm 1957, 1960, 1969 Những năm tiếp theo, hội nghị khu vực hội nghị lý luận PTCSQT liên tục ñược tiến hành: Hội nghị ĐCS nước Mỹ Latinh - Caribê (La Habana -1975), Hội nghị ĐCS - CN châu ( éclin-1976, Pari-1982), Hội nghị ĐCS châu (Ulan ato-1988), hội thảo khoa học quốc tế (Xôphia-1978, éclin-1983).v.v Trước biến ñộng vô phức tạp tình hình giới sau sụp ñổ chế ñộ XHCN Liên xô Đông u, PTCSQT bị lâm vào khủng hoảng phương diện Hoạt ñộng quốc tế việc tập hợp lực lượng phong trào gặp nhiều khó khăn, chí có lúc bị bế tắc Vào thời ñiểm này, mặt, lực lượng thù ñịch nhân hội, chớp thời ñẩy tới việc chống CNXH cách liệt: Phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận vai trò lãnh ñạo ĐCS cho CNQT GCCN ñây hoài niệm Mặt khác, số ĐCS - CN ñã xuất biểu coi nhẹ, chí xa rời nguyên tắc tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế GCCN Chủ nghĩa quốc tế GCCN ñứng trước thử thách nghiêm trọng Điều ñó ñã ảnh hưởng cản trở lớn ñến tiến trình phục hồi, củng cố phát triển phong trào Tuy nhiên, có không ĐCS - CN ñã nỗ lực, cố gắng tìm nhiều hình thức ñể tập hợp lực lượng, thống quan ñiểm, phối hợp hành ñộng, tăng cường hợp tác quốc tế ĐCS - CN, tiêu biểu cho hình thức tập hợp lực lượng phải kể ñến gặp mặt quốc tế thường niên ñại biểu ĐCS - CN en (Hy Lạp), Diễn ñàn Paulô, có Hội nghị ĐCS - CN ñược tổ chức clin (Đức), Nicôsia (Síp), Nêpan hội thảo khoa học ñại biểu ĐCS cầm quyền nước XHCN hàng loạt tiếp xúc khuôn khổ quan hệ song phương ĐCS - CN cánh tả Hơn hai thập niên qua, PTCSQT với nỗ lực chung ĐS - CN ñã vượt qua giai ñoạn gian khó khủng hoảng, tiếp tục trụ lại, bước phục hồi củng cố Thành tựu ñạt ñược PTCSQT thời kỳ sau Chiến tranh lạnh có ñóng góp quan trọng hình thức liên hệ, phối hợp hoạt ñộng tập hợp lực lượng ĐCS - CN Là phận cấu thành hữu PTCSQT, ĐCS Việt Nam trung thành v i CNQT GCCN, ñã ñang tham gia tích cực hoạt ñộng chung phong trào ằng thực tiễn sinh ñộng công ñổi mới, ĐCS Việt Nam góp phần vào trình phục hồi, củng cố PTCSQT Việc nghiên cứu cách thấu ñáo, hệ thống nội dung, kết vấn ñề ñặt phối hợp hoạt ñộng PTCSQT năm qua góp phần không làm rõ thực chất tranh toàn cảnh phong trào triển vọng nó, mà lý giải nhiều vấn ñề cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn ñặt trước phong trào khúc quanh ñầy biến cố phức tạp sau Chiến tranh lạnh Từ ñây, có sở hiểu sâu sắc ñường lối quốc tế ñúng ñắn, sáng tạo ĐCS Việt Nam - yếu tố quan trọng ñảm bảo thắng lợi nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần xứng ñáng vào ñấu tranh chung GCCN quốc tế hành trình tự giải phóng phát triển Từ lý nêu trên, tác giả chọn ñề tài “Quá trình tập hợp l c lượng phong trào cộng sản quốc tế từ năm ñến năm ” ñể viết luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế giải phóng dân tộc Mục ích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục ñích nghiên cứu Mục ñích luận án làm rõ thực trạng trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014, vấn ñề ñặt tham gia, ñóng góp ĐCS Việt Nam ñối với trình 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ñến trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 - Phân tích thực trạng trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 bao gồm: Quan ñiểm, mục tiêu, nội dung, phương thức tập hợp lực lượng, ñồng thời phối hợp hoạt ñộng tiêu biểu PTCS từ năm 2001 ñến năm 2014 nhận xét trình - Phân tích vấn ñề ñặt trình tập hợp lực lượng PTCSQT bao gồm: Những khó khăn chủ yếu số yêu cầu ñặt - Phân tích quan ñiểm, thực tiễn tham gia ñóng góp chủ yếu ĐCS Việt Nam lý luận thực tiễn ñối với trình tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014, nhận xét rút kinh nghiệm Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 3.2 Phạm vi nghiên cứu - V❀ n❁i dung: Luận án dành cho việc luận bàn trình tập hợp lực lượng PTCSQT bao gồm: Quan ñiểm, nội dung phương thức tập hợp lực lượng PTCSQT nay; ñồng thời luận án tập trung phân tích số hình thức tập hợp lực lượng tiêu biểu PTCS từ năm 2001 ñến năm 2014 (ñó gặp mặt quốc tế - hình thức tập hợp lực lượng ĐCS -CN quốc tế Diễn ñàn Sao Paulô - diễn ñàn ña phương phối hợp hoạt ñộng lực lượng cộng sản cánh tả giới: Để làm rõ mục tiêu, nội dung, lực lượng tham gia, cấp ñộ, quy mô Ngoài luận án nêu số hoạt ñộng phối hợp khác phong trào) Trên sở kết nghiên cứu nội dung chương 3, chương luận án phân tích vấn ñề ñặt nêu ñóng góp ĐCS Việt Nam ñối với trình tập hợp lực lượng PTCSQT - Về không gian: Tập hợp lực lượng PTCSQT ĐCS mở rộng, tăng cường quan hệ, hỗ trợ, hợp tác song phương ña phương với lực lượng cộng sản, lực lượng cảnh tả nước, khu vực khác giới, thông qua chế diễn ñàn, hội nghị, hội thảo khu vực quốc tế theo chủ ñề ñịnh với nhiều hình thức ñộng, linh hoạt Vì Khi nghiên cứu trình tập hợp lực lượng PTCSQT diện rộng, lu✶n án tập trung tr❂ng ñiểm nghiên cứu tập hợp lực lượng PTCSQT ĐCS mở rộng, tăng cường quan hệ, hỗ trợ, hợp tác ña phương với lực lượng cộng sản, lực lượng cảnh tả nước, vào số khu vực như: châu ➶ ✁ Mỹ Latinh chủ yếu (ñó gặp mặt quốc tế ❆✂✄☎✆ hình thức tập hợp lực lượng ĐCS - CN quốc tế Diễn ñàn Sao Paulô), số hình thức hoạt ñộng khác tham gia ñóng góp ĐCS Việt Nam ñối với trình - Về thời gian: Luận án giới hạn nghiên cứu từ năm 2001 ñến năm 2014 (Luận án giới hạn nghiên cứu từ năm 2001 năm bắt ñầu vào kỷ XXI năm 2014 năm Hội nghị lần thứ XX Diễn ñàn Sao Paulô gặp mặt quốc tế ần thứ XVI) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận án thực sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ñường lối, quan ñiểm, nhận ñịnh ñánh giá ĐCS Việt Nam CNQT GCCN, ñoàn kết quốc tế, phối hợp tập hợp lực lượng PTCSQT từ Đại hội IX ñến Đại hội XI Tác giả coi ñây nguồn cung cấp lý luận, khoa học thực tiễn giúp cho việc ñịnh hướng tư tuởng nghiên cứu ñề tài luận án Mọi nhận ñịnh, ñánh giá luận án ñược xây dựng sở phân tích, khái quát kiện thực tế, văn kiện, tư liệu gốc ñược thông qua ñại hội, hội nghị, hội thảo, diễn ñàn quốc tế ĐCS - CN tổ chức từ năm 90 kỷ XX ñến nay, ñồng thời luận án kế thừa cách có chọn lọc kết công trình khoa học ñã công bố liên quan ñến ñề tài luận án - Về phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; hệ thống phương pháp luận sử học mác xít, thống phương pháp nghiên cứu lịch sử lôgíc Các phương pháp khác phân tích, tổng hợp, quy nạp, so sánh, ñối chiếu, thống kê v.v , ñược vận dụng thích hợp ñối với việc nghiên cứu nội dung cụ thể ñể trình bày nội dung luận án Đóng góp hoa học luận án - Luận án trình bày có hệ thống trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 ñặt bối cảnh tình hình giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, so sánh lực lượng giới có phần bất lợi cho PTCSQT nay, ñó tác ñộng từ nhân tố khách quan (sự thay ñổi tương quan lực lượng giới, tác ñộng cách mạng khoa học - công nghệ (CMKH-CN), toàn cầu hóa (TCH), ñiều chỉnh ñại, trào lưu xã hội - dân chủ quốc tế) nhân tố chủ quan (Tác ñộng từ sụp ñổ chế ñộ XHCN Đông Âu, Liên Xô; hành tựu nghiệp cải cách, ñổi nước XHCN tác ñộng từ trình tập hợp lực lượng PTCSQT trước năm 2001) - Phân tích thực trạng trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 bao gồm: Quan ñiểm, mục tiêu, nội dung, phương thức tập hợp lực lượng, số hình thức tập hợp lực lượng tiêu biểu từ năm 2001 ñến năm 2014 Qua ñó rút nhận xét trình - Trên sở liệu khoa học thực tiễn mới, luận án khẳng ñịnh vai trò, vị trí quan trọng tập hợp lực lượng phối hợp hành ñộng chung ĐCS - CN tiến trình cách mạng giới mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, xây dựng xã hội - XHCN Luận án chứng minh rằng, trình tập hợp lực lượng năm ñầu kỷ XXI gặp không khó khăn thách thức lớn nhiều hạn chế, song khuynh hướng vận ñộng tích cực ngày ñược củng cố, tăng cường năm kỷ XXI Luận án nêu lên ñóng góp chủ yếu ĐCS Việt Nam ñối với ñoàn kết quốc tế tập hợp lực lượng PTCSQT giai ñoạn Ý nghĩ oa học thực tiễn ñề tài nghiên cứu - Trong ñiều kiện CNXH thực tạm thời lâm vào thoái trào PTCSQT ñang ñứng trước khó khăn thử thách lớn, luận án góp phần tìm hiểu, làm rõ thêm trình tập hợp lực lượng PTCSQT giai ñoạn 2001- 2014 Từ ñó, luận án khẳng ñịnh nào, vấn ñề tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế giai ñoạn trở nên cấp bách, có ý nghĩa sinh tử ñối với PTCSQT ñể phong trào phục hồi tiếp tục phát triển - Kết nghiên cứu ñạt ñược luận án ñóng góp vào việc tìm hiểu cách bản, hệ thống trình tập hợp lực lượng PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014, sở ñó thấy rõ vai trò ñộng lực, sức mạnh to lớn tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế trình thực sứ mệnh lịch giới GCCN Từ ñây, luận án góp phần củng cố thêm niềm tin cán bộ, ñảng viên nhân dân ñối với việc thực ñường lối quốc tế Đảng ta tình hình mới, tiếp tục ñẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận Nghị Đại hội XI Đảng ñề Đồng thời, luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy học tập môn Lịch sử PTCS - CNQT, công tác giáo dục lý luận trị hệ thống trường Đảng, Trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện số sở giáo dục Nhà nước tổ chức ñoàn thể trị - xã hội nước ta Kết cấu luận án Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án có kết cấu gồm chương, tiết 165 ngày 28 n 11; “Đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam chuyển ñổi phương thức phát triển kinh tế Trung Quốc”, tổ chức lần thứ 2012; “Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh thành phố Hạ Long ngày tình hình - Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam”, tổ chức 013; “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Kinh lần thứ ngày nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc.”, lần thứ 10 thành phố Đà Lạt, tỉnh 2014; “Quản lý, phát triển xã hội - Kinh nghiệm Việt Nam, Lâm Đồng, ngày kinh nghiệm Trung Quốc”, tổ chức lần thứ 11 thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 2015 Nhiều vấn ñề lý luận thông qua tiếp xúc lãnh ñạo hai ñảng qua hội thảo, phục vụ ñắc lực nghiệp xây dựng CNXH nước, mà làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác - Lênin Đây ñóng góp cụ thể Đảng ta ñối với PTCSQT Sự phát triển quan hệ hai ñảng ñã thúc ñẩy quan hệ hai nước ngày ñi vào chiều sâu toàn diện từ trị, kinh tế, văn hoá ñến khoa học - kỹ thuật, giáo dục - ñào tạo, quân phù hợp với phương châm 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn ñịnh lâu dài, hướng tới tương lai” sau ñó ñược bổ sung thêm “4 tốt” “láng giềng tốt, ñồng chí tốt, bạn bè tốt, ñối tác tốt” ĐCS Cuba, giúp ñỡ vật Trong quan h v i Đảng NDCM chất mà ñiều kiện ñất nước cho phép, ĐCS Việt Nam ñảng bạn tăng cường trao ñổi kinh nghiệm lĩnh vực tư tưởng lý luận, xác lập chế gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao ñịnh kỳ, tham khảo quan ñiểm vấn ñề quốc tế quan tâm như: Hội thảo Lý luận lần thứ ❉CS Việt Nam Đảng NDCM Lào với chủ ñề “Một số vấn ñề lý luận - thực tiễn chủ yếu trình ñẩy mạnh công ñổi Việt Nam Lào”, tổ chức Việt Nam, ngày 2013; “Nâng cao lực lãnh ñạo sức chiến ñấu Đảng ñiều kiện Đảng cầm quyền Việt Nam Lào”, tổ chức lần thứ hai Lào, ngày 014; “Phát triển kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN Việt Nam Lào - Lý luận thực tiễn”, tổ chức lần thứ ba Hà Nội, ngày 14 2015 Hội thảo lý luận lần thứ ĐCS Việt Nam ĐCS Cu Ba với chủ ñề “Đảng Cộng sản lãnh ñạo trình ñổi Việt Nam - Cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội 2012; Cuba: Một số vấn ñề lý luận thực tiễn”, tổ chức Hà Nội, ngày “Vai trò Đảng cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội Cuba trình ñổi Việt Nam: Lý luận thực tiễn", tổ chức lần thứ hai thủ ñô La 2014 Habana, ngày Đảng ta ñã chủ ñộng xúc tiến nhiều bước ñi cần thiết việc củng cố ñộng Triều Tiên, từ ñây thúc ñẩy quan hệ hợp tác mối liên hệ với Đảng hữu nghị hai nước Coi trọng mối quan hệ với ĐCS cầm quyền nước 166 XHCN biểu cụ thể việc thực hành chủ nghĩa quốc tế GCCN ĐCS Việt Nam II QUAN H GIỮA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ ĐẢNG CỘNG SẢN KHÁC TRÊN THẾ GIỚI Trong ñiều kiện hệ thống XHCN không còn, ĐCS Việt Nam với tư cách ĐCS cầm quyền, khả ñã có ñóng góp tích cực vào khôi phục phát triển PTCSQT thông qua việc khôi phục, củng cố, mở rộng quan hệ với ĐCS - CN chưa cầm quyền Đáp ứng yêu cầu nhiều ĐCS- CN, ñối ngoại Trung ương ñã chủ trì phối hợp với ĐCS Việt Nam thông qua cấp, ngành tổ chức hoạt ñộng ñối ngoại, tìm kiếm hình thức liên hệ thích hợp với ñảng bạn ñể nghiên cứu, trao ñổi kinh nghiệm, ủng hộ giúp ñỡ lẫn nhau, ñồng thời thúc ñẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với nước ñảng bạn Việc ĐCS Việt Nam có quan hệ mức ñộ khác với 200 ñảng trị, ñó phần lớn ĐCS - CN, phong trào cách mạng cánh tả ñã nói lên ñóng góp Đảng ñối với trình phối hợp hoạt ñộng, tập hợp lực lượng PTCSQT Trong chuyến thăm ngoại giao thức ñến nhiều nước giới, ñồng chí lãnh ñạo Đảng, Nhà nước Việt Nam ñều tranh thủ dành thời gian ñiều kiện ñể tiếp xúc làm việc với ĐCS - CN ñối ngoại Trung ñó Đồng thời năm gần ñây, ĐCS Việt Nam thông qua ương ñã chủ trì tham gia tổ chức ñón nhiều ñoàn lãnh ñạo cấp cao ñảng bạn vào thăm, làm việc dự ñại hội Đảng ta, ñón hàng trăm ñoàn cán nhiều ĐCS - CN ñến nước ta nghiên cứu tình hình, học tập, trao ñổi kinh nghiệm…Đây thể rõ nét tình ñoàn kết quốc tế, tinh thần thuỷ chung với ñồng chí, bạn bè ĐCS Việt Nam với ĐCS - CN anh em, ñiều này, nêu khái quát số mối quan hệ song phương ña phương ĐCS Việt Nam với ĐCS-CN năm ñầu kỷ XXI sau: Thứ nhất: Trên bình diện song phương quan hệ ĐCS Việt Nam với nước có nhiều bước tiến triển ĐCS-CN nước ñáng ghi nhận Một là: Quan hệ ĐCS Việt Nam với ĐCS-CN nước (1) Đối với Đảng cộng sản Pháp ), có bề dày truyền thống tốt ñẹp, quan hệ ĐCS Việt Nam với ñảng bạn ñã vượt qua khó khăn, thử thách năm ñầu thập niên 90, tiếp tục ñược củng cố tăng cường Hai bên tiếp tục dành cho quan tâm, chia sẻ chân tình thông qua chuyến thăm, 2004, ông Henri Martin tiếp xúc, trao ñổi ñoàn cấp Ngày nguyên Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Pháp bà Raymonde Dien - Ủy viên T.Ư Hội Hữu nghị Pháp - Việt, sang thăm nước Việt Nam; Đoàn ñại biểu thư toàn 167 quốc Đảng Cộng sản Pháp Marie George uffet, dẫn ñầu ñã ñến thăm làm việc 2008 ….Tại tiếp xúc, Việt Nam ngày 1-9 2006 ngày 16 ñến lãnh ñạo PCF ñánh giá cao thành tựu ñổi mà Đảng nhân dân ta giành ñược, coi ñó ñóng góp quan trọng việc tìm tòi ñường ñi lên CNXH phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Việt Nam Phía bạn nhấn mạnh rằng, hoàn cảnh PTCSQT bị khủng hoảng, thoái hoạt ñộng nước trào, PCF phải có cách làm riêng, việc tham khảo kinh nghiệm Việt Nam bổ ích, thiết thực Về phía ĐCS Việt Nam, nhiều ñoàn ñại biểu ñã sang dự ñại hội trao ñổi với PCF Sự kiện có ý nghĩa ñặc biệt quan hệ hai nước hai ñảng thăm thức Cộng hoà Pháp Tổng bí thư Lê Khả Phiêu theo lời mời Tổng thống G.Sirắc Tại thành phố Môngtơrơi, nơi mà quyền nhân dân ñịa phương hướng Việt Nam với tình cảm trân trọng ủng hộ to lớn qua nhiều thời kỳ, ñúng vào ngày kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ñã khánh thành “Không gian Hồ Chí Minh” ảo tàng lịch sử thành phố Thị trưởng thành phố, nghị sĩ Quốc hội, ñảng viên PCF, Giăng Piêbra coi “ñây nghĩa cử tỏ lòng biết ơn, cảm phục nhân dân Môngtơrơi với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân Việt Nam anh em” Những năm gần ñây, PCF ñứng trước nhiều khó khăn diễn biến phức tạp nội công từ phía cánh hữu nên hoạt ñộng quốc tế bị giảm sút Tuy nhiên, Đảng ta mong muốn tăng cường tiếp xúc, trao ñổi lý luận thực tiễn, củng cố quan hệ hữu nghị hai ñảng phù hợp với tình hình Sự có mặt ñoàn ñại biểu Đảng ta Đại Hội XXXII PCF (2003) Đại hội XXXIII (2006), Đại hội 10), Đại Hội XXXVI PCF 3) XXXIV (2008), Đại Hội XXXV (18Những chuyến thăm ĐCS Pháp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 30 20071, ñoàn ñại biểu cấp cao ĐCS Việt Nam ngày 2011; Đoàn ñại biểu cấp cao ĐCS Việt Nam ñồng chí Lê Hồng Ủy vi ộ Chính trị, Thường trực thư thăm làm việc Pháp, ngày 2014 ñoàn ñại biểu ĐCS Việt Nam Nam ñồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên ộ Chính trị, thư Thành ủy Hà Nội dẫn ñầu ñã thăm, làm việc Cộng hòa Pháp từ ngày 20 ñến 24 2015, thêm lần khẳng ñịnh tình ñoàn kết gắn bó mật thiết hai ñảng Hiện ĐCS Pháp có số công ty hợp tác với Việt Nam dự án xử lý chất thải bệnh viện tỉnh, thành phố H ả Đắc Lắc Nam Đị (2) Đối với ĐCS Italia, ñã bị phân liệt tổ chức, song ĐCS Việt Nam trì quan hệ với ĐCS Tái lập Italia Đảng Những người cộng sản Italia (PDCI); ñồng thời có quan hệ với Đảng Cánh tả Italia, ñảng có tiền Hoạt ñộng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Pháp - Tin xa hoi, http❊❋❋vietbao.vn❋●a-ho✐❋❍oat-dong-cuaThu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-tai- Tin nhanh Việt Nam giới vietbao.vn 168 thân từ ĐCS sản Italia ĐCS Tái lập Italia (PRC) ñánh giá cao vai trò, vị trí iberto M.Consolo, uỷ viên ĐCS Việt Nam, ñã cử ñoàn Các ñồng chí ban lãnh ñạo sang dự Đại hội VIII IX Đảng ta Trong lời chào mừng Đại hội IX, ñồng chí M.Consolo nhấn mạnh: “ nhìn vào Việt Nam không với lòng kính trọng tình ñoàn kết mà coi Việt Nam ñài quan sát quan trọng ñể hiểu ñược chất ñối phương ñang ñứng trước mặt tất Đó CNT mới”1 Thuỷ chung tình ñồng chí, Đảng ta chủ ñộng thúc ñẩy quan hệ với PRC PDCI Những năm ñầu kỷ XXI có chuyến thăm hai ñảng nhằm tăng cường quan hệ song phương: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước tới Italy, ngày 11 tháng 12 năm 2009 Trong tiếp Tổng thư Đảng người cộng sản Italy, Tổng thư Đảng Cộng sản tái lập Italy ñại diện lãnh ñạo Đảng Dân chủ Italy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng ñịnh ĐCS Việt Nam mong muốn tăng cường thúc ñẩy quan hệ với ĐCS, cánh tả anh em Italy Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy, Tại thư PRC- Paolo Ferrero, ngày 013, Tổng thư Nguyễn buổi tiếp Tổng thư Đảng PRC lãnh ñạo ñảng viên Phú Trọng chuyển tới Tổng tình cảm hữu nghị lời chào thân thiết; ñồng thời bày tỏ tin tưởng chúc Đảng PRC PTCS, cánh tả nói chung Italia ñược củng cố, phát triển thời gian tới2 Về phía PRC gần ñây có chuyến thăm Việt Nam ñoàn ñại biểu PRC ñồng chí Tổng thư Paolo Ferrero dẫn ñầu, sang thăm Việt Nam từ ngày ñến 2013 chuyến thăm ngày 21 03 2014, hai ñảng khẳng ñịnh tâm ngày thúc ñẩy mạnh mẽ thúc ñẩy quan hệ hai ñảng ñi vào chiều sâu, kinh nghiệm xây dựng, phát triển ñảng, kinh nghiệm lãnh ñạo, quản lý, biện pháp tăng cường quan hệ hai Đảng, góp phần thúc ñẩy quan hệ hữu nghị quan hệ ñối tác chiến lược Việt Nam -Italia3 Ngoài ĐCS Việt nam ñã cử ñoàn ñại biểu sang 1999) Đại hội II 001) PDCI, Đại Hội V PRC dự Đại hội I Đại Hội VI PRC 004), Đại Hội VII PRC (4 2006), Đại Hội VIII PRC 08), Đại Hội IX PRC 0), Đại Hội X PRC Đại Hội XI PRC Trong trao ñổi, Đảng ta ñồng tình chia sẻ số quan ñiểm PRC PDCI chất không thay ñổi ñại, tính hai mặt xu TCH, ñặc biệt việc lực ñế quốc sức lợi dụng toàn cầu hoá ñể áp ñặt trị, mở rộng bóc lột kinh tế quy mô toàn cầu, yêu cầu ñoàn kết GCCN giới PTCSQT Máccô Côsôlô (2001), Phát biểu ñồng chí Máccô Côsôlô, Uỷ viên ❏an chấp hành trung ương Đảng Cộng sản tái lập Italia, Lời chào mừng Đại hội ❑▲ Đảng Cộng sản Việt Nam, NX❏ CTQG, Hà Nội, tr.106 Báo Nhân Dân ngày 22▼01▼2013, tr Thông xã Việt Nam, ngày 21▼3▼ 2014 169 (3) Quan h gi a ĐCS Vi t nam với ĐCS Tây Nha năm gần ñây chuyển biến tích cực, nhiều tiếp xúc ñược tổ chức nhân ñại hội hai bên Đại diện ĐCS Việt Nam ñã sang dự Đại hội, Đại hội XVI PCE Đại hội XVII PCE Đại hội XVIII PCE Đại hội 1), Đại hội XX PCE 014) Đồng thời thường XIX PCE ( xuyên tham dự Hội báo Mundo (Thế giới công nhân) bạn Ngoài PCE, Đảng ta có quan hệ với ĐCS dân tộc Tây an Nha (PCPE), cử ñại diện dự số lần hội báo “Con ñường chúng ta” bạn Đại diện báo Nhân dân thường xuyên dự hội b ĐCS Catalunha - ñảng PCPE ng quan ệ với Đ Đào Nha (P ĐCS Việt nam nhấn mạnh tình ñoàn kết, phối hợp hành ñộng quốc tế, phấn ñấu củng cố PTCSQT Nhằm tăng cường hiểu biết tình ñoàn kết, hai ñảng thường xuyên cử ñoàn tham dự ñại hội thăm hữu nghị lẫn Trong năm ñầu kỷ XXI, PCP ñã cử ñoàn sang thăm Việt Nam ñoàn ñồng chí Giê-rô-ni-mu Đờ Sô-da, Tổng thư dẫn ñầu ñang thăm nước ta ngày 13-6 Tổng í thư Jerónimo Carvalho de Sousa dẫn ñầu, ñã sang thăm Việt Nam từ ngày 12013 ñồng thư Trung ương phụ trách ñối ngoại - dẫn ñầu ñã thăm chí Pedro Guerreiro làm việc Việt Nam từ ngày 23 2015 Hai bên ñã thông báo cho tình hình hai Đảng, hai nước vấn ñề khu vực quốc tế quan tâm; bàn biện pháp tăng cường quan hệ hai Đảng, góp phần thúc ñẩy quan hệ hữu nghị hợp tác hai Nhà nước nhân dân hai nước Việt Nam Đào Nha Đồng thời cử ñại biểu dự Đại hội IX ĐCS Việt nam ( 2001) Phát biểu Đại hội IX ĐCS Việt Nam, ñồng chí Giô-dép Ca-na-nô-va, Trưởng ñoàn ñại biểu ĐCS Đào Nha nhấn mạnh: "Một lần nữa, xin bày tỏ lời chúc thành công tốt ñẹp ñối với ñấu tranh Đảng dân tộc ñồng chí, bày tỏ với ñồng chí tình cảm ñoàn kết anh em ý chí vững muốn tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống hai Đảng chúng ta"1 Đáp lại, ĐCS Việt Nam cử ñoàn sang dự ñại hội bạn Đại hội XIV XV 96), XVI (12 2000), XVII ( 04), XVIII (12 ), XIX ân dân hàng năm ñều cử ñại diện dự hội báo PCP (5) Đối với lực lượng cộng sản Đức: Tiếp nối quan hệ truyền thống với người cộng sản hai nước Đức trước ñây, ĐCS Việt Nam tiếp tục trì, củng cố quan hệ với ĐCS Đức (DKP) Đảng CNXH dân chủ Đức (PDS) sau nước Đức thống Thể tình ñoàn kết với Việt Nam, DKP sáng tạo hình thức “Quán cà phê Việt Nam” hội báo hàng năm Trong lời chào mừng Đại hội IX, Đồng chí Crixtian Côbecgơ, trưởng ñoàn ñại biểu DKP, Lê Thùy Dương, ◆❖ng Cộng sản Bồ Đào Nha: Lịch sử hình thành phát triển, Tạp chí Cộng sản , Email: baodient✉€tccs.org.vn 170 khẳng ñịnh: “Đoàn kết với nghiệp tái thiết ñất nước Việt Nam XHCN , phương diện trị vật chất, nghiệp trái tim chúng tôi”1 Về phía ĐCS Việt Nam ñã cử ñoàn tham dự Đại hội XVI ( 2002 ), XVII (2004), XVIII (2006), XIX (2008), XX (2010), XXI (2012), XXI (2014) DKP Đồng thời, ĐCS Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với PDS Nữ ñồng chí Sylviayvonne Kàumanm, Uỷ viên n thường vụ toàn quốc PDS, nghị sĩ Quốc hội châu Âu sang dự Đại hội IX Đảng ta Tháng 3/2002, ñoàn ñại biểu Đảng ta ñồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Trung ương, Bí thư thành uỷ Hải Phòng dự kỳ họp thứ ba Đại hội VII PDS Trong ngày 25-26/10/2003, PDS ñã tiến hành Đại hội VIII, ñoàn ñại biểu Đảng ta ñồng chí Nguyễn ánh Minh, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, dẫn ñầu, ñã tham dự Đại hội PDS Tiếp theo chuyến thăm thức CHLB Đức, ngày 4/3/ 2004 Bí thư Nông Đức Mạnh ñã tiếp ñồng chí Lôtha Bi-xki, Chủ tịch Đảng PDS Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Đoàn ñại biểu ĐCS Việt Nam Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, dẫn ñầu ñã thăm làm việc với Đức SPD (từ 18-25/5/2013) (6) Quan h ĐCS Việt Nam ĐCS M ñã có bề dày truyền thống hữu nghị ñược tiếp tục củng cố bối cảnh khó khăn phức tạp PTCSQT kể từ sau năm 1991 Khi ĐCS Việt Nam tiến hành Đại hội IX, nữ ñồng chí Giôen Phixman, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng tham dự có phát biểu ñánh giá cao thành tựu ñạt ñược công ñổi Việt Nam Về phía mình, năm kỳ ñại hội gần ñây bạn (Đại hội XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX XXX (2014)), Đảng ta ñều cử ñồng chí Uỷ viên BCHTW dẫn ñầu sang dự, ñược phía bạn coi ñây “sự kiện lịch sử quan hệ hai Đảng, chứng tỏ quan hệ hai Đảng quan hệ ñặc biệt” Những người cộng sản Mỹ tích cực ñấu tranh cho bình thường hoá quan hệ Mỹ - Việt nhấn mạnh việc bình thường hoá quan hệ hai nước thắng lợi ñặc biệt, ñồng thời, phía bạn lưu ý Đảng ta cần cảnh giác quan hệ với Mỹ, Việt Nam nên tận dụng tối ña hội ñể kinh doanh, buôn bán với Mỹ, ñừng nên quên CNĐQ Mỹ chưa từ bỏ ý ñồ thủ tiêu nước XHCN ĐCS Ngày 10/7/ 2015 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ñã có gặp với Ban Lãnh ñạo ĐCS Mỹ bạn bè cánh tả Mỹ Chủ tịch ĐCS Mỹ John Bachtell, cho chuyến thăm Mỹ lần Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử quan trọng ñối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ , khẳng ñịnh vị ĐCS Việt Nam mang lại nguồn cổ vũ to lớn ñối với người cộng sản nhân dân lao ñộng Mỹ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho dù xa cách ñịa lý ĐCS Crixtian Côbécgơ (2001), “Phát bi◗u ñồnh chí Crixtian Côbécgơ, Uỷ viên thường trực Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đức”, Lời chào mừng Đại hội IX ĐCS Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, tr.144 171 nhân dân Việt Nam quan tâm dõi theo nghiệp người cộng sản Mỹ , vui mừng nhận thấy mối quan hệ truyền thống gắn bó hai Đảng không ngừng ñược củng cố, tăng cường suốt năm qua1 (7) Quan h gi a ĐCS Vi t Nam với CS Nhật ản tiếp tục ñược củng cố tăng cường sở mối quan hệ tin cậy gắn bó, phối hợp ñấu tranh ủng hộ ñấu tranh cách mạng Hai Đảng thường xuyên cử ñoàn cán cấp cao thăm, tiếp xúc trao ñổi kinh nghiệm lẫn nhau, tham dự ñại hội Đảng Và gần ñây việc ñoàn kết ñại biểu ĐCS Việt Nam ñồng chí Nguyễn Khoa Điềm, uỷ viên ộ trị dẫn ñầu tham dự Đại hội 24 ĐCS Nhật ản Thông qua hoạt ñộng này, hai Đảng bày tỏ thống quan ñiểm trước nhiều vấn ñề quốc tế quan trọng tính chất nội dung thời ñại, giá trị CNXH khoa học, nguyên nhân tính chất khủng hoảng PTCS2004, Đoàn ñại biểu cấp cao CNQT thời gian qua Tại ñại hội lần thứ 23 ngày bí thư, Phan Diễn, dẫn ĐCS Việt Nam Ủy viên ộ Chính trị, Thường trực ñầu ñã ñến Nhậ ản tham dự tỉnh Sidưôca Hai là: Quan h gi a ĐCS Vi t Nam với CS - CN Đông Âu Khi chế ñộ XHCN nước Đông Âu sụp ñổ, PTCS - CNQT lâm vào khủng hoảng; không ñảng ñã chấm dứt tồn tại, bị cấm hoạt ñộng phân liệt hay chuyển hoá sang trào lưu xã hội - dân chủ; ñồng thời, hình thành số ñảng mới… Do vậy, quan hệ ĐCS Việt Nam với ĐCS-CN Đông Âu bị gián ñoạn thời gian Từ năm 1990, ĐCS Việt Nam ñã chủ ñộng chắp nối lại quan hệ với ĐCS-CN khu vực Những hình thức chủ yếu ñể triển khai quan hệ với ĐCS - CN năm qua là: (1) Thường xuyên trao ñổi thư, ñiện, thông tin; (2) Cử ñoàn ñi dự, theo dõi ñại hội Đảng bạn; (3) Trao ñổi ñoàn cấp; (4) Cử ñại biểu tham gia hội nghị, hội thảo Đảng bạn tổ chức; (5) Trao ñổi, phối hợp lập trường vấn ñề quốc tế khu vực quan tâm; (6) Hỗ trợ bạn số trường hợp ñịnh khả cho phép…Đảng ta giữ quan hệ chặt chẽ với ñảng sau: ĐCS Séc - Mô-ra-va, Đảng Công nhân Hung-ga-ri, ĐCS Xlô-va-ki-a (1) Với Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va ( SCM): ĐCS Việt Nam có quan hệ truyền thống tốt ñẹp với KSCM KSCM khâm phục thành tựu ñổi Việt nam , coi trọng ñánh giá cao vị trí kinh nghiệm ĐCS Việt Nam, vai trò ĐCS Việt Nam khu vực Chủ tịch Đảng Phó Chủ tịch KSCM ñều ñã sang thăm Việt Nam Tháng 4/2007 11/2008, ñồng chí Vôitếch Phi-líp ñã sang thăm Việt Nam cương vị Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Báo Nhân dân, ngày 10/7/ 2015 172 Séc tháng 11, tháng 2012 cương vị Chủ tịch Đảng Các Đại hội VIII, IX ĐCS Việt Nam, KSCM ñều cử ñoàn sang dự ĐCS Việt Nam ñã cử ñoàn ñi dự Đại hội KSCM : cấp ủy viên Trung ương Đảng dự Đại hội V (1999) n Đối ngoại Trung ương dự Đại hội VII Đại hội VI (2004), cấp Phó Trưởng (2008) Tổng thư Nông Đức Mạnh Tổng thư Nguyễn Phú Trọng ñã gửi ñiện chúc mừng ñồng chí Vôi-tếch Phi-líp ñược bầu lại làm Chủ tịch ĐCS Séc - Mô-rava ( 2008 2012) Nhân dịp Đại hội XI ĐCS Việt Nam , KSCM ñã có ñiện mừng Đại hội Chủ tịch KSCM gửi Điện mừng ñồng chí Tổng í thư Nguyễn Phú Trọng ñược bầu Đại hội Nhân dịp ñồng chí Vôi-tếch Phi-líp ñược bầu làm Phó Chủ tịch Hạ thư Trung ương Đảng ñã viện Séc, ñồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên ộ Chính trị, Tháng 2014, báo Halo gửi ñiện mừng ñồng chí Vôi-tếch Phi-líp ( Noviny, quan ngôn luận KSCM báo Nhân dân Việt Nam ñã thiết lập quan thư TW hệ hợp tác trao ñổi ñoàn hai bên (Gần ñây, ñồng chí Hà Thị Khiết, Đảng, Trưởng Dân vận Trung ương, chuyến thăm Séc tháng 2014 ñã gặp, làm việc với Chủ tịch KSCM (2) Với Đảng Công nhân Hung-ga-ri (HWP): ĐCS Việt Nam có quan hệ thức với HWP Về phía H❲P , ñồng chí Chủ tịch Đảng Thuy-mơ Guy-la ñã nhiều lần sang Việt Nam (vào năm 1999, 2003, 2006); Đoàn ñại biểu HWP doanh nghiệp dẫn ñầu, ñồng chí Sa- bô I-a-nốt, Ủy viên TW Đảng, Trưởng nhằm tìm hiểu khả hợp tác kinh tế với thăm Việt Nam từ 12-1 công ty Việt Nam Tháng 11, HWP ñã có Điện mừng Đại hội XI ĐCS thư Đảng nước ta ñã có ñiện mừng Việt Nam Về phía ĐCS Việt Nam, Tổn gửi Chủ tịch Đảng bạn ñược bầu (lại) qua kỳ Đại hội HWP coi trọng ñánh giá cao vị trí, uy tín kinh nghiệm ĐCS Việt Nam, vai trò Việt Nam khu vực; muốn tăng cường quan hệ truyền thống với ĐCS Việt Nam thông qua việc trao ñổi thông tin, kinh nghiệm, trao ñổi ñoàn (3) Với Đảng Cộng sản Xlô-va-ki-a (CPS): ĐCS Việt Nam có quan hệ truyền thống với CPS, hai bên ñã trao ñổi ñoàn cấp cao Về phía CPS , Đoàn Chủ tịch Đảng bạn ñã sang thăm Việt Nam (21-2 ñể trao ñổi thông tin, kinh nghiệm; tìm hiểu tình hình Việt Nam, ñường lối sách Đảng ta thông qua ñó thúc ñẩy quan hệ hai Đảng; tìm hiểu khả hợp tác với ta việc gửi lao ñộng Việt Nam sang làm việc số nhà máy liên doanh sản xuất ô tô Xlô-va-ki-a Đồng chí Samuel Zubo, Phó Chủ tịch CPS ñã dẫn ñầu Đoàn doanh nghiệp Xlô-va-ki-a sang thăm làm việc Việt Nam (tháng 4/2009) Nhân dịp Đại hội lần thứ XI ĐCS Việt Nam (1/2011), CPS ñã có Điện mừng gửi Đại hội Về phía ĐCS Việt Nam, ñã cử ñoàn sang dự số Đại hội CPS (cấp UVTW, 173 năm 2004 2008) Tuy nhiên, từ 2009 ñến nay, tình hình bạn khó khăn, hai bên trao ñổi thông tin gặp gỡ tiếp xúc diễn ñàn quốc tế (gần ñây Đối ngoại TW thăm diễn ñàn Đảng Lao ñộng ỉ tổ chức năm 2011 ñoàn làm việc Xlô-va-ki-a tháng Trong gặp gỡ, tiếp xúc từ trước tới nay, CPS bày tỏ xúc ñộng trước tình cảm thủy chung, trước sau ĐCS Việt Nam ñối với CPS CPS có ấn tượng sâu sắc trước thành tựu Việt Nam tất lĩnh vực ñánh giá cao vai trò, kinh nghiệm ĐCS Việt Nam, coi thành tựu Việt Nam lãnh ñạo ĐCS cổ vũ ñộng viên to lớn ñối với CPS tình hình khó khăn na, nhấn mạnh thành tựu mà Việt Nam ñạt ñược nghiệp xây dựng CNXH ñóng góp ĐCS Việt Nam ñối với PTCS - CN giới mô hình tốt ñể cho CPS nghiên cứu, học tập CPS có quan ñiểm tương ñồng với ĐCS Việt Nam nhiều vấn ñề, bày tỏ ñồng tình với sách phát triển kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN ĐCS Việt Nam; việc phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, tinh thần; việc nhà nước nắm ngành kinh tế chiến lược… Tuy nhiên, trao ñổi, CPS băn khoăn ñầu tư nước vào Việt Nam CPS ñồng tình ñầu tư nước cần thiết ñể phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm, giải khó khăn trước mắt, lo ngại biện pháp quản lý thích hợp, lâu dài ảnh hưởng tiêu cực tới sách, pháp luật gây hậu lớn mặt xã hội môi trường Điều ñã xảy Xlô-va-ki-a CPS mong ĐCS Việt Nam không lặp lại sai lầm Về nội dung hợp tác kinh tế, CPS quan tâm tới việc ñưa lao ñộng Việt Nam sang làm việc Xlô-va-ki-a ĐCS Việt Nam có quan hệ (4) Với Đảng Cộng sản n-ga-ri Trong tiếp xúc với ñoàn ñại biểu ĐCS Việt Nam thức với diễn ñàn quốc tế năm gần ñây, ñề nghị tăng cường quan hệ hai Đảng mong muốn thực việc trao ñổi ñoàn Tháng 12, Đoàn ñại biểu ñồng chí Pau-nốp, thư thứ Chấp hành TW Đảng, dẫn ñầu ñã sang thăm Việt Nam Như vậy: Có thể nói, Những năm ñầu kỷ XXI, mối quan hệ quốc tế ĐCS Việt nam với ĐCS giới ñã ñược khôi phục, củng cố bước mở rộng, ñóng góp tích cực vào thành tưu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta ñã ñạt ñược nghiệp ñổi mới, công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Quan hệ ĐCS Việt Nam với ĐCS ñã tạo tảng trị thúc ñẩy quan hệ mặt nhà nước mở rộng quan hệ ñối ngoại nhân dân, tranh thủ ñược ủng hộ ñảng việc thực mục tiêu, nhiệm vụ ñối ngoại ĐCS 174 Việt Nam; góp phần thắt chặt mối quan hệ trực tiếp Lãnh ñạo cấp cao ĐCS Nhà nước Việt Nam với khách hàng ñầu nước, tạo hiểu biết lẫn nhau, thúc ñẩy quan hệ ổn ñịnh, lâu dài nước ta với nước; tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quốc tế bổ ích xây dựng bảo vệ tổ quốc từ trao ñổi lý luận kinh nghiệm với ñảng bạn; góp phần tạo chủ ñộng cho Việt Nam có thay ñổi quyền nước qua bầu cử; thể tình nghĩa thủy chung, trước sau ĐCS nhân dân Việt Nam, ñóng góp cho PTCS-CN , cánh tả giới Thứ hai: Trong quan hệ ña phương: ĐCS Việt Nam xác ñịnh việc tham gia tích cực vào hoạt ñộng ña phương hội nghị, diễn ñàn ĐCS-CN cánh tả hướng ưu tiên hoạt ñộng ñối ngoại Đảng Theo quan ñiểm ĐCS Việt Nam, bối cảnh chế ñộ XHCN Đông Âu, Liên Xô sụp ñổ, phong trào XHCN nói riêng, phong trào cách mạng giới nói chung ñang tạm thời khủng hoảng, thoái trào gặp gỡ, tiếp xúc ña phương ĐCS-CN trở nên cần thiết Thông qua ñó, ñảng có ñiều kiện trao ñổi quan ñiểm nhằm làm sáng tỏ thống với nhiều vấn ñề lý luận thực tiễn ñặt trước PTCSQT, từ ñây phối hợp hành ñộng phát triển phong trào ĐCS Việt Nam ñánh giá cao tham gia tích cực gặp gỡ quốc tế thường niên ĐCS-CN Aten ĐCS Hy Lạp tổ chức Ngoài ra, ĐCS Việt Nam cử ñoàn ñại biểu tham gia gặp gỡ quốc tế khác ĐCS Hội nghị Síp (2000), Béclin (2002), Diễn ñàn Sao Paulô năm lực lượng cánh tả Mỹ La tinh giới Với việc tham gia hình thức hợp tác này, ĐCS Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường hiểu biết, tình ñoàn kết ĐCS-CN, thúc ñẩy ñồng thuận phối hợp hành ñộng nhằm thực thắng lợi mục tiêu lý tưởng PTCSQT 175 Phụ lục DANH SÁCH CÁC ĐẢNG TRONG KHU VỰC ĐÔNG ÂU VÀ QUAN HỆ VỚI ĐCS VIỆT NAM TT Tên Đảng Tính chất Đảng Cánh tả Đảng Xã hội Dân chủ Séc (CSSD) 15 Đảng Cộng sản Séc-Mô-ra-va (KSCM) Đảng Liên minh Công dân Hung-gari (FIDESZ) Đảng Xã hội Hung-ga-ri (MSZP) Đảng Công nhân Hung-ga-ri (HCWP) Đảng Diễn ñàn Công dân Ba Lan (PO) Đảng Liên minh DC cánh tả Ba Lan (SLD) Đảng Phương hướng - XHDC Xlôva-ki-a (Smer) PS) Đảng Cộng sản Xlô-v Đảng Công dân phát triển châu Âu Bun-ga-ri (GERB) Đảng XHCN Bun-ga-ri (BSP) Đảng Cộng sản Bun-ga-ri (CPB) Đảng Xã hội dân chủ Ru-ma-ni (PSD) Đảng Thay XHCN Ru-ma-ni (PAS) Đảng Tiến Xéc-bi-a (SNS) Cánh hữu 16 Đảng XHCN Xéc-bi-a (SPS) Cánh tả 10 11 12 13 14 Cánh tả Cánh hữu Cánh tả Cánh tả Cánh hữu Cánh tả Cánh tả Cánh tả Cánh hữu Cánh tả Cộng sản Cánh tả Cánh tả Vai trò, vị trí Mức ñộ quan hệ với Đảng ta Tham Đối lập Chưa có quan hệ thức Quan hệ thức Cầm quyền Đối lập Đối lập Chưa có quan hệ thức Quan hệ thức Quan hệ thức Cầm quyền Đối lập Chưa có quan hệ Cầm quyền Đối lập Cầm quyền Đối lập Đối lập Cầm quyền Đối lập Cầm quyền Tham Chưa có quan hệ thức Chưa có quan hệ thức Quan hệ thức Chưa có quan hệ thức Quan hệ thức Quan hệ thức Quan hệ thức Quan hệ thức Chưa có quan hệ thức Quan hệ thức 176 Phụ lục CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY (Xếp thứ tự theo tên nước) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Đảng Cộng sản nh (C Đảng Cộng sản nh (NCP - tách từ CP Đảng Cộng sản nước - tách từ C Đảng Cộng sản Áchentina (PCA) Đảng tái lập Cộng sản Áchentina Liên ñoàn Cộng sản Áchentina (LC - tả khuynh) Đảng Cộng sản Ácmênia (KPA) Đảng Cộng sản Ai Cập (CPE) Đảng Cộng sản Ailen (CPI) Đảng Công nhân Ailen (WPI) Đảng Dân chủ Chủ nghĩa xã hội Angiêri (PADS) Đảng Cộng sản Áo (KPÖ) Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Đảng Cộng sản Ấn Độ mácxít (CPI-M) Đảng Cộng sản Ba Lan (KPP) Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Ba Lan (PSPR) Mặt trận dân tộc giải phóng Baranh (NLFB) Đảng Cộng sản Bănglañét (BCP) Đảng Những người cộng sản Bêlarút (PKB) Đảng Cộng sản Bêlarút (KPB) Đảng Cộng sản Bỉ (CPB) Đảng Cộng sản Bôlivia Đảng Lao ñộng Bỉ (LPB) Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha (PCP) Đảng Cộng sản Braxin (PCB) Đảng Cộng sản Braxin (PCdoB - tách từ PCB)) Đảng Cộng sản Braxin Mácxít - Lêninnít (PCBML - tách từ PCB) Đảng Công - Nông Bungari (BRSP) Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Bungari (BRSP) Đảng Cộng sản Cadắcxtan (KKP) Đảng Cộng sản Canaña (CPC) Đảng Cộng sản Chilê (PCC) Đảng Cộng sản Côlômbia (PCC) 177 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đảng Tiền phong Nhân dân Côxta Rica (PVP) Đảng Nhân dân Côxta Rica (PPC - tách từ PVP) Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Crôatia (SRP) Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Đảng Cộng sản Đan Mạch (DKP) Đảng Cộng sản Đan Mạch (KPiD - tách từ DKP) Đảng Cộng sản mácxít - lêninnít Đan Mạch Đảng Các lực lượng Cách mạng Cộng hoà Đôminicana (FRDR) Đảng Cộng sản Đức (DKP) Đảng Cộng sản Đức (KPD) Đảng Cộng sản En Xanvaño Đảng Cộng sản Êcuaño Đảng Cộng sản Giamaica Đảng Cộng sản Gioócñani Đảng Cộng sản Goañơlúp Đảng Cộng sản Hà Lan (NCPN - tách từ Đảng Cộng sản Hà Lan Đảng Cộng sản Hà Lan sáp nhập vào Đảng cánh tả xanh) Đảng Cộng sản thống Hà Lan (VCP - tách từ NCPN) Đảng Thống người cộng sản Haiti Đảng Cộng sản Ônñurát Đảng Công nhân Hunggari (HWP) Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) Đảng trào lưu cánh tả Hy Lạp (NAR - tách từ KKE) Đảng Tuñê Iran (HTI) Đảng Cộng sản Irắc (ICP) Đảng tái lập Cộng sản Italia (PRC - ñược thành lập sau Đảng Cộng sản Italia ñổi tên thành Đảng cánh tả Italia) Đảng Những người cộng sản Italia (PdCI - tách từ PRC) Đảng Cộng sản Ixraen (MAKI) Diễn ñàn Cộng sản Ixraen (tách từ MAKI) Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (PRPL) Đảng Xã hội chủ nghĩa Látvia (LSP) Đảng Cộng sản Libăng (PCL) Đảng Cộng sản Lêxôthô Đảng Cộng sản Lúcxămbua (PCL) Đảng Cộng sản Máctiních (PCM) Đảng Cộng sản Độc lập CNXH Máctinic (PCIS - tách từ PCM) Đảng Cộng sản Manta (CPM) Đảng Tiến Chủ nghĩa xã hội Marốc (PPS) 178 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Đảng Những người cộng sản Mêhicô (PCM) Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Mêhicô (PPS) Đảng Những người cộng sản Cộng hoà Mônñôva (PCRM) Đảng Cộng sản Mỹ (C Đảng Cộng sản Nauy (NKP) Đảng Cộng sản Nam P P) Đảng Cộng sản Nêpan Mácxít - Lêninnít thống (CPUML) Đảng Xã hội chủ nghĩa Niu Dilân - tách từ Đảng Thống Xã hội chủ nghĩa Niu Dilân) Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) KPRF) Đảng Cộng sản toàn Nga Tương lai (VKP Đảng Cộng sản Nga - Đảng Cộng sản Liên Xô (RKP-KPSS) Đảng Những người cộng sản nước Nga lao ñộng (KTP) Đảng Công nhân Cộng sản Nga - Đảng Những người cộng sản cách mạng (RKRP-RPK) Liên ñoàn người cộng sản Nga (SK) Liên minh người ácxít Nga (SM) Liên ñoàn ñảng cộng sản - Đảng Cộng sản Liên Xô (SKP-KPSS) Đảng Cộng sản ônsêvích toàn liên bang, Nga Đảng Cộng sản Liên Xô - Shênin (KPSS-Shenin) Đảng Cộng sản Liên Xô - Skvortsốp (KPSS-Skvortsov) Đảng Công nhân mácxít Nga (MRP) ích Nga (MRP-b) Đảng Công nhân mácx Đảng Cộng sản Nam Tư (NKPJ) Đảng Cộng sản Nhậ ản (CPJ) Đảng Cộng sản Ôxtrâylia (CPA) Đảng Cộng sản Pakixtan - Khaskheli (CPP-Khaskheli) Đảng Nhân dân Palextin (PPP) Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palextin (DFLP) Đảng Cộng sản Paragoay (PPC) Đảng Cộng sản Pêru (CPP) Đảng Cộng sản Pêru (Tổ quốc Đỏ) Đảng Những người cộng sản Pêru thống (PPC-U) Đảng Cộng sản Pháp (PCF) Đảng Cộng sản Phần Lan (SKP - tách từ Đảng Liên minh cánh tả Phần Lan) Đảng Công nhân Cộng sản Phần Lan (KTP - tách từ Đảng Cộng sản Phần Lan ñảng ñổi tên thành Đảng Liên minh cánh tả Phần Lan) Liên ñoàn người cộng sản Phần Lan (tách từ KTP) Đảng tái lập cộng sản Puéctô Ricô (RCPP) 179 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Đảng Cộng sản Rêuyniông Đảng tái lập cộng sản San Marinô (RCS) Đảng Cộng sản Séc - Môravia (KSCM) Đảng Cộng sản Séc - Xlôvakia (SCK - tách từ KSCM) Đảng Tiến Nhân dân lao ñộng Síp ( KEL) Đảng Cộng sản Tátgikixtan (KPT) Đảng Cộng sản Tây an Nha (PCE) Đảng Cộng sản dân tộc Tây an Nha (PCPE - tách từ PCE) (PCC) Đảng Những người cộng sản Catalunha, Tây Đảng Công nhân Cộng sản Tây an Nha (PC E) Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ (TKP) Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ - Tiếng nói công nhân (TKP-IS - tách từ TKP) Đảng Lao ñộng Thổ Nhĩ Kỳ Đảng Cộng sản Cuốcñixtan, Thổ Nhĩ Kỳ (KKP) Đảng Lao ñộng Thuỵ Sĩ (PST) Đảng Cộng sản Thuỵ Điển (SKP - tách từ Đảng Những người cộng sản cánh tả Thuỵ Điển Đảng chuyển thành Đảng cánh tả) Đảng Cộng sản mácxít - lêninnít Cách mạng Thuỵ Điển Đảng Lao ñộng Triều Tiên Đảng Mặt trận Dân tộc Dân chủ Nam Triều Tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) Đảng Cộng sản Tuynidi Đảng Cộng sản Ucraina (KPU) Liên ñoàn người cộng sản Ucraina (SKU - tách từ KPU) Đảng Cộng sản Urugoay (PCU) Đảng Cộng sản Xlôvakia (KSS) Đảng Cộng sản Xri Lanca Đảng Cộng sản Xuñăng (HSS) Đảng Cộng sản Xyri Đảng Cộng sản Vênêxuêla (PCV) Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) [...]... XHCN ñạt ñược từ năm 1991 ñến năm 2000 ñã tác ñộng rất lớn ñến PTCSQT và ảnh hưởng trực tiếp ñến phương thức, nội dung và quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế trước năm 2001 1.1.2 Những công trình nghiên cứu liên quan ñến phương thức tập hợp lực lượng, phối hợp hoạt ñộng trong Phong trào cộng sản quốc tế và sự tham gia, ñóng góp của Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 2001 ñến nay... và thực tiễn ñối với quá trình tập hợp lực lượng, ñoàn kết quốc tế trong PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 bao gồm: ✸ Phân tích quan ñiểm và thực tiễn tham gia của ĐCS Việt Nam + Nêu một số ñóng góp chủ yếu của ĐCS Việt Nam, nhận xét và rút ra kinh nghiệm 24 Chương 2 NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2014 2.1 NHỮNG NHÂN... Đông Âu, Liên Xô + Tác ñộng từ những hành tựu của sự nghiệp cải cách, ñổi mới ở các nước XHCN hiện nay + Tác ñộng từ quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT trước năm 2001 - Thứ hai: Phân tích thực trạng quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 bao gồm: + Phân tích quan ñiểm, ñường lối của một số ĐCS - CN về ñoàn kết quốc tế và tập hợp lực lượng trong tình hình mới + Phân tích... Khái niệm về tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản Quốc tế Theo từ iển tiếng Việt Lực lượng là sức mạnh của con người ñược tổ chức nhau lại tạo ra ñể sử dụng vào các hoạt ñộng của mình” [156, tr.576, 577] Theo từ ñiển tiếng Việt Tập hợp lực lượng là nhiều chỗ nhiều nơi khác nhau tập trung lại ñể làm một việc gì (nói về số ñông) [156, tr.869] Phong trào cộng sản quốc tế là một lực lượng chính... hiện ñại, các nước ñang phát triển và trào lưu Xã hội dân chủ quốc tế tác ñộng ñến hiện nay PTCSQT nói chung và sự tập hợp lực lượng trong phong trào nói riêng Như vậy: Những công trình nghiên cứu của các tác giả nêu trên liên quan ñến những nhân tố ảnh hưởng ñến quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014, bao gồm: Sự thay ñổi tương quan lực lượng thế giới hiện nay, CMKH-CN và... và tham khảo trong quá trình nghiên cứu nội dung của ñề tài 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU Những bài viết, những công trình nghiên cứu nêu trên ñã tiếp cận quá trình tập hợp lực lượng giữa các ĐCS-CN ở nhiều góc ñộ và với mức ñộ khác nhau Tuy nhiên, số công trình nghiên cứu một cách hệ thống toàn diện, chuyên sâu về quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT từ năm 2001 ñến 2014 chưa nhiều... phương thức tập hợp lực lượng giữa các ĐCS - CNQT + Phân tích một số phương thức tập hợp lực lượng tiêu biểu của PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014: Cuộc gặp mặt quốc tế các ĐCS - CN tại Aten và Diễn ñàn Sao Paulô, một số hoạt ñộng phối hợp khác trong PTCSQT (Hoạt ñộng của các ĐCS - CN ở một số khu vực trên thế giới và một số hội thảo của các ĐCS) và một số ñánh giá về các phương thức tập hợp lực lượng này... Luận án tiếp tục nghiên cứu về những nội dung sau: - Thứ nhất: Phân tích những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ñến quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT từ năm 2001 ñến năm 2014 bao gồm các nhân tố chủ quan và khách quan sau bao gồm: ñộng từ sự thay ñổi tương quan lực lượng thế giới hiện nay ñộng của CMKH- CN và TCH ñộng từ sự phát triển của CN ện ñại ñộng từ trào lưu xã hội - dân chủ quốc tế 23 ñộng từ. .. chuyển biến mới của phong trào, trong ñó vấn ñề tập hợp lực lượng trong PTCSQT ñược ñề cập trên một số khía cạnh như liên minh giữa các ĐCS với các lực lượng cánh tả, tiến bộ; những hình thức liên hệ mới của PTCSQT, nhu cầu ñoàn kết và phối hợp hoạt ñộng giữa những người cộng sản với các lực lượng, các phong trào chính trị - xã hội khác trong bối cảnh CMKHCN và TCH trong những năm ñầu thế kỷ XXI, tuy... ñánh giá về các phương thức tập hợp lực lượng này - Thứ ba: Phân tích những vấn ñề ñặt ra của quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT hiện nay bao gồm: + Phân tích những khó khăn chủ yếu ñối với quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT hiện nay + Một số yêu cầu ñặt ra ñối với quá trình tập hợp lực lượng trong PTCSQT hiện nay bao gồm: Những khó khăn chủ yếu và một số yêu cầu ñặt ra - Thứ tư: Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014, (Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014, (Luận án tiến sĩ) Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào cộng sản quốc tế từ nắm 2001 đến năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay