(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

190 147 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:31

(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Kouyang SISOMBLONG chất lượng đội ngũ cán nghiên cứu, giảng dạy trường trị - hành tỉnh cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn LUN N TIN S CHUYấN NGNH: XY DNG NG CNG SN VIT NAM H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Kouyang SISOMBLONG chất lượng đội ngũ cán nghiên cứu, giảng dạy trường trị - hành tỉnh cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn LUN N TIN S CHUYấN NGNH: XY DNG NG CNG SN VIT NAM Mó s: 62 31 23 01 NGI HNG DN KHOA HC: TS NGễ BCH NGC TS NG èNH PH H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Kouyang SISOMBLONG MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu Lo 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu Vit Nam 1.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trung Quc Chng 2: CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO - NHNG VN Lí LUN V THC TIN 2.1 Cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh v i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 2.2 Cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo - quan nim v tiờu ỏnh giỏ Chng 3: CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO - THC TRNG, NGUYấN NHN V KINH NGHIM 3.1 Thc trng cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 3.2 Nguyờn nhõn ca thc trng v nhng kinh nghim Chng 4: PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU NNG CAO CHT LNG I NG CN B NGHIấN CU, GING DY CC TRNG CHNH TR - HNH CHNH TNH CNG HềA DN CH NHN DN LO N NM 2025 4.1 D bỏo nhng yu t tỏc ng v phng hng nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo n nm 2025 4.2 Nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo n nm 2025 KT LUN DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 6 18 31 36 36 57 71 71 88 100 100 114 147 150 151 167 DANH MC CC CH VIT TT BCHTW : Ban Chp hnh Trung ng BGDT & TT : B Giỏo dc o to v Th thao CBNC, GD : Cỏn b nghiờn cu, ging dy CHDCND : Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CNXH : Ch ngha xó hi CNXHKH : Ch ngha xó hi khoa hc HVCT&HCQG : Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh quc gia HVCTQG : Hc vin Chớnh tr quc gia KTCT-QLKT : Kinh t chớnh tr - qun lý kinh t NDCM : Nhõn dõn cỏch mng NNPL : Nh nc phỏp lut TCT-HC : Trng Chớnh tr - Hnh chớnh XD : Xõy dng ng XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG Trang Bng 3.1: C cu tui i ca i ng CBNC, GD cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo nm 2015 73 Bng 3.2: Tui ngh v tui ng ca i ng CBNC, GD cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh CHDCND Lo nm 2015 74 Bng 3.3: Kt qu o to, bi dng i ng cỏn b, ng viờn cỏc TCT-HC tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo t nm 2009 - 2015 81 Bng 3.4: Tng kt cỏc mụn hc vi 1.072 hc viờn cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh CHDCND Lo (khúa hc 2014 - 2015) 83 M U Tớnh cp thit ca ti Thi i ca chỳng ta ang sng l thi i m vai trũ ca t duy, trớ tu ca nhõn loi ang khụng ngng tng lờn mi lnh vc ca i sng xó hi, ó tr thnh ngun lc vụ tn s phỏt trin ca t nc m nn tng ca nú l cht lng ca i ng cỏn b i vi Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn (CHDCND) Lo, li cng quan trng, phi ỏp ng nhng ũi hi cp bỏch ca thc tin i mi t nc Chớnh vỡ vy, ng Nhõn dõn Cỏch mng (NDCM) Lo c bit quan tõm n cht lng ca i ng cỏn b, phỏt huy tim nng trớ tu ca ngi Lo - ngun lc phỏt trin to ln ca t nc Lo s nghip i mi hin C.Mỏc, Ph.ngghen, V.I.Lờnin v H Chớ Minh u ó khng nh: cỏn b l quan trng gn lin vi s thnh cụng hay tht bi ca s nghip cỏch mng tng giai on cỏch mng; l nhõn t quyt nh vic t chc thc hin ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch v phỏp ca Nh nc thnh hin thc cuc sng ca nhõn dõn L mt b phn i ng cỏn b ca ng NDCM Lo, i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy (CBNC, GD) l nhng ngi cú vai trũ ht sc quan trng h thng chớnh tr núi chung v cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh (TCT-HC) tnh núi riờng Vỡ vy, i ng cỏn b ny phi l nhng ngi tht s tiờu biu, cú lp trng giai cp cụng nhõn, cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú phm cht o c tt, cú li sng lnh mnh, cú trỡnh hc vn, chuyờn mụn nht nh v cú kh nng lc thc tin mi ỏp ng tt yờu cu nhim v chớnh tr ó v ang t i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh phi cú kh nng tip thu ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, cỏc ch trng, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc Lo vo thc tin cuc sng v bin nhng t tng, quan im i mi ú thnh nhng bi ging sỏt thc tin v no cú c CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh ỏp ng c nhng ũi hi ca nhim v giỏo dc chớnh tr, t tng v lý lun hin mi m bo c vic truyn bỏ ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, cỏc ch trng, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc vo thc tin cuc sng ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn cỏc b tc Lo Chớnh vỡ vy, bc vo thi k mi, nhng nhim v mi cựng vi nhng yờu cu mi v cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo c t nh l mt tt yu phi c gii quyt mt cỏch c bn v cú h thng Vỡ vy, nõng cao cht lng cho i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo s trc tip gúp phn vo quỏ trỡnh i mi t lý lun, nõng cao trỡnh trớ tu cho cỏn b, ng viờn v nhõn dõn Bi vỡ, tỡnh hỡnh hin nay, mi cỏn b ngoi cỏi gc o c ra, cn phi cú mt nng lc trớ tu tht s Nhng trớ tu y bao gm c cỏc tri thc chuyờn mụn nghip v v nhng tri thc lý lun khoa hc Thc tin cuc sng chng t rng, thiu kin thc chuyờn mụn cn thit, ngi cỏn b s khụng hon thnh nhim v iu kin c ch th trng; thiu tri thc lý lun khoa hc, nht l ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, cỏc ch trng, ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc Lo, chỳng ta s khụng gi c nh hng xó hi ch ngha (XHCN) quỏ trỡnh i mi hin Yờu cu nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo khụng ch quan trng m cng cp thit vic nghiờn cu lý lun v tng kt thc tin nõng cao trỡnh nhn thc, t trang b cho mỡnh nhng c s khoa hc y , cht ch v cỏc thuc ni dung mụn hc m mỡnh ang ph trỏch, t ú cú kh nng ging dy, thuyt phc hp lý vi tng i tng hc i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo thi gian qua ó cú bc trng thnh mi v nhiu mt, cú nhiu úng gúp vo s phỏt trin i lờn ca cỏc trng Trong nhiu yờu cu nhim v mi, i ng CBNC, GD cỏc trng cũn thiu v s lng, trỡnh chuyờn mụn v trỡnh lý lun chớnh tr cũn hn ch, cha cú s chun b cỏn b k cn, u n v chuyờn mụn; c cu t chc, tui, gii tớnh, dõn tc cha hp lý; c s vt cht, t liu, ti liu, phng tin phc v cụng vic nghiờn cu v ging dy cũn thiu; s quan tõm ca cp trờn i vi cỏc trng cha ỳng mc, thng xuyờn; ch ói ng i vi i ng cha hp lý so vi cỏn b cỏc b phn khỏc; bn lnh chớnh tr, o c cỏch mng v li sng ca mt b phn CBNC, GD cha tht s gng mu; kh nng ging dy lý lun v tng kt thc tin cha cao, cha ngang tm vi ũi hi v nhim v chớnh tr ca cỏc trng giai on cỏch mng hin Chớnh thc trng y ó, ang v s hn ch nhiu mt n cht lng nghiờn cu, ging dy ca cỏc trng, t ú nh hng rt ln n cụng cuc i mi t nc ngy cng nh sau ny Lo Do ú, cn phi i sõu nghiờn cu, ỏnh giỏ ỳng nhng mt mnh v mt yu v cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo, t ú xỏc nh phng hng v nhng gii phỏp nhm nõng cao cht lng i ng CBNC, GD giai on hin Nh vy, vic nghiờn cu ti Cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo giai on hin l cú ý ngha lý lun v thc tin, va c bn, va cp bỏch, khụng ch i vi yờu cu xõy dng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo, m cũn gúp phn nõng cao cht lng i ng cỏn b, ng viờn ca ng v Nh nc Lo hin Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch ca lun ỏn Trờn c s lm rừ nhng lý lun v thc tin v cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo, lun ỏn xỏc nh phng hng v xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo n nm 2025 2.2 Nhim v ca lun ỏn - Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn - Phõn tớch lm rừ nhng lý lun v thc tin v cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo - Kho sỏt, ỏnh giỏ ỳng thc trng cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo t 2009 n nay, nờu nguyờn nhõn ca u im, hn ch, khuyt im v rỳt nhng kinh nghim - Xỏc nh phng hng v xut nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo n nm 2025 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo 3.2 Phm vi nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo t nm 2009 n Phng hng v nhng gii phỏp xut lun ỏn cú giỏ tr n nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun v thc tin - Lun ỏn c thc hin trờn c s ch ngha Mỏc - Lờnin, o c, phong cỏch sng v lm vic ca Ch tch Cayxn Phụmvihn, cỏc quan im ca ng Cng sn Vit Nam v ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo v cỏn b v cụng tỏc cỏn b - C s thc tin ca lun ỏn l thc trng cht lng i ng CBNC, GD cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo v kt qu nghiờn cu kho sỏt thc tin ca tỏc gi 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin v cỏc phng phỏp c th: logic-lch s, phõn tớch - tng hp, so sỏnh, iu tra xó hi hc, thng kờ, kho sỏt v tng kt thc tin 170 Ph lc Nhu cu b sung ging viờn chớnh vo cỏc b mụn ca cỏc Trng Chớnh tr Hnh chớnh tnh CHDCND Lo n nm 2020 Nhu cu cn thờm CBNC, GD cỏc mụn Cỏn b cụng nhõn viờn hin cú CBNC, GD hin cú TH MLN QLKT Tnh Phụng S Ly 26 14 Tnh Bo Ko 24 12 Tnh Hu Phn 39 Tnh Luang Nm Tha Trng Chớnh tr Hnh chớnh KTCT CNXHKH NNPL XD 7 6 6 15 6 28 24 5 Tnh U ụm Xay 31 25 5 Tnh Xay Nha Bu Ly 20 10 7 Tnh Luang Pha Bang 32 21 4 5 Tnh Xiờng Khong 21 16 Tnh Viờng Chn 20 11 6 Tnh Xay Sm Bun 10 10 10 10 10 Th ụ Viờng Chn 32 17 Tnh Bo Ly Khm Xay 24 7 7 Tnh Kham Mun 26 17 6 Tnh SVn Na Kht 42 20 5 4 Tnh Chm Pa Sc 41 31 5 Tnh S La Vn 27 26 6 Tnh Sờ Kong 29 23 6 Tnh t Ta P 21 16 S GV cn b sung 488 309 113 104 118 98 94 Ngun: Phũng qun lý cỏc trng chớnh tr - hnh chớnh tnh CHDCND Lo, Viờng Chn [59] 171 Ph lc Kt qu x lý s liu trng cu ý kin i ng CBNC, GD cỏc Trng Chớnh tr Hnh chớnh tnh CHDCND Lo v dy v hc cỏc mụn khoa hc (93 CBNC, GD) Ni dung cõu hi Phng ỏn tr li T l % Cõu 1: Cú th ỏnh giỏ chung l a s hc viờn cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Lo hin ham hc cỏc mụn cỏc ngnh hc? - ỳng - Phõn võn - Khụng ỳng 52,68 43,01 4,30 Cõu 2: Trong nhng nm hc va qua, s hc viờn t giỏc v c gng hc nhng mụn hc l: - Nhiu - Tng i nhiu - ớt 51,62 48,38 Cõu 3: Theo ng chớ, cú th núi: Nhiu hc viờn hin thiu hiu bit c bn v cỏc mụn hc ? - ỳng - Phõn võn - Khụng ỳng 23,66 7,53 68,81 Cõu 4: Xin ng cho bit mc ỏp dng cỏc phng phỏp dy hc cỏc mụn cỏc ngnh hc? - Thuyt trỡnh - Tho lun nhúm - Nờu 100 47,34 38,15 Cõu 5: Mc s dng cỏc phng tin dy hc - Bng phn - ốn chiu ht - H thng VIDEO - Mỏy chiu k thut s - Phng tin khỏc 100 35,34 15,54 14,23 - Kin thc lý lun chớnh tr 85,13 - Kin thc chuyờn mụn 100 - Kin thc xó hi 83,31 - Phng phỏp dy hc tớch cc 88,38 - Nn tham nhng 40,23 - T quan liờu 54,56 - Tỡnh trng thiu k cng 60,30 - Tỡnh trng phõn húa giu nghốo 57,43 Cõu 6: nõng cao hn na cht lng v hiu qu ging dy, ging viờn cỏc b mụn ny cn c bi dng thờm nhng kin thc no: Cõu 7: Theo ng cỏc nhõn t ang nh hng nghiờm trng n cht lng dy v hc - Ch ngha cỏ nhõn, ớch k, thc dng cỏc mụn khoa hc - K lut ng khụng nghiờm 66,33 74,47 - Trỡ tr, tiờu cc t chc cỏn b 47,65 - Tỡnh trng lónh o khụng gng mu 78,24 172 Ph lc Kt qu x lý s liu trng cu ý kin hc viờn cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh CHDCND Lo v dy v hc cỏc mụn khoa hc trờn tng s 321 hc viờn Ni dung cõu hi Phng ỏn tr li S ý kin T l % Cõu 1: Theo cỏc anh, ch h thng cỏc mụn hc - Quan trng nht cỏc trng chớnh tr v hnh chớnh tnh cú v trớ - Nh cỏc mụn cỏc trng khỏc nh th no? - Khụng quan trng 239 82 74,46 25,54 Cõu 2: Hc tt cỏc mụn khoa hc ny s - ỳng giỳp ta t tin, vng vng hn s - Phõn võn nghip ca mỡnh Cú ỳng khụng? - Khụng ỳng 249 58 14 77,57 18,06 4,36 Cõu 3: Hc cỏc mụn khoa hc ny thy tru - ỳng tng, khú khan v thiu sinh ng, cú - Phõn võn ỳng nh vy khụng? - Khụng ỳng 89 137 95 27,72 42,67 29,59 Cõu 4: Cỏc anh, ch cú thy hi lũng, hng - Cú thỳ nghe ging viờn ging cỏc mụn khoa - Bỡnh thng hc khụng? - Khụng 216 88 17 67,28 27,41 5,29 Cõu 5: Anh, ch t nhỡn thy mỡnh thiu - ỳng nhit tỡnh v nim tin i vi cỏc kin thc - ụi ỳng ca cỏc mụn hc phi khụng? - Khụng ỳng 33 75 213 10,28 23,36 66,36 Cõu 6: Ngoi vic hc tt, theo anh, ch cú - ỳng ỳng hc viờn cn phi tớch cc, t giỏc - Phõn võn tham gia vo cỏc hot ng xó hi t hc - Khụng ỳng hi rốn luyn mỡnh khụng? 235 37 49 73,21 11,53 15,26 Cõu 7: Anh, ch cú hay quan tõm v bn lun v - Khụng nhng liờn quan n ng li, ch - Thnh thong trng ca ng v chớnh sỏch ca Nh nc - Thng xuyờn khụng? 25 139 157 7,78 43,30 48,90 Cõu 8: Anh, ch cho rng hc viờn nờn quan - ỳng tõm n nhng khỏc hn l thi s - Phõn võn v chớnh tr phi khụng? - Khụng ỳng 43 130 148 13,40 40,50 46,10 Cõu 9: Trong hc cỏc mụn hc, ngi - ỳng c im cao cha hn ó l ngi cú kin - Phõn võn thc sõu v vng vng Theo anh, ch iu - Khụng ỳng ú cú ỳng khụng? 181 114 26 56,39 35,52 8,09 Cõu 10: Trong hc cỏc mụn khoa hc, - ỳng anh, ch ch lm khụng thi li Cú - ụi ỳng ỳng vy khụng? - Khụng ỳng 20 127 174 6,23 39,57 54,20 - Li hc Cõu 11: Nu phi thi li cỏc mụn ó hc thỡ - Hc sai phng phỏp õu l lý chớnh? - Do ging viờn 45 224 52 14,01 69,79 16,20 173 Ni dung cõu hi Phng ỏn tr li S ý kin T l % - Thng xuyờn Cõu 12: Cỏc anh, ch cú bao gi ngh hc - ớt cỏc mụn khụng cú lý khụng? - Cha bao gi 42 279 13,08 86,92 Cõu 13: Theo anh, ch nờn b trớ lp hc - 30 sinh viờn vi s lng hc viờn nh th no cho phự - 31 n 50 hp? - 51 hc viờn tr lờn 219 92 10 68,22 28,66 3,11 Cõu 14: Anh, ch cú kin ngh gỡ v ni - Quỏ di dung chng trỡnh cỏc mụn hc m bn ó - Phự hp c hc - Ngn 111 177 33 34,57 45,19 10,28 - Son phự hp vi i tng 63 19,62 Cõu 15: Theo anh, ch bi ging cỏc mụn - Son cho tng chuyờn ngnh nhiu hn na khoa hc hin cn: 98 30,52 160 49,84 Cõu 16: Theo anh, ch a s hc viờn cỏc - Tớch cc ch ng trng chớnh tr v nh chớnh tnh hin nay, - Tớch cc nhng cha ch ng hc cỏc mụn khoa hc ny nh th no? - Khụng tớch cc, thiu ch ng 175 54,51 138 43 2,49 Cõu 17: Anh, ch cú su tm c thờm ti - Thng xuyờn liu v cỏc kin ca ng hiu sõu - ụi v rng hn kin thc bi ging v - Cha bao gi giỏo trỡnh khụng? 178 114 29 55,45 35,51 9,03 a Tp trung hc tp: - Nhiu - Tng i nhiu - ớt - Khụng cú 20 43 253 1,56 6,23 13,39 78,82 b Khụng cú mc tiờu v k hoch rừ rng: - Nhiu - Tng i nhiu - ớt - Khụng cú 18 46 170 87 5,61 14,33 52,96 27,10 - Luon b sung bi ging Cõu 18: Nhng hin tng sau õy biu hin nh th no hc viờn lp ca anh, ch hc cỏc mụn khoa hc? 174 Ph lc Bn chm im thi ging viờn gii ton quc (TCT-HC tnh CHDCND Lo) - H v tờn trng chuyờn ngnh - thi thi gian .phũng ngy / ./ - Ging viờn chm thi: (5 xut sc, gii, khỏ, trung bỡnh, kộm v ỏnh du P vo s im ngi thi ó t c) Rỳt kinh nghim Thc hin ging dy Mc ớch Chun b Cỏc bc thc hin Tinh thn, bi ging v t tờn rừ rng Chun b (tp ging) Gii thiu bn thõn n mc, cỏch x s Kin thc, kh nng ging dy Giỏo dc t tng Ni dung ỏnh giỏ im thi ging Ghi chỳ - ỳng chuyờn ó thụng bỏo, tờn ỳng giỏo trỡnh hay quy nh - Cú ging trc thi ging - Cú lụ gớch, ỳng quy nh, thi gian - Lch s, phự hp i tng hc - ỏp ng chng trỡnh, phự hp vi i tng, gn lý lun - thc tin - ỳng hng, ỳng ng li, phự hp ni dung bi ging v i tng - D hiu, d ghi v d nh Cỏch dựng t Thc hin cỏc bc - Thu hỳt VH trung vo bi ging ging, ni dung bi ging - Thuyt trỡnh, nờu , tỡnh hung, Phng phỏp thc hin tho lun nhúm, gii thiu ti luu - Ngn, chớnh xỏc, d hiu, ng viờn, 10 Cõu hi, ng viờn trỡnh by li cho HV ỳng hng - ỳng hng, chớnh xỏc, ging núi 11 Cỏch trỡnh by phự hp, cú lụ gớch, cú h thng 12 Cỏch truyn t kin - Chớnh xỏc v phự hp i tng hc, thc, s lin, ti liu ti liu phong phỳ, d tỡm hc - Mi HV thc hin ỳng cỏc quy ch, 13 Qun lý lp trung nghe ging, t giỏc cú ý kin - Ngn ngn, rừ rng, va núi va vit, 14 Cỏch vit lờn bng ỳng u , bao hm ni dung 15 Thi gian trờn lp - ỳng quy inh, khụng quỏ gi - Ni dung chớnh, cõu hi v bi 16 ỳc kt ỳng hng, ỳng thc tin, cú ớch 17 Kt qu ỏnh giỏ - t tiờu chun, mc ớch Tng cng im Ký h v tờn ging viờn chm thi 175 PHIU TRNG CU í KIN (Dnh cho hc viờn) gúp phn nõng cao cht lng hc cỏc mụn khoa hc lý lun khoa hc chớnh tr - hnh chớnh cho hc viờn Tụi ang tin hnh nghiờn cu ti: "Cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh CHDCND Lo giai on hin nay" Vỡ vy, xin cỏc anh, ch vui lũng giỳp chỳng tụi phiu iu tra nh sau: (Xin vui lũng ỏnh du P vo ụ vuụng Ê phự hp vi ý kin ca mỡnh) Cõu 1: Theo cỏc anh, ch h thng cỏc mụn hc cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Lo, cỏc b mụn cú v trớ nh th no? Ê Quan trng nht Ê Nh cỏc mụn cỏc trng khỏc Ê Khụng quan trng Cõu 2: Hc tt cỏc mụn khoa hc s giỳp ta t tin, vng vng hn s nghip ca mỡnh Cú ỳng khụng? Ê ỳng Ê Phõn võn Ê Khụng ỳng Cõu 3: Hc cỏc mụn khoa hc thy tru tng, khụ khan v thiu sinh ng, cú ỳng nh vy khụng? Ê ỳng Ê Phõn võn Ê Khụng ỳng Cõu 4: Cỏc anh, ch cú thy hi lũng, hng thỳ nghe ging viờn ging cỏc mụn khoa hc khụng? Ê Cú Ê Bỡnh thng Ê Khụng Cõu 5: Anh, ch t nhỡn thy mỡnh thiu nhit tỡnh v nim tin i vi cỏc kin thc ca cỏc mụn hc phi khụng? Ê Cú Ê Bỡnh thng Ê Khụng Cõu 6: Ngoi vic hc tt, theo anh, ch cú ỳng hc viờn cn phi tớch cc, t giỏc tham gia vo cỏc hot ng xó hi hc hi rốn luyn mỡnh khụng? Ê ỳng Ê Phõn võn Ê Khụng ỳng Cõu 7: Anh, ch cú hay quan tõm v bn lun v nhng liờn quan n ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc khụng? Ê Khụng Ê Thnh thong Ê Thng xuyờn Cõu 8: Anh, ch cho rng hc viờn nờn quan tõm n nhng khỏc hn l thi s v chớnh tr phi khụng? Ê ỳng Ê Phõn võn Ê Khụng ỳng Cõu 9: Trong hc cỏc mụn khoa hc, ngi c im cao cha hn ó l ngi cú kin thc sõu v vng vng Theo anh, ch iu ú cú ỳng khụng? Ê ỳng Ê Phõn võn Ê Khụng ỳng Cõu 10: Trong hc cỏc mụn khoa hc, anh, ch ch lm khụng thi li Cú ỳng vy khụng? Ê ỳng Ê ụi ỳng Ê Khụng ỳng Cõu 11: Nu phi thi li cỏc mụn thỡ õu l lý chớnh? Ê Li hc Ê Hc sai phng phỏp Ê Do ging viờn 176 Cõu 12: Cỏc anh, ch cú bao gi ngh hc cỏc mụn m khụng cú lý do? Ê Thng xuyờn Ê ớt Ê Khụng bao gi Cõu 13: Theo anh, ch nờn b trớ lp hc vi s lng hc viờn nh th no cho phự hp? Ê 30 sinh viờn Ê 31 n 50 Ê 51 sinh viờn tr lờn Cõu 14: Anh, ch cú kin ngh gỡ v ni dung, chng trỡnh cỏc mụn khoa hc m bn ó hc? Ê Quỏ di Ê Phự hp Ê Ngn Cõu 15: Theo anh, ch bi ging cỏc mụn khoa hc hin cn: Ê Son phự hp vi i tng Ê Son cho tng chuyờn ngnh nhiu hn na Ê Luụn b sung bi ging Cõu 16: Theo anh, ch a s hc viờn cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Lo hin nay, cn hc cỏc mụn khoa hc nh th no? Ê Tớch cc ch ng Ê Tớch cc nhng cha ch ng Ê Khụng tớch cc, thiu ch ng Cõu 17: Anh, ch cú su tm c thờm ti liu v cỏc kin ca ng hiu sõu v rng hn kin thc bi ging v giỏo trỡnh khụng? Ê Thng xuyờn Ê ụi Ê Khụng bao gi Cõu 18: Theo cỏc anh, ch, nhng hin tng sau õy biu hin nh th no hc viờn lp ca anh, ch hc cỏc mụn khoa hc: a L l hc tp: Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú b Khụng cú mc tiờu v k hoch rừ rng: c Li bing, ớt t giỏc c gng: d Gian ln thi c: B hc khụng lý do: Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú e Núi chuyn riờng, lm vic riờng gi hc: Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt f Cú im cao thi c: Ê Khụng cú Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú g hc tt cỏc mụn khoa hc, cỏc anh, ch cú nguyn vng gỡ? Xin vui lũng bit tờn, anh, ch l hc viờn lp .nm th Tui Dõn tc Tụn giỏo Gii tớnh .quờ quỏn n v cụng tỏc chc v trc sang hc Xin chõn thnh cm n ! 177 PHIU TRNG CU í KIN (Dnh cho cỏn b nghiờn cu, ging dy) gúp phn nõng cao cht lng hc cỏc mụn khoa hc lý lun chớnh tr - hnh chớnh cho hc viờn Tụi ang tin hnh nghiờn cu ti: "Cht lng i ng cỏn b nghiờn cu, ging dy cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh CHDCND Lo giai on hin nay" Vỡ vy, xin thy cụ vui lũng tr li giỳp tụi phiu iu tra nh sau: (Xin vui lũng ỏnh du P vo ụ vuụng Ê phự hp vi ý kin ca mỡnh) Cõu 1: Cú th ỏnh giỏ chung l a s hc viờn cỏc Trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Lo hin ham hc cỏc mụn khoa hc? Ê ỳng Ê Phõn võn Ê Khụng ỳng Cõu 2: Trong nm hc va qua, s hc viờn t giỏc v c gng hc nhng mụn hc ny l: Ê nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Cõu 3: Theo ng chớ, cú th núi: Nhiu hc viờn cỏc trng Chớnh tr - Hnh chớnh tnh Lo hin thiu hiu bit v cỏc mụn khoa hc ny? Ê ỳng Ê Phõn võn Ê Khụng ỳng Cõu 4: Nhng hin tng sau õy biu hin nh th no hc viờn hin hc cỏc mụn khoa hc: a L l hc tp: Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú b Gian ln thi c: Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú c B hc khụng lý do: Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú d Núi chuyn riờng gi hc: Ê Nhiu Ê Tng i nhiu Ê ớt Ê Khụng cú Cõu 5: Xin ng cho bit mc ỏp dng v hiu qu thc t cỏc phng phỏp dy hc cỏc mụn khoa hc a Mc thuyt trỡnh: Ê Thng xuyờn Ê Thnh thong Ê Cha bao gi b Mc tho lun nhúm: Ê Thng xuyờn Ê Thnh thong Ê Cha bao gi c Mc nờu : Ê Thng xuyờn Ê Thnh thong Ê Cha bao gi d Hiu qu thuyt trỡnh: Ê Cao Ê Trung bỡnh Ê Thp Hiu qu tho lun nhúm: Ê Cao ÊTrung bỡnh Ê Thp e Hiu qu nờu : Ê Cao Ê Trung bỡnh Ê Thp 178 Cõu 6: ng thng s dng phng tin no dy hc di õy: Ê Bng phn Ê ốn chiu ht Ê Mỏy chiu k thut s Ê H thng VIDEO Ê Phng tin khỏc Cõu 7: Theo ng chớ, nõng cao hn na cht lng v hiu qu ging dy, CBNC, GD ny cn c bi dng thờm nhng kin thc no di õy: Ê Kin thc lý lun chớnh tr Ê Kin thc chuyờn mụn Ê Kin thc xó hi Ê Phng phỏp dy hc tớch cc Cõu 8: Theo ng cỏc nhõn t di õy ang nh hng nh th no n cht lng dy v hc cỏc mụn khoa hc a Nn tham nhng: Ê Khụng nh hng Ê Nghiờm trng b T quan liờu: Ê Rt nghiờm trng Ê Khụng nh hng Ê Cha nghiờm trng Ê Nghiờm trng c Tỡnh trng thiu k cng: Ê Nghiờm trng Ê Cha nghiờm trng Ê Rt nghiờm trng Ê Khụng nh hng Ê Cha nghiờm trng Ê Rt nghiờm trng d Tỡnh trng phõn húa giu nghốo: Ê Khụng nh hng Ê Cha nghiờm trng Ê Nghiờm trng Ê Rt nghiờm trng Ch ngha cỏ nhõn, ớch k, thc dng: Ê Khụng nh hng Ê Cha nghiờm trng Ê Nghiờm trng Ê Rt nghiờm trng e K lut ng khụng nghiờm: Ê Khụng nh hng Ê Cha nghiờm trng Ê Nghiờm trng Ê Rt nghiờm trng f Trỡ tr, tiờu cc t chc cỏn b: Ê Khụng nh hng Ê Cha nghiờm trng Ê Nghiờm trng Ê Rt nghiờm trng g Tỡnh trng lónh o khụng gng mu: Ê Khụng nh hng Ê Cha nghiờm trng Ê Nghiờm trng Ê Rt nghiờm trng Cõu 9: Theo ng phng tin trang thit b, c s vt cht ca cỏc trng cho vic nõng cao trỡnh chuyờn mụn v hot ng ging dy cho CBNC, GD l: Ê Tt Ê y Ê Thiu Ê Khụng cú 179 Cõu 10: Theo ng vic thc hin cỏc ch chớnh sỏch i vi CBNC, GD: Ê y Ê Thiu Ê Khụng y Cõu 11: i vi cụng vic chuyờn mụn ng thy: Ê Bỡnh thng Ê Khụng yờn tõm Ê Mun thay i Cõu 12:Xin ng vui lũng cho bit ụi chỳt v bn thõn: - Tui: Ê Di 30 Ê Trờn 51 Ê T 31-40 Ê T 41-50 Ê ng viờn Ê on viờn Ê Nam Ê N ng thuc dõn tc gỡ Tỡnh hc i sng ca gia ỡnh hin nay: Ê Khú khn Ê Tm n Ê Tt Cõu 13: Theo ng chớ, nõng cao hiu qu giỏo dc lý lun chớnh tr - hnh chớnh cho hc viờn h trung cp v cao cp cỏc trng chớnh tr v hnh chớnh tnh cn phi cú nhng gii phỏp gỡ? Xin chõn thnh cm n ! 180 MộT Số HìNH ảNH HOạT động học viện trung tâm trƯờng trị - hành tỉnh CHDCDN lào GS TS Ky-Ko Khai-Khm-Phi-Thun, Giỏm c Hc vin Trung tõm phỏt biu ý kin nhõn ngy tng kt kt qu nm hc 2013-2014 gia cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo ti tnh S Vn Na Kht PGS.TS Thong-Xa-Lớt Mang-No-Met, Phú Giỏm c Hc vin Trung tõm phỏt biu ý kin nhõn ngy tng kt nm hc 2013-2014 gia cỏc TCT-HC CHDCND Lo ti tnh S Vn Na Kht 181 Ths Chom Sanh Trng phũng o to Hc vin Trung tõm phỏt biu ý kin nhõn ngy tng kt nm hc 2013-2014 gia cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo ti tnh S Vn Na Kht ng Kham Say, Hin trng -trng TC-HC tnh U ụm Xay phỏt biu ý kin nhõn ngy tng kt nm hc 2013-2014 gia cỏc TCT-HC tnh CHDCND Lo ti tnh S Vn Na Kht 182 Ch tch Tnh Viờng Chn v phú Giỏm c HVCT&HCQG Lo n l mc nm hc 2013-2014 (h trung cao lý lun khú VIII) Ch tch Tnh Viờng Chn tng Bng khen cho cỏc CBNC, GD cú thnh tớch vic nghiờn cu, ging dy (khúa hc 2014-2015) 183 Trng Chớnh tr tnh Sờ Kong, Cỏn b lónh o cp cao ca Thnh Ph Nng n thm v lm vic ti trng CT-HC tnh Xờ Kong (2013) Hiu trng trng CT-HC tnh Xờ Kong ang lờn ging mụn Xõy dng ng cho lp trung cp lý lun chớnh tr - hnh chớnh (2013) 184 L t chc bo v lun tt nghip L T chc bo v lun tt nghip mụn XDD mụn NNPL h cao cp, TCT-HC Th ụ (VC) h cao cp lý lun, TCT-HC Th ụ (VC) GV, HV TCT-HC Th Viờng Chn giao lu phúng ỏ vi chi b bn 2013 (HV tng mỏy in cho trng CT-HC TVC) L nhn bng tt nghip h trung cp lý lun TCT-HC tnh Viờng Chn 2014 (HV trng cay nhõn dp ngy (GV, HV cựng nhõn dõn lao mng thỏng 6, TVC) ng ti khu vc nh trng) [...]... hình hiện nay Chương 3: Nêu ra những giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong tình hình hiện nay - Bunxợt Thămmavông, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở các tỉnh phía Nam nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay [23] Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận, vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ hiện nay, ... cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở Trường chính trị tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay - Nguyễn Xuân Anh, Chất lượng giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay [2] Luận văn đã trình bày khái quát về các trung tâm bồi dưỡng chính trị và giảng viên các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh. .. trạng chất lượng đội ngũ giảng viên và thực trạng công tác đào tạo đội ngũ giảng viên các Trường sỹ quân của Quân đội Nhân dân Lào; từ đó đề xuất những phương 14 hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các Trường đào tạo sỹ quan của Quân đội Nhân dân Lào - Chănthavông Xaysôngkhăm, Chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Sả La Văn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quản... về cán bộ và công tác cán bộ các cấp 12 2 Một số kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ chủ chốt các cấp, các ban ngành… kinh nghiệm về công tác cán bộ và xác định cụ thể tiêu chuẩn và cơ cấu của đội ngũ cán bộ; kinh nghiệm của công tác đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ đạt chất lượng 3 Những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ: giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ. .. tạo, bồi dưỡng cán bộ; làm rõ vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của cán bộ chính trị ở Lào; phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ chính trị ở Lào và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị ở Lào và điều kiện của một số cán bộ chính trị cần thiết phải gửi đào tạo, bồi dưỡng tại Việt Nam; từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần vào công tác đào, bồi dưỡng cán bộ chính trị ở Lào hiện nay - Manyvon... đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào giai đoạn hiện nay [74] Luận văn đã nêu ra những cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, phân tích vị trí, vai trò và những quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, chỉ ra được những thành tựu,... cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên dạy nghề ở CHDCND Lào; làm rõ thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên dạy nghiề ở CHDCND Lào trong thời gian qua; từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên dạy nghề ở CHDCND Lào trong nhiều năm tới Về chất lượng đội ngũ giảng viên và đội ngũ cán bộ - Bunlon Saluôisắc, Chất lượng đội ngũ giảng. .. pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh ủy Sả La Văn CHDCND Lào quản lý giai đoạn hiện nay Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý - Ubun Mahảxay, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Chăm Pa Sắc giai đoạn hiện nay [134] Luận văn trình bày khái niệm về cán bộ lãnh đạo, quản lý, những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước Lào. .. dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và tương đương ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay Về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học - Lại Hợp Thịnh, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở trường chính trị tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay [106]... “Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay [19] Luận án gồm 3 chương, chương 1: Luận giải những vấn đề lý luận về nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh Chương 2: Bàn về quá trình thực hiện nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Chính trị Hành chính tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay