Đối sánh chương trình Kỹ thuật Chế tạo với đề cương CDIO: Khảo sát ITU

12 180 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 04:17

Đối sánh chương trình Kỹ thuật Chế tạo với đề cương CDIO: Khảo sát ITU Trần Nguyễn Hoài An, Nguyễn Hữu Lộc, Phan Thị Mai Hà, Lưu Thanh Tùng, Trần Sĩ Hoài Trung nhóm CDIO Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp HCM Tóm tắt: Bài báo trình bày kết đối sánh hoạt động giảng dạy kiến thức kỹ mềm cho sinh viên dựa theo đề cương CDIO Hoạt động giảng dạy phân thành dạng gồm: Giới thiệu (Introduce), Dạy (Teach) Sử dụng (Utilize) tùy thuộc vào thời lượng, nội dung mối quan hệ chủ đề với mục tiêu môn học, phân loại tập hình thức đánh giá 65 môn học thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo (KTCT) khảo sát với giảng viên trực tiếp giảng dạy chủ nhiệm môn học Kết khảo sát cho thấy hầu hết kỹ đề cương CDIO giới thiệu hay giảng dạy cho sinh viên, nhiên tần suất giảng dạy chưa nhiều, hiệu chưa cao trình tự giảng dạy kỹ chưa hợp lý Cụ thể vài kỹ giới thiệu (I) nhiều lần không giảng dạy (T), vài kỹ mà xã hội cần đến hay nhu cầu sinh viên sử dụng kỹ công việc (U) không giảng dạy (T) Kết khảo sát ITU xem lại cách toàn diện việc trang bị kỹ giảng viên cho sinh viên dựa vào đề cương CDIO nhằm xếp lại cách hợp lý kế hoạch giảng dạy tần suất giảng dạy, giới thiệu sử dụng kỹ chương trình đào tạo chuyên ngành KTCT Từ khóa: Đề cương CDIO; Khái niệm I, T, U ITU index Giới thiệu Chương trình đào tạo kỹ sư ngày cung cấp kiến thức chuyên môn mà giúp cho sinh viên phát triển kỹ phát huy hết lực thân để chế tạo vận hành hệ thống kỹ thuật môi trường đại ngày Chương trình bắt nguồn từ trường đại học: trường Thuỵ điển: Chalmers University of Technology (Göteborg), Royal Institute of Technology (Stockholm), Linköping University (Linköping) trường Mỹ Massachusetts Institute of Technology Cho tới chương trình mở rộng 50 trường đại học 25 Quốc gia Và lần triển khai cho chương trình Kỹ thuật Chế tạo Khoa Cơ Khí, Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam Mục tiêu báo đối sánh hoạt động giảng dạy kiến thức kỹ cho sinh viên với đề cương CDIO Từ làm sở để xây dựng lại cấu trúc nội dung chương trình đào tạo đáp ứng đề cương tiêu chuẩn CDIO Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-1/1 Bài báo bắt đầu với việc giới thiệu ngắn gọn đề cương CDIO Tiếp đến trình bày cách thực khảo sát kết khảo sát ITU tất môn học chương trình KTCT dựa theo đề cương CDIO Sau phân tích số lần giảng dạy phân phối giảng dạy kỹ chương trình đào tạo Đây giai đoạn trình thiết kế lại chương trình đào tạo tích hợp Đề cương CDIO [1] Sản phẩm chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO đề cương CDIO Một đề cương CDIO đầy đủ bao gồm cấp độ bao gồm kiến thức sở kỹ thuật, kỹ thái độ cần có cho kỹ sư ngày Hình mô tả đề cương CDIO cấp độ với phần gồm : kiến thức lập luận kỹ thuật, kỹ tố chất cá nhân, kỹ làm việc nhóm giao tiếp hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành bối cảnh doanh nghiệp xã hội Ở phần đề cương Kỹ chuyên môn tố chất cá nhân yêu cầu cần có kỹ sư ngày Lập luận kỹ thuật giải vấn đề (2.1), Thực nghiệm khám phá tri thức (2.2), Suy nghĩ cách có hệ thống (2.3), Kỹ thái độ cá nhân (2.4) Kỹ thái độ chuyên nghiệp (2.5) đề cương CDIO cấp độ Mục 2.1 Lập luận kỹ thuật giải vấn đề chia thành nhiều mục con: Nhận dạng xác định vấn đề kỹ thuật (2.1.1), Mô hình hóa vấn đề (2.1.2), Ứớc lượng phân tích định tính vấn đề (2.1.3), Phân tích yếu tố ngẫu nhiên (2.1.4) Kết luận vấn đề đặt (2.1.5) đề cương CDIO cấp độ phần Đề cương CDIO hữu ích xây dựng lại chương trình đào tạo, cụ thể việc xây dựng chuẩn đầu cho chuyên ngành kỹ thuật [5] khảo sát thực trạng giảng dạy giảng viên kỹ Phần báo trình bày phương pháp khảo sát thực trạng giảng dạy giảng viên thông qua khái niệm I, T, U C-1/2 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 I KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN KỸ THUẬT 1.1 KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN 1.2 KIẾN THỨC NỀN TẢNG KỸ THUẬT CƠ SỞ 1.3 KIẾN THỨC NỀN TẢNG KỸ THUẬT CHUYÊN NGHANH 1.4 KIỀN THỨC HỖ TRỢ KHÁC II KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN VÀ TỐ CHẤT CÁ NHÂN 2.1 LẬP LUẬN KỸ THUẬT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1.1 Nhận dạng xác định vấn đề kỹ thuật 2.1.2 Mô hình hóa vấn đề 2.1.3 Ước lượng phân tích định tính vấn đề 2.1.4 Phân tích yếu tố ngẫu nhiên 2.1.5 Kết luận vấn đề đặt 2.2 THỰC NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC 2.2.1 Lập giả thuyết khả xảy 2.2.2 Tìm hiểu thông tin qua sách, internet 2.2.3 Khảo sát từ thực nghiệm 2.2.4 Kiểm định giả thuyết đưa ra, chứng minh 2.3 SUY NGHĨ MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG 2.3.1 Nhìn tổng thể vấn đề 2.3.2 Xác định vấn đề phát sinh tương tác hệ thống 2.3.3 Sắp xếp xác định yếu tố trọng tâm 2.3.4 Phân tích ưu nhược điểm chọn giải pháp cân 2.4 KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CÁ NHÂN 2.4.1.Chủ động sẵn sàng chấp nhận rủi ro: 3.0 2.4.2 Có tính kiên trì linh hoạt 2.4.3 Có khả tư sáng tạo 2.4.4 Có khả tư đánh giá 2.4.5 Khả nhận biết khả năng, đặc điểm tính cách kiến thức 2.4.6 Ham tìm hiểu khả học tập suốt đời 2.4.7 Biết cách quản lý nguồn lực thời gian 2.5 CÁC KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP 2.5.1 Thể đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc có trách nhiệm 2.5.2 Có thái độ hành xử chuyên nghiệp 2.5.3 Chủ động lên kế hoạch cho nghề nghiệp 2.5.4 Luôn cập nhật thông tin lĩnh vực kỹ thuật III KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM VÀ GIAO TIẾP 3.1 LÀM VIỆC THEO NHÓM 3.1.1 Thành lập nhóm 3.1.2 Tổ chức hoạt động nhóm 3.1.3 Phát triển nhóm 3.1.4 Lãnh đạo nhóm 3.1.5 Kỹ thuật làm việc nhóm 3.2 GIAO TIẾP 3.2.1 Chiến lược giao tiếp 3.2.2 Cấu trúc giao tiếp 3.2.3 Giao tiếp bằng văn 3.2.4 Giao tiếp đa phương tiện 3.2.5 Giao tiếp đồ họa 3.2.6 Thuyết trình cử giao tiếp 3.3 GIAO TIẾP BẰNG NGOẠI NGỮ 3.3.1 Tiếng Anh 3.3.2 Các ngôn ngữ khác IV HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI 4.1 BỐI CẢNH BÊN NGOÀI XÃ HỘI 4.1.1 Vai trò trách nhiệm người kỹ sư xã hội 4.1.2 Nhận thức lợi ích mang lại việc ứng dụng khoa học kỹ thuật 4.1.3 Các quy tắc xã hội kỹ thuật 4.1.4 Kiến thức pháp luật, lịch sử văn hóa 4.1.5 Các vấn đề mang tính thời 4.1.6 Phát triển viễn cảnh toàn cầu 4.2 BỐI CẢNH KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 4.2.1 Tôn trọng đa dạng văn hóa doanh nghiệp: 4.2.2 Chiến lược, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh: 4.2.3 Có đầu óc thương mại hóa kỹ thuật: 4.2.4 Khả thích ứng môi trường làm việc khác 4.3 HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG (Conceive) 4.3.1 Thiết lập mục tiêu yêu cầu hệ thống 4.3.2 Xác định chức năng, khái niệm cấu trúc hệ thống 4.3.3 Mô hình hóa hệ thống đảm bảo mục tiêu đạt 4.3.4 Quản lý đề án 4.4 THIẾT KẾ (Design) 4.4.1.Quy trình thiết kế 4.4.2.Các giai đoạn trình thiết kế phương pháp tiếp cận 4.4.3.Vận dụng kiến thức thiết kế 4.4.4.Thiết kế chuyên ngành 4.4.5.Thiết kế đa lĩnh vực 4.4.6.Thiết kế đa mục tiêu 4.5 TRIỂN KHAI (Implement) 4.5.1 Lập kế hoạch trình triển khai 4.5.2 Qui trình chế tạo lắp rắp 4.5.3 Qui trình triển khai hệ thống điều khiển 4.5.4 Tích hợp phần phần điều khiển 4.5.5 Thử nghiệm, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận 4.5.6 Quản lý trình triển khai 4.6 VẬN HÀNH (Operate) 4.6.1 Thiết kế tối ưu hóa trình vận hành 4.6.2 Huấn luyện vận hành 4.6.3 Các hoạt động hỗ trợ vòng đời hệ thống 4.6.4 Cải tiến phát triển hệ thống 4.6.5 Xử lý sau vòng đời hệ thống 4.6.6 Quản lý vận hành Hình 1: đề cương CDIO cấp độ [2], [3] Nội dung chương trình đào tạo cụ thể Phương pháp khảo sát I, T, U Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-1/3 Nhóm triển khai thiết kế bảng khảo sát (hình 2) dựa theo đề cương CDIO [5] bao gồm 14 chủ đề từ 2.1 đến 4.6 cấp độ (X.X) chủ đề nhỏ 14 chủ đề cấp độ (X.X.X) Hình Bảng khảo sát I, T, U (trích lược) Bằng hình thức gửi khảo sát trực tiếp đến quí thầy cô, gửi qua email trực tiếp vấn Đối tượng khảo sát giảng viên đảm nhiệm môn học hay nhóm môn học liên quan đến kiến thức bản, kiến thức sở, kiến thức chuyên ngành kiến thức hỗ trợ khác chương trình KTCT Tổng số môn học khảo sát 65/65 môn học Điều phân loại hoạt động giảng dạy ba khái niệm giới thiệu (Introduce), dạy (Teach) sử dụng (Utilize) viết tắt I, T U dựa vào mức đầu tư giảng dạy giảng viên cho sinh viên Mỗi khái niệm I, T hay U bao gồm nội dung: mục đích, mối quan hệ với mục tiêu môn học, thời lượng, mối quan hệ với nhiệm vụ học, mối quan hệ với việc đánh giá ví dụ Định nghĩa I, T U sử dụng báo định nghĩa sau [1] : Giới thiêu (Introduce) - Giới thiệu sơ lược chủ đề cụ thể - Không có mục tiêu cụ thể liên quan đến mục tiêu môn học C-1/4 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 - Thời lượng phần giới thiệu tối đa lớp, thực hành thí nghiệm hay buổi thảo luận - Không có phần tập lớp hay nhà tập lớn cụ thể cho phần giới thiệu - Nội dung thường nội dung kiểm tra đánh giá môn học Thí dụ: Vào đầu buổi học, Giảng viên nêu thí dụ nguyên lý hoạt động / phương thức vận hành hệ thống kỹ thuật (tiêu chí 4.6) nhằm nhấn mạnh khía cạnh thiết kế, hướng dẫn rõ ràng đầy đủ bước để phân tích thiết kế hệ thống Dạy (Teach) - Truyền đạt cho sinh viên (SV) phần kiến thức, kỹ hay hiểu biết mong muốn SV đạt trình độ nhận thức mức cao - Thời lượng phần giảng dạy thông thường vòng nhiều học lớp/thảo luận/thực hành, thí nghiệm - Có phần tập lớp/ở nhà tập lớn phần kiến thức, kỹ hay hiểu biết Phần thường nằm nội dung kiểm tra đánh giá môn học Thí dụ: Đối với tiêu chí 4.6, phần T hiểu Giảng viên có trình bày rõ ràng đầy đủ phần quy trình thiết kế cho sinh viên, sinh viên có trình để vận dụng / thực hành quy trình thiết kế thông qua tập / tiểu luận Sử dụng (Utilize) - Mặc định SV có hiểu biết kiến thức, kỹ hay hiểu biết cụ thể mức độ định - Mặc dù không giảng dạy đề cập đến, sinh viên phải có khả sử dụng phần kiến thức, kỹ năng, hiểu biết để giải vấn đề đặt - Không có phần tập cụ thể hình thức đánh giá rõ ràng phần kiến thức hay kỹ năng, hiểu biết mặc định Thí dụ: Sau học vấn đề đó, sinh viên yêu cầu thực thuyết trình (tiêu chí 3.2) để giải thích công việc / báo cáo kết vấn đề giao Tuy nhiên phần kỹ thuyết trình / bước trình bày không đề cập đến giảng viên xem sinh viên có phần kỹ Trước phát khảo sát trực tiếp vấn, nhóm khảo sát tổ chức buổi hội thảo với chủ nhiệm môn quản lý môn học chương trình đào tạo (toàn trường) để giới thiệu mục đích việc khảo sát giải thích khái niệm I, T U Sau triển khai chi tiết môn học đến môn Các thầy cô vắng mặt nhóm khảo sát thực vấn trực tiếp Việc khảo sát vấn trực tiếp thực với lượng thời gian khác từ 45 đến 120 phút tùy vào môn học Các môn học khảo sát môn học bắt buộc chương trình, khảo sát thêm vài môn tự chọn thường xuyên mở có sỉ số lớn sinh viên tham gia Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-1/5 Đối với việc khảo sát thông qua hình thức vấn trực tiếp, trước hết nhóm khảo sát thông thường giảng viên thuộc nhóm triển khai trình bày mục đích việc khảo sát giải thích ý nghĩa từ ngữ bảng khảo sát, trọng tâm khái niệm I, T U Một số câu hỏi đưa trình khảo sát là: môn học quí thầy cô phụ trách phần kiến thức, kỹ quí thầy cô giới thiệu, dạy hay sử dụng? Nếu giảng dạy hay sử dụng giới thiệu đâu? Nếu dạy sử dụng đâu? Trong trình vấn thầy cô khảo sát nhắc nhớ lại khác khái niệm I, T hay U Các câu hỏi lặp lại tất chủ đề cấp độ X.X.X 14 chủ đề đề cương CDIO từ 2.1 đến 2.5, 3.1 đến 3.3 4.1 đến 4.6 Các thầy cô khảo sát khuyến khích để thảo luận trao đổi với nhóm khảo sát xem xét lại khái niệm I, T U cho phù hợp xem lại kiến thức hay kỹ thật cần thiết cho người kỹ sư tương lai Trong trình khảo sát số quí thầy cô khảo sát đánh giá cao kỹ đề cương CDIO, số khác quan tâm số nhỏ quí thầy cô dành thời gian cho việc đánh giá kỹ Đây điều khó khăn lớn mà nhóm triển khai trình xử lý kết khảo sát Mặc dù gặp nhiều khó khăn giới hạn đề cập, nhóm triển khai cố gắng thống kê kết khảo sát ban đầu Sau phân tích, đánh giá tiến hành khảo sát lại số môn học cách gặp trực tiếp giảng viên Ví dụ kết qủa khảo sát trình bày bảng đề cương CDIO cấp độ X.X Kết cấp độ X.X.X trình bày tập “báo cáo khảo sát I,T,U” Kết khảo sát C-1/6 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 Hình Kết khảo sát I, T, U 65 môn học chuyên ngành KTCT (bảng rút gọn cấp độ X.X) Kết khảo sát cấp độ X.X đề cương CDIO tổng hợp hình Kết cho thấy có khoảng 60% tổng số môn học I, T U kỹ 14 chủ đề đề cương CDIO từ 2.1 đến 4.6 Ở nhóm kỹ phần Kỹ chuyên môn tố chất cá nhân I, T hay U nhiều khoảng 80%, tiếp đến nhóm kỹ phần Kỹ làm việc nhóm giao tiếp chiếm khoảng 60%, cuối nhóm kỹ thuộc phần 4.X Hình Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-1/7 thành ý tưởng (Conceive), Thiết kế (Design), Triển khai (Implement) Vận hành (Operate) truyền giảng khoảng 50% Nếu đề cập đến việc giảng dạy (T) kỹ có trung bình khoảng 20% cho 14 chủ đề đề cương CDIO từ 2.1 đến 4.6, nhóm kỹ phần giảng dạy khoảng 27%, phần 10% phần 18% Khi so sánh với kết với kết khảo sát chương trình đào tạo ngành vật lý ứng dụng kỹ thuật điện với học kỳ Trường Đại học LiU (Linkoeping University), Thụy Điển [1] (hình 4) cho thấy số lần I, T U chương trình Kỹ thuật chế tạo khoa Cơ khí lớn Hình So sánh số lần I, T, U HCMUT LiU Mặc dù vậy, quan sát cách cụ thể việc giảng dạy kỹ chương trình Kỹ thuật chế tạo hình cho thấy việc giảng dạy kỹ không đồng đều, thấy rõ nhóm kỹ thuộc chủ đề 3.3 Giao tiếp ngoại ngữ có giới thiệu sử dụng nhiều nhiên không giảng dạy Một điều bất ngờ chương trình đào tạo có môn học tiếng Anh rải từ học kỳ đến học kỳ Ở nhóm kỹ 4.1 Bối cảnh xã hội việc giới thiệu nhiều với 35 lần 65 môn học, giảng dạy với lần Tương tự với nhóm kỹ 4.2 Bối cảnh kinh doanh doanh nghiệp vậy, giảng dạy có lần sử dụng đến 24 lần C-1/8 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 Hình Giới thiệu, dạy sử dụng kỹ đề cương CDIO Nhìn chung nhóm kỹ từ 2.1 đến 3.2 từ 4.3 đến 4.5 số lần giảng dạy tốt 10 lần toàn học kỳ chương trình đào tạo Vì thế, số lần giảng dạy xem đủ, nên cần bố trí lại cách rải cho học kỳ giảng dạy để nhắc nhớ giúp tăng cường kỹ Trong nhóm kỹ 3.3, 4.1, 4.2, 4.6 giảng dạy với số lần lớn lần đặc biệt nhóm kỹ 3.3 không giảng dạy Do nhóm kỹ cần tăng cường giảng dạy, nên tập trung vào môn liên quan đến giao tiếp kiến thức xã hội Ngoài ra, để định lượng giá trị kiến thức kỹ đánh giá trị gọi ITU index sử dụng Khái niệm ITU index [1]: ITU index giá trị nhằm định lượng tần số truyền giảng giá trị tương ứng với giá trị chuẩn đầu đề cương CDIO tính theo công thức (1) (1) Trong N số môn học khảo sát Trọng số I 10% T 30% so với T Các trọng số mang tính tương đối, nhiên tham khảo để xác định chuẩn đầu xây dựng tương lai dựa khoảng cách giá trị kết sinh viên đạt khoảng cách giá trị với chuẩn đầu mong muốn từ nhóm đối tượng khảo sát Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-1/9   Hình So sánh giá trị ITU index, kết khảo sát từ đối tượng liên quan chuẩn đầu xây dựng Hình cho thấy giá trị ITU index nằm giá trị sinh viên đạt nằm mức mong muốn từ nhóm đối tượng khảo sát Từ kết nhóm chuyên gia định giá trị mong muốn cho chuẩn đầu 3.0 có khoảng cách lớn giá trị ITU index khoảng mức Giá trị cao mức mong muốn đối tượng khảo sát khoảng 0.5 Vì kỹ quan trọng mà người kỹ sư cần phải có Bằng việc thống kê quan sát kết phân tích đưa nhận xét cụ thể trạng đào tạo chương trình KTCT sau: - Đã có cố gắng lớn giảng viên việc truyền đạt kỹ mà người kỹ sư ngày cần có cho sinh viên lấp đầy nhóm kỹ đề cương CDIO - Tuy nhiên thấy rõ có số nhóm kỹ việc giảng dạy nhiều lần lặp lại học kỳ Ngoài có phần kỹ không giảng dạy mà giới thiệu sử dụng nhiều - Ngoài rút hiệu truyền giảng chưa cao, so sánh với kết trình độ sinh viên đạt kỹ thấp từ đối tượng khảo sát [4], [5] Có khoảng cách lớn với trình độ mong muốn Nhìn chung kết khảo sát cho thấy nội dung chương trình đào tạo đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề cương CDIO Tuy nhiên thật cần thiết xếp lại tăng cường tính hiệu việc truyền giảng kỹ cho sinh viên Kết khảo sát cung cấp C-1/10 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 thông tin hữu ích nhóm kỹ giảng dạy nhiều hay ngược lại môn học trang bị nhóm kỹ Từ thiết kế lại nội dung môn học kèm theo kỹ mức độ cần đạt cho kỹ Kết luận Bài báo tập trung vào việc xem lại hoạt động giảng dạy giảng viên kiến thức kỹ mềm cho sinh viên nhằm cấu trúc lại chương trình đào tạo cho chương trình Kỹ thuật chế tạo Thách thức lớn tìm phương pháp giảng dạy mẽ phù hợp mà việc bố cục lại cấu trúc chương trình đào tạo tích hợp vào cấu trúc đề cương CDIO Kết phân tích cho thấy môn học chương trình Kỹ thuật chế tạo đáp ứng gần đầy đủ kỹ đề cương CDIO Cần lưu ý nhóm kỹ 3.3 Giao tiếp ngoại ngữ nhóm kỹ 4.1 4.2 liên quan đến Bối cảnh xã hội bối cảnh kinh doanh Ngoài việc bố trí việc truyền giảng cách giới thiệu, giảng dạy hay sử dụng chưa hợp lý Vì thế, việc xây dựng lại khối lượng truyền giảng nhóm kỹ 3.3, 4.1 4.2 bố trí lại việc giới thiệu, giảng dạy hay sử dụng tất kiến thức kỹ đề cương theo chuẩn CDIO cách rải suốt học kỳ cấp độ tăng dần điều cần thiết cấp bách Kết khảo sát ITU dựa vào đề cương CDIO giúp tìm thực trạng giảng dạy chương trình Kỹ thuật chế tạo nhằm: Sửa đổi chương trình đào tạo nội dung giảng dạy; Xây dựng chuẩn đầu cho môn học; Sửa đổi cải tiến phương pháp dạy, học đánh giá môn học để đạt trình độ mong muốn cho kỹ năng; Phát triển sử dụng môi trường học tập thí nghiệm mới; Thường xuyên khảo sát kiểm tra trình đánh giá việc học dạy để nâng cao chất lượng đào tạo phản hồi từ yêu cầu xã hội Quá trình cần thực hiên cải tiến liên tục Đây công việc tương lai cần phải làm Để làm việc cần có nỗ lực phối hợp từ nhà quản lý giáo dục, nơi sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp sinh viên người đóng vai trò trọng tâm giảng viên tham gia vào trình đào tạo Có việc thiết kế triển khai chương trình đào tạo đạt mong muốn thực Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010 C-1/11 Tài liệu tham khảo: [1] Benchmarking Engineering curricular with the CDIO syllabus, Int.J.Engng Ed Vol 21, No.1, pp.121-133, 2005 [2] Rethinking Engineering Education Edward F Crawley, Johan Malmqvist, Sören Östlund, Doris R Brodeur ISBN 978-0-387-38287-6, Springer Science+Business Media, LLC, 2007 [3] The CDIO Syllabus A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education, Edward F Crawley, Department of Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, 2001 [4] Chương trình đào tạo KTCT so sánh với chuẩn khác Nguyễn Hữu Lộc thành viên nhóm triển khai CDIO, Khoa Cơ khí, Trường ĐH BK, 12.2010 [5] Chọn chuẩn đầu theo đề cương CDIO Phạm Công Bằng, Phan Thị Mai Hà thành viên nhóm triển khai CDIO, Khoa Cơ khí, Trường ĐH BK, 12 2010 C-1/12 Đại học Quốc gia Tp.HCM – Hội thảo CDIO 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối sánh chương trình Kỹ thuật Chế tạo với đề cương CDIO: Khảo sát ITU, Đối sánh chương trình Kỹ thuật Chế tạo với đề cương CDIO: Khảo sát ITU, Đối sánh chương trình Kỹ thuật Chế tạo với đề cương CDIO: Khảo sát ITU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay