TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

16 188 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 03:46

BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM PHÒNG THAM KHẢO – Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM  Hãy đến với Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên LOGIN trước WALKING Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên http://www.glib.hcmus.edu.vn Bạn đọc Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên truy cập tài nguyên điện tử qua: Hệ thống Mục lục trực tuyến (OPAC), Bộ Sưu tập số, Cơ sở liệu trực tuyến thương mại (Chia sẻ Hệ thống Thư viện ĐHQG TP HCM) A MỤC LỤC TRỰC TUYẾN (OPAC – Online Public Access Catalog) Có cách để tra cứu tài liệu hệ thống mục lục thư viện cổng thông tin Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên: (1) Vào “Tra cứu nhanh” trang chủ (2) Click chọn “Tra cứu OPAC” TRA CỨU NHANH Đây cách tra cứu nhanh vị trí tìm kiếm nằm giao diện trang chủ Thư viện http://www.glib.hcmus.edu.vn Với cách tra cứu tra cứu tất loại tài liệu có Thư viện Bước 1: Vào giao diện trang chủ Thư viện http://www.glib.hcmus.edu.vn 38 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 Bước 2: Lựa chọn tiêu đề o Tiêu đề Đề mục: phản ánh nội dung tài liệu thể theo quy tắc Thư viện học: gồm có Đề mục phụ đề, cách dấu gạch dài o Nhan đề: nhan đề (tựa đề) tài liệu o Tác giả: tên tác giả tài liệu o Tất cả: chọn cần tìm tất tiêu đề Bước 3: Dò tìm kết o Sau lựa chọn “tiêu đề tìm kiếm” “từ khóa” tìm kiếm theo nhu cầu nhấn lệnh tìm kiếm o Kết tìm kiếm liệt kê theo danh sách ABC o Tìm tài liệu theo yêu cầu o Xem thông tin tài liệu chọn qua “tóm lược” hay “chi tiết” Minh họa: Chọn Đề mục giao diện tìm kiếm với từ khóa “việt nam” Danh sách liệt kê Đề mục có chứa Từ khóa “Việt Nam” có tiêu đề tiêu đề phụ Dò tìm Đề mục thích hợp (Ví dụ: chọn Tiêu đề đề mục “Tảo—Việt Nam”) hệ thống cho ta danh sách tài liệu mang Đề mục Danh sách tài liệu ứng với Đề mục “Tảo – Việt Nam” Dò tìm tài liệu thích hợp (Ví dụ: chọn Tài liệu thứ hai) 39 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 Ta có kiểu xem bản: Tóm lược Chi tiết Vào xem chi tiết dựa vào liệu xếp giá, ta tìm tài liệu kho sách TRA CỨU OPAC Bước 1: Vào giao diện trang chủ Thư viện http://www.glib.hcmus.edu.vn o Vào trang chủ o Chọn “Tra cứu OPAC” Bước 2: Thực tìm kiếm:  Giao diện phần Tra cứu OPAC có loại tìm kiếm: o Tìm kiếm bản; o Sách; 40 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN o o o o o THÁNG 11/2011 Tạp chí; Luận văn; Công trình nghiên cứu; Hội nghị - Báo cáo; Tài liệu multimedia  Tìm kiếm : Tra cứu tất tài liệu có Thư viện, giống phần Tra cứu nhanh hiển thị trang chủ  Tìm kiếm Sách : Phần tìm kiếm Sách ta có cách tìm kiếm: Tìm kiếm bản, Tìm kiếm chi tiết Tìm kiếm nâng cao 2.1 Tìm kiếm sách Bước 1: Chọn tiêu đề o Tiêu đề gồm Đề mục, Nhan đề, Tác giả, Tất o Nhập từ khóa cần tìm nhấn nút Tìm kiếm Ví dụ: Chọn tiêu đề Tác giả nhập từ khóa “Ngọc Tú” Bước 2: Dò tìm o Danh sách liệt kê tiêu đề chọn o Dò tìm danh sách tài liệu theo tiêu đề chọn tìm kiếm 41 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 Ví dụ: Chọn tác giả Lê Ngọc Tú Dò tìm danh sách tài liệu tác giả Lê Ngọc Tú Bước 3: Chọn tài liệu cần tìm Ví dụ: Chọn tài liệu Bài tập hóa sinh có kiểu xem bản: Tóm lược Chi tiết Bước 4: Lấy liệu xếp giá Vào xem Chi tiết để biết liệu xếp giá sách kho sách Thư viện 42 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.2 THÁNG 11/2011 Tìm kiếm Tạp chí Trong phần tìm kiếm Tạp chí ta có cách tìm kiếm: Tìm kiếm bản, Tìm kiếm chi tiết Tìm kiếm nâng cao Các bước tìm kiếm tương tự phần tìm kiếm Sách Tuy nhiên, Tạp chí, việc tìm kiếm Tạp chí có Thư viện, tìm kiếm viết có Tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Hóa học, Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển, Tạp chí Địa chất, Tạp chí Các Khoa học Trái đất, Tạp chí Sinh học, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ Bước 1: Chọn tiêu đề o Đề mục, Nhan đề, Tác giả, Tất nhập từ khóa cần tìm o Nhấn nút Tìm kiếm Ví dụ: Chọn Tiêu đề Nhan đề nhập vào Từ khóa công nghệ Bước 2: Dò tìm danh sách Nhan đề Tạp chí Diễn giải thêm: o Tác giả: Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm phát hành Tạp chí o Nhan đề: nhan đề Tạp chí o Số kỳ năm: số lượng số Tạp chí phát hành năm Bước 3: Chọn Tạp chí cần tìm Có dạng xem cụ thể: Tóm lược Chi tiết Ví dụ: Chọn Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ 43 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 o Xem tóm lượt: hiển thị thông tin Tạp chí Nhan đề, Số ISSN, Các số phát hành o Xem chi tiết: hiển thị thêm thông tin Cơ quan chủ quản, Tổng biên tập, Đề mục, … Bước 4: Chọn số tạp chí cần tìm viết cần tìm Nhìn vào danh sách Các số phát hành để tìm số tạp chí cần tìm Ví dụ: Chọn số Vol.10, no.11 (01/2007)  số 11, tập 10, phát hành vào tháng 01/2007 Nhìn vào danh sách viết có số Tạp chí để tìm viết cần tìm Cũng có dạng xem cụ thể: Tóm lược Chi tiết Ví dụ: Chọn Tách tâm tán xạ mô hình prony đặc trưng động máy bay trường điện tử 44 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 o Xem tóm lượt: hiển thị thông tin viết gồm Nhan đề, Tác giả số trang viết Tạp chí o Xem chi tiết: hiển thị thêm thông tin nội dung viết gồm Đề mục Nội dung tóm tắt viết  Tìm kiếm viết Tạp chí Dùng để tìm kiếm viết cụ thể Tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Hóa học, Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển, Tạp chí Địa chất, Tạp chí Các Khoa học Trái đất, Tạp chí Sinh học, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ Bước 1: Vào Tìm kiếm Tạp chí, đánh dấu vào ô Bài viết 45 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 Bước 2: Chọn Tiêu đề, nhập Từ khóa cần tìm nhấn nút tìm kiếm Ví dụ: Chọn Tiêu đề Đề mục nhập vào Từ khóa mô hình prony, nhấn nút Tìm kiếm Chọn Tiêu đề Đề mục Chọn viết cần tìm Bước 3: Xem thông tin viết: o Xem tóm lượt: hiển thị thông tin viết gồm Nhan đề, Tác giả số trang viết Tạp chí o Xem chi tiết: hiển thị thêm thông tin nội dung viết gồm Đề mục Nội dung tóm tắt viết Tìm kiếm Luận văn; Công trình nghiên cứu; Hội nghị-Báo cáo Tài liệu multimedia có cách tìm kiếm tương tự Sách 46 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 B BỘ SƯU TẬP THÔNG TIN SỐ - DIGITAL COLLECTIONS Sưu tập số nội sinh Góc bên trái danh sách sưu tập thư viện, bạn đọc chọn lựa theo yêu cầu Một số sưu tập đòi hỏi phải đăng kí quyền truy nhập, để sử dụng sưu tập bạn đọc phải liên hệ với thư viện để cấp tài khoản truy nhập Ví dụ: chọn sưu tập Luận án tiến sĩ : Tất sưu tập thiết lập phần mềm mã nguồn mở Greenstone, sưu tập có phần giới thiệu hướng dẫn cách tra cứu Ở sưu tập này, có cách tìm kiếm sau: 47 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011  Cách thứ nhất: gõ từ khóa vào ô tìm kiếm , đồng thời lựa chọn thông số bên phù hợp với nhu cầu  Ở ô đầu tiên: chọn nơi có từ khóa mà muốn tìm (ví dụ muốn từ khóa nằm nhan đề tài liệu ta chọn “đề mục” )  Ở ô thứ hai: giới hạn tìm kiếm cách chọn lựa tìm tất tài liệu chứa số từ từ khóa hay tài liệu có đầy đủ từ từ khóa 48 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 Ví dụ: tìm tài liệu có đề mục chứa cụm từ “tin học” Kết cho thấy tìm nhan đề có từ “tin” , 24 nhan đề có từ “học”, có 23 tài liệu có nhan đề thỏa điều kiện có chứa đầy đủ cụm từ “tin học”  Cách thứ hai: lựa chọn theo nhan đề đề mục tác giả, tất xếp theo thứ tự A, B, C 49 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 o Hiển thị tài liệu theo nhan đề o Hiển thị theo đề mục (chủ đề) tài liệu o Hiển thị theo tác giả Sau chọn luận văn cần thiết, vào giao diện hiển thị tài liệu Ở có hiển thị phần tài liệu cần tìm, tra cứu trực tiếp vào phần chương luận văn, phần tổng kết, mục lục,… Ví dụ, nhấp chuột vào chương , nội dung phần định dạng Pdf 50 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 Sưu tập ảo Ngoài sưu tập số thực hiện, thư viện có sưu tập ảo kho liệu khắp nơi giới – hình thức thư viện ảo Phương pháp tập hợp siêu liệu thư tịch (bibliographic metadata) theo chuẩn OAI-PMH từ địa liên kết URL cung cấp, sau xây dựng thành Bộ sưu tập số cho phép bạn đọc tìm kiếm liệu Mỗi sưu tập tập hợp biếu ghi OAI từ nhiều địa liên kết URL, Bộ sưu tập ảo tiến trình hoàn thiện Chúng ta chọn sưu tập theo nhu cầu, tìm hiểu thông tin tài liệu sưu tập, muốn xem chi tiết có đường link dẫn đến kho liệu Giao diện sưu tập ảo : 51 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 C CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN THƯƠNG MẠI – ONLINE DATABASES Các Cơ sở liệu điện tử (CSDL) Thư viện Trung tâm mua từ nhiều Nhà xuất uy tín Thế giới, bao quát nhiều nhóm ngành khác Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội, Khoa học Kỹ thuật Các CSDL nguồn tài liệu hữu ích cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học sinh viên trình nghiên cứu, giảng dạy học tập Gồm:  CSDL ACS Publications  CSDL Sciencedirec  CSDL Proquest  CSDL SpringerLink  CSDL Blackwell I Hướng dẫn truy cập CSDL Truy cập máy tính Thư viện Trung tâm thuộc hệ thống mạng ĐHQG-HCM Truy cập từ xa (ở nhà nơi đâu với máy tính có kết nối Internet) thông qua Username Password Thư viện Trung tâm cấp Vì truy cập từ xa toàn văn CSDL độc giả cấp quyền truy cập từ xa nhấn chọn "Đăng nhập" II Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa CSDL điện tử Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu cán giảng viên sinh viên ĐHQG-HCM, Thư Viện Trung tâm cung cấp Dịch vụ cấp quyền truy cập CSDL điện tử Đây loại hình dịch vụ cung cấp cho số Độc giả định thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng tài liệu điện tử theo phương thức trực tuyến Khi tham gia sử dụng dịch vụ, bạn đọc cấp quyền truy cập trực tuyến thông qua mạng internet đến nguồn tin khoa học có giá trị cao nước; công cụ tiện ích S.F.X, Refworks, Đối tượng đăng ký Dịch vụ áp dụng cho cán học viên sau đại học, sinh viên năm thứ ba, sinh viên năm cuối học tập, công tác giảng dạy Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 52 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 11/2011 Đăng ký dịch vụ  Download phiếu đăng ký, điền thông tin làm theo hướng dẫn phiếu đăng ký (Phiếu đăng ký hợp lệ phải có chữ ký xác nhận phiếu)  Gửi phiếu đăng ký địa email phucvu@vnuhcm.edu.vn đường bưu điện theo địa chỉ: Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM - Khu phố 6, P Linh Trung, Q Thủ Đức.TVTT gửi email thông báo Username Password đến Độc giả sau cập nhật thông tin vào hệ thống Hướng dẫn sử dụng dịch vụ  Tuân thủ quy định truy cập tài liệu điện tử  Đăng nhập vào Cơ sở liệu  Đổi Password truy cập Liên hệ Phòng Tham khảo (Lầu Thư viện Trung tâm ĐHQG.HCM) Điện thoại: (08) 37242181 - 2935 Email: phucvu@vnuhcm.edu.vn Tân sinh viên Thư viện tham quan Phòng Tham Khảo Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên 53
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM, TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM, TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay