(Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

178 140 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:46

(Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH SNG THOONG UNNANG BảN LĩNH CHíNH TRị CủA ĐộI NGũ CáN Bộ TIểU ĐOàN Bộ ĐộI CHủ LựC QUÂN ĐộI NHÂN DÂN LàO GIAI đoạn HIệN NAY LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH SNG THOONG UNNANG BảN LĩNH CHíNH TRị CủA ĐộI NGũ CáN Bộ TIểU ĐOàN Bộ ĐộI CHủ LựC QUÂN ĐộI NHÂN DÂN LàO GIAI đoạn HIệN NAY LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR CHUYấN NGNH XY DNG NG V CHNH QUYN NH NC Mó s: 62 31 02 03 NGI HNG KHOA HC: PGS.TS NGễ HUY TIP PGS.TS Lấ DUY CHNG H NI - 2016 MC LC Trang Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Cỏc cụng trỡnh khoa hc nc liờn quan n ti lun ỏn 1.2 Cỏc cụng trỡnh khoa hc nc ngoi cú liờn quan n ti lun ỏn v nhng ỏnh giỏ Chng BN LNH CHNH TR CA I NG CN B TIU ON B I CH LC QUN I NHN DN LO GIAI ON HIN NAY - NHNG VN CH YU V Lí LUN V THC TIN 2.1 Khỏi quỏt v tiu on v i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin 2.2 Bn lnh chớnh tr v mt s ch yu v nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo hin Chng BN LNH CHNH TR V NNG CAO BN LNH CHNH TR CA I NG CN B TIU ON B I CH LC QUN I NHN DN LO GIAI ON HIN NAY - THC TRNG, NGUYấN NHN V KINH NGHIM 3.1 Thc trng bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin 3.2 Nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on, b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin thc trng, nguyờn nhõn, kinh nghim Chng PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU NNG CAO BN LNH CHNH TR CA I NG CN B TIU ON B I CH LC QUN I NHN DN LO GIAI ON HIN NAY 4.1 D bỏo nhng nhõn t tỏc ng v phng hng nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin 4.2 Nhng gii phỏp ch yu nõng cao bn lnh chớnh tr cho i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin KT LUN DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 5 11 21 21 41 72 72 85 107 107 116 156 158 159 DANH MC CC CH VIT TT BCHTW : Ban Chp hnh Trung ng BLCT : Bn lnh chớnh tr CBT Cỏn b tiu on CHDCND : Cng hũa dõn ch nhõn dõn CNXH : Ch ngha xó hi CT, CTCT : Cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr CTQG : Chớnh tr Quc gia NDCM : Nhõn dõn cỏch mng Nxb : Nh xut bn QND : Quõn i nhõn dõn TCCT : Tng cc Chớnh tr TCTM : Tng cc Tham mu TSVM : Trong sch vng mnh VMTD : Vng mnh ton din XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Bn lnh chớnh tr l s giỏc ng sõu sc v chớnh tr, c th hin nng lc lm ch v chớnh tr vi kh nng x lý ỳng n, cú c s khoa hc, cú hiu qu nhng t i sng chớnh tr v hot ng thc tin Bn lnh chớnh tr l mt nhng phm cht quan trng hng u, cú vai trũ v ý ngha to ln i vi kt qu hot ng ca ngi cỏn b, ng viờn Bi vy, xõy dng bn lnh chớnh tr vng vng cho cỏn b, ng viờn l yờu cu khỏch quan, thng xuyờn mi thi k cỏch mng, c bit nhng giai on khú khn, th thỏch hoc trc nhng bc ngoc quan trng ca lch s nhm bo m s nh hng v chớnh tr, t tng v mc tiờu, ng cỏch mng i ng cỏn b tiu on n v ch lc Quõn i nhõn dõn Lo l nhng ngi trc tip lónh o, qun lý, ch huy n v; hun luyn, giỏo dc cỏn b, chin s thuc quyn; l lc lng nũng ct, quyt nh xõy dng t chc ng, t chc ch huy vng mnh Nõng cao bn lnh chớnh tr vng vng cho i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo l c s cng c ý chớ, quyt tõm chin u cho cỏn b, chin s ton n v; bo m v gi vng s nh hng v chớnh tr t tng cho b i; xõy dng cỏc tiu on b i ch lc vng mnh ton din, thc hin thng li mi nhim v mi tỡnh Thi gian qua, cựng vi s quan tõm lónh o, qun lý, giỏo dc ca cp y, t chc ng v ch huy cỏc cp; i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo ó thng xuyờn tu dng, rốn luyn, cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú giỏc ng chớnh tr cao, tin tng tuyt i vo mc tiờu, lý tng cỏch mng, kiờn nh ng c lp dõn tc gn vi ch ngha xó hi Tuy nhiờn, bn lnh chớnh tr ca mt s cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo cũn cú nhng hn ch, bt cp Vi biu hin nh: nhn thc v chớnh tr cha tht sõu sc, trit ; nim tin vo s lónh o ca ng, vo ng cỏch mng cha cao; kh nng x lý mt s tỡnh phc v chớnh tr thc tin cha tht hiu qu; cha ỏp ng y yờu cu ca nhim v hun luyn, sn sng chin u, xõy dng v bo v T quc Lo tỡnh hỡnh mi Trong giai on hin nay, cỏc th lc thự ch ó v ang rỏo rit tin hnh chin lc din bin hũa bỡnh, bo lon lt , thc hin phi chớnh tr húa quõn i, a nguyờn chớnh tr, a ng i lp chng phỏ cỏch mng Lo thc hin chin lc din bin hũa bỡnh, cỏc th lc thự ch dựng cỏc th on tin cụng mm, ngm, him vo bờn trong; kt hp c chng phỏ cụng khai v mt; hp phỏp v bt hp phỏp Chỳng trit khai thỏc li dng nhng nhõn t yu kộm bờn t nc nh tn d ca ch c, nhng khuyt im sai lm ci cỏch v i mi c bit, chỳng õm mu phỏ hoi s lónh o ca ng i vi quõn i, vụ hiu hoỏ húa vai trũ ca i ng cỏn b, ng viờn, tng bc chuyn hoỏ h tr thnh k chng ng v Nh nc Cựng vi s chng phỏ ca cỏc th lc thự ch t bờn ngoi, bờn xó hi Lo cng ang cú s phõn húa giu nghốo khỏ mnh, cựng vi s phỏt trin ca kinh t sn xut hng hoỏ theo c ch th trng; t nn tham nhng, lóng phớ din ngy cng phc tp, nh hng ln n s nghip xõy dng Quõn i nhõn dõn Lo Lo vng vng v chớnh tr, t tng, t chc, tng bc tin lờn chớnh quy, hin i Vỡ vy, vic nghiờn cu lý lun, thc tin, trờn c s ú xut nhng gii phỏp ch yu, kh thi nhm nõng cao bn lnh chớnh tr vng vng cho i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo hin l yờu cu mang tớnh cp bỏch, cn thit Vi ý ngha ú, tụi chn ti: "Bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin nay" lm lun ỏn tin s vi mong mun úng gúp thờm c s v lý lun v thc tin xõy dng i ng cỏn b tiu on b i ch lc Quõn i nhõn dõn Lo vng mnh ton din, thc hin thng li nhim v theo chc trỏch c giao Mc ớch, nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch Trờn c s lm rừ nhng c bn v lý lun v thc tin v bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on b i ch lc QND Lo, trờn c s ú xut nhng gii phỏp ch yu nhm nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on b i ch lc QND Lo giai on hin 2.2 Nhim v Mt l, kho sỏt v ỏnh giỏ tng quan cỏc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc v ngoi nc Lo cú liờn quan n ti nghiờn cu t nm 2010 n nm 2015 Hai l, lun gii lm sỏng t c s lý lun v thc tin v bn lnh chớnh tr ca i ng CBT b i ch lc QND Lo giai on hin Ba l, ỏnh giỏ thc trng bn lnh chớnh tr ca i ng CBT b i ch lc QND Lo giai on hin nay, phõn tớch u im, khuyt im, nguyờn nhõn v rỳt kinh nghim Bn l, d bỏo nhng yu t tỏc ng, xỏc nh phng hng v xut nhng gii phỏp ch yu, cú tớnh kh thi nhm nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng CBT b i ch lc QND Lo giai on hin i tng, phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu bn lnh chớnh tr ca i ng CBT b i ch lc QND Lo giai on hin 3.2 Phm vi nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu bn lnh chớnh tr ca i ng CBT b i ch lc QND Lo, cỏc s liu iu tra, thc tin t 2010 n nm 2015, phng hng v gii phỏp ca lun ỏn cú giỏ tr n nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn c thc hin trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, t tng Cay-xi Phụm-vi-hn; ng li, quan im ca ng NDCM Lo 4.2 C s thc tin L hin thc bn lnh chớnh tr v xõy dng bn lnh chớnh tr cho i ng CBT b i ch lc QND Lo giai on hin nay, c biu hin thụng qua cỏc ngh quyt, ch th, bn ca cp y, ch huy n v ch lc QND Lo v kt qu iu tra, kho sỏt ca tỏc gi 4.3 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn c thc hin trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin; ng thi s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu khoa hc chuyờn ngnh v liờn ngnh nh: lụgớc v lch s, phõn tớch v tng hp, tng kt thc tin v phng phỏp iu tra xó hi hc Nhng úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn Lun ỏn gúp phn lm rừ thờm c s lý lun, thc tin ca vic nõng cao bn lnh chớnh tr cho i ng CBT b i ch lc, mi quan h bn lnh chớnh tr vi cht lng hiu qu lónh o, ch huy ca CBT b i ch lc T thc trng, rỳt kinh nghim, ng thi xut gii phỏp cú tớnh c thự i vi cỏn b cp tiu on b i ch lc QND Lo giai on t n nm 2025 í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cung cp thờm c s khoa hc cho cỏc cp lónh o, ch huy vic nõng cao bn lnh chớnh tr cho i ng cỏn b quõn i núi chung, i ng CBT b i ch lc QND Lo núi riờng Lun ỏn cú th lm ti liu tham kho phc v cụng tỏc nghiờn cu, o to cỏn b cỏc hc vin, nh trng ca QND Lo Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, ti liu tham kho v cỏc ph lc, lun ỏn c kt cu gm chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 CC CễNG TRèNH KHOA HC TRONG NC LIấN QUAN N TI LUN N 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nc Trong sut quỏ trỡnh trng thnh ca QND Lo ng NDCM Lo v nh nc CHDCND Lo, nht l ng y b Quc phũng, Tng cc Chớnh tr ó cú nhiu ch trng, bin phỏp ch o nhm nõng cao bn lnh chớnh tr cho quõn i núi chung, i ng CBT b i ch lc núi riờng Chớnh vỡ vy, cú nhiu cun sỏch, lun ỏn, lun vn, chớ, bi bỏo vit bn v cụng tỏc chớnh tr t tng cho i ng cỏn b 1.1.1.1 Cỏc sỏch K.O-L-Bun,Tớnh khỏch quan v khoa hc ca cụng tỏc t tng [57] Bi vit nờu cụng tỏc t tng thi ng NDCM Lo lónh o t nc tin hnh cỏch mng dõn tc dõn ch cú nhiu kinh nghim hay, bc vo thi bỡnh chỳng ta ó v ang thc hin hai nhim v chin lc ca ng l bo v v xõy dng t nc thc hin dõn giu, nc mnh, xó hi on kt thng nht dõn ch cụng bng minh Cụng tỏc t tng mun thc hin cú hiu qu ti cao nht phi da vo lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin lm t tng kim ch nam cho mi hot ng, kiờn nh c lp dõn tc v CNXH, nm chc ch trng, ng li, quan im ca ng v phỏp lut ca Nh nc ng thi, phi bi dng kin thc nờu trờn cho i ng cỏn b, ng viờn ngi trc tip lónh o v trin khai ch trng ng li ca ng nhm trang b v t tng cho h mnh v chuyờn mụn v vng cc v chớnh tr t tng Bờn cnh ú phi kiờn quyt khc phc khuyt im yu kộm nht l hin tng suy thoỏi v o c yu kộm v phm cht chớnh tr, li sng khụng lnh mnh Ngoi tỏc gi cũn nhn mnh cho ng y cỏc cp phi sc giỏo dc i ng cỏn b, nht l cỏn b tr cú kin thc v ch ngha Mỏc - Lờnin, quỏn trit quan im, ng li, ch trng ca ng, phỏp lut ca Nh nc; ng thi phi bi dng kin thc chuyờn mụn nghip v gii nhm cho h hon thnh tt nhim v m ng v nhõn dõn giao phú giai on cỏch mng mi Ban Tuyờn hun giỏo dc Trung ng ng, Giỏo dc cỏn b lónh o nm 2000 [43] Bi vit bn v bi din ca Khm-tay S-phn-on k nim 45 nm ngy thnh lp ng NDCM Lo, k nim 25 nm ngy Quc khỏch CHDCND Lo, k nim 80 nm ngy sinh ca Ch tch Cay-xi Phụm-vi-hn v cỏc ti liu quan trng khỏc Trong bi din v cỏc ti liu u l kin thc phc v cho cụng tỏc chớnh tr t tng giai on cỏch mng mi núi chung xõy dng QND Lo núi riờng 1.1.1.2 Cỏc lun ỏn, lun * Cỏc lun ỏn tin s Bun-ma Kt-kờ-son, Nõng cao o c cỏch mng ca i ng cỏn b lónh o ch cht cp tnh nc CHDCND Lo giai on hin [3] Tỏc gi lý gii tng i chi tit v o c v o c cỏch mng phng phỏp gii thớch da vo ch ngha Mỏc - Lờnin v t tng H Chớ Minh kt hp vi quan im ca ng NDCM Lo Trong thc trng nht l vic nõng cao o c cỏch mng ca i ng cỏn b lónh o ch cht cp tnh cng cú nhiu thnh tu t c ni dung giỏo dc lý lun chớnh tr c xỏc nh th hin chng trỡnh, giỏo trỡnh gm nhng lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, ng li ch trng chớnh sỏch ca ng, v hỡnh thc giỏo dc lý lun chớnh tr ca ng Bờn cnh lun ỏn cng thng thn nờu nhng hn ch khuyt im cũn tn to v yờu cu phi cú bin phỏp khc phc nhm gii quyt khc phc nhng yu kộm v nõng cao o c cỏch mng ca i ng cỏn b lónh o ch cht cp tnh 160 V.I Lờnin (1977), Ton tp, 4, Nxb Tin b, Mỏtxcva 10 V.I Lờnin (1978), Ton tp, 41, Nxb Tin b, Mỏtxcva 11 V.I Lờnin (1978), Ton tp, 45, Nxb Tin b, Mỏtxcva 12 C.Mỏc (1995), "Lun cng v Phoi bc", Ton tp, 3, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 13 C.Mỏc v Ph.ngghen (1845-1846), H t tng c, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 14 C.Mỏc v Ph.ngghen (1995), Ton tp, 1, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 15 H Chớ Minh (1947), Li kờu gi nhõn k nim thỏng khỏng chin, Ton tp, 4, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 16.H Chớ Minh (1985), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 17.H Chớ Minh (1986), Ton tp, 9, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 18 H Chớ Minh (1990), V giỏo dc, Nxb Giỏo dc, H Ni 19.H Chớ Minh (1995), Ton tp, 9, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 20.H Chớ Minh (1995), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 21.H Chớ Minh (1996), Ton tp, 7, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 22.H Chớ Minh (2000), Ton tp, 6, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 23 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 8, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 24.H Chớ Minh (2000), Ton tp, 9, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 25.H Chớ Minh (2000), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 26.H Chớ Minh (2002), Ton tp, 6, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 27.H Chớ Minh (2002), Ton tp, 7, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 28 Phuụng-Nu-Xớt Nn-Th-Vụng (2007), Nõng cao o c cỏch mng ca i ng cỏn b hu cn n v c s QND Lo giai on hin nay, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, Hc vin Chớnh tr quõn s, H Ni 161 29 Th-Nụng-Sc Khun-Khm (2010), Nõng cao cht lng cụng tỏc t tng ca cỏc ng b huyn, tnh Bo Ko CHDCND Lo giai on hin nay, Lun thc s Xõy dng ng, H Ni 30 Nguyn Vn Thnh (2009), Bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on quõn khu I, Quõn i nhõn dõn Vit Nam giai on hin nay, Lun thc s Chuyờn ngnh Xõy dng ng Cng sn Vit Nam, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 31 Nguyn Vn Thng (2001), Nõng cao cht lng giỏo dc lý lun chớnh tr cho cỏn b n v c s quõn i hin di ỏnh sỏng t tng H Chớ Minh, Lun ỏn tin s Lch s ng, H Ni 32 Trung Tớn (2009), Nõng cao bn lnh chớnh tr v trỡnh trớ tu ca i ng cỏn b ch cht h thng chớnh tr xó, th trn ca tnh C Mau, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, chuyờn ngnh Xõy dng ng Cng sn Vit Nam, H Ni 33 Tng cc Chớnh tr Quõn i nhõn dõn Vit Nam (2000), Xõy dng i ng cỏn b quõn i ỏp ng yờu cu nhim v giai on cỏch mng mi, Lu hnh ni b, H Ni 34 Ngc Tuyờn (2007), Nõng cao trỡnh lý lun chớnh tr ca i ng cỏn b chớnh tr cp phõn i cỏc trung on Ra a Quõn i nhõn dõn Vit Nam hin nay, Lun ỏn tin s Xõy dng ng, H Ni 35 Nguyn Th T Uyờn (2008), Bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b khoa hc Vin KHXH Vit Nam giai on hin nay, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, chuyờn ngnh Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 36 Vi-Sy Chn-Th-Mt (2003), Nõng cao giỏc ng chớnh tr cho i ng cỏn b chớnh tr ca QND Lo tỡnh hỡnh hin nay, Lun thc s xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 162 37 Vin Khoa hc xó hi nhõn Quõn s (2007), Xõy dng Quõn i nhõn dõn Vit Nam v chớnh tr, Nxb Quõn i nhõn dõn, H Ni 38 Trn Ngc Vinh (2007), Bn lnh chớnh tr ca ngi lónh o s nghip i mi nc Vit Nam, Lun thc s Chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 39 Nguyn Vn Vinh (2012), Ni dung v yờu cu c bn nõng cao cht lng i ng cỏn b, ng viờn hin hay, Tp Giỏo dc lý lun chớnh tr quõn s Hc vin chớnh tr, (131) 40 Nguyn Nh í (ch biờn) (1998), i t in ting Vit, Nxb Vn húa Thụng tin, H Ni II TING LO DCH SANG TING VIT 41 Ban T chc Trung ng ng (1995), Quy ch lónh o ca ng i vi QND Lo, Viờng Chn 42 Ban T chc Trung ng ng (2005), Chin lc lónh o ca NDCM Lo cụng tỏc t chc, xõy dng ng v xõy dng cỏc b, Viờng Chn 43 Ban Tuyờn hun giỏo dc Trung ng ng (2000), Giỏo dc cỏn b lónh o nm 2000, Nxb xng Nh nc, Viờng Chn 44 B Quc Phũng QND Lo, TCCT (2007), Hng dn s 5681/TCCT, ngy 20/12/2007, Quy trỡnh chin lc tin hnh CT, CTCT QND Lo t 2007 - 2020, Viờng Chn 45 Bu-Sa-Vay uụng-Ma-Ni (2012), Nõng cao bn lnh chớnh tr cho cỏn b, ng viờn hi ng chin binh tnh t-ta-p giai on hin hay, Tp khoa hc quõn s - chớnh tr ca Hc vin Cy-xoi Phụm-vi-hn, (5) 46 Cay-xn Phụm-vi-hn (1987), Tỏc phm tuyn chn, 2, Nxb Quc gia, Viờng Chn 47 Cay sn Phụm Vi Hn (1989), Bi núi chuyn bui L 40 nm (20.01.1949 - 20.01.1989) thnh lp Quõn i nhõn dõn Lo 163 48 Cay-xn Phụm-vi-hn (1997), Tỏc phm tuyn chn, 3, Nxb Hc vin Chớnh tr quc gia, Viờng Chn 49 Cay-xn Phụm-vi-hn (2005), Tỏc phm tuyn chn, 4, Nxb Ban tuyờn hun Trung ng ng, Viờng Chn 50 Cay sn Phụm Vi Hn (1989), Bi núi chuyn bui L 40 nm (20.01.1949 - 20.01.1989) thnh lp Quõn i nhõn dõn Lo 51 ng Nhõn dõn cỏch mng Lo (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Viờng Chn 52 ng Nhõn dõn cỏch mng Lo (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Viờng Chn 53 ng Nhõn dõn cỏch mng Lo (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Viờng Chn 54 ng y B quc phũng QND Lo (2010), Hi ngh tng kt rỳt kinh nghim v cụng tỏc cng c, xõy dng ng ton quõn ln th VI, Viờng Chn 55 ng y B quc phũng QND Lo (2013), Ngh quyt (khúa III), v quõn lc QND Lo, ngy 20/12/2013, Viờng Chn 56 ng y B quc phũng QND Lo (2014), Ngh quyt s 04/UBQP ngy 12/01/2012 v quy hoch v 26 chng trỡnh tng cng t phỏ theo kin i hi IX ca ng NDCM Lo, Viờng Chn 57 K.O-L-Bun (2008),Tớnh khỏch quan v khoa hc ca cụng tỏc t tng, Nxb Nh xng Nh nc, Viờng Chn 58 Khm-Chn Vụng-Xen-Bun (2011), Rốn luyn o c cỏch mng ca i ng cỏn b, ng viờn l s cn thit khỏch quan, Tp Xõy dng ng NDCM Lo, thỏng 12/2011 59 Khm-Phong Xay-Ya-Phon (2006), Nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b Hc vin Cay-xn Phụm-vi-hn QND Lo hin nay, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, Chuyờn ngnh Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr quõn s 164 60 Phn-uụng-Chớt Vụng-X (2010), Chin lc cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, t tng ca ng NDCM Lo hin nay, Tp A Lun May, (1) 61 Quõn i nhõn dõn Lo (2009), Lch s QND Lo 1945-2009, Viờng Chn 62 Quõn i nhõn dõn Lo (2009), Lut S quan QND Lo, Viờng Chn 63 Sm-ko S-La-Vụng (2009), Cng c cht lng cụng tỏc chớnh tr, t tng lc lng v trang an ninh nhõn dõn Lo hin nay, Tp A Lun May, (2) 64 Tha-Vi-St Vn-N-Hng (2014), Nõng cao bn lnh chớnh tr, o c cỏch mng ca cỏn b v ng viờn l s cn thit khỏch quan, Tp xõy dng ng NDCM Lo, (13) 65 Xng Nh nc (2003), Giỏo trỡnh xõy dng ng, Viờng Chn PH LC Ph lc 01 KT QU IU TRA BNG PHIU TRNG CU í KIN Tng s phiu: 400 i tng: cỏn b tiu on b i ch lc QND Lo a im iu tra: cỏc tiu on b i QND Lo Thi gian: t thỏng n thỏng 6/2015 Ni dung iu tra ng cho bit mỡnh nhn thc nn tng t tng, mc tiờu, lý tng ca ng v ch XHCN nh th no ? - Nhn thc sõu sc - Nhn thc cha sõu sc - khú tr li 1.ng cho bit ý kin ca mỡnh v s kiờn nh vi mc tiờu, lý tng, ng cỏch mng m ng NDCM Lo v Cay-xi Phụm-vi-hn ó la chn - Rt tin tng - Tin tng vo ng li nhng bn khon v vic thc hin - khụng tin vo thng li - Khú tra li ỏnh giỏ ca cỏn b tiờu on b i ch lc v s cn thit phi nghiờn cu, quỏn trit sõu sc quan im ng li ca ng, t tng Cay-xn Phụm-vi-hn - Rt tht s cn thit - khụng tht s cn thit - khụng cú ý ngha thit thc - khụng tra li Hin ng quan tõm n nhiu no sau õy - Nhng bin i phc ca tỡnh hỡnh th gii Kt qu T l % 84,3 15,2 0,5 92,9 87,2 20,1 80 30 6,7 2,1 77,3 - Tớnh cht v quy mụ ca cỏc cuc chin tranh hin - Thnh tu ca s nghip i mi t nc - Cuc u tranh chng tham nhng b mỏy nh nc - Sc mnh chin u ca quõn i - Chớnh sỏch ca ng, Nh nc, quõn i i vi cỏn b Theo ng chớ, nhng phm cht o c no di õy l quan trng nht i vi ngi cỏn b tiờu on b i ch lc - Trung thnh vi T quc, vi nhõn dõn, vi nc tiờu, lý tng ca ng - Gn bú cht ch vi nhõn dõn, va l ngi lónh o, va l ngi cụng bc tht s trung thnh nhõn dõn - Sng v lm vic theo phỏp lut ca Nh nc, iu l ng, ni quy, quy ch ca c quan n v, th - on kt nhõn ỏi, v tha, khoan dung, cú tinh thn th - Cú li sng sch, lng mnh, cn, kim, liờm, chớnh, cụng, vụ t - Nng ng, sỏng to, quyt oỏn, dỏm ngh, dỏm lm Dỏm chu trỏch nhim - Núi i ụi vi lm, gng mu mi cụng vic - Cú tinh thn t phờ bỡnh v phờ bỡnh, dỏm chng cỏi sai, dỏm bo v cỏi ỳng - Cú ý thc t chc k lut t giỏc nghiờm minh - Rốn luyn, giỏc ng v chớnh tr t tng v rốn luyn ý ng cho bit ỏnh giỏ kh nng ca i ng CBT b i ch lc QND Lo hin cú ni dung sau: - Kh nng xỏc nh nhim v, ng c phn u thc hin nhim v - Kh nng lm ch cm xỳc, s t tin, quyt oỏn, dỏm ngh, dỏm lm v dỏm theo ui chõn lý - Kh nng tip cn, tỡm tũi, hc hi, lm ch kin thc 56,7 77,8 99 98,1 87,2 99,4 99,8 90 87 88 79,3 97,6 98,1 87,4 89.9 88,4 79,1 76,9 69,4 Cú ý kin cho rng i ng CBT b i ch lc cú nhng biu hin di õy theo ng no ỳng - Gim sỳt nim tin vo mc tiờu lý tng cỏch mng - Hỏch dch, ca quyn, quan liờu, vi phm dõn ch - Ch ngha cỏ nhõn, cc b, k - Li sng thiu lnh mnh - Do s pỏ hoi ca k thự ng cho bit nguyn vng chớnh ca mỡnh hin l gỡ ? - Tip tc gn bú vi n v - c chuyn cụng tỏc - c i hc o to cỏn b trung aũn v cao hn - Khụng rừng nguyn vng Theo ng nhng biu hin kộm v o c ca i ng CBT b i ch lc l nhng nguyờn nhõn no di õy - Do tỏc ng ca mt trai c ch th trng, m ca hi nhp quc t - Do cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng - Do cỏn b tiờu on thiu tớnh t giỏc tu dng rốn luyn - Do ch chớnh sỏch i vi cỏn b cha hp lý - Do mụi trng khụng lnh mnh - Do coi ngh phờ bỡnh v t phờ bỡnh - Do chin lc "din bin hũa bỡnh" ca cỏc th lc thự ch ng cho bit cỏc ni dung sau õy cú nh hng n thc hin nhim v khụng? - Nhim v phự hp vi kin thc v kh nng - Cỏn b cú cụng nờn c khen thng cho phự hp - Trong thc thi chớnh sỏch ca ng ỳng v phự hp s dn ti cỏn b hon thnh tt nhim v c giao 20,1 23,1 23,5 25,1 99,2 78 50 78 30 96,5 90,8 89,5 76 87,6 88,9 87,9 96,2 40 87,4 10 Trong cỏc ni dung giỏo dc dng õy, ng thy nhng ni dung no cn thit i vi mỡnh - Ch ngha Mỏc - Lờnin, ng, li chớnh sỏch, ca ng, phỏp lut ca Nh nc - Nim tin vo ng, vo ch XHCN - í thc v trỏch nhim bo v T quc XHCN - o c v li sng XHCN - Tinh thn yờu nc, yờu XHCN, truyn thng dõn tc, ttruyn thng quõn i, n v - Trỡnh trớ thc - Tri thc chớnh tr v t tng 11 Theo ng chớ, i ng CBT b i ch lc gp khú khn, vng mc gỡ nh hng n kt qu cụng tỏc - Thiu kin thc, kinh nhim thc tin - Hon cnh kinh t gia nh khú khn - Do thc hin ch chớnh sỏch cha m bo - Do thiu ý thc t lc, t cng phn u lm ch bn thõn mỡnh 12 ng cho bit cỏc hỡnh thc no cú tỏc ng n nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng CBT b i ch lc QND Lo - a cỏn b vo thc tin chin u v sng sng chin u - thụng bỏo thi s, c bỏo, nghe tin - a cỏn b vo thc tin lao ng, sn xuõt phỏt trn kinh t - Sinh hot dõn ch - Hc lý lun chớnh tr - sinh hot ng, on th v ch huy n v - o to, bi dng nõng cao kin thc ton din 98,8 90 87,9 86,9 89 85,3 86,4 87,4 89,7 65,6 89,5 89,2 87,9 78,2 78,5 87 89,8 79,4 13 nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng CBT b i ch lc, ng ng ý vi gii phỏp no di õy: To bc chuyn cn bn nhn thc v v trớ, vai trũ v yờu cu xõy dng i ng CBT b i ch lc Tip tc i mi, thc hin tt cỏc khõu, cỏc bc ca quy trỡnh o to, bi dng, rốn luyn CBT b i ch lc Tng cng qun lý cht ch, kim tra giỏm sỏt nghim ngt i ng CBT b i ch lc Phỏt huy vai trũ ca cỏc t chc, kt hp vi vic y mnh t hc, t rốn luyn ca mi cỏn b nõng cao bn lnh chớnh tr cho i ng cỏn b tiu on b i ch lc Nõng cao i sng c s vt cht v xõy dng n v xanh sch p Tip tc hon thin c ch, chớnh sỏch nhm gúp phn thỳc y nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b tiu on b i ch lc 90,8 90 97,1 89,9 75,2 66,9 Ph lc 02 KấT QU THNG Kấ N V TIU ON CA QND LO n v tng s 205 tiu on S tiu on Tiu on trc thuc tng cc 05 Tiu on trc thuc cc 15 Tiu on trc thuc s on 112 Tiu on trc thuc trung on 53 Tiu on c lp 20 Ghi chỳ n v tng s 205 tiu on Tiu on b binh 94 Tiu on phỏo binh 20 Tiu on cụng binh 15 Tiu on húa hc 03 Tiu on c cụng 11 Tiu on phũng khụng 20 Tiu on xe tng 07 Tiu on xe-thit giỏp 09 Tiu on b binh c gii 06 Tiu on chng xe tng 08 Tiu on qun lý hc viờn 12 Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Tng cc Tham mu QND Lo Ph lc 03 KT QU PHN TCH CHT LNG CN B TIU ON B I CH LC QUN I NHN DN LO Thi gian t 2011-2014 Kt qu phõn tớch Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013 Nm 2014 Vng mnh ton din 30% 30,6% 40,1% 48,2% Khỏ v chớnh tr 47,2% 60,1% 68,2% 87,3% Yu, kộm v chớnh tr 20,1% 19,2% 10,1% 6,5% B k lut 2,8% 0,4% 0,6% 0,5% Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Tng cc Chớnh tr QND Lo Ph lc 04 KT QU HUN LUYN CHNH TR V TRèNH VN HểA I NG CBT B I CH LC QND LO Thi gian t 2010-2013 Hun luyn chớnh tr Trỡnh húa Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013 90% 98% 99% 100% Ph thụng Ph thụng cp mt cp hai 17,1% 32,3% Ph thụng cp ba 50,6% Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Cc Cỏn b QND Lo Ph lc 05 KT QU PHN TCH TRèNH HC TP CHUYấN MễN I NG CBT B I CH LC QND LO Thi gian t 2010-2013 n v tớnh: % o to Bi dng Cp c s Trung cp 2% 53% Cp tiờu on Cao cp C nhõn 12% 2,5% Cp trung on 87,2% Cao hc Khụng c qua o to 0,5% 30% Khụng c qua bi dng 31,1% Tin s 11,7% Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Cc Cỏn b QND Lo Ph lc 06 THễNG Kấ TèNH HèNH I NG CBT B I CH LC QND LO Thi gian t 2010-2013 n v tớnh: % Phõn loi trng hp v phm S vi phm k lut nm 2010 Ung ru say gi hnh chớnh Tai nn giao thụng vỡ ung ru bia say Chi bi ỏnh x s Ký n quỏn, vay lói 5,2% 6,2% S vi phm k lut nm 2011 4,3% 7% S vi phm k lut nm 2012 4% 9,6% S vi phm k lut nm 2013 2% 10,1% 8,3% 9,1% 2% 6,2% 10,3% 3,2% 4,1% 12,6% 4,1% 2,1% 14,3% 5,1% Vi phm k lut quõn i 3% 2,1% 1,8% 1% Vi phm phỏp lut ca nh nc B k lut quõn i 4,1% 3,4% 2,6% 2% 0,7% 0,5% 0,5% 0,2% Nghin ma tỳy 1% 0,8% 0,5% Buụn bỏn trỏi phỏp lut 5,1% 4,4% 3,1% Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Cc Cỏn b QND Lo 2,5% Ph lc 07 PHN TCH XUT THN CA I NG CBT B I CH LC QND LO n v tớnh: % Tui chc 10 v tiờu nm nm nm nm nm nm nm nm nm nm on 2% 13% 22,4 21% 13% 25% 3% 0,5 0,1% % Tui i Tui quõn % T 25-30 T 31-35 T 36-40 T 41-45 T 46 nm nm nm nm nm tr lờn 8% 33% 50% 8,5% 0,5% T 5-10 T11-15 T 16-20 T 21-25 T 26- T 31 nm nm nm nm 30 nm nm tr lờn 0,4% Tui ng 15% 30% 40% 10% 4,6% nm nm nm nm nm n m 10 nm 11 nm 12 nm 0,1 1,2 5,8 6% 8% 10, 13,2% 14% 14,9% % % % 5% Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Cc Cỏn b QND Lo 13 nm tr lờn 25,5 % Ph lc 08 PHN TCH XUT THN CA I NG CBT B I CH LC QND LO n v tớnh: % T thnh ph T thnh th T th trn T nụng thụn 4,1% 8,8% 16,3% 70,5% T i ng T i ng cụng nhõn trớ thc 7,6% 5,2% T nụng dõn 70,7% T i ng cỏn b 16,5% Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Cc Cỏn b QND Lo Ph lc 09 PHN TCH TRNG THNH CA I NG CBT B I CH LC QND LO NM 2012 n v tớnh: % Ln lờn n v Qua cỏc nh trng Qua cỏc nh trng nc nc ngoi 40,2% 9,5% 50,3% CBT b i ch lc QND Lo th thỏch thc tin Trn trn trn trn trn trn trn trn Cha tr lờn qua chin trng 12,9% 9,6% 6,2% 5,1% 3,2% 1,4% 1,2% 0,3% Ngun: Tỏc gi tng hp t ti liu ca Cc Cỏn b QND Lo 60,1%
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ khoa học chính trị) Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay