(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

181 228 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:34

(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TRN IN THựC HIệN PHáP LUậT Về BảO Vệ MÔI TRƯờNG LàNG NGHề CáC TỉNH ĐồNG BằNG SÔNG HồNG VIệT NAM LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TRN IN THựC HIệN PHáP LUậT Về BảO Vệ MÔI TRƯờNG LàNG NGHề CáC TỉNH ĐồNG BằNG SÔNG HồNG VIệT NAM LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Mó s : 62 38 01 01 NG I HNG DN KHOA HC: PGS.TS PHM VN LI H NI - 2016 L I CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca riờng tụi, cỏc s liu v kt qu nghiờn cu ca lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng TC GI LUN N Nguyn Trn in MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc cú liờn quan ủn ủ ti 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca nc ngoi cú liờn quan ủn ủ ti 1.3 Nhng nhn xột ủỏnh giỏ v nhng ủ ủt cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN CA VIC THC HIN PHP LUT V BO V MễI TRNG LNG NGH VIT NAM 2.1 Khỏi nim lng ngh, phỏp lut bo v mụi trng lng ngh v thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh 2.2 Ch th, ni dung, hỡnh thc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh 2.3 Vai trũ v ủiu kin bo ủm vic thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh 2.4 Thc hin phỏp lut bo v mụi trng ca mt s nc trờn th gii v kinh nghim cú th dng cỏc lng ngh Vit Nam Chng 3: THC TRNG THC HIN PHP LUT BO V MễI TRNG LNG NGH CC TNH NG BNG SễNG HNG 3.1 c ủim t nhiờn, kinh t, xó hi, s phỏt trin v lng ngh v tỡnh hỡnh ụ nhim v mụi trng lng ngh cỏc tnh ủng bng sụng Hng 3.2 Nhng kt qu ủt ủc thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ủng bng sụng Hng v nguyờn nhõn 3.3 Nhng hn ch thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ủng bng sụng Hng v nguyờn nhõn Chng 4: D BO, QUAN IM V GII PHP M BO THC HIN PHP LUT V BO V MễI TRNG LNG NGH CC TNH NG BNG SễNG HNG 4.1 D bỏo v quan ủim thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ủng bng sụng Hng 4.2 Mt s gii phỏp nhm bo ủm thc hin phỏp lut bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ủng bng sụng Hng KT LUN DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC V TI CA TC GI C CễNG B DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 6 14 17 20 20 26 39 45 54 54 63 90 118 118 123 154 156 157 171 DANH MC CC CH VIT TT BTNMT B Ti nguyờn v Mụi trng BVMT Bo v mụi trng CBLTTP Ch bin lng thc thc phm CNH Cụng nghip húa CTR Cht thi rn DTLS Di tớch lch s BSH ng bng sụng Hng TM ỏnh giỏ tỏc ủng mụi trng HH Hin ủi húa HND Hi ủng nhõn dõn HTX Hp tỏc xó KHCN Khoa hc v Cụng ngh LNTT Lng ngh truyn thng MTLN Mụi trng lng ngh ONKK ễ nhim khụng khớ ONMT ễ nhim mụi trng PTBV Phỏt trin bn vng QCKT Quy chun k thut QPPL Quy phm phỏp lut SXLN Sn xut lng ngh TCCP Tiờu chun cho phộp TCVN Tiờu chun Vit Nam THPL Thc hin phỏp lut TTCN Tiu th cụng nghip UBND y ban nhõn dõn XHCN Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ủ ti Sau B Chớnh tr ban hnh Ch th s 36/CT-TW ngy 25/6/1998 v tng cng cụng tỏc bo v mụi trng (BVMT) thi k cụng nghip húa (CNH), hin ủi húa (HH) ủt nc [6], ng ta ủó nhn thc ủc vai trũ, tm quan trng ca BVMT, ủú l Bo v mụi trng l mt ủ sng cũn ca ủt nc, ca nhõn loi l nhim v cú tớnh xó hi sõu sc Lng ngh l mt nhng nột ủc thự ca nụng thụn Vit Nam, nht l cỏc tnh ủng bng sụng Hng (BSH), bi ủõy l vựng ủt cú lch s tn ti t hng trm nm nay, trung nhiu nht cỏc lng ngh Vit Nam v hot ủng hu ht cỏc ngnh kinh t ch yu Trong nhng nm qua, hot ủng lng ngh lng ngh BSH ủó cú bc nhy vt ln, sụi ủng cha tng thy Cỏc lng ngh ủó gúp phn rt ln vic gii quyt cụng n vic lm cho nhõn dõn tnh, gim t l ủúi nghốo vựng, gúp phn ủỏng k vic nõng cao cht lng cuc sng ca ngi dõn nụng thụn Gn ủõy, s h sn xut v c s ngnh ngh nụng thụn ủang ngy mt tng lờn trang thit b, cụng ngh c k, lc hu ủó gõy ụ nhim mụi trng (ONMT) lng ngh trm trng T ủú, ng ta ủó ủ nhiu ch trng, ủng li v nhng ủ liờn quan ủn qun lý vic thc hin phỏp lut (THPL) v BVMT núi chung, THPL v BVMT lng ngh núi riờng, ủỏng chỳ ý l Ngh quyt s 41-NQ/T ngy 15/11/2004 ca B Chớnh tr v Bo v mụi trng thi k ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc ủú ủó xỏc ủnh mt cỏc nhim v c th l: Khc phc c bn nn ONMT lng ngh, cỏc c s cụng nghip, tiu th cụng nghip ủi ủụi vi hỡnh thnh cỏc cm cụng nghip bo ủm cỏc ủiu kin v x lý mụi trng; ch ủng cú k hoch thu gom v x lý lng rỏc thi ngy cng tng lờn õy l c s ủ cỏc c quan nh nc c th húa bng vic ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut (QPPL) v t chc THPL v BVMT lng ngh, ủng thi cng l c s ủ ng b cỏc tnh BSH cú s ch ủo c th, sỏt v ủỳng vi ủiu kin phng mỡnh Vic THPL v BVMT lng ngh cú vai trũ vụ cựng quan trng, c th l: gúp phn phỏp lut vo ủi sng thc tin v ngn nga, hn ch cỏc vi phm phỏp lut v mụi trng lng ngh (MTLN); gúp phn ph bin giỏo dc phỏp lut, xõy dng thúi quen sng v lm vic theo Hin phỏp v phỏp lut; ủm bo quyn ngi ủc sng mụi trng lnh mnh; ủm bo s phỏt trin bn vng (PTBV) Vic THPL v BVMT lng ngh vỡ vy phi quỏn trit theo ủng li, ch trng ca ng v cỏc ngh quyt ca ng b cỏc tnh BSH, phi gn vi PTBV lng ngh v l trỏch nhi m chung c a chớnh quy n Trung ng; phng, cng ủng sn xut, kinh doanh v ca cng ủng dõn c lng ngh cỏc tnh BSH Trong nhng nm qua, ng, Nh nc ta ủó trin khai thc hin nhiu gii phỏp nhm nõng cao cụng tỏc THPL v BVMT lng ngh, ủú ủó v ủang lm chuyn bin ủỏng k nhn thc ca cỏc cp y ủng, chớnh quyn, mt trn T quc, ủon th, nhõn dõn v cỏc c s, h gia ủỡnh sn xut lng ngh cỏc tnh BSH v vai trũ, tm quan trng ca vic THPL v BVMT lng ngh, gúp phn tớch cc vo vic gim thiu ONMT cỏc lng ngh vựng BSH Bờn cnh nhng kt qu ủó ủt ủc, vic THPL v BVMT lng ngh trờn phm vi c nc núi chung, cỏc tnh BSH núi riờng cũn bc l nhiu hn ch, bt cp trờn nhiu phng din: phỏp lut - chớnh sỏch, cỏn b, th ch v b mỏy, ủu t, nhiu nguyờn nhõn khỏc Vic tuõn th cỏc bn QPPL v BVMT hot ủng sn xut lng ngh ch dng li mc ủ rt khiờm tn Kt qu l cũn nhiu bt cp vic quỏn trit v trin khai cỏc bn QPPL ca cỏc cỏn b lm cụng tỏc mụi trng cỏc cp t Trung ng ủn cỏc tnh BSH; cỏc ủn v, cỏ nhõn thi hnh lut cũn nhiu lỳng tỳng, gõy nờn nhiu hin tng tiờu cc, lm ng trc phỏp lut ca mt s b phn ngi dõn lng ngh cng nh cỏn b qun lý Cụng tỏc tra, kim tra ca cỏc c quan qun lý Nh nc Trung ng v cỏc tnh BSH v mụi trng cng nh tra vic thi hnh lut ti cỏc lng ngh cha ủc thng xuyờn v trit ủ, to nhng khe h vic thc hin lut BVMT Cỏc c s lng ngh ti cỏc tnh BSH khụng thc hin cỏc h s, th tc v mụi trng; khụng phõn loi, x lý cht thi; trn trỏnh ngha v, trỏch nhim vi xó hi, cng ủng Cụng tỏc x lý vi phm phỏp lut cỏc c s lng ngh ti cỏc tnh BSH cng gn nh b b trng cỏc hnh vi vi phm li rt ph bin Hỡnh thc x lý ch yu l nhc nh, cha x lý hnh chớnh cng nh ỏp dng cỏc hỡnh thc x pht b sung khỏc iu ủú dn ủn vic hu ht cỏc c s sn xut lng ngh ủu xem nh cụng tỏc an ton v sinh lao ủng v THPL v BVMT lng ngh Thc trng trờn ủõy ủó v ủang gõy nhng khú khn cho vic tip tc trin khai thc hin cú hiu qu THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH, tỏc ủng tiờu cc ti sc khe ca cng ủng, ti tin trỡnh PTBV lng ngh m ng v Nh nc ta ủó ch trng xõy dng Trc thc trng ủú, t nhiu nm ủó cú nhiu cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v lng ngh, v ONMT lng ngh, nhng cha cú mt cụng trỡnh no phõn tớch v ủỏnh giỏ mt cỏch ton din, cú h thng v thc trng THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH t gúc ủ lý lun, ch nhng hn ch, bt cp quỏ trỡnh THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH, ủng thi ủ xut nhng gii phỏp c th nhm hon thin phỏp lut v BVMT lng ngh T nhng lý trờn cho thy, vic cng c, phỏt trin cỏc ủ lý lun v THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH, ủỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn ủ t ủú ủ cỏc gii phỏp bo ủm THPL v BVMT lng ngh vựng BSH l mt ủ cú tm quan trng v mang tớnh cp thit ú cng l lý tỏc gi chn ủ Thc hin phỏp lut v bo v mụi trng lng ngh cỏc tnh ủng bng sụng Hng Vit Nam lm ủ ti lun ỏn Tin s lut hc Mc ủớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ủớch nghiờn cu Lun ỏn phõn tớch lm sỏng t nhng ủ lý lun v THPL v BVMT lng ngh; phõn tớch ủỏnh giỏ thc trng THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH v d bỏo, ủ xut cỏc quan ủim, gii phỏp nhm bo ủm vic THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH giai ủon hin 2.2 Nhim v nghiờn cu ủt ủc mc ủớch trờn, lun ỏn cú nhng nhim v sau: Mt l, xõy dng cỏc khỏi nim v lng ngh; phỏp lut BVMT lng ngh v THPL v BVMT lng ngh; xỏc ủnh ch th, cỏc ni dung v hỡnh thc THPL v BVMT lng ngh; lun gii vai trũ ca vic THPL v BVMT lng ngh v cỏc ủiu kin bo ủm vic THPL v BVMT lng ngh; nghiờn cu vic THPL v BVMT lng ngh mt s nc trờn th gii v nhng kinh nghim cú th dng cho vic THPL v BVMT lng ngh Vit Nam, ủú cú BSH Hai l, phõn tớch, lm rừ tỡnh hỡnh ONMT lng ngh cỏc tnh BSH; phõn tớch, ủỏnh giỏ nhng kt qu ủt ủc v hn ch, bt cp vic THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH, rỳt cỏc nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan ca nhng kt qu ủt ủc v hn ch, bt cp Ba l, d bỏo v xõy dng cỏc quan ủim v THPL v BVMT cỏc tnh BSH; Lun gii v ủ xut hai nhúm gii phỏp, vi nhiu gii phỏp c th cú tớnh kh thi ủm bo THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l nhng ủ lý lun v THPL v BVMT lng ngh Vit Nam ủú cú cỏc tnh BSH (gm 11 tnh vựng BSH) v quỏ trỡnh THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian: lu n ỏn nghiờn cu, ủỏnh giỏ thc trng THPL v BVMT lng ngh cỏc cp: tnh, thnh ph, qun, huyn, xó, phng, thụn trờn bn 11 tnh vựng BSH bao gm: Vnh Phỳc, H Ni, Bc Ninh, H Nam, Hng Yờn, Hi Dng, Hi Phũng, Thỏi Bỡnh, Nam nh, Ninh Bỡnh, Qung Ninh - V thi gian: lun ỏn nghiờn cu phỏp lut v ủỏnh giỏ thc trng THPL v BVMT lng ngh t Lut Bo v mụi trng nm ủi ủn C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Lun ỏn ủc thc hin trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin v nh nc v phỏp lut, t tng H Chớ Minh; ủng li, quan ủim ca ng ta v Nh nc v phỏp lut núi chung v quan ủim BVMT lng ngh núi riờng Bờn cnh ủú, lun ỏn cng k tha v tip thu quan ủim, kt qu nghiờn cu lý lun v thc tin v BVMT v THPL v BVMT núi chung; BVMT lng ngh v THPL v BVMT lng ngh núi riờng ca cỏc nh nghiờn cu ủi trc 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn ủc thc hin da trờn c s phộp vt bin chng, vt lch s kt hp cỏc phng phỏp nghiờn cu: phõn tớch - tng hp, lch s - c th, logic, thng kờ - so sỏnh Cỏc phng phỏp nghiờn cu núi trờn ủc s dng c th cỏc chng ca lun ỏn nh sau: Trong Chng 1, tỏc gi s dng phng phỏp thng kờ, so sỏnh, phõn tớch ti liu th cp nhm tham kho, ủỏnh giỏ v chn lc k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, bi vit liờn quan ủn lnh vc ủ cp; ủng thi xỏc ủnh ủc nhng ủ cn ủc tip tc nghiờn cu ca lun ỏn Trong Chng 2, tỏc gi ch yu s dng phng phỏp phõn tớch - tng hp, lch s - c th, phng phỏp logic v so sỏnh ủ nghiờn cu v lm sỏng t c s lý lun ca lun ỏn; nghiờn cu ủ THPL v BVMT lng ngh v kinh nghim mt s nc trờn th gii, t ủú ch nhng giỏ tr tham kho cho cỏc tnh BSH Trong Chng 3, tỏc gi s dng phng phỏp so sỏnh - thng kờ, phõn tớch tng hp, lch s - c th ủ phõn tớch hin trng ONMT lng ngh; ủỏnh giỏ, phõn tớch nhng kt qu, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH Trong Chng 4, tỏc gi s dng phng phỏp phõn tớch - tng hp, lch s - c th, logic, ủ phõn tớch v lm sỏng t cỏc quan ủim v gii phỏp nhm ủm bo THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH Cú th núi Lun ỏn ủó s dng nhiu phng phỏp nghiờn cu v ủó kt hp, s dng linh hot nhiu phng phng phỏp cỏc chng ủ gii quyt cỏc ủ Lun ỏn mt cỏch khỏch quan ton din Nh ng ủ g gúp mi v h a hc ca lun ỏn Di gúc ủ lý lun chung v Nh nc v phỏp lut, Lun ỏn l cụng trỡnh ủu tiờn nghiờn cu mt cỏch tng ủi cú h thng THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH Vit Nam Lun ỏn cú nhng ủúng gúp v mt khoa hc ủú l: Th nht, lun ỏn ủó xõy dng ủc khỏi nim phỏp lut BVMT lng ngh v khỏi nim THPL v BVMT lng ngh; phõn tớch lm rừ ch th, ni dung, hỡnh thc, vai trũ, cỏc ủiu kin ủm bo THPL v BVMT lng ngh; phõn tớch lm rừ vic THPL v BVMT lng ngh mt s nc trờn th gii v nhng kinh nghim cú th dng Th hai, lun ỏn ủó ch rừ tỡnh trng ụ nhim lng ngh cỏc tnh BSH; nghiờn cu, phõn tớch, ủỏnh giỏ mt cỏch h thng thc trng THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH, nờu lờn nhng kt qu ủt ủc, nhng hn ch bt cp, nguyờn nhõn ca nhng kt qu ủt ủc cng nh ca nhng hn ch, bt cp ủú Th ba, lun ỏn nờu lờn ủc cỏc quan ủim v ủ xut gii phỏp cú tớnh kh thi v bo ủm THPL v BVMT lng ngh cỏc tnh BSH, nhm bo v mụi trng cỏc lng ngh cỏc tnh BSH Vit Nam hin í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn V mt lý lun, kt qu v ủúng gúp mi ca lun ỏn gúp phn lm sỏng t v phong phỳ thờm nhng ủ lý lun THPL v BVMT lng ngh trờn c nc núi chung v vựng BSH núi riờng V mt thc tin, lun ỏn l ti liu cú giỏ tr tham kho cho c quan qun lý Nh nc cú thm quyn nhm nõng cao cht lng cụng tỏc THPL v BVMT lng ngh núi chung, ủc bit phc v cho cỏc c quan qun lý nh nc cỏc tnh BSH cụng tỏc THPL v BVMT lng ngh ca tnh thi gian ti Lun ỏn cng l ti liu b ớch nghiờn cu v ging dy ca cỏc c s ủo to lut v cho nhng quan tõm ủn ủ ny Kt cu ca lun ỏn Ngoi li m ủu, kt lun, danh mc cụng trỡnh khoa hc v ủ ti ca tỏc gi ủó ủc cụng b, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung ca lun ỏn ủc kt cu thnh chng, 12 tit 162 65 Cụng ty lut Minh Khuờ (2 14), Gii thiu h thng thu Trung Quc, t i trang http://thuvienphapluat.vn, [truy cp ngy 19/1/2 14] 66 Cc Mụi tr ng (2 ), Nghiờn cu hon thin c ch gii quyt tranh chp mụi ti nghiờn cu khoa hc, H Ni trng, 67 Cc Mụi trng (2 15), Xõy dng thớ ủim mụ hỡnh qun lý mụi trng cng ủng, B Khoa hc cụng ngh, ti khoa hc cp b, H Ni Cc Thng kờ Hi Dng (2 11), Mt s ch tiờu thng kờ ch yu ca ton quc v cỏc tnh ủng bng sụng Hng, H Ni 69 Nguyn Chớ Dnh (2 ), Nhng gii phỏp nhm phỏt trin lng ngh mt s tnh ủng bng sụng Hng, Liờn hip hi khoa hc v k thut Vit Nam, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2 ), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 71 Nguyn Minh oan (2 , Thc hin v ỏp dng phỏp lut Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 72 Nguyn Duy H (2 ), Qun lý nh nc bng phỏp lut v mụi trng, Lun thc s Lut hc, Hc Vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 73 Ngụ Thỏi H (2 9), Phỏt trin lng ngh v ủ bo v mụi trng trc ht l nc sch, Tp Cng sn, ( ) 74 Lờ Hi (2 6), Mụi trng lng ngh vi vic phỏt trin du lch bn vng, Tp Du lch Vit Nam, (3), tr.51-52 75 V Thu Hnh (2 4), Xy dng v hon thin c ch gii quyt tranh chp lnh vc bo v mụi trng ti Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, i hc Lut H Ni 76 Nguyn Lờ Thu Hin (2 14), Lng ngh truyn thng phc v du lch tnh Th Thiờn Hu, Lun ỏn tin s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 77 Nguyn Th Hin (2 3), Phỏt trin tiu th cụng nghip nụng thụn vựng ủng bng sụng hng, Tp Kinh t v d bỏo, (1) Hi ủng Nh nc (19 ), Phỏp lnh Bo v v s dng di tớch lch s, hoỏ v danh lam thng cnh, H Ni 79 Hi ủng nhõn dõn thnh ph Hi Phũng (2 13), Ngh quyt s 3/03/NQHND v mc tiờu, nhim v, gii phỏp bo v ngun nc ngt ti sụng R, sụng Giỏ, sụng a , sụng Chanh Dng kờnh Hũn Ngc, h thng trung thy nụng Tiờn Lóng trờn bn thnh ph Hi Phũng giai ủon 03 0, Hi Phũng 163 H i ng nhõn dõn thnh ph Hi Phũng (2 14), Ngh quyt s 33/0/NQHND v thụng qua quy hoch ti nguyờn nc thnh ph Hi Phũng ủn nm 0, tm nhỡn ủn nm 030, Hi Phũng H c vin Ti Chớnh (2 ), Giỏo trỡnh kinh t mụi trng, Nxb Ti chớnh, H N i L u Vit Hựng (2 9), Phỏp lut v qun lý cht thi rn thụng thng ti Vit Nam, Lun v n th c s Lut h c, i h c Lao ng xó h i, H N i Nguy n Th Mai H ng (2 11), Phỏt trin bn vng lng ngh Bc Ninh, Lun v n th c s kinh t chớnh tr , Tr ng i h c kinh t, H N i Nguy n Th Thu H ng ( ), Thc hin phỏp lut mụi trng tnh Nam nh, Lun v n th c s Lut, H c Vin Chớnh tr - Hnh chớnh qu c gia H Chớ Minh, H N i Ph m Th Huyn (2 13), Mụ hỡnh m i lng m t sn ph m ca Nht Bn: Phiờn bn no cho Vit Nam , Tp Cụng thng, (5) K Kalman (1999), C s xó hi hc phỏp lut, c Uy biờn dch, Nxb Giỏo dc, H Ni Linh Lan (2 11), ễ nhim mụi trng lng ngh Cn cú ch ti ủ mnh, trang http://craftb2c.com, [truy cp ngy /7/2 14] Nguyn Th Ngc Lanh (2 13), Nghiờn cu ủ xut gii phỏp qun lý s dng ủt ti cỏc lng ngh tnh Bc Ninh theo quan ủim phỏt trin bn vng, Lun ỏn tin s Lut, Trng i hc Nụng nghip H Nụi Ngụ Tr Mai (2 ), Nghiờn cu, xỏc lp c s khoa hc cho quy hoch bo v mụi trng mt s lng ngh tnh H Tõy, Lun ỏn tin s Lut hc, i hc Khoa hc t nhiờn, H Ni Nguyn Vn Mnh (ch biờn) (2 9), Mt s ủ lý lun v thc tin v thc hin phỏp lut, Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 91 H K Minh (2 11), Nghiờn cu phỏt trin lng ngh tnh Qung Ngói, Bỏo cỏo tng kt ti nghiờn cu khoa hc cp tnh, Vin Nghiờn cu phỏt trin kinh t - xó hi Nng, Nng 92 Lờ Kim Nguyt (2 12), Thc trng thc thi phỏp lut bo v mụi trng ti cỏc lng ngh Vit Nam, Tp Khoa hc i hc Quc gia H Ni, ( 93 Lờ Kim Nguyt (2 14), Phỏp lut kim soỏt ụ nhim mụi trng cỏc hot ủng ca lng ngh gõy Vit Nam hin nay, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni 94 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1992), Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm , Nxb S tht, H Ni 164 95 Qu c h i n c C ng hũa xó h i ch ngh a Vit Nam (2 5), Lut Du lch, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i 96 Qu c h i n c C ng hũa xó h i ch ngh a Vit Nam (2 ), Lut Di sn húa, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i 97 Qu c h i n c C ng hũa xó h i ch ngh a Vit Nam (2 9), Lut sa ủi, b sung mt s ủiu ca B lut Hỡnh s, Lut s 37/2009/QH12, H N i Qu c h i n c C ng hũa xó h i ch ngh a Vit Nam (2 3), Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i 99 Qu c h i n c C ng hũa xó h i ch ngh a Vit Nam (2 13), Lut t ủai, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i Qu c h i n c C ng hũa xó h i ch ngh a Vit Nam (2 14), Lut Bo v mụi trng, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i 1 REDS.VN chuyờn trang mụi tr ng (2 13), Bi hc bo v mụi trng t lut phỏp Singapore, t i trang http://www.reds.vn, [truy cp ngy /9/2 13] S Ti nguyờn Mụi tr ng t nh Nam nh (2 13), Quyt ủnh s 2352/QSTNMT ngy 13/12/2013 v vic ban hnh K hoch tra, kim tra nm 2014, Nam nh Ng c Sn (theo Reuters) (2 6), Sụng Dng T sp cht, t i trang http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi, [truy cp ngy 15/3/2 13] Lờ Xuõn Tõm (2 14), Nghiờn cu phỏt trin lng ngh gn vi chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi tnh Bc Ninh, Lun ỏn tin s Lut h c, H c vin Nụng nghip Vit Nam, H N i Tõn Hoa Xó Vnexpress (2 7), Sụng Dng T ụ nhim khụng th vón hi, t i 1 1 trang http://www.khoahoc.com.vn/doisong/moi-truong/tham-hoa, [truy cp ngy 15/3/2 13] Th Th ch (2 6), Khụi phc v phỏt trin lng ngh vựng ng bng sụng Hng nc ta hin nay, Bỏo cỏo t ng kt ủ ti khoa h c cp B , H c vin Chớnh tr qu c gia H Chớ Minh, H N i P Thanh (2 11), R soỏt thc hin lut mụi trng ti cỏc lng ngh, t i trang http://dantri.com.vn, [truy cp ngy 31/7/2 15] Chu Thỏi Thnh (2 9), Lng ngh v bo v mụi tr ng lng ngh theo h ng phỏt tri n bn vng, Tp Cng sn, (11) Nam Thng (2 ), Kinh nghim quc t v phớ bo v mụi trng ủi vi nc thi cụng nghip v ủ xut ủnh hng cho Vit Nam, Tp Mụi trng, (7) 165 11 Trn V n Th (2 15), ỏnh giỏ thit hi kinh t cht thi phỏt sinh t hot ủng sn xut ti lng ngh ch bin nụng sn vựng ủng bng sụng Hng, Lun ỏn tin s Lut h c, H c vin Nụng nghip Vit Nam, H N i 111 Th t ng Chớnh ph (2 ), Quyt ủnh s /00/Q-TTg ngy 17/08/2004 ban hnh ủnh hng chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam (Chng trỡnh ngh s 21 ca Vit Nam), H N i 112 Th t ng Chớnh ph (2 ), Quyt ủnh s 212/2004/Q-TTg ngy 16/12/2004 phờ duyt chng trỡnh hnh ủng quc gia ph bin, giỏo dc phỏp lut v nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut cho cỏn b, nhõn dõn xó, phng, th trn t nm 2005 ủn nm 2010, H N i 113 Th t ng Chớnh ph (2 ), Quyt ủnh s 34/2005/Q-TTg ngy 02/02/2005 ban hnh Chng trỡnh hnh ủng ca Chớnh ph thc hin Ngh quyt s 41-NQ/TW ngy 15/11/2004 ca B Chớnh tr v bo v mụi trng thi k ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc, H N i 114 Th t ng Chớnh ph (2 ), Quyt ủnh s 37/2008/Q-TTg ngy 12/03/2008 phờ duyt Chng trỡnh ph bin, giỏo dc phỏp lut t nm 2008 ủn nm 2012, H N i 115 Th t ng Chớnh ph (2 ), Quyt ủnh s 58/2008/Q-TTg ngy 29/04/2008 v vic h tr cú mc tiờu kinh phớ t ngõn sỏch nh nc nhm x lý trit ủ, khc phc ụ nhim v gim thiu suy thoỏi mụi trng cho mt s ủi tng thuc khu vc cụng ớch, H N i 116 Th t ng chớnh ph (2 11), Quyt ủnh s 2473/Q-TTg ngy 30/12/2011 phờ duyt Chin lc phỏt trin du lch Vit Nam ủn nm 2020, tm nhỡn ủn nm 2030, H N i 117 Th t ng Chớnh ph (2 11), Quyt ủnh s 38/2011/Q-TTg ngy 05/07/2011 v vic sa ủi, b sung mt s ủiu ca Quyt ủnh s 58/2008/Q-TTg ngy 29 thỏng nm 2008 ca Th tng Chớnh ph v vic h tr cú mc tiờu kinh phớ t ngõn sỏch nh nc nhm x lý trit ủ, khc phc ụ nhim v gim thiu suy thoỏi mụi trng cho mt s ủi tng thuc khu vc cụng ớch, H N i 11 Th t ng Chớnh ph (2 12), Quyt ủnh s 1216/Q-TTg ngy 05/09/2012 phờ duyt Chin lc bo v mụi trng quc gia ủn nm 2020 v ủnh hng ủn nm 2030, H N i 166 119 Th t ng Chớnh ph (2 13), Quyt ủnh s 77/Q-TTg ngy 11/04/2013 phờ duyt ủ ỏn tng th bo v mụi trng lng ngh ủn nm 2020 v ủnh hng ủn nm 2030, H N i 12 Th t ng chớnh ph (2 13), Quyt ủnh s 201/Q-TTg ngy 22/1/2013 phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin Du lch Vit Nam ủn nm 2020, tm nhỡn ủn nm 2030, H N i 121 Th t ng Chớnh ph (2 13), Quyt ủnh s 795/Q-TTg ngy 23/5/2013 v vic phờ duyt quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi vựng ủng bng sụng Hng ủn nm 2020, H N i 122 Th t ng Chớnh ph (2 14), Quyt ủnh s 166/Q-TTg ngy 21/01/2014 v vic ban hnh K hoch thc hin chin lc bo v mụi trng quc gia ủn nm 2020, tm nhỡn ủn nm 2030, H N i 123 Th t ng chớnh ph (2 14), Quyt ủnh s 1435/Q-TTg ngy 18/08/2014 v vic ban hnh K hoch thc hin ỏn tng th bo v mụi trng lu vc sụng Nhu - sụng ỏy ủn nm 2020, H N i 124 Th t ng chớnh ph (2 15), Quyt ủnh s 16/2015/Q-TTg ngy 22/5/2015 quy ủnh v thu hi, x lý sn phm thi b, H N i 125 T ng cc th ng kờ ( 13), Din tớch, dõn s v mt ủ dõn s nm 2013 phõn theo phng, H N i 126 Trung tõm Nghiờn cu khoa hc - Viờn Nghiờn cu lp phỏp (2 ), Kinh nghim mt s nc trờn th gii xõy dng phỏp lut v bo v mụi trng, H Ni 127 Trng i hc Lut H Ni (2 13), Giỏo trỡnh Lý lun v nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni y ban bo v mụi trng sụng Nhu - ỏy 13), Quyt ủnh s 02/Q-UBSN ngy 5/3/2013 v vic ban hnh quy ch qun lý, chia s thụng tin, d liu mụi trng lu vc sụng Nhu - ỏy trờn cng thụng tin ủin t, H Ni 129 y ban nhõn dõn tnh Bc Ninh ( 14), K hoch s 22/KH-UBND ngy 10/4/2014 trin khai thc hin ỏn tng th Bo v mụi trng lng ngh ủn nm 2020 v ủnh hng ủn nm 2030 trờn bn tnh Bc Ninh, Bc Ninh 13 y ban nhõn dõn tnh Bc Ninh ), Quyt ủnh s 551/Q-UBND ngy 29/12/2014 v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin cỏc khu thng mi, dch v lng ngh tnh Bc Ninh ủn nm 2020, ủnh hng ủn nm 2030, Bc Ninh 167 131 y ban nhõn dõn t nh B c Ninh (2 15), Cụng s 361/UBND-TNMT s 31/8/2015 v vic tng cng kim tra, giỏm sỏt v xõy dng h thng theo dừi, ủỏnh giỏ ủi vi hot ủng, qun lý s dng ủt ủai, B c Ninh 132 y ban nhõn dõn t nh H Nam (2 ), Quyt ủnh s 349/2000/Q-UB ngy 27/4/2000 v vic ban hnh Quy ủnh bo v ngun noc, cỏc cụng trỡnh cp nc, qun lý, khai thỏc, cung cp, s dng nc ủụ th tnh H Nam, H Nam 133 y ban nhõn dõn t nh H Nam (2 6), Ch th s 13/2006/CT-UBND ngy 18/5/2006 v vic tng cng cụng tỏc qun lý khai thỏc, s dng ti nguyờn nc, x nc thi vo ngun nc trờn bn tnh, H Nam 134 y ban nhõn dõn t nh H Nam (2 13), Ch th s 968/UBND-CT ngy 12/6/2013 v vic tng cng cụng tỏc qun lý xõy dng, s dng ủt ủai ti cỏc cm tiu th cụng nghip lng ngh trờn bn tnh, H Nam 135 y ban nhõn dõn t nh H Nam (2 13), Quyt ủnh s 26/2013/Q-UBND ngy 27/5/2013 v quy ủnh cụng tỏc t chc qun lý thu gom, chuyn v x lý rỏc thi sinh hot trờn bn tnh, H Nam 136 y ban nhõn dõn t nh Hi D ng (2 ), Quyt ủnh s 56/2008/Q-UBND ngy 19/11/2008 v vic ban hnh Quy ủnh v bo v mụi trng khu vc nụng thụn trờn bn tnh Hi Dng, Hi D ng 137 y ban nhõn dõn t nh H ng Yờn (2 ), Quyt ủnh s 07/2010/Q-UBND ngy 12/4/2010 v vic quy ủnh mc thu, qun lý v s dng l phớ chớnh, l phớ cp giy phộp thm dũ, khai thỏc, s dng nc di ủt, nc mt, x nc thi, H ng Yờn 13 y ban nhõn dõn t nh H ng Yờn (2 12), Quyt ủnh s 1844/Q-UBND ngy 19/10/2012 v vic thnh lp Ban ủiu hnh Chng trỡnh mc tiờu quc gia nc sch v v sinh mụi trng nụng thụn tnh Hng Yờn giai ủon 2012 2015, H ng Yờn 139 y ban nhõn dõn t nh Ninh Bỡnh (2 14), Cụng s 220/UBND-VP3 ngy 29/8/2014 v vic t chc thc hin K hoch thc hin ỏn tng th bo v mụi trng lu vc sụng Nhu - ỏy ủn nm 2020, Ninh Bỡnh 14 y ban nhõn dõn t nh Qung Ninh (2 12), Quyt ủnh s 3594/Q-UBND ngy 28/12/2012 v vic phờ duyt Quy hoch ti nguyờn nc tnh Qung Ninh giai ủon 2010-2020, ủnh hng ủn nm 2030, Qung Ninh 168 141 y ban nhõn dõn t nh V nh Phỳc (2 ), Quyt ủnh s /008/Q-UBND ngy 25/9/2008 v vic ban hnh Quy ủnh v quy mụ khai thỏc, s dng ti nguyờn nc, x nc thi vo ngun nc phm vi h gia ủỡnh khụng phi xin phộp v trng hp khụng phi xin phộp nhng phi ủng ký trờn bn tnh Vnh Phỳc, V nh Phỳc 14), Quyt ủnh s 04/2014/Q-UBND 142 y ban nhõn dõn t nh V nh Phỳc ngy 23/1/2014 ban hnh Quy ủnh v bo v mụi trng nụng thụn tnh Vnh Phỳc, V nh Phỳc 143 Nguy n Võn, (2 13), T mụ hỡnh mi lng mt sn phm Nht Bn, t i trang http://vanhien.vn/vi/news/dia-phuong, [truy cp ngy 15/3/2 13] 144 Ph m Th Thanh Xuõn (2 9), Thc hin phỏp lut v bo v mụi trng cỏc khu cụng nghip tnh Hi Dng, Lun v n th c s Lut, H c Vin Chớnh tr Hnh chớnh qu c gia H Chớ Minh, H N i 145 Trn Minh Yn (2 3), Phỏt trin lng ngh truyn thng nụng thụn Vit Nam quỏ trỡnh cụng nghip húa, Hin ủi húa, Lun ỏn tin s Kinh t, Vin Hn lõm Khoa h c xó h i Vit Nam, H N i Ti liu ting nc ngoi 146 , (2 6), : , , 4, 34-37 147 Z Fan (2 11), Marginal Opportunity Cost Pricing for Wastewater Disposal: A case study of Wuxi, China EAPSEA, Manila 14 T Kaisorn, D Phousavanh, K Somphone (2 9), An assessment of paper mill wastewater impacts and treatment options in Vientiane Capital City, Lao Report in Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) 149 Korea - World Bank (2 ), Environmental Management for Traditional Craft Villages in Vietnam, http://siteresources.worldbank.org 15 P.N Lal (199 ), Conservation or conversion of mangrove in Fiji: an ecological economic analysis Occational paper No 11 Environment and Policy Institute East West Center, Hawaii, 12 p 151 A.T Loh (199 ), The experience of Singapore in the control of pollution, Singapore Journal of International Comparative Law, 2: - 51 169 152 W Magrath and P Arens (19 The costs of soil erosion on Java Environmental Deaprtment Working paper, World Bank, Washington D.C., USA 153 S Mahanty, T.D Dang and G H Phung (2 12), Crafting sustainability managing water pollution in Vietnams craft villages, Society Natural Resources: An International Journal, 26: 717-732 154 The National Assembly of the Republic of China (1979), Environmental Protection Law, http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/eplotproc564/, [accessed 12/ 7/2 15] 155 The National Assembly of the Republic of China (19 9), Environmental Protection Law, http://www.china.org.cn/english/environment/34356.htm, [accessed 12/ 7/2 15] 156 The National Assembly of the Republic of China (1996), Law on Prevention and Control of environmental noise pollution, website http://www.china.org.cn/ environment/ 7- /content_ 3444 htm, [accessed 13/ 7/2 15] 157 The National Assembly of the Republic of China (1996), Law on Prevention and Control of water pollution, http://www.china.org.cn/government/laws/2 /17/content_12 7459.htm, [accessed 14/ 7/ 15] 15 The National Assembly of the Republic of China (2 , Law on Prevention and Control of atmospheric pollution, website http://www.npc.gov.cn/englishnpc/ Law/2 7-12/12/content_13 393 htm, [accessed 14/ 7/2 15] 159 The National Assembly of the Republic of China (2 4), Law on Prevention and Control of environmental pollution by solid waste, website http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2 7-12/12/content_13 3723.htm, [accessed 13/ 7/2 15] 16 The Singapore parliament (1971), The Clean Air Act, website http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2 14- 4- 7_11 24.html, [accessed / 7/2 15] 161 The Singapore parliament (199 ), Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Act, website http://www.nea.gov.sg/anti-pollution-radiationprotection/chemical-safety/multilateral-environmental-agreements/ha - 20/07/2015 )- -1997- - - 170 162 The Singapore parliament (1999), Sewerage and Drainage Act, website http://faolex.fao.org/docs/pdf/sin46924.pdf, [accessed 23/ 7/2 15] 163 The Singapore parliament (2 1), Environmental Public Health Act, website http://faolex.fao.org/docs/pdf/sin27961.pdf, [accessed 23/ 7/2 15] 164 The Singapore parliament (2 2), Environmental Protection and Management Act, http://faolex.fao.org/docs/pdf/sin 6441.pdf, [accessed 25/ 7/2 15] 165 a a / p A e ca po ./, , (1974) 166 a a / p Mayo a ., Ma A.B./, , (2 1) 167 T Ushiyama (19 ), Environment Pollution Control in Japan - Development and Characteristics, Waseda Bulletin of Comparative Law, Vol1 171 PH LC Ph lc CC VN BN QU PHM PHP LUT TRONG BO V MễI TRNG LNG NGH CC A PHNG VNG NG BNG SễNG HNG Thnh ph H N Quyt nh s 16/2 3/Q -UBND ngy 6/2 13 ban hnh Quy nh qun lý cht thi r n thụng th ng trờn a bn Thnh ph H N i;Quyt ủnh s 7209/2013/Q-UBND ngy 02 thỏng 12 nm 2013 phờ duyt ủ ỏn ủu t xõy dng h thng x lý nc thi trung ti cỏc cm cụng nghip trờn bn thnh ph H Ni giai ủon 2014 - 2015; K ho ch s 117/KH-UBND ngy 7/2 13 v tri n khai ch ng trỡnh H n ch s dng tỳi nylon vỡ mụi tr ng n m 13; K ho ch s /KH-UBND ngy 27/ t ng c ng qun lý trt t giao thụng, ủụ th , an ton xó h i v v sinh mụi tr ng d c tuyn sụng Tụ L ch, sụng Kim Ng u; Quyt nh s nm v vic thu phớ BVMT i vi n c thi 45/2 4/Q -UBND ngy th sinh ho t trờn a bn thnh ph H N i; Quyt nh s 4929/Q -UBND ngy 24 thỏng n m phờ duyt quy ho ch bo t n d ng sinh h c thnh ph H N i ủn n m ; Quyt ủnh s 5168/Q-UBND ngy 08 thỏng 10 nm 2014 ca U ban nhõn dõn thnh ph H Ni phờ duyt ch gii hnh lang bo v cụng trỡnh thu li sụng Nhu trờn bn thnh ph H Ni t l 1/500; Quyt nh s 31/2 4/Q -UBND ngy 4/ /2 14 quy nh v Chớnh sỏch khuyn khớch phỏt tri n lng ngh thnh ph H N i Tnh Hi Dng Quyt nh s 56/ - BND ngy 19/11 v vic Ban hnh Quy nh v BVMT khu v c nụng thụn trờn a bn t nh Hi D ng ( iu 13 quy nh v trỏch nhim ca cỏc c s sn xut, h lm ngh cụng nghip - ti u th cụng nghip, kinh doanh d ch v); Quyt nh s 13/2 /Q -UB ngy 113/5/2 ca UBND t nh Hi D ng v vic ban hnh "Quy nh v vic cụng nhn lng ngh cụng nghip- Ti u th cụng nghip t nh Hi D ng" Tnh Nam n Ch ng trỡnh hnh ng s 14-CTr/TU ngy 22/7/ 13 ca T nh y v vic th c hin Ngh quyt s 24-NQ/TW ngy /6/2 ca Ban chp hnh Trung ng ng khúa XI v ch ng ng phú bin i khớ hu, t ng c ng qun lý ti nguyờn v BVMT; H ND thnh ph Nam nh ủó ban hnh Ngh quyt s 2 3/NQ-H ND ngy 12/12/2 v vic quy nh mc thu phớ v sinh trờn a bn thnh ph Nam nh y ban nhõn dõn t nh Nam nh ủó ban hnh cỏc k ho ch, quyt nh v cụng tỏc BVMT ủc bit l MTLN bao g m: K ho ch s 24/KH-UBND ngy 26/4/ 13 v 172 thc hin m t s ủ cp bỏch l nh v c BVMT theo Ngh quyt s 35/NQ-CP ngy /3/2 ca Chớnh ph; K ho ch s 64/KH-UBND ngy 15/1 Tri n khai th c hin ỏn T ng th BVMT lng ngh ủn nm 2020 v ủnh hng ủn nm 2030 theo ỏn t ng th BVMT lng ngh ủn n m v nh h ng ủn n m ủ c Th t ng Chớnh ph phờ duyt t i Quyt nh s 557/Q - TTg ngy 11/4/2 13; K ho ch s 65/KH-UBND ngy /2 ca UBND t nh Tri n khai th c hin Ch ng trỡnh hnh ng s 14-CTr/TU ngy 22/7/2 13 ca T nh y; Quyt nh s 1/Q -UBND ngy 24/6/2 13 phờ duyt ủiu ch nh, b sung c ng chi tit quy ho ch BVMT ủn n m trờn a ban t nh Nam nh; Quyt nh 533/Q -UBND ngy 16/4/2 13 v vic phờ duyt danh sỏch x lý cỏc c s gõy ụ nhiờm mụi tr ng trờn a bn t nh Nam nh n m 2; Quyt nh s -UBND ngy 27/5/2 13 v vic phờ duyt d ỏn X lý, kh c phc ụ nhi m v ci thin MTLN min, bỏnh Lng Ph ng, xó Nam D ng, huyn Nam Tr c, t nh Nam nh; Quyt nh 1/Q UBND ngy 27/5/ 13 v vic phờ duyt d ỏn X lý, kh c phc ụ nhi m v ci thin mụi tr ng LNTT m t, xe t C Cht t i Thụn c Cht, xó Ph ng nh, huyn Tr c Ninh, t nh Nam nh; Quyt nh s 2/Q -UBND ngy 27/5/2 13 v vic phờ duyt d ỏn X lý, kh c phc ụ nhi m v ci thin MTLN bỳn Phong L c, ph ng C a Nam, thnh ph Nam nh, t nh Nam nh; Quyt nh s 1175/Q -UBND ngy 19/7/2 v vic phờ duyt d ỏn Kh c phc ụ nhi m v ci thin MTLN c khớ Bỡnh Yờn, xó Nam Thanh, huyn Nam Tr c, t nh Nam nh S TNMT ủó ban hnh cụng v n, h ng d n: Cụng v n s 2/STNMTCCMT ngy /4/2 g i UBND cỏc huyn, thnh ph v vic ủụn c yờu cu th c hin cỏc quy nh v BVMT i vi cỏc c s ủang ho t ng; H ng d n 12 6/HDSTNMT ngy 13/ v m i s gii phỏp k thut v cụng ngh x lý cc b n c thi, khớ thi v CTR nh m gim thi u ONMT lng ngh Bỡnh Yờn, xó Nam Thanh, huyn Nam Tr c; Cụng v n s 59 STNMT-CCMT ngy 9/5/2 13 g i UBND huyn Nam Tr c v vic kh c phc cỏc ủ mụi tr ng trờn a bn huyn Nam Tr c; ủú ủ ngh UBND huyn Nam Tr c ch o vic h ng d n, tuyờn truyn i vi cỏc c s trờn a bn huyn v cỏc h sn xut lng ngh chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut v BVMT, lp th tc v mụi tr ng; ch o ki m tra v x lý cỏc tr ng h p sn xut gõy ONMT theo quy nh ca phỏp lut v BVMT; H ng d n s 2275/STNMT-CCMT ngy /12/2 13 v thu gom, phõn lo i v x lý rỏc thi sinh ho t t i cỏc xó ch a xõy d ng BCL x lý rỏc thi quy mụi cp xó; H ng d n 2276/STNMYT-CCMT ngy 12/2 h ng d n v thu gom, phõn lo i v hnh bói chụn lp, x lý rỏc thi sinh ho t nụng thụn quy mụ cp xó 173 Tnh c Ninh uyt ủnh s 6/2000/Q-UBND: ban hnh ngy 26/7/2 c a UBND t nh B c Ninh v vic t ng c ng cụng tỏc BVMT trờn a bn t nh B c ca UBND t nh B c Ninh Ninh; Quyt ủnh s 2218/Q-CT: ban hnh ngy 11/11/2 v vic phờ duyt ủ ỏn Quy ho ch mụi tr ng t nh B c Ninh giai ủo n - v k ho ch BVMT t nh giai ủo n 6-2 ; Quyt ủnh s 404/Q-UBND: ban hnh ngy ca UBND t nh B c Ninh v vic phờ duyt kt qu ủiu tra ủỏnh giỏ hin 3/2 tr ng cht thi nguy h i trờn a bn t nh B c Ninh; Quyt ủnh s 48/2008/Q-UBND: / ca UBND t nh B c Ninh v vic ban hnh Quy ch BVMT ban hnh ngy lng ngh, khu cụng nghip v a v nh t nh B c Ninh; Quyt ủnh s 84/2008/Qca UBND t nh B c Ninh v vic ban hnh Quy ch UBND: ban hnh ngy 14/2/2 BVMT lng ngh; Cụng s 1214/UBND-NN: ngy 17/1 / ca Ch t ch UBND t nh B c Ninh v vic xõy d ng d ỏn ci thin cht l ng mụi tr ng khu v c sụng Ng ca Ch t ch UBND t nh Huyn Khờ; Cụng s 1874/UBND-NN: ngy 13/1 B c Ninh v vic ủỏnh giỏ cụng tỏc BVMT giai ủo n - Tnh H Nam Ch th s 25- CT/TU ngy 5/2 ca T nh y v BVMT y m nh CHH, H H húa ủt n c; K ho ch s 453/KH - UBND ngy th i k 31/5/2 v K ho ch hnh ng ca UBND t nh H Nam v vic th c hin Ngh quyt s 41-NQ/TW ca B chớnh tr , ch ng trỡnh hnh ng ca Chớnh ph v ch th y m nh CNH, s 25 - CT/TU ngy /5/2 ca T nh y v BVMT th i k 1/2 ca UBND H H húa ủt n c; Quyt nh s 3/2 /Q -UBND ngy t nh v ban hnh Quy nh BVMT trờn a bn t nh; Quyt nh s 33/2 /Q -UBND ngy 12/ / v Quy nh BCMT lnh ngh trờn a bn t nh H Nam v ủó tri n khai th c hin t ủõu n m 11; Quyt nh s 26/2 13/Q -UBND, ngy 27/5/ 13 ca UBND t nh H Nam v vic quy nh Cụng tỏc t chc qun lý thu gom, chuy n v x lý rỏc thi sinh ho t trờn a bn t nh H Nam; K ho ch s 992/KH-UBND ngy 5/ 6.2 v vic t chc th c hin ỏn t ng th BVMT lng ngh ủn n m v nh h ng ủn n m Tnh Hng Yờ Quyt nh s 2/2 /Q -UBND ngy 14/ /2 v ban hnh Quy nh cụng nhn ngh truyn th ng, lng ngh, LNTT; Quyt nh s 12/2 /Q -UBND ngy 29/4/2 ca UBND t nh v vic ban hnh Quy nh BVMT t nh H ng Yờn; Quyt nh s 11/ /Q -UBND ngy 12/4/2 ca UBND t nh H ng Yờn v vic phờ duyờt Ch ng trỡnh xõy d ng nụng thụn mi t nh H ng Yờn giai ủo n - , nh h ng ; Quyt nh s -UBND ngy 16/ 2/2 ca UBND t nh H ng Yờn phờ duyt ỏn Quy ho ch phỏt tri n cm cụng nghip T nh v nh h ng ủn n m 25; Ngh quyờt s 11-NQ H ng Yờn giai ủo n 11-2 /TU ngy 21/3/2 a Ban Th ng v T nh y v t ng c ng qun lý, x lý tỡnh tr ng ONMT trờn a bn t nh; K ho ch s 19/KH-UBND ngy / / 13 ca UBND t nh 174 t ng c ng qun lý, x lý tỡnh tr ng ONMT trờn a bn t nh v Ch ng trỡnh hnh ng s 51/CTr-UBND ngy 26/4/2 13 ca UBND t nh th c hin Ngh quyt s 11-NQ/TU ngy 21/3/2 13 ca UBND t nh th c hin Ngh quyt s 11-NQ/TU ngy 21/3/ 13 ca Ban Th ng v T nh y; Quyt nh s 2466/Q -UBND ngy 23/12/2 ca UBND t nh H ng Yờn v vic phờ duyờt Quy ho ch m ng l i quan tr c mụi tr ng t nh H ng Yờn giai ủo n 13-2 H i Phũn Quyt nh s 7/Q -UBND ngy 16/ 1/2 ca y ban nhõn dõn thnh ph V vic phờ duyt quy ho ch phỏt tri n ngnh ngh nụng thụn Hi Phũng ủn n m ; Quyt nh s 1342/Q -UBND ngy /2 ca y ban nhõn dõn thnh ph V vic phờ duyt ỏn o t o ngh cho nụng thụn thnh ph Hi Phũng ủn n m ; Cụng v n s 4444/UBND-NN ngy / 11 ca y ban nhõn dõn thnh ph V vic ch tr ng xõy d ng Ch ng trỡnh bo t n v Phỏt tri n lng ngh thnh ph Hi Phũng ủn n m ; Quyt nh s 1999/Q -UBND ngy 15 thỏng 11 n m 12 phờ duyt Quy ho ch m ng l i thu gom CTR nụng thụn thụng th ng trờn a bn thnh ph Hi Phũng ủn n m ; Ngh quyt s 16/2 3/NQ-H ND ngy 25/7/2 13 v thu phớ v sinh trờn a bn nụng thụn tr c thu c thnh ph Hi Phũng Ninh Quyt nh s 1329/2 5/Q UB ngy 4/7/2 ca UBND t nh v tiờu chu n, trỡnh t v th tc xột, cụng nhn lng ngh t nh Ninh Bỡnh V nh Phỳ Quyt nh s 1/2 12/Q - UBND ngy 1/2 12 ca UBND t nh VP ban hnh Quy nh phõn vựng mụi tr ng tip nhn n c thi v khớ thi trờn a bn t nh VP; UBND t nh ủó ban hnh Quyt nh s 26/Q - UBND ngy 5/ 1/2 ca UBND t nh V nh Phỳc phờ duyt Quy ho ch phỏt tri n cỏc ngnh ngh ti u th cụng nghip V nh Phỳc ủn n m tm nhỡn ủn n m ; K ho ch s 6291/KH - UBND ngy 31/ / 13 ca UBND t nh V nh Phỳc v th c hin Ngh quyt s 35/NQ - CP ngy /3/ 13 ca Chớnh ph v m t s ủ cp bỏch l nh MT ủó v ủang xõy d ng k ho ch th c hin BVMT Ngoi ra, n m 13, S ỏn t ng th BVMT lng ngh ủn n m v nh h ng ủn n m v ủang tri n khai xin ý kin gúp ý ca cỏc S Ngnh, UBND cỏc huyn, thnh, th trờn a bn t nh theo n i dung V n bn s 1616/STNMT - CCBVMT ngy 26/12/2 13; Quy nh v BVMT khu v c nụng thụn - Thỏi Bỡnh: UBND t nh Thỏi Bỡnh ủó ban hnh m t s v n bn liờn quan ủn ho t ng qun lý lng ngh nh sau: Quyt nh s 17/2 9/Q -UBND ngy 6/11/2 quy nh m t s chớnh sỏch khuyn khớch phỏt tri n ngh, lng ngh trờn a bn t nh Thỏi Bỡnh; Ch ng trỡnh hnh ng s CTH -UBND ca UBND t nh Thỏi Bỡnh ngy 7/2 13 v vic th c hin ngh quyt s 35/NQ-CP ngy thỏng n m 13 ca chớnh ph v m t s ủ cp bỏch l nh v c BVMT Ph l c KT QU KIM TRA, THANH TRA, X Lí VI PHM PHP LUT V MễI TRNG TI CC LNG NGH VNG NG BNG SễNG HNG TT I II Phõn i c s Gõy ONMT Gõy ONMT nghiờm trng Hỡnh thc x lý hnh chớnh ủó ỏp dng Pht tin Cnh cỏo S c s S tin ph t (VN ) S c S c s b s ủỡnh ch phi di hot ủng di B c Ninh 35 Ch a th c hin ủỳng cam kt bn ng ký tiờu chu n mụi tr ng Thỏi Bỡnh Nm nh Lng ngh Võn Chng Kt qu phõn tớch n m gii h n cho phộp Lng ngh Thnh Li Ghi chỳ Nm Nam S c s ủc tra Thỏi bỡnh 11 16 175 Tờn phng/b/ ngnh S c s ủc kim tra TT Tờn phng/b/ ngnh S c s ủc kim tra S c s ủc tra Phõn loi c s Gõy ONMT Gõy ONMT nghiờm trng Hỡnh thc x lý hnh chớnh ủó ỏp dng Pht tin Cnh cỏo S c s S tin ph t (VN ) S c S c s b s ủỡnh ch phi di hot ủng di Ghi chỳ III Nm B c Ninh Thỏi Bỡnh Nm H N i Nam nh CCN lng ngh Xuõn Tin CCN lng ngh Yờn Xỏ Cm CN lng ngh giy Phong Khờ Cm CN lng ngh xó Thỏi Ph ng IV Thỏi Bỡnh V Nm H N i Thỏi Bỡnh 176 19 Ly m s Khụng tin hnh ly m u 11 34 35 Ngu n: Bỏo cỏo s 70/BC-CP ngy 22/9/2011 ca Chớnh ph trỡnh Quc hi v vic thc hin chớnh sỏch, phỏp lut v mụi trng ti cỏc khu kinh t, lng ngh [52] [...]... nghiệp môi trường cho các ñịa phương làng nghề; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), Sở Công Thương thực hiện hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật xử lý chất thải, kỹ thuật áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường; các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng; chủ trì hoặc phối hợp các Sở Y tế, Sở Công Thương, UBND các cấp huyện, thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp... làng nghề của các tỉnh ĐBSH Thứ hai là kế thừa các kết quả nghiên cứu về giải pháp BVMT làng nghề và phát triển bền vững làng nghề, bởi các kết quả nghiên cứu này sẽ giúp tác giả luận án tham khảo và ñề xuất các giải pháp phù hợp ñể ñảm bảo việc THPL về BVMT làng nghề ở các tỉnh ĐBSH Thứ ba là kế thừa các công trình nghiên cứu về THPL và BVMT ở các khu công nghiệp, kinh tế và các công trình nghiên cứu... tế môi trường và pháp luật về môi trường như: * Về ñề tài nghiên cứu: “Xây dựng thí ñiểm mô hình quản lý môi trường cộng ñồng” của Cục môi trường - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường [67] trên 7 ñiểm thuộc ba miền Kết quả nghiên cứu ñến nhiều khía cạnh liên quan ñến môi trường như hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm, ảnh hưởng của các chất ô nhiễm ñến ñời sống cộng ñồng,... cứu về kiểm soát ONMT ở các làng nghề bởi ñây sẽ là những thông tin tham khảo quý giá giúp tác giả luận án xây dựng cơ sở lý luận và quan ñiểm về THPL và BVMT làng nghề ở các tỉnh ĐBSH 1.3.2 Nh ng v n ñề ñặt ra cần tiế tục nghiên cứu Với những nhận ñịnh trên, người thực hiện luận án quyết ñịnh lựa chọn vấn ñề nghiên cứu “Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề ở các tỉnh ñồng bằng sông hồng... trạng THPL về BVMT làng nghề ở các tỉnh ĐBSH hiện nay Ba là, xác ñịnh các quan ñiểm và ñề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi ñể ñảm bảo THPL về BVMT làng nghề ở các tỉnh ĐBSH Việt Nam, tập trung giải quyết các vấn ñề sau: Đề xuất, phân tích, luận chứng các quan ñiểm có tính chất nguyên tắc phương pháp luận chỉ ñạo quá trình THPL về BVMT làng nghề ở các tỉnh ĐBSH Đề xuất các giải pháp cụ thể ñể ñảm... THPL môi trường, những yếu [ tố tác ñộng ñến THPL môi trường góp phần ngăn ngừa hạn chế các vi phạm pháp luật môi trường ở tỉnh Nam Định; ñánh giá thực trạng, việc THPL môi trường và ñưa ra một số giải pháp ở tỉnh Nam Định “Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương” của Phạm Thị Thanh Xuân [144], ñã phân tích, ñưa ra khái niệm về pháp luật 13 và THPL về BVMT ở các khu... Pháp luật còn quy ñịnh các cơ sở này phải có trách nhiệm tiếp cận và vận hành ñúng các quy ñịnh các hạng mục công trình xử lý chất thải nếu ñược chọn ñầu tư; chủ ñộng tìm hiểu, nghiên cứu, cải tiến công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng hơn trong sản xuất, kinh doanh Bên cạnh ñó, các cơ sở này phải thực hiện di dời, chuyển... BVMT ở các làng nghề vùng ĐBSH bao gồm các nội dung sau: Thứ nhất✘ Thực hiện pháp luật về bảo vệ nguồn nước trong môi trường làng nghề✘ như trên phân tích, do lịch sử phát triển, các làng nghề thường tập trung gần các con sông, do ñó các chất thải của quá trình sản xuất làng nghề nếu không ñược kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng ñến chất lượng nguồn nước trong các làng nghề Do ñó, các hành vi thải các chất. .. ñặc biệt là kiểm soát ONMT do các hoạt ñộng của làng nghề gây ra ở Việt Nam và chủ yếu là ñưa ra các giải pháp về công nghệ, về khoa học kỹ thuật trong kiểm soát ONMT Thứ tư, nhóm nghiên cứu ở các tỉnh ĐBSH chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về PTBV làng nghề ở Việt Nam, ñánh giá thực trạng của PTBV làng nghề trong những năm gần ñây ở các tỉnh ĐBSH Như vậy, cho ñến thời... quận/huyện thực hiện quản lý nhà nước kiểm soát ô nhiễm tại các làng nghề, ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở TNMT - Cán bộ quản lý môi trường cấp xã, phường và thị trấn: hiện nay thường là cán bộ ñịa phương kiêm nghiệm, công việc chính là quản lý ñất ñai (số lượng công việc rất nhiều, chiếm gần hết thời gian), việc thực hiện trách nhiệm về quản lý môi trường, kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay