(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

27 135 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:32

(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Kouyang SISOMBLONG chất lượng đội ngũ cán nghiên cứu, giảng dạy trường trị - hành tỉnh cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn TểM TT LUN N TIN S Chuyờn ngnh: Xõy dng ng Cng sn Vit Nam Mó s: 62 31 23 01 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: TS Ngụ Bớch Ngc TS ng ỡnh Phỳ Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo liờn quan trc tip n vic truyn bỏ ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, ch trng, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc Lo n vi i ng cỏn b, ng viờn v nhõn dõn cỏc b tc Lo Nờn i ng ny phi l nhng ngi tht s tiờu biu, cú lp trng giai cp cụng nhõn, cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú phm cht o c tt, cú li sng lnh mnh, cú trỡnh hc vn, chuyờn mụn nht nh v cú nng lc thc tin mi ỏp ng tt yờu cu nhim v chớnh tr ó v ang t Trong thi gian qua, i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy (CBNC, GD) cỏc trng Chớnh tr - Hnh chớnh (TCT-HC) tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn (CHDCND) Lo ó cú bc trng thnh mi v nhiu mt, cú nhiu úng gúp vo s phỏt trin i lờn ca cỏc trng Nhng trc yờu cu ca thc tin, i ng ny cũn thiu v s lng, hn ch v trỡnh chuyờn mụn v trỡnh lý lun chớnh tr, cha cú s chun b cỏn b k cn, u n v chuyờn mụn; c cu t chc, tui, gii tớnh, dõn tc cha hp lý; c s vt cht, t liu, ti liu, phng tin phc v cụng vic nghiờn cu v ging dy cũn thiu; ch ói ng i vi i ng cha hp lý so vi cỏn b cỏc b phn khỏc; bn lnh chớnh tr, o c cỏch mng v li sng ca mt b CBNC, GD cha tht s gng mu; kh nng ging dy lý lun v tng kt thc tin cha cao, cha ngang tm vi ũi hi v nhim v chớnh tr ca cỏc trng giai on cỏch mng hin Chớnh vỡ vy, nghiờn cu sinh chn "Cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo giai on hin nay"lm ti lun ỏn ca mỡnh Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch ca lun ỏn Trờn c s lm rừ nhng lý lun v thc tin v cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo, lun ỏn xỏc nh phng hng v xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo n nm 2025 2.2 Nhim v ca lun ỏn - Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn - Phõn tớch lm rừ nhng lý lun v thc tin v cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo - Kho sỏt, ỏnh giỏ ỳng thc trng cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo t 2009 n nay, nờu nguyờn nhõn u im, hn ch, khuyt im v rỳt nhng kinh nghim - Xỏc nh phng hng v xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo n nm 2025 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo 3.2 Phm vi nghiờn cu Lun ỏn trung nghiờn cu cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCTHC tnh CHDCND Lo t nm 2009 n Nhng gii phỏp c xut lun ỏn cú giỏ tr n nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun v thc tin - Lun ỏn c thc hin trờn c s ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, cỏc quan im ca ng Cng sn Vit Nam v ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo v cỏn b v cụng tỏc cỏn b - C s thc tin ca lun ỏn l thc trng cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo v kt qu nghiờn cu kho sỏt thc tin ca tỏc gi 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin v cỏc phng phỏp c th: logic-lch s, phõn tớch - tng hp, so sỏnh, iu tra xó hi hc, thng kờ, kho sỏt v tng kt thc tin Nhng úng gúp mi v mt khoa hc ca lun ỏn - Khỏi nim, tiờu v nhng kinh nghim vic nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo - H gii phỏp nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo n nm 2025, ni bt hai gii phỏp: Mt l, i mi cỏc khõu vic nõng cao cht lng i ng CBNC, GD, ú nhn mnh khõu t o to, mi quan h v s h tr giỳp ca cỏc ban ngnh, vai trũ ca Tnh y vic o to, bi dng i ng CBNC, GD Hai l, tng cng s hp tỏc quc t v o to, bi dng nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo, ú chỳ trng vic c CBNC,GD i o to sau i hc v lý lun Mỏc - Lờnin v cỏc chuyờn mụn khỏc Vit Nam v mt s nc khỏc í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn - Lun ỏn gúp phn lm rừ thờm mt s lý lun v nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo - Lun ỏn cú th s dng lm ti liu tham kho cho cỏc cp y ng, chớnh quyn CHDCND Lo o to, bi dng cỏn b - Lun ỏn cú th s dng lm ti liu tham kho cho vic ging dy mụn hc xõy dng ng cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi ó cụng b liờn quan n lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 TèNH HèNH NGHIấN CU LO 1.1.1 Sỏch tham kho Cayxn Phụmvihn (2005), Quyt tõm ly giỏo dc tin lờn mt bc, Tuyn tp, Tp 4, Nxb Ban Tuyờn hun Trung ng ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo, Viờn Chn 1.1.2 ti khoa hc B Ni v Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo (2011), Chin lc phỏt trin ngun nhõn lc ca Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo n nm 2020, Bn bỏo cỏo chớnh tr ca B Ni v, mó s 01, Viờng Chn; Bunthi Khamyxay (2014), Kin thc phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc qua hp tỏc gia Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc Lo v Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh t nm 2005-2008, Nxb Chớnh tr quc gia Lo, Viờng Chn 1.1.3 Cỏc lun ỏn Phnuụngchớt Vụngx (2002), Cụng tỏc lý lun ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo thi k mi, Lun ỏn tin s Lch s, chuyờn ngnh Xõy dng ng Cng sn Vit Nam, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni; Xykhm Munmanyvụng (2014), Giỏo dc lý lun Mỏc - Lờnin cho hc viờn h cao cp cỏc Trng Chớnh tr v Hnh chớnh nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo hin nay, Lun ỏn tin s chuyờn ngnh Trit hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 1.1.4 Cỏc lun Lỏtaphon Xxt (2007), Cụng tỏc o to i ng cỏn b ging dy Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia Lo giai on hin nay, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, chuyờn ngnh Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh quc gia H Chớ Minh, H Ni; Uthong Phtxlt (2011), Nõng cao cht lng o to i ng ging viờn dy ngh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo, Lun thc s chuyờn ngnh Xõy dng ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo, Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo, Viờng Chn; Bunlon Saluụisc (2005), Cht lng i ng ging viờn cỏc Trng o to s quan ca Quõn i Nhõn dõn Lo hin nay, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, chuyờn ngnh Xõy dng ng Cng sn Vit Nam, Hc vin Chớnh tri quc gia H Chớ Minh, H Ni 1.1.5 Cỏc cụng trỡnh ng trờn Phuvụng Unkhmxn (2009), Nõng cao cht lng phng phỏp ging dy mi Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo, Tp Lý lun Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo, (9), tr.1-5; Xamỳtthong Smphanớt (2009), Quỏ trỡnh hot ng ly thy hoc trũ lm trung tõm xõy dng tớnh thng nht ging dy v hc tp, Tp Lý lun Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo, (9), tr.1220; Saikhm Munmanyvụng (2013), Ging dy lý lun Mỏc-Lờnin ti cỏc Trng Chớnh tr v Hnh chớnh Lo hin nay, Tp Lý lun chớnh tr, (5), tr 102-105 1.2 TèNH HèNH NGHIấN CU VIT NAM 1.2.1 Sỏch tham kho Nguyn Phỳ Trng, Trn Xuõn Sm (ng ch biờn) (2003), Lun c khoa hc vic nõng cao cht lng i ng cỏn b thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni; Nguyn Minh Tun (2012), Tip tc i mi ng b cụng tỏc cỏn b thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni; Trn ỡnh Hoan (Ch biờn) (2009), ỏnh giỏ, quy hoch, luõn chuyn cỏn b lónh o, qun lý thi k cụng nghip húa, hin i húa t nc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 1.2.2 ti khoa hc Tụ Huy Ra (1994), i mi ni dung, chng trỡnh o to ging viờn lý lun chớnh tr cỏc trng i hc cao ng, ti KX 10-09D, H Ni; Phm Tt Dong (1996), i mi qui hoch o to, bi dng cỏn b ging dy v nghiờn cu khoa hc Mỏc-Lờnin - kin ngh v gii phỏp, ti KX 10-09, H Ni; Nguyn Khỏnh Mu (ch nhim) (1999), Nõng cao cht lng qun lý v nghiờn cu khoa hc Phõn vin thnh ph H Chớ Minh v mt s trng chớnh tr tnh khu vc phớa Nam, ti khoa hc cp b, Phõn vin thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh; Nguyn Hu Vui (2002), i mi phng phỏp ging dy cỏc mụn khoa hc Mỏc - Lờnin Vit Nam - Nhng chung, ti KX 10-08, H Ni 1.2.3 Cỏc lun ỏn Phm Vn Thanh (2001), Xõy dng i ng trớ thc khoa hc Mỏc -Lờnin cỏc trng i hc nc ta hin nay, Lun ỏn tin s, chuyờn ngnh ch ngha Cng sn khoa hc, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, H Ni; Nguyn ỡnh Trói (2001), Nõng cao nng lc t lý lun cho cỏn b ging dy lý lun Mỏc - Lờnin cỏc trng chớnh tr tnh, Lun ỏn tin s, chuyờn ngnh ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, H Ni 1.2.4 Cỏc lun Li Hp Thnh (2000), Nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn cu v ging dy trng chớnh tr tnh Kiờn Giang giai on hin nay, Lun thc s, chuyờn ngnh Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, H Ni; Nguyn Xuõn Anh (2014), Cht lng ging viờn cỏc trung tõm bi dng chớnh tr huyn, th xó, thnh ph tnh Thanh Húa giai on hin nay, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, chuyờn ngnh xõy dng ng v chớnh quyn Nh nc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni; Nguyn Thin Cng (2013), T tng chớnh tr ca i ng cỏn b khoa hc k thut v cụng ngh Quõn s cỏc vin nghiờn cu thuc Tng cc cụng nghip Quc phũng hin nay, Lun thc s Khoa hc chớnh tr, chuyờn ngnh chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 1.2.5 Cỏc bi vit ng trờn Song Thnh (2005), "Yờu cu i mi ni dung o to ca Hc vin Quc gia H Chớ Minh", Tp Lý lun chớnh tr, (7) tr.75-77; Trn Tt Hựng (2002), T tng H Chớ Minh v giỏo dc lý lun Mỏc - Lờnin, Tp Giỏo dc, (30), tr.2-4; Vừ Th Mai (2007), Phng phỏp dy hc cỏc trng ng Trung Quc, Tp Xõy dng ng, (8), tr.59-60; Nguyn Th Hu (2007), 1.3 TèNH HèNH NGHIấN CU CA TRUNG QUC Chu Phỳc Khi (2004), Xut phỏt t i cc, hng ti lõu di, c gng xõy dng mt i ng cỏn b d b t cht cao, Hi tho lý lun gia ng Cng sn Vit Nam v ng Cng sn Trung Quc Xõy dng ng cm quyn, kinh nghim ca Vit Nam, kinh nghim ca Trung Quc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni; Gi Cao Kin (2004), Phỏt huy y vai trũ ca trng ng, lm tt cụng tỏc giỏo dc v o to cỏn b, Hi tho lý lun gia ng Cng sn Vit Nam v ng Cng sn Trung Quc Xõy dng ng cm quyn, kinh nghim ca Vit Nam, kinh nghim ca Trung Quc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Tiu kt chng Nhng kt qu nghiờn cu v mt lý lun ca cỏc nh khoa hc i trc ó cụng b ú cú nhng giỏ tr nht nh lm cho vic i mi v hon thin cụng tỏc o to, bi dng i ng lónh o, qun lý núi chung v nõng cao cht lng i ng CBNC, GD Vit Nam v Lo núi riờng Chớnh vỡ vy, nghiờn cu sinh trõn trng k tha, tip thu cú chn lc nhng kt qu nghiờn cu cú liờn quan n lun ỏn gúp phn nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo giai on hin Chng CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO - NHNG VN Lí LUN V THC TIN 2.1 CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH V I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO 2.1.1 Khỏi quỏt v cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo * C cu t chc Cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo c hỡnh thnh v phỏt trin mi giai on khỏc nhau, nht l bi cnh m ng v Nh nc Lo c bit quan tõm n vic phỏt trin ngun nhõn lc núi chung, cụng tỏc o to, bi dng lý lun Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, cỏc ch trng, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc Lo cho i ng cỏn b v ng viờn trờn ton quc núi riờng CHDCND Lo hin cú 18 TCT-HC tnh, bao gm Trng Chớnh tr Hnh chớnh cỏc tnh v Trng Chớnh tr - Hnh chớnh Th ụ, vit tt l TCT-HC tnh v TCT-HC Th ụ; l h thng trng ng cp tnh; l c quan c bit quan trng vic o to, bi dng, rốn luyn i ng cỏn b, ng viờn ca ng, Nh nc v nhõn dõn cỏc b tc Lo, ng thi cng l c quan hnh chớnh, tng ng vi cỏc ban ngnh ca tnh, thnh ph di s lónh o trc tip v mt chớnh tr, t tng, t chc v ti chớnh t ngõn sỏch ca tnh v thnh ph v lónh o, ch o trc tip v mt chuyờn mụn ca Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia (HVCT&HCQG) Lo * Chc nng, nhim v ca cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Th nht, o to i ng cỏn b chớnh quy h trung cp lý lun v cao cp lý lun o to cỏn b lónh o, qun lý ca ng, chớnh quyn, on th nhõn dõn cp c s (bn, cm bn v cỏc n v tng ng); trng, phú phũng, ban, ngnh, on th cp huyn v tng ng; trng, phú phũng, ban, ngnh, on th cp tnh v tng ng; cỏn b d ngun cỏc chc danh trờn; cỏn b cụng chc cp c s v mt s i tng khỏc v ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, ng li ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc v mt s lnh vc khỏc Th hai, bi dng trỡnh lý lun chớnh tr cho i ng cỏn b vi thi gian ngn hn T chc nhiu hỡnh thc hc tp, bi dng theo ch o ca Tnh y m nh cỏc lp bi dng 45 ngy, thỏng cp nht kin thc, k nng lónh o, chuyờn mụn, nghip v cho cỏc chc danh cỏn b lónh o, qun lý; cỏn b chuyờn mụn, nghip v ca cỏc t chc ng, chớnh quyn, on th tnh, huyn v c s; o to v bi dng trỡnh v chớnh tr, t tng, quan im, phng phỏp s phm cho i ng CBNC, GD lm cụng tỏc ging dy cỏc mụn chớnh tr cỏc trng dy ngh c s Th ba, xõy dng, cng c nh trng v lónh o nh trng Lónh o, qun lý cụng vic cỏc trng nh: cụng tỏc xõy dng, chnh n ng, cụng tỏc cỏn b, qun lý hnh chớnh, qun lý ngõn sỏch, xõy dng c s vt cht k thut, thc hin cỏc chớnh sỏch i vi CBNC, GD; chun b khu n ngh cho hc viờn cỏc khúa v CBNC, GD cha thnh hụn ; tham gia cỏc hi ngh, hi tho chớnh tr, khoa hc tnh y t chc, thc hin nhim v tham mu v vic nghiờn cu lý lun v tng kt thc tin giỳp cỏc tnh y; t chc biờn son ti liu bi dng theo tiờu chun ngch cỏn s v tng ng, ngch chuyờn viờn v tng ng, ngch chuyờn viờn chớnh v tng ng, ti liu bi dng theo tiờu chun chc v lónh o, qun lý cp phũng, phú phũng v tng ng theo chng trỡnh ban t chc cỏn b ca tnh ban hnh; thc hin cụng tỏc quan h quc t v nghiờn cu khoa hc, o to v bi dng cỏn b; * V trớ, vai trũ ca cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo cú v trớ v vai trũ l trung tõm giỏo dc lý lun cỏch mng quan trng nht, c giao nhim v o to, bi dng kin thc ton din cho i ng cỏn b, ng viờn (cỏn b lónh o, qun lý, cỏn b chớnh tr cỏc c quan ng, chớnh quyn, on th qun chỳng v cỏn b ch huy tham mu lc lng v trang cp tnh, huyn, a phng v c s) ng thi cỏc trng cũn c xỏc nh l ni nghiờn cu lý lun chớnh tr - hnh chớnh, 11 Th hai, i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo c hỡnh thnh t nhiu ngun khỏc nhau, cú c cu trỡnh chuyờn mụn, ngh nghip v tui a dng Th h th nht, ( tui 45 - 60) l nhng ngi trng thnh bi cnh t nc cú nhiu chuyn i, l cỏn b ging dy ca Trng on kt, ca HVCT&HCQG Lo hoc chuyn t cỏc c quan ng, chớnh quyn v cỏc t chc on th sang lm cụng tỏc ging dy Th h th hai, (t 30 - 44 tui) l nhng CBNC, GD cú o c cỏch mng, cú phm cht chớnh tr vng vng, cú tớnh t giỏc cao vic t nghiờn cu v hc tp, rốn luyn trau di kin thc c v lý lun v thc tin Th h th ba, (l nhng CBNC, GD di 30 tui), i ng ny chim s ụng, l nhng cỏn b tr c trng thnh s nghip i mi t nc n Th ba, i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh khụng ch l ngi giỏo dc tri thc lý lun chớnh tr - hnh chớnh m cũn bi dng, nõng cao phm cht o c, bn lnh chớnh tr v t tng cho ngi hc Trờn c s c hc tp, thm nhun ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn cho i ng cỏn b, ng viờn s cú iu kin nõng cao nhn thc lý lun, hiu bit sõu sc ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc, khụng ngng bi dng t tng, tỡnh cm cỏch mng, nõng cao ý thc rốn luyn tu dng o c cỏch mng, nng lc, phng phỏp v phong cỏch cụng tỏc 2.2 CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO - KHI NIM V TIấU CH NH GI 2.2.1 Quan nim v cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Qua thc tin, cú th khng nh cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCTHC tnh CHDCND Lo l tng hp cỏc thuc tớnh, c trng ca ngi CBNC, GD, bo m cho h hon thnh nhim v c giao, bao gm phm cht chớnh tr, o c, li sng; trỡnh chuyờn mụn, nghip v; nng lc cụng tỏc; s lng v c cu, gii tớnh, dõn tc, tụn giỏo, thnh phn xut thõn, tui i, tui ng, tui ngh v kt qu thc hin nhim v ca tng CBNC, GD 2.2.2 Tiờu ỏnh giỏ cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Th nht, nhúm tiờu v s lng, c cu ca i ng CBNC, GD 12 Th hai, nhúm tiờu v phm cht chớnh tr, o c cỏch mng ca i ng CBNC, GD Th ba, nhúm tiờu v trỡnh chuyờn mụn, nng lc ging dy v nghiờn cu khoa hc ca tng CBNC, GD Th t, nhúm tiờu v kt qu thc hin nhim v ca CBNC, GD Tiu kt chng Cỏc Trng Chớnh tr v Hnh chớnh tnh CHDCND Lo l h thng trng ng cp tnh, l n v o to, bi dng lý lun Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, ch trng, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc cho i ng cỏn b, ng viờn tiờn tin ca ng v Nh nc Lo Giỏo dc o to, bi dng l nhim v hng u, ú o to, bi dng i ng CBNC, GD cú cht lng l c bit cn thit v cp bỏch iu ú ũi hi i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo phi nhng tiờu chun c bn l: cú o c cỏch mng tt, cú li sng sỏng - mu mc, cú trỡnh chuyờn mụn sõu rng, cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú kh nng gn lý lun vi thc tin v cú trỏch nhim cao õy l nhng tiờu chun c bn m mi CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh khụng th thiu c Chng CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO - THC TRNG, NGUYấN NHN V KINH NGHIM 3.1 THC TRNG CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO 3.1.1 u im Th nht, s lng v c cu i ng CBNC, GD - V s lng: mi trng u c b nhim hiu trng, phú hiu trng v y viờn, cú phng tin phc v; hin nay, tng s cỏn b viờn chc cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo l 488 ngi, n 178 ngi Trong ú CBNC, GD (ging viờn chớnh) l 309 ngi, n 84 ngi, cú 18 giỏm c, 17 phú giỏm c v 17 y viờn 13 - V c cu i ng CBNC, GD + V c cu gii tớnh: vi CBNC, GD 309 ngi, nam 225 ngi, chim 72,81%, n 84 ngi, chim 27,18%; + V c cu dõn tc: dõn tc Lo Lum cú 269 ngi, chim 87,05%; dõn tc Khamu 19 ngi, chim 6,14% v dõn tc Hmụng 21 ngi, chim 6,79%; + V c cu tui: qua iu tra cho thy: 68,93% CBNC, GD tui di 30; 12,90% CBNC, GD tui 31-40; 10,03% CBNC, GD tui t 4150; 0,71% CBNC, GD tui 51-60 v 61 tr lờn chim 0,97%; tui ngh bỡnh quõn 10 - 25 nm, tui ngh CBNC, GD t 1-20 nm chim rt ụng v ớt CBNC, GD cú tui ngh trờn 35 nm tr lờn; tui ng bỡnh quõn 5-25 nm, i ng CBNC, GD cú tui ng t 1-20 nm chim khỏ ụng v ớt CBNC, GD cú tui ng trờn 35 nm tr lờn; + V h thng t chc ca cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo, gm hiu trng, di l cỏc phú hiu trng, cỏc trng phũng, phú phũng, cỏc ngnh v mụn hc Th hai, phm cht chớnh tr, o c cỏch mng ca CBNC, GD - V phm cht chớnh tr: Di s lónh o ca cp y, ban giỏm c cỏc Trng, nhng nm qua i ng CBNC, GD luụn cú phm cht chớnh tr vng vng, kiờn nh mc tiờu lý tng CNXH, cú li sng lnh mnh, sng cú k cng v k lut nghiờm minh, trung thnh vi ng, Nh nc v nhõn dõn - V o c cỏch mng: h luụn tu dng phm cht o c cỏch mng, núi i ụi vi lm, nhn thc t tng gn lin vi rốn luyn o c, li sng ca ngi chin s lnh vc chớnh tri, tng giai on mi Th ba, trỡnh chuyờn mụn v nng lc nghiờn cu, ging dy ca tng CBNC, GD - V trỡnh chuyờn mụn: ú cú 309 cỏn b nghiờn cu, ging dy vi trỡnh chuyờn mụn tin s ngi, chim 2,91% ca tng s CBNC, GD; thc s 68 ngi, chim 22%; i hc 220 ngi, chim 71,19%; cao cp 64 ngi, chim 20,91%; trung cp 11 ngi, chim 3,25% v trỡnh lý lun chớnh tr tin s ngi, chim 2,91% ca tng s CBNC, GD; thc s 68 ngi, chim 22%; i hc 220 ngi, chim 71,19%; cao cp 64 ngi, chim 20,91%; trung cp 11 ngi, chim 3,25% v ó hc qua 25 ngi, chim 8,06% - V nng lc nghiờn cu, ging dy: qua iu tra vi 60% tng s CBNC, GD am hiu thc tin rt ớt, cha cú kinh nghim thc tin, mt s ngi mi vo 14 ngh, cú quỏ trỡnh rốn luyn cụng tỏc thc t ớt, li thiu kinh nghim cụng tỏc thc t nờn cn phi c bi dng nhng kin thc thc tin, rốn luyn cụng tỏc thc t Th t, kt qu thc hin nhim v ca i ng CBNC, GD - V thc hin ni dung chng trỡnh cỏc mụn: qua iu tra cho thy: 34,57% cho rng ni dung chng trỡnh quỏ di; 55,14% cho rng phự hp; 10,28% cho rng ni dung chng trỡnh quỏ ngn; 19,62% cho rng cn biờn son giỏo trỡnh phự hp vi i tng hc; 30,52% s ý kin cho rng phi vit giỏo trỡnh c thự cho tng chuyờn ngnh hc; v 49,84% cho rng cn phi biờn son giỏo trỡnh mi chun quc gia - V thc hin ging dy: hin nay, CBNC, GD cỏc trng cng s dng nhiu phng phỏp thc hin: Mt l, chng vic mang ti liu vo phũng thi Hai l, cho thi m, hc viờn cú th s dng ti liu theo ý mun, nhng cỏc thi mi mụn u gn lý lun vi thc tin thi k i mi ca t nc Ba l, thi ỏp CBNC, GD u yờu cu hc viờn nờu lý lun, ng li chớnh sỏch ca ng, Nh nc vo thc tin ca ni hc viờn ang cụng tỏc - V vic son v b sung bi ging: vic son v b sung bi ging l nhim v thng xuyờn ca i ng CBNC, GD, mi CBNC, GD luụn coi trng v t giỏc son v b sung bi ging ca mỡnh cho phự hp vi i tng v giai on cỏch mng - V vic hng dn hc viờn vit tiu lun v lun tt nghip: nng lc hot ng thc tin ca i ng CBNC, GD ó cú nhiu tin b, th hin rừ kt qu thc hin cỏc nhim v chc trỏch ca mỡnh v cỏc hot ng ca c quan, c bit l vic hng dn hc viờn vit tiu lun v lun tt nghip - V kt qu o to, bi dng: qua iu tra nm hc t 2009-2015 ca cỏc trng cho thy: hc viờn tt c cỏc trng l 1.493 ngi, n 221 ngi; h cao cp c bit bui tt 625 ngi, n 61 ngi; h trung cp trung 3.770 ngi, n 478 ngi; h trung cp c bit bui tt 1.514 ngi, n 113 ngi; bi dng thỏng 1.575 ngi, n 200 ngi; bi dng 45 ngy 2.082 ngi, n 364 ngi - V bng cp lý lun chớnh tr: cao cp lý lun chớnh tr 34 ngi, chim 14,91%; n 13 ngi, chim 5,70% ca tng s ging viờn kiờm chc; C nhõn 109 ngi, chin 47,08%; n 39 ngi, chim 17,10%; Thc s 68 ngi, chim 29,82%; n 19 ngi, chim 8,33%; Tin s 17 ngi, chim 7,45%; n ngi, chin 2,19% 15 - V chc v cỏc c quan ng, chớnh quyn v on th: cỏn b Ban Thng v tnh y cú 34 ngi; cỏn b Ban T chc - cỏn b ca tnh 34 ngi; Ch tch, Phú Ch tch huyn 24 ngi; cỏn b lnh vc an ninh, quc phũng 34 ngi; cỏn b Ban Tuyờn hun ca tnh 13 ngi; cỏn b on niờn 17 ngi; cỏn b Hi ph n 15 ngi; trng, phú trng ngnh K hoch v u t tnh 28 ngi; trng ngnh Phỏt trin nụng thụn tnh 15 ngi; cỏn b ó v hu 16 ngi 3.1.2 Hn ch, khuyt im - Th nht, v s lng v c cu + V s lng: qua iu tra cho thy i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo cũn thiu v s lng ln cht lng, cha bo tớnh k tha v cỏc th h cỏn b + V c cu (gii tớnh, dõn tc v tui): thc tin cho thy c cu, gii tớnh, dõn tc v tui ca i ng CBNC, GD cỏc TCT -HC tnh CHDCND Lo cha ng b, thiu tớnh k tha v tui i, dõn tc, tui ngh v tui ng ca i ng ny - Th hai, phm cht chớnh tr v o c cỏch mng + V phm cht chớnh tr: tỡnh trng chy theo chc, quyn, li cũn tn ti mt s CBNC, GD õy l nhng biu hin tiờu cc, suy thoỏi tỏc ng n quỏ trỡnh nghiờn cu, ging dy cỏc trng ny + V o c cỏch mng: qua thc tin, mt s CBNC, GD cỏc trng cha thng xuyờn tu dng, rốn luyn phn u gi gỡn phm cht o c cỏch mng, li sng Th ba, trỡnh chuyờn mụn, nng lc ging dy v nghiờn cu khoa hc - V trỡnh chuyờn mụn: vi 309 CBNC, GD cỏc trng v a dng trỡnh chuyờn mụn, nhng nghiờn cu sõu vo cỏc trng thỡ mt s trng cú CBNC, GD ớt nht l ngi, nhiu nht l 31 ngi v trỡnh rt chờnh lch, nh vy t l CBNC, GD cỏc trng cha tht s hp lý - V nng lc nghiờn cu, ging dy: mt s CBNC, GD cũn hn ch v nng lc thc tin, hn ch v trỡnh ngoi ng nh: Anh, Phỏp, Trung Quc v tin hc, kin thc chuyờn mụn, nu khụng c thng xuyờn cng c bi dng thỡ d b mai mt, lc hu, vic tip cn v ng dng phng phỏp ging dy hin i cũn hn ch v cú khú khn Th t, kt qu thc hin nhim v nghiờn cu, ging dy: cụng tỏc o to, bi dng cỏn b cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo nhng nm qua cũn 16 nhiu bt cp, cha ỏp ng c yờu cu, nhim v xõy dng i ng cỏn b ny giai on cỏch mng mi 3.2 NGUYấN NHN CA THC TRNG V NHNG KINH NGHIM 3.2.1 Nguyờn nhõn ca thc trng 3.2.1.1 Nguyờn nhõn ca u im Mt l, cú ng li cỏch mng ỳng n ca ng Nhõn dõn Cỏch mng (NDCM) Lo; Hai l, s lónh o trc tip ton din ca tnh y, chớnh quyn v s ch o ca HVCT&HCQG Lo v mt chuyờn mụn v s n lc ca cỏc ng, cỏc ban ngnh, khoa chuyờn mụn cỏc trng; Ba l, s quan tõm ca cỏc t chc ng, chớnh quyn v tinh thn tiờn phong gng mu ca cỏn b lónh o cỏc nh trng; Bn l, ý thc t giỏc vic phn u lờn ca bn thõn mi CBNC, GD; Nm l, c im riờng ca cỏc trng; Sỏu l, cỏc t chc cp trờn ó to iu kin thun li v c s vt cht - k thut, trang thit b cỏc phng tin dy hc hin i ỏp ng yờu cu ging dy; By l, cú s giỳp ca mt s nc trờn th gii v o to, bi dng nõng cao cht lng i ng CBNC, GD 3.2.1.2 Nguyờn nhõn ca hn ch, khuyt im Mt l, mt s cỏn b lónh o cp trờn cng nh cỏn b lónh o cỏc nh trng cha tht s quan tõm chm lo o to, bi dng nng lc ca i ng CBNC, GD; Hai l, trỡnh hiu bit v vic tip thu khoa hc, cụng ngh hin i ca i ng CBNC, GD cũn hn ch; Ba l, u t v kinh phớ cũn hn ch; Bn l, thiu quy hoch, c ch tuyn chn, o to, bi dng, b trớ v s dng; Nm l, mt s ch , chớnh sỏch cha tht hp lý 3.2.2 Nhng kinh nghim t thc tin nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Th nht, Ban Thng trc tnh y v cỏc c quan cú liờn quan cn nhn thc sõu sc, thng nht cỏc quan im ca ng NDCM Lo v cụng tỏc giỏo dc, o to thi k mi; Th hai, thc hin ng b cỏc khõu cụng tỏc cỏn b, ú trung vo khõu tuyn chn nhng cỏn b cú c, cú ti v lm cụng tỏc nghiờn cu, ging dy cỏc trng; Th ba, phi hp cht ch vi cỏc t chc ngoi nh trng nh: chớnh quyn, Mt trn, hi ph n, on niờn ca tnh, huyn v bn (lng), thc hin gn bú mt thit vi dõn khu vc nh trng, bo m an ninh, trt t khu nh trng; tranh th s lónh o ca Ban Thng trc tnh y v s ch o sõu sc v ni dung, chng trỡnh v k hoch o to, 17 bi dng cỏn b ca HVCT&HCQG Lo; Th t, tiờu chun húa trỡnh mo mt i vi i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo; Th nm, thc hin chớnh sỏch u ói phự hp i vi i ng CBNC, GD; Th sỏu, hp tỏc vi cỏc nc trờn th gii, c bit l Vit Nam v o to, bi dng i ng CBNC, GD cỏc trng ny Tiu kt chng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo ó cú bc chuyn bin quan trng H luụn cú ý thc lờn, kiờn nh vng vng trc nhng bin ng phc nc, khu vc v quc t, ó sc hc tp, tu dng rốn luyn nõng cao bn lnh chớnh tr, trỡnh mi mt, nng lc cụng tỏc v phm cht o c cỏch mng, li sng mu mc, to nờn thnh tu to ln ca cụng tỏc giỏo dc, o to h thng cỏc TCT-HC tnh Lo Tuy nhiờn, i ng CBNC, GD cỏc trng cũn nhiu hn ch, yu kộm v trỡnh nhiu mt, nht l ngoi ng, tin hc; c cu i ng cha hp lý Nhỡn tng th i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo cũn cha ỏp ng yờu cu ca nhng nm ti Chng PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU NNG CAO CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO N NM 2025 4.1 D BO NHNG YU T TC NG V PHNG HNG NNG CAO CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO N NM 2025 4.1.1 D bỏo nhng yu t tỏc ng n vic nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo n nm 2025 4.1.1.1 Nhng yu t thun li Mt l, nhng yu t tỏc ng khu vc v th gii: nm 2012 CHDCND Lo chun b hi nhp vo t chc thng mi th gii (WTO) n thỏng nm 2013 Lo chớnh thc l thnh viờn ca t chc thng mi th gii, c bit cui nm 2012 Lo ó t chc thnh cụng Hi ngh cp cao ca cỏc nh lónh o - u ln th (ASEM 9) ti Viờng Chn; chớnh s hi nhp v giao lu trờn cỏc lnh vc kinh t, hoỏ, xó hi ó lm cho nn kinh t ca Lo cú bc phỏt trin vt 18 bc, to iu kin cho vic xõy dng, phỏt trin c s h tng, i sng ca nhõn dõn c nõng cao, chớnh tr c gi vng, quc phũng, an ninh c tng cng, quan h i ngoi c m rng, v th ca t nc ngy cng c khng nh v nõng cao trờn trng quc t Hai l, nhng iu kin chớnh tr, kinh t, húa - xó hi ca t nc Lo thi k i mi: cụng cuc i mi ca t nc Lo qua hn 28 nm ó t c nhng thnh tu to ln v cú ý ngha lch s t nc Lo ó dn dn tỡnh trng nc nghốo, kộm phỏt trin v ang y mnh s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc, i sng nhõn dõn cỏc b tc Lo c ci thin, h thng chớnh tr v i on kt ton dõn tc ng NDCM Lo lónh o c cng c v tng cng, chớnh tr - xó hi n nh, quc phũng - an ninh c gi vng, quan h i ngoi ngy cng c m rng Ba l, ng v Nh nc Lo cng nh Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo ó cú nhiu ch trng, chớnh sỏch, quyt nh v giỏo dc lý lun chớnh tr - hnh chớnh v xõy dng i ng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo theo hng chun húa nh: Quyt nh s 21/BTHTW, ngy 8/7/1997 ca Ban Tuyờn hun Trung ng ng NDCM Lo ti cỏc Tnh y, Tnh y thnh ph v cỏc c khu v vic cng c v xõy dng li cỏc TCT-HC tnh trờn ton quc; Quyt nh s 901/BGDT-TT, ngy 19/3/1999 ca B Giỏo dc o to v th thao v vic cụng nhn chng trỡnh biờn son giỏo trỡnh h trung cp ngn hn (10 thỏng); Quyt nh s 65/BCTTW, ngy 21/7/2003 ca B Chớnh tr Trung ng ng DNCM Lo v vic giao cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh, thnh ph cho HVCT&HCQG Lo lónh o, ch o v mt chuyờn mụn; Quyt nh s 1188/BGDT-TT, ngy 12/7/2005 ca B Giỏo dc o to v th thao v vic cụng nhn v phờ duyt chng trỡnh cao cp v c nhõn ca HVCT&HCQG Lo Bn l, cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh tip tc phỏt trin mnh m lm bin i sõu sc, ton din cỏc lnh vc ca i sng xó hi, ú cú lnh vc o to v bi dng cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh: Lo, vic ng dng nhng thnh tu mi v khoa hc v cụng ngh vo lnh vc giỏo dc v o to núi chung, o to, bi dng lý lun chớnh tr - hnh chớnh cỏc TCT-HC tnh núi riờng ang tr thnh mt nhng mc tiờu quan trng hng u nhm nõng cao cht lng, hiu qu vic o to, bi dng 4.1.1.2 Nhng yu t khú khn Mt l, s ng, bin i phc v nhanh chúng ca tỡnh hỡnh th gii, khu vc ó tỏc ng tiờu cc n hot ng nõng cao cht lng i ng CBNC, 19 GD cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo; Hai l, nc, quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Lo cũn cú khụng ớt nhng khú khn hn ch nht nh; Ba l, nhim v chớnh tr ca cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo thi k mi hoc sau ny chc chn s xõy dng thnh cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh khu vc (Bc, Trung v Nam) ang t yờu cu rt cao, rt ton din v phm cht, nng lc, phng phỏp, tỏc phong cụng tỏc ca mi CBNC, GD 4.1.2 Mc tiờu, phng hng nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn Ch Nhõn dõn Lo 4.1.2.1 Mc tiờu Mc tiờu chung: Tip tc kin ton t chc b mỏy cỏc nh trng, xõy dng lc lng CBNC, GD bo m v s lng, hp lý v c cu, tui, gii tớnh, nõng cao phm cht o c, trỡnh , nng lc, kinh nghim thc tin ca CBNC, GD, ỏp ng ngy cng tt hn nhu cu o to, bi dng lý lun chớnh tr - hnh chớnh cho i ng cỏn b, ng viờn v qun chỳng nhõn dõn trờn a bn tnh, huyn, a phng v c s, gn vi quỏ trỡnh nõng cao cht lng giỏo dc lý lun chớnh tr v nghiờn cu khoa hc ti cỏc TCT-HC tnh Mc tiờu c th: m bo mi trng cú t - 10 CBNC, GD chuyờn trỏch cỏc mụn hc chớnh, cú y tiờu chun theo quy nh, cú kh nng tham gia nghiờn cu khoa hc v ging dy y theo s phõn cụng; phn u t n nm 2025 cú 100% CBNC, GD chuyờn trỏch cỏc mụn hc chớnh cú trỡnh cao cp lý lun chớnh tr, 100% CBNC, GD cú trỡnh i hc chuyờn ngnh, 25% CBNC, GD cú trỡnh thc s, 30% CBNC, GD cú trỡnh tin s, 70% CBNC, GD cú bng nghip v s phm, bit ỏp dng phng phỏp dy hc tớch cc, ng dng thnh tu khoa hc - cụng ngh thụng tin nghiờn cu, ging dy v hc tp; xõy dng ng b, chi b v t ng cỏc nh trng sch, vng mnh, phỏt huy tt vai trũ ca ngi ng u (bớ th, phú th), xõy dng cỏc trng vng mnh ton din, khụng cú CBNC, GD yu, CBNC, GD vi phm k lut nghiờm trng Tng cng c s vt cht, trang thit b vo vic nghiờn cu, ging dy v hc tp, m bo ngun kinh phớ hp lý cho cỏc trng thc hin tt nhim v c giao 4.1.2.2 Phng hng Quỏn trit sõu sc nhim v o to, bi dng lý lun chớnh tr - hnh chớnh v yờu cu i mi, nõng cao cht lng hot ng ca cỏc TCT-HC tnh tin hnh cụng tỏc nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh 20 CHDCND Lo; vic o to, bi dng nõng cao cht lng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo phi theo quy hoch, phi kt hp cht ch gia o to, bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn vi vic rốn luyn phm cht t cỏch ca ngi CBNC, GD; phỏt huy vai trũ ch o ca cỏc Tnh y, s iu hnh ca chớnh quyn v HVCT&HCQG Lo vi cỏc TCT - HC tnh, ng thi nõng cao nhn thc cho i ng CBNC, GD v tm quan trng ca cụng tỏc nõng cao cht lng CBNC, GD tỡnh hỡnh hin 4.2 NHNG GII PHP CH YU NNG CAO CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO N NM 2025 4.2.1 Nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca ng y v Ban Giỏm hiu cỏc nh trng v s cn thit, tm quan trng ca vic nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy Th nht, quỏn trit sõu sc ý ngha, tm quan trng ca cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT- HC tnh CHDCND Lo, cn nhn thc y ni dung, mc ớch, phng hng, nhim v v gii phỏp nõng cao cht lng i ng CBNC, GD l cụng vic h trng, mang tớnh t phỏ, cú tỏc ng ln v trc tip n quỏ trỡnh o to, bi dng lý lun chớnh tr - hnh chớnh cỏc trng ; Th hai, cụng tỏc cỏn b t di s lónh o ca cỏc t chc ng, trc tip l ng y v Ban Giỏm hiu cỏc nh trng ; Th ba, quỏ trỡnh nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo thng nht di s lónh o ca ng y v Ban Giỏm hiu cỏc nh trng 4.2.2 i mi cỏc khõu xõy dng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy Th nht, xõy dng tiờu chun CBNC, GD; Th hai, tuyn chn, b trớ v s dng CBNC, GD; Th ba, quy hoch o to, bi dng CBNC, GD; Hai l, quy hoch o to, bi dng i ng CBNC, GD ng chc v kiờm chc; Th t, lun chuyn, b nhim v phõn cụng nhim v sau o to, bi dng; Th nm, qun lý, kim tra v ỏnh giỏ i ng CBNC, GD; Th sỏu, khen thng v k lut i ng CBNC, GD 4.2.3 Phỏt huy tớnh t giỏc ca i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy vic tu dng rốn luyn phm cht chớnh tr, o c cỏch mng v nõng cao trỡnh mi mt ỏp ng yờu cu, nhim v c giao Th nht, i ng CBNC, GD cn xỏc nh ỳng n vai trũ ca vic hc v t hc tp; Th hai, qun lý tt vic hc thỡ phi c tin hnh trờn c 21 s bỏm chc vic thc hin mc tiờu o to; Th ba, nõng cao cht lng giỏo dc lý lun Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, ng li, chớnh sỏch, ngh quyt v ch th ca ng, Nh nc cho hc viờn; Th t, phm cht chớnh tr, o c cỏch mng ca mi CBNC, GD khụng phi l cỏi gỡ cú sn, m nú ch cú th c hỡnh thnh v phỏt trin thụng qua quỏ trỡnh giỏo dc, s phn u, rốn luyn quỏ trỡnh t giỏo dc ca mi ngi 4.2.4 i mi ni dung, hỡnh thc v phng phỏp o to, bi dng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy - V ni dung o to, bi dng: kin thc lý lun chớnh tr - hnh chớnh; kin thc phỏp lut, kin thc v nng lc qun lý nh nc; kin thc xõy dng, chnh n ng v mt s nhim v cụng tỏc dõn vn; kin thc, nng lc qun lý kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha; kin thc, k nng chuyờn mụn nghip v s phm; kin thc nghiờn cu lý lun v nng lc tng kt thc tin; kin thc tin hc, ngoi ng v cỏc kin thc b tr khỏc - V hỡnh thc o to, bi dng: la chn CBNC, GD i o to cp i hc, cao hc, nghiờn cu sinh v ngoi nc; cỏc nh trng phi dnh kinh phớ t chc a i ng CBNC, GD ca mỡnh i hun thc t cỏc c quan khỏc v c s - V phng phỏp o to, bi dng: i mi phng phỏp o to, bi dng CBNC, GD l rt quan trng Tuy nhiờn, õy l cũn rt hn ch hin i vi o to, bi dng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo Cú nhiu , nhiu ni dung cn c trỡnh by di dng hi tho va thu hỳt c hc viờn vo cuc, va tng cng s giao lu gia giỏo viờn v hc viờn v quan trng hn l lm gim bt s nhm chỏn ca vic rao ging mt chiu - V hp tỏc quc t vic o to, bi dng: Mt l, xõy dng nhng chng trỡnh hp tỏc quc t di hn v ngn hn theo ch tiờu v kinh phớ ca Nh nc; Hai l, lng ghộp ni dung o to, bi dng i ng ny vo cỏc d ỏn nc ngoi ti tr vi nhiu hỡnh thc thc hin phong phỳ v a dng; Ba l, hp tỏc quc t o to, bi dng i ng CBNC, GD ti nc, a phng, vi s h tr bng kinh phớ, chuyờn gia nc ngoi; Bn l, la chn trng tõm, trng im cỏc nhúm i tng CBNC, GD cho chng trỡnh hp tỏc quc t v o to, bi dng; Nm l, la chn ỳng i tỏc hp tỏc quc t o to, bi dng 22 4.2.5 Tng cng u t kinh phớ, c s vt cht v i mi ch ói ng i vi i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy * Tng cng u t khinh phớ, c s vt cht v phng phỏp k thuõt hin i phc v cho vic ging dy - hc Tng ngun u t ngõn sỏch hn na cho o to, bi dng, thc hin cụng bng giỏo dc o to, m bo cho i ng CBNC, GD phỏt trin ti nng ca mi ngoi; tng cng c s vt cht trang thit b cho cỏc TCT-HC tnh cú ý ngha ht sc quan trng tỡnh hỡnh hin C s vt cht, iu kin, phng tin dy v hc cú liờn quan n t chc v qun lý cỏc quỏ trỡnh dy v hc, liờn quan n cht lng ging dy v nghiờn cu khoa hc * i mi ch ói ng i vi i ng CBNC, GD Mt l, ch ói ng v lng, thng v ph cp; Hai l, ch u ói hc tp, nghiờn cu khoa hc nõng cao trỡnh ; Ba l, chớnh sỏch ói ng v ch lng, iu kin lm vic; Bn l, ch ói ng vic phong, xột hc hm v cỏc chc danh khỏc 4.2.6 Tng cng s lónh o, ch o, giỳp ca Tnh y, chớnh quyn tnh v Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo vic nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn, ging dy Th nht, nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo cú ni dung rt ln v liờn quan n nhiu ngnh, nhiu t chc ; Th hai, cỏc Tnh y, chớnh quyn cp tnh, thụng qua sinh hot thng k phi luụn quỏn trit cỏc quan im, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; Th ba, thng xuyờn cung cp thụng tin v cỏc thc tin cho i ng CBNC, GD cỏc trng h nm c tỡnh hỡnh thc tin ó v s ny sinh xó hi; Th t, phi gn o to, bi dng vi quy hoch v s dng i ng CBNC, GD theo k hoch ca Tnh y v chớnh quyn cỏc tnh; Th nm, nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏc Tnh y, chớnh quyn tnh v HVCT&HCQG Lo c th hin ch nõng cao hiu lc lónh o, kh nng nh hng v to iu kin cho i ng CBNC, GD phn u, rốn luyn theo ỳng nguyờn tc, iu l ng, phỏp lut Nh nc 4.2.7 Tng cng s lónh o, ch o, giỳp ca ng, Nh nc; thng xuyờn giao lu v phi hp vi cỏc c quan chc nng t chc cỏc cuc thi ging viờn gii gia cỏc trng chớnh tr - hnh chớnh tnh Mt l, tng cng s lónh o, ch o ca Trung ng ng; Hai l, trỏch nhim ca Chớnh ph; Ba l, thng xuyờn giao lu v phi hp vi cỏc c quan chc nng t chc cỏc cuc thi ging viờn gii gia cỏc TCT-HC tnh 23 KT LUN Cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh l nhõn t quyt nh trc tip n cụng tỏc giỏo dc lý lun Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc Lo n vi i ng cỏn b, ng viờn ca ng v Nh nc Lo, gúp phn quan trng vo cụng cuc xõy dng v bo v T quc ỏnh giỏ ỳng cht lng i ng CBNC, GD cn da trờn nhúm tiờu sau: nhúm tiờu v s lng, c cu ca i ng CBNC, GD; nhúm tiờu v phm cht chớnh tr, o c cỏch mng ca i ng CBNC, GD; nhúm tiờu v trỡnh chuyờn mụn, nng lc ging dy v nghiờn cu khoa hc ca tng CBNC, GD; nhúm tiờu v kt qu thc hin nhim v ca i ng CBNC, GD Nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo l cụng vic khú khn, phc Mun vy, phi nm vng nhng c bn sau: Mt l, ni dung nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HT tnh CHDCNC Lo; Hai l, hỡnh thc nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCNC Lo; Ba l, cỏc nguyờn tc nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCNC Lo Qua thc tin nghiờn cu, ging dy, cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo cú th rỳt nhng kinh nghim b ớch sau: Th nht, nõng cao trỏch nhim ca ng, Nh nc, Tnh y, chớnh quyn v HVCT&HCQG Lo i vi cỏc trng Th hai, nm vng v trớ, vai trũ v chc nng ca cỏc trng v i ng CBNC, GD T ú tiờu chun húa nhng cỏn b, ng viờn t cỏch cỏc c quan khỏc vo cỏc trng Th ba, cht lng i ng CBNC, GD l nhõn t quyt nh cht lng o to, bi dng kin thc ton din cho i ng cỏn b, ng viờn, cỏn b k cn cho cỏc c quan ng, chớnh quyn v cỏc t chc on th tnh, huyn v a phng, ú chớnh l kin thc v ch ngha xó hi khoa hc, kin thc v qun lý kinh t - xó hi, kin thc v qun lý nh nc, kin thc v xõy dng - chnh n ng, kin thc v cụng tỏc dõn v mt s kin thc khỏc Th t, l iu kin thun li vic truyn bỏ ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc n i ng cỏn b, ng viờn ca ng v Nh nc Lo mt cỏch cú h thng Th nm, nm vng nhng u im v khuyt im v cht lng i ng CBNC, 24 GD, xut phng hng, mc tiờu v gii phỏp nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo cho phự hp hn nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo hin nay, trờn c s phõn tớch thc trng v nhng t giỏo dc lý lun chớnh tr - hnh chớnh cho hc viờn cỏc trng thi gian qua, cn phi nõng cao cht lng ca i ng CBNC, GD, phi thc hin tt phng hng c bn v gii phỏp ch yu nh sau: - V phng hng: Cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh phi gn vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi lnh mnh phỏt huy nhng tỏc ng tớch cc, hn ch nhng tỏc ng tiờu cc giỏo dc lý lun Mỏc Lờnin, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc cho hc viờn - V gii phỏp: thc hin tt cỏc phng hng trờn, gii phỏp u tiờn l, nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca ng y v Ban Giỏm hiu cỏc nh trng v cụng tỏc nõng cao cht lng i ng CBNC, GD; hai l, i mi cỏc khõu xõy dng i ng CBNC, GD; ba l, phỏt huy tớnh t giỏc ca i ng cỏn b nghiờn, ging dy vic tu dng rốn luyn phm cht chớnh tr, o c cỏch mng v nõng cao trỡnh mi mt ỏp ng yờu cu, nhim v c giao; bn l, i mi ni dung, hỡnh thc v phng phỏp o to, bi dng i ng CBNC, GD; nm l, tng cng u t kinh phớ, c s vt cht v i mi ch ói ng i vi i ng CBNC, GD; sỏu l, tng cng s lónh o, ch o, giỳp ca Tnh y, chớnh quyn tnh v Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia Lo vic nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn, ging dy; by l, tng cng s lónh o, ch o, giỳp ca ng, Nh nc; thng xuyờn giao lu v phi hp vi cỏc c quan chc nng t chc cỏc cuc thi ging viờn gii gia cỏc trng chớnh tr - hnh chớnh tnh DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Kouyang SISOMBLONG (2012), "Nõng cao cht lng cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, t tng cho cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc trng chớnh tr tnh Lo", Tp Lý lun chớnh tr, (7), tr.85-89 Kouyang SISOMBLONG (2015), "Xõy dng i ng ging viờn cỏc trng chớnh tr - hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo", Tp Tuyờn giỏo, (5), tr.48-52 Kouyang SISOMBLONG (2015), "Giỏo viờn l khõu then cht vic nõng cao cht lng o to, bi dng cỏn b cỏc trng chớnh tr - hnh chớnh tnh", Tp Tuyờn giỏo ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo, (163), tr.15-21 [...]... 2.2 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỈNH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - KHÁI NIỆM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 2.2.1 Quan niệm về chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Qua thực tiễn, có thể khẳng định chất lượng đội ngũ CBNC, GD ở các TCTHC tỉnh CHDCND Lào là tổng hợp các thuộc... được Chương 3 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỈNH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỈNH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1.1 Ưu điểm Thứ nhất, số lượng và cơ cấu đội ngũ CBNC, GD - Về số lượng: mỗi trường đều được... PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỈNH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.1 DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỈNH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.1.1 Dự báo những yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng. ..9 nghiên cứu khoa học với một số chuyên đề khác nhau, tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi trường và tỉnh đưa ra 2.2.1 Quan niệm, vai trò, nhiệm vụ và đặc điểm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào * Quan niệm đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Đội ngũ CBNC,... nâng cao chất lượng CBNC, GD trong tình hình hiện nay 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH TỈNH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy và Ban Giám hiệu các nhà trường về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy Thứ... điểm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thứ nhất, đội ngũ CBNC, GD ở các TCT-HC tỉnh là những người có kiến thức lý luận chính trị - hành chính, hiểu biết sâu sắc về tính đặc thù đối với việc nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Họ là lực lượng. .. cao chất lượng đội ngũ CBNC, 19 GD ở các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hai là, ở trong nước, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào còn có không ít những khó khăn hạn chế nhất định; Ba là, nhiệm vụ chính trị của các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời kỳ mới hoặc sau này chắc chắn sẽ xây dựng thành các Trường Chính. .. mạnh, xây dựng các tổ đảng ở các khoa, phòng, ban, ngành vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính trong giai đoạn mới 10 * Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thứ nhất, có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn Nghiên cứu lý luận và tổng... thi giảng viên giỏi giữa các trường chính trị - hành chính tỉnh DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 Kouyang SISOMBLONG (2012), "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các trường chính trị tỉnh ở Lào" , Tạp chí Lý luận chính trị, (7), tr.85-89 2 Kouyang SISOMBLONG (2015), "Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường. .. chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thứ nhất, Ban Thường trực tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan cần nhận thức sâu sắc, thống nhất các quan điểm của Đảng NDCM Lào về công tác giáo dục, đào tạo trong thời kỳ mới; Thứ hai, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trong đó tập trung vào khâu tuyển chọn những cán
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay