(Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

27 134 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 07:58

(Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam(Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam(Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam(Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam(Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam(Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THU MAI DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành Chính trị học Mã số 62 31 20 01 HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ HUY ĐỨC PGS.TS HOÀNG VĂN NGHĨA Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Dân chủ, dân chủ hóa trở thành xu hướng chủ đạo trị đại mà không quốc gia bỏ qua Xu hướng phản ánh tương tác người thể chế nhằm thực hóa giá trị dân chủ đời sống xã hội Đó trình dịch chuyển dần quyền lực nhà nước phía người dân, trình chuyển đổi từ máy độc tài sang thể chế hình thành sở tôn trọng ý chí người dân Việc nghiên cứu tiến trình dân chủ điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển tương đồng có ý nghĩa cần thiết bình diện: Thứ nhất, tìm quy luật chung mang tính phổ biến thứ hai nhận biết tính riêng/đặc thù cho điều kiện cụ thể để từ có cách thức, bước phù hợp Ở châu Á, Hàn Quốc Nhật Bản lên "con rồng, hổ" điển hình, tạo bước phát triển thần kỳ nhiều lĩnh vực Theo đánh giá Báo cáo số dân chủ toàn cầu Economist Intelligence Unit Index of Democracy thuộc tạp chí The Economist Anh nghiên cứu công bố định kỳ năm 2015: Nhật Bản đứng thứ 20/167 quốc gia, đạt 8.08 điểm; Hàn Quốc đứng thứ 21/167 quốc gia, đạt 8.06 điểm Hàn Quốc Nhật Bản xếp vào nhóm nước có dân chủ đầy đủ (Full Democracies) 199 Về mặt địa trị, địa văn hóa, Việt Nam, Hàn Quốc Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng Mặc dù xuất phát điểm tương đối giống so với Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản thành công đường phát triển, trở thành quốc gia dân chủ trị, phát triển kinh tế, đa dạng văn hóa tạo cho chỗ đứng vững trường quốc tế Tham khảo, học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc, Nhật Bản đường dân chủ hóa có ý nghĩa quan trọng Chính lý trên, tác giả chọn đề tài "Dân chủ hóa Hàn Quốc, Nhật Bản giá trị tham khảo Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ trị học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản, từ rút giá trị tham khảo cho Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, phân tích làm rõ sở lý luận dân chủ, dân chủ hóa Thứ hai, phân tích trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản Thứ ba, đề xuất giá trị mà Việt Nam tham khảo từ trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Luận án nghiên cứu số vấn đề lý luận dân chủ, dân chủ hóa; khảo sát, đánh giá trình dân chủ hóa Hàn Quốc (từ năm 1945 đến nay), Nhật Bản (từ cải cách Minh Trị đến nay) Luận án rút số giá trị tham khảo cho Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận án thực sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam dân chủ dân chủ hóa - Các phương pháp cụ thể sử dụng bao gồm: Phương pháp phân tích-tổng hợp; Phương pháp logic-lịch sử; Phương pháp so sánh; Phương pháp phân tích tài liệu; Phương pháp chuyên gia… Đóng góp khoa học luận án - Luận án trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận dân chủ hóa, từ mạnh dạn đưa đánh giá trình dân chủ hóa Hàn Quốc, Nhật Bản - Những giá trị tham khảo từ trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản luận án tổng kết có ý nghĩa gợi mở cho trình thúc đẩy dân chủ hóa Việt Nam thời gian tới Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Luận án có ý nghĩa khoa học thể (3) khía cạnh: Thứ nhất, hệ thống hóa số lý thuyết, cách tiếp cận quan điểm giới liên quan tới dân chủ, dân chủ hóa, yếu tố tác động, nội dung dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản; Thứ hai, nghiên cứu dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản để tìm đặc điểm giống khác nhau; Thứ ba, rút giá trị tham khảo, bổ sung thiếu hụt mặt nhận thức cho nghiên cứu dân chủ, dân chủ hóa thiếu Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn luận án thể (2) góc độ: Thứ nhất, luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy chuyên ngành Chính trị học, môn khoa học xã hội nhân văn có liên quan Thứ hai, kết nghiên cứu luận án cung cấp luận chứng, luận khoa học giúp cho chủ thể cầm quyền nước ta tham khảo học kinh nghiệm dân chủ hóa Hàn Quốc, Nhật Bản Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án chia làm chương, 12 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NGHIÊN CỨU VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ HÓA CỦA CÁC TÁC GIẢ NƯỚC NGOÀI Để đánh giá toàn cảnh nghiên cứu chủ đề dân chủ, dân chủ hóa tác giả giới, phần tác giả tìm hiểu tình hình nghiên cứu từ khía cạnh sau: Thứ nhất, nghiên cứu dân chủ giới Thứ hai, nghiên cứu dân chủ hóa giới Thứ ba,nghiên cứu so sánh trường hợp dân chủ, dân chủ hóa châu Á Thứ tư, nghiên cứu tiến trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản 1.2 NGHIÊN CỨU VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ HÓA CỦA CÁC TÁC GIẢ VIỆT NAM Dân chủ dân chủ hóa chủ đề trọng tâm thu hút ý nhà lý luận thực tiễn Việt Nam Để nhìn toàn diện mức độ, số lượng nghiên cứu liên quan tới trình dân chủ hóa tác giả Việt Nam, luận án tiến hành khảo sát từ hai hướng: Thứ nhất, nghiên cứu dân chủ dân chủ hóa Thứ hai, nghiên cứu dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.3.1 Những nội dung đề cập Thứ nhất, tiếp cận khía cạnh khác công trình có thống chất, nội dung, hình thức biểu trình dân chủ hóa Hầu hết công trình khẳng định dân chủ hóa xu hướng vận động tất yếu, khách quan động lực quan trọng cho ổn định phát triển quốc gia, dân tộc Thứ hai, số công trình làm rõ nhân tố tác động chi phối trình dân chủ hóa như: nhận thức chủ thể cầm quyền, trình độ phát triển kinh tế, tính dễ thích ứng thể chế trị văn hóa truyền thống yếu tố xã hội quốc gia Thứ ba, Phân tích trường hợp Hàn Quốc Nhật Bản, đánh giá yếu tố tác động, ảnh hưởng thành công hạn chế trình dân chủ hóa hai nước phân tích cụ thể, từ rút học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho nước sau trình tìm kiếm cách thức mô hình phát triển Thứ tư, đề cập đến trình dân chủ hóa Việt Nam, có đánh giá khác mức độ thành công nó, hầu hết công trình cho trình dân chủ hóa diễn chậm chạp với bước thận trọng 1.3.2 Một số nội dung chưa giải triệt để từ công trình nghiên cứu nêu Một là, Việt Nam năm gần đây, dân chủ hóa nội dung thu hút quan tâm bình diện lý luận thực tiễn Thế nhưng, hàng loạt câu hỏi đặt từ lâu chưa có câu trả lời thỏa đáng như: Dân chủ hóa phải bắt đầu tự đâu? Trọng tâm trình dân chủ hóa gì? Điều kiện cho trình dân chủ hóa thành công? Những thách thức mà quốc gia phát triển, có Việt Nam, phải đối mặt gì? Đặc điểm văn hóa thể chế trị tác động đến trình dân chủ? Làm để tận dụng thời hạn chế khó khăn, thách thức trình dân chủ hóa, bối cảnh toàn cầu hóa phát triển khoa học công nghệ diễn mạnh mẽ, v.v Hai là, Việt Nam, công trình nghiên cứu mang tính so sánh cách hệ thống dân chủ hóa Hàn Quốc, Nhật Bản trình dân chủ hóa Việt Nam Tại nước có điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa, xã hội giống nhau, Hàn Quốc Nhật Bản lại đạt nhiều thành tựu đường dân chủ hóa, Việt Nam lại có tiến triển chậm chạp gặp phải nhiều thách thức, khó khăn Nguyên nhân vấn đề số công trình đề cập đến tản mạn, thiếu tính hệ thống, chí có cách giải thích mang tính phiến diện Một số câu hỏi đặt tìm lời giải như: Việt Nam học hỏi từ trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản? Những học vận dụng vào trình dân chủ hóa Việt Nam cần thực cho có hiệu quả? Sự khác ý thức hệ thể chế trị có ảnh hưởng đến việc tiếp thu, học hỏi học kinh nghiệm trình dân chủ hóa từ hai nước này? v.v , bối cảnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc Nhật Bản diễn tốt đẹp nhiều phương diện khác Những vấn đề chưa nghiên cứu mức độ nghiên cứu chưa thỏa đáng tiếp tục giải triệt để trình nghiên cứu luận án Chương DÂN CHỦ HÓA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 2.1 DÂN CHỦ 2.1.1 Khái niệm cách tiếp cận dân chủ Lý thuyết dân chủ trải qua trình phát triển lâu dài lịch sử nhân loại Cuội nguồn khái niệm dân chủ bắt nguồn từ xã hội Athen cổ đại, dân chủ theo gốc tiếng Hy Lạp “demokratia” có nghĩa nhân dân cai trị, quyền lực thuộc nhân dân Cách kỷ, Lincoln đúc kết dân chủ tuyên bố cô đọng: “Dân chủ quyền dân, dân dân” 113 Dù khác biệt tiếp cận dân chủ, nhìn nhận trình dân chủ thực tiễn đặt vấn đề chung định Trong khuôn khổ luận án này, dân chủ tiếp cận trước hết phương diện sau: (1) Dân chủ giá trị; (2) Dân chủ công cụ quản trị định tập thể, (3) Dân chủ trình giáo dục nhân cách phát triển xã hội 2.1.2 Các vấn đề nan giải dân chủ Dân chủ, phân tích trên, có nhiều giá trị ưu điểm, thân dân chủ chứa vấn đề nan giải định Trong luận án này, tác giả tập trung làm rõ vấn đề nan giải sau: 2.1.2.1 Tính tư lợi, lạm dụng quyền lực 2.1.2.2 Sự chuyên chế đa số thiểu số 2.1.2.3 Vấn đề chủ nghĩa đám đông 2.2 DÂN CHỦ HÓA 2.2.1 Các quan niệm dân chủ hóa Có thể thấy quan niệm dân chủ hóa khác tùy thuộc vào cách tiếp cận Theo quan niệm tác giả: Dân chủ hóa tiến trình vận động thực tiễn trị diễn theo hướng mở rộng quyền tự cho người dân xã hội, tôn trọng đề cao quyền người, quyền công dân giới hạn quyền lực nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền Nói cách khác, dân chủ hóa trình thực hóa giá trị dân chủ đời sống xã hội 2.2.2 Tính chất mục tiêu trình dân chủ hóa Tính chất mục tiêu dân chủ hóa thể hiện: Dân chủ hóa tất yếu dẫn tới việc tái cấu trúc trật tự trị, định nghĩa lại mối quan hệ lực lượng yếu tố bản; tái phân bổ lại cấu trúc nguồn lực trị Theo đó, mặt trình dân chủ hóa mở không gian trị cho tham gia trị mang tính thể chế, thông qua hệ thống kiểm soát quyền lực phủ Mặt khác, dân chủ hóa chuyển đổi dân chủ, thực chất trình chuyển giao quyền lực từ máy nhà nước, máy quan liêu sang công chức bầu, từ tầng lớp tinh hoa trị sang nhóm lợi ích, từ quyền trung ương sang quyền địa phương Dựa phân tích tài liệu lịch sử liên quan đến trình dân chủ hóa hình thành chế độ dân chủ, Huntington mục tiêu tính chất sóng dân chủ hóa Mỗi giai đoạn ứng với mục tiêu tính chất khác Các giai đoạn Huntington gọi "ngược sóng" (hay "làn sóng ngược") (1) Làn sóng dân chủ hóa (1828-1926) (2) Làn sóng thứ hai dân chủ hóa (1958-1975) (3) Làn sóng thứ (từ năm 1974) Quá trình dân chủ hóa nước diễn phức tạp, điều kiện ưu tiên khác đan xen động lợi ích khác lực lượng trị khác chi phối Thật khó đưa đưa hết mục tiêu trình dân chủ hóa nước giai đoạn lịch sử khác nhau, trình dân chủ hóa nhằm vào mục tiêu chủ yếu sau: Thứ nhất, mở rộng quyền tự cho người dân thực hóa quyền công dân quyền người Thứ hai, làm cho xã hội ngày cởi mở hơn, đề cao tranh luận, tham gia dân chúng vào trình trị; tăng cường kiểm tra giám sát người dân nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân Phát huy nhiều ý kiến, sáng kiến nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội từ địa phương tới sở; tạo độc lập chủ động cho quan dân cử người dân; cải thiện đời sống tầng lớp dân cư, ngăn chặn xu hướng xã hội hóa, chuyển giao ngày nhiều trách nhiệm cho quyền sở, tổ chức xã hội, tổ chức phi phủ người dân Thứ ba, dân chủ hóa làm cho Nhà nước ngày hoàn thiện hoạt động hiệu 2.2.3 Những nhân tố tác động đến trình dân chủ hóa Có nhiều nhân tố khác tác động tới trình dân chủ hóa, tác giả nhấn mạnh tới ba nhân tố quan trọng tác động tới trình dân chủ hóa bao gồm: (1) Nhân tố kinh tế; (2) Nhân tố trị, văn hóa xã hội; (3) Nhân tố quốc tế 2.2.3.1 Nhân tố kinh tế Quan điểm cho phát triển kinh tế thúc đẩy trình dân chủ hóa bước tạo nên định chế dân chủ, cuối dân chủ toàn bộ, thường dựa vào năm lập luận chính: Thứ nhất, phát triển kinh tế hình thành, mở rộng giai cấp trung lưu có học Do nhu cầu tự thân, đủ lớn, thành phần đòi hỏi dân chủ, họ chỗ dựa cho chế độ dân chủ Seymour Martin Lipset (1959) có lẽ học giả đưa lý giải 152, tr.69-105 Theo ông, dân chủ vừa kết quả, vừa nhân tố phát triển kinh tế Thứ hai, phát triển kinh tế ảnh hưởng đến tư đa số xã hội: hướng tư cá nhân thay tập thể, tăng ý thức riêng, tự cá nhân quyền tự Nói cách khác, phát triển kinh tế khơi dậy "giá trị trị" lấy cá nhân làm gốc Vai trò cá nhân đảm bảo pháp luật giá trị tảng chế độ dân chủ Thứ ba, kinh tế phát triển nâng cao trình độ dân trí Người dân ý thức quyền lợi quyền hạn họ, người dân bảo vệ quyền họ tích cực hơn, theo đường lối có hiệu hơn, người dân hành động theo hướng tích cực hơn, tham gia ủng hộ vào sách xã hội có hiệu thông qua hệ thống pháp luật lành mạnh, nghiêm minh Đó xã hội dân chủ Thứ tư, phát triển kinh tế làm giàu khu vực tư, tăng cường khả khu vực hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào nhà nước, tăng sức nặng xã hội dân đối trọng khu vực công Hơn nữa, đời sống người dân sung túc xã hội hài hòa, giảm đòi hỏi tới phân bố cải, dân chủ nhờ mà ổn định Thứ năm, phát triển kinh tế thường đòi hỏi mở cửa hội nhập quốc tế, quốc gia phát triển quốc gia tiếp xúc với giới văn hóa, xã hội trị Sự giao lưu làm thông thoáng luồng thông tin mà quyền chuyên chế khó kiểm soát, đồng thời kìm hãm chuyên chế qua áp lực đối tác quốc tế, dĩ nhiên tăng cường dân chủ 2.2.3.2 Các nhân tố trị, văn hóa xã hội Thực tiễn cho thấy, trình dân chủ hóa quốc gia có diễn hay không, diễn nhanh hay chậm, thuận lợi hay khó khăn phụ thuộc lớn vào nhân tố trị, mà trước hết nhận thức lực lượng cầm quyền, sau tương quan lực lượng trị “bảo thủ” “cải cách” quốc gia, cuối bối cảnh cảnh trị văn hóa trị quốc gia Ngoài phụ thuộc vào yếu tố kinh tế phân tích trên, tiến hóa dân chủ phụ thuộc lớn vào yếu tố truyền thống, thói quen, phương pháp nhận thức giới lịch sử để lại, tình hình đất nước, phân bố lực lượng trị, quan điểm lãnh tụ Những yếu tố thể cô đọng văn hóa trị Văn hóa trị giá trị kết tinh đúc rút trình người tham gia vào sinh hoạt khác đời sống trị Với cách hiểu vậy, văn hóa trị cấu thành nhiều yếu tố khác nhau, có yếu tố thúc đẩy trình dân chủ, có không yếu tố lạc hậu, kìm hãm tốc độ quy mô dân chủ hóa 2.2.3.3 Các nhân tố quốc tế Có thể khẳng định rằng, toàn cầu hóa yếu tố mang tính thời đại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho thúc đẩy lên dân chủ Nó làm cho giá trị dân chủ lan tỏa thẩm thấu cách nhanh chóng phạm vi quốc gia mà phạm vi khu vực mang tính toàn cầu Tác động tích cực toàn cầu hóa vận động dân chủ rõ (như trình bày trên), tác động tiêu cực dân chủ hóa không Chính gia tăng sức ép, áp đặt nước lớn đối 11 luật pháp rõ ràng, giải thích hệ thống tư pháp độc lập hỗ trợ văn hóa pháp luật mạnh xã hội dân Rõ ràng, yếu tố xã hội dân lúc hữu ích trình dân chủ hóa Tiểu kết chương Hiện nay, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền xã hội dân trở thành ba trụ cột cho phát triển nhà nước đại nói chung dân chủ nói riêng, đặc biệt thành tố nội dung quan trọng trình dân chủ hóa nhà nước đại Mối quan hệ ba trụ cột gắn bó giảm thiểu giẫm chân mâu thuẫn lẫn Kinh tế thị trường có nhiệm vụ tạo cải cho xã hội; Nhà nước đóng vai trò sửa chữa khuyết tật thị trường, tái phân phối phần cải để đảm bảo công bằng, hiệu tiến triển cho toàn xã hội; Xã hội dân cởi mở tạo niềm tin lẫn để giúp hoạt động kinh tế trở nên hiệu hơn, vai trò phân phối nguồn lực nhà nước hữu hiệu xã hội nhân văn mà quyền người tôn trọng Sự cân hài hòa ba thực thể vô quan trọng Nhìn vào mức độ phát triển thực thể tương tác chúng thấy tiến trình dân chủ hóa quốc gia phát triển dân chủ quốc gia Ba điều kiện gần điều kiện tiên mặt định nghĩa minh chứng cho biểu cụ thể trình dân chủ hóa diễn quốc gia nào, trình chuyển động tịnh tiến chạm tới dân chủ thực Chương QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN Tiến trình dân chủ hóa, mà chuyển đổi cấu trúc quyền lực, hình thành nên nhiều trung tâm quyền lực mở rộng quyền tự cá nhân, tác động đến thay đổi phát triển dân chủ Hàn Quốc Nhật Bản Quá trình dân chủ hóa kết nhiều nguyên nhân kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, quốc tế Những yếu tố tạo điều kiện cho hình thành phát triển hệ thống trị, chuyển đổi nhanh chóng dân chủ Hàn Quốc Nhật Bản Phần tập trung trình bày phân tích nội dung gắn với cải cách chuyển đổi đường dân chủ hóa thành công Nhật Bản Hàn Quốc 12 3.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN 3.1.1 Tác động nhân tố kinh tế Trên thực tế, phát triển chế thị trường gắn với tăng trưởng kinh tế, với việc gia tăng tầng lớp trung lưu vấn đề trọng tâm tác động đến tiến trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản Thực tiễn cho thấy, dân chủ hóa dân chủ kinh tế, nội dung bật quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm tính cạnh tranh vấn đề kinh tế Quá trình dân chủ hóa của Hàn Quốc Nhật Bản kết kết hợp cách hữu hiệu nhân tố kinh tế với nhân tố xã hội điều kiện thuận lợi hoàn cảnh quốc tế Sự phát triển kinh tế cách nhanh chóng ngoạn mục Hàn Quốc Nhật Bản nhờ hợp tác chặt chẽ khu vực nhà nước khu vực tư nhân, sách hợp lý kiên phủ nhằm vào ngành công nghiệp cần nhiều lao động ưu tiên xuất khẩu, tính linh hoạt cao quản lý thái độ sẵn sàng ứng phó trước tín hiệu phát sinh từ kinh tế Kinh tế phát triển đòi hỏi nhà nước có linh hoạt hiệu quả, bảo vệ tốt quyền sở hữu, tính công khai, minh bạch Những đòi hỏi lại đáp ứng tốt trị với thể chế dân chủ Hàn Quốc Nhật Bản hình thành nên mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu gọi mô hình phát triển Đông Á với kinh tế phát triển gắn với trình dân chủ hóa chuyển đổi dân chủ thành công 3.1.2 Tác động nhân tố trị, văn hóa xã hội Thực tiễn cho thấy, trình dân chủ hóa quốc gia có diễn hay không, diễn nhanh hay chậm, thuận lợi hay khó khăn phụ thuộc lớn vào nhân tố trị, mà trước hết nhận thức lực lượng cầm quyền, sau tương quan lực lượng trị “bảo thủ” “cải cách” quốc gia, cuối bối cảnh cảnh trị văn hóa trị quốc gia Tiến trình dân chủ hóa chịu tác động ảnh hưởng nhiều dòng tư tưởng khác nhau, ý thức hệ khác giai đoạn lịch sử Rất nhiều học giả cho trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản đạt giá trị văn hóa, lịch sử xã hội mang lại Các tác giả nhấn mạnh giáo dục; lãnh đạo nhà nước cấu thể; cách quản lý 13 Á Đông; tư tưởng nhà kinh doanh Á Đông hay quy tắc ứng xử công việc nội dung góp phần thúc đẩy trình dân chủ hóa 178 3.1.3 Tác động nhân tố quốc tế Vai trò Hoa Kỳ - nhân tố quan trọng tạo hội môi trường phát triển thuận lợi cho Hàn Quốc Nhật Bản Những ảnh hưởng quan trọng Hoa Kỳ hiến pháp, pháp luật dân chủ Hàn Quốc Nhật Bản suốt năm nửa sau kỷ XX thể rõ nét Sự tiếp biến nhanh chóng với giá trị dân chủ phương Tây đặc trưng văn hóa trị đại Hàn Quốc Nhật Bản Đây coi kết sách đối ngoại xuất nước tư lớn, Mỹ, Hàn Quốc Nhật Bản thời gian qua Chính xuất nước lớn làm cho giá trị dân chủ phương Tây nhanh chóng thẩm thấu vào văn hóa lâu đời quốc gia này, làm cho nhiều yếu tố lạc hậu văn hóa truyền thống phải thay đổi xã hội Hàn Quốc Nhật Bản thích nghi nhanh chóng với yếu tố có tính đại 3.2 NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN 3.2.1 Mức độ phát triển kinh tế thị trường Kinh tế thị trường, nơi quyền tự quyền lợi cá nhân thừa nhận nhằm ươm mầm nuôi dưỡng sáng tạo để tạo hầu hết phát minh hay sản phẩm vĩ đại nhất, xem chìa khóa quan trọng để Hàn Quốc Nhật Bản đến dân chủ Để thúc đẩy dân chủ trước hết hết phải thực tự kinh doanh Tự kinh doanh động lực thúc đẩy cá nhân, chủ thể đời sống xã tự sáng tạo, tìm kiếm hội để đạt lợi ích khẳng định giá trị cá nhân đời sống xã hội Kinh tế thị trường khiến mối quan hệ lợi ích xã hội đa nguyên hóa, với phân tầng xã hội diễn nhanh chóng, hình thành tầng lớp doanh nhân tầng lớp trung lưu Để đáp ứng nhu cầu lợi ích giai tầng xã hội, điều tiết mối quan hệ lợi ích xã hội hợp lý, đòi hỏi kết cấu quyền lực trị phải điều chỉnh theo hướng phân tán tập trung, tách dần phụ thuộc chủ thể kinh doanh vào nhà nước đòi hỏi chủ thể kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm định hành vi Chính sàng lọc kinh tế thị trường làm cho hợp lý, đắn tồn tại, không hợp lý, không đắn bị đào thải 14 Chính tôn trọng quy luật thị trường, đảm bảo tự cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế, thị trường tự gắn với tư hữu tài sản, kích thích thúc đẩy học hỏi từ kinh tế thị trường phương Tây, tập trung vào phát triển ngành công nghiệp mạnh để cạnh tranh đẩy mạnh xuất mặt hàng chủ lực nội dung quan trọng khiến Hàn Quốc Nhật Bản trở thành tâm điểm cất cánh, hóa rồng tới dân chủ Dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản xuất phát từ việc thúc đẩy quyền tự do, tự kinh doanh, với điều tiết vĩ mô chặt chẽ từ phía nhà nước Nói cách khác, dân chủ hóa hai nước gắn liền với việc đổi hoàn thiện thể chế nhằm mở rộng thúc đẩy quyền tự người; vừa nhấn mạnh đến chủ động việc thực quyền tự cá nhân, vừa đề cao trách nhiệm, vai trò nhà nước việc tôn trọng bảo vệ quyền cá nhân Thông qua việc xây dựng thể chế, nhà nước vừa định hướng kiểm soát hành vi tự trớn, đồng thời vừa giới hạn quyền lực trước quyền tự công dân Sự can thiệp hiệu nhà nước vào kinh tế Hàn Quốc Nhật Bản dựa điều kiện sau: thứ nhất, Nhà nước nhận thức vai trò kinh tế thị trường vận dụng sáng tạo với điều kiện, hoàn cảnh nước Từ đó, kinh tế thị trường làm thay đổi hoạt động chức nhà nước, chuyển từ nhà nước can thiệp, điều hành trực tiếp kinh tế sang nhà nước điều tiết thông qua sách vĩ mô ; thứ hai, quan hệ nhà nước thị trường bổ sung cho cách hiệu quả, nhà nước thực chức định hướng cho thị trường, khắc phục khuyết tật thị trường, thị trường giúp cho việc hoàn thiện chức nhà nước, khắc phục khuyết tật nhà nước 3.2.2 Mức độ phát triển nhà nước pháp quyền 3.2.2.1 Sự thừa nhận giá trị dân chủ, pháp quyền Có thể thấy, thừa nhận tư tưởng dân chủ, pháp quyền từ phương Tây việc vận dụng tư tưởng cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đem lại thành công cho Hàn Quốc Nhật Bản Các tư tưởng chấp nhận sức ép từ bên mà yéu tố bên ủng hộ nhà cầm quyền lúc Có thể khẳng định rằng, dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản gắn liền với phát triển tư tưởng dân chủ, pháp quyền 3.2.2.2 Cấu trúc quyền lực chế ủy quyền 15 Hàn Quốc trải qua sáu cộng hòa (với Hiến pháp khác nhau) Nền cộng hòa thứ sáu mở rộng mối quan hệ quốc tế dân chủ hóa đất nước mà kết hình thành cách vững nhà nước pháp quyền Nhà nước xuất vừa với tư cách kết dân chủ hóa lại vừa sở tạo động lực cho dân chủ tiếp tục phát triển Nền cộng hòa tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với ưu tiên phát triển kinh tế dân chủ, nói cách khác chí phát triển kinh tế để mở rộng dân chủ Sự thay đổi cấu trúc quyền lực Hàn Quốc diễn theo hướng: từ lãnh đạo độc tài sang lãnh đạo dân chủ, từ quyền quân sang quyền dân Việc xây dựng cấu trúc quyền lực lúc đầu máy móc, dập khuôn theo mô hình phương Tây lại không thành công Sau vài lần cải cách để tìm kiếm mô hình quyền lực, Hàn Quốc tìm cho minh mô hình riêng nhân dân ủng hộ Đó mô hình gần giống với mô hình Tổng thống, không hoàn toàn dập khuôn, máy móc, mà tính đến điều kiện riêng, hoàn cảnh đặc thù Hàn Quốc Tiến trình dân chủ hóa Nhật Bản gắn liền với thay đổi cấu trúc quyền lực với cải cách thể chế Hệ thống trị Nhật Bản hệ thống trị nước TBCN phát triển đến trình độ cao hình thức thể quân chủ lập hiến Thể chế xác lập từ thời Minh Trị tân (1868) Thiên Hoàng (Tenno) không thực nắm giữ chi phối quyền lực trị, không tham dự can thiệp vào trình hoạch định sách Ở Nhật Bản, quyền lực phải kiểm soát trở thành nguyên tắc việc tổ chức máy nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Từ việc công nhận cần phải xây dựng hình thành chế kiếm soát quyền lực đến việc thực thi có hiệu chế tiến trình phát triển hoàn thiện Chính vậy, với hình thành phát triển hệ thống trị nói chung máy nhà nước nói riêng, chế giám sát quyền lực hình thành ngày phát triển 3.2.3 Mức độ phát triển xã hội dân Sự phát triển xã hội dân xem nội dung trình dân chủ hóa Nhật Bản Hàn Quốc Mức độ hình thức biểu xã hội dân nước giai đoạn có khác khẳng định, phát triển xã hội dân thúc đẩy trình dân chủ hóa diễn nhanh hơn, thực chất mang lại nhiều tự cho công dân: mức độ tham gia người dân đời sống trị, đảm bảo giá trị 16 cuối phát triển phân phối cách công bằng, bình đẳng công dân xã hội; xây dựng giá trị, ý thức trách nhiệm cộng đồng; thực hóa giá trị thành kỹ dân chủ; phát huy sáng kiến công dân 3.3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VẾ QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN 3.3.1 Những điểm tương đồng khác biệt 3.3.1.1 Những điểm tương đồng Hàn Quốc Nhật Bản hai quốc gia đại, pháp quyền thành công kỷ XX Cả hai đất nước năm 50 (thế kỷ XX) tình trạng thiếu tài nguyên thiên với hàng triệu người sống mức nghèo đói, sau khoảng 30 năm cất cánh, hóa rồng dân chủ hóa Quá trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản có nét tương đồng sau: (1) Con đường dân chủ hóa, chuyển đổi dân chủ Hàn Quốc Nhật Bản trình đánh đổi máu xương nước mắt, trình nghiệt ngã lại đường ngày tới dân chủ tự (2) Chủ động tiếp biến giá trị dân chủ, pháp quyền phương Tây lấy làm công cụ, phương tiện cho trình dân chủ hóa nước (3) Xây dựng kinh tế thần kỳ, xã hội phát triển động, biết phát huy nguồn lực người dẫn tới xuất tầng lớp trung lưu quan tâm tới văn hóa, văn minh tiến xã hội Một xã hội tôn trọng học vấn, có giáo dục tiên tiến trình độ nguồn nhân lực cao đồng đều, có văn hóa tích hợp truyền thống đại Một xã hội tiếp thu áp lực quốc tế, chuyển từ độc đoán, độc tài sang thể chế dân chủ với hiến pháp tiến Một xã hội mà giới cầm quyền có trách nhiệm, tâm trị cao, phủ sẵn sàng chịu trách nhiệm quốc gia quốc tế Một xã hội dân đủ trưởng thành, tham gia vào điều tiết hoạt động xã hội theo hướng lành mạnh văn minh Hệ thống pháp luật nghiêm minh tương đối công bằng, thể chế đảm bảo kiểm soát quyền lực cách đáng (4) Đẩy mạnh kinh tế thị trường có kiểm soát quyền lực Nhà nước chặt chẽ Dân chúng ngày có quyền lớn việc kiểm soát hoạt động nhà nước Các minh chứng cho việc 17 việc chấp nhận tư tưởng nhà nước pháp quyền chế kiểm soát nội nhánh quyền lực nhà nước, thể chế giám sát phản biện xã hội (bao gồm hệ thống đa đảng phái, dù mức độ khác biệt lớn với phương Tây) (5) Tập trung phát triển kinh tế trước, sau tiến tới mở rộng quyền dân Hàn Quốc Nhật Bản Người dân ngày có quyền lớn việc lựa chọn nhà lãnh đạo trị Các luật quy định bầu cử, đảng phái thực tế hoạt động tổ chức trị xã hội nước phương Đông phương Tây minh chứng Chính quyền nhận giá trị dân chủ có ý thức cải biến xã hội Các lực lượng trị cố gắng chuyển đổi xã hội khuôn khổ trật tự ôn hòa cải cách thể chế đại Người dân làm quen với giá trị dân chủ làm chủ giá trị dân chủ (6) Nhấn mạnh tính cộng đồng, đồng thuận gắn với trật tự xã hội trước tự cá nhân trình cải cách trị Văn hóa Hàn Quốc Nhật Bản mang đặc trưng biểu tượng cho sức mạnh tinh thần tập thể, sức mạnh cộng đồng người tiến trình dân chủ hóa Hàn Quốc, Nhật Bản Đây xem nhân tố quan trọng, dấu hiệu đặc trưng giá trị châu Á, tác động trực tiếp hình thành phát triển dân chủ, biến đổi hệ thống trị Hàn Quốc Nhật Bản Coi trọng gắn kết hài hòa xã hội Sự gắn kết hài hòa đạt thông qua nguyên tắc đạo đức phủ mạnh Sự tập trung quyền lực: tập trung, thừa nhận xã hội với tập trung đó, cho phép phủ có biện pháp can thiệp mạnh, điều hòa lợi ích chung, bỏ qua lợi ích cụ thể nhóm Một phủ mạnh gắn kết xã hội luôn với phát triển kinh tế Các định thông qua đồng thuận đối đầu thông qua tổ chức trị 3.3.1.2 Những điểm khác biệt Những điểm khác biệt thể đặc điểm sau đây: (1) Cùng lấy kinh tế thị trường làm điểm tựa để thúc đẩy dân chủ hóa, vai trò nhà nước kinh tế thị trường hai nước thể mức độ khác Nếu Hàn Quốc, kiểm soát nhà nước thị trường mạnh, nhiều lúc thể độc tài 18 từ phía nhà trị sách kinh tế vai trò nhà nước kinh tế thị trường Nhật Bản lại thể mức độ can thiệp hơn, kinh tế có tự chủ, tự giống với kinh tế thị trường phương Tây nhiều so với diễn Hàn Quốc (2) Điểm khác biệt trình dân chủ hóa hai nước thể rõ lựa chọn mô hình thể chế trị Nếu trình dân chủ hóa Nhật Bản kết hợp bên bên trong, đại truyền thống, giá trị dân chủ, pháp quyền phương Tây giá trị dân tộc truyền thống phương Đông để làm nên mô hình quân chủ đại nghị Nhật Bản tiến trình dân chủ hóa Hàn Quốc lại gắn với việc hoàn thiện cộng hòa, đoạn tuyệt với kiểu tổ chức quyền lực mang dấu ấn xã hội phong kiến trước để xây dựng mô hình cộng hòa Tổng thống; (3) Điểm khác biệt cuối tiến trình dân chủ hóa hai nước hình thành phát triển xã hội dân vai trò tổ chức biến đổi trị nước Về bản, cho dù có khác biệt quan trọng, thể chế Hàn Quốc Nhật Bản chia sẻ giá trị Lập luận yếu cho kết luận chia sẻ mục đích khát vọng tự do, hạnh phúc, khả lý cá nhân cộng đồng Các khác biệt có khác biệt cách thức, đường hình thức cụ thể thể chế thời kỳ nước Khi nhìn nhận vậy, thẩm thấu văn hóa truyền bá tri thức Đông Tây, tất nước giới điều tất yếu Và giá trị khoan dung tinh thần cộng hòa, hiểu với nghĩa rộng cộng hòa nhân loại áp dùng quốc gia 3.3.2 Những vấn đề trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản Xem xét tầm vĩ mô cho thấy có bốn loại vấn đề xúc tiến giải quyết, gắn với tiến trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản: Thứ nhất, tiếp tục thực cải cách trị Thứ hai, xúc tiến cải cách hành Thứ ba, đẩy mạnh đấu tranh đẩy lùi tham nhũng 19 Thứ tư, mở rộng hình thức dân chủ, xây dựng môi trường thuận lợi cho tổ chức xã hội dân hoạt động Tiểu kết chương Trong chương 3, luận án phân tích làm rõ diễn biến bước tiến trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản, đồng thời làm rõ đặc điểm trình dân chủ hóa nước yếu tố ảnh hưởng, tác động đến trình Để làm rõ trình dân chủ hóa Nhật Bản Hàn Quốc, tác giả khảo sát hình thành phát triển mối quan hệ thể chế quan trọng định đến thành công hay thất bại trình dân chủ hóa quốc gia, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền xã hội dân Các nội dung trình dân chủ hóa phân tích thông qua phát triển ba thể chế này, theo thịnh vượng kinh tế, mở rộng quyền tự cá nhân kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu thước đo cho thành công trình dân chủ hóa Kinh nghiệm hai trường hợp cho thấy, phát triển ba trụ cột kinh thị trường, nhà nước pháp quyền xã hội dân công cụ đặc biệt hữu hiệu tiến trình chuyển đổi trị dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản Dân chủ hóa trở thành tất yếu trình phát triển quốc gia, trình thực hóa giá trị dân chủ trở thành nhân tố xây dựng, phát triển bảo vệ thể chế dân chủ Hàn Quốc Nhật Bản quốc gia có số điểm tương đồng với Việt Nam lịch sử, văn hóa Chính làm bản, sáng tạo với bước thận trọng đem lại thành công cho trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản, hai quốc gia phải trả giá định để có thành công Nghiên cứu trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản kiểm chứng quốc gia vốn truyền thống dân chủ mạnh mẽ việc khảo sát kì vọng đưa đến việc nhận thức học có ý nghĩa tham khảo cho Việt Nam trình thúc đẩy dân chủ hóa 20 Chương GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM TỪ QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN Từ việc nghiên cứu phân tích trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản, học mà Việt Nam tham khảo là: 4.1 Phát triển kinh tế thị trường có kiểm soát nhà nước - Tiến hành cải cách thể chế, thể chế kinh tế, theo hướng thị trường - Xây dựng mô hình "Chính phủ cứng với thị trường mềm" phát triển kinh tế - Khả thích ứng kịp thời với thay đổi cải cách - Quan điểm hữu nghị với thị trường - Tăng trưởng kinh tế gắn với công xã hội tiến xã hội, tạo phù hợp mức độ dân chủ tốc độ phát triển giai đoạn 4.2 Thay đổi vai trò Nhà nước theo lớn mạnh khu vực tư nhân xã hội Dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản mô hình cải cách, tái cấu trúc trật tự trị theo hướng mở rộng không gian trị cho người dân tham gia vào hoạt động trị; việc phân phối lại sức mạnh trị xã hội đòi hỏi chuyển giao quyền lực dựa thỏa hiệp quyền tự trị Có thể thấy, dân chủ hóa trị Hàn Quốc Nhật Bản trình tái cấu trúc quyền lực nhà nước theo hướng giảm dần vai trò nhà nước để thúc đẩy tính động, sáng tạo từ phía xã hội Những nỗ lực chuyển từ mô hình nhà nước quản lý, nhà nước cai trị sang xây dựng Nhà nước pháp quyền kéo theo cải cách cách thức tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, cụ thể chiều hướng giảm dần mức độ, phạm vi quy mô can thiệp Nhà nước vào đời sống xã hội, làm cho “ít nhà nước” tăng tính tự quản cộng đồng lãnh thổ, đơn vị sở thể chế xã hội 4.3 Sự phát triển xã hội dân Hàn Quốc Nhật Bản động lực thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa 21 (1) XHDS tạo môi trường pháp lý tiến để quản lý xã hội kiểm soát quyền lực động lực cho trình dân chủ hóa phát triển đất nước (2) XHDS có vai trò quan trọng việc giáo dục tinh thần công dân trách nhiệm xã hội động lực cho trình dân chủ hóa (3) Hoàn thiện đồng thể chế nguồn lực để phát triển xã hội dân động lực cho trình dân chủ hóa 4.4 Khai thác tính tích cực giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa Có bốn nội dung tham khảo để giải nghĩa cho lời khẳng định rằng, lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc Nhật Bản yếu tố văn hóa, tôn giáo (Đạo Khổng) Đạo Khổng tạo nên nhà nước mạnh, đội ngũ lao động có tính kỷ luật cao, tay nghề giỏi, công nghiệp đồ sộ có cấu quản lý khác biệt với nước Đông Á khác (1) Bổn phận cá nhân tạo dựng đội ngũ lao động tinh hoa cho đất nước (2) "Chủ nghĩa gia đình" Khổng giáo mô hình quản lý công nghiệp độc đáo (3) Truyền thống đoàn kết, coi trọng kỷ luật, coi trọng gắn kết hài hòa xã hội (4) Di sản "xã hội cấp" có ảnh hưởng đến việc tạo nên nhà nước mạnh, niềm tin người dân đời sống xã hội nói chung, máy nhà nước nói riêng mức cao Tiểu kết chương Việt Nam, Hàn Quốc Nhật Bản quốc gia có nhiều điểm tương đồng lịch sử, văn hoá địa lý Mặt khác, Việt Nam trình đổi mạnh mẽ kinh tế trị, thúc đẩy dân chủ nội dung quan trọng trình Do vậy, việc học tập kinh nghiệm dân chủ hoá Hàn Quốc Nhật Bản - nước có nhiều thành công trình dân chủ hoá - cần thiết Nó không giúp thấy hướng tất yếu trình dân chủ hoá nói chung, thấy rõ bất cập, hạn chế mà gặp phải trình đổi nói riêng, mà quan trọng giúp tham khảo học có giá trị để từ rút ngắn trình dân chủ hoá 22 Việt Nam Sau nghiên cứu làm rõ trình dân chủ hoá từ Hàn Quốc Nhật bản, học tham khảo Việt Nam là: Thứ nhất, phải thay đổi chức năng, vai trò Nhà nước kinh tế thị trường, theo Nhà nước phải tôn trọng tự kinh doanh quy luật thị trường, vai trò nhà nước phải nhấn mạnh vào việc khắc phục khuyết tật hay thất bại thị trường Chức cai trị, quản lý nhà nước phải thay chức phục vụ, điều tiết kiến tạo phát triển thông qua thể chế mang tính hỗ trợ, thúc đẩy Cùng với phát triển kinh tế, nhà nước cần kịp thời giải tốt vấn đề phúc lợi xã hội, đầu tư cho giáo dục có ý nghĩa quan trọng phát triển Thứ hai, quyền lực phạm vi hoạt động nhà nước phải giới hạn cách rõ ràng lớn mạnh khu vực tư nhân xã hội Theo đó, nhà nước không nên can thiệp sâu vào lĩnh vực khác đời sống xã hội mà phải bước phi tập trung hoá quyền lực, thực chuyển giao hay trao quyền cho địa phương người dân Nhà nước phải tôn trọng bảo vệ quyền tự người dân Để hoạt động máy nhà nước công khai, minh bạch, gọn nhẹ, tạo điều kiện dễ dàng cho người dân thực thi quyền làm chủ phải đẩy mạnh xây dựng phủ điện tử, áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý nhà nước Đẩy mạnh tâm trị hành động Nhà nhước chiến chống tham nhũng Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành phát triển xã hội dân sự, ba trụ cột quan trọng cho phát triển xã hội Theo đó, Nhà nước cần thay đổi nhận thức tổ chức xã hội dân sự, xây dựng chế để tổ chức xã hội dân tham gia vào quản lý xã hội, thực tư vấn, giám sát, phản biện xã hội chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Đồng thời, cần có bước đột phá việc đổi phương thức hoạt động MTTQ tổ chức thành viên theo hướng độc lập, tự chủ, tự quản tự chịu trách nhiệm, để tổ chức thực nòng cốt xã hội dân Thứ tư, cần khai thác có hiệu giá trị văn hoá nội sinh dân tộc trình dân chủ hoá như: ý chí tự lực tự cường, tinh thần cố kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc, tinh thần khoan dân, dưỡng dân, cần cù lao động, ham học hỏi, v.v người Việt Nam Phải làm cho giá trị văn hoá thấm sâu vào người dân, cán bộ, công chức để trở thành động lực sức mạnh cho trình dân chủ hoá, tất mục tiêu xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh” 23 KẾT LUẬN Như vậy, với nhiệm vụ đặt ra, luận án đạt kết chính: Thứ nhất, dân chủ hóa vừa xu tất yếu, khách quan, vừa công cụ, phương tiện mà quốc gia phải sử dụng hoàn thiện dần trình phát triển Tuy nhiên, nước có xuất phát điểm khác nhau, bị chi phối điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, mà đường dân chủ hóa khác Thế nhưng, có khác trình dân chủ hóa có tiêu chí cốt lõi mà quốc gia phải hướng đến, như: trình thực hóa giá trị dân chủ đời sống xã hội, mở rộng quyền tự cá nhân kèm với giới hạn quyền lực nhà nước Các tiêu chí thể rõ đời sống xã hội thông qua vận hành cụ thể mối quan hệ kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền xã hội công dân Mỗi bước tiến thể chế mối quan hệ yếu tố đánh dấu cho bước tiến trình dân chủ hóa Thứ hai, Hàn Quốc, Nhật Bản hai quốc gia tiêu biểu cho thành công trình dân chủ hóa giới nói chung khu vực Đông Á nói riêng Trải qua thăng trầm việc tìm kiếm cách thức, mô hình phát triển, cuối tiến trình dân chủ hóa hai nước tìm hướng đúng, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng tốc, thịnh vượng kinh tế, hoàn thiện thể chế pháp quyền, củng cố quyền tự do, dân chủ, đoàn kết đời sống xã hội Thứ ba, Việt Nam, Hàn Quốc Nhật Bản có nhiều nét tương đồng địa lý, văn hóa lịch sử Mặc dù xuất phát điểm trình dân chủ hóa Việt Nam chậm so với Hàn Quốc Nhật Bản, trình lại bị chi phối quan điểm trị khác nhau, có nhiều nội dung mà Việt Nam phải trải qua giống diễn hai nước Chính vậy, việc học hỏi kinh nghiệm dân chủ hóa từ Hàn Quốc Nhật Bản thực cần thiết Qua việc phân tích làm rõ trình dân chủ hóa Hàn Quốc Nhật Bản, học rút là: (i) Muốn thực dân chủ hóa thành công trọng tâm phải xây dựng kinh tế thị trường phát triển; (ii) Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền vững mạnh, hoàn thiện hệ thống pháp lý mở rộng quyền với phát triển kinh tế; iii) Có bước phù hợp với văn hóa truyền thống, đảm bảo ổn định trị đồng thời xây dựng tinh 24 thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm người dân; iv) Phát triển dần tổ chức XHDS trình học tập/giáo dục dân chủ Mở rộng dân chủ trao quyền, thụ hưởng quyền tự bản, cho cá nhân nhóm xã hội Người ta cho có ba loại nhân tố đảm bảo cho thành công tương lai Hàn Quốc, Nhật Bản: thứ nhất, đồng thuận liên kết người có kỹ công việc; thứ hai, Chính phủ vững mạnh có đầy đủ lực lĩnh để vạch chiến lược phát triển hợp lý, phát huy nguồn sức mạnh bên bên ngoài; thứ ba, phải có quốc phòng vững để bảo bệ đất nước bảo vệ lợi ích quốc gia Việt Nam trình trình dân chủ hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân mà cốt lõi đẩy mạnh trình dân chủ hóa Quá trình phát triển Việt Nam rõ cho thấy kinh nghiệm quốc tế giá trị cốt lõi dân tộc vận dụng sáng tạo nhân tố quan trọng góp phần vào thành công thắng lợi Kinh nghiệm Hàn Quốc Nhật Bản vô hữu ích cho Việt Nam việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế-xã hội nói chung mô hình dân chủ dân chủ hóa nói riêng dựa đặc thù hệ thống trị, điều kiện phát triển kinh tế ý thức pháp quyền, văn hóa trị nhân dân toàn xã hôi Việc tham khảo, học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc Nhật Bản dân chủ hóa có ý nghĩa quan trọng giúp xã định bước lộ trình phù hợp đảm bảo mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" Tuy bối cảnh phát triển Hàn Quốc, Nhật Bản có nhiều điểm khác nhau, song biết tiếp thu, vận dụng theo cách "gạn đục khơi trong" cách phù hợp, học có ý nghĩa lý luận khoa học cho Việt Nam kỷ XXI./ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lê Thị Thu Mai (2015), Globalisation, cultural identity and right to culture in Vietnam today: an empirical study (Toàn cầu hoá, sắc văn hoá quyền văn hoá Việt Nam - nghiên cứu thực chứng), tham luận trình bày Hội nghị khoa học quốc tế học giả Châu Á Úc vào tháng 7, tr.64 Lê Thị Thu Mai (2015), "Hai cách nhìn chủ yếu dân chủ hóa phương Tây đại", Tạp chí Lý luận Chính trị, số tháng 9, tr.108-113 Lê Thị Thu Mai (2014), "Những điểm tương đồng khác biệt mô hình dân chủ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore Đài Loan", Tạp chí Mặt Trận, số (126), tr.71-75 Lê Thị Thu Mai (2014), "Chủ nghĩa cộng đồng phát triển trị Hàn Quốc, Nhật Bản", chủ nhiệm đề tài sở, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Ngô Huy Đức, Lê Thị Thu Mai (2014), "Giá trị châu Á dân chủ, tương đồng khác biệt", Tạp chí Lý luận Chính trị, số tháng 12, tr84-89 Lê Thị Thu Mai (2014), "Những nhân tố tác động đến dân chủ trình dân chủ hóa", Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số tháng 12, tr.32-38 Hoàng Văn Nghĩa, Lê Thị Thu Mai (2014), "Sự phát triển quyền tự công dân lịch sử lập hiến Việt Nam", Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum, Thông xã Việt Nam, Vol.20 - No 238, pp.6-8 Lê Thị Thu Mai (2014), "Văn hóa Đông Á triết lý Khổng giáo tiến trình dân chủ hóa Đông Á", Tạp chí Mặt trận, số 134, tr.76-80 Lê Thị Thu Mai (2011), “Nhận thức mục tiêu "dân chủ" hệ mục tiêu Đổi Việt Nam nay”, Thông tin Chính trị học, số 49, tr7-13 10 Lê Thị Thu Mai (2011), "Dân chủ, dân chủ hóa - Một số vấn đề lý luận bản", Đề tài khoa học cấp sở, Học viện CT - HC quốc gia HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ chính trị học) Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay