(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng

195 180 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:42

(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng H C VI N CHNH TR QU C GIA H CH MINH NGUY N CAO LU N PHáT TRIểN CáC KHU CÔNG NGHIệP THEO HƯớNG BềN VữNG THàNH PHố Đà NẵNG LU N N TI N S CHUYấN NGNH: KINH T PHT TRI N H N I 2016 H C VI N CHNH TR QU C GIA H CH MINH NGUY N CAO LU N PHáT TRIểN CáC KHU CÔNG NGHIệP THEO HƯớNG BềN VữNG THàNH PHố Đà NẵNG LU N N TI N S CHUYấN NGNH: KINH T PHT TRI N Mó s : 62 31 01 05 Ng ih ng d n khoa h c: PGS TS Lờ Qu c Lý H N I - 2016 L I CAM OAN Tụi xin cam oan, b n lu n ỏn ny l cụng trỡnh nghiờn c u c a riờng tụi Cỏc s li u, ti li u tham kh o v trớnh d n c s d ng lu n ỏn u nờu rừ ngu n g c v c ghi danh m c ti li u tham kh o Tỏc gi Nguy n Cao Lu n M CL C Trang M Ch U ng 1: T NG QUAN TèNH HèNH NGHIấN C U V CễNG NGHI P THEO H PHT TRI N KHU NG B N V NG 1.1 Cỏc nghiờn c u v mụ hỡnh phỏt tri n b n v ng cỏc ngnh, l nh v c 1.2 Cỏc nghiờn c u th c ti n v phỏt tri n b n v ng cỏc khu cụng nghi p cỏc n c v Vi t Nam 10 1.3 T ng h p nh ng v n nghiờn c u v h ng nghiờn c u ti p theo c a lu n ỏn 18 Ch ng 2: C S Lí LU N V TH C TI N V PHT TRI N CC KHU CễNG NGHI P THEO H NG B N V NG 22 2.1 M t s v n lý lu n chung v khu cụng nghi p 22 2.2 C s lý lu n nghiờn c u phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng 29 2.3 Kinh nghi m qu c t v n h Ch c v phỏt tri n khu cụng nghi p theo ng b n v ng v bi h c kinh nghi m cho thnh ph N ng 52 ng 3: TH C TR NG PHT TRI N CC KHU CễNG NGHI P THEO H NG B N V NG N NG 61 THNH PH 3.1 Khỏi quỏt v cỏc khu cụng nghi p v i u ki n t nhiờn, kinh t - xó h i c a thnh ph nghi p theo h N ng cú nh h ng n phỏt tri n cỏc khu cụng ng b n v ng 61 3.2 Th c tr ng phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h thnh N ng giai o n 2001 2014 66 ph 3.3 ng b n v ng ỏnh giỏ phỏt tri n khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng theo cỏc tiờu 83 3.4 ỏnh giỏ chung v phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h Ch ng 4: PH N ng ng b n v ng 113 NG H NG V GI I PHP CH CễNG NGHI P THEO H 4.1 Quan i m, nh h thnh ph thnh ph Y U PHT TRI N CC KHU NG B N V NG THNH PH N NG 125 ng v m c tiờu phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p N ng theo h ng b n v ng 125 4.2 Gi i phỏp ch y u phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h v ng thnh ph ng b n N ng 134 4.3 M t s ki n ngh 158 K T LU N 160 DANH M C CễNG TRèNH KHOA H C C A TC GI C LIN QUAN N TI LU N N 162 DANH M C TI LI U THAM KH O 163 PH L C 171 DANH M C CC T VI T T T TRONG LU N N BVMT CNH, H H DDI DN DVTS FDI GDP GRDP KCHT KCN KCNC : : : : : : : : : : : B o v mụi tr ng Cụng nghi p húa, hi n i húa u t n c Doanh nghi p D ch v th y s n u t tr c ti p n c ngoi T ng s n ph m qu c n i T ng s n ph m xó h i trờn a bn K t c u h t ng Khu cụng nghi p Khu cụng ngh cao KCX KKT MR NSL NSNN ODA PTBV QCVN SXKD UBND : : : : : : : : : : Khu ch xu t Khu kinh t M r ng N ng su t lao ng Ngõn sỏch nh n c H tr phỏt tri n chớnh th c Phỏt tri n b n v ng Quy chu n Vi t Nam S n xu t kinh doanh y ban nhõn dõn DANH M C CC B NG Trang B ng 2.1: Khung ỏnh giỏ phỏt tri n cỏc KCN theo h ng b n v ng 46 B ng 3.1: M t s ch tiờu v tỡnh hỡnh phỏt tri n kinh t - xó h i 65 B ng 3.2: M c tham gia b o hi m c a cụng nhõn t i cỏc 71 B ng 3.3: V n u t n N ng tớnh c vo cỏc khu cụng nghi p theo n m giai o n 2003-2014 79 B ng 3.4: Th c tr ng ngu n v n u t n c ngoi vo cỏc khu cụng nghi p t i N ng (2006-2014) 80 B ng 3.5: Quy mụ lao ng qua o t o phõn theo trỡnh chuyờn mụn k thu t giai o n 2007 2014 81 B ng 3.6: Quy mụ di n tớch cỏc khu cụng nghi p B ng 3.7: S l ng cỏc khu cụng nghi p N ng 85 thnh ph cỏc a ph ng thu c Vựng kinh t tr ng i m mi n Trung phõn chia theo di n tớch 86 B ng 3.8: Tỡnh hỡnh cho thuờ t t i cỏc khu cụng nghi p N ng n thỏng 12/2014 88 B ng 3.9: Quy mụ v tỡnh hỡnh cho thuờ t t i cỏc a ph nghi p ng cú khu cụng Vựng kinh t tr ng i m mi n Trung (Tớnh n thỏng 12/2014) 89 B ng 3.10: Doanh thu, lao ng v n ng su t lao ng cỏc khu cụng nghi p N ng 91 B ng 3.11: T ng doanh thu v n ng su t lao ng chung cỏc khu cụng nghi p B ng 3.12: N ng qua cỏc n m 92 úng gúp c a cỏc khu cụng nghi p vo t ng s n ph m xó h i trờn a bn (GRDP) theo giỏ so sỏnh n m 2010 c a N ng t 2000-2014 94 B ng 3.13: Giỏ tr n p ngõn sỏch nh n c c a cỏc doanh nghi p khu cụng nghi p so v i giỏ tr thu ngõn sỏch ton thnh ph N ng 97 B ng 3.14: Tỡnh hỡnh xu t nh p kh u c a cỏc doanh nghi p khu cụng nghi p giai o n 2009 - 2014 98 B ng 3.15: Thu nh p bỡnh quõn c a ng i lao ng t i cỏc khu cụng nghi p qua cỏc n m 99 B ng 3.16: M c ỏp ng c a cỏc d ch v x h i i v i ng t i cỏc khu cụng nghi p thnh ph N ng 102 B ng 3.17: Th c tr ng thay i v vi c lm tr thnh ph i lao ng c v sau b thu h i t N ng 104 B ng 3.18: Quy mụ bỡnh quõn m t d ỏn ng k u t khu cụng nghi p cỏc a ph ng thu c vựng kinh t tr ng i m mi n Trung (Tớnh n thỏng 12/2014) 118 B ng 4.1: Ma tr n SWOT v phỏt tri n b n v ng cỏc khu cụng nghi p thnh ph N ng 127 DANH M C CC BI U Bi u 3.1: T l khu cụng nghi p cỏc a ph Trang ng vựng kinh t tr ng i m mi n Trung phõn chia theo quy mụ di n tớch 87 Bi u 3.2: Di n tớch l p y cỏc khu cụng nghi p N ng n m 2006 v n m 2014 89 Bi u 3.3: Quy mụ t cú th cho thuờ, cho thuờ v t l l p y cỏc a ph ng vựng kinh t tr ng i m mi n Trung 90 Bi u 3.4: Doanh thu v n ng su t lao ng qua cỏc n m t i cỏc khu cụng nghi p N ng 92 Bi u 3.5: M c tham gia liờn k t s n xu t kinh doanh v i doanh nghi p khỏc cỏc khu cụng nghi p 93 Bi u 3.6: Chuy n d ch c c u kinh t N ng giai o n 2000 2014 96 Bi u 3.7: T l cỏc doanh nghi p khu cụng nghi p cú h th ng x lý n c th i t p trung c u n i v i h th ng x l n c th i c a khu cụng nghi p 108 Bi u 3.8: T l % doanh nghi p thay th nguyờn v t li u u vo t o ch t th i tỏi ch c 110 Bi u 3.9: T l doanh nghi p phỏt sinh khớ th i, ti ng n c x lý t Quy chu n Vi t Nam 111 Bi u 3.10: T l % doanh nghi p cỏc khu cụng nghi p cú di n tớch t tr ng cõy xanh t m c t i thi u 15% tr lờn 113 M U Tớnh c p thi t c a ti nghiờn c u: Khu cụng nghi p (KCN), khu ch xu t (KCX) hỡnh thnh v phỏt tri n g n li n v i cụng cu c i m i, m c a n n kinh t , bi u ton qu c tr ng t i di n n n kinh t , CNH, H H t n ng ta ti p t c i m i m nh m v ton c v c c th hoỏ b ng chi n l v phỏt tri n kinh t - xó h i 1991-2000 Nhi u ch l KCX Tõn Thu n t i thnh ph H Chớ Minh ng chi n l c n nh ng trỡnh phỏt tri n kinh t - xó c i ú cú chớnh sỏch phỏt tri n cỏc KCN, KCX nh h ih i i ng c ng s n Vi t Nam l n th VI (n m 1986) Ti p n i ch ng phỏt tri n, n i h i VII, h i c kh i x i tiờn phong c thnh l p n m 1991 c, quy ho ch phỏt tri n v phõn b KCN, KCX xỏc nh c th t i Ngh quy t c i h i VIII (n m 1996) "hỡnh thnh cỏc KCN t p trung (bao g m c KCX v khu cụng ngh cao (KCNC)), t o a bn thu n l i cho vi c xõy d ng cỏc c s cụng nghi p m i Phỏt tri n m nh cụng nghi p nụng thụn v ven ụ th cỏc thnh ph , th xó nõng c p, c i t o cỏc c s cụng nghi p hi n cú, a cỏc c s khụng cú kh n ng x lý ụ nhi m ngoi thnh ph , h n ch vi c xõy d ng cỏc KCN m i xen l n v i khu dõn c " [53] T i bỏo cỏo chớnh tr tr i h i X n m 2006 m t l n n a kh ng nh ch ng ti p t c phỏt tri n m t s khu kinh t m v c khu kinh t , nõng cao hi u qu cỏc KCN, KCX, ng th i nh n m nh ch tr ng t ng tr ng kinh t i ụi v i phỏt tri n b n v ng, ú cú phỏt tri n b n v ng cỏc KCN, KCX Trong chi n l c phỏt tri n kinh t - xó h i 2011-2020 nh h ng phỏt tri n KCN, KCX b n v ng v theo chi u sõu v t m c tiờu n n m 2020 " t t c cỏc c m, KCN, KCX cú h th ng x l n c th i t p trung" [54] Tr i qua h n 20 n m xõy d ng v phỏt tri n (1991-2014), cỏc KCN v KCX n c ta tr thnh nhõn t ng l c thỳc y n n kinh t phỏt tri n theo h CNH, H H Tớnh n thỏng 12/2014 c n c cú 295 KCN ng c thnh l p Cú 212 KCN i vo ho t ng v 83 KCN ang xõy d ng c b n v i t ng di n tớch t t nhiờn t 83.873 ha, ú di n tớch t cụng nghi p cú th cho thuờ t 172 Thu nh p c a anh (ch ) h ng thỏng l bao nhiờu? a D i tri u ng b n tri u ng c n tri u ng d Trờn tri u ng Cụng vi c hi n t i c a anh (ch ) cú t khụng? a Khụng t c T ng x ng ng x ng v i m c ti n l b t t ng x ng ng th c nh n ng x ng d R t t ng x ng Anh (ch ) nh n th y m c quan tõm c a doanh nghi p i v i cu c s ng c a ng i lao ng nh th no? a Khụng quan tõm b t quan tõm c Quan tõm d R t quan tõm Anh (ch ) cú tham gia úng cỏc lo i hỡnh b o hi m cựng v i doanh nghi p khụng? Khụng tham gia (1) N i dung t tham gia (2) Tham gia (3) Tham gia y (4) B o hi m xó h i B o hi m y t B o hi m th t nghi p 10 Cỏc d ch v xó h i KCN cú ỏp ng c yờu c u c a anh (ch ) Khụng ỏp ng t ỏp ng (1) (2) ỏp ng (3) ỏp ng nhi u (4) 4 D ch v y t c ng ng 4 Ho t ng th ng m i t i ch Khu vui ch i, v n húa th thao D ch v cung ng su t n CN N i dung Ph ng ti n cụng c ng i l i Nh cho cụng nhõn Xin chõn thnh c m n s c ng tỏc c a anh (ch )! 173 K T QU KH O ST NG I LAO NG ANG LM VI C T I CC KHU CễNG NGHI P THNH PH N NG Doanh nghi p anh (ch ) ang lm vi c thu c thnh ph n kinh t no? Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid Doanh nghi p nh n c Doanh nghi p t nhõn, cỏ th Doanh nghi p cú v n FDI Khỏc T ng s 56 18.7 18.7 18.7 118 39.3 39.3 58.0 105 35.0 35.0 93.0 21 7.0 7.0 100.0 300 100.0 100.0 Th i gian lm vi c t i doanh nghi p bao lõu? Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent D i1n m T n3n m 35 84 11.7 28.0 11.7 28.0 11.7 39.7 T n5n m Trờn n m 82 99 27.3 33.0 27.3 33.0 67.0 100.0 300 100.0 100.0 T ng s Anh (ch ) l ng i n t a ph ng no? Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent TP N ng 118 39.3 39.3 39.3 Qu ng Nam 100 33.3 33.3 72.7 Th a Thiờn Hu 33 11.0 11.0 83.7 Khỏc 49 16.3 16.3 100.0 300 100.0 100.0 T ng s 174 M c hi lũng c a anh (ch ) v cụng vi c hi n t i Frequency Valid Khụng hi lũng t hi lũng Hi lũng R t hi lũng T ng s Percent Valid Percent Cumulative Percent 22 7.3 7.3 7.3 103 150 25 300 34.3 50.0 8.3 100.0 34.3 50.0 8.3 100.0 41.7 91.7 100.0 Trỡnh chuyờn mụn k thu t c a anh (ch )? Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent C , H tr lờn 111 37.0 37.0 37.0 TCCN CNKT Ch a qua o t o T ng s 84 59 46 300 28.0 19.7 15.3 100.0 28.0 19.7 15.3 100.0 65.0 84.7 100.0 Thu nh p h ng thỏng c a anh (ch )? Frequency Valid D i tri u ng 3-4 tri u ng 4-5 tri u ng Trờn tri u ng T ng s 32 87 89 92 300 Cụng vi c hi n t i c a anh (ch ) cú t Frequency Valid Khụng t x ng Percent 10.7 29.0 29.7 30.7 100.0 Valid Percent 10.7 29.0 29.7 30.7 100.0 ng x ng v i m c l Percent Cumulative Percent 10.7 39.7 69.3 100.0 ng? Valid Percent Cumulative Percent ng t t ng x ng T ng x ng R t t ng x ng T ng s 46 15.3 15.3 15.3 95 140 19 300 31.7 46.7 6.3 100.0 31.7 46.7 6.3 100.0 47.0 93.7 100.0 175 M c quan tõm c a doanh nghi p i v i cu c s ng ng Frequency Valid Khụng quan tõm t quan tõm Quan tõm R t quan tõm T ng s Percent i lao ng nh th no? Valid Percent Cumulative Percent 31 10.3 10.3 10.3 130 129 10 300 43.3 43.0 3.3 100.0 43.3 43.0 3.3 100.0 53.7 96.7 100.0 Anh (ch ) cú tham gia úng B o hi m xó h i? Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khụng tham gia 28 9.3 9.3 9.3 t tham gia Tham gia Tham gia y T ng s 25 46 201 300 8.3 15.3 67.0 100.0 8.3 15.3 67.0 100.0 17.7 33.0 100.0 10 Anh (ch ) cú tham gia úng B o hi m y t ? Frequency Valid Khụng tham gia t tham gia Tham gia Tham gia y T ng s 16 11 65 208 300 Percent Valid Percent 5.3 3.7 21.7 69.3 100.0 5.3 3.7 21.7 69.3 100.0 Cumulative Percent 5.3 9.0 30.7 100.0 11 Anh (ch ) cú tham gia úng B o hi m th t nghi p? Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khụng tham gia 47 15.7 15.7 15.7 t tham gia Tham gia Tham gia y T ng s 20 35 198 300 6.7 11.7 66.0 100.0 6.7 11.7 66.0 100.0 22.3 34.0 100.0 176 Cỏc d ch v xó h i KCN cú ỏp ng 12 Ph ng ti n i l i cụng c ng Frequency Valid Khụng ỏp ng t ỏp ng ỏp ng ỏp ng nhi u T ng s 13 Nh c nhu c u c a anh (ch )? Percent Valid Percent 166 105 23 55.3 35.0 7.7 2.0 55.3 35.0 7.7 2.0 300 100.0 100.0 Cumulative Percent 55.3 90.3 98.0 100.0 cho cụng nhõn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khụng ỏp ng 166 55.3 55.3 55.3 t ỏp ng ỏp ng ỏp ng nhi u T ng s 101 28 300 33.7 9.3 1.7 100.0 33.7 9.3 1.7 100.0 89.0 98.3 100.0 Frequency Percent Valid Percent 14 D ch v y t c ng ng Valid Khụng ỏp ng 91 30.3 30.3 30.3 t ỏp ng ỏp ng ỏp ng nhi u T ng s 126 76 300 42.0 25.3 2.3 100.0 42.0 25.3 2.3 100.0 72.3 97.7 100.0 15 Ho t ng th ng m i t i ch Frequency Valid Cumulative Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent Khụng ỏp ng 112 37.3 37.3 37.3 t ỏp ng ỏp ng ỏp ng nhi u T ng s 118 66 300 39.3 22.0 1.3 100.0 39.3 22.0 1.3 100.0 76.7 98.7 100.0 177 16 Khu vui ch i, v n húa Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khụng ỏp ng 125 41.7 41.7 41.7 t ỏp ng 111 37.0 37.0 78.7 56 18.7 2.7 18.7 2.7 97.3 100.0 300 100.0 100.0 ỏp ng ỏp ng nhi u T ng s 17 D ch v cung ng su t n cụng nghi p Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khụng ỏp ng 27 9.0 9.0 9.0 t ỏp ng 76 25.3 25.3 34.3 ỏp ng 139 46.3 46.3 80.7 58 19.3 19.3 100.0 300 100.0 100.0 ỏp ng nhi u T ng s 178 PHI U I U TRA KH O ST CC CH TIU LIN QUAN N PHT TRI N B N V NG CC KHU CễNG NGHI P (Dnh cho cỏc doanh nghi p ho t ng t i cỏc KCN thnh ph N ng) (Tỏc gi i u tra) Kớnh th a ụng (b)! V i m c tiờu phõn tớch th c tr ng phỏt tri n cỏc KCN thnh ph N ng th i gian qua v ph ng h ng v gi i phỏp cho giai o n t i Chỳng tụi ti n hnh thu th p thụng tin ỏnh giỏ t ụng (b) v cỏc tiờu liờn quan n phỏt tri n v kinh t , xó h i v mụi tr ng KCN m doanh nghi p c a ụng (b) qu n l ang ng chõn Xin ụng (b) vui lũng c k v tr l i cỏc cõu h i d i õy b ng cỏch khoanh trũn ỏp ỏn m ụng (b) l a ch n Chỳng tụi xin cam oan nh ng thụng tin m ụng (b) cung c p ch ph c v cho m c ớch h c t p v nghiờn c u khoa h c Ngoi khụng cũn ph c v m c ớch no khỏc Xin chõn thnh c m n s c ng tỏc c a ễng (B)! I Cỏc thụng tin chung Doanh nghi p ụng (b) qu n lý thu c thnh ph n kinh t no? a Doanh nghi p nh n c c Doanh nghi p cú v n FDI b Doanh nghi p t nhõn, cỏ th d Khỏc Ch c v hi n c a ụng (b) a T ng giỏm c b Phú T ng giỏm c c Giỏm c d Phú Giỏm c II Cỏc thụng tin c th ễng (b) cú hi lũng v a i m m doanh nghi p ang úng t i KCN? a Khụng hi lũng b t hi lũng c Hi lũng d R t hi lũng Trỡnh KHCN c a doanh nghi p cú m b o trỡ v nõng cao n ng l c ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p? a Khụng m b o b t m b o c d R t m b o mb o Doanh nghi p c a ụng (b) cú tham gia liờn k t SXKD v i cỏc doanh nghi p khỏc KCN khụng? a Khụng tham gia b t tham gia c Tham gia d Tham gia hon ton 179 M c hi u qu quỏ trỡnh liờn k t c a doanh nghi p nh th no? a Khụng hi u qu b t hi u qu c Hi u qu d R t hi u qu Theo ụng (b), c n cú xõy d ng chớnh sỏch liờn k t gi a cỏc doanh nghi p KCN v v i cỏc KCN khỏc khụng? a Khụng c n xõy d ng b C n xõy d ng Theo ụng (b), nguyờn nhõn no lm ch m quỏ trỡnh liờn k t kinh t gi a cỏc doanh nghi p KCN v i cỏc KCN khỏc b C quan qu n l nh n a Chớnh sỏch khụng phự h p c Thi u n ng ng c a DN c d Nguyờn nhõn khỏc (Ghi rừ) Tỡnh tr ng khoa h c cụng ngh c a MMTB, dõy chuy n s n xu t c a doanh nghi p ang v n hnh nh th no? a L c h u b Trung bỡnh d Hi n i c Tiờn ti n ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v h th ng k t c u h t ng k thu t xó h i bờn KCN Tiờu ỏnh giỏ R t kộm (1) H th ng c p i n H th ng c p n c Nh mỏy x l n c th i Nh mỏy x lý ch t th i r n ng giao thụng Nh x ng, kho tng ễng (b) cú quan tõm u t xõy d ng nh a Khụng quan tõm b t quan tõm Kộm (2) c Quan tõm b t hi lũng Khỏ (4) 3 3 3 cho cụng nhõn khụng? a Khụng tham gia b t tham gia c Tham gia d Th 4 4 4 5 5 5 i lao ng ang lm vi c c Hi lũng 11 Doanh nghi p c a ụng (b) cú h th ng x l n n i v i h th ng x l n c th i c a KCN khụng? T t (5) d R t quan tõm 10 ễng (b) cú hi lũng v ki n th c v k n ng c a ng t i doanh nghi p khụng? a Khụng hi lũng Trung bỡnh (3) d R t hi lũng c th i t p trung tham gia u ng xuyờn tham gia 180 12 Ch t l tr ng? ng x l n a Khụng m b o c th i c a KCN cú m b o tiờu chu n v sinh mụi b t m b o 13 Chớnh sỏch m c quan qu n lý mụi tr d ng i v i doanh nghi p c a ụng (b)? a Khụng phự h p b t phự h p c mb o d R t m b o ng v cỏc c quan ch c n ng khỏc ỏp c Phự h p Xin chõn thnh c m n s c ng tỏc c a ễng (B)! d R t phự h p 181 K T QU KH O ST CC DOANH NGHI P ANG HO T NG T I CC KHU CễNG NGHI P THNH PH N NG Doanh nghi p ụng (b) qu n lý thu c thnh ph n kinh t no? Valid Frequency Percent Percent Valid Doanh nghi p nh n c Doanh nghiờp t nhõn, cỏ th Doanh nghi p cú v n FDI Khỏc T ng s Cumulativ e Percent 12 24.0 24.0 24.0 22 44.0 44.0 68.0 10 20.0 20.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 Ch c v hi n c a ụng (b)? Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent T ng Giỏm c Phú T ng giỏm c 10 20.0 20.0 20.0 6.0 6.0 26.0 Giỏm c Phú Giỏm c 16 21 32.0 42.0 32.0 42.0 58.0 100.0 T ng s 50 100.0 100.0 ễng (b) cú hi lũng v a i m m doanh nghi p ang úng t i KCN Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khụng hi lũng 2.0 2.0 2.0 t hi lũng Hi lũng 18 16.0 36.0 16.0 36.0 18.0 54.0 R t hi lũng T ng s 23 46.0 46.0 100.0 50 100.0 100.0 182 Trỡnh KHCN c a DN cú m b o trỡ v nõng cao n ng l c SXKD Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khụng m b o t m b o 12 2.0 24.0 2.0 24.0 2.0 26.0 mb o R t mb o 23 14 46.0 28.0 46.0 28.0 72.0 100.0 T ng s 50 100.0 100.0 Doanh nghi p c a ụng (b) cú tham gia liờn k t SXKD voi DN khac? Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khụng tham gia 12.0 12.0 12.0 t tham gia 25 50.0 50.0 62.0 Tham gia 13 26.0 26.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 Tham gia hon ton Total M c hi u qu quỏ trỡnh liờn k t c a doanh nghi p Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khụng hi u qu 11 22.0 22.0 22.0 t hi u qu 18 36.0 36.0 58.0 Hi u qu R t hi u qu 14 28.0 14.0 28.0 14.0 86.0 100.0 T ng s 50 100.0 100.0 C n xõy d ng chớnh sỏch liờn k t gi a cỏc doanh nghi p Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khụng c n xõy d ng C n xõy d ng 4.0 4.0 4.0 48 96.0 96.0 100.0 T ng s 50 100.0 100.0 183 Nguyờn nhõn lm ch m quỏ trỡnh liờn k t Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chớnh sỏch khụng phự h p 13 26.0 26.0 26.0 C quan qu n lý nh n c 18 36.0 36.0 62.0 Thi u n ng ng c a DN 13 26.0 26.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 Nguyờn nhõn khỏc T ng s Tỡnh tr ng KHCN c a MMTB, dõy chuy n s n xu t c a doanh nghi p Frequency Valid L ch u Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 Trung bỡnh Tiờn ti n 17 18 34.0 36.0 34.0 36.0 36.0 72.0 Hi n i T ng s 14 28.0 28.0 100.0 50 100.0 100.0 ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v h th ng k t c u h t ng k thu t xó h i bờn KCN? 10 H th ng c p i n Frequency Valid R t kộm Kộm Trung bỡnh Khỏ T t T ng s Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 8.0 2.0 8.0 2.0 10.0 23 13 46.0 26.0 46.0 26.0 56.0 82.0 18.0 18.0 100.0 50 100.0 100.0 184 11 H th ng c p n c Frequency Valid Kộm Trung bỡnh Khỏ T t T ng s 12 Nh mỏy x l n Valid 19 19 50 6.0 38.0 38.0 18.0 100.0 Valid Percent 6.0 38.0 38.0 18.0 100.0 Cumulative Percent 6.0 44.0 82.0 100.0 c th i Cumulative Percent Frequency Percent Valid Percent 6.0 6.0 6.0 11 15 18 22.0 30.0 36.0 6.0 22.0 30.0 36.0 6.0 28.0 58.0 94.0 100.0 R t kộm Kộm Trung bỡnh Khỏ T t Percent 13 Cụng trỡnh x lý ch t th i r n Frequency Valid 14 Valid Percent Cumulative Percent R t kộm 20 40.0 40.0 40.0 Kộm Trung bỡnh Khỏ T t T ng s 12 10 50 24.0 20.0 14.0 2.0 100.0 24.0 20.0 14.0 2.0 100.0 64.0 84.0 98.0 100.0 ng giao thụng Frequency Valid Percent Kộm Trung bỡnh Khỏ T t T ng s Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.0 6.0 6.0 18 19 10 50 36.0 38.0 20.0 100.0 36.0 38.0 20.0 100.0 42.0 80.0 100.0 185 15 Nh x ng, kho tng Frequency Valid Kộm Percent Valid Percent Cumulative Percent 10.0 10.0 10.0 23 18 50 46.0 36.0 8.0 100.0 46.0 36.0 8.0 100.0 56.0 92.0 100.0 16 ễng (b) cú quan tõm u t xõy d ng nh cho cụng nhõn Trung bỡnh Khỏ T t T ng s Frequency Valid Khụng quan tõm t quan tõm Quan tõm R t quan tõm T ng s 14 20 13 50 Percent Valid Percent 6.0 28.0 40.0 26.0 100.0 6.0 28.0 40.0 26.0 100.0 17 ễng (b) cú hi lũng v ki n th c v k n ng c a ng t i DN? Frequency Valid t hi lũng Hi lũng R t hi lũng T ng s Percent Cumulative Percent 6.0 34.0 74.0 100.0 i lao ng ang lm vi c Valid Percent Cumulative Percent 16.0 16.0 16.0 38 50 76.0 8.0 100.0 76.0 8.0 100.0 92.0 100.0 18 Doanh nghi p cú tham gia u n i v i h th ng x l n Frequency Valid Percent c th i c a KCN? Cumulative Valid Percent Percent Khụng tham gia 2.0 2.0 2.0 t tham gia Tham gia Th ng xuyờn tham gia T ng s 26 18.0 52.0 18.0 52.0 20.0 72.0 14 28.0 28.0 100.0 50 100.0 100.0 186 19 Ch t l Valid ng x l n c th i c a KCN Frequency Percent 14 31 50 2.0 28.0 62.0 8.0 100.0 Khụng m b o t m b o mb o R t mb o T ng s 20 Chớnh sỏch c a c quan qu n l mụi tr d ng i v i DN Frequency Valid Khụng phự h p t phự h p Phự h p R t phự h p T ng s 15 32 50 Percent 2.0 30.0 64.0 4.0 100.0 Valid Percent 2.0 28.0 62.0 8.0 100.0 Cumulative Percent 2.0 30.0 92.0 100.0 ng v c quan ch c n ng ang ỏp Valid Percent 2.0 30.0 64.0 4.0 100.0 Cumulative Percent 2.0 32.0 96.0 100.0 [...]... b n v ng Theo đó, tác gi đư l a ch n đ tài "Phát tri n các khu công nghi p theo h ng b n v ng thành ph à N ng" làm lu n án ti n s c a mình 2 M c tiêu và nhi m v nghiên c u c a đ tài 2.1 M c tiêu nghiên c u ánh giá th c tr ng phát tri n các khu công nghi p thành ph à N ng và đ xu t nh ng gi i pháp ch y u nh m phát tri n các khu công nghi p theo h b n v ng thành ph ng à N ng trong th i gian t i 2.2 Nhi... gi i pháp phát tri n n n kinh t nói chung và phát tri n KCN nói riêng 1.3.2.2 ả ng nghiên c u ti p theo c a lu n án T đ nh h ng, khung phân tích và các đánh giá đ s phát tri n các KCN theo h - V ph thành ph ng b n v ng v kinh t ; (ii) Phát tri n các KCN theo h ng b n v ng v môi tr ng pháp đánh giá phát tri n các KCN theo h s đánh giá d a trên cách ti p c n ng à N ng trên các tác đ ng: (i) Phát tri n... gi i pháp nh m phát tri n các KCN theo h thành ph à N ng đ n n m 2020 và t m nhìn đ n n m 2030 ng b n v ng 22 Ch C S ng 2 LÝ LU N VÀ TH C TI N V PHÁT TRI N CÁC KHU CÔNG NGHI P THEO H 2.1 M T S V N NG B N V NG LÝ LU N CHUNG V KHU CÔNG NGHI P 2.1.1 Khái ni m vƠ đ c đi m khu công nghi p 2.1.1.1 Khái ni m khu công nghi p L ch s ra đ i và phát tri n c a KCN trên th gi i đư tr i qua quá trình phát tri n g... n án s th c hi n các nhi m v nghiên c u sau: - Xây d ng khung lý thuy t đánh giá s phát tri n KCN v các m t theo h ng b n v ng - Nghiên c u kinh nghi m c a m t s qu c gia trên th gi i và các đ a ph ng trong n c v phát tri n KCN theo h phát tri n KCN theo h ng b n v ng thành ph ng b n v ng đ rút ra bài h c cho à N ng - Phân tích th c tr ng phát tri n KCN theo h ng b n v ng thành ph à N ng trên c s khung... phát tri n các KCN theo h ph nh h thành ph thành ph à c, nh ng h n ch , y u ng b n v ng thành à N ng - xu t các gi i pháp và ki n ngh nh m phát tri n các KCN à N ng theo h thành ph ng b n v ng đ n n m 2020 và t m nhìn đ n 2030 6 K t c u c a lu n án Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o và ph l c, lu n án g m 4 ch ng, 13 ti t 7 Ch ng 1 T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U V PHÁT TRI N KHU. .. hình phát tri n KCN Tân T o theo ph ng châm “S phát tri n c a các nhà đ u t c ng chính là s phát tri n c a KCN Tân T o” Tác gi đư ch ra nh ng đi m b t c p trong quá trình đ u t phát tri n KCN mang tính đ c l p, không có s g n k t v i các khu v c khác nh nhà cho công nhân, trung tâm vui ch i gi i trí, khu tái đ nh c … mà c n ph i xây d ng mô hình phát tri n theo h ng xây d ng d án KCN g n v i phát tri... đánh giá PTBV các KCN - Xác đ nh và làm rõ các nhân t tác đ ng đ n PTBV các KCN * V th c ti n: - Rút ra m t s bài h c kinh nghi m cho vi c v n d ng vào phát tri n các KCN theo h ng b n v ng thành ph à N ng - Phân tích, làm rõ th c tr ng v n i dung phát tri n các KCN à N ng theo h ng b n v ng và th c tr ng v các nhân t - ánh giá m c đ phát tri n các KCN theo h N ng theo các tiêu chí ng ng b n v ng ánh... th c tr ng và gi i pháp phát tri n b n v ng các khu công nghi p Ơ N ng thành ph T i H i th o “ ánh giá các KCN theo tiêu chí xây d ng KCN sinh thái và khung k ho ch hành đ ng xây d ng KCN sinh thái” [74] t i thành ph ngày 27/6/2013 do Ban Qu n lý d án môi tr S Tài nguyên và Môi tr ng ng c p t nh t i Vi t Nam (VPEG) và à N ng t ch c t i à N ng đư đánh giá đang đ t m c tiêu tr thành m t trong nh ng đô... phát tri n KCN sinh thái, ng d ng t i KCN D ch v Th y s n ng à N ng, KCN Hòa C m và KCNC à N ng và s tri n khai thí đi m trong th i gian t i Ngày 17/10/2014, t i Hà N i, B K ho ch và u t ph i h p cùng T ch c Phát tri n Công nghi p Liên h p qu c (UNIDO) đư chính th c công b kh i đ ng D án “Tri n khai sáng ki n khu công nghi p sinh thái h ng t i mô hình khu công nghi p b n v ng t i Vi t Nam” [27] D án. .. thân thi n ng” [22, tr.17] Công trình nghiên c u “Nghiên c u t ng k t mô hình PTBV Vi t Nam” do Nguy n Ng c Sinh làm ch biên [21] đư đ a ra mô hình s n xu t s ch h n trong phát tri n công nghi p c a các DN tiêu bi u nh Công ty Xuân Hòa, Hà N i; Công ty c ph n Gi y R ng ông, Khánh Hòa; Công ty D t Vi t Th ng, thành ph H chí Minh và Công ty c ph n Th y S n Cà Mau Theo đó, các công ty đ u đ a ra mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay