MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

18 196 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 05:34

by Võ Xuân Thể, PhD Nguyen Tat Thanh University MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Giảng viên: TS GVC Võ Xuân Thể vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com by Võ Xuân Thể, PhD NOÄI DUNG Giới thiệu môn học (Introduction) Hướng dẫn làm đề tài đánh giá kết học tập Tổng quan hệ thống thông tin quản lý Cơ sở công nghệ hệ thống thông tin quản lý DN Qui trình Kỹ thuật tổ chức hệ thống thông tin quản lý DN Tổng kết + giải đáp by Võ Xuân Thể, PhD PHẦN MỀM HỖ TRỢ  Rational Rose (phiên 2003)  dùng ngôn ngữ Phân tích, thiết kế Hệ thống thông tin UML = Uniform Modeling Language by Võ Xuân Thể, PhD TÀI LIỆU THAM KHẢO  [1] Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business Information Systems: Technology Development & Management, Management, fourth Edition  [2] L Applegate, R Austin, F McFarlan, Corporate Information Strategy & Management: Text and Cases, Cases, McGraw – Hill, 9th Edition, 2009  [3] James A O’Brien, Management Information Systems,, IRWIN, USA, 2000 Systems  [4] TS Võ Văn Huy, Huỳnh Ngọc Liễu, Hệ thống thông tin quản lý, lý, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 2001  [5] Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh, Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất Thống kê, 2000 by Võ Xuân Thể, PhD TÀI LIỆU THAM KHẢO  Văn bản: [7] Luật giao dịch điện tử : LuatGDDT: 51/2005/QH11: 29/11/05 Một số văn liên quan: - Nghị định 27/2007/NĐ27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 "Về giao dịch điện tử hoạt động tài chính" - Nghị định 26/2007/NĐ26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 "Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số" - Nghị định 35/2007/NĐ35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 "Về giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng" [8] Luật Công nghệ thông tin by Võ Xuân Thể, PhD TÀI LIỆU THAM KHẢO          Website tham khảo: Tiếng Việt: http://www.ebook.edu.vn http://books.google.com.vn http://tainguyenso.vnu.edu.vn http://baigiang.violet.vn http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn http://www.gdt.gov.vn http://caohockinhte.info http://tailieu.vn by Võ Xuân Thể, PhD TS GVC VÕ XUÂN THỂ MAIL: vxthe@hcm.vnn.vn voxuanthephd@gmail.com voxuanthephd@yahoo.com by Võ Xuân Thể, PhD I TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Mục tiêu môn học  Môn học cung cấp kiến thức hệ thống thông tin quản lý quan - doanh nghiệp (HTTTQLDN)  Cách thức phân tích, thiết kế tổ chức triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý cụ thể quan – doanh nghiệp  quản trị sở thông tin doanh nghiệp by Võ Xuân Thể, PhD I TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Các khái niệm by Võ Xuân Thể, PhD The end Where there is a will, there is a way! 10 vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể TÀI LIỆU HỌC TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) NỘI DUNG Giới thiệu môn học (Introduction) Hướng dẫn làm đề tài đánh giá kết học tập Tổng quan chiến lược thông tin doanh nghiệp Cơ sở công nghệ hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp Qui trình Kỹ thuật tổ chức hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp Tổng kết + giải đáp MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Môn học cung cấp kiến thức hệ thống thông tin quản lý quan doanh nghiệp (HTTTQLDN); cách thức phân tích, thiết kế tổ chức triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý cụ thể quan – doanh nghiệp; quản trị sở thông tin doanh nghiệp PHẦN MỀM HỖ TRỢ Rational Rose (phiên 2003) dùng ngôn ngữ Phân tích, thiết kế Hệ thống thông tin UML Trang vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể NỘI DUNG CỤ THỂ TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Thông tin (Information) a) Khái niệm: - Là tất những yếu tố mang lại hiểu biết định cho người: + Có nội dung rõ ràng, cụ thể + Nhằm giải mục đích, mục tiêu người - Con người có nhu cầu thu thập thông tin nhiều cách khác nhau: đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, giao tiếp với người khác - Thông tin giúp làm tăng hiểu biết người, nguồn gốc nhận thức sở định b) Hình thức biểu diễn thông tin: - Bản in (Giấy, ) - Lời nói - Hành vi, cử - Phương tiện công nghệ, 1.1.2 Kênh Thông tin (Môi trường thông tin) a) Khái niệm: b) Các dạng kênh thông tin: Đơn công, Bán công, Song công 1.1.3 Phân loại Thông tin a) Dựa vào độ xác: xác, không xác, chưa xác định (thông tin "mờ"): biện pháp b) Dựa vào giá trị sử dụng: thức, không thức: biện pháp ứng xử 1.2 Vai trò hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp 1.2.1 Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp (HTTTDN) * Là tập hợp các yếu tố phương tiện, công nghệ, quy trình, nhân lực, …(đặc biệt mạng truyền thông hệ thống phần mềm) tổ chức cách có hệ thống quan doanh nghiệp nhằm: + Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin + Xử lý khai thác thông tin + Thực chức truyền thông cung cấp thông tin quan - doanh nghiệp Cho phép hỗ trợ hoạt động kinh doanh quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp Trang vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể 1.2.2 Kiến trúc Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp * Kiến trúc bản: - Cơ sở hạ tầng - Hệ thống thông tin - Hệ thống hỗ trợ định * Các yếu tố sở hạ tầng HTTTDN: - Hệ thống văn thư, lưu trữ - Hệ thống mạng truyền thông - Hệ thống phần mềm Hỗ trợ - Các kỹ thông tin nhân - Các phương tiện kỹ thuật công nghệ khác phục vụ việc luân chuyển thông tin đơn vị - Hệ thống quy định quy trình liên quan 1.2.3 Vai trò Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp * HTTTDN hướng tới hầu hết vị trí doanh nghiệp, từ người công nhân phân xưởng, đến người quản lý cấp cao với mục đích: + Hỗ trợ nghiệp vụ giúp đơn giản hóa công việc + Nâng cao suất lao động hiệu quản lý; thông qua - Quản lý, điều hành - Hỗ trợ định 1.3 Phân biệt CIO IT: - CIO: Chief Information Officer: nhà quản lý thông tin - IT: Information Technology 1.4 Các thành phần hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp: 1.4.1 Phần cứng, phần mềm, : Open Source Software Close Source Software 1.4.2 Giao tiếp, Xử lý, Kho liệu, 1.4.3 Hệ thống truyền thông 1.4.4 ADP EDI ADP: Automatic Data Processing EDI: Electronic data interchange 1.5 Yêu cầu hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp 1.6 Giới thiệu số dạng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp: Trang vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể 1.6.1 Hệ thống xử lý giao dịch 1.6.2 Hệ thống hỗ trợ định 1.6.3 Hệ thống dự đoán – dự báo quản lý rủi ro 1.6.4 Hệ chuyên gia 1.7 Một số mô hình hệ thống thông tin doanh nghiệp 1.7.1 Kiến trúc hệ thống thông tin hướng dịch vụ: SOA = Service-Oriented Architecture 1.7.2 Hệ thống văn phòng tự động: OAS = Office Automation Systems 1.7.3 ERP, SCM, CRM SRM: - ERP = Enterprise Resource Planning = Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) - SCM = Supply Chain Management = Quản lý dây chuyền cung ứng - CRM = Customer Relationship Management = Quản lý quan hệ khách hàng - SRM = Supplier Relationship Management = Quản lý quan hệ nhà cung cấp NVL 1.7.4 Core Software Solutions VAN (Value Added Network) - VAN: Value-Added Network = Dịch vụ gia tăng chức phần mềm mạng (từ phần mềm lõi) - Core Software Solutions = Giải pháp phần mềm lõi CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2.1 Kho liệu (Data Store) vấn đề khai thác thông tin tìm ẩn: 2.1.1.Giới thiệu chung 2.1.2.Vài trò kho liệu công tác quản lý 2.1.3.Giới thiệu số kho liệu thực tiễn 2.2 Trí tuệ nhận tạo Công nghệ tri thức (Artificial Itelligence and Knowledge Technology): 2.2.1 Giới thiệu chung 2.2.2 Giới thiệu suy luận logic định (Decision Tree) 2.2.3 Giới thiệu khả ứng dụng số kỹ thuật: + Khai khoáng liệu (Data Mining) + Mạng Neuron công nghệ mô gene (Neural Network and Gene Simulation Technology), 2.2.4 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ định quản lý rủi ro 2.3 Mạng máy tính truyền thông liệu: 2.3.1 Giới thiệu chung Trang vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể 2.3.2 Giao dịch điện tử: chữ ký điện tử dấu điện tử 2.3.3 Công nghệ web truyền thông đa phương tiện 2.3.4 Ứng dụng công nghệ web giao dịch điện tử công tác quản lý 2.4 Hệ thống thông tin di động công nghệ Internet (WebServices E-Mail) 2.4.1 Devices App Và Compact SQL 2.4.2 WebServices 2.4.3 E-Mail QUI TRÌNH VÀ KỸ THUẬT TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 3.1 Qui trình tổ chức hệ thống thông tin quản lý quan – doanh nghiệp Khảo sát – Phân tích – Thiết kế - Triển khai – Quản lý trì 3.2 Công cụ mô hình hóa hệ thống thông tin: 3.2.1 Sơ đồ dòng liệu (Data Flow) 3.2.2 Bảng định định (Decision Tree) 3.2.3 Ngôn ngữ UML (Uniform Modeling Langguage) 3.2.4 Petri Nets 3.3 Phân tích hệ thống thông tin: 3.3.1 Phân tích khả thi: - Khảo sát đánh giá trạng - Xác định yêu cầu - Lựa chọn công nghệ - Lập báo cáo khả thi 3.3.2 Phân tích trình: - Lập lưu đồ xử lý thông tin - Lập sơ đồ dòng liệu 3.4 Thiết kế hệ thống: 3.4.1 Thiết kế hệ thống liệu: - Lập mô hình liệu: sơ đồ quan hệ thực thể (ERD: Entity Relationship Diagram) - Phân tích chuẩn hóa mô hình liệu 3.4.2 Thiết kế hệ thống giao tiếp: - Thiết kế sơ giao diện Trang vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể - Lập sơ đồ kịch khai thác thông tin 3.4.3 Thiết kế hệ thống xử lý thông tin: - Lập sơ đồ giao tác trình tự giao tác (Collaboration Diagrams & Sequence Diagram) 3.5 Triển khai hệ thống thông tin: 3.5.1 Lựa chọn đối tác 3.5.2 Giám sát thực thi 3.5.3 Đánh giá – nghiệm thu 3.5.4 Đào tạo sử dụng 3.6 Quản trị trì hệ thống: 3.6.1 Tổ chức nhân 3.6.2 Xây dựng nguyên tắc quy trình cập nhật – khai thác thông tin 3.6.3 Xây dựng chế độ bảo trì – bảo dưỡng hệ thống 3.7 Bài tập tình huống: Sinh viên chọn (hoặc định) hệ thống thông tin quản lý cụ thể thực tế: + Phân tích, thiết kế lập kế hoạch triển khai hệ thống thông tin + Yêu cầu: Hệ thống phải có tính thực tiễn Qui mô đủ lớn; ưu tiên có khai thác sử dụng mạng Internet TỔNG KẾT 4.1 Tổng lược môn học 4.2 Giải đáp TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business Information Systems: Technology Development & Management, fourth Edition [2] L Applegate, R Austin, F McFarlan, Corporate Information Strategy & Management: Text and Cases, McGraw – Hill, 9th Edition, 2009 [3] James A O’Brien, Management Information Systems, IRWIN, USA, 2000 [4] TS Võ Văn Huy, Huỳnh Ngọc Liễu, Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 2001 Trang vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể [5] Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh, Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất Thống kê, 2000 Websites: http://www.ebook.edu.vn http://books.google.com.vn http://tainguyenso.vnu.edu.vn http://baigiang.violet.vn http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn http://www.gdt.gov.vn http://caohockinhte.info http://tailieu.vn Văn bản: [6] Luật giao dịch điện tử : LuatGDDT: 51/2005/QH11: 29/11/05 Một số văn liên quan: - Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 "Về giao dịch điện tử hoạt động tài chính" - Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 "Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số" - Nghị định 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 "Về giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng" [7] Luật Công nghệ thông tin HƯỚNG DẪN LÀM ĐỀ TÀI Đề tài đánh giá kết học tập chuyên đề Đề tài Nhóm: Bước 1: Học viên (nhóm) chọn (hoặc định) quy trình thông tin nghiệp vụ thực tiễn doanh nghiệp công tác (hoặc giả định) đăng ký với lớp trưởng (lớp trưởng kiểm soát: không chọn trùng đề tài, ưu tiên người chọn trước): có nhóm trưởng - phân công: + ds nhóm + nhóm trưởng + chọn đề tài Trang vxthe@hcm.vnn.vn; voxuanthephd@gmail.com TS GVC Võ Xuân Thể ==== + phân công cá nhân chịu trách nhiệm Bước 2: Phân tích Use-Case Diagram Bước 3: Phân tích Activity Diagram Bước 4: Thiết kế Class Diagram Bước 5: Thiết kế Sequence Diagram Bước 6: Thiết kế Component Diagram Bước 7: Thiết kế Deployment Diagram Bước 6: Nộp đề tài: Bản in (các nội dung nêu trên) + CD lưu file liên quan: mdl, doc(x), ppt(x) CD: lưu trữ theo hướng dẫn giảng viên Bản in (.doc): theo chuẩn APA Hoa Kỳ: Official American Psychological Association Đề tài cá nhân: Đề xuất biện pháp xử lý giải tình thông tin không xác không thức có thực (hoặc giả định) công ty - quan công tác (hoặc đơn vị giả định) gây thất thiệt đến hoạt động kinh doanh quản trị kinh doanh đơn vị Tp Hồ Chí Minh, ngày 19/08/2012 TS GVC Võ Xuân Thể Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay