Công thức giải nhanh hóa học ôn thi đại học

20 222 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:53

n CO 2 = 0,5 moln Ba(OH) 2 = 0,35 mol=> nOH= 0,7 mol nkết tủa = nOH  nCO= 0,7 – 0,5 = 0,2 mol mkết tủa = 0,2 . 197 = 39,4 ( g )2.Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 Điều kiện: n nCông thức:CO3CO2 (7) (Cần so sánh n 2 với nCa và nBa để tính lượng kết tủa)3 Ví dụ 1 : Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,6 M. Tính khối lượng kết tủa thu được .nCO 2 = 0,3 mol nNaOH = 0,03 mol n Ba(OH)2= 0,18 mol=>  nOH  = 0,39 mol nCO 2 = nOH  nCO = 0,39 0,3 = 0,09 mol Mà nBa 2 = 0,18 mol nên nkết tủa = nCO 2 = 0,09 mol mkết tủa = 0,09 . 197 = 17,73 gamVí dụ 2 : Hấp thụ hết 0,448 lít CO2 ( đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12 M thu được m gam kết tủa . Tính m ?( TSĐH 2009 khối A )A. 3,94B. 1,182C. 2,364D. 1,97nCO 2 = 0,02 mol nNaOH = 0,006 mol n Ba(OH)2= 0,012 mol=>  nOH  = 0,03 mol nCO 2 = nOH  nCO = 0,03 0,02 = 0,01 mol Mà nBa 2 = 0,012 mol nên nkết tủa = nCO 2 = 0,01 mol mkết tủa = 0,01 . 197 = 1,97 gam3.Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả) Công thức: hoặc (8)(9) Ví dụ : Hấp thụ hết V lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch và Ba(OH)2 1 M thu được 19,7 gam kết tủa . Tính V ? Giải n CO 2 = nkết tủa = 0,1 mol => V CO 2 = 2,24 lít n= 0,6 – 0,1 = 0,5 => V= 11,2 lítII.BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM1.Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả) Công thức:hoặc MT S CễNG THC KINH NGHIM DNG GII NHANH BI TON HO HC HểA I CNG I TNH pH vi (1) 1 Dung dch axit yu HA: pH = : l in li (log Ka + logCa) hoc pH = log( Ca) Ka : hng s phõn li ca axit Ca : nng mol/l ca axit ( Ca 0,01 M ) Vớ d 1: Tớnh pH ca dung dch CH3COOH 0,1 M 25 C Bit KCH Gii COOH = 1,8 10 -5 1 pH = - (logKa + logCa ) = - (log1,8 10-5 + log0,1 ) = 2,87 Vớ d 2: Tớnh pH ca dung dch HCOOH 0,46 % ( D = g/ml ) Cho in li ca HCOOH dung dch l =2% Gii Ta cú : CM = 10.D.C% = M 10.1.0,46 = 0,1 M => pH = - log ( Ca ) = - log ( 0,1 ) = 2,7 46 100 Ca Dung dch m (hn hp gm axit yu HA v mui NaA): pH = (log Ka + log ) (2) Cm Vớ d : Tớnh pH ca dung dch CH3COOH 0,1 M v CH3COONa 0,1 M 25 C -5 Bit KCH COOH = 1,75 10 , b qua s in li ca H2O C -5 pH = - (logK + log a ) = - (log1,75 10 + log 0,1 ) = 4,74 a Cm 0,1 Dung dch baz yu BOH: pH = 14 + vi (3) (log Kb + logCb) Kb : hng s phõn li ca baz Ca : nng mol/l ca baz Vớ d : Tớnh pH ca dung dch NH3 0,1 M Cho KNH3 = 1,75 10-5 ) = 14 + -5 (log1,75 10 + log0,1 ) = 11,13 pH = 14 + (logK b + logCb 2 II TNH HIU SUT PHN NG TNG HP NH3 : H% = (4) MX MY M =( X %V - (X: hh ban u; Y: hh sau) (5) NH3 Y K: t l mol N2 v H2 l 1:3 Vớ d : Tin hnh tng hp NH3 t hn hp X gm N2 v H2 cú t hi so vi H2 l 4,25 thu c hn hp Y cú t hi so vi H2 l 6,8 Tớnh hiu sut tng hp NH3 Ta cú : nN : nH = 1:3 M 8,5 H% = - X = - = 75 % 13,6 MY HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH n OH = 3n HểA Vễ C I BI TON V CO2 Tớnh lng kt ta hp th ht lng CO vo dung dch Ca(OH)2 hoc Ba(OH)2 iu kin: n n CO Cụng thc: n = nOH- - nCO2 (6) Vớ d : Hp th ht 11,2 lớt CO2 (ktc ) vo 350 ml dung dch Ba(OH)2 1M Tớnh kt ta thu c Ta cú : n CO = 0,5 mol n Ba(OH) = 0,35 mol => nOH = 0,7 mol nkt ta = nOH - nCO = 0,7 0,5 = 0,2 mol mkt ta = 0,2 197 = 39,4 ( g ) Tớnh lng kt ta hp th ht lng CO vo dung dch cha hn hp gm NaOH v Ca(OH)2 hoc Ba(OH)2 iu kin: n n =n n Cụng (7) thc: 2- 2CO3 CO2 (Cn so sỏnh n CO 23 CO3 - OH CO2 vi nCa v nBa tớnh lng kt ta) Vớ d : Hp th ht 6,72 lớt CO2 ( ktc) vo 300 ml dung dch hn hp gm NaOH 0,1 M v Ba(OH)2 0,6 M Tớnh lng kt ta thu c nCO = 0,3 mol nNaOH = 0,03 mol n Ba(OH)2= 0,18 mol => nOH = 0,39 mol nCO 32 = nOH M nBa - nCO = 0,39- 0,3 = 0,09 mol 2+ = 0,18 mol nờn nkt ta = nCO = 0,09 mol mkt ta = 0,09 197 = 17,73 gam Vớ d : Hp th ht 0,448 lớt CO2 ( ktc) vo 100 ml dung dch hn hp gm NaOH 0,06 M v Ba(OH)2 0,12 M thu c m gam kt ta Tớnh m ? ( TSH 2009 A ) A 3,94 B 1,182 C 2,364 D 1,97 nCO = 0,02 mol nNaOH = 0,006 mol n Ba(OH)2= 0,012 mol => nOH = 0,03 mol nCO 32 = nOH - nCO = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol M nBa 2+ = 0,012 mol nờn nkt ta = nCO = 0,01 mol mkt ta = 0,01 197 = 1,97 gam Tớnh th tớch CO2 cn hp th ht vo dung dch Ca(OH)2 hoc Ba(OH)2 thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n CO = n hoc nCO = n OH- n (8) (9) Vớ d : Hp th ht V lớt CO2 ( ktc) vo 300 ml dung dch v Ba(OH)2 M thu c 19,7 gam kt ta Tớnh V ? Gii - n CO = nkt ta = 0,1 mol => V CO = 2,24 lớt - n CO = nOH - nkt ta = 0,6 0,1 = 0,5 => V CO = 11,2 lớt II BI TON V NHễM KM 3+ Tớnh lng NaOH cn cho vo dung dch Al thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n=OH-4n - nAl hoc (10) (11) MT S CễNG THC KINH NGHIM DNG GII NHANH BI TON HO HC Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch NaOH 1M vo dung dch cha 0,5 mol AlCl3 c 31,2 gam kt ta Gii Ta cú hai kt qu : n OH = 3.nkt ta = 0,4 = 1,2 mol => V = 1,2 lớt n OH = nAl 3+ - nkt ta = 0,5 0,4 = 1,6 mol => V = 1,6 lớt 3+ + Tớnh lng NaOH cn cho vo hn hp dung dch Al v H thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) n OH = 3n + nH n - = 4n OH max Al 3+ (12) + -n +n H + (13) Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch NaOH 1M ln nht vo dung dch cha ng thi 0,6 mol AlCl v 0,2 mol HCl c 39 gam kt ta Gii n OH ( max ) = nAl 3+ - nkt ta+ nH + = 0,6 - 0,5 + 0,2 =2,1 mol => V = 2,1 lớt Tớnh lng HCl cn cho vo dung dch Na[Al(OH)4] (hoc NaAlO2) thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n H = + hoc n H+ = AlO2 (14) (15) - 3n Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M vo dung dch cha 0,7 mol NaAlO c 39 gam kt ta Gii Ta cú hai kt qu : nH + = nkt ta = 0,5 mol => V = 0,5 lớt nH + = nAlO - nkt ta = 4.0,7 3.0,5 = 1,3 mol => V = 1,3 lớt hoc Na[Al(OH )4 ] thu Tớnh lng HCl cn cho vo hn hp dung dch NaOH v Na[Al(OH)4] (hoc NaAlO2) thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n hoc H + = n + n OH - n H+ = AlO2 n (16) - 3n + OH (17) Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M cc i vo dung dch cha ng thi 0,1 mol NaOH v 0,3 mol NaAlO2 hoc Na[Al(OH )4 ] thu c 15,6 gam kt ta Gii Ta cú hai kt qu : - nkt ta + n OH = 4.0,3 3.0,2 + 01 = 0,7 mol => V = 0,7 lớt + nH (max) = nAlO 2+ Tớnh lng NaOH cn cho vo dung dch Zn thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu): nOH- = 2n hoc (18) nOH- = 4n Zn2+ - 2n (19) Vớ d : Tớnh th tớch dung dch NaOH 1M cn cho vo 200 ml dung dch ZnCl2 2M c 29,7 gam kt ta Gii Ta cú nZn 2+ = 0,4 mol nkt ta= 0,3 mol p dng CT 41 n OH ( ) = 2.nkt ta = 2.0,3= 0,6 =>V ddNaOH = 0,6 lớt n OH ( max ) = nZn 2+ - 2.nkt ta = 4.0,4 2.0,3 = mol =>V ddNaOH = 1lớt III BI TON V HNO3 Kim loi tỏc dng vi HNO3 d a MT S CễNG THC KINH NGHIM DNG GII NHANH BI TON HO HC Tớnh lng kim loi tỏc dng vi HNO3 d: - iKL=húa tr kim loi mui nitrat 2=3) n KL i KL = nspk i spk - isp kh: s e m N +5 nhn vo (Vd: iNO=5- MT S CễNG THC KINH NGHIM DNG GII NHANH BI TON HO HC (20) 2+ 3+ - Nu cú Fe d tỏc dng vi HNO3 thỡ s to mui Fe , khụng to mui Fe b Tớnh lng mui nitrat thu c cho hn hp kim loi tỏc dng vi HNO d (Sn phm khụng cú NH4NO3) Cụng thc: c + 62nsp khsp khKim i = m loi m MuiKim =m loi + 62 3n+NONO n + 8n+N 210n ON (21) Tớnh lng mui nitrat thu c cho hn hp st v oxit st tỏc dng vi HNO d (Sn phm khụng cú NH4NO3) mMui = 242 m 80 hh + 8n.i spk spk = 242 80 m hh (22) 10n N)2 + 8(3n+NONO n 8n 2N2 O +) Cụng thc tớnh lng mui thu c cho hn hp st v cỏc oxớt st tỏc dng vi HNO loóng d gii phúng khớ NO mMui = 242 ( mhn hp + 24 nNO ) 80 Vớ d : Hũa tan ht 11,36 gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 dung dch HNO3 loóng d thu c m gam mui v 1,344 lớt khớ NO ( ktc ) l sn phm kh nht Tỡm m ? Gii mMui = 242 242 ( mhn hp + 24 nNO ) = ( 11,36 + 24 0,06 ) = 38,72 gam 80 80 +) Cụng thc tớnh lng mui thu c hũa tan ht hn hp st v cỏc oxớt st bng HNO c núng, d gii phúng khớ NO2 242 ( mhn hp + nNO ) mMui = 80 Vớ d : Hũa tan ht gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO3 c núng, d thu c 3,36 lớt khớ NO2 (ktc ) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c bao nhiờu gam mui khan mMui = 242 242 ( mhn hp + nNO ) = ( + 0,15 ) = 21,78 gam 80 80 d Tớnh s mol HNO3 tham gia: nHNO = nspk (isp khử +số Ntrong sp khử ) = 4nNO + 2nNO + 12nN + 10nN O + 10nNH 2 (23) NO Tớnh lng kim loi ban u bi toỏn oxh ln R + O2 hn hp A (R d v oxit ca +HNO R(NO ) + SP Kh + n R) H O M M + 10n ) mR = R ( m + 8. n spk.ispk ) = R m + 8(n + 3n + + 8n 80 hh 80 hh NO2 NO N2O NH4 NO3 N2 (24) +) Cụng thc tớnh lng st ó dựng ban u, bit oxi húa lng st ny bng oxi c hn hp rn X Hũa tan ht X vi HNO3 c , núng ,d gii phúng khớ NO2 56 ( mhn hp + nNO ) mFe = 80 Vớ d : t m gam st oxi thu c 10 gam hn hp cht rn X Hũa tan ht X vi HNO c núng, d gii phúng 10,08 lớt khớ NO2 ( ktc) Tỡm m ? Gii mFe = 56 56 ( 10 + 0,45 ) = 9,52 gam ( mhn hp + 24 nNO ) = 80 +) Cụng thc tớnh lng st ó 80 dựng ban u, bit oxi húa lng st ny bng oxi c hn hp rn X Hũa tan ht X vi HNO3 loóng d gii phúng khớ NO mFe = 56 ( m hn hp + 24 nNO ) 80 Vớ d : t m gam st oxi thu c gam cht rn X Hũa tan ht X vi HNO3 loóng d gii phúng 0,56 lớt khớ NO ( ktc) Tỡm m ? Gii mFe = 56 80 ( mhn hp + 24 nNO ) = 56 80 ( + 0,025 ) = 2,52 gam +) Cụng thc tớnh lng mui thu c hũa tan ht hn hp st v cỏc oxớt st bng HNO3 d gii phúng khớ NO v NO2 mMui = 242 ( mhn hp + 24 nNO + nNO ) 80 Vớ d : Hũa tan ht gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO3 d thu c 1,792 lớt (ktc ) khớ X gm NO v NO2 v m gam mui Bit dX/H = 19 Tớnh m ? Ta cú : nNO = nNO = 0,04 mol mMui = 242 242 ( mhn hp + 24 nNO + nNO ) = ( 7+ 24.0,04 + 8.0,04 )= 25,047 gam 80 80 IV BI TON V H2SO4 Kim loi tỏc dng vi H2SO4 c, núng d a Tớnh lng mui sunfat a mMui = m KL + 96 nspk ispk Tớnh lng kim loi tỏc dng vi H2SO4 c, núng d: = mKL + 96(3.nS +nSO n KL (26) i KL = nspk i spk isp +số S sp khử ) = 4nS + khử 5n b Tớnh s mol axit tham gia phn ng: n H SO = nspk.( (25) +4n ) H S2 2nSO + 2 (27) HS Hn hp st v oxit st tỏc dng vi H2SO4 c, núng d hh + 8.6nS + 8.2nSO + H 2S 8.8n lng + Cụng thc tớnh mui thu c hũa tan ht hn hp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bng H2SO4 c, núng, m d gii phúng khớ SO2 mMui (28) 400 = 160 mMui = 400 ( mhn hp + 16.nSO ) 160 Vớ d : Hũa tan ht 30 gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bng H2SO4 c núng, d thu c 11,2 lớt khớ SO2 (ktc ) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c bao nhiờu gam mui khan Gii mMui = 400 400 ( mhn hp + 16.nSO ) = ( 30 + 16.0,5 ) = 95 gam 160 160 Tớnh lng kim loi ban u bi toỏn oxh ln R + O2 hn hp A (R d v oxit ca +H SO R(SO ) + SP Kh n R) + H2O MR MR mR = ( m + 8. n spk.ispk ) = m + 8(2n + 6n +10n ) (29) - n gin: nu l Fe: mFe = 0,7mhh + 5,6ne trao i; nu l Cu: mCu = 0,8.mhh + 6,4.ne trao i (30) KIM LOI (R) TC DNG VI HCl, H2SO4 TO MUI V GII PHểNG H2 (31) 80 V hh 80 hh 4d SO2 ac S tng (gim) lng dung dch phn ng ( m) s l: Kim loi R (Húa tr x) tỏc dng vi axit thng: nR.x=2 H2 S m = mKL - mH 2 Kim loi + H2SO4 loóng Mui sunfat + H2 mmuoỏi clorua = mKLpửự + 71.nH Mui cacbonat + H2SO4 loóng Mui sunfat + CO2 + H2O (34) mmuoỏi sunfat = mKLpửự + 96.nH MUI TC DNG VI AXIT: (Cú th chng minh cỏc CT bng phng phỏp tng gim lng) Mui cacbonat + ddHCl Mui clorua + CO2 + H2O (32) (33) Kim loi + HCl Mui clorua + H2 VI mmuoỏi clorua = mmuoỏi cacbonat + (71 60).nCO mmuoỏi sunfat = mmuoỏi cacbonat + (96 60)nCO Mui sunfit + ddHCl Mui clorua + SO2 + H2O Mui sunfit + ddH2SO4 loóng Mui sunfat + SO2 + H2O mmuoỏi clorua = mmuoỏi sunfit - (80 71)n m =m + (96SOmuoỏi sunfat muoỏi sunfit 80)nSO (35) (36) (37) (38) VII OXIT TC DNG VI AXIT TO MUI + H2O: cú th xem phn ng l: [O]+ 2[H] H2O (39) O x VIII O C Oxit tỏc dng vi cht kh TH Oxit + CO :RxOy + yCO xR + yCO2 (1) R l nhng kim loi sau Al Phn ng (1) cú th vit gn nh sau: [O]oxit + CO CO2 TH Oxit + H2 :RxOy + yH2 xR + yH2O (2)R l nhng kim loi sau Al Phn ng (2) cú th vit gn nh sau: [O]oxit + H2 H2O TH Oxit + Al (phn ng nhit nhụm) :3RxOy + 2yAl 3xR + yAl2O3 (3) Phn ng (3) cú th vit gn nh sau: 3[O]oxit + 2Al Al2O3 C trng hp cú CT chung:(42) n[O]/oxit = nCO = nH2 = nCO2 =nH2O Th tớch khớ thu c cho hn hp sn phm sau phn ng nhit nhụm (Al + FexOy) tỏc dng vi HNO3: mR = moxit - m[O]/oxit (43) i 3; ta so sỏnh: Tớnh lng Ag sinh cho a(mol) Fe vo b(mol) AgNO khớ Al + 3x - 2yn n= spk (44) 3[3n 3a>bnAg =b Fex Oy ] 3a[...]... định công thức phân tử của M M1= 10 và M2 = 12,5 Ta có : n = (12,5 − 2)10 14(12,5 −10) = 3 M có công thức phân tử là C3H6 14 Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử khối của hỗn hợp ankin và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng Ankin ( M1) + H2  o Ni ,t Số n của ankin (CnH2n-2 ) = c  → A (M2) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn ) 2(M 2 − 2)M 1 14(M 2 − M1 ) 15 Công. .. 2 5 − CO2 2 0 , 3 5 Vậy A có công thức phân tử là C2H6O Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam H2O = n= 1 n n O/ oxitO/ H OH Tìm công thức phân tử của A ? 2 ( Với nH 2 O = 0,7 mol > n CO 2 = 0,6 mol ) => A là ankan 2 S ố C của anka n = nCO nH O − nCO 2 = Vậy A có công thức phân tử là C6H1 4 2 H O − 6 00 ,, 76 2 2 2 10 Công thức tính khối lượng ancol đơn... (M2) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn ) 2(M 2 − 2)M 1 14(M 2 − M1 ) 15 Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken: H% = 2- 2 Mx 17 Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách: %A = (65) My 16 Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức: H% = 2- 2 M (64) Mx (66) My A MX -1 VhhX (67) 18 Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách: X MA = M VA (68) ... mạch hở có công thức phân tử là : a C4H8O2 4-3 =2 = 2 b C5H10O2 c C6H12O2 5-3 =2 = 4 6-3 =2 = 8 - Este no, đơn chức (CnH2nO2): n-2 2 (1
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức giải nhanh hóa học ôn thi đại học, Công thức giải nhanh hóa học ôn thi đại học, Công thức giải nhanh hóa học ôn thi đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay