Lý thuyết hệ thống

131 154 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 05:20

Lý thuyt h thng TS Ngụ Vn Gii M U Mt s nghch lý v phi nghch lý i tng n/c: Cu trỳc, ng thỏi, iu khin, Mụi trng Chng I CNG V H THNG Lch s nghiờn cu h thng - Tip cn c hc: Tip cn xó hi nh mt c mỏy Ra i t cỏch mng cụng nghip, cỏc HT c gii thớch gn vi cỏc khỏi nim c hc nh: B mỏy hnh chớnh; C ch qun lý, mụ un t chc, on by kinh t - Tip cn sinh hc: Nhỡn xó hi nh mt c th sng, chỳng cú mi quan h hu cú vi Cỏch tip cn cao hn c hc Mt s khỏi nim c dựng HT nh: C th tri thc, mch mỏu giao thụng, u nóo ch huy; Gia ỡnh l t bo xh, xó hi lnh mnh Lch s nghiờn cu h thng Tip cn iu khin hc Xut hin t na cui th k 20, gn vi cỏc thut ng dựng HT nh: iu khin HT, Kờnh thụng tin, u vo, u ra, Hp en, Hp trng, phn hi, Entropy Tip cn tớch hp L s lng ghộp gia cỏc cỏch tip cn trờn Lch s nghiờn cu h thng Mt s ngi t nn tng ca lý thuyt h thng - Thuyt lng t (ht quark 10-18m) Copenhagen: Trờn trỏi t ch bao gm cỏc HT cú tớnh cht, quy mụ khỏc - Nm 1968 L.V.Bertalanffy vi Hc thuyt chung v h thng HT l tng th, trỡ s tn ti bng s tng tỏc gia cỏc t phn to nờn nú Mt s ngi t nn tng ca lý thuyt h thng - Lý thuyt v nhiu lon (Chaos 1970): CM Khoa hc ln th sau thuyt tng i v c lng t Nhng h ng lc hc m s tin húa ca nú khụng th xỏc nh c bng cỏc nh lut vt lớ Hnh vi ca nú khụng gian pha ph thuc mt cỏch nhy cm vo cỏc iu kin rt m nht, nhy cm ban u + L khoa hc v cỏc quỏ trỡnh ch khụng phi l cỏc trng thỏi c th, v cỏi xp hỡnh thnh ko phi v cỏi ó xỏc lp + Xúa b quan nim v tớnh tt nh tin húa ca HT + ỏnh du vic chm dt s phõn cỏch gia cỏc lnh vc khoa hc khỏc Mt s ngi t nn tng ca lý thuyt h thng - W.R Ashby, 1956 vi nhp mụn iu khin hc cú phỏt trin v k tha ca Bertalanffy v Wiener - C.E Shannon, vi lý thuyt thụng tin hin i: Thụng tin khụng phi cht, trng, vt cht, ý thc m l thụng tin - Benoit Mandelbrot 1975 vi hỡnh hc fractal -> HT g gh (h sn xut) Hỡnh hc fractal Mt s khỏi nim 2.1 nh ngha HT 2.2 Phõn loi HT 2.3 Cỏc c tớnh v chc nng ca HT 2.4 Mụ hỡnh húa HT 2.5 Tin húa v thớch ng ca HT 2.6 Cỏc ngng ca HT v sinh thỏi hc ton cu 2.7 Tớnh n nh ca HT 2.8 Ri ro ca HT 2.9 Phi tuyn v im ti hn 2.10 Khụng gian pha v chuyn pha 2.11 Tớnh mm mi ca HT 2.12 Cỏc mc bn vng ca cỏc HT kinh t xó hi 2.1 nh ngha HT l mt tng th, trỡ s tn ti bng s tng tỏc gia cỏc t phn to nờn nú (L.V Bertalanffy 1956) Cỏc yu t ca HT thng tham gia vo nhiu HT khỏc TCHT khụng hon ton ng ngha vi pp phn tớch HT 10 Cỏch xõy dng v v biu nhõn qu 117 V biu nhõn qu + V s khung xng cỏ bao gm cỏc yu t tỏc ng n + Bt u bng mt hot ng no ú cha lm c hoc cha t yờu cu + t cõu hi ti cho n tỡm c nguyờn nhõn gc r + Khng nh nguyờn nhõn gc r l cú thc da vo bng chng (s liu, phng vn) +Xõy dng s KXC khụng phi l vic ch lm mt ln m cú th cp nht cú thờm s liu, thụng tin + Trng hp s xng cỏ quỏ phc tp, tỏch s xng cỏ mi 118 u im v hn ch ca biu nhõn qu u im - Biu nhõn qu rt cú ớch cho vic quyt nh, a cỏc gii phỏp hnh ng, phũng nga hiu qu - Hiu c tỏc ng ca nhiu nguyờn nhõn lờn - Trong cỏc hot ng tuyờn truyn, giỏo dc cú th phỏt huy c vai trũ ca qun chỳng, th Hn ch - Rt d b sút nhng nguyờn nhõn tim nng hn ch ca ngi thit lp biu - Khú khn lm vic cỏ nhõn - Khú ỏp dng cho nhng quỏ trỡnh hot ng di v phc 119 Biu xng cỏ xỏc nh RC THI Nguyờn vt liu Thc phm Phng phỏp Cht thi Xõy dng í th c Kộm cht lng Mỏy c Mỏy múc Khụng hiu qu Ti chớnh Khụng cú Sai lch Rỏc thi Hiu bit Con ngi 120 Chu trỡnh PDCA 121 PDCA L Gè? L chu trỡnh hot ng chun, khỏi quỏt húa cỏc bc i thụng thng cụng tỏc qun tr Bt u bng vic hoch nh, tc lp k hoch (plan) cho nhng vic cn lm Do: thc hin Kim tra thc hin (check) li nhng vic ó lm xem cú ỳng khụng, cú phự hp khụng, cú sai sút khụng Cui cựng l hnh ng khc phc, phũng nga nhng sai sút, yu kộm, nhng im khụng phự hp (Act) ci tin PDCA giỳp cho cụng vic c hoch nh v trin khai mt cỏch bi bn, hn ch nhng sai sút dn n thit hi, mt mỏt c bit, lnh vc qun tr cht lng, PDCA c coi l cụng c khụng th thiu tng t nh bỏc s khụng th thiu tai nghe, ngi th may khụng th thiu kộo ct vi, anh th h khụng th thiu chic bay vy 122 PDCA L Gè? L chu trỡnh chun mc, c cỏc nh qun tr thng xuyờn ỏp dng, khụng ch hot ng qun tr m cũn c cỏch thc ỏnh giỏ cỏc hot ng qun tr ca cp di cng nh cỏc cp khỏc i vi cỏc t chc, doanh nghip ang xõy dng hoc ỏp dng h thng ISO 9001, thỡ tiờu chun PDCA gn nh l bi hc v lũng khụng th thiu cho nhng ngi c c trc tip tham gia nhúm d ỏn, cho cỏc ỏnh giỏ viờn ni b, cng nh cho cỏc cp qun lý cú th tham d cỏc bui hun luyn v ISO Tuy nhiờn, mc o to khỏc nhau, cng nh trỡnh , nhn thc ca cỏc chuyờn viờn chu trỏch nhim o to thuc cỏc t chc t ISO khỏc nhau, dn n mc nhn thc v hiu bit ca nhiu ngi v chu trỡnh ny cng khỏc 123 Nhn thc cn bn nht v PDCA P Nhn thc ny dn n sNgi hot ng qun lý C kộm hiu qu ca chu trỡnh cỏc nhõn t hot ng chu trỡnh u hot D ng tỏch bit, th ng v cng nhc Nhõn viờn A 124 Nhn thc nõng cao v PDCA D C P A 125 Nhn thc nõng cao v PDCA Vi nhn thc ny, c nhõn viờn, khõu thc hin (Do) cng phi i qua tun t cỏc bc lp k hoch (Plan), thc hin (Do), ri phi t kim tra (Check) v t khc phc, phũng nga nhng im khụng phự hp (Act) iu ny lm tng tớnh ch ng hn cho nhõn viờn H bit cỏch t lp nhng k hoch nh cho riờng mỡnh trc bt tay vo lm, bit cỏch t kim tra v t khc phc nhng li nh ti ch thay vỡ c h gp s c l th ng ngi ch cp trờn hoc b phn khỏc n khc phc Nhn thc ny th hin rt rừ cỏc cụng ty sn xut ca ngi Nht ú, c cụng nhõn ng mỏy cng bit lp k hoch cho mỡnh trc lm, bit cỏch kim tra sau lm v bit cỏch khc phc cỏc s tr giỳp ca b phn k thut hay ca ngi giỏm sỏt 126 Nhn thc y v PDCA S th hin nhn thc y nht v chu trỡnh PDCA T s ny, tt c cỏc khõu chu trỡnh chớnh u phi thc hin theo mt chu trỡnh PDCA ph Cú ngha l mi hot ng t hoch nh, thc hin, kim tra, n khc phc, phũng nga, t thõn nú cng phi i theo mt chu trỡnh l Plan Do Check Act iu ny giỳp cho chu trỡnh chớnh tr nờn mnh hn, ớt sai sút v hiu qu hn Mi ngi, t cp qun lý n nhõn viờn, tựy theo mc u phi bit v thc hin mt cỏch y chu trỡnh ny trongtwngf hõu ca mỡnh Chng hn, bn thõn vic hoch nh cng phi i qua bn bc PDCA thỡ mi cú th cho i nhng bng k hoch hon ho, khụng cú hoc cú rt ớt sai sút Trit lý PDCA vi nhn thc mc y nh s ũ ny l ht sc cn thit v phi c dng xuyờn sut hot ng ca tng ngi, tng khõu h thng qun tr ca t chc, doanh nghip 127 Mễ HèNH DPSIR Gii thiu VD ỏp dng 128 Gii thiu - L phng phỏp ỏnh giỏ Tng hp DPSIR T chc Mụi trng Chõu u (EEA) xõy dng vo nm 1999 xỏc nh, phõn tớch v ỏnh giỏ cỏc chui quan h nguyờn nhõn kt qu - Cu trỳc gm cỏc thụng s ch th v iu kin t nhiờn kinh t xó hi ca vựng nghiờn cu, chia thnh hp phn DPSIR (Driver Pressure State Impact Response) (ng lc p lc Hin trng Tỏc ng ỏp ng) 129 130 Vớ d ỏp dng Động lực Phát triển nói chung mặt dân số Các ngành tơng ứng, ví dụ: Nông nghiệp Giao thông vận tải p lực Thải chất gây ô nhiễm vào nớc, không khí đất Khai thác tài nguyên thiên nhiên thay đổi việc sử dụng đất Hiện trạng môi trờng Hiện trạng vật lý Hiện trạng hoá học : Hiện trạng sinh học Tác động ĐHệ sinh thái Tài nguyên thiên nhiên; Con ngời : Đáp ứng Các hành động giảm thiểu Các sách môi trờng nhằm đạt đợc mục tiêu quốc gia môi trờng (Ví dụ : chuẩn mực tiêu chí để điều chỉnh áp lực) Các sách ngành (các giới hạn kiểm soát việc phát triển ngành để giảm/thay đổi hoạt động hay áp lực hoạt động gây ra) 131
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết hệ thống, Lý thuyết hệ thống, Lý thuyết hệ thống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay