(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng

27 184 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:41

(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng H C VI N CHNH TR QU C GIA H CH MINH NGUYN CAO LUN PHáT TRIểN CáC KHU CÔNG NGHIệP THEO HƯớNG BềN VữNG THàNH PHố Đà NẵNG Chuyờn ngnh: Kinh t phỏt trin Mó s : 62 31 01 05 TểM TT LUN N TIN S KINH T H NI - 2016 CễNG TRèNH C HON THNH TI HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Ng i h ng d n khoa h c: PGS.TS Lấ QUC Lí Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v ti Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin, hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Khu cụng nghip (KCN), khu ch xut (KCX) hỡnh thnh v phỏt trin gn lin vi cụng cuc i mi, m ca nn kinh t, c xng ti i hi i biu ton quc ng cng sn Vit Nam ln th VI (nm 1986) Tip ni ch trng phỏt trin, n i hi VII, ng ta ó tip tc i mi mnh m v ton din nn kinh t, CNH, HH t nc v c c th hoỏ bng chin lc n nh v phỏt trin kinh t - xó hi 1991-2000 Nhiu chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ó c i ú cú chớnh sỏch phỏt trin cỏc KCN, KCX i tiờn phong l KCX Tõn Thun ti thnh ph H Chớ Minh c thnh lp nm 1991 Thnh ph Nng nm trung im ca c nc, cú dõn s tớnh n thỏng 12/2014 l 1,05 triu ngi Tớnh n ht nm 2014, thnh ph Nng ó cú KCN vi tng din tớch s dng l 1.167,1 Cỏc KCN vựng thi gian gn õy luụn thu hỳt mt lng ln cỏc nh u t v ngoi nc, gúp phn vo phỏt trin kinh t - xó hi cho thnh ph, vựng v ca c nc Tuy nhiờn, trc sc ộp phỏt trin ngy cng tng, cỏc KCN thnh ph Nng cng ang giai on t hon thin mỡnh cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc t, cỏc KCN cũn bc l mt s hn ch cn phi c tip tc nghiờn cu, khc phc thi gian ti, th hin nhng yu t thiu tớnh bn vng nh sau: (i) Cht lng cụng tỏc quy hoch KCN v trin khai thc hin quy hoch ó c phờ duyt cha ỏp ng c yờu cu phỏt trin; (ii) Hm lng cụng ngh, tớnh phự hp v ngnh ngh c cu u t cha cao; (iii) Cụng tỏc bi thng, gii phúng mt bng, xõy dng kt cu h tng gp nhiu tr ngi, chng chộo quy hoch, quy hoch treo v kt cu h tng ngoi hng ro KCN cha phỏt trin; (iv) Cỏc v qun lý v bo v mụi trng v ngoi hng ro KCN cha tuõn th ỳng quy nh v phỏp lut mụi trng; (v) Cỏc v thu nhp ca ngi lao ng, nh cho cụng nhõn, cỏc cụng trỡnh phỳc li xó hi khỏc v an sinh xó hi cỏc KCN cha nhn c s u t tha ỏng, Trc nhng ht sc cp bỏch, nh hng n s phỏt trin bn vng cỏc KCN tng lai ca thnh ph Nng, cn phi c nghiờn cu v xõy dng cỏc chớnh sỏch, gii phỏp m bo cho cỏc KCN thnh ph Nng phỏt trin bn vng Theo ú, tỏc gi ó la chn ti "Phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng" lm lun ỏn tin s ca mỡnh Mc tiờu v nhim v nghiờn cu ca ti Mc tiờu nghiờn cu: ỏnh giỏ thc trng phỏt trin cỏc KCN thnh ph Nng v xut nhng gii phỏp ch yu nhm phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng thnh ph Nng thi gian ti Nhim v nghiờn cu: (i) Xõy dng khung lý thuyt ỏnh giỏ s phỏt trin KCN v cỏc mt theo hng bn vng; (ii) Nghiờn cu kinh nghim ca mt s quc gia trờn th gii v cỏc a phng nc v phỏt trin KCN theo hng bn vng rỳt bi hc cho phỏt trin KCN theo hng bn vng thnh ph Nng; (iii) Phõn tớch thc trng phỏt trin KCN theo hng bn vng thnh ph Nng trờn c s khung lý thuyt ó xõy dng Qua ú, ch nhng nhõn t thiu tớnh bn vng phỏt trin KCN thnh ph Nng cựng cỏc nguyờn nhõn ca nú; (iv) xut gii phỏp ch yu nhm phỏt trin cỏc KCN thnh ph Nng theo hng bn vng i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu:Lun ỏn nghiờn cu quỏ trỡnh phỏt trin cỏc KCN ti Nng ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt v cỏc KCN UBND thnh ph phờ duyt hot ng theo quan im PTBV - Phm vi nghiờn cu: + Khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu cỏc KCN phm vi thnh ph Nng, bao gm KCN Ngoi lun ỏn cũn nghiờn cu v so sỏnh vi cỏc KCN Vựng kinh t trng im Trung, Vựng kinh t trng im Bc B v Vựng kinh t trng im phớa Nam cựng vi mt s a phng phỏt trin KCN ni bt nc nh thnh ph H Chớ Minh, ng Nai + Thi gian: Lun ỏn s nghiờn cu giai on 2001 2014 v gii phỏp phỏt trin KCN theo hng bn vng n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030 + Ni dung: Phỏt trin cỏc KCN c xem xột nh mt chnh th bao gm v trớ, quy mụ din tớch, vai trũ phỏt trin kinh t - xó hi thnh ph Nng, ngi lao ng ang lm vic cỏc KCN, ngi dõn a phng xung quanh KCN, cỏc nh u t th cp cú hot ng u t KCN, sn xut kinh doanh v cung ng dch v KCN, cỏc doanh nghip hot ng KCN, cỏc cụng ty u t phỏt trin h tng KCN, Ban qun lý cỏc KCN v Ch xut Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn c nghiờn cu trờn c s iu tra, kho sỏt thc tin t ú tng kt v a cỏc gii phỏp phỏt trin hp lý Bao gm cỏc phng phỏp nh: (i) Phng phỏp h thng húa;(ii) Phng phỏp phõn tớch, thng kờ v so sỏnh;(iii) Phng phỏp iu tra, kho sỏt;(iv) Phng phỏp tng kt kinh nghim;(v) Phng phỏp d bỏo Ngoi quỏ trỡnh nghiờn cu s s dng mt s phng phỏp khỏc phự hp vi ni dung v yờu cu úng gúp mi ca lun ỏn - V lý lun: (i) Lm rừ khỏi nim v ni hm ca phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng trờn c s tip thu nhng cụng trỡnh nghiờn cu trc ú; (ii) B sung v hon thin h thng cỏc tiờu ỏnh giỏ PTBV cỏc KCN; (iii) Xỏc nh v lm rừ cỏc nhõn t tỏc ng n PTBV cỏc KCN - V thc tin: (i) Rỳt mt s bi hc kinh nghim cho vic dng vo phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng thnh ph Nng; (ii) Phõn tớch, lm rừ thc trng phỏt trin cỏc KCN thnh ph Nng theo ni dung v theo cỏc nhõn t nh hng; (iii) ỏnh giỏ mc phỏt trin cỏc KCN theo cỏc tiờu chớ; (iv) ỏnh giỏ nhng mt t c, nhng hn ch, yu kộm v nguyờn nhõn ca nú phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng thnh ph Nng; (v) xut cỏc gii phỏp v kin ngh nhm phỏt trin cỏc KCN thnh ph Nng theo hng bn vng n nm 2020 v tm nhỡn n 2030 Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, 13 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V PHT TRIN KHU CễNG NGHIP THEO HNG BN VNG 1.1 Cỏc nghiờn cu v mụ hỡnh phỏt trin bn vng cỏc ngnh, lnh vc n nay, ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn khoa hc nc v quc t nghiờn cu v PTBV c bit l sau Vit Nam ban hnh chng trỡnh Ngh s 21 quc gia, ó cú khỏ nhiu bi vit, mụ hỡnh ỏnh giỏ quỏ trỡnh PTBV nn kinh t Phỏt trin bn vng ngnh cụng nghip ca Hu Ho, ti Hi ngh phỏt trin bn vng ln th (5/2006) ó ỏnh giỏ v tỡnh hỡnh PTBV ngnh cụng nghip thụng qua thc trng phỏt trin cụng nghip giai on 2000-2005 Mụ hỡnh sn xut sch hn phỏt trin cụng nghip ca cỏc DN tiờu biu nh Cụng ty Xuõn Hũa, H Ni; Cụng ty c phn Giy Rng ụng, Khỏnh Hũa; Cụng ty Dt Vit Thng, thnh ph H Minh v Cụng ty c phn Thy Sn C Mau, 1.2 Cỏc nghiờn cu thc tin v phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip cỏc nc v Vit Nam 1.2.1 Cỏc nghiờn c u ỏnh giỏ th c tr ng v xu t gi i phỏp phỏt tri n b n v ng cỏc khu cụng nghi p cỏc n c Cỏc nghiờn cu ny trung phõn tớch cỏc hng phỏt trin ca KCN thi gian qua Trong ú cỏc phõn tớch la chn xu hng phỏt trin theo mụ hỡnh KCN sinh thỏi hoc l kt hp gia cỏc yu t kinh t xó hi mụi trng, nhiờn t c mc tiờu l nan gii 1.2.2 Cỏc nghiờn c u ỏnh giỏ th c tr ng v xu t gi i phỏp phỏt tri n b n v ng cỏc khu cụng nghi p c n c v cỏc a ph ng 1.2.2.1 Cỏc nghiờn cu da trờn cỏc tiờu phõn tớch, ỏnh giỏ c th Mt s nghiờn cu ó trung xõy dng h thng cỏc tiờu ỏnh giỏ, phõn tớch thc trng cỏc KCN Tp trung vo cỏc tiờu ỏnh giỏ v hiu qu s dng t, hiu qu cỏc mt kinh t, xó hi v mụi trng Tuy nhiờn, tựy theo mi nghiờn cu, cỏc tiờu ỏnh giỏ cú s khỏc bit gia cỏc nghiờn cu m cha cú s thng nht cao 1.2.2.2 Cỏc nghiờn cu da trờn cỏch tip cn tng hp cỏc ca phỏt trin bn vng Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu theo cỏch tip cn ny c trung nghiờn cu nhiu cỏc tỏc gi cú nhng nghiờn cu riờng l hoc nhng nghiờn cu tng kt quỏ trỡnh phỏt trin cỏc KCN Ni dung trung sõu vo mt v kinh t, xó hi hay mụi trng T ú, cỏc tỏc gi xõy dng cỏc gii phỏp nhm gii quyt cỏc t 1.2.3 Cỏc nghiờn c u v th c tr ng v gi i phỏp phỏt tri n b n v ng cỏc khu cụng nghi p thnh ph N ng i vi cỏc KCN thnh ph Nng, ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu phc v cỏc cuc hi tho, hi ngh la chn nh hng phỏt trin phự hp thi gian ti Trong ú cú mt s mụ hỡnh cú th tip cn nhm nh hng n mc tiờu PTBV cỏc KCN, ú l mụ hỡnh KCN chuyờn ngnh, KCN ụ th, KCN sinh thỏi, 1.3 Tng hp nhng ó nghiờn cu v hng nghiờn cu tip theo ca lun ỏn 1.3.1 T ng h p, phõn tớch cỏc nghiờn c u v lý lu n v th c ti n phỏt tri n b n v ng cỏc khu cụng nghi p 1.3.1.1 Cỏc mụ hỡnh phỏt trin bn vng ó c nghiờn cu Cỏc nghiờn cu v mụ hỡnh PTBV ngnh cụng nghip ó nờu lờn nhng mt tớch cc m ngnh cụng nghip mang li cho nn kinh t, bờn cnh ú l nhng hn ch, yu kộm ca nú; Ch c hiu ng lan ta t vic phỏt trin mt ngnh, lnh vc sang cỏc khu vc lõn cn phỏt trin theo; Xõy dng c cỏc tiờu ỏnh giỏ v PTBV trờn c mt v kinh t, xó hi v mụi trng; S hỡnh thnh cỏc KCN trung chớnh l c s la chn cỏc hỡnh thc liờn kt hot ng sn xut kinh doanh 1.3.1.2 Cỏc nghiờn cu v thc trng phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip - i vi cỏc nghiờn cu t nc ngoi: ó xõy dng kch bn PTBV cỏc KCN trờn cỏc mt kinh t, xó hi v mụi trng nhng rt khú t c cựng lỳc c ba mc tiờu trờn quỏ trỡnh phỏt trin Cỏc nghiờn cu ch trung phõn tớch v kinh t v mụi trng m cha xem xột cỏc xó hi hoc l ch cp n yu t sinh thỏi phỏt trin KCN - i vi cỏc nghiờn cu nc: + Cỏc cụng trỡnh a quan im PTBV KCN trờn c s tng trng kinh t n nh v phỏt trin hi hũa vi cỏc mt xó hi v bo v mụi trng trờn hai gúc bn thõn cỏc KCN v lan ta n khu vc xung quanh + Xõy dng c b tiờu nhm ỏnh giỏ PTBV c ba mt kinh t, xó hi v mụi trng trờn phm vi c nc v VKTTBB + Xõy dng b tiờu PTBV a phng nhng khụng i sõu phõn tớch ỏnh giỏ thc trng phỏt trin theo cỏc tiờu v cỏc giỏ tr cn t ca tiờu ó t c PTBV hay cha + Mt s cụng trỡnh nghiờn cu v phỏt trin cỏc KCN phm vi c nc v cỏc a phng, ch yu trung vo mt v kinh t, xó hi hoc mụi trng phõn tớch nhng mt t c hay cha t c + Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v phỏt trin cỏc KCN thnh ph Nng trung nghiờn cu khớa cnh xó hi v mụi trng l ch yu Trong ú, v mụi trng ó xõy dng b tiờu ỏnh giỏ theo hng KCN sinh thỏi nhm khc phc tỡnh trng ụ nhim mụi trng nh hin 1.3.2 Kho ng tr ng cỏc nghiờn c u v phỏt tri n b n v ng cỏc khu cụng nghi p v h ng nghiờn c u ti p theo c a lu n ỏn 1.3.2.1 Khong trng cỏc nghiờn cu - Cỏc nghiờn cu cha a quan nim v phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng da trờn tỏc ng ca hiu qu kinh t lan ta n cỏc xó hi v mụi trng c bờn v bờn ngoi KCN - Ti thnh ph Nng, cha cú cụng trỡnh nghiờn cu c lp, bi bn v cú h thng no ó c cụng b v phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng, c bit giai on nn kinh t m ca v hi nhp ngy cng sõu rng vi quc t, ũi hi phi cú s thay i chớnh sỏch, gii phỏp phỏt trin phự hp 1.3.2.2 Hng nghiờn cu tip theo ca lun ỏn T nh hng, khung phõn tớch v cỏc ỏnh giỏ c s dng nghiờn cu s phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng Hng nghiờn cu tip theo ca lun ỏn s l: - V phng phỏp tip cn: Lun ỏn nghiờn cu phỏt trin KCN theo hng bn vng tt c cỏc KCN thnh ph Nng trờn cỏc tỏc ng: (i) Phỏt trin bn vng v kinh t cỏc KCN (ii) Hiu qu v kinh t tỏc ng lan ta n xó hi bờn v bờn ngoi KCN; (iii) Hiu qu v kinh t tỏc ng lan ta n mụi trng bờn v ngoi KCN - V phng phỏp ỏnh giỏ phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng: Lun ỏn s ỏnh giỏ da trờn cỏch tip cn trờn v s dng h thng cỏc tiờu c th, bao gm: (i) Cỏc tiờu v kinh t; (ii) Cỏc tiờu v xó hi; (iii) Cỏc tiờu v mụi trng; (iv) Kt hp vi s dng kt qu kho sỏt thc t mt s ch tiờu cú liờn quan phõn tớch, ỏnh giỏ v tỡm nguyờn nhõn tỏc ng n s phỏt trin ca cỏc KCN, phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng - V ni dung nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu mt s ni dung c bn sau: (i) Phõn tớch, lm rừ cỏc c bn v PTBV, ú lun ỏn a khỏi nim v phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng; (ii) Lm rừ cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng; (iii) a h thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng; (iv) Phõn tớch thc trng phỏt trin cỏc KCN theo ni dung, theo cỏc nhõn t nh hng; (v) ỏnh giỏ thc trng phỏt trin cỏc KCN theo cỏc tiờu chớ; (vi) xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng thnh ph Nng n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030 Chng C S Lí LUN V THC TIN V PHT TRIN CC KHU CễNG NGHIP THEO HNG BN VNG 2.1 Mt s lý lun chung v khu cụng nghip 2.1.1 Khỏi ni m v c i m khu cụng nghi p 2.1.1.1 Khỏi nim khu cụng nghip Ngh nh 29/2008/N-CP quy nh khỏi nim KCN nh sau:KCN l khu chuyờn sn xut hng cụng nghip v thc hin cỏc dch v cho sn xut cụng nghip, cú ranh gii a lý xỏc nh, c thnh lp theo iu kin trỡnh t v th tc quy nh ca Chớnh ph 2.1.1.2 c im ca khu cụng nghip (i) õy l khu vc c quy hoch phỏt trin cụng nghip mang tớnh liờn vựng; (ii) Tp trung mt khụng gian nht nh; (iii) KCHT c m bo bi cụng ty phỏt trin h tng KCN, cụng ty dch v KCN; (iv) iu kin t nhiờn, mụi trng phỏt trin ca cỏc KCN nhỡn chung thun li, KCN c hỡnh thnh cỏc nc quỏ trỡnh CNH chớnh l to nhng iu kin thun li v c c ch chớnh sỏch ln KCHT khuyn khớch cỏc nh u t trung vo KCN; (v) Trong KCN khụng cú dõn c sinh sng nhng bờn ngoi KCN cú h thng dch v phc v ngun lao ng ang lm vic KCN c hỡnh thnh v phỏt trin 2.1.2 Vai trũ c a khu cụng nghi p phỏt tri n kinh t Vai trũ ca KCN bao gm: (i) Thu hỳt ngun u t v ngoi nc phỏt trin kinh t; (ii) Chuyn giao cụng ngh kớch thớch s phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip ph tr; (iii) Phỏt trin ngun nhõn lc, gii quyt vic lm v nõng cao thu nhp cho ngi lao ng; (iv) y mnh hot ng xut khu, tng thu v gim chi ngoi t, tng ngun thu cho ngõn sỏch; (v) Phỏt trin KCN gn vi vic bo v mụi trng sinh thỏi 2.1.3 Cỏc tỏc ng tiờu c c c a khu cụng nghi p n n n kinh t Bờn cnh nhng tỏc ng tớch cc, s i v hot ng ca cỏc KCN cú th s gõy nhng tỏc ng tiờu cc Qua thc t ca Vit Nam ó cho thy: (i) nh hng n cht lng tng trng kinh t; (ii) nh hng n di dõn, an ninh, trt t xó hi nhiu a phng; (iii) ễ nhim mụi trng gia tng 2.2.C s lý lun nghiờn cu phỏt trin cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng 2.2.1 Khỏi ni m v phỏt tri n b n v ng 2.2.1.1 Lch s hỡnh thnh khỏi nim phỏt trin bn vng trờn th gii Hi ngh Thng nh Trỏi t v Mụi trng v Phỏt trin c t chc ti Rio De Janeiro, Brazil ó a bn tuyờn ngụn V Mụi trng v phỏt trin mt ln na khng nh PTBV l s phỏt trin nhm tha cỏc nhu cu hin ti ca ngi, nhng khụng gõy tn hi ti s tha cỏc nhu cu ca th h tng lai Ti Hi ngh ln ny, cỏc nc ó thụng qua chng trỡnh Ngh s 21, õy l chng trỡnh hnh ng ton cu nhm gii quyt cỏc v mụi trng v phỏt trin 11 - PTBV lan ta t cỏc KCN n a phng v vựng: (1) Gii quyt vic lm cho a phng cú KCN; (2) Cỏc v an ninh trt t, an ton xó hi ca a phng cú KCN 2.2.3.3 Tiờu ỏnh giỏ phỏt trin v mụi trng cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng (1) Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ v x lý nc thi KCN; (2) Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ v x lý cht thi rn KCN; (3) Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ v ụ nhim khụng khớ, ting n KCN 2.2.4 Cỏc nhõn t tỏc ng n phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng (i) H thng lut phỏp liờn quan n phỏt trin cỏc KCN; (ii) Chớnh sỏch ca Nh nc v a phng v phỏt trin cỏc khu cụng nghip; (iii) Mụ hỡnh t chc hot ng ca Ban qun lý KCN; (iv) Nng lc ni ti ca KCN v trỡnh cụng ngh, trỡnh lao ng v ý thc chp hnh phỏp lut ca cỏc DN; (v) Kt cu h tng k thut v xó hi ca a phng cú KCN 2.3 Kinh nghim quc t v nc v phỏt trin khu cụng nghip theo hng bn vng v bi hc kinh nghim cho Vit Nam v thnh ph Nng 2.3.1 Kinh nghi m qu c t Tng hp cỏc kinh nghim ca thnh ph Thm Quyn - Trung Quc v Malaisia 2.3.2 Kinh nghi m n c Tng hp kinh nghim ca thnh ph H Chớ Minh v ng Nai 2.3.3 Nh ng bi h c kinh nghi m cho phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng Mt, vic quy hoch cỏc KCN phi gn lin vi quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng; Hai, cn ch ng xõy dng h tng k thut v xó hi phc v cho phỏt trin cỏc KCN thu hỳt u t; Ba, ch ng xõy dng v thc hin cỏc chng trỡnh xỳc tin u t thớch hp; Bn, chn lc cỏc d ỏn u t phự hp vi th mnh v xu hng phỏt trin ca a phng, s dng ngun lao ng cú trỡnh chuyờn mụn tay ngh cao, KCHT v dch v phỏt trin; Nm, khng nh vai trũ nh nc l nhõn t then cht dn ti s thnh cụng ca cỏc KCN; Sỏu,m bo tớnh ng b phỏt trin KCN vi cỏc yu t v KCHT kinh t, xó hi, mụi trng khu vc cú KCN 12 Chng THC TRNG PHT TRIN CC KHU CễNG NGHIP THEO HNG BN VNG THNH PH NNG 3.1 Khỏi quỏt v khu cụng nghip v iu kin t nhiờn, kinh t xó hi ca thnh ph Nng cú nh hng n phỏt trin cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng 3.1.1 Khỏi quỏt v s hỡnh thnh v phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p thnh ph N ng Hin nay, thnh ph Nng cú KCN ang hot ng vi tng din tớch l 1.167,1 Trong ú cú KCN thnh lp trc nm 2000 l KCN Hũa Khỏnh, KCN Nng, KCN Liờn Chiu v KCN thnh lp giai on 2001 2005 l KCN Hũa Cm v KCN Dch v thy sn Nng v KCN Hũa Khỏnh M rng 3.1.2 i u ki n t nhiờn, kinh t xó h i c a thnh ph N ng cú nh h ng n phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng 3.1.2.1 iu kin t nhiờn Gii thiu v v trớ a lý; thi tit v khớ hu; ti nguyờn v mụi trng ca thnh ph Nng 3.1.2.2 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh kinh t - xó hi ca thnh ph Nng cú nh hng n phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng Dõn s: Dõn s trung bỡnh ca thnh ph Nng nm 2014 l 1.007.653 ngi Trong ú dõn s ụ th l 879.502 ngi, tc tng dõn s bỡnh quõn giai on 2011 2014 l 2,14%/nm D bỏo n nm 2020, dõn s thnh ph Nng khong 1,6 triu ngi, ú dõn s ụ th khong 1,3 triu ngi Vi qun gm Hi Chõu, Thanh Khờ, Liờn Chiu, Ng Hnh Sn, Sn Tr, Cm L v huyn l Ho Vang v huyn o Hong Sa Mt dõn s bỡnh quõn nm 2014 l 784 ngi/km2 Dõn s c phõn b khụng u gia qun, huyn; ni thnh v ngoi thnh Qun Thanh Khờ: 19.920 ngi/km2, qun Hi Chõu 8.871 ngi/km2 ú huyn Ho Vang ch cú 174 ngi/km2 13 3.1.3 Vai trũ, v trớ c a thnh ph N ng Thnh ph Nng l trung tõm ca VKTTMT, õy khụng ch úng vai trũ nh l ht nhõn tng trng ca vựng m cũn l ca ngừ phớa ụng ca tuyn hnh lang kinh t ụng Tõy kt ni cỏc nc Vit Nam, Lo, Thỏi Lan v Myanmar Vic nm trờn tuyn giao thụng ny ó to c hi cho cỏc DN Nng hp tỏc, tip cn cỏc vựng nguyờn liu, th trng, dch v, vn, cụng ngh v lao ng a dng húa cỏc hot ng kinh t v xut khu, tng cng giao lu vi cỏc hot ng húa xó hi, nõng cao i sng vt cht v tinh thn cho ngi dõn 3.2 Thc trng phỏt trin cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng thnh ph Nng giai on 2001 2014 3.2.1 Th c tr ng phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng v kinh t 3.2.1.1 Thc trng v cụng tỏc quy hoch phỏt trin cỏc khu cụng nghip 3.2.1.2 Thc trng v cụng tỏc tra, giỏm sỏt, qun lý hot ng u t cỏc khu cụng nghip 3.2.1.3 Thc trng v cụng tỏc khuyn khớch u t, chuyn giao cụng ngh cỏc doanh nghip khu cụng nghip 3.2.1.4 Thc trng v ỏp dng mụ hỡnh hot ng kinh t cỏc khu cụng nghip 3.2.2 Th c tr ng phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng v xó h i 3.2.2.1 Thc trng v s kt hp hi hũa cỏc loi li ớch gia ngi lao ng v ngi s dng lao ng 3.2.2.2 Thc trng v hot ng khuyn khớch cỏc doanh nghip tham gia o to v s dng lao ng a phng 3.2.3 Th c tr ng phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng v mụi tr ng 3.2.3.1 Thc trng xõy dng v hon thin chớnh sỏch v h thng bn quy phm phỏp lut v qun lý mụi trng khu cụng nghip 3.2.3.2 Thc trng v khuyn khớch cỏc khu cụng nghip xõy dng v hnh h thng x lý cht thi trung 14 3.2.3.3 Thc trng ỏp dng sn xut sch hn v cụng ngh thõn thin mụi trng ti cỏc doanh nghip khu cụng nghip 3.2.3.4 Thc trng v cụng tỏc qun lý mụi trng khu cụng nghip 3.2.3.5 Thc trng x lý cỏc hot ng gõy ụ nhim mụi trng khu cụng nghip 3.2.4 Th c tr ng phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng theo cỏc nhõn t nh h ng 3.2.4.1 H thng lut phỏp liờn quan n phỏt trin cỏc khu cụng nghip 3.2.4.2 Chớnh sỏch ca Nh nc v a phng v phỏt trin cỏc khu cụng nghip 3.2.4.3 Mụ hỡnh t chc hot ng ca khu cụng nghip v ca Ban qun lý khu cụng nghip 3.2.4.4 Nng lc ni ti ca khu cụng nghip v trỡnh cụng ngh, trỡnh lao ng v ý thc chp hnh phỏp lut ca cỏc doanh nghip 3.2.4.5 Kt cu h tng k thut v xó hi ca a phng cú khu cụng nghip 3.3 ỏnh giỏ phỏt trin khu cụng nghip theo hng bn vng thnh ph Nng theo cỏc tiờu 3.3.1 ỏnh giỏ phỏt tri n khu cụng nghi p theo h ng b n v ng v kinh t 3.3.1.1 ỏnh giỏ phỏt trin ni ti khu cụng nghip theo hng bn vng v kinh t c xem xột trờn cỏc tiờu chớ: (i) V trớ t KCN, cú thun li cho vic chuyn hng húa vo, KCN; (ii) Quy mụ t v tớnh hp lý ca quy mụ so vi mc ớch v tớnh cht hot ng ca KCN, phõn tớch trờn khớa cnh s phự hp vi yờu cu phỏt trin hay khụng; (iii) T l lp y KCN: ỏnh giỏ hiu qu khai thỏc KCN thụng qua cỏc d ỏn u t theo thi gian trờn din tớch cụng nghip t hin cú; (iv) Doanh thu, nng sut lao ng v hiu qu s dng ca cỏc DN KCN: da trờn hiu qu hot ng v kinh t ca cỏc DN; (v) Liờn kt sn xut kinh doanh ca cỏc DN KCN: quỏ trỡnh liờn kt, phõn cụng lao ng xó hi ca cỏc DN c thc hin nhm phỏt huy ht hiu qu hot ng ca cỏc DN KCN 15 3.3.1.2 ỏnh giỏ tỏc ng lan ta bờn ngoi t khu cụng nghip theo hng bn vng v kinh t V tỏc ng lan ta bờn ngoi KCN: (i) úng gúp ca KCN vo ngnh cụng nghip v tng trng kinh t ca a phng; (ii) chuyn dch c cu kinh t ca a phng cú KCN; (iii) úng gúp vo ngõn sỏch nh nc; (iv) úng gúp vo kim ngch xut khu õy l cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu hot ng ca cỏc KCN mang li cho a phng thụng qua cỏc mc úng gúp c th Mc úng gúp cao hay thp ph thuc nhiu vo hiu qu hot ng ca cỏc DN KCN 3.3.2 ỏnh giỏ phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng v xó h i 3.3.2.1 ỏnh giỏ phỏt trin ni ti khu cụng nghip theo hng bn vng v xó hi c phõn tớch da trờn cỏc tiờu v thu nhp ca ngi lao ng cú ỏp ng c nhu cu thit yu ca h khụng Cỏc dch v xó hi nh phng tin i li cụng cng, nh , y t cng ng, cú thun li cho ngi lao ng v t l tham gia cỏc loi hỡnh bo him c xem xột trờn c s quyn li ca ngi lao ng c hng, trỏch nhim ca ngi s dng lao ng thụng qua vic tuõn th theo ỳng quy nh ca phỏp lut i vi ngi lao ng 3.3.2.2 ỏnh giỏ tỏc ng lan ta bờn ngoi t khu cụng nghip theo hng bn vng v xó hi Cỏc ch tiờu c xem xột: (i) gii quyt vic lm cho lao ng a phng cú KCN; (ii) cỏc v an ninh trt t, an ton xó hi a phng cú KCN Qua ú, cho thy mc nh hng ca vic xõy dng KCN i vi ngi dõn a phng trờn gúc v i sng kinh t - xó hi c mt tớch cc ln tiờu cc 3.3.3 ỏnh giỏ phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng v mụi tr ng 3.3.3.1 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ v x lý nc thi khu cụng nghip: (i) S lng KCN cú h thng x lý nc thi trung; (ii) T l cỏc DN KCN cú h thng x lý nc thi trung c u ni vi h thng x lý nc thi ca KCN 16 3.3.3.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ v x lý cht thi rn khu cụng nghip: T l % DN thay th nguyờn vt liu u vo t loi to cht thi khụng tỏi ch c bng loi nguyờn vt liu to cht thi tỏi ch c trờn tng s DN KCN 3.3.3.3 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ v ụ nhim khụng khớ, ting n khu cụng nghip: (i) V cht lng khụng khớ KCN, nng khớ c SO2, NO2, CO, chỡ, nng bi l lng khụng khớ KCN Ho Khỏnh; (ii) S lng v t l cỏc DN u t trang thit b x lý ụ nhim khụng khớ, ting n KCN; (iii) T l DN cú din tớch t trng cõy xanh t ti thiu 15% Phõn tớch cỏc ch tiờu trờn ch nhng tỏc ng t hot ng ca DN KCN n mụi trng bờn v ngoi KCN 3.4 ỏnh giỏ chung v phỏt trin cỏc khu cụng nghip thnh ph Nng theo hng bn vng 3.4.1 Nhng kt qu t c 3.4.1.1 V cỏc yu t tỏc ng n phỏt trin cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng Mt l, h thng bn phỏp lut ngy cng hon thin; Hai l, mụ hỡnh t chc hot ng ca Ban qun lý cỏc KCN v Ch xut ci tin ỏng k; Ba l, trỡnh lao ng qua o to cú xu hng tng lờn v quy mụ s lng v t l, gúp phn nõng cao NSL ca cỏc DN KCN nhng nm qua; Bn l, H thng h tng k thut bờn KCN ó c chuyn giao cho cụng ty khai thỏc h tng k thut qun lý, to iu kin cho cỏc nh u t vo KCN cú th nhanh chúng thc hin d ỏn ca mỡnh m khụng lo n h tng k thut 3.4.1.2 V kinh t Mt l, v trớ cỏc KCN ang ng chõn thun li cho quỏ trỡnh phỏt trin; Hai l, doanh thu v NSL KCN i vi cỏc d ỏn u t nc v nc ngoi nhng nm qua u tng lờn; Ba l, úng gúp ca KCN i vi a phng cỏc nm qua liờn tc tng lờn 3.4.1.3 V xó hi Mt l, tỡnh hỡnh thu hỳt thờm lao ng vo KCN nhng nm qua liờn tc tng lờn; Hai l, cỏc cụng trỡnh phỳc li xó hi ó c quan 17 tõm u t; Ba l, t l ngi tham gia úng cỏc loi bo him xó hi, bo him y t v bo him tht nghip ti cỏc DN cú xu hng tng lờn; Bn l, vic phỏt trin cỏc KCN trung ó to iu kin di di cỏc nh mỏy t ni thnh vo KCN, gúp phn chnh trang ụ th thnh ph, hỡnh thnh cỏc khu ụ th, khu dõn c phỏt trin 3.4.1.4 V mụi trng Mt l, cú s quan tõm u t tha ỏng khc phc tỡnh trng ụ nhim mụi trng ngun nc thi t cỏc nh mỏy cỏc KCN; Hai l, khc phc tỡnh trng ụ nhim mụi trng cỏc khu dõn c; Ba l, cỏc KCN Nng ó ỏp dng cỏc mụ hỡnh KCN sinh thỏi, gim khớ thi carbon hot ng sn xut; Bn l, hu ht cỏc DN cỏc KCN ó cú bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng 3.4.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn ca nú 3.4.2.1 Nhng hn ch, yu kộm (a) V cỏc nhõn t tỏc ng n phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng Mt l, cha cho i c Lut v KCN, KCX; Hai l, Cht lng quy hoch cỏc KCN Nng c ỏnh giỏ l cha thc s m bo tớnh bn vng; Ba l, mụ hỡnh t chc hot ng ca KCN cha bn vng; Bn l, Cỏc chớnh sỏch v lao ng, chớnh sỏch mụi trng; Nm l, Hm lng cụng ngh u t ca cỏc DN thp, s phự hp vi ngnh ngh c cu u t cha cao (b) V kinh t: Mt l, t l lp y cao nhng hiu qu s dng t KCN cha ỏp ng c yờu cu; Hai l, quỏ trỡnh liờn kt kinh t gia cỏc DN cỏc KCN Nng cha cú, cha xut hin cỏc liờn kt ngnh kiu cluster; Ba l, cỏc ch tiờu v kinh t nh doanh thu, NSL, úng gúp vo NSNN tng lờn nhng quy mụ cũn nh bộ, trung ch yu vo mt s DN ln (c) V xó hi: Mt l, thu nhp ca ngi lao ng cũn thp; Hai l, cỏc dch v xó hi cha ỏp ng c yờu cu; Ba l, thi gian lm vic ca ngi lao ng v ch chớnh sỏch i vi lao ng n cha c thc hin ỳng mt s DN; Bn l, tỡnh hỡnh an ninh trt t, an ton xó hi bờn v ngoi hng ro KCN thi gian va qua cha m bo 18 (d) V mụi trng: Mt l, cỏc DN cha tuõn th nghiờm tỳc v phỏp lut BVMT; Hai l, quỏ trỡnh hot ng ca nh mỏy x lý nc thi thiu n nh; Ba l, cỏc nh mỏy x lý nc thi mi t chun B theo QCVN; Bn l, cỏc cụng trỡnh x lý cht thi cha c u t ng b; Nm l, ụ nhim khụng khớ, ting n t cỏc KCN Nng cũn mc cao 3.4.2.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch (1) Vn bn h thng lut phỏp quỏ trỡnh ỏp dng vo thc t gõy nờn tỡnh trng chng chộo, trựng lp; (2) Vai trũ ca c quan qun lý nh nc i vi cỏc KCN thnh ph Nng v cụng tỏc trin khai thc hin quy hoch cha c th, thiu cht ch; (3) Kt cu h tng KCN phỏt trin thiu ng b; (4) C ch chớnh sỏch ỏp dng i vi cỏc KCN v vic qun lý ca c quan nh nc thiu cht ch; (5) Mụ hỡnh liờn kt kinh t cha c trin khai thc hin cỏc KCN; (6) Vic o to lao ng cha ỏp ng c nhu cu xó hi; (7) Cỏc cp chớnh quyn ca thnh ph Nng cha cú s quan tõm u t tha ỏng v cỏc dch v xó hi v tin ớch cụng cng; (8) Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt v qun lý mụi trng KCN cha cht ch; (9) Cỏc d ỏn u t KCN quy hoch ban u khụng c phõn chia theo khu vc, theo ngnh; (10) Do thiu u t dn n u t thiu ng b cỏc cụng trỡnh x lý nc thi; (11) Cỏc mụ hỡnh phỏt trin nhm bo v mụi trng bờn v bờn ngoi KCN Nng cha phỏt huy c hiu qu Chng PHNG HNG V GII PHP CH YU PHT TRIN CC KHU CễNG NGHIP THEO HNG BN VNG THNH PH NNG 4.1 Quan im, nh hng v mc tiờu phỏt trin cỏc khu cụng nghip thnh ph Nng theo hng bn vng 4.1.1 D bỏo tỡnh hỡnh n c v qu c t tỏc ng n phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng 4.1.1.1 C hi phỏt trin cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng (1) Th trng xut khu sn phm s c m rng cỏc nc cú nn kinh t phỏt trin, u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam s gia 19 tng; (2) Tng tớnh cnh tranh cho hng xut khu ca cỏc DN; (3) Nng ang tr thnh im n hp dn ca cỏc nh u t qua nhng kt qu tt nh mụi trng u t ngy cng thun li hn, ch s nng lc cnh tranh cp tnh (PCI) dn u c nc nhng nm qua; (4) Nng l a phng nm VKTTMT, cú mụi trng u t tng i thun li v cú kh nng thu hỳt c nhiu nh u t 4.1.1.2 Thỏch thc phỏt trin cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng (1) Cỏc yờu cu ngy cng cao ca sn phm xut khu l thỏch thc khụng nh i vi cỏc DN; (2) Thỏi Lan v Trung Quc ang ni lờn l nhng nc cnh tranh gay gt thu hỳt u t xõy dng v phỏt trin KCN; (3) Cỏc KCN Nng ang gp khú khn v th trng, cỏc dch v h tr phỏt trin KCN cha hon chnh; (4) Cht lng hot ng o to ngh a phng cũn khỏ thp; (5) Mc ụ nhim mụi trng bờn ngoi KCN l khỏ ln 4.1.2 Quan i m phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng 4.1.2.1 Phỏt trin khu cụng nghip Nng phi m bo tớnh bn vng i vi bn thõn cỏc khu cụng nghip v s phỏt trin bn vng chung ca thnh ph 4.1.2.2 Xõy dng cỏc khu cụng nghip phi gúp phn thỳc y chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ thnh ph 4.1.2.3 Xõy dng cỏc khu cụng nghip phi ỏp ng xu th ton cu hoỏ v hi nhp kinh t quc t 4.1.3 nh h ng phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p n nm 2020 v t m nhỡn 2030 c a lu n ỏn 4.1.3.1 nh hng phỏt trin cỏc khu cụng nghip ca lun ỏn (i) Tip tc r soỏt cụng tỏc quy hoch chi tit cỏc KCN; (ii) Tip tc xõy dng v phỏt trin cỏc khu ụ th xung quanh KCN; (iii) Thu hỳt c cỏc d ỏn cú cht lng ngy cng cao v nng lc sn xut, hm lng khoa hc - cụng ngh cao; (iv) Tp trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip ph tr, cụng nghip sn xut hng xut khu; (v) Nõng cao cht lng ngun lao ng cỏc KCN; (vi) Hon thin cỏc cụng trỡnh x lý ụ nhim mụi trng 20 4.1.3.2 Mc tiờu phỏt trin n nm 2020: Lp y 100% din tớch cỏc KCN cũn li Nng; Cỏc DN KCN s úng gúp 60% giỏ tr kim ngch xut khu ca Nng; Hng nm cỏc KCN s to ch lm vic; Tt c cỏc KCN Nng u phi cú c s x lý cht thi (rn, lng, khớ); 100% cỏc D ỏn u t sn xut cụng nghip, KCN, cm cụng nghip c b trớ phự hp vi qui hoch ca thnh ph; Trờn 80% cht thi cụng nghip nguy hi c thu gom v x lý, 4.2 Gii phỏp ch yu phỏt trin cỏc khu cụng nghip theo hng bn vng thnh ph Nng 4.2.1 Cỏc gi i phỏp t chớnh quy n thnh ph v Ban qu n lý cỏc khu cụng nghi p v Ch xu t phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng 4.2.1.1 Nõng cao cht lng quy hoch cỏc khu cụng nghip Cụng tỏc Quy hoch phỏt trin KCN cn trung vo mt s ni dung sau: (i) Phõn vựng quy hoch KCN, tip thu kinh nghim ca quc t v mt s a phng nc, kt hp vi mc tiờu m bo s PTBV ca Nng; (ii) Cn sp xp v trớ t KCN phi m bo tớnh bn vng; (iii) Xỏc nh rừ quy mụ ti thiu v ti a cho tng loi KCN; (iv) Thc hin chuyn dch c cu kinh t ni b KCN theo hng hiu qu v phự hp vi s phỏt trin khoa hc cụng ngh; (v) Xõy dng ng b ca cỏc yu t KCHT v kinh t, xó hi v mụi trng vi mc ớch nhm m bo cho s PTBV khụng nhng ni ti KCN m c cỏc khu vc xung quanh, a phng cú KCN 4.2.1.2 Tng cng u t cỏc tin ớch cụng cng Trong thi gian ti cỏc cụng trỡnh h thng giao thụng u phi c u t nõng cp H thng giao thụng ti ca Nng n nm 2020 v tm nhỡn 2030 phỏt trin theo hng ng b v bn vng 4.2.1.3 Tng cng cụng tỏc xỳc tin u t vo cỏc khu cụng nghip (i) Xõy dng h thng qung bỏ thụng tin; (ii) T chc tham gia cỏc cuc hi tho kờu gi u t v ngoi nc; (iii) y mnh cụng tỏc xỳc tin u t i vi cỏc d ỏn c hi thụng qua cỏc d ỏn ó trin khai 21 thnh cụng ti cỏc KCN v thụng qua cỏc nh u t hin cú; (iv) Gp g trc tip i vi cỏc nh u t tim nng 4.2.1.4 Nõng cao cht lng ngun lao ng Cn quan tõm n cỏc xó hi nhm ỏp ng tho ỏng li ớch ca ngi lao ng - chỡa khoỏ cho s PTBV cỏc KCN 4.2.1.5 Phỏt trin cỏc cụng trỡnh xó hi, nõng cao i sng vt cht v tinh thn cho ngi lao ng khu cụng nghip Mt l, Xõy dng khu vc nh trung cho ngi lao ng nhp c; Hai l, m bo quyn v li ớch chớnh ỏng cho lao ng nhp c; Ba l, nõng cao mc thu nhp v i sng tinh thn cho ngi lao ng ti cỏc DN KCN 4.2.1.6 Hon thin c cu t chc h thng qun lý mụi trng ti cỏc khu cụng nghip Nng (i) Phõn cp qun lý v phõn cụng trỏch nhim rừ rng, c th theo hng t chc qun lý trung; (ii) Tng cng nng lc cỏn b qun lý bo v mụi trng KCN 4.2.1.7 Giỏm sỏt cỏc hot ng u t theo ỳng cam kt ban u Tng cng cụng tỏc tham tra, giỏm sỏt vic thc hin u t theo giy chng nhn u t ó ký Ban Qun lý cỏc KCN v Ch xut Nng cn giỏm sỏt cht ch vic trin khai thc hin d ỏn theo ng ký Thng xuyờn theo dừi v nm bt cỏc thụng tin v nh u t, c bit l cỏc nh u t nc ngoi v nng lc sn xut kinh doanh tham gia hot ng u t vo cỏc KCN Nng 4.2.1.8 Tip tc ỏp dng mụ hỡnh khu cụng nghip sinh thỏi bo v mụi trng (1) Cn thnh lp phũng Qun lý mụi trng mi KCN v mi DN; (2) Cn tng t l cỏc DN KCN ỏp dng cỏc gii phỏp sn xut sch hn; (3) Cn phi xõy dng nh mỏy x lý cht thi rn, sau ú tin hnh thu thp thụng tin v cht thi cỏc KCN v ỏnh giỏ c mc trao i ca tng loi, nh mỏy s tin hnh thu gom t cỏc nh mỏy phỏt sinh v cú th cung cp cho nh mỏy khỏc cú nhu cu s dng; (4) Xõy dng cỏc chớnh sỏch la chn ngnh ngh u t theo nh hng trao i cht thi gia cỏc DN KCN 22 4.2.2 Cỏc gi i phỏp t cụng ty phỏt tri n h t ng khu cụng nghi p v cỏc DN ho t ng khu cụng nghi p 4.2.2.1 Tip tc hon thin kt cu h tng k thut khu cụng nghip 4.2.2.2 Khuyn khớch cỏc doanh nghip khu cụng nghip i mi cụng ngh theo hng thõn thin vi mụi trng Mt, cỏc KCN cn phi cú nhng gii phỏp hiu qu thu hỳt ngy cng nhiu cỏc d ỏn cú u t nc ngoi; Hai, i vi cỏc DN ang hot ng cú dõy chuyn cụng ngh lc hu cn cú nhng gii phỏp hp lý chuyn giao cụng ngh tiờn tin, hin i hn; Ba, cn cú chớnh sỏch h tr vay ỏp ng c nhu cu u t ca cỏc DN; Bn, khuyn khớch cỏc DN ỏp dng cỏc gii phỏp sn xut sch hn, s dng cỏc ngun ti nguyờn cú th tỏi to thay th cỏc ngun ti nguyờn khụng tỏi to 4.2.2.3 Tng cng liờn kt gia cỏc doanh nghip v phỏt trin ngnh cụng nghip ph tr Mt l, xõy dng v hon thin chớnh sỏch khuyn khớch thu hỳt u t nc v u t nc ngoi hp lý; Hai l, cú cỏc bin phỏp h tr cho xõy dng liờn kt v kớch thớch quỏ trỡnh liờn kt ngy cng sõu sc, gn bú v hiu qu; Ba l, xõy dng cỏc gii phỏp h tr cho vic nõng cao nng lc cụng ngh ca cỏc DN nc 4.2.2.4 Tng cng hot ng u t mi, nõng cp nh mỏy x lý cht thi v hot ng cú hiu qu cỏc cụng trỡnh ny (a) Nõng cp, hon thin h thng x lý nc thi, xõy dng h thng x lý cht thi rn; (b) Cỏc DN khu cụng nghip phi thc hin nghiờm tỳc vic x lý cht thi; (c) Thc hin tt ch t quan trc v bỏo cỏo mụi trng 4.2.3 Cỏc gi i phỏp t ng i lao ng khu cụng nghi p v ng i dõn a ph ng xung quanh khu cụng nghi p 4.2.3.1 Gii phỏp t phớa ngi lao ng: Nõng cao nhn thc ca ngi lao ng v tỏc phong lao ng cụng nghip, hc v nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, tng nng sut lao ng, tng thu nhp cho bn thõn v gia ỡnh, chp hnh tt cỏc quy nh ca DN, chớnh sỏch phỏp lut ca nh nc 23 4.2.3.2 Gii phỏp t phớa ngi dõn a phng: (i) i vi ngi dõn b mt t sn xut phi tr t cho KCN, dn n mt vic lm, thu nhp khụng n nh thi gian di, cn phi tham gia cỏc khúa o to ngh cú th lm vic ti chớnh cỏc KCN; (ii) i vi ngi dõn a phng cung cp cỏc dch v cho KCN nh: tip tc phỏt huy v m rng cung cp yu t u vo cho hot ng sn xut ca cỏc DN, cung cp dch v nh , 4.3 Mt s kin ngh 4.3.1 i vi Trung ng 4.3.2 i vi thnh ph Nng KT LUN Trờn c s nghiờn cu nhng lý lun v thc tin v phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng Lun ỏn ó i sõu phõn tớch v lm rừ nhng sau: - Th nht,lun ỏn ó tng kt, h thng húa cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v ngoi nc v PTBV cỏc KCN theo cỏc ni dung sau: (i) cỏc nghiờn cu lý lun v s hỡnh thnh v phỏt trin cỏc KCN (ii) cỏc nghiờn cu thc tin v PTBV cỏc KCN cỏc nc v Vit Nam; (iii) Qua tng kt, h thng húa cỏc kt qu nghiờn cu i trc, xut hng nghiờn cu mi ca lun ỏn - Th hai, lun ỏn ó lm rừ nhng lý lun v thc tin v phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng Nờu cỏc quan im ca cỏc trng phỏi khỏc v PTBV c bit, lun ỏn ó a cỏc nhõn t nh hng v thit lp c h thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ s phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng trờn cỏc mt kinh t, xó hi v mụi trng - Th ba,trờn c s nghiờn cu mt s mụ hỡnh phỏt trin KCN v tng kt kinh nghim mt s nc khu vc v cỏc a phng nc thuc VKTTPN, ni cú iu kin phỏt trin cỏc KCN rt tt v t ú, rỳt bi hc kinh nghim cho phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng thnh ph Nng 24 - Th t, phõn tớch thc trng phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng thnh ph Nng Nờu lờn nhng kt qu t c quỏ trỡnh phỏt trin cỏc KCN Nng thi gian qua, nhng mt hn ch, yu kộm cha t c so vi k vng v cỏc nguyờn nhõn ch yu gõy nờn nhng hn ch, yu kộm - Th nm, tin n PTBV cỏc KCN t n 2020 v tm nhỡn n 2030, cn thc hin ng b cỏc nhúm gii phỏp c th nh sau: (i) Cỏc gii phỏp t chớnh quyn thnh ph v Ban qun lý cỏc KCN v Ch xut phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng; (ii) Cỏc gii phỏp t cụng ty phỏt trin h tng KCN v cỏc DN hot ng KCN; (iii) Cỏc gii phỏp t ngi lao ng KCN v ngi dõn a phng xung quanh KCN T c s lý lun v thc tin, phõn tớch thc trng v xut gii phỏp ca lun ỏn Phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng, tỏc gi k vng s úng gúp mt phn nh cụng sc ca mỡnh vo nh hng phỏt trin cỏc KCN theo hng bn vng Nng thi gian ti Quỏ trỡnh nghiờn cu ca lun ỏn c thc hin phm vi khụng gian ca mt a phng cú kt hp nghiờn cu mt s ch tiờu c so sỏnh vi cỏc a phng khỏc VKTTMT v mt s a phng trờn c nc, vi thi gian nghiờn cu khỏ di (gn 15 nm) hỡnh thnh v phỏt trin cỏc KCN Trong ú s liu nghiờn cu khụng c thng kờ liờn tc, s liu kho sỏt i vi ngi lao ng KCN v cỏc DN c chn mu v suy rng nờn tớnh chớnh xỏc ch mc tng i Do vy, dự ó c gng hon thnh lun ỏn thi gian theo hc ti Hc Vin nhng khụng th trỏnh nhng thiu sút, hn ch nht nh Tỏc gi mong mun nhn c nhiu ý kin gúp ý ca cỏc chuyờn gia, cỏc nh khoa hc tip tc hon thin v phỏt trin hn na nghiờn cu ca mỡnh tng lai DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B Cể LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Cao Lun (2011), Mt s gii phỏp nhm phỏt trin cỏc khu cụng nghip Nng theo hng bn vng Tp Khu cụng nghip Vit Nam, (135) Nguyn Cao Lun (2014), Phỏt trin khu cụng nghip sinh thỏi Nng Tp Kinh t v D bỏo, (6) Nguyn Cao Lun, T Bo Khỏnh (2015), Phỏt trin bn vng mụi trng cỏc khu cụng nghip ti Nng Tp Khoa hc xó hi Trung, (34) Nguyn Cao Lun (2015), Phỏt trin bn vng cỏc khu cụng nghip thnh ph Nng Tp Con s v S kin, (5) Nguyn Cao Lun (2015), Nõng cao i sng ngi lao ng ti cỏc khu cụng nghip Nng Tp Kinh t v D bỏo, (22) [...]... trong phát triển KCN với các yếu tố về KCHT kinh tế, xã hội, môi trường trong khu vực có KCN 12 Chương 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Khái quát về khu công nghiệp và điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng có ảnh hưởng đến phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững 3.1.1 Khái quát về sự hình thành và phát triể n các khu công. .. tư thiếu đồng bộ các công trình xử lý nước thải; (11) Các mô hình phát triển nhằm bảo vệ môi trường bên trong và bên ngoài KCN ở Đà Nẵng chưa phát huy được hiệu quả Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1 Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững 4.1.1 Dự báo tình... QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1 Nguyễn Cao Luận (2011), “Một số giải pháp nhằm phát triển các khu công nghiệp ở Đà Nẵng theo hướng bền vững Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, (135) 2 Nguyễn Cao Luận (2014), Phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Đà Nẵng Tạp chí Kinh tế và Dự báo, (6) 3 Nguyễn Cao Luận, Tạ Bảo Khánh (2015), Phát triển bền vững môi trường các khu công nghiệp tại Đà Nẵng Tạp chí Khoa học... Thực trạng phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001 – 2014 3.2.1 Thự c trạ ng phát triể n các khu công nghiệ p theo hư ớ ng bề n vữ ng về kinh tế 3.2.1.1 Thực trạng về công tác quy hoạch phát triển các khu công nghiệp 3.2.1.2 Thực trạng về công tác thanh tra, giám sát, quản lý hoạt động đầu tư ở các khu công nghiệp 3.2.1.3 Thực trạng về công tác khuyến khích... về phát triển các khu công nghiệp 3.2.4.3 Mô hình tổ chức hoạt động của khu công nghiệp và của Ban quản lý khu công nghiệp 3.2.4.4 Năng lực nội tại của khu công nghiệp về trình độ công nghệ, trình độ lao động và ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp 3.2.4.5 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội của địa phương có khu công nghiệp 3.3 Đánh giá phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành. .. hình phát triển KCN và tổng kết kinh nghiệm ở một số nước trong khu vực và các địa phương trong nước thuộc VKTTĐPN, nơi có điều kiện phát triển các KCN rất tốt và từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển các KCN theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng 24 - Thứ tư, phân tích thực trạng phát triển các KCN theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng Nêu lên những kết quả đạt được trong quá trình phát. .. công nghiệp, KCN, cụm công nghiệp được bố trí phù hợp với qui hoạch của thành phố; Trên 80% chất thải công nghiệp nguy hại được thu gom và xử lý,… 4.2 Giải pháp chủ yếu để phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng 4.2.1 Các giả i pháp từ chính quyề n thành phố và Ban quả n lý các khu công nghiệ p và Chế xuấ t trong phát triể n các khu công nghiệ p theo hư ớ ng bề n vữ ng... phải đảm bảo tính bền vững đối với bản thân các khu công nghiệp và sự phát triển bền vững chung của thành phố 4.1.2.2 Xây dựng các khu công nghiệp phải góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố 4.1.2.3 Xây dựng các khu công nghiệp phải đáp ứng xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 4.1.3 Đị nh hư ớ ng phát triể n các khu công nghiệ p đế n... trường tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 3.2.3.4 Thực trạng về công tác quản lý môi trường khu công nghiệp 3.2.3.5 Thực trạng xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường khu công nghiệp 3.2.4 Thự c trạ ng phát triể n các khu công nghiệ p theo hư ớ ng bề n vữ ng ở thành phố Đà Nẵ ng theo các nhân tố ả nh hư ở ng 3.2.4.1 Hệ thống luật pháp liên quan đến phát triển các khu công nghiệp 3.2.4.2 Chính... tế tác độ ng đế n phát triể n các khu công nghiệ p theo hư ớ ng bề n vữ ng ở thành phố Đà Nẵ ng 4.1.1.1 Cơ hội phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững (1) Thị trường xuất khẩu sản phẩm sẽ được mở rộng ở các nước có nền kinh tế phát triển, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sẽ gia 19 tăng; (2) Tăng tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của các DN; (3) Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng, (Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng, (Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay