789 câu hỏi trắc nghiệm vật lý luyện thi đại học

71 710 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 05:10

Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy Chuyên đề 01: DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu 1: Chọn phát biểu sai Trong dao động cưỡng hệ A lượng dao động hệ bổ sung tuần hoàn nhờ ngoại lực B dao động riêng tắt dần lực cản môi trường C tần số dao động hệ tần số ngoại lực D biên độ dao động phụ thuộc vào biên độ ngoại lực Câu 2: Trong dao động điều hoà, ph át biểu sau không đúng? A Cứ sau khoảng thời gian T (chu kỳ) vật lại trở vị trí ban đầu C Cứ sau khoảng thời gian T gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu B Cứ sau khoảng thời gian T vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau khoảng thời gian T biên độ vật lại trở giá trị ban đầu Câu 3: Chỉ câu sai Khi tổng hợp hai dao động phương, tần số ngược pha A biên dộ dao động nhỏ B dao động tổng hợp pha với hai dao động thành phần C biên độ dao động lớn D dao động tổng hợp ngược pha với hai dao động thành phần Câu 4: Một lắc đơn lắc lò xo treo vào thang máy Khi thang máy đứng yên chúng dao động chu kì T Cho thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = g/2 chu kì dao động lắc đơn lắc lò xo là: A T; T/ B T; T C 2T; T/2 D T; T Câu 5: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc: A Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật D Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 6: Chọn câu dao động điều hoà A vị trí biên, vận tốc có độ lớn cực tiểu B Li độ hàm bậc thời gian C Tần số dao động phụ thuộc cách kích thích D VTCB gia tốc cực đại Câu 7: Một vật dao động điều hòa Tại vị trí = ½ động năng, gia tốc vật có độ lớn nhỏ gia tốc cực đại A lần B lần C lần D lần Câu 8: Khi lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ A vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc bi lớn C vị trí cân lực căng dây nhỏ nhất, gi a tốc bi nhỏ B vị trí cân lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc bi lớn D vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc bi nhỏ Câu 9: Phát biểu sau động dao động điều hoà không đúng? A Động biến đổi tuần hoàn chu kỳ B Tổng động không phụ thuộc vào thời gian C Động biến đổi tuần hoàn chu kỳ với vận tốc D Thế biến đổi tuần hoàn với tần số gấp lần tần số li độ Câu 10: (CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , thời điểm ban đầu t0 = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A B 2A C A/4 D A/2 Câu 11: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, giảm khối lượng vật nặng 20% số lần dao động lắc đơn vị thời gian A tăng /2 lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 12: Khi xảy cộng hưởng vật tiếp tục dao động A mà không chịu tác dụng ngoại lực B với tần số tần số dao động riêng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy Câu 13: Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc v ật A Giảm vận tốc vật tăng B tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu vật lớn hay nhỏ C không thay đổi D tăng vận tốc vật tăng Câu 14: Chọn câu Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có: A giá trị cực đại hai dao động thành phần ngược pha B Giá trị cực đại hai dao động thành phần pha C có giá trị cực tiểu hai dao động thành phần lệch pha D Giá trị tổng biên độ hai dao động thành phần Câu 15: Quả cầu gắn vào lò xo có độ cứng k thi dao động với chu kỳ T Hỏi phải cắt lò xo thành phần để treo cầu vào phần, chu kỳ dao động có giá trị T’ = T/4 Cho biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài A Cắt 12 phần B Cắt phần C Cắt 16 phần D Cắt phần Câu 16: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo ℓ, mốc vị trí cân Cơ lắc 2 2 A mgℓα B 2mgℓα C mgℓα D mgℓα Câu 17: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định sau đúng? A Khi vật qua vị trí cân có vận tốc cực đại, gia tốc B Khi vật qua vị trí biên động C Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc D Khi vật qua vị trí cân có vận tốc gia tốc cực đại Câu 18: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A vật cực đại vật vị trí biên B Động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại C vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu D Khi vị trí cân bằng, vật Câu 19: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 20: Phát biểu sau đ ây sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc C Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần D Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây Câu 21: Trong dao động điều hòa chất điểm với gốc tọa độ chọn vị trí cân bằng, lực phục hồi chất điểm có độ lớn A vị trí có li độ nửa biên độ B vị trí mà gia tốc có độ lớn cực đại C vị trí biên D qua vị trí cân Câu 22: Trong dao động điều hòa A quỹ đạo đoạn thẳng B lực phục hồi lực đàn hồi C Gia tốc biến thiên điều hòa D Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian Câu 23: Người đánh đu là: A Dao động tụ B Dao động trì; C dao động cưỡng cộng hưởng; D loại dao động Câu 24: Phát biểu sau sai nói dao động học A Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản môi trường Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hòa tác dụng lên hệ B Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hòa tần số dao động riêng hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 25: Trong dao động điều hòa chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động B lực tác dụng có độ lớn cực đại D lực tác dụng không Câu 26: Một lắc lò xo có độ cứng k treo nặng có khối lượng m Hệ dao động với biên độ A Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào nặng  mg   2mg   mg   mg  + A  B Fmax = k  + A  C Fmax = k  − A + A A Fmax = k  D Fmax = k   k   k   k   k  Câu 27: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc α lắc α0 α0 α0 α0 A B C − D − 2 Câu 28: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trườ ng nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A T B T/ C T/2 D 2T Câu 29: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ 10 cm cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị sau A 14 cm B 10 cm C 17cm D cm Câu 30: Một cầu khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động với biên độ 5cm dao động với tần số f =2Hz Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 15cm tần số dao động nhận giá trị giá trị sau? A 8Hz B 2Hz C 6Hz D 2/3 Hz Câu 31: Khi vật dao động điều hòa A Vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân D lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 32: Một cật dao động điều hò a dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A lực tác dụng có độ lớn cực tiểu C lực tác dụng đổi chiều A B C D Câu 33: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A Với tần số tần số dao động riêng B Với tần số lớn tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D Với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 34: Chọn câu nói dao động điều hòa vật A Ở vị trí cân bằng, gia tốc vật cực đại B Ở vị trí biên, vận tốc vật cực đại C Tần số dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động D Li độ dao động điều hòa vật biến thiên theo định luật hàm sin cosin theo thời gian Câu 35: Hai dao động điều hòa có pha dao động Điều hòa sau nói li độ chúng A Luôn B Luôn dấu C Có li độ trái dấu D Luôn trái dấu Câu 36: Một vật dao động tự bắt đầu chịu tác dụng lực cản có độ lớn không đổi Vật A bắt đầu dao động với biên độ giảm dần B Dao động trạng thái cộng hưởng Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy C thực dao động cưỡng D chuyển sang thực dao động điều hòa với chu kì Câu 37: Phát biểu sau so sánh li độ, vận tốc gia tốc Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian có A pha B biên độ C tần số góc D pha ban đầu Câu 38: Phát biểu sau không đúng? Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng là: A tần số góc lực cưỡng tần s ố góc dao động riêng B Chu kỳ lực cưỡng chu kỳ dao động riêng C biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng D tần số lực cưỡng tần số dao động riêng Câu 39: Một lắc lò xo có khối lượng vật nặng m, dao động điều hòa v ới biên độ A, lượng dao động E Khi vật = 1/3 động vận tốc có giá trị 2E 3E E E A B C D m 2m 2m m Câu 40: Tần số dao động điều hòa lắc đơn phụ thuộc vào A lượng kích thích dao động B biên độ dao động C khối lượng lắc D Chiều dài lắc Câu 41: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B A C 3A/2 D A Câu 42: Dao động trì dao động tắt dần mà người ta đã: A Kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn B Tác dụng vào vật ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian C Cung cấp cho vật phần lượng lượng vật bị tiêu hao chu kì D Làm lực cản môi trường vật chuyển động Câu 43: Trong dao động điều hoà, vận tốc biến thiên A Cùng pha gia tốc B Nhanh pha li độ C Cùng pha li độ D Chậm pha li độ Câu 44: Phát biểu sau không đúng? Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + ϕ), sau chu kì A vật lại trở vị trí ban đầu B gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu C li độ vật không trở giá trị ban đầu D vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu Câu 45: Trong dao động tắt dần sau đây, trường hợp tắt dần nhanh có lợi A Dao động lắc đồng hồ B Dao động khung xe qua chỗ đườn g mấp mô C Dao động lắc lò xo phòng thí nghiệm D Dao động lắc đơn phòng thí nghiệm Câu 46: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox B vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox C qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox D qua vị trí cân O chiều dương trục Ox Câu 47: Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? A Sau thời gian , vật quãng đường A B Sau thời gian T, vật quãng đường 4A C Sau thời gian vật quãng đường 2A D Sau thời gian , vật quãng đường 0,5 Câu 48: Dao động trì dao động tắt dần mà người ta đã: A Làm lực cản môi trường vật chuyển động B Kích thích lại dao động sau dao động bị tắt dần C Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào dao động Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy D Tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kỳ Câu 49: Phát biểu sau sai nói dao động học? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần có không đổi theo thời gian C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng D Khi tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động xảy cộng hưởng Câu 50: Chọn câu A Trong dao động điều hòa lực hồi phục hướng VTCB tỉ lệ với li độ C Năng lượng vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ hệ B Chuyển động lắc đơn coi dao động tự D Dao động lắc lò xo dao động điều hòa biên độ nhỏ Câu 51: Một lắc đơn có vị trí thẳng đứng dây treo OA Đ óng đinh I điểm M dây treo dây thẳng đứng chặn bên dây Cho lắc dao động nhỏ Dao động lắc  l 2l   + A dao động tuần hoàn với chu kỳ T = 2π   g g   l g B dao động điều hoà với chu kỳ T = 4π l g C dao động điều hoà với chu kỳ T = π  l l + 2g  g D dao động điều hoà với chu kỳ T = π      Câu 52: Trong dao động điều hòa: A gia tốc biến đổi điều hòa pha với vận tốc B gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với vận tốc C gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với vận tốc D gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với vận tốc Câu 53: Dao động cưỡng có A tần số dao động không phụ thuộc vào tần số ngo ại lực B lượng dao động không phụ thuộc ngoại lực C biên độ dao động phụ thuộc tần số ngoại lực D chu kì dao động chu kì biến thiên ngoại lực Câu 54: Phát biểu sau không đúng? Chọn gốc vị trí cân vật dao động điều hoà A tổng động thời điểm B động vị trí cân C động thời điểm D vị trí li độ cực đại Câu 55: Nhận định sau sai nói dao động c học tắt dần? A Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh B Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa C Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 56: Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc gia tốc đúng? A Trong dao động điều hòa vận tốc li độ chiều B Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ngược chiều C Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ngược pha D Trong dao động điều hòa gia tốc li độ pha Câu 57: Pha dao động dùng để xác định: A Tần số dao động B Trạng thái dao động C Biên độ dao động D Năng lượng dao động Câu 58: Điều sau đ ây nói động vật dao động điều hòa A Động vật tăng giảm vật từ VTCB đến vị trí biên Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy C Động giảm, tăng vật từ vị trí biên đến VTCB B Động giảm, tăng vật từ VTCB đến vị trí biên D Động không cực đại vật VTCB Câu 59: Một lắc đơn có chiều dài dây treo l, nặng có khối lượng m mang điện tích q Biết qE εT > εĐ C εĐ > εL > εT D εT > εL > εĐ Câu 79: Nguyên tử hidrô trạng thái dừng mà phát xạ Ở trạng thái electron chuyển động quỹ đạo dừng A P B N C O D L Câu 80: Nội dung chủ yếu thuyết lượng t trực tiếp nói A hình thành vạch quang phổ nguyên tử B tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô C cấu tạo nguyên tử, phân tử D phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử Câu 81: Điều s au sai nói tượng quang điện A Là tượng chiếu ánh sáng làm bật e khỏi bề mặt quang điện B Ánh sáng vùng tử ngoại dễ gây tượng quang điện ánh sáng nhìn thấy C Khi chiếu ánh sáng vào bề m ặt kim loại làm bật e D Kim loại kiềm dễ gây tượng quang điện so với kim loại khác Câu 82: Chọn phát biểu A Chiếu chùm tia tử ngoại vào kẽm tích điện dương kẽm bị dần điện tích dương B Hiện tượng quang điện xảy λ ≥ λ0 ( λ0 giới hạn quang điện) C Trong tế bào quang điện UAK < có dòng quang điện D Các kim loại khác có giới hạn quang điện Câu 83: Khi chiếu chùm tia hồng ngoại vào tích điện âm A Tấm kẽm dần điện tích âm B Tấm kẽm dần điện tích dương C Tấm kẽm trở nên trung hòa điện D Điện tích kẽm không đổi Câu 84: Câu diễn tả nội dung thuyết lượng tử? A Mỗi nguyên tử hay phân tử xạ lượng lần B Vật chất cấu tạo rời rạc từ nguyên tử phân tử C Mỗi nguyên tử xạ loại lượng tử D Mỗi nguyên tử hay phân tử xạ hấp thụ lượng tì phát thu vào lượng tử lượng Câu 85: Chọn câu sai? Khi e hấp thụ photon truyền toàn lượng cho e, lượng dùng để: A Truyền cho e động ban đầu B Cung cấp cho e công thoát A để thắng lực liên kết mặng tinh thể C Đối với e bề mặt cho e động ban đầu cực đại phần lượng cho mạng tinh thể D Truyền lượng cho mạng tinh thể Câu 86: Theo giả thiết Plang lượng A Mọi e B Mọi nguyên tử C Phân tử chất D Mọi chùm sáng đơn sắc Phải số nguyên lần lượng tử lượng Câu 87: Theo thuyết photon Anhxtanh, lượng A photon B photon lượng tử lượng C giảm dần photon xa nguồn D photon không phụ thuộc bước sóng Câu 88: Chiếu ánh sáng có bước sóng 500nm vào bốn tế bào quang điện có katot băng Ca, Na, Xs, Al Hiên tượng quang điện xảy ở? A tế bào B tế bào C tế bào D tế bào Câu 89: Chọn câu sai? A Khi nguyên tử hấp thụ photon chuyển từ mức lượng thấp sang mức lượng Câu 78: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 59 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy cao B Khi nguyên tử phát photon e nhảy từ trạng thái dừng bên vào bên C Khi nguyên tử hấp thụ photon e nhảy từ trạng thái dừng từ bên vào bên D Khi nguyên tử phát photon chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng cao xuống mức lượng thấp Câu 90: Trạng thái dừng A Trạng thái không chuyển động hạt nhân B Trạng thái hạt nhân không dao động C Trạng thái đứng yên củ nguyên tử D trạng thái ổn định hệ thống nguyên tử Câu 91: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguy ên tử Rô-dơ-pho điểm nào? A Mô hình nguyên tử có hạt nhân B Hình dạng quỹ đạo e C Biểu thúc lực hút hạt nhân e D Trạng thái có lượng xác định Câu 92: Khi chiếu chùm tia sáng gồm hai xạ đơn sắc xanh tím vào kính lọc sắc màu đỏ thấy kính lọc sắc có màu A Đỏ B Đen C Xanh D Tím Câu 93: Thủy tinh không màu hấp thụ mạnh A ánh sáng đỏ B ánh sáng nhìn thấy C tia tử ngoại D tia hồng ngoại Chuyên đề 07: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Dưới tác dụng xạ γ, hạt nhân Be phân rã thành hạt 2α Phương trình phản ứng 9 A Be + γ 2α + n B Be + γ 2α+P C Be + γ α+n D Be + γ α+P Câu 2: Chọn câu sai Tần số quay hạt máy xiclôtron A Phụ thuộc vào điện tíc h hạt gia tốc B Phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo C Không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo D Không phụ thuộc vào vận tốc hạt Câu 3: Trong phản ứng hạt nhân, nơtron A không bảo toàn B biến đổi thành phôtôn ngược lại C biến thành proton ngược lại D biến đổi thành nucleon ngược lại + Câu 4: Điều sau nói tia β ? A Hạt β+ có khối lượng với êlectron mang điện tích nguyên tố dương B Tia β+ có tầm bay ngắn so với tia α C Tia β+ có tầm bay ngắn so với tia βD Tia β+ có khả đâm xuyên mạnh, giống tia Rơn ghen Câu 5: Kết luận chất tia phóng xạ không đúng? A Tia α, β, γ có chung chất sóng điện từ có bước sóng khác B Tia α dòng hạt nhân nguyên tử C Tia β dòng hạt mang điện D Tia γ sóng điện từ Câu 6: Phát biểu sau không đúng? A Tia α có khả đâm xuyên mạnh nên đ ược sử dụng để chữa bệnh ung thư B Tia α dòng hạt nhân nguyên tử Hêli He C Tia α ion hóa không khí mạnh D Khi qua điện trường hai tụ điện tia α bị lệch phía âm Câu 7: Tìm phát biểu sai, biết số nguyên tử khối lượng chất phóng xạ ban đầu N m0: A Số nguyên tử phân rã thời gian t: ∆N = N0(1 - 2-t/T) B Hoạt độ phóng xạ thời điểm t: H = λN0e-0,693t C Khối lượng phân rã thời gian t: ∆m = m 0(1 – e-λt) D Số nguyên tử lại sau thời gian t: N = N0.e-0,693t/T Câu 8: Chọn câu sai Tia γ: A Không bị lệch điện trường từ trường B Gây nguy hại thể C Có khả đâm xuyên rât mạnh D Có bước sóng lớn tia Rơnghen Câu 9: Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt tham gia phản ứng A Tăng giảm tuỳ theo phản ứng B Tăng C Được bảo toàn D Giảm Câu 10: Phản ứng nhiệt hạch Câu 1: 9 Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 60 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao B phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ C kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao D phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt Tia phóng xạ β- tính chất sau A Mang điện tích âm B Làm iôn hoá chất khí C Có vận tốc lơn đâm xuyên mạnh D Bị lệch âm xuyên qua tụ điện Câu 12: Phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ không bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn có số nơtrôn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị nguyên tố có số nơtrôn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Câu 13: Định nghĩa sau đơn vị khối lượng nguyên tử u đúng? A u khối lượng nguyên tử cacbon 12 B u khối lượng nguyên tử cacbon C Câu 11: C u khối lượng hạt nhân nguyên tử cabon 12 D u khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon C 12 C Câu 14: Chọn câu sai : nói tia gamma A không nguy hiểm cho người B sóng điện từ có tần số lớn C có khả đâm xuyên mạnh D không mang điện tích Câu 15: Bổ sung vào phần thiếu câu sau: “Một phản ứng hạt nhân thu lượng khối lượng hạt nhân trước phản ứng ……… khối lượng hạt nhân sinh sau phản ứng” A lớn B với (để bảo toàn lượng) C nhỏ D nhỏ lớn Câu 16: Chọn câu trả lời sai: A Hầu hết nguyên tố hỗn hợp nhiều đồng vị B Hidrô có ba đồng vị Hidro thường, Đơteri Triti C Đơtơri kết hợp với Oxi thành nước nặng nguyên liệu công nghiệp nguyên tử D Đơn vị khối lượng nguyên tử khối lượng 1/12 khối lượng hạt nhân cácbon Câu 17: Năng lượng liên kết nuclôn A lớn với hạt nhân trung bình B lớn với hạt nhân nhẹ C lớn với hạt nhân nặng D giống với hạt nhân Câu 18: Chọn câu trả lời sai: Phản ứng nhiệt hạch A xảy nhiệt độ cao (hàng chục, hàng trăm triệu độ) B người thực phản ứng nhiệt hạch dạng kiểm soát C lòng mặt trời sau xảy phản ứng nhiệt hạch D áp dụng để chế tạo bom kinh khí Câu 19: Chọn câu trả lời sai A Các hạt nhân đồng vị có vị trí bảng tuần hoàn B Bán kính hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A C Đơn vị dùng trong hạt nhân D Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn Câu 20: Chọn câu hạt nhân nguyên tử A Lực hấp dẫn liên kết nucleon hạt nhân B Bán kính hạt nhân xem gần bán kính nguyên tử C Khối lượng hạt nhân xem gần khối lượng nguyên tử D nguyên tử gồm hạt proton notron Câu 21: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân tỏa lượng C phản ứng hạt nhân D có hấp thụ nơtron chậm Câu 22: Chọn đáp án nhất? Phản ứng hạt nhân A Sự biến đổi hạt nhân có kèm theo tỏa nhiệt Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 61 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy B Sự phân rã hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền C Sự tương tác hai hạt nhân (hoặc tự hạt nhân) dẫn đến biến đổi chúng thành hạt nhân khác D Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng Câu 23: Phát biểu sau nhất? A Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát tia không nhìn thấy biến đổi thành hạt nhân khác B Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát sóng điện từ C Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát tia α, β, γ D Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron Câu 24: Chọn câu Lực hạt nhân là: A Lực liên prôtôn B Lực hấp dẫn prôton notron C Lực liên nuclon D Lực tĩnh điện Câu 25: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn A khối lượng B số nuclôn C số nơtrôn (nơtron) D số prôtôn Câu 26: Chọn câu Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A thường xảy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ B thành hai hạt nhân nhẹ hơn, hấp thụ nơtron C thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtrôn, sau hấp thụ nơtrôn chậm D thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy cách tự phát Câu 27: Chọn câu trả lời sai A Trong chân không hay không khí tia γ chuyển động nhanh ánh sáng B Có ba loại tia phóng xạ là: tia α; tia β, tia γ C Tia β ion hoá yếu xuyên sâu vào môi trường mạnh tia α D Tia α có tính ion hoá mạnh không xuyên sâu vào môi trường vật chất Câu 28: Điều khảng định nà o sau nói β+? A Tia β+ có khả đâm xuyên mạnh, giống tia gama B Hạt β+ có khối lượng với êlectrron mang điện tích nguyên tố dương C Tia β+ có tầm bay ngắn so với tia α D Tia β+ có khả đâm xuyên mạnh, giống tia rơn ghen (tia X) Câu 29: Để so sánh độ bền vững hai hạt nhân ta dựa vào đại lượng A Năng lượng liên kết hạt nhân B Số khối A hạt nhân C Độ hụt khối hạt nhân D Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Câu 30: Phát biểu sau không đúng? A Hạt β+ hạt β- phóng từ đồng vị phóng xạ B Hạt β+ hạt β- phóng có vận tốc (gần vận tốc ánh sáng) C Khi qua điện trường hai tụ hạt β+ hạt β- bị lệch hai phía khác D Hạt β+ hạt β- có khối lượng Câu 31: Phát biểu sau ĐÚNG Đồng vị nguyên tử mà A hạt nhân chúng có số khối A B hạt nhân chúng có số prôtôn nhau, số nơtron khác C hạt nhân chúng có số nơtron nhau, số prôtôn khác D hạt nhân chúng có khối lượng Câu 32: Phóng xạ β- A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân toả lượng C phản ứng hạt nhân không thu không toả lượng D giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn nguyên tử Câu 33: Sự giống tia α, β γ là: A Đều tia phóng xạ, không nhìn thấy được, phát từ chất phóng xạ B Vận tốc truyền chân không hay không khí c = 3.10 m.s C Trong điện trường hay từ trường không bị lệch hướng Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 62 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy D Khả ion hóa chất khí đâm xuyên mạnh Khi hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia α tia β- hạt nhân nguyê n tử biến đổi A Số khối tăng 4, số prôtôn giảm B Số khối giảm 2, số prôtôn giảm C Số khối giảm 4, số prôtôn giảm D Số khối tăng 2, số prôtôn giảm Câu 35: Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính riêng cho hạt nhân B cặp prôtôn - prôtôn C tính cho nuclôn D cặp prôtôn - nơtrôn (nơtron) Câu 36: Một hạt nhân mẹ có số khối A, đứng yên phân rã phóng xạ α (bỏ qua xạ γ) Vận tốc hạt nhân B có độ lớn v Vật độ lớn vận tốc hạt α A A )v )v A vα = ( − 1)v B vα = ( C vα = (1 − )v D vα = ( A+4 A−4 Câu 37: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 38: Điều sau sai nói tượng phóng xạ A Hiện tượng phóng xạ trường hợp riêng phản ứng hạt nhân B Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ C Hiện tượng phóng xạ nguyên nhân bên hạt nhân gây D Hiện tượng phóng xạ chất xảy nhanh cung cấp cho nhiệt độ cao Câu 39: Chọn câu A Khối lượng proton khối lượng nôtron B Trong hạt nhân số nơtron lớn số proton C Năng lượng liên kết lớn độ hụt khối lớn D khối lượng nguyên tử tổng khối lượng nuclon Câu 40: Chọn câu A Nơtrinô có khối lượng xáp xỉ khối lượng notron B Nơtrinô xuất trình phóng xạ C Nơtrinô xuất phóng xạ β D Nơtrinô hạt có điện tích Câu 41: Trong vật lý hạt nhân không dùng đơn vị đo khối lượng sau đây: A kg B MeV C Đơn vị khối lượng nguyên tử(u) D Đơn vị eV/c2 Câu 42: Điều sau sai nói tia βA Hạt β- thực chất hạt electron B Tia β- xuyên qua môt chì dày cỡ cm C Iôn hoá chất khí D Trong điện trường, tia β- bị lệch phía dương tụ điện lệch nhiều so với tia α Câu 43: Chọn câu trả lời sai A Tia α bao gồm nguyên tử hêli B Tia γ có chất sóng điện từ C Phóng xạ tượng hạt nhân tự động phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác D Tia β ion hoá mội trường yếu h ơn tia α Câu 44: Chọn câu sai nói tia anpha A Mang điện tích dương +2e, bị lệch điện trường B Có tính đâm xuyên yếu C Có tính đâm xuyên mạnh, vận tốc gần vận tốc ánh sáng D Có khả ion hóa chất khí Câu 45: Hiện tượng phóng xạ tượng: A đặt biệt phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 34: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 63 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy B hạt nhân phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác bị kích thích C hạt vỡ thành hai hay nhiều mảnh bị nơtrôn nhiệt bắn vào D hạt nhân biến thành hạt nhân khác hấp thụ nơtron phát tia β, α γ Câu 46: Kết luận không đúng? A Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu chất phóng xạ B Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ C Độ phóng xạ phụ thuộc vào chất chất phóng xạ, tỉ lệ thuận với số nguyên tử chất phóng xạ D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật quy định hàm số mũ Câu 47: Tia phóng xạ đâm xuyên tốt là: A Tia γ, tia β B tia α C tia β, α D Tia γ Câu 48: Chọn câu sai nói tia γ A Không mang điện tích B Có chất tia X C Có khả đâm xuyên lớn D Có vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng Câu 49: Câu sau nói phóng xạ A Là phản ứng thu lượng B phụ thuộc vào tác động bên C Tổng khối lượng hạt nhân tạo thành có khối lượng bé khối lượng hạt nhân mẹ D Là dạng phản ứng hạt nhân kích thích Câu 50: Chọn câu Trong máy xiclôtron, ion tăng tốc A Từ trường không đổi B Điện trường biến đổi tuần hoàn hai cực D C Điện trường không đổi D Từ trường b đổi tuần hoàn bên cực D Câu 51: Hạt nhân nguyên tử A có độ hụt khối lớn khối lượng hạt nhân lớn khối lượng nuclôn B có độ hụt khối lớn dễ bị phá vỡ C có lượng liên kết lớn độ hụt khối nhỏ D có lượng liên kết riêng lớn bền Câu 52: Trong phóng xạ γ hạt nhân A Không thay đổi bảng phân loại tuần hoàn B Lùi ô bảng phân loại tuần hoàn C Tiến hai ô bảng phân loại tuần hoàn D Tiến ô bảng phân loại tuần hoàn Câu 53: Chọn câu trả lời sai A Nơtrinô xuất trọng phân rã phóng xạ α B Nơtrinô hạt điện tích C Nơtrinô hạt sơ cấp D Nơtrinô xuất trọng phân rã phóng xạ β Câu 54: Hạt nhân có lượng liên kết lớn A dễ phá vỡ B bền vững C Độ hụt khối lớn D Độ hụt khối bé Câu 55: Trong phóng xạ α hạt nhân A lùi hai ô bảng phân loại tuần hoàn B tiến ô bảng phân loại tuần hoàn C lùi ô bảng phân loại tuần hoàn D tiến hai ô bảng phân loại tuần hoàn Câu 56: Chu kì bán rã chat phóng xạ thời gian sau A Hiện tượng phóng xạ lập lại cũ B ½ số hạt nhân phóng xạ bị phân rã C Độ phóng xạ tăng gấp lần D Khối lượng chất phóng xạ tăng lên gấp hai lần khối lượng đầu Câu 57: Chọn câu A Trong ion đơn nguyên tử số proton số electron B Trong nguyên tử trung hoà điên số proton số e lớp vỏ C Lực hạt nh ân có bán kính tác dụng bán kính nguyên tử D Trong hạt nhân nguyên tử số proton số nơtron Câu 58: Chọn câu trả lời nhất: Trong phản ứng hạt nhân định luật bảo toàn khối lượng, hạt nhân nguyên tố khác có: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 64 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy A khối lượng hạt khác C độ hụt khối khác Câu 59: B điện tích khác D số khối khác Chọn câu Sai Phản ứng dây chuyền A xảy số nơtron trung bình nhận sau phân hạch lớn B kiểm soát C phản ứng phân hạch liên tiếp xảy D xảy số nơtron trung bình nhận sau mối phân hạch Câu 60: Phát biểu sau đúng? A Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát sóng điện từ B Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron C Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát tia α, β, γ D Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát tia không nhìn thấy biến đổi thành hạt nhân khác Câu 61: Chọn câu Đúng Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A thường xảy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng B thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ ntrron chậm C Thành hai hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron D Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy cách tự phát Câu 62: Người ta kiểm soát phản ứng dây chuyền cách A Làm chậm nơtron than chì B Làm chậm nơ tron nước nặng C Hấp thụ nơtron chậm than h Cadimir D Làm chậm nơtron urani Câu 63: Chọn câu sai A Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ lại phần tám B Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ bị phân rã ba phần tư C Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ lại phần tư D Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ lại phần chín Câu 64: Các tia có chất A Tia âm cực tia Rơnghen B Tia α tia hồng ngoại C Tia α tia âm cực D Tia γ tia tử ngoại 40 29 Câu 65: So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 20 Ca có nhiều A nơtrôn 12 prôtôn B 11 nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn prôtôn Câu 66: Chọn câu sai: A Tia phóng xạ qua từ trường không bị lệch tia γ B Tia β có hai loại β+ βC Phóng xạ tượng mà hạt nhân phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác D Khi vào từ trường tia anpha beta bị lệch hai phía khác Câu 67: Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ C Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất D Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 68: Chọn câu sai nói tia β A Làm ion hóa chất khí yếu so với tia α B Mang điện tích âm C Có vận tốc gần vận tốc ánh sáng D Có chất tia X Câu 69: Chọn câu Trong phóng xạ γ hạt nhân A Lùi hai ô bảng phân bảng tuần hoàn B Tiến hai ô bảng phân bảng tuần hoàn C Không thay đổi vị trí bảng tuần hoàn D Tiến ô bảng phân bảng tuần hoàn Câu 70: Phát biểu sau sai nói lực hạt nhân? A Lực hạt nhân loại lực tương tác mạnh loại lực biết Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 65 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy B Lực hạt nhân có tính bão hoà C Lực hạt nhân có chất lực điện, hạt nhân prôtôn mang điện dương D Lực hạt nhân loại lực trao đổi Câu 71: Tỉ số bán kính hạt nhân r1/r2 = Tỉ số lượng liên kết hạt nhân xấp xỉ xem lượng liên kết riêng hạt nhân nhau? A ΔE1/ΔE2 = B ΔE1/ΔE2 = 0,5 C ΔE1/ΔE2 = 0,125 D ΔE1/ΔE2 = Câu 72: Chọn câu sai: A Tổng điện tích hạt hai vế phương trình phản ứng hạt nhân B Trong phản ứng hạt nhân số nuclon bảo toàn nên khối lượng nuclon bão toàn C Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân, làm thay đổi hạt nhân nguyên tử nguyên tố phóng xạ D Sự phóng xạ tượng xảy tự nhiên, không chịu tác động điều kiện bên Câu 73: Câu sai nói ứng dụng lượng hạt nhân: A Làm động máy bay B Chế tạo tàu ngầm nguyên tử C Chế tạo bom nguyên tử D Xây dựng nhà máy điện nguyên tử Câu 74: Có thể tăng số phân rã λ đồng vị phóng xạ cách nào? A Hiện ta cách làm thay đổi số phân rã phóng xạ B Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh C Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh D Đốt nóng nguồn phóng xạ A A Câu 75: Một hạt nhân Z X sau phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Z +1 Y Đó phóng xạ A Phát hạt α B Phát βC Phát γ D Phát β+ Câu 76: Hạt nhân A có khối lượng mA đứng yên phân rã thành hạt nhân B hạt α có khối lượng mB mα có vận tốc vB vα Khẳng định sau nói hướng trị số vận tốc hạt sau phản ứng A Cùng phương, chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng B Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng C Cùng phương, chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng D Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng Câu 77: Trong phân rã β+ electrôn phát có A hạt nơtrinô B hạt α C hạt nơtrôn D hạt prôtôn Câu 78: Bức xạ sau có bước sóng nhỏ A Tia hồng ngoại B Tia γ C Tia tử ngoại D Tia X Câu 79: Phản ứng nhiệt hạch A tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng D nguồn gốc lượng Mặt Trời Câu 80: Sự giống tia α, β γ A Trong điện trường hay từ trường không bị lệch hướng B Vận tốc truyền chân không c=3.108m/s C tia phóng xạ, không nhìn thấy được, phát từ chất phóng xạ D Khả ion hoá chất khí đâm xuyên mạnh Câu 81: Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclôn tương ứng A X, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔE X, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A X, Y, Z B Y, X, Z C Y, Z, X D Z, X, Y Câu 82: Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn A Plodi B Radi C Xesi D Heli Câu 83: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 66 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy A N0 B C D Câu 84: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ A B C D Câu 85: Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 86: Chọn câu sai câu sau: A Tia β- gồm hạt có khối lượng với electron mang điện tích nguyên tố dương B Tia β- gồm electron nên phóng từ hạt nhân C Tia α gồm hạt nhân nguyên tử Hêli D Tia α lệch điện trường tia β Câu 87: Phát biểu sau đúng? A Năng lượng liên kết toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B Năng lượng liên kết lượng toàn phần nguyên tử tính trung bình số nuclôn C Năng lượng liên kết lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử D Năng lượng liên kết lượng tỏa nuclôn liên kết với tạo thành hạt nhân Câu 88: Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn nào? A Bảo toàn điện tích, khối lượng, lượng B Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng, khối lượng C Bảo toàn điện tích, khối lượng, động lượng, D Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng, lượng toàn phần Câu 89: Phản ứng phân hạch U235 dùng lò phản ứng hạt nhân bom nguyên tử Tìm khác biệt lò phản ứng bom nguyên tử A Trong lò phản ứng số nơtron gây phản ứng phân hạch khống chế B Số nơtron giải phóng phản ứng phân hạch bom nguyên tử nhiều lò phản ứng C Năng lượng trung bình nguyên tử urani giải phóng bom nguyên tử nhiều hơn lò phản ứng D Trong lò phản ứng số nơtron cần để gây phản ứng phân hạch nhỏ bom nguyên tử Câu 90: Chọn phat biểu sai Lực hạt nhân loại lực : A Liên kết nuclôn hạt nhân với B Là lọai lực mạnh lọai lực biết C Có bán kính tác dụng ngắn khoảng 10-15 m D Là lực trao đổi hạt piôn Câu 91: Phát biểu sau đúng? A Lực gây phóng xạ hạt nhân lực tương tác điện (lực Coulomb) B Phóng xạ hạt nhân dạng phản ứng hạt nhân tỏa lượng C Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên áp suất, nhiệt độ, D Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng bảo toàn Câu 92: Khác biệt quan trọng tia γ tia α β tia γ: A làm mờ phim ảnh B khả xuyên thấu C xạ điện từ D làm phát huỳnh quang 235 95 Câu 93: Một phản ứng phân hạch Urani ( 92 U ) sinh hạt nhân môlipđen ( 42 Mo) 139 Lantan ( 57 La), đồng thời có kèm theo số hạt nơtrôn electrôn Hỏi có hạt nơtrôn electrôn tạo ra? A Tạo ra: nơtrôn electrôn B Tạo ra: nơtrôn electrôn C Tạo ra: nơtrôn electrôn D Tạo ra: nơtrôn electrôn Câu 94: Phát biểu sai nói độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)? Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 67 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy A Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ p hụ thuộc nhiệt độ lượng chất B Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ C Với lượng chất phóng xạ xác định độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử lượng chất D Đơn vị đo độ phóng xạ becơren Câu 95: Tìm phát biểu sai phản ứng hạt nhân A Phản ứng hạt nhân trình biến đổi tương tác dẫn đén biến đổi hạt nhân nguyên tử B Phóng xạ trường hợp riêng phản ứng hạt nhân mà hạt nhân mẹ A biến đổi thành hạt nhân B hạt α β C Các phản ứng hạt nhân xảy lò phản ứng, máy gia tốc, không xảy tự nhiên D Trong phương trình phản ứng hạt nhân: A + B → C + D A, B, C, D hạt nhân hay hạt p, n, e-… Câu 96: Trong phóng xạ β- hạt prôtôn biến đổi theo phương trình đây? A p n+e++v B p n+e+ C p n+e-+v D n p+e- Câu 97: số phóng xạ A Số hạt nhân phóng xạ đơn vị thời gian B Là số nguyên tử phóng xạ đơn vị thời gian C Bằng tỉ số số nguyên tử phóng xạ tổng số nguyên tử có chất D Tỉ lệ nghịch với chu kì bán rã T Câu 98: Chọn câu sai: tia anpha (α) A tia anpha bị lệch phía cực âm tụ điện B Tia anpha thực chất hạt nhân nguyên tử Hêli C Khi không khí, tia anpha làm ion hoá không khí dần lượng D Tia anpha phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 99: Cơ chế phân rã phóng xạ β- A pôzitrôn có sẵn hạt nhân bị phát B prôtôn hạt nhân phóng pôzitrôn hạt khác để chuyển thành nơtrôn C phần lượng liên kết hạt nhân chuyển hóa thành pôzitrôn D êlectrôn nguyên tử bị hạt nhân hấp thụ, đồng thời nguyên tử phát pôzitrôn Câu 100: Chọn câu sai Lý việc tìm cách thay lượng phân hạch lượng nhiệt hạch là: A Phản ứng nhiệt hạch dễ tạo phản ứng phân hạch B Tính đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng nhiều phản ứng phân hạch C Nguyên liệu phản ứng nhiệt hạch có nhiều thiên nhiên D Năng lượng nhiệt hạch lượng phân hạch Câu 101: Chọn câu phát biểu : A Có thể thay đổi độ phóng xạ yếu tố hóa, lý môi trường bên B Độ phóng xạ phụ thuộc vào chất chất phóng xạ C Độ phóng xạ lớn khối lượng chất phóng xạ lớn D Chỉ có chu kỳ bán rã phụ thuộc độ phóng xạ Câu 102: Phát biểu sau đúng? A lượng liên kết toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B Năng lượng liên kết lượng toàn phần nguyên tử tính trung bình số nuclôn C Năng lượng liên kết lượng liên kết êlectron hạt nhân nguyên tử D Năng lượng liên kết hạt nhân lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách nuclôn Câu 103: Tìm phát biểu sai định luật phóng xạ A Một Bq phân rã 1s B Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu, đo số phân rã 1s C 1Ci = 3,7.1010Bq xấp xỉ độ phóng xạ mol Ra D Đồ thị H(t) giống N(t) chúng giảm theo theo thời gian với quy luật Câu 104: Một phản ứng hạt nhân tỏa lượng nếu: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 68 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy A tổng khối lượng (nghỉ) hạt nhân trước phản ứng nhỏ hạt sau phản ứng B tổng số nuclôn hạt nhân trước phản ứng lớn hạt nhân sau phản ứng C tổng khối lượng (nghỉ) hạt nhân trước phản ứng lớn hạt sau phản ứng D tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng lớn hạt nhân sau ph ản ứng Câu 105: Kết luận không đúng? A Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu chất phóng xạ B Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ C Độ phóng xạ phụ thuộc vào chất phóng xạ, tỉ lệ thuận với số nguyên tử chất phóng xạ D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật hàm số mũ Câu 106: Điều sau sai nói tia α A Tia α thực chất hạt nhân nguyên tử Hêli B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia α bị lệch phía âm tụ điện C Tia α phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng D Khi qua không khí, tia α làm iôn hóa không khí dần lượng Câu 107: Muốn phát xạ từ chất phóng xạ thiên nhiên cần phải kích thích A Chùm tia giàu tia tử ngoại B Tự xảy C Tia X D Tia Rơnghen Câu 108: Phát biểu sau không đúng? A Hạt β+và hạt β- phóng từ đồng vị phóng xạ B hạt β+ hạt β- phóng có vận tốc (gần vận tốc ánh sáng) C Khi qua điện trường hai tụ hạt β+ hạt β- bị lệch hai phía khác D Hạt β+ hạt β- có khối lượng Câu 109: Khi nói tia α, phát biểu sau sai? A Khi không khí, tia α làm ion hóa không khí dần lượng B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia α bị lệch phía âm tụ điện C Tia α dòng hạt nhân heli ( He ) D Tia α phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s Câu 110: Công thức công thức tính độ phóng xạ? t dN ( t ) dN ( t ) − A H ( t ) = B H ( t ) = − C H ( t ) = λN ( t ) D H = H T (t) dt dt Câu 111: Chọn câu sai A Phản ứng hạt nhân dây chuyền thực lò phản ứng hạt nhân B Trong lò phản ứng hạt nhân có điều khiển đẻ đảm bảo cho hệ số nhân nơtron lớn C Lò phản ứng hạt nhân có nhiên liệu (urani) dã giầu đặt xen kẽ chất làm chận nơtron D Có ống tải nhiệt làm lạnh để truyền lượng lò chạy tua bin Câu 112: Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng m B hạt α có khối lượng mα Tỉ số động hạt nhân B động hạt α sau phân rã mα mα mB mB ) ) A B ( C D ( mB mB mα mα Câu 113: Điều kiện để phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy là: A phải làm chậm nơtrôn B phải tăng tốc cho nơtrôn C hệ số nhân nơtrôn s ≤ D Khối lượng U235 phải lớn khối lượng tới hạn Câu 114: Chọn câu Sai A Nguồn gốc lượng mặt trời chuỗi liên tiếp phản ứng nhiệt hạch xảy B Nguồn nhiên liệu để thực phản ứng nhiệt hạch rễ kiếm, đơteri triti có sẵn núi cao C Trên trái đất người thực phản ứng nhiệt hạch: bom gọi bom H D phản ứng nhiệt hạch có ưu điểm lớn toả lượng lớn bảo vệ môi trường tốt chất thải sạch, không gây ô nhiễm môi trường Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 69 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy Câu 115: Tìm phát biểu sai, biết số nguyên tử khối lượng chất phóng xạ ban đầu N m0: A Số nguyên tử lại sau thời gian t: N = N0.e-0,693t/T B Khối lượng phân rã thời gian t: ∆m = m0(1 – e-λt) C Hoạt độ phóng xạ thời điểm t: H = λN0e-0,693t D Số nguyên tử phân rã thời gian t: ∆N = N0(1 - 2- t/T) Câu 116: Chọn câu Sai A Xét lượng toả đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch toả lượng lớn nhiều phản B Xét lượng toả đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch toả lượng bé nhiều phản C Phản ứng nhiệt hạch phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng D Phản ứng xảy nhiệt độ cao (hàng trăm triệu độ) nên gọi phản ứng nhiệt hạch Câu 117: Hạt nhân hêli ( He) có lượng liên kết 28,4MeV; hạt nhân liti ( Li) có lượng liên kết 39,2MeV; hạt nhân đơtêri ( 21 D) có lượng liên kết 2,24MeV Hãy theo thứ tự tăng dần tính bền vững ba hạt nhân A liti, hêli, đơtêri B đơtêri, hêli, liti C hêli, liti, đơtêri D đơtêri, liti, hêli Câu 118: Tìm phát biểu sai phản ứng nhiệt hạch: A Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân hơ n toả lượng B Mỗi phản ứng kết hợp toả lượng bé phản ứng phân hạch, tính theo khối lượng nhiên liệu phản ứng kết hợp toả lượng nhiều C Phản ứng kết hợp toả lượng nhiều, làm nóng môi trường xung quanh nên gọi phản ứng nhiệt hạch D Bom H ứng dụng phản ứng nhiệt hạch dạng phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát Câu 119: Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ β, có bảo toàn điện tí ch nên số prôtôn bảo toàn B Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prôtôn khác C Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác D Trong phóng xạ α, hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ Câu 120: Phát biểu sau đúng? A Năng lượng liên kết lượng liên kết nuclon với tạo thành hạt nhân B Năng lượng liên kết lượng toàn phần nguyên tử tính trung bình số nuclon C Năng lượng liên kết toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ D Năng lượng liên kết lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử Câu 121: Chọn câu sai: A Bản chất Tia α hạt nhân nguyên tử Heli B Tia gamma sóng điện từ có lượng cao C Tia β- không hạt nhân phát mang điện âm D Tia α mang điện tích dương, bị lệch phía cực âm 210 Câu 122: Hạt nhân 84 Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A nhỏ động hạt nhân B lớn động hạt nhân C nhỏ động hạt nhân D động hạt nhân A A Câu 123: Hạt nhân Z X phóng xạ biến thành hạt nhân Z Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, 2 Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ A1 Z1 X có chu kì bán rã T Ban đầu có A1 khối lượng chất Z X, sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A2 A1 A1 A2 A B C D A1 A2 A2 A1 Câu 124: Tính chất sau tính chất chung tia α, β, γ Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 70 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 Thầy Lê Trọng Duy A Có khả iôn hóa không khí C Bị lệch điện trường từ trường B Có mang lượng D Có tác dụng lên phim ảnh Câu 125: Xét phản ứng: A > B + α Hạt nhân mẹ đứng yên, hạt nhân hạt α có khối lượng vận tốc vB, mB vα, mα Tỉ số vB vα A mα/2mB B mB/mα C mα/mB D mB /2mα Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 71 - [...]... tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy mlS 0 ml 2 S 0 mg 2 S 0 mlS 02 B E = C D E = E = 2g 2g 2 2l 2 2l Câu 122: Phù kế nổi trong mặt chất lỏng, khối lượng m, diện tích phần ống của phù kế là S, khối lượng riêng của chất lỏng là ρ Phù kế dđđh trong chất lỏng với tần số góc là m mg ρS ρgS A B C D ρgS ρS mg m Câu 123: Chọn phát biếu sai? Trong dđ của vật. .. lan truyền thì mang theo năng lượng Câu 77: Nếu lực đàn hồi xuất hiện khi có biến dạng nén giãn thì môi trường truyền là Câu 65: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 17 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy A sóng ngang C sóng dọc Câu 78: B cả sóng ngang và sóng dọc... Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 12 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy Câu 16: Sóng ngang là sóng có phương dao động A trùng với phương truyền sóng C vuông góc với phương truyền sóng B nằm ngang D thẳng đứng Câu 17: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? A Sóng âm trong không khí là sóng... lỏng, tồn tại các điểm dao động be Câu 27: Sóng dọc truyền được trong các môi trường A rắn, lỏng B khí, rắn C lỏng và khí D rắn, lỏng, khí Câu 28: chọn phát biểu đúng trong các lời phát biểu dưới đây: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 13 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy... tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 11 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy D trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha Câu 4: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì A tần số của nó không thay đổi B bước sóng của nó không thay đổi C chu kì của nó giảm D chu kì của nó tăng Câu 5: Kết luận nào sau đây là sai... C D Cuộn thuần cảm L Câu 32: Chọn câu trả lời sai Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp A Là P = RI2 B Là công suất tức thời C Là P = UIcosφ D Là công suất trung bình trong một chu kì Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 22 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ... Biểu diễn tần số cộng hưởng theo f1, f2: A f1 f 2 B f1 − f 2 C (f1+f2)/2 D 2f1f2/(f1+f2) Câu 54: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 25 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy Câu 66: Dung kháng của một mạch điện R – L – C mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng... nhưng ngược pha D Dòng điện cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 99: Để làm giảm dung kháng của một tụ điện phẳng không khí mắc vào một mạch điện xoay chiều Câu 90: Word hóa: Trần Văn Hậu - Trường THPT U Minh Thượng - Kiên Giang (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 28 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy ta sử dụng cách nào... tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 31 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy Câu 11: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 4 lần thì tần số dao động của mạch A Tăng 2 lần B Giảm 2 lần C Không đổi D Tăng 4 lần Câu 12: Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì... Trang - 19 - Tuyền tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH - CĐ 2014 của Thầy Lê Trọng Duy A điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch B điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch C trong mạch có cộng hưởng điện D điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch Câu 3: Đặt một điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 789 câu hỏi trắc nghiệm vật lý luyện thi đại học, 789 câu hỏi trắc nghiệm vật lý luyện thi đại học, 789 câu hỏi trắc nghiệm vật lý luyện thi đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay