(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

27 157 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:34

(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TRN IN THựC HIệN PHáP LUậT Về BảO Vệ MÔI TRƯờNG LàNG NGHề CáC TỉNH ĐồNG BằNG SÔNG HồNG VIệT NAM TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Ma sụ : 62 38 01 01 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ng i h ng d n khoa h c: PGS.TS Phm Vn Li Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Lng ngh l mt nhng nột c thự ca nụng thụn Vit Nam, nht l cỏc tnh ng bng sụng Hng, bi õy l vựng t cú lch s tn ti t hng trm nm nay, trung nhiu nht cỏc lng ngh Vit Nam v hot ng hu ht cỏc ngnh kinh t ch yu Nhng nm gn õy, hot ng lng ngh ng bng sụng Hng ó cú bc nhy vt ln, sụi ng cha tng thy, gúp phn rt ln vic gii quyt cụng n vic lm cho nhõn dõn tnh, gim t l nghốo vựng, gúp phn ỏng k vic nõng cao cht lng cuc sng ca ngi dõn nụng thụn Tuy nhiờn, s h sn xut v c s ngnh ngh nụng thụn ang ngy mt tng lờn trang thit b, cụng ngh c k, lc hu ó gõy ụ nhim mụi trng lng ngh trm trng Nhn thy c tỡnh trng trờn ng ta ó nhiu ch trng, ng li v nhng liờn quan n qun lý vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng núi chung, thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh núi riờng, ỏng chỳ ý l Ngh quyt s 41-NQ/T ngy 15/11/2004 ca B Chớnh tr v Bo v mụi trng thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc õy l c s cỏc c quan nh nc c th húa bng vic ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut v t chc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh, ng thi cng l c s ng b cỏc tnh ng bng sụng Hng cú s ch o c th, sỏt v ỳng vi iu kin a phng mỡnh.Tuy nhiờn, vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh trờn phm vi c nc núi chung, cỏc tnh ng bng sụng Hng núi riờng cũn bc l nhiu hn ch, bt cp trờn nhiu phng din: phỏp lut - chớnh sỏch, cỏn b, th ch v b mỏy, u t, nhiu nguyờn nhõn khỏc Vic tuõn th cỏc bn quy phm phỏp lut v bo v mụi trng hot ng sn xut lng ngh ch dng li mc rt khiờm tn iu ú dn n vic hu ht cỏc c s sn xut lng ngh u xem nh cụng tỏc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Thc trng trờn õy ó v ang gõy nhng khú khn cho vic tip tc trin khai thc hin cú hiu qu phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng v ang tỏc ng tiờu cc ti sc khe ca cng ng, ti tin trỡnh phỏt trin bn vng lng ngh m ng v Nh nc ta ó ch trng xõy dng ú l lý tụi chn ti Th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh cỏc t nh ng b ng sụng H ng Vi t Nam lm ti lun ỏn Tin s lut hc õy l ti cú ý ngha quan trng c v lý lun v thc tin Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 M c ớch nghiờn c u: Lun ỏn phõn tớch lm sỏng t nhng lý lun v thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; phõn tớch ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng v a d bỏo, xut cỏc quan im, gii phỏp nhm bo m vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng giai on hin 2.2 Nhi m v nghiờn c u Mụ t la , xõy dng cỏc khỏi nim v lng ngh, phỏp lut bo v mụi trng lng ngh, thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; xỏc nh cỏc ch th, ni dung v hỡnh thc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; vai trũ, iu kin bo m vic thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng; nghiờn cu vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh mt s nc trờn th gii v nhng kinh nghim cú th dng cho vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Vit Nam, ú cú ng bng sụng Hng Hai la , phõn t ch tỡnh hỡnh ụ nhim mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, nhng kt qu t c v hn ch, bt cp vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, nguyờn nhõn ca nhng kt qu t c v hn ch ny Ba la , d bỏo, xõy dng ca c quan iờ m va xut cỏc gii phỏp c th cú tớnh kh thi m bo thc hin phỏp lut v bo v mụi trng la ng nghờcỏc tnh ng bng sụng Hng i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i t ng nghiờn c u: l nhng lý lun v thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Vit Nam ú cú cỏc tnh ng bng sụng Hng (gm 11 tnh) v quỏ trỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng 3.2 Ph m vi nghiờn c u: V khụng gian, lun ỏn nghiờn cu, ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc cp: tnh, thnh ph, qun, huyn, xó, phng, thụn trờn a bn 11 tnh vựng ng bng sụng Hng bao gm: Vnh Phỳc, H Ni, Bc Ninh, H Nam, Hng Yờn, Hi Dng, Hi Phũng, Thỏi Bỡnh, Nam nh, Ninh Bỡnh, Qung Ninh V thi gian, lun ỏn nghiờn cu phỏp lut v ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh t Lut Bo v mụi trng nm 2005 i n C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lu n: l quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin v nh nc v phỏp lut, t tng H Chớ Minh; ng li, quan im ca ng ta v Nh nc v phỏp lut núi chung v quan im bo v mụi trng lng ngh núi riờng, lý thuyt v phỏt trin bn vng v lý thuyt v quyn ngi Bờn cnh ú, lun ỏn cng k tha v tip thu quan im, kt qu nghiờn cu lý lun v thc tin v bo v mụi trng v thc hin phỏp lut v bo v mụi trng núi chung, bo v mụi trng lng ngh v thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh núi riờng ca cỏc nh nghiờn cu i trc 4.2 Ph ng phỏp nghiờn c u: Lun ỏn c thc hin da trờn cỏc phng phỏp nghiờn cu: phõn tớch - tng hp, lch s - c th, logic, thng kờ - so sỏnh Cỏc phng phỏp nghiờn cu núi trờn c s dng c th cỏc chng ca lun ỏn nh sau: Trong Chng 1, tỏc gi s dng phng phỏp thng kờ, so sỏnh, phõn tớch ti liu th cp nhm tham kho, ỏnh giỏ v chn lc k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, bi vit liờn quan n lnh vc cp; ng thi xỏc nh c nhng cn c tip tc nghiờn cu ca lun ỏn Trong Chng 2, tỏc gi ch yu s dng phng phỏp phõn tớch - tng hp, lch s - c th, phng phỏp logic v so sỏnh nghiờn cu v lm sỏng t c s lý lun ca lun ỏn; nghiờn cu thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh v kinh nghim mt s nc trờn th gii, t ú ch nhng giỏ tr tham kho cho cỏc tnh ng bng sụng Hng Trong Chng 3, tỏc gi s dng phng phỏp so sỏnh thng kờ, phõn tớch - tng hp, lch s - c th phõn tớch hin trng ụ nhim mụi trng lng ngh; ỏnh giỏ, phõn tớch nhng kt qu, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Trong Chng 4, tỏc gi s dng phng phỏp phõn tớch - tng hp, lch s - c th, logic, phõn tớch v lm sỏng t cỏc quan im v gii phỏp nhm m bo thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Nhng úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn Th nht, lun ỏn ó xõy dng c khỏi nim phỏp lut bo v mụi trng lng ngh v khỏi nim thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh; xõy dng c quan nim v ch th, ni dung, hỡnh thc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Th hai, lun ỏn ó ch rừ tỡnh trng ụ nhim lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, nghiờn cu, phõn tớch, ỏnh giỏ mt cỏch h thng thc trng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, nờu lờn nhng kt qu t c, nhng hn ch bt cp, nguyờn nhõn ca nhng kt qu t c cng nh ca nhng hn ch, bt cp ú Th ba, lun ỏn nờu lờn c cỏc quan im v xut gii phỏp cú tớnh kh thi v bo m thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, nhm bo v mụi trng cỏc lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Vit Nam hin Yngh a lý lun v thc tin ca lun ỏn - V mt lý lun, kt qu v úng gúp mi ca lun ỏn gúp phn lm sỏng t v phong phỳ thờm nhng lý lun v thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh trờn c nc núi chung v vựng ng bng sụng Hng núi riờng - V mt thc tin, lun ỏn l ti liu cú giỏ tr tham kho cho c quan qun lý nh nc cú thm quyn nhm nõng cao cht lng cụng tỏc thc hin phỏp lut vờbo v mụi trng lng ngh núi chung, c bit phc v cho cỏc c quan qun lý nh nc cỏc tnh ng bng sụng Hng cụng tỏc thc hin phỏp lut vờbo v mụi trng lng ngh ca tnh thi gian ti Lun ỏn cng l ti liu b ớch nghiờn cu v ging dy ca cỏc c s o to lut vacho nh ng quan tõm n võ n ờna y Kt cu ca lun ỏn Ngoi li m u, kt lun, danh mc cụng trỡnh khoa hc v ti ca tỏc gi ó c cụng b, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung ca lun ỏn c kt cu thnh chng, 12 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn c u n c cú liờn quan n ti Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc cho thy tng riờng r nh thc hin phỏp lut núi chung, nghiờn cu v ụ nhim mụi trng lng ngh, v c im mụi trng lng ngh, u ó c cỏc nh nghiờn cu, cỏc tỏc gi cp, phõn tớch, bn lun khỏ y Song trờn mt tng th Th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh cỏc t nh ng b ng sụng H ng Vi t Nam quy mụ mt cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn sõu, ton din v h thng thỡ cỏc cụng trỡnh ca cỏc tỏc gi, cỏc nh nghiờn cu trc õy cha ỏp ng c V õy cũn l mt mi, mang tớnh thi s núng hi, ang rt c quan tõm t c phớa nh qun lý v phớa nhng ngi hot ng lnh vc lng ngh Vit Nam 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn c u c a n c ngoi cú liờn quan n ti Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi cho thy, ngoi mt s sỏch chuyờn kho hay giỏo trỡnh bn v thc hin phỏp lut núi chung hu nh khụng cú cun sỏch, bi vit no cp n phỏp lut mụi trng lng ngh Ngay cỏc nc Chõu , l cỏc nc cú phong tc, quỏn, c thự dõn tc khỏ tng ng vi nc ta, cng cha thy cú cụng trỡnh no nghiờn cu v thc thi phỏp lut mụi trng lng ngh Nguyờn nhõn cú th loi hỡnh sn xut lng ngh cỏc nc trờn th gii chim t l rt nh nn kinh t quc gia nờn cỏc nh nc ng i trờn th gii ó khụng xõy dng, ban hnh cỏc o lut riờng cho vic thc thi phỏp lut mụi trng ca hot ng sn xut lng ngh 1.3 Mt s nhn xột, ỏnh giỏ cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan ti ti v nhng t cn tip tc nghiờn c u V i nhng nghiờn cu trờn cú th khng nh rng cho n cha cocụng trỡnh nghiờn c u cp tin s na o i sõu phõn t ch v a nh giamt cỏch ton din, cú h thng v th c trang thc hin phỏp lut vờbo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng tgo c ụ luõthc; chuyờn nga nh lyluõnvalich snhan c vapha p luõt,ch nhng hn ch, bt cp, vng mc quỏ trỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, ng thi xut nhng gii phỏp c th nhm hon thin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Tuy nhiờn, qua tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan c bit n ti, lun ỏn cú th k tha c mt s ni dung nghiờn cu sau: Th nht l k tha cỏc kt qu nghiờn cu v tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t, húa, xó hi ca cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng bi cỏc yu t ny s nh hng n vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng cỏc lng ngh, ú giỳp tỏc gi lun ỏn lý gii nguyờn nhõn ca nhng kt qu t c cng nh nhng bt cp vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh ca cỏc tnh ng bng sụng Hng Th hai l k tha cỏc kt qu nghiờn cu v gii phỏp bo v mụi trng lng ngh v phỏt trin bn vng lng ngh, bi cỏc kt qu nghiờn cu ny s giỳp tỏc gi lun ỏn tham kho v xut cỏc gii phỏp phự hp m bo vic thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Th ba l k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v thc hin phỏp lut bo v mụi trng cỏc khu cụng nghip, kinh t v cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v kim soỏt ụ nhim mụi trng cỏc lng ngh bi õy s l nhng thụng tin tham kho quý giỏ giỳp tỏc gi lun ỏn xõy dng c s lý lun v quan im v thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng V i nhng nhõninh trờn, ngi thc hin lun ỏn quyờ t inh l a chon võ n ờnghiờn c u Th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh cỏc t nh ng b ng sụng h ng Vi t Nam nhm gii quyt khong trng nờu trờn, ngha l i sõu phõn t ch v lm rừ mt cỏch ton din, cú h thng v th c trang thc hin phỏp lut vờbo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng v xut nhng gii phỏp c th nhm hon thin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh, c th nh sau: Mụ t la , nghiờn cu c s lý lun ca vic thc hin phỏp lut vờ bo v mụi trng lng ngh Vit Nam: ú khỏi quỏt húa, xõy dng khỏi nim thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh, t ú trung phõn tớch, lm sỏng t v mt lý lun cỏc ch th, nm ni dung v bn hỡnh thc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; phõn tớch vai trũ ca vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh v cỏc yu t nh hng n vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh õy l nhng c s lý lun quan trng cho vic ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng v xut gii phỏp Cỏc c s lý lun ny cha c cỏc nhúm nghiờn cu trc õy cp n, i sõu phõn tớch, ỏnh giỏ v khỏi quỏt húa Bờn cnh ú, lun ỏn cng phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin phỏp lut bo v mụi trng ca mt s nc trờn th gii, trờn c s ú rỳt nhng kinh nghim cú th ỏp dng cho cỏc tnh ng bng sụng Hng Hai la , ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Phn ny trung ỏnh giỏ thc trng ụ nhim mụi trng lng ngh v tỡnh hỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, phõn tớch nhng kt qu t c v hn ch, bt cp vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh trờn nm phng din ni dung (bo v ngun nc, t v ti nguyờn t, mụi trng khụng khớ, qun lý cht thi v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s) v bn hỡnh thc thc hin phỏp lut (tuõn th phỏp lut, thi hnh phỏp lut, s dng phỏp lut v ỏp dng phỏp lut) Trong ú, vic phõn tớch, ỏnh giỏ hin trng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng l hon ton mi, cha cú nhúm nghiờn cu no trc õy thc hin hoc h thng húa ng thi lun ỏn s i sõu phõn tớch nguyờn nhõn ca nhng thnh tu, bt cp ny õy s l nhng c s tỏc gi xut cỏc nhúm gii phỏp khc phc hin trng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng hin Ba la , xa c inh ca c quan iờ m va xut cỏc gii phỏp c th cú tớnh kh thi m bo thc hin phỏp lut v bo v mụi trng la ng nghờcỏc tnh ng bng sụng Hng Vit Nam, trung gii quyt cỏc sau: xut, phõn tớch, lun chng cỏc quan im cú tớnh cht nguyờn tc phng phỏp lun ch o quỏ trỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng; xut cỏc gii phỏp c th m bo thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Nhng gii phỏp ny phi bỏm sỏt cỏc quan im ch o, cú tớnh kh thi, cú giỏ tr tham kho cho cỏc a phng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; gúp phn gim thiu v gii quyt tỡnh trng ụ nhim mụi trng cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng hin Chng C S Lí LUN CA VIC THC HIN PHP LUT V BO V MễI TRNG LNG NGH VIT NAM 2.1 Khỏi nim lng ngh, phỏp lut bo v mụi trng lng ngh v thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh 2.1.1 Khỏi ni m lng ngh Lng ngh lanh ng la ng coca c nga nh nghờkhụng pha i lanụng nghiờp nhng li chiờ m trờn 30% tng sụhụ lao ụng, hoc cú ớt nht 300 lao ng, cú giỏ tr sn xut v thu nhp t trờn 50% so vi tng giỏ tr sn xut v thu nhp chung ca lng ngh nm; hoc doanh thu hng nm t ngnh ngh ớt nht t trờn 300 triu ng 2.1.2 Khỏi ni m phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh Phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh l h thng cỏc quy tc x s Nh nc xõy dng, ban hnh, hng ti iu chnh cỏc quan h phỏt sinh gia Nh nc, cỏc c quan qun lý cỏc cp v bo v mụi trng lng ngh, c s sn xut kinh doanh lng ngh v cụng dõn nhm m bo cho cỏc ch th phỏp lut phỏt huy quyn v thc hin ngha v v bo v mụi trng cỏc lng ngh a phng 2.1.3 Khỏi ni m th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh Thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh l quỏ trỡnh hot ng cú mc ớch lm cho nhng quy nh ca phỏp lut v bo v mụi trng i vo cuc sng, tr thnh nhng hnh vi thc t, hp phỏp ca cỏc ch th phỏp lut v bo v mụi trng, nhm phỏt huy tớch cc, ch ng thc hin phỏp lut v bo v mụi trng cỏc lng ngh, phũng nga v x lý nghiờm minh cỏc vi phm phỏp lut v bo v mụi trng m bo quyn ngi c sng mụi trng lnh v bo m s phỏt trin bn vng 2.2 Ch th, ni dung, hỡnh thc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh 2.2.1 Ch th th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh Ch th phỏp lut l nhng cỏ nhõn, t chc nng lc ch th tr thnh cỏc bờn tham gia quan h phỏp lut, cú cỏc quyn v ngha v phỏp lý trờn c s nhng quy phm ca phỏp lut Theo lut bo v mụi trng 2014, cỏc ch th tham gia thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh bao gm: Th nht, cỏc c quan qun lý nh nc Th hai, cỏc c s sn xut, kinh doanh, dch v lng ngh: l mt nhng ch th gi vai trũ rt quan trng thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh Th ba, cng ng dõn c sinh sng cỏc lng ngh c bit, liờn quan n hot ng thc hin phỏp lut bo v mụi trng ti cỏc lng ngh, trỏch nhim ca t chc t qun v bo v mụi trng cng c quy nh mt cỏch rừ rng, c th õy l t chc c thnh lp v hot ng da trờn nguyờn tc t nguyn, cng ng trỏch nhim 2.2.2 N i dung th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh Qua nghiờn cu lý lun v thc tin cho thy thc hin phỏp lut v bo v mụi trng cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng bao gm cỏc ni dung sau: Th nht: Thc hin phỏp lut v bo v ngun nc mụi trng lng ngh: i vi cỏc c s tham gia sn xut cỏc lng ngh, nghiờm cm cỏc hnh vi thi cỏc cht c hi, cht phúng x, vi sinh vt cha c kim nh v tỏc nhõn c hi khỏc i vi ngi v sinh vt vo ngun nc Ngoi cũn c quy nh cỏc bn khỏc Th hai: Thc hin phỏp lut v bo v khụng khớ mụi trng lng ngh: Vic thi khúi, bi, khớ cú cht hoc mựi c hi cha c x lý vo khụng khớ hoc gõy ting n, rung vt quỏ quy chun k thut mụi trng l tuyt i b nghiờm cm Do ú, cỏc ngun phỏt thi khớ vo mụi trng phi c ỏnh giỏ v kim soỏt Th ba: Thc hin phỏp lut v x lý cỏc cht thi mụi trng lng ngh: bao gm x lý cht thi rn thụng thng, cht thi nguy hi, nc thi v cỏc dng thi khỏc: Cht thi phi c qun lý ton b quỏ trỡnh phỏt sinh, gim thiu, phõn loi, thu gom, chuyn, tỏi s dng, tỏi ch v tiờu hy Cht thi thụng thng cú ln cht thi nguy hi vt ngng quy nh m khụng th phõn loi c thỡ phi qun lý theo quy nh ca phỏp lut v cht thi nguy hi Cht thi cú kh nng tỏi s dng, tỏi ch v thu hi nng lng phi c phõn loi Ngoi cũn c quy nh cỏc bn khỏc Th t: Thc hin phỏp lut v bo v t v ti nguyờn t mụi trng lng ngh: Cỏc quy hoch, k hoch, d ỏn v cỏc hot ng cú s dng t phi xem xột tỏc ng n mụi trng t v cú gii phỏp bo v mụi trng t, ú cỏc t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn c giao quyn s dng t cú trỏch nhim bo v mụi trng t Vic phỏt thi cht thi vo mụi trng t khụng c vt quỏ kh nng tip nhn ca mụi trng t Khi cỏc t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn sn xut ngh gõy ụ nhim mụi trng t s phi cú trỏch nhim x lý, ci to v phc hi mụi trng t c quy nh ti lut Bo v mụi trng Th nm: Thc hin phỏp lut v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tich lch s mụi trng lng ngh i vi cỏc lng ngh cú cỏc di tớch lch s, cnh quan thiờn nhiờn ó c cụng nhn, xp hng, cỏc hot ng sn xut lng ngh phi xem xột tỏc ng n cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s v cú gii phỏp bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s ny 11 * iờ u kiờnxahụ i: Tr nh ụ dõn trca vu ng cao nhõ t so v i ca c vu ng can c, ch nh laiờ m manh s pha t triờ n la ng nghờvu ng ng bng sụng Hng v cng l im mnh vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh bi ngi dõn d dng tip thu, ún nhn cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc, cỏc bn quy phm phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; cú th d dng tip cn vi nhng cụng ngh tiờn tin phc v sn xut lng ngh v bo v mụi trng 3.1.2 Th c trang pha t triờn la ng nghờ ca c t nh ng b ng sụng H ng 3.1.3 Hi n tr ng ụ nhi m mụi tr ng lng ngh cỏc t nh ng b ng sụng H ng Th nht l, ụ nhim ngun nc mụi trng lng ngh Th hai l, ụ nhim khụng khớ v ting n mụi trng lng ngh Th ba l, ụ nhim cht thi rn mụi trng lng ngh Th t l, ụ nhim t v ti nguyờn t mụi trng lng ngh Th nm l, cnh quan thiờn nhiờn v di tớch lch s mụi trng lng ngh 3.2 Nhng kt qu t c thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng v nguyờn nhõn 3.2.1 Nh ng k t qu t c th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh cỏc t nh ng b ng sụng H ng 3.2.1.1 Th c hi n phỏp lu t v b o v ngu n n c mụi tr ng lng ngh * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, vựng ng bng sụng Hng ó hon thnh lp cng ỏn Chớnh ph Quy hoch ti nguyờn nc cỏc lu vc sụng liờn tnh c bn hon thnh d ỏn Quy hoch Qun lý s dng ti nguyờn nc v bo v mụi trng lu vc sụng Nhu - sụng ỏy n nm 2015 v nh hng n 2020 Tớnh n ó cú 10/11 tnh ng bng sụng Hng ban hnh quy hoch ti nguyờn nc cp tnh Th hai l, cụng tỏc iu tra c bn ti nguyờn nc ó c y mnh v tớch cc trin khai, thc hin cỏc tnh ng bng sụng Hng, ú cú khu vc lng ngh gúp phn xõy dng h thng thụng tin, d liu v ti nguyờn nc Th ba l, cụng tỏc tuyờn truyn ph bin phỏp lut, nõng cao nhn thc cng ng v ti nguyờn nc c thc hin th ng xuyờn v i cỏc phng tiờn thụng tin aichu ng, thụng qua nhiu hỡnh thc khỏc ờgia i a p pha p luõt, trao ụ i vờnh ng võ n ờquan trong, cõ p ba ch cõ n gia i quyờ t qua n lyta i 12 nguyờn n c, tuyờn truyn v ph bin phỏp lut v bo v ti nguyờn nc vựng ng bng sụng Hng Th t l, cụng tỏc ch o, xõy dng v trin khai thc hin ỏn bo v mụi trng lu vc sụng; ch o, t chc cỏc hot ng phũng nga v kim soỏt cỏc ngun thi vo lu vc song: Tt c cỏc tnh, thnh ph vựng ng bng sụng Hng trờn 02 lu vc sụng ó phờ duyt v trin khai K hoch thc hin ỏn tng th bo v mụi trng lu vc sụng ti mi tnh, thnh ph, nhiu ni ó thnh lp Ban ch o thc hin ỏn trờn a bn n nay, cú 04 d ỏn thuc Chng trỡnh mc tiờu quc gia v khc phc ụ nhim v ci thin mụi trng giai on 2012-2015 ó c trin khai * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, tip tc kin ton b mỏy qun lý nh nc v bo v ti nguyờn nc: c Trung ng, a phng vựng ng bng sụng Hng v cp liờn vựng (y ban bo v mụi trng cỏc lu vc sụng Cu, sụng Nhu - ỏy ó c thnh lp v tip tc c kin ton) Th hai l, h thng bn quy phm phỏp lut v bo v ti nguyờn nc ó c xõy dng, b sung v hon thin: cp Trung ng, cỏc tnh ng bng sụng Hng v cp liờn vựng Th ba l, cụng tỏc tra, kim tra lnh vc ti nguyờn nc: Trung ng v cỏc a phng tnh ng bng sụng Hng ó tớch cc trin khai tra, kim tra hng lot cỏc t chc, cỏ nhõn, c s sn xut lng ngh trờn a bn tnh Qua cụng tỏc tra ó phỏt hin nhiu hnh vi vi phm lnh vc ti nguyờn nc 3.2.1.2 Th c hi n phỏp lu t v b o v t v ti nguyờn t mụi tr ng lng ngh * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, cụng tỏc ch o v kim soỏt ụ nhim mụi trng t cỏc lng ngh: c thc hin tng i tt y ban nhõn dõn v s Ti nguyờn v Mụi trng cỏc tnh ng bng sụng Hng ó quyt lit ch o y nhanh tin cp giy chng nhn, trung xõy dng h thng thụng tin t ai, c s d liu t cỏc lng ngh; ó quan tõm v kp thi hng dn, thỏo g nhng khú khn vng mc quỏ trỡnh chuyn tip thi hnh Lut t ai, khụng ỏch tc gõy phin h cho cỏc c s sn xut v ngi dõn cỏc lng ngh Th hai l, cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut v bo v t v ti nguyờn t: cng c chỳ trng, thc hin bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau, to iu kin a Lut t vo cuc sng v nõng cao ý 13 thc ca ngi dõn v bo v mụi trng t v ti nguyờn t 11/11 tnh, thnh ph vựng ng bng sụng Hng ó trin khai cụng tỏc ph bin Lut t v cỏc bn quy nh chi tit thi hnh Lut rng rói n mi i tng ú cú cỏc c s v cỏ nhõn tham gia sn xut ngh * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, cụng tỏc xõy dng th ch v cỏc bn quy phm phỏp lut: h thng cỏc bn quy phm phỏp lut v bo v mụi trng ó liờn tc c b sung, hon thin Cỏc bn hng dn thi hnh Lut cng ó nhanh chúng c Chớnh ph, cỏc B, ngnh v cỏc tnh ng bng sụng Hng ban hnh c th húa, to hnh lang phỏp lý thng nht, ng b v bo v mụi trng t Th hai l, cụng tỏc kim tra, kim soỏt, tra t xut vic qun lý, s dng t cỏc lng ngh trờn a bn cỏc tnh ng bng sụng Hng ó c chỳ trng, tng cng nhm phỏt hin, ngn chn v x lý vi phm phỏp lut t ca cỏc c s c nh nc giao t, cho thuờ t Gia B v cỏc tnh ng bng sụng Hng cng ó cú s phi hp tớch cc trin khai thc hin cụng tỏc tra, kim tra, c bit l tra chuyờn din rng vic chp hnh phỏp lut bo v mụi trng t v ti nguyờn t ti cỏc lng ngh 3.2.1.3 Th c hi n phỏp lu t v b o v khụng khớ mụi tr ng lng ngh * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, tng bc khc ph ụ nhim khụng khớ t cỏc hot ng sn xut lng ngh Th hai l, trin khai cỏc gii phỏp xanh nhm gim thiu khớ thi hiu ng nh kớnh, ng phú hiu qu vi bin i khớ hu Th ba l, tip tc trỡ v y mnh hot ng quan trc mụi trng khụng khớ * V s dng phỏp lut: Ngi dõn ti cỏc khu vc nụng thụn vựng ng bng sụng Hng c huy ng u tham gia nhit tỡnh i vi cỏc phong tro, tham gia xõy dng v thc hin nghiờm tỳc quy c v bo v mụi trng lng ngh Vic cụng b, ph bin thụng tin v cht lng mụi trng núi chung, mụi trng khụng khớ núi riờng cho cng ng cng ó c trin khai di nhiu hỡnh thc khỏc 14 * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, tip tc hon thin hnh lang phỏp lý v bo v mụi trng khụng khớ Th hai l, h thng t chc qun lý nh nc v bo v mụi trng khụng khớ ó i vo hot ng n nh v khụng ngng c nõng cao nng lc Th ba l, r soỏt v ban hnh cỏc tiờu chun k thut, quy chun k thut quc gia v mụi trng khụng khớ Th t l, cụng tỏc tra, kim tra lnh vc bo v mụi trng khụng khớ 3.2.1.4 Th c hi n phỏp lu t v qu n lý cỏc ch t th i mụi tr ng lng ngh * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, cỏc c quan qun lý cỏc cp trờn a bn cỏc tnh ng bng sụng Hng ó tớch cc cụng tỏc t chc, ch o diu hnh i vi qun lý cỏc cht thi mụi trng lng ngh Th hai l, tớch cc cụng tỏc kim soỏt v x lý cht thi mụi trng lng ngh v ó thu c nhng kt qu kh quan Tiờu biu l H Ni, Bc Ninh, H Nam Th ba l, cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc, o to v qun lý v x lý cht thi mụi trng lng ngh c tin hnh khỏ thng xuyờn: tiờu biu l Bc Ninh, H Nam Th t l, s tham gia ca doanh nghip nh nc ó mang li nhng úng gúp khụng nh cụng tỏc qun lý v x lý cht thi * V s dng phỏp lut: Trong nhng nm gn õy, ngi dõn ó tớch cc tham gia vo cỏc hot ng ca qun lý mụi trng, c tham gia trc tip vo cỏc bc d ỏn, c ch ng a cỏc xut, c giỏm sỏt quỏ trỡnh thc hin v l ngi trc tip hng li t thnh qu ca d ỏn cỏc tnh ng bng sụng Hng, mt s mụ hỡnh huy ng s tham gia ca cng ng cụng tỏc qun lý v bo v mụi trng lng ngh cng ó c trin khai nh cỏc mụ hỡnh thu gom rỏc thi sinh hot di cỏc hỡnh thc t qun dõn t t chc, xó, thụn t chc hoc thnh lp HTX dch v v sinh mụi trng * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, xõy dng v tng bc hon thin h thng bn quy phm phỏp lut v qun lý cht thi 15 Th hai l, h thng t chc qun lý cht thi ang c kin ton v phõn cụng trỏch nhim tng i c th t cp Trung ng n cỏc tnh ng bng sụng Hng Th ba l, tớch cc t chc cụng tỏc tra, kim tra lnh vc x lý cht thi 3.2.1.5 Th c hi n phỏp lu t v b o v c nh quan thiờn nhiờn, di tich l ch s mụi tr ng lng ngh * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, tớch cc cụng tỏc ch o v thc hin vic khc phc v ngn nga ụ nhim mụi trng bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s cỏc lng ngh Th hai l, tớch cc cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc, o to v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tich lch s mụi trng lng ngh: c cp Trung ng v cỏc tnh ng bng sụng Hng * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, ban hnh v hon thin dn cỏc bn quy phm phỏp lut v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s Th hai l, cụng tỏc tra, kim tra vic thc hin phỏp lut v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s ti cỏc lng ngh c chỳ trng tin hnh 3.2.2 Nguyờn nhõn c a nh ng k t qu t c 3.2.2.1 Nguyờn nhõn khỏch quan Mt l, ng v Nh nc ó cú s quan tõm ch o thc hin, vi nhng ch trng, ng li, chớnh sỏch v nhng liờn quan n qun lý, kim soỏt vic thc hin bo v mụi trng lng ngh, Hai l, cỏc c quan qun lý nh nc v bo v mụi trng lng ngh v cỏc c quan cú liờn quan ó quan tõm hn n cụng tỏc thc hin phỏp lut bo v mụi trng cỏc lng ngh, thụng qua vic kin ton t chc b mỏy, tng s lng cỏn b thc hin cụng tỏc kim soỏt ụ nhim mụi trng lng ngh Ba l, cỏc quy nh ca phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh ngy cng hon thin, to cn c phỏp lý cho cỏc c quan, n v thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Bn l, i sng nhõn dõn c ci thin, nhu cu c hng mt mụi trng sng lnh, an ton c nõng lờn mt mc cao hn Trong iu kin chung nh vy, vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng cỏc lng ngh cng c cỏc ch th quan tõm thc hin Nm l, cụng cuc hi nhp vi khu vc v Quc t gúp phn nõng cao hiu qu ca cụng tỏc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh 16 3.2.2.2 Nguyờn nhõn ch quan Mt l, cỏc quy nh ca phỏp lut c c th húa cỏc quy nh ca phỏp lut phự hp vi c im ca tng a phng Hai l, cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng ó bc u c cỏc a phng quan tõm chỳ trng Ba l, cụng tỏc tra, kim tra, x lý vi phm quỏ trỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng cng c chớnh quyn cỏc cp quan tõm chỳ trng Bn l, s tham gia tớch cc, tõm huyt ca i ng cỏn b qun lý mụi trng cp xó, phng Nm l, s ng thun, ng h v tham gia ch ng, tớch cc ca mt b phn ch c s sn xut, kinh doanh lng ngh v ngi dõn trờn a bn xó, phng, th trn vựng ng bng sụng Hng 3.3 Nhng hn ch thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng v nguyờn nhõn 3.3.1 Nh ng han chờ th c hi n phỏp lu t vờ b o v mụi tr ng la ng nghờ cỏc t nh ng b ng sụng H ng th i gian qua 3.3.1.1 Th c hi n phỏp lu t v b o v ngu n n c mụi tr ng lng ngh * V tuõn th phỏp lut Hu ht cỏc c s sn xut lng ngh khụng thc hin vic quan trc, giỏm sỏt ngun nc quỏ trỡnh khai thỏc, s dng theo quy nh ca ni dung giy phộp v theo quy nh ti iu 16 ca Quy nh ban hnh kốm theo Quyt nh s 15/2008/Q-BTNMT ngy 31/12/2008 ca B Ti nguyờn v Mụi trng Mt s trng hp cỏ bit sn sng da vo s ụng chng i, thm hnh cỏc on kim tra, tra, bỏo n lm vic; nhiu h sn xut khụng tip nhn hoc tip nhn nhng khụng hnh cỏc hng mc cụng trỡnh x lý ụ nhim mụi trng c nh nc u t, khụng chu chi tr cỏc khon chi phớ hnh, bo dng * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, cụng tỏc ch o, qun lý ti nguyờn nc, bo v mụi trng lu vc sụng cũn nhiu bt cp Th hai l, cụng tỏc iu tra c bn ti nguyờn nc cha tng xng vi nhim v v yờu cu Th ba l, vic thi hnh phỏp lut v bo v ti nguyờn nc ca cỏc cỏ nhõn, c s sn xut lng ngh cũn hi ht, thiu t giỏc 17 Th t l, cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc v bo v ti nguyờn nc cũn cha c chỳ trng * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, t chc b mỏy qun lý nh nc v bo v ti nguyờn nc cũn cha hon thin Th hai l, h thng cỏc bn quy phm phỏp lut v bo v ti nguyờn nc cũn cha hon thin Th ba l, quy nh v mc thu l phớ nc thi cha hp lý Th t l, cụng tỏc tra, kim tra lnh vc ti nguyờn nc gn nh b b trng 3.3.1.2 Th c hi n phỏp lu t v b o v t v ti nguyờn t mụi tr ng lng ngh * V thi hnh phỏp lut: Cụng tỏc quy hoch v k hoch s dng t cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng din cũn chm, cha thc s ng b gia cỏc cp, cha gn vi quy hoch chi tit ca cỏc ngnh ngh mt s tnh vựng ng bng sụng Hng, vic theo dừi, cp nht bin ng v t cha c thc hin thng xuyờn Cụng tỏc tuyờn truyn phỏp lut v bo v t v mụi trng cng cha cú s lng ghộp hp lý * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, mụi trng cha c lng ghộp quỏ trỡnh xõy dng lut t Th hai l, cỏc bn v bo v mụi trng t cũn cha y v cha phi l cụng c hu hiu bo v t vi t cỏch l mt thnh phn quan trng, khụng th thiu ca mụi trng Th ba l, cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt qun lý v s dng t cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng cha sỏt vi thc t v yờu cu qun lý nh nc v t 3.3.1.3 Th c hi n phỏp lu t v b o v khụng khớ mụi tr ng lng ngh * V tuõn th phỏp lut: Ti cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng, cũn tn ti nhng ngnh sn xut gõy ụ nhim khụng khớ nng khụng tuõn th cỏc quy nh bo v mụi trng v x lý khớ thi, khụng thc hin ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng, cha cú gii phỏp x lý ụ nhim trit , mc dự ó cú nhng quy nh v di di v x lý ụ nhim i vi cỏc loi hỡnh lng ngh ny 18 * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, tớnh hiu qu, hiu lc thc thi cỏc chớnh sỏch, bn quy phm phỏp lut v khụng khớ cha cao Th hai l, thiu k hoch qun lý cht lng khụng khớ Th ba l, hot ng quan trc mụi trng khụng khớ cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng cũn nhiu hn ch Th t l, kim soỏt ngun thi cha hiu qu * V s dng phỏp lut: Cụng tỏc tuyờn truyn ó c y mnh vi nhiu hỡnh thc mi (bng thụng tin in t ti cỏc tuyn giao thụng, cỏc trang thụng tin in t ) nhng cha thc s i vo cng ng, ú s tham gia ca cng ng vic bo v mụi trng khụng khớ cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng cũn nhiu hn ch * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, thiu cỏc quy nh phỏp lut c thự cho mụi trng khụng khớ Th hai l, h thng tiờu chun, quy chun v mụi trng khụng khớ cha ỏp ng yờu cu thc t Th ba l, chng chộo v chc nng nhim v v qun lý mụi trng khụng khớ 3.3.1.4 Th c hi n phỏp lu t v qu n lý cỏc ch t th i mụi tr ng lng ngh * V tuõn th phỏp lut Rt nhiu c s sn xut cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng cha tuõn th phỏp lut v qun lý, thu gom v x lý cht thi: khụng cú c s h tng phự hp thu gom, x lý cht thi t tiờu chun Quc gia v mụi trng, khụng thc hin cỏc h s, th tc v mụi trng; khụng phõn loi, x lý cht thi, dn n thng xuyờn x nc thi, khớ thi khụng t QCVN mụi trng xung quanh * V thi hnh phỏp lut: Th nht l, thu gom v x lý cht thi rn sinh hot ti cỏc lng ngh cũn nhiu bc xỳc Th hai l, u t ti chớnh cho cụng tỏc x lý cht thi v bo v mụi trng lng ngh cũn thiu v cha cõn i * V s dng phỏp lut: S tham gia ca cng ng vo cỏc quỏ trỡnh úng gúp ý kin quyt nh, hoch nh chớnh sỏch v cỏc hot ng qun lý cht thi ti khu vc nụng 19 thụn, lng ngh vựng ng bng sụng Hng cũn nhiu hn ch Hu nh s tham gia ca cng ng a phng ch mc by t s phn khỏng b nh hng ụ nhim mụi trng, hoc cỏc cụng trỡnh v sinh cụng cng nh bói chụn lp d kin c xõy dng gn ch * V ỏp dng phỏp lut: Th nht l, s phõn cụng, phõn nhim ca cỏc c quan qun lý cht thi lng ngh cũn phõn tỏn, chng chộo v nhiu l hng Th hai l, trỏch nhim, nng lc ca n v qun lý v thc thi cha cao Th ba l, th ch, chớnh sỏch v qun lý cht thi lng ngh cũn cha hon thin Th t l, thiu cỏc quy hoch tng th qun lý cht thi rn cỏc tnh ng bng sụng Hng 3.3.1.5 Th c hi n phỏp lu t v b o v c nh quan thiờn nhiờn, di tich l ch s mụi tr ng lng ngh * V tuõn th phỏp lut: Nhiu c s sn xut cỏc lng ngh cha tuõn th phỏp lut v qun lý, thu gom v x lý cht thi, khụng thu gom, x lý cht thi t tiờu chun, thng xuyờn x nc thi, khớ thi khụng t QCVN mụi trng xung quanh nh hng n cnh quan thiờn nhiờn v di tớch lch s chớnh cỏc lng ngh hoc cỏc vựng lõn cn * V thi hnh phỏp lut: Cụng tỏc qun lý, ch o vic thc hin phỏp lut v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng cha c quan tõm ỳng mc S phi hp gia cỏc c quan vi chớnh quyn, Mt trn t quc v cỏc on th vic qun lý, bo v v khai thỏc di tớch lch s, hoỏ v danh thng trờn a bn cỏc tnh ng bng sụng Hng cha cht ch Ngoi ra, hot ng tuyờn truyn, giỏo dc v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s cỏc lng ngh cũn cha c quan tõm * V ỏp dng phỏp lut: Vn mụi trng cha c lng ghộp quỏ trỡnh xõy dng Lut di sn húa v Lut Du lch Bờn cnh ú, cũn nhiu loi quyt nh liờn quan n s dng v gi gỡn cnh quan thiờn nhiờn, bo v, trựng tu di tớch lch s nhng cha cú s lng ghộp hoc mc lng ghộp cũn cha hp lý Ngoi ra, cụng tỏc tra, kim tra vic thc hin phỏp lut v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s ti cỏc lng ngh thi gian qua cng cha c chỳ trng, hu nh b b ng 20 3.3.2 Nguyờn nhõn h n ch 3.3.2.1 Nguyờn nhõn khỏch quan Th nht l, quy nh phỏp lut bo v mụi trng lng ngh Trung ng cha hon thin, cũn nhiu thiu sút Th hai l, s phi hp ga cỏc c quan qun lý Nh nc Trung ng v cỏc tnh ng bng sụng Hng cũn bt cp, chng chộo, khụng rừ rng Th ba l, bn cht v c thự ca sn xut lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Th t l, nh hng ca tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t-xó hi n ngõn sỏch u t cho bo v mụi trng lng ngh 3.3.2.2 Nguyờn nhõn ch quan Th nht l, cỏc quy nh phỏp lut ca cỏc c quan qun lý mụi trng lng ngh vựng ng bng sụng Hng cũn nhiu thiu sút Th hai l, thiu s quan tõm ca cỏc cp y ng v vai trũ m nht ca chớnh quyn cỏc tnh ng bng sụng Hng cụng tỏc qun lý v thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh Th ba l, nhn thc, trỡnh , nng lc chuyờn mụn nghip v v phm cht i ng ca n bụ qua n lyvờmụi tr ng la ng nghờ cỏc tnh ng bng sụng Hng cũn yu Th t l, ý th c vờbo v mụi trng lng ngh ca cỏc c s sn xut, h gia ỡnh lm ngh v nhõn dõn cỏc tnh ng bng sụng Hng cũn kộm Th nm l, trỡnh khoa hoccụng ngh a p dung sn xut lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng cũn thp, lc hu; trang thit b c k, lc hu, trỡnh ngi lao ng húa thp v chuyờn mụn k thut hn ch Th sỏu l, cụng tỏc thụng tin v chia s thụng tin cũn yu kộm Th by l, hoatụng tra, kiờ m tra khụng thng xuyờn v thiu nghiờm tỳc, s kt, tng kt, gii quyt khiu t khiu ni, xlyvi pham pha p luõt cũn mang tớnh hỡnh thc, v khen thng viờcthc hin phỏp lut vờbo v mụi trng la ng nghờ cỏc tnh ng bng sụng Hng cha c quan tõm Th tỏm l, khuyờ n kh ch viờcxa hụiho a vaa dang ho a õ u t ta i ch nh cho bo v mụi trng la ng nghờ cỏc tnh ng bng sụng Hng cha c chỳ trng 21 Chng D BO, QUAN Iấ M VAGIA I PHA P A M BA O TH C HIấ N PHA P LU T VấBA O Vấ MễI TR NG LNG NGH CC TNH NG BNG SễNG HNG 4.1 D bỏo v quan im thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng 4.1.1 D bỏo tỡnh tr ng ụ nhi m mụi tr ng lng ngh v ỏp l c lờn mụi tr ng nh ng nm t i Trờn c s d bỏo xu hng phỏt trin lng ngh nhng nm ti, thnh phn cht thi phỏt sinh ti cỏc lng ngh cng cú nhng s thay i nht nh C th, lng cht thi ti cỏc lng ngh th cụng m ngh, dt nhum, ch bin lng thc thc phm kh nng tng thi gian ti cao cũn cỏc nhúm loi hỡnh khỏc tng thp, khụng tng hoc cú th gim dn so vi thi im hin ti Do ú, nu tỡnh trng thc hin phỏp lut v qun lý v x lý cht thi ti cỏc lng ngh thc hin khụng tt thỡ lng cht thi s tng, dn n mc ụ nhim mụi trng tng, c bit l i vi cỏc lng ngh cú nguy c ụ nhim cao nh tỏi ch ph liu, ch bin lng thc, thc phm Kt qu l thi gian ti, tỡnh trng ụ nhim cỏc ngun ti nguyờn nc, t, khụng khớ v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s s cũn tng mnh, khú cú th khc phc c cỏc s c mụi trng, khụi phc c cỏc ngun ti nguyờn t, nc, khụng khớ, 4.1.2 Quan i m th c hi n phỏp lu t v b o v mụi tr ng lng ngh cỏc t nh ng b ng sụng H ng Th nht l, thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng phi quỏn trit ng li, ch trng ca ng v cỏc ngh quyt ca ng b cỏc tnh ng bng sụng Hng v phỏt trin lng ngh v bo v mụi trng Th hai l, thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng phi gn vi phỏt trin bn vng lng ngh Th ba l, thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh l trỏch nhim chung ca chớnh quyn Trung ng, a phng, cng ng sn xut, kinh doanh v ca cng ng dõn c lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng 4.2 Mt s gii phỏp nhm bo m thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng 4.2.1 Nhúm gi i phỏp chung m b o th c hi n phỏp lu t b o v mụi tr ng lng ngh cỏc t nh ng b ng sụng H ng Mt l, hon thin cỏc quy nh phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Trung ng 22 Hai l, hon thin h thng tra nh nc cp Trung ng nhm m bo vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Ba l, tng c ng s h p ta c quụ c tờtrong viờcthc hin phỏp lut bo v mụi trng la ng nghờca Vit Nam núi chung v ca cỏc tnh ng bng sụng Hng núi riờng Bn l, õ y manh nghiờn c u khoa hoc, a p dung gia i pha p kythuõtcụng nghờ v thc hin quy hoch hp lý cỏc lng ngh Nm l, a dang ho a v phõn phi hp lý õ u t ta i ch nh cho vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh 4.2.2 Nhúm gi i phỏp c th m b o th c hi n phỏp lu t b o v mụi tr ng lng ngh cho cỏc t nh ng b ng sụng H ng Mt l, hon thin cỏc quy nh phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Hai l, tng c ng s la nh aoca cỏc cp y ng v s qun lý ca Nh nc vic thc hin phỏp lut vờbo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Ba l, nõng cao trỡnh , nng lc chuyờn mụn nghip v v phm cht i ng ca n bụ qua n lyvờbo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Bn l, tng cng s phi hp gia cỏc c quan qun lý Nh nc cú thm quyn thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Nm l, tng c ng hoatụng tra, kiờ m tra, s kt, tng kt, gii quyt khiu t khiu ni, xlynghiờm cỏc vi pham viờcthc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Sỏu l, tng cng vic thc hin phỏp lut v quy hoch cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng By l, tng cng tuyờn truyờ n, ph bin gia o ducphỏp lut vanõng cao nhõnth c vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh i vi c s sn xut, h gia ỡnh lm ngh v nhõn dõn cỏc tnh ng bng sụng Hng Tỏm l, khuyờ n kh ch xahụiho a bo v mụi trng lng ngh nhm gúp phn m bo vic thc hin phỏp lut mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng 23 KT LUN Th nht, lun ỏn ó xõy dng, phõn tớch c c s lý lun ca vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng nh: khỏi nim v lng ngh, phỏp lut bo v mụi trng lng ngh, thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh, cỏc ch th, ni dung v hỡnh thc thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh, vai trũ v cỏc yu t nh hng n vic thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng Lun ỏn cng ó trung phõn tớch vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng ca mt s nc trờn th gii nh Nht Bn, Trung Quc, Singapore, t ú rỳt nhng giỏ tr tham kho cho cỏc tnh ng bng sụng Hng Th hai, lun ỏn ó phõn tớch nhng c im v t nhiờn, kinh t, húa, xó hi ca cỏc tnh ng bng sụng Hng nh hng n vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; ỏnh giỏ hin trng ụ nhim t, nc, khụng khớ, CTR, gõy bi cỏc hot ng sn xut lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng T c s lý lun, lun ỏn i sõu phõn tớch, ỏnh giỏ mt cỏch ton din thc trng h thng phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng hin nay, ch nhng thnh tu v nhng hn ch, bt cp quỏ trỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng cỏc tnh ng bng sụng Hng nhỡn t gúc qun lý phỏp lut Vic ỏnh giỏ thc trng c thc hin theo cỏc ni dung: bo v ngun nc, bo v t v ti nguyờn t, bo v mụi trng khụng khớ, qun lý cht thi v bo v cnh quan thiờn nhiờn, di tớch lch s, mi ni dung li ỏnh giỏ di hỡnh thc thc hin phỏp lut: tuõn th phỏp lut, thi hnh phỏp lut, s dng phỏp lut v ỏp dng phỏp lut ng thi lun ỏn cng i sõu phõn tớch cỏc nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan ca nhng hn ch bt cp ny Th ba, nõng cao hiu qu thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, lun ỏn xut 03 quan im cú tớnh ch o: 1) thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng phi quỏn trit ng li, ch trng ca ng v cỏc ngh quyt ca ng b cỏc cỏc tnh ng bng sụng Hng v phỏt trin lng ngh v bo v mụi trng; 2) thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng phi gn vi phỏt trin bn vng lng ngh; 3) bo v mụi trng lng ngh l trỏch nhim chung ca chớnh quyn cỏc cp, a phng, ca cng ng sn xut, kinh doanh v ca cng ng dõn c lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng 24 Th t, bo m nõng cao hiu qu thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, lun ỏn a v lun gii tớnh kh thi ca 02 nhúm gii phỏp c bn Mt l, nhúm gii phỏp chung m bo thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng bao gm cỏc gii phỏp: Hon thin cỏc quy nh phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Trung ng; Hon thin h thng tra nh nc cp Trung ng nhm m bo vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh; Tng c ng s h p ta c quụ c tờtrong viờcthc hin phỏp lut bo v mụi trng la ng nghờca Vit Nam núi chung v ca cỏc tnh ng bng sụng Hng núi riờng; õ y manh nghiờn c u khoa hoc, a p dung gia i pha p ky thuõtcụng nghờ v thc hin quy hoch hp lý cỏc lng ngh; a dang ho a v phõn phi hp lý õ u t ta i ch nh cho vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh Hai l, nhúm gii phỏp c th m bo thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng bao gm cỏc gii phỏp: Hon thin cỏc quy nh phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng; Tng c ng s la nh aoca cỏc cp y ng v s qun lý ca Nh nc vic thc hin phỏp lut vờbo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng; Nõng cao trỡnh , nng lc chuyờn mụn nghip v v phm cht i ng ca n bụ qua n lyvờ bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng; Tng cng s phi hp gia cht ch gia cỏc c quan Nh nc cú thm quyn thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng; Tng c ng hoatụng tra, kiờ m tra, s kt, tng kt, gii quyt khiu t khiu ni, xlynghiờm cỏc vi pham pha p luõttrong viờcthc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng; Tng cng vic thc hin phỏp lut v quy hoch cỏc lng ngh vựng ng bng sụng Hng; Tng cng tuyờn truyờ n, ph bin gia o ducphỏp lut vanõng cao nhõnth c vic thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh i vi c s sn xut, h gia ỡnh lm ngh v nhõn dõn cỏc tnh ng bng sụng Hng; Khuyờ n kh ch xa hụiho a bo v mụi trng lng ngh gúp phn m bo vic thc hin phỏp lut v mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC V TI CA TC GI C CễNG B Nguyn Trn in (2012), Thc hin phỏp lut v bo v mụi trng Vit Nam, Tp Nghiờn cu Lp phỏp, (4), tr.56-62, 66 Nguyn Trn in (2012), Cụng tỏc bo v mụi trng khai thỏc, ch bin khoỏng sn, Tp Giỏo dc lý lun, (5), tr.58-62 Nguyn Trn in (2015), Cụng tỏc qun lý bo v mụi trng lng ngh vựng ng bng sụng Hng - bt cp, nguyờn nhõn v gii phỏp xut, Tp Hot ng khoa hc cụng ngh, (1, & 3), tr.86-93 Nguyn Trn in (2015), ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut bo v ngun nc mụi trng lng ngh cỏc tnh ng bng sụng Hng, Tp Hot ng khoa hc cụng ngh, (4, & 6), tr.86-92 Nguyn Trn in (2015), Tỡnh hỡnh thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh vựng ng bng sụng hng, Tp Giỏo dc lý lun (231), tr.101-103 Nguyn Trn in (2015), Thc trng cụng tỏc qun lý v thc hin phỏp lut v mụi trng cỏc lng ngh khu vc Bc ung, Tp Dõn ch v phỏp lut, (275), tr.33-38, 49 Nguyn Trn in (2015), Gii phỏp bo m thc hin phỏp lut v mụi trng lng ngh vựng ng bng sụng hng, Tp Dõn ch v phỏp lut, (280), tr.45-49 Nguyn Trn in (2015), Hin trng ụ nhim v thc hin phỏp lut bo v mụi trng mt s lng ngh khu vc sụng Nhu - ỏy H Ni, Tp Lao ng v xó hi, (504), tr.48-50 [...]... các tỉnh đồng bằng sông Hồng ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề; đánh giá hiện trạng ô nhiễm đất, nước, không khí, CTR, gây ra bởi các hoạt động sản xuất làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng Từ cơ sở lý luận, luận án đi sâu phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng hiện nay, ... làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng 23 KẾT LUẬN Thứ nhất, luận án đã xây dựng, phân tích được cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng như: khái niệm về làng nghề, pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề, thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề, các chủ thể, nội dung và hình thức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng... vệ môi trư ờ ng làng nghề ở các tỉ nh Đồ ng bằ ng sông Hồ ng Thứ nhất là, thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng phải quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và các nghị quyết của Đảng bộ ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng về phát triển làng nghề và bảo vệ môi trường Thứ hai là, thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng... làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng phải quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và các nghị quyết của Đảng bộ ở các các tỉnh đồng bằng sông Hồng về phát triển làng nghề và bảo vệ môi trường; 2) thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng phải gắn với phát triển bền vững làng nghề; 3) bảo vệ môi trường làng nghề là trách nhiệm chung của chính quyền các cấp,... triển, đời sống vật chất của các tầng lớp nhân dân vùng đồng bằng sông Hồng nói chung, của những người làm nghề, của đội ngũ cán bộ quản lý địa phương nói riêng, được cải thiện Tuy nhiên ô nhiễm môi trường làng nghề ngày cành nhiều, từ đó cũng tác động việc nhân dân càng phải tích cực tham gia thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề với mong muốn được hưởng môi trường sống trong lành,... phương, của cộng đồng sản xuất, kinh doanh và của cộng đồng dân cư làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng 24 Thứ tư, để bảo đảm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, luận án đưa ra và luận giải tính khả thi của 02 nhóm giải pháp cơ bản Một là, nhóm giải pháp chung để đảm bảo thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng... luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã bước đầu được các địa phương quan tâm chú trọng Ba là, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng cũng được chính quyền các cấp quan tâm chú trọng Bốn là, sự tham gia tích cực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý môi trường cấp xã, phường... độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý môi trường và cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề; Thứ năm là, điều kiện về ý thức pháp luật của các chủ thể thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề; Thứ sáu là, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề... khai thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn thải vào lưu vực song: Tất cả các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng trên 02 lưu vực sông đã phê duyệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông tại mỗi tỉnh, thành phố, nhiều nơi đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn Đến nay, có... năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đội ngũ cá n bô ̣ quả n lývềmôi trườ ng là ng nghê ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng còn yếu Thứ tư là, ý thứ c vềbảo vệ môi trường làng nghề của các cơ sở sản xuất, hộ gia đình làm nghề và nhân dân ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng còn kém Thứ năm là, trình độ khoa hoc̣công nghệ á p dung ̣ trong sản xuất làng nghề ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng còn thấp,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay