Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Presenter 9

129 558 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 05:33

Y BAN NHÂN DÂN T NH TRÀ VINH S GIÁO D C VẨ ẨO T O  H NG D N S D NG ADOBE PRESENTER Trà Vinh, 07/2015 I THI T L P THÔNG TIN BAN U Các ho t đ ng thi t l p ch đ c th c hi n m t vài l n, nh ng s đ c s d ng cho nhi u h c khác nhau, đó, thao tác thi t l p nên đ c th c hi n tr c b t đ u t o gi ng đ u tiên, sau có th l u l i s d ng lâu dài  M ch ng trình Microsoft PowerPoint  Nh p chu t vào trang Adobe Presenter  Nh p chu t vào bi u t ng Tools, sau nh p chu t ch n Settings 1 Thi t l p thông tin d y  T i m c Presentation, ch n Appearance  Nh p tên d y vào ô Title (VD: Bai thuc hanh) N u c n có th nh p vài dòng tóm t t n i dung d y vào ô Summary  Nh p chu t vào nút OK đ hoàn t t Thi t l p ch đ trình chi u  T i m c Presentation, ch n Playback  B t ho c t t ch c n ng theo nhu c u  Auto play on start: T đ ng ch y kh i đ ng h c  Loop presentation: Quay l i t đ u h t h c  Include slide numbers in outline: Chèn s th t slide vào danh sách m c l c  Pause after each animation: T m d ng sau m i chuy n đ ng  Use PPTX Slide Time: Thi t l p th i gian trình chi u theo th i gian c a slide powerpoint  Default slide duration (in seconds): Th i gian t i thi u trình chi u m t slide âm hay video clip (tính b ng giây) N u nh p chu t vào nút Restore Default đ khôi ph c l i thi t l p m c đ nh  Nh p chu t vào nút OK đ hoàn t t Thi t l p ch t l ng s n ph m  T i m c Presentation, ch n Quality  Khu v c Publish Quality: Ch n ch t l ng s n ph m xu t b n  My Computer: Xu t b n đ s d ng máy tính  Adobe Connect Pro: Xu t b n đ s d ng tr c n  Adobe PDF: Xu t b n đ in  Khu v c Audio Quality: Ch n ch t l ng âm  Publish audio: Ðóng gói âm kèm  CD Quality: Ch t l ng compact disc  Near CD Quality: G n nh compact disc  FM Quality: Ch t l ng sóng FM  Low Bandwidth: Ch t l ng th p  Khu v c Image Quality: Ch n ch t l ng hình nh  High: nh ch t l ng cao  Medium: nh ch t l ng trung bình  Low: nh ch t l ng th p  Lossless: Gi nguyên ch t l ng c a nh g c  Khu v c Control Preloading: Ki m soát ho t đ ng t i v (Tr ng h p xu t b n web)  Disable preloading of embedded Flash content: Không t i tr c n i dung Flash đ c nhúng kèm theo  N u mu n dùng thi t l p cho trình chi u v sau thí đánh d u vào dòng Use these settings for new presentations  N u mu n khôi ph c l i thông tin m c đ nh c a ch ng trình nh p chu t vào nút Restore Defaults  Nh p chu t vào nút OK đ hoàn t t ính kèm tài li u  T i m c Presentation, ch n Attachments  Nh p chu t vào nút Add đ thêm tài li u m i  Dòng Name nh p vào mô t tài li u đính kèm  Dòng Type ch n ki u tài li u  File: t p tin đính kèm  Link: đ a ch liên k t  Dòng Location ch n t p tin đính kèm ho c nh p vào đ a ch liên k t  Nh p chu t vào nút OK  s a đ i tài li u có s n, nh p chu t vào tài li u c n s a, nh p chu t vào nút Edit  xóa tài li u có s n, nh p chu t vào tài li u c n xóa, nh p chu t vào nút Delette  Nh p chu t vào nút OK đ hoàn t t Thi t l p thông tin tác gi - ng i trình bày  T i m c Application, ch n Presenters - Nh p chu t vào nút Add đ thêm m t tác gi Chèn ch nh s a t p tin video  Ch n Slide Powerpoint c n chèn hình nh n n  Nh p chu t vào trang Adobe Presenter  Nh p chu t vào bi u t ng Video / Import  L a ch n t p tin video c n chèn máy tính  Có th thay đ i Slide b ng cách nh p chu t vào menu Import On, sau ch n slide khác  T i m c As: 113  Ch n Slide video đ t p tin video chèn vào gi a slide powerpoint  Ch n Sidebar video đ t p tin video chèn vào công c sidebar  Nh p chu t vào nút Open đ chèn  Sau chèn xong, có th nh p chu t ch n video đ thay đ i kích th c trình chi u  ch nh s a t p tin video nh p chu t vào bi u t ng Video / Edit 114  gi i h n th i gian trình chi u, nh n gi hai nút tam giác kéo đ n v trí c n gi i h n  t t âm video, nh p chu t ch n Mute Audio during Playback  T i ô Effects: Có th ch n hi u ng Fade In, Fade Out, ho c c Fade in & Fade Out  Fade In: Video b t đ u m , t t rõ d n lên  Fade Out: Video rõ, t t m d n  T i ô Start After th c hi n l a ch n  Time Delay: Video s b t đ u trình chi u sau m t kho ng th i gian quy đ nh tr c ô Time (Tính b ng giây)  Animations: Video s b t đ u trình chi u sau t t c hi u ng Slide Powerpoint hoàn t t  Presenter Audio: Video s b t đ u trình chi u sau k t thúc l i ghi âm c a giáo viên  Nh p chu t vào nút OK đ hoàn t t V X Lụ ỂM THANH Ghi âm  Ch n Slide Powerpoint c n chèn âm  Nh p chu t vào trang Adobe Presenter  Nh p chu t vào bi u t ng Record  Adobe Presenter s ki m tra Micro 115 t i m c Audio  Có th nh p chu t vào nút Skip đ b qua n u nh ki m tra t l n tr c ho c đ i ki m tra hoàn t t , sau nh p chu t vào nút OK đ ti p t c  Có th dùng nút l nh qua l i c n ghi âm  Nh p chu t vào nút Record đ ch n Slide đ b t đ u ghi âm  Khi ghi âm hoàn t t, nh p chu t vào nút Stop  Có th nh p chu t vào nút Play đ nghe l i, n u trình ghi âm ch a v a ý, có th nh p chu t vào nút Record đ ghi âm l i t đ u 116  Khi hoàn t t ghi âm, nh p chu t vào nút Save l u t p tin âm thanh, sau nh p chu t vào nút Close s đ c chèn vào slide ch n đ , âm  Nh p chu t vào nút Yes đ hoàn t t Chèn âm  Ch n Slide Powerpoint c n chèn âm  Nh p chu t vào trang Adobe Presenter  Nh p chu t vào bi u t ng Import Audio t i m c  Nh p chu t vào Slide c n chèn âm thanh, sau nh p chu t vào nút “Browse” ti n hành l a ch n m m t t p tin âm c n chèn máy tính  Sau ch n xong, nh p chu t vào nút OK 117  Ểm b t đ u chèn vào slide ch n  Quá trình chèn âm hoàn t t  Nh p chu t vào nút OK đ tr v Powerpoint ng b âm hi u ng đ ng b âm hi u ng, c n l u ý: Slide Powerpoint đ c ghi âm tr c, sau m i ti n hành t o hi u ng đ tránh g p ph i nh ng s c trình ghi âm m b o r ng b n ghi âm t o hi u ng cho Slide c n đ ng b xong, ti n hành:  Ch n Slide Powerpoint c n đ ng b âm  Nh p chu t vào trang Adobe Presenter  Nh p chu t vào bi u t ng Sync t i m c Audio  Có th dùng nút l nh qua l i đ Slide c n đ ng b 118  Nh t chu t vào nút đ ti n hành đ ng b âm  Khi đ n v trí c n ch y hi u ng animation, nh p chu t vào nút Next animation  Khi c n t m d ng, có th nh p chu t vào nút Pause Khi xong hi u ng, nh p chu t vào nút Stop Có th nh p chu t vào nút Play đ ki m tra l i  Th c hi n phát âm ch y hi u ng nh p nhàng v i cho đ n k t thúc slide (K t thúc hi u ng âm thanh) Sau nh p chu t vào nút Save nh p chu t vào nút Close đ tr v c a s Powerpoint X x th c hi n:  Ch  Nh  Nh lý t p tin âm lý âm chèn vào Slide Powerpoint, c n n Slide Powerpoint c n x lý âm p chu t vào trang Adobe Presenter p chu t vào bi u t ng Edit t i m c Audio 119  Nh p chu t vào v trí th i gian  Có th nh p chu t vào nút Record đ ghi âm t i v trí tr th i gian Ho c nh p chu c vào nút Play đ phát âm t i v trí tr th i gian  Có th nh p chu t vào nút Import đ chèn âm vào v trí tr th i gian  Có th h y b m t thao tác ho c l p l i m t thao tác (Undo Redo)  Có th quét ch n m t đo n th i gian , sau th c hi n thao tác c t, copy, dán ho c xóa (Cut, copy, paste, delete)  Có th chèn m t kho ng l ng (Kho ng th i gian âm thanh) vào v trí tr th i gian Nh p chu t vào nút Insert Silence (Nút màu xanh cây)  Nh p s giây c n t o kho ng l ng vào ô Insert, sau nh p chu t vào nút OK  Có th d i v trí đ ng b c a thao tác nh p chu t (Marker), ho c thêm m t Marker m i  Có th u ch nh âm l ng b ng cách click vào nút l nh Adjust Volume (Có hình loa) 120  Kéo tr t đ t ng/ gi m âm l ng  Ch n Nomalize đ ch n âm có ch t l ng t t nh t  Ch n Dynamic đ gi m b t nh ng vùng âm n  Ch n OK đ hoàn t t  Có th phóng to, thu nh góc nhìn th i gian đ nh p chu t cho xác h n  Sau hoàn t t, nh p chu t vào nút Save nh ng thay đ i, sau nh p chu t vào nút Close v c a s Powerpoint th đ l u đ tr VI GHI HÌNH T WEBCAM m b o r ng webcam c a máy tính ho t đ ng bình ng  Ch n Slide Powerpoint c n ghi hình  Nh p chu t vào trang Adobe Presenter  Nh p chu t vào bi u t ng Record 121 t i m c Video  Nh p chu t vào nút Rec đ b t đ u ghi hình  Quá trình ghi hình s đ c ti n hành sau giây (Hi n th th i gian đ m ng c)  Sau giây, Adobe Presenter s t đ ng ghi hình c hai n i dung: - Ghi hình ng i trình bày - Ghi hình thao tác hình  t m d ng ghi hình, ta n phím Pause bàn phím  k t thúc ghi hình, ta n t h p phím Shift - End 122  Adobe Presenter chuy n sang hình x lý video ậ c a s Project  Khi ghi hình, Adobe Presenter s ti n hành ghi hình c ng i trình bày (Presenter) l n hình c a ng i trình bày, sau ta có th quy t đ nh cho xu t hi n thành ph n T i c a s Project nh p chu t ch n m t b n cách xu t: - Presenter only - Presentation only ch ghi hình ng i trình bày ch ghi hình trình di n - Both (Presenter on left) ghi hình c hai, hình ng trình bên trái, hình trình di n bên ph i i - Both (Presenter on right) ghi hình c hai, hình ng i trình bên ph i, hình trình di n bên trái  Nh p chu t vào nút Publish 123  Nh p tên cho Project video, sau nh p chu t vào nút Yes đ l u l i  Ch n m t hình th c xu t thành ph m video: - Publish to my computer: T o t p tin video l u máy tính - Publish to Powerpoint: T o t p tin Powerpoint có kèm video clip - Upload to Youtube: T i tr c ti p lên Youtube - Upload to Adobe Connect: T i tr c ti p lên máy ch c a Adobe - Upload to vimeo: T i tr c ti p lên vimeo 124  Nh p chu t vào nút Close Project c a s ghi hình  óng c a s ghi hình l i tr v Powerpoint 125 đ tr v M CL C I THI T L P THÔNG TIN BAN U 1 Thi t l p thông tin d y Thi t l p ch đ trình chi u 2 Thi t l p ch t l ng s n ph m ính kèm tài li u 5 Thi t l p thông tin tác gi - ng i trình bày Thi t l p ngõ vào âm 10 Thi t l p ch đ xem tr c Thay đ i tên tác gi trình di n 11 12 T o giao di n theme 14 II ÓNG GÓI S N PH M 19 Xem tr c s n ph m 19 Xu t b n s n ph m óng gói s n ph m 20 22 III XỂY D NG B CỂU H I KI M TRA 23 Qu n lý b câu h i 23 Vi t hóa giao di n câu h i 28 Thi t l p thu c tính c a m t b Quiz 30 Thi t l p yêu c u cho ki m tra T o câu h i tr c nghi m nhi u l a ch n 32 34 T o câu h i đúng/sai 37 T o câu h i n khuy t 38 T o câu h i có câu tr l i ng n 41 T o câu h i n i c p 43 10 T o câu h i kh o sát 11 T o câu h i s p x p 44 46 12 T o câu h i đ nh v 47 13 T o câu h i kéo th 50 14 Ch nh s a m t câu h i có tr 15 Xóa m t câu h i có tr c c 52 53 126 16 Cho phép ng i h c tr l i m t câu h i nhi u l n 53 17 T o s d ng nhóm câu h i 18 Chèn câu h i t file Powerpoint khác 56 57 IV LẨM GIẨU BẨI GI NG POWERPOINT 59 Chèn công c t ng tác 59 a) Chèn công c A3C (Adobe Captivate) Widget 59 b) Chèn công c Accordion 60 c) Chèn công c Certificate d) Chèn công c Circle Matrix 64 67 e) Chèn công c Glossary 72 f) Chèn công c Hangman ậ Monkey and Mango ậ trò ch i đoán ch 76 g) Chèn công c Hangman ậ Parrot and Cage ậ trò ch i đoán ch 78 h) Chèn công c Jigsaw Puzzle ậ trò ch i x p hình 79 i) Chèn công c Process circle j) Chèn công c Process Tabs 80 84 k) Chèn công c Pyramid Matrix 88 l) Chèn công c Pyramid Stack 92 m) Chèn công c Timeline 96 n) Chèn công c WordSearch o) Ch nh s a m t công c t ng tác 101 107 p) Chèn m t ho t c nh t 107 ng tác (Scenario Interaction) Chèn nhân v t đ i di n ậ Character 109 Chèn hình nh n n 110 Chèn t p tin flash Swf 111 Chèn ch nh s a t p tin video V X LÝ ỂM THANH 113 115 Ghi âm 115 Chèn âm 117 118 ng b âm hi u ng X lý t p tin âm VI GHI HÌNH T WEBCAM 119 121 127
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Presenter 9, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Presenter 9, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Presenter 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay