(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

27 124 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:39

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VANHSENG KEOBOUNPHANH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Lý luận lịch sử Nhà nước pháp luật Mã số: 62 38 01 01 HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Minh Tâm Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình đổi toàn diện đất nước, xây dựng kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Đảng nhân dân cách mạng (NDCM) Lào trọng việc cải cách máy nhà nước, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện mới, làm cho Nhà nước thật nhà nước dân, dân dân, đáp ứng yêu cầu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) Xây dựng NNPQ đòi hỏi cấp thiết khách quan, nhiệm vụ chiến lược, có NNPQ có khả quản lý mặt đời sống xã hội cách hiệu quả, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, kế thừa tiếp thu thành tựu, tinh hoa giới Xây dựng NNPQ thúc đẩy trình dân chủ hóa xã hội, cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực hệ thống trị, nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán công chức nhà nước, tạo khuôn khổ pháp lý cho KTTT đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế xã hội công dân Sau Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ V (1991), Hiến pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đời Đây kiện quan trọng đời sống trị nước CHDCND Lào Hiến pháp đạo luật bản, có giá trị pháp lý cao nhất, thể chế hóa đường lối Đảng NDCM Lào đề “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội” Hiến pháp 1991 sở pháp lý để xây dựng đất nước bảo vệ Tổ quốc, xây dựng NNPQ pháp chế xã hội chủ nghĩa CHDCND Lào Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ VIII (2006) khẳng định nhiệm vụ Nhà nước CHDCND Lào tiếp tục cải cách máy nhà nước, xây dựng hoàn thiện Nhà nước theo hướng xây dựng NNPQ CHDCND Lào “Phát huy nhà nước dân chủ nhân dân, bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào” Vấn đề xây dựng NNPQ điều kiện CHDCND Lào mẻ, gặp nhiều khó khăn thử thách, công việc lâu dài, phức tạp hệ trọng, đòi hỏi nhiều giải pháp yếu tố liên quan đến điều kiện trị, kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sự, văn hóa, tâm lý dân tộc, nhu cầu xã hội, quan hệ quốc tế Việc xác định giải pháp xây dựng NNPQ phải gắn lý luận với thực tiễn, giải pháp nêu cần phải phù hợp với điều kiện cụ thể nước CHDCND Lào xu hướng phát triển khu vực giới Như vậy, việc xây dựng bước hoàn thiện NNPQ CHDCND Lào trở thành nhiệm vụ cấp thiết công đổi toàn diện đất nước Lào nói chung đổi hệ thống trị nói riêng Việc xây dựng NNPQ CHDCND Lào đòi hỏi phải có nghiên cứu toàn diện, có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn để xây dựng sở khoa học cho việc thực thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đất nước Lào Trong thời gian vừa qua, CHDCND Lào có số công trình, đề tài nghiên cứu Nhà nước pháp quyền, nhiên qua nghiên cứu tổng hợp công trình nghiên cứu khoa học, tạp chí công bố nước khẳng định, chưa có công trình nghiên cứu cách toàn diện có hệ thống xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân cấp độ luận án tiến sĩ luật học Để góp phần vào việc giải nhiệm vụ quan trọng này, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân dân” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu luận án phân tích giá trị có tính phổ biến yếu tố hợp lý NNPQ vận dụng vào trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào; xây dựng luận khoa học thực tiễn cho việc xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân Nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu luận án gồm: - Phân tích vấn đề lý luận NNPQ thực tiễn xây dựng NNPQ số nước giới, có Việt Nam để xác định giá trị có tính phổ biến, yếu tố hợp lý kinh nghiệm tiếp thu vận dụng vào trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân - Làm rõ số tư tưởng, quan điểm Chủ tịch Kay-són PHÔM-VIHÁN Đảng NDCM Lào xây dựng NNPQ; phân tích đặc điểm, điều kiện yếu tố đặc thù có tác động ảnh hưởng đến trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân, sở xác định chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân - Phân tích khái quát trình hình thành, phát triển Nhà nước CHDCND Lào trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân, dân, khẳng định kết quả, thành tựu đạt được, hạn chế, khó khăn yêu cầu đặt trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân - Đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án - Đối tượng nghiên cứu đề tài: vấn đề lý luận Nhà nước pháp quyền, giá trị có tính phổ biến Nhà nước pháp quyền, kinh nghiệm học xây dựng Nhà nước pháp quyền số nước Việt Nam vận dụng cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tư tưởng Hồ Chí Minh, Kay-són PHÔM-VI-HÁN; chủ trương, quan điểm Đảng NDCM Lào, sách, pháp luật Nhà nước CHDCND Lào xây dựng NNPQ; kết nghiên cứu khoa học, tổng kết, đánh giá thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền CHDCND Lào công bố năm gần - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Trong khuôn khổ luận án tiến sĩ luật học thuộc chuyên ngành lý luận lịch sử nhà nước pháp luật, phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn sau: Về sở lý luận, luận án kế thừa kết nghiên cứu lý luận Nhà nước pháp quyền, nghiên cứu cách khái quát lịch sử hình thành phát triển tư tưởng Nhà nước pháp quyền khái niệm Nhà nước pháp quyền, trọng phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh Kay-són PHÔM-VI-HÁN Nhà nước pháp quyền; tập trung phân tích làm rõ chất, đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ NNPQ CHDCND Lào dân, dân, dân; điều kiện, hoàn cảnh, yếu tố tác động đến trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân Về thực tiễn, luận án nghiên cứu trình hình thành, phát triển Nhà nước CHDCND Lào trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân, dân; nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tập trung phân tích vấn đề tồn tại, bất cập để tìm nguyên nhân, sở đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận án thực sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Kay-són PHÔM-VI-HÁN, quan điểm Đảng NDCM Lào Nhà nước pháp luật nói chung NNPQ CHDCND Lào nói riêng - Luận án thực dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận án bao gồm: Phương pháp logich - lịch sử; phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh; phương pháp phân tích tài liệu, phân tích thực tiễn xã hội học; phương pháp tiếp cận hệ thống, kết hợp lý luận thực tiễn Đồng thời, trình nghiên cứu tác giả luận án trọng sử dụng kết hợp cách linh hoạt phương pháp luật học với triết học trị học Những đóng góp luận án - Luận án nghiên cứu xác định giá trị lý luận có tính phổ biến NNPQ tiếp thu vận dụng vào trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân - Luận án góp phần làm rõ trình phát triển tư lý luận Đảng NDCM Lào Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào xây dựng NNPQ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân dân - Phân tích, đánh giá cách tương đối có hệ thống toàn diện thực trạng ưu điểm hạn chế tồn việc xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân - Luận án đề xuất số quan điểm giải pháp chủ yếu xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Với kết luận án đạt được, tác giả hy vọng góp phần làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân dân Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy vấn đề liên quan đến việc xây dựng NNPQ CHDCND Lào Kết luận luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu tác giả công bố liên quan đến luận án danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương, 13 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nhà nước pháp quyền khái niệm có tính lịch sử, giá trị có tính phổ biến mô hình tổ chức nhà nước nghiên cứu vận dụng rộng rãi nhiều quốc gia Vì vậy, Nhà nước pháp quyền đối tượng nghiên cứu nhiều môn khoa học có nhiều công trình khoa học công bố nhiều dạng khác Đề tài luận án thực theo mã số chuyên ngành Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật, luận án trọng chọn lựa số công trình tiêu biểu, có liên quan đến đề tài mã số để tham khảo, có công trình nhà tư tưởng, tác giả nước (bao gồm tác giả nước tác giả Việt Nam) công trình công bố nước Cộng hòa DCND Lào 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Các công trình nghiên cứu tác giả nước Nhà nước pháp quyền Có nhiều công trình nghiên cứu nước công bố có liên quan đến Nhà nước pháp quyền từ góc độ: triết học, trị học, xã hội học, luật học, sử học, văn hóa học Trong khuôn khổ đề tài này, Luận án lựa chọn số công trình có tính chất tiêu biểu, phù hợp với mã số chuyên ngành để tham khảo cho việc viết Luận án, có công trình như: “Góp phần phê phán triết học pháp quyền” C.Mác Ph.Ăngghen, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-1995; “The rule of law” as a concept in Constitutional discourse (Các quy định pháp quyền khái niệm ngôn ngữ Hiến pháp) Dr Prof Richard H Fallon (1997); “Nhà nước pháp quyền” (gồm số tiểu luận học giả nước ngoài), Josef Thesing biên tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2002; “Bàn tinh thần pháp luật” Montesquieu Hoàng Thanh Đạm dịch, Nxb Học viện Chính trị quốc gia, Hà Nội-2004; “Bàn khế ước xã hội” J.J.Rousseau, Hoàng Thanh Đạm dịch, Nxb Học viện Chính trị quốc gia, Hà Nội-2006; “Chế độ dân chủ nhà nước xã hội” N.M Voskresenskaia N.B Davletshina, Phạm Nguyễn Tường dịch, Nxb Tri thức, Hà Nội-2008 1.1.2 Các công trình nghiên cứu tác giả Việt Nam Nhà nước pháp quyền Luận án đặc biệt trọng tham khảo công trình, đề tài nghiên cứu, sách báo khoa học tác giả Việt Nam công bố năm vừa qua, có công trình tiêu biểu như: - Về sách, luận án tham khảo nhiều sách chuyên khảo, tham khảo Nhà nước pháp quyền công bố Việt Nam, có số sách tiêu biểu như: “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân, dân Lý luận thực tiễn”, GS.VS Nguyễn Duy Quý PGS.TS Nguyễn Tất Viễn (Đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2008; “Mô hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, GS.TSKH Đạo Trí Úc (Chủ biên), Nxb Tư pháp, Hà Nội-2007; “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, GS.TSKH Đào Trí Úc (Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2005; “Mô hình tổ chức phương thức hoạt động Quốc hội Chính phủ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, GS.TS Trần Ngọc Đường (Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2008; “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, GS.TSKH Đào Trí Úc PGS.TS Phạm Hữu Nghị (Đồng chủ biên), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội-2009;“Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Lý luận thực tiễn”, PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2010; Một số vấn đề về: Phân công, phối hợp kiểm soát quyền lực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, GS.TS.Trần Ngọc Đường (Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2011; “Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, GS.TS Lê Minh Tâm (Chủ biên), Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội-2003; “Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”, PGS.TS Nguyễn Minh Đoan (Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội-2011; “Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Việt Nam”, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, GS.TS Hoàng Chí Bảo Bùi Đình Bôn (Đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội-2008 - Về báo khoa học luận án, luận văn: Luận án tham khảo nhiều báo khoa học Nhà nước pháp quyền công bố tạp chí khoa học có uy tín Việt Nam, có công trình như: Hoàn thiện chế pháp lý bảo đảm chức giám sát Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học NCS.Trương Thị Hồng Hà, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội-2007; Trách nhiệm pháp lý công chức điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Luật học NCS Ngô Hải Phan, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội-2004; Những bảo đảm pháp lý cho việc thực quyền công dân lĩnh vực tự cá nhân, Luận án tiến sĩ Luật học NCS.Trần Thanh Hương, Viện khoa học xã hội, Hà Nội-2006 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Trong năm gần CHDCND Lào, việc nghiên cứu sở lý luận xây dựng NNPQ có liên quan đến NNPQ quan tâm có công trình nghiên cứu có giá trị có liên quan đến NNPQ tác giả Lào công bố; số đề tài luận án, luận văn bảo vệ thành công, có số công trình, đề tài, luận án, luận văn, báo khoa học tham khảo cho trình viết luận án sau: - Một số đề tài nghiên cứu khoa học: “Chiến lược phát triển Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020”, Đề tài khoa nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Tư pháp Lào (2009); Đề tài hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Lào (2014): “Xây dựng Nhà nước pháp quyền điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” - Một số luận án, luận văn: “Đổi tổ chức, hoạt động máy hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, Luận án tiến sĩ Luật học NCS Pa-tha-na SÚC- A-LUN, Trường Đại học Luật Hà Nội-2007; Cải cách máy hành nhà nước cấp huyện nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ Luật học NCS Phô- xay XAY-NHA-SÓN, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội-2011 “Cơ sở lý luận thực tiễn đổi tổ chức máy quyền cấp tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nay, Luận án tiến sĩ Luật học NCS Khăm-khoong PHÔM-MA-PĂN-NHA, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội-2012; Một số giải pháp xậy dựng Nhà nước pháp quyền CHDCND Lào nay, Luận văn Thạc sĩ trị học Séng VI-LAY, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội-2005 - Ngoài ra, luận án tham khảo số báo khoa học có liên quan đến NNPQ tác gỉa Lào công bố tạp chí khoa học Lào Việt Nam như: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền”, TS Un-kẹo BÚT-THỊLÁT,Tạp chí Đại biểu Nhân dân Quốc hội Lào, 2011; “Xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, Sính-tăn XAY-LƯ-XÔNG, Tạp chí Đại biểu Nhân dân Quốc hội Lào, 2010 Những phân tích tình hình nghiên cứu nước NNPQ nói chung NNPQ Cộng hòa DCND Lào nói riêng luận án cho thấy, nghiên cứu, tham khảo, chọn lọc tiếp thu số kiến thức, quan điểm học thuật kinh nghiệm cho việc vận dụng vào điều kiện Cộng hòa DCND Lào, đồng thời đặt vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu là: - Về sở lý luận, luận án kế thừa kết nghiên cứu lý luận Nhà nước pháp quyền, nghiên cứu cách khái quát lịch sử hình thành phát triển tư tưởng Nhà nước pháp quyền khái niệm Nhà nước pháp quyền, trọng phân tích tư tưởng Kay-són PHÔM-VI-HÁN quan điểm Đảng NDCM Lào Nhà nước pháp quyền; tập trung phân tích làm rõ chất, đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ NNPQ CHDCND Lào dân, dân, dân; điều kiện, hoàn cảnh, yếu tố tác động đến trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân - Về thực tiễn, luận án nghiên cứu trình hình thành, phát triển Nhà nước CHDCND Lào trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân, dân; nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tập trung phân tích vấn đề tồn tại, bất cập để tìm nguyên nhân, sở đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 2.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỌC THUYẾT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 2.1.1 Nhà nước pháp quyền lịch sử tư tưởng nhân loại Tư tưởng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) hình thành sớm, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tư tưởng bổ sung, phát triển trở thành học thuyết khoa học NNPQ có giá trị phổ biến nhân loại vận dụng vào trình xây dựng NNPQ nhiều nước với cách thức khác Trong trình xây dựng Nhà nước pháp quyền CHDCND Lào, việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng NNPQ thực tiễn xây dựng NNPQ nước, có Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo sở cho việc làm rõ khía cạnh lý luận, tiếp thu có chọn lọc giá trị có tính phổ biến nhân loại kinh nghiệm nước để vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện CHDCND Lào 2.1.1.1 Tư tưởng Nhà nước pháp quyền thời cổ đại phương Tây Những tư tưởng tiến NNPQ thời cổ đại phương Tây thể rõ nét nhà tư tưởng tiêu biểu thời kỳ như: Xôlông (638-559 tr.CN), Xôcrát (469-399 tr.CN), Platôn (427-374 tr.CN), Xixêrôn (106-43 TCN), Arixtốt (384322 tr.CN) Luận án chọn, phân tích quan điểm, tư tưởng điển hình rút nhận xét: Những ý tưởng, quan niệm nhà tư tưởng thời kỳ cổ đại 11 sau: “Nhà nước pháp quyền mô hình tổ chức nhà nước, hiến pháp luật có vị trí tối thượng, quyền lực nhà nước tuyên bố thuộc nhân dân; dân chủ, quyền người, quyền công dân ghi nhận bảo đảm pháp luật; máy nhà nước tổ chức theo nguyên tắc phân chia quyền lực có mối quan hệ mật thiết với xã hội công dân” Nhà nước pháp quyền nói chung có đặc trưng là: Thứ nhất, Nhà nước pháp quyền, hiến pháp luật có vị trí tối thượng; Thứ hai, Nhà nước pháp quyền, nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước; Thứ ba, Nhà nước pháp quyền, quyền người quyền công dân ghi nhận bảo đảm pháp luật; Thứ tư, Nhà nước pháp quyền, dân chủ ghi nhận bảo đảm pháp luật; Thứ năm, máy Nhà nước pháp quyền tổ chức theo nguyên tắc phân chia quyền lực, dùng quyền lực để kiểm tra, giám sát quyền lực; Thứ sáu, Nhà nước pháp quyền có mối quan hệ mật thiết với xã hội công dân 2.2 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2.2.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Theo lý luận C.Mác Ph.Ăngghen quan điểm nhà nước pháp luật so với lĩnh vực khác không nhiều khái quát, cô đọng trở thành quan điểm có tính kinh điển nghiên cứu nhà nước pháp luật xây dựng nhà nước pháp luật kiểu Học thuyết V.I.Lênin pháp chế XHCN hàm chứa tư tưởng, quan điểm gần gũi với học thuyết NNPQ Theo V.I.Lênin, pháp chế có yêu cầu sau: Thứ nhất, tôn trọng tính tối cao Hiến pháp Luật, quy định pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp đạo luật nhằm bảo đảm cho hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, đủ khả điều chỉnh quan hệ phát sinh đời sống xã hội, bảo đảm hiệu thực tế quản lý nhà nước pháp luật Thứ hai, bảo đảm tính thống pháp chế quy mô toàn quốc mặt nhận thức pháp luật thực pháp luật, loại trừ tượng cục bộ, vô phủ, đặc quyền đặc lợi; đảm bảo trật tự, kỷ cương máy nhà nước từ xuống chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh công dân, ngoại lệ 12 Thứ ba, xã hội phải đạt đến trình độ định văn hóa pháp lý ý thức pháp luật bảo đảm khả thực tế cho xác lập nguyên tắc pháp chế đưa vào áp dụng đời sống xã hội Thứ tư, xử lý kịp thời nghiêm minh vi phạm pháp luật Như vậy, tư tưởng pháp chế V.I.Lênin có nhiều yếu tố thể đặc trưng NNPQ 2.2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân hệ thống quan điểm lý luận chất, chức năng, chế hoạt động, tổ chức máy, xây dựng đội ngũ cán công chức nhà nước; đó, quan niệm NNPQ tư tưởng quán, thể tầm nhìn vượt thời đại có giá trị lâu bền Hồ Chí Minh khẳng định: “Pháp luật ta pháp luật thật dân chủ bảo vệ quyền tự dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động” Tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa, có nội hàm triết lý, mang đậm tính dân tộc dân chủ sâu sắc Theo Hồ Chí Minh, pháp luật công cụ bảo vệ, thực lợi ích người; NNPQ dân, dân, dân “Tất quyền bính nước toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” Nhà nước phải thể ý chí quyền lực dân, mưu cầu hạnh phúc cho dân, phấn đấu đem lại lợi ích cho dân, thỏa mãn nhu cầu hợp lý tầng lớp nhân dân xã hội Đó Nhà nước dân chủ tiến Những lợi ích nhu cầu lại phải thực cách công bằng, dân chủ, văn minh, đáng, bảo đảm kết hợp hài hòa phát triển cá nhân với mục tiêu phát triển xã hội Đồng thời, lại phải chăm lo giải vấn đề xúc hàng ngày dân tộc, đất nước “Chính phủ công bộc dân”; “Nếu phủ làm hại dân dân có quyền đuổi phủ” Bên cạnh việc khẳng định vai trò pháp luật đời sống xã hội, Hồ Chí Minh vấn đề quan trọng “luật pháp phải thi hành nghiêm túc, không trừ ai” Người đòi hỏi pháp luật Việt Nam phải “thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, kẻ địa vị nào, làm nghề nghiệp gì” Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước dân chủ pháp quyền tất yếu phải có cấu tổ chức chế hoạt động thích ứng phù hợp, quán với chất nhà nước dân, dân, dân Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương kết hợp hài hòa dân chủ pháp luật, tinh hoa văn minh nhân loại với truyền thống quý báu dân tộc Việt Nam xây dựng NNPQ 13 dân, dân, dân, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh Kế thừa phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh suốt trình tồn phát triển mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đề chủ trương xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam dân, dân, dân Bắt đầu từ năm 1994, thuật ngữ “Nhà nước pháp quyền” thức sử dụng văn kiện Đảng, kỳ Đại hội việc xây dựng NNPQ Việt Nam nội dung quan trọng nghị Đảng: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa VII hội nghị chuyên bàn nhà nước nêu quan điểm xây dựng NNPQ, có quan điểm: quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp chặt chẽ quan nhà nước việc thực ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp; tăng cường pháp chế XHCN; xây dựng NNPQ Việt Nam quản lý xã hội pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức XHCN; tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước… Những quan điểm quán triệt, bổ sung phát triển thể Văn kiện Đại hội Đảng CSVN lần thứ VIII, IX, X, XI, XII thể chế hóa Hiến pháp năm 1992, tiếp tục phát triển hoàn thiện Hiến pháp năm 2013 Điều Hiến pháp năm 2013 quy định cách toàn diện, đầy đủ sâu sắc NNPQ XHCN Việt Nam, đặc biệt bổ sung yếu tố kiểm soát quyền lực nhà nước với phân công, phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, tạo chế đồng phân công giám sát quyền lực NNPQ XHCN Cụ thể Điều Hiến pháp năm 2013 quy định sau: “1 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ, tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công dân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” 2.3 TƯ TƯỞNG KAY-SÓN PHÔM-VI-HÁN VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN Quan điểm, tư tưởng Chủ tịch Kay-són PHÔM-VI-HÁN NNPQ bước phát triển vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp 14 thu có chọn lọc yếu tố tích cực tư tưởng pháp quyền nhà tư tưởng, nhà cách mạng phương Đông, phương Tây vào việc xây dựng nhà nước kiểu phù hợp với thực tế CHDCND Lào Qua tác phẩm Chủ tịch Kay-són PHÔM-VI-HÁN, khái quát nội dung chủ yếu NNPQ sau: Thứ nhất, tư tưởng nhà nước kiểu nhà nước thực dân, dân dân với dân chủ triệt để Thứ hai, tư tưởng nhà nước có hiệu lực mạnh mẽ, có phân công phối hợp quan lập pháp, hành pháp, tư pháp Thứ ba, nhà nước tổ chức hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Thứ tư, tư tưởng pháp luật dân chủ, bảo đảm quyền người, quyền công dân thực tế Thứ năm, tư tưởng Nhà nước pháp quyền Chủ tịch Kay-són PHÔMVI-HÁN nhà nước khối đại đoàn kết dân tộc CHDCND Lào Thứ sáu, Kay-són PHÔM-VI-HÁN lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào Nhà nước 2.4 BẢN CHẤT VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 2.4.1 Tiền đề yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân dân Trên sở nhận thức rõ tính tất yếu khách quan việc xây dựng NNPQ, trình đổi tư pháp lý, hình thành quan điểm, tư tưởng đạo việc xây dựng NNPQ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Đảng NDCM Lào gắn liền với trình hoạch định thực đường lối đổi toàn diện đất nước Lào từ tiền đề sau: - Về kinh tế, xây dựng KTTT định hướng XHCN - Về trị, tư tưởng, chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm Đảng NDCM Lào nhà nước pháp luật với chế độ dân chủ lãnh đạo Đảng NDCM Lào - Về sở xã hội, khối đoàn kết nhân dân tộc Lào Việc xây dựng NNPQ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đòi hỏi phải tính đến yếu tố (điều kiện) có tính đặc thù xã hội Lào Có thể khái quát yếu tố sau: 15 Thứ nhất, trình độ phát triển kinh tế, Lào nước phát triển kinh tế Thứ hai, dân tộc, dân số lao động, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nước có đa dạng tộc người Thứ ba, văn hóa, truyền thống, Lào nước có nhiều tộc Thứ tư, đặc điểm giai cấp, xuất phát từ đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội Lào 2.4.2 Bản chất Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Trong xây dựng NNPQ, vấn đề chất nhà nước cần xác định để tạo sở cho việc thống nhận thức, xác định mục tiêu, xây dựng sách, pháp luật thực chức năng, nhiệm vụ cụ thể Theo nguyên lý chung, chất nhà nước thể tính trị (tính giai cấp) tính xã hội Đó hai mặt vấn đề thống nhất, nhấn mạnh thuộc tính giai cấp mà coi nhẹ thuộc tính xã hội nhà nước ngược lại Đối với NNPQ, chất thể rõ nét, đồng thời bổ sung tính chất quan trọng tính pháp quyền Tính pháp quyền thể khía cạnh nhà nước tổ chức hoạt động theo hiến pháp pháp luật; quản lý xã hội pháp luật; dân chủ, quyền người, quyền công dân ghi nhận bảo đảm pháp luật Bản chất NNPQ CHDCND Lào thể tính chất chung đó, đồng thời phản ánh đặc điểm riêng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh CHDCND Lào Có thể khái quát chất NNPQ CHDCND Lào sau: Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước dân chủ nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; Quyền làm chủ đất nước nhân dân tộc thực bảo đảm thông qua hoạt động hệ thống trị với Đảng nhân dân cách mạng Lào hạt nhân lãnh đạo Nói tính giai cấp vai trò lãnh đạo Đảng NDCM Lào Nhà nước xã hội, Chủ tịch Kay-són PHÔM-VI-HÁN khẳng định: “Đảng NDCM Lào quan tham mưu trị đội tiên phong có tổ chức giai cấp công nhân nhân dân lao động tộc Lào yêu nước, quan lãnh đạo thống hệ thống trị, hoạt động Nhà nước xã hội” Nói tính giai cấp có mối quan hệ mật thiết với tính nhân dân, Theo Chủ tịch Kaysón PHÔM-VI-HÁN nhấn mạnh: “Tính nhân dân Nhà nước thể chỗ tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân, nhân dân nhân dân Nhân dân 16 bước giáo dục, nâng cao trình độ để phát huy quyền làm chủ toàn đất nước, chủ động tham gia vào quản lý Nhà nước” Bản chất Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần phải thể sâu sắc tính chất dân tộc, thể sắc nhân dân tộc Lào 2.4.3 Những đặc trưng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Từ phân tích chất Nhà nước CHDCND Lào, đối chiếu với đặc điểm chung NNPQ đại, khắc họa đặc điểm NNPQ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sau: Một là: Nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Hai là: Quyền người quyền nghĩa vụ công dân ghi nhận bảo đảm Hiến pháp pháp luật Ba là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước thừa nhận vị trí tối thượng Hiến pháp pháp luật, tổ chức hoạt động nhà nước thực sở Hiến pháp pháp luật Bốn là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân hoạt động bảo đảm cho công dân thực nghĩa vụ nhà nước xã hội Năm là: Quyền lực nhà nước tổ chức theo nguyên tắc thống sở có phân công, phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Sáu là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước tôn trọng cam kết thực công ước, điều ước quốc tế tham gia, ký kết phê chuẩn Bảy là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước Đảng nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo Các đặc trưng có mối liên hệ mật thiết với thể thống nhất, phản ánh chất, nội dung hoạt động Nhà nước thông qua chức năng, nhiệm vụ cụ thể, định cách thức tổ chức thực thi quyền lực Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nước CHDCND Lào giai đoạn 2.5 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN Chức NNPQ CHDCND Lào phương diện hoạt động chủ yếu phù hợp với chất, mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước Trên sở vấn đề làm rõ chất, đặc điểm, mục đích NNPQ CHDCND 17 Lào, Luận án sâu trình bày nội dung, yêu cầu số giải pháp để thực chức Nhà nước đối nội đối ngoại bao gồm: 2.5.1 Các chức đối nội 2.5.1.1 Chức tổ chức quản lý kinh tế 2.5.1.2 Chức tổ chức, quản lý văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội 2.5.1.3 Về chức giữ vững quốc phòng - an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm ổn định đất nước 2.5.1.4 Về chức thực hiện, bảo vệ phát huy quyền dân chủ nhân dân tộc Lào 2.5.1.5 Về chức bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 2.5.2 Chức đối ngoại Nhà nước pháp quyền CHDCND Lào thực quán đường lối đối ngoại Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ IX đề là: Thực đường lối đối ngoại mở rộng hợp tác quốc tế; giữ vững đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị hợp tác sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp công việc nội nhau, bình đẳng bên có lợi, không đe dọa không dùng vũ lực với giải vấn đề tranh chấp quốc gia thương lượng Tiếp tục thực sách quan hệ đa phương, đa phía đa dạng; lấy quan hệ mặt trị, đối ngoại gắn với quan hệ hợp tác mặt kinh tế với quốc tế; tạo môi trường bên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, góp phần cách hợp lý vào việc đấu tranh quốc gia hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Đồng thời Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trọng thực chức phòng thủ đất nước 2.6 MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM CÓ THỂ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN Nghiên cứu trình xây dựng NNPQ Việt Nam cho thấy, với việc đề đường lối, chủ trương đắn xây dựng NNPQ, Đảng, Nhà nước Nhân dân Việt Nam có tâm trị mạnh mẽ thực nhiều giải pháp đồng để thực việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Có thể khái quát số kinh nghiệm xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam tiếp thu, tham khảo cho trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào là: 18 (1) Phải trọng tổ chức nghiên cứu bản, toàn diện có hệ thống Nhà nước pháp quyền, xây dựng sở lý luận thực tiễn Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; (2) Không ngừng phát triển đường lối, quan điểm Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền dân chủ XHCN Việt Nam; (3) Đổi mạnh mẽ tổ chức hoạt động máy nhà nước; (4) Phải tăng cường công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật; (5) Phát huy dân chủ, đổi hệ thống trị, tăng cường đại đoàn kết đồng thuận xã hội Chương QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN LÀO VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 3.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA CÁC THỜI KỲ Qua tài liệu nghiên cứu lịch sử nước Lào, trình hình thành phát triển nước CHDCND Lào từ 1893 đến chia thành giai đoạn, là: 3.1.1 Giai đoạn từ 1893 đến 1954: giai đoạn nước CHDCND Lào thuộc địa thực dân Pháp; 3.1.2 Giai đoạn từ 1954 đến 1975: giai đoạn nhân dân tộ Lào tiến hành đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ bè lũ tay sai để giành độc lập, thống đất nước, thành lập Nhà nước Nhà nước kiểu - Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 3.1.3 Giai đoạn từ 1975 đến nay: giai đoạn Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kiểu xây dựng phát triển với chất đặc trưng mới, Nhà nước dân, dân, dân 3.2 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 3.2.1 Quá trình nhận thức xây dựng Nhà nước pháp quyền Đảng nhân dân cách mạng Lào qua thời kỳ Quan điểm Đảng NDCM Lào xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân thể qua kỳ Đại hội Đảng sau: 19 - Giai đoạn trước Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ VIII (2006) - Giai đoạn từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đến IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào 3.2.2 Xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân dân thời kỳ đổi 3.2.2.1 Những thành tựu đạt Thực tiễn cho thấy, năm vừa qua, việc xây dựng NNPQ CHDCND Lào đạt kết quan trọng, có kết sau: Một là, vai trò Quốc hội thực chức lập pháp, giám sát hoạt động máy nhà nước định vấn đề quan trọng đất nước nâng cao, ngày phát huy dân chủ khắc phục dần bệnh hình thức Hai là, quan hành pháp có đổi tổ chức phương thức hoạt động; Ba là, chất lượng hiệu hoạt động quan tư pháp nâng lên; Bốn là, phương thức lãnh đạo Đảng quan nhà nước được đổi mang lại kết quan trọng Có thể nói, từ tiến hành đổi đến nay, tổ chức máy, chức nhiệm vụ Nhà nước điều chỉnh bước theo yêu cầu trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân dân 3.2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế Bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được, có nhiều hạn chế khuyết điểm cần khắc phục như: - Hệ thống pháp luật chưa xây dựng cách đầy đủ, đồng quán; - Đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít, phần lớn cán kiêm nhiệm; - Tổ chức máy hành nhà nước nặng nề, lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cán nhiều hạn chế; - Vai trò quan tư pháp bảo vệ pháp luật, quyền lợi ích công dân hạn chế, tượng gây xúc xã hội; - Việc phân công phối hợp quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhiều điểm chưa rõ 20 Nguyên nhân hạn chế: Có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến thực trạng nói trên, có nguyên nhân nhận thức hạn chế việc nghiên cứu lý luận thực tiễn xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân, dân; nguyên nhân chưa hoàn thiện hệ thống thể chế; nguyên nhân hạn chế tổ chức máy xây dựng đội ngũ cán nguyên nhân chậm cải cách thủ tục hành Một là, chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc tính tất yếu việc xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân Hai là, chưa xác định rõ mô hình Nhà nước pháp quyền CHDCND Lào Ba là, chưa cụ thể hóa chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nhân dân làm chủ cách hợp lý khoa học Bốn là, thiếu kiên công tác đổi tổ chức xây dựng nhà nước, cải cách hành nhà nước Năm là, hạn chế công tác tổ chức máy xây dựng đội ngũ cán nhà nước Chương NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.1 NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa DCND Lào dân, dân, dân phù hợp với quy luật điều kiện cụ thể Cộng hòa DCND Lào nhu cầu tất yếu khách quan Xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trình sáng tạo, vừa tiếp thu thành tựu nhân loại Nhà nước pháp quyền, vừa thể sắc, đặc điểm riêng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, rập khuôn máy móc hay sơ cứng giáo điều lựa chọn mô hình, tổ chức triển khai cụ thể giải pháp xây dựng hoàn thiện NNPQ CHDCND Lào Để thực điều đó, năm vừa qua, Đảng NDCM Lào Chủ tịch Kay-són PHÔM-VI-HÁN đề quan điểm, tư tưởng đạo, định hướng giải pháp lớn để triển khai thực bước trình xây 21 dựng NNPQ CHDCND Lào, có số quan điểm cần quán triệt sau: 4.1.1 Quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nhà nước dân, dân, dân, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; 4.1.2 Quan điểm tính thống quyền lực nhà nước, phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; 4.1.3 Quan điểm thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức họat động máy Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 4.1.4 Quan điểm đề cao vai trò Hiến pháp pháp luật, thực Nhà nước quản lý pháp luật; 4.1.5 Quan điểm bảo đảm lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân, dân 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN HIỆN NAY Để quán triệt thực quan điểm nêu trên, trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân dân cần tiến hành đồng nhóm giải pháp sau: 4.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân, dân 4.2.2 Phát huy dân chủ quyền làm chủ nhân dân, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân 4.2.3 Đổi phương thức lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 4.2.4 Đổi tổ chức hoạt động máy Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 4.2.5 Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế 22 KẾT LUẬN Tư tưởng Nhà nước pháp quyền hình thành sớm, bổ sung, phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử khác trở thành học thuyết khoa học NNPQ có giá trị phổ biến nhân loại vận dụng vào trình xây dựng NNPQ nhiều nước với cách thức khác Việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng NNPQ thực tiễn xây dựng NNPQ nước, có Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo sở cho việc làm rõ khía cạnh lý luận, tiếp thu có chọn lọc giá trị có tính phổ biến nhân loại kinh nghiệm nước để vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện CHDCND Lào Nhà nước pháp quyền khái niệm có tính lịch sử, có nhiều cách tiếp cận định nghĩa NNPQ Trên sở phân tích so sánh quan điểm khác nhau, Luận án đề xuất khái niệm NNPQ sau: “Nhà nước pháp quyền mô hình tổ chức nhà nước, hiến pháp luật có vị trí tối thượng, quyền lực nhà nước tuyên bố thuộc nhân dân; dân chủ, quyền người, quyền công dân ghi nhận bảo đảm pháp luật; máy nhà nước tổ chức theo nguyên tắc phân chia quyền lực có mối quan hệ mật thiết với xã hội công dân” Theo đó, NNPQ nói chung có đặc trưng bản: Thứ nhất, Nhà nước pháp quyền, hiến pháp luật có vị trí tối thượng; Thứ hai, Nhà nước pháp quyền, nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước; Thứ ba, Nhà nước pháp quyền, quyền người quyền công dân ghi nhận bảo đảm pháp luật; Thứ tư, Nhà nước pháp quyền, dân chủ ghi nhận bảo đảm pháp luật; Thứ năm, máy Nhà nước pháp quyền tổ chức theo nguyên tắc phân chia quyền lực, dùng quyền lực để kiểm tra, giám sát quyền lực; Thứ sáu, Nhà nước pháp quyền có mối quan hệ mật thiết với xã hội công dân Nhà nước pháp quyền CHDCND Lào phản ánh đặc trưng NNPQ nói chung, đồng thời có đặc điểm riêng, thể chất nhà nước dân, dân, dân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh CHDCND Lào Có thể khái quát chất NNPQ CHDCND Lào sau: Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước dân chủ nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; Quyền làm chủ đất nước nhân dân tộc thực bảo đảm thông qua hoạt động hệ thống trị với Đảng nhân dân cách mạng Lào hạt nhân lãnh đạo Xuất phát từ chất đó, Nhà nước pháp quyền CHDCND Lào có đặc trưng sau đây: Một là: Nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Hai là: Quyền người quyền 23 nghĩa vụ công dân ghi nhận bảo đảm Hiến pháp pháp luật Ba là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước thừa nhận vị trí tối thượng Hiến pháp pháp luật, tổ chức hoạt động nhà nước thực sở Hiến pháp pháp luật Bốn là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân hoạt động bảo đảm cho công dân thực nghĩa vụ nhà nước xã hội Năm là: Quyền lực nhà nước tổ chức theo nguyên tắc thống sở có phân công, phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Sáu là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước tôn trọng cam kết thực công ước, điều ước quốc tế tham gia, ký kết phê chuẩn Bảy là: Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhà nước Đảng nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo Các đặc trưng có mối liên hệ mật thiết với thể thống nhất, phản ánh chất, nội dung hoạt động Nhà nước thông qua chức năng, nhiệm vụ cụ thể, định cách thức tổ chức thực thi quyền lực Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nước CHDCND Lào giai đoạn Nghiên cứu trình xây dựng NNPQ Việt Nam cho thấy, có kinh nghiệm tốt kiểm chứng thực tiễn tiếp thu, tham khảo cho trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào là: (1) Phải trọng tổ chức nghiên cứu bản, toàn diện có hệ thống Nhà nước pháp quyền, xây dựng sở lý luận thực tiễn Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; (2) Không ngừng phát triển đường lối, quan điểm Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền dân chủ XHCN Việt Nam; (3) Đổi mạnh mẽ tổ chức hoạt động máy nhà nước; (4) Phải tăng cường công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật; (5) Phát huy dân chủ, đổi hệ thống trị, tăng cường đại đoàn kết đồng thuận xã hội Thực tiễn xây dựng NNPQ CHDCND Lào cho thấy, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt như: Vai trò Quốc hội ngày nâng cao; quan hành pháp có đổi tổ chức phương thức hoạt động; chất lượng hiệu hoạt động quan tư pháp nâng lên phương thức lãnh đạo Đảng quan nhà nước được đổi mang lại kết quan trọng, còn có nhiều hạn chế khuyết điểm cần khắc phục như: Hệ thống pháp luật chưa xây dựng cách đầy đủ, đồng quán; đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít, phần lớn cán kiêm nhiệm; tổ chức máy hành nhà nước 24 nặng nề, lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cán nhiều hạn chế; vai trò quan tư pháp bảo vệ pháp luật, quyền lợi ích công dân hạn chế, tượng gây xúc xã hội; việc phân công phối hợp quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhiều điểm chưa rõ, tình trạng chồng chéo; tình trạng quan liêu tham nhũng số cán máy Nhà nước diễn phổ biến Có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến thực trạng nói trên, có nguyên nhân nhận thức hạn chế việc nghiên cứu lý luận thực tiễn xây dựng NNPQ CHDCND Lào dân, dân, dân; nguyên nhân chưa hoàn thiện hệ thống thể chế; nguyên nhân hạn chế tổ chức máy xây dựng đội ngũ cán nguyên nhân chậm cải cách thủ tục hành Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân, dân phù hợp với quy luật điều kiện cụ thể Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhu cầu tất yếu khách quan Để thực điều đó, cần quán triệt thực tốt số quan điểm sau: (1) Quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nhà nước dân, dân, dân, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; (2) Quan điểm tính thống quyền lực nhà nước, phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; (3) Quan điểm thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức họat động máy Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; (4) Quan điểm đề cao vai trò Hiến pháp pháp luật, thực Nhà nước quản lý pháp luật; (5) Quan điểm bảo đảm lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân, dân Trên sở quan điểm trên, cần thực đồng nhóm giải pháp sau: Một là, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dân, dân, dân Hai là, phát huy dân chủ quyền làm chủ nhân dân, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Ba là, đổi phương thức lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bốn là, đổi tổ chức hoạt động máy Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Năm là, đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vanh-seng KEO-BOUN-PHANH (2012), "Quan điểm Đảng Nhân dân cách mạng Lào xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân dân", Tạp chí Luật học, (8), tr.65-68 Vanh-seng KEO-BOUN-PHANH (2015), "Xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào", Tạp chí Luật học, (5), tr.76-84
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ) XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay