(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

27 140 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:27

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ CÔNG LƯƠNG ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước Mã số : 62 31 02 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Hữu Tích TS Hoàng Mạnh Đoàn Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Trí thức vốn quý dân tộc, lực lượng tiêu biểu, thể trình độ trí tuệ quốc gia có vai trò quan trọng công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) nhiệm vụ chung toàn Đảng, toàn dân, đội ngũ trí thức với đặc thù lao động có vai trò quan trọng, có ý nghĩa định Không có đội ngũ trí thức đủ mạnh tiến hành CNH, HĐH đất nước, xây dựng thành công CNXH Nối tiếp truyền thống dân tộc, vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến trình cách mạng thường xuyên chăm lo vận động, xây dựng đội ngũ trí thức Bên cạnh những kết đạt được, lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức bộc lộ hạn chế Trong bối cảnh quốc tế nay, lực thù địch với chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ dân với Đảng, đặc biệt chúng tập trung lôi kéo, lợi dụng trí thức để nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Tình hình đòi hỏi phải tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận nói chung công tác vận động trí thức nói riêng Xuất phát từ lý từ yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn công tác thân, tác giả lựa chọn vấn đề: “Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn nay” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng quyền nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đề xuất phương hướng giải pháp tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án, làm rõ kết nghiên cứu trí thức lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức; - Nghiên cứu sở lý luận đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức; - Đánh giá thực trạng đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức, nêu nguyên nhân rút kinh nghiệm; - Xác đinh mục tiêu, yêu cầu đề xuất giải pháp tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức vấn đề rộng phức tạp Luận án tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận trí thức công tác vận động trí thức; nghiên cứu thực trạng đổi nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức từ năm 1986 đến nay, tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2000 đến 2013 Luận án đề cập đến nhân tố tác động yêu cầu đặt đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức, từ đề giải pháp để tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn từ đến năm 2025 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam trí thức công tác vận động trí thức 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác -Lênin đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử - logic, phân tích - tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra, khảo sát thực tiễn, phương pháp chuyên gia phương pháp điều tra xã hội học Những đóng góp mặt khoa học - Nghiên cứu đưa khái niệm trí thức công tác vận động trí thức; nội dung, phương thức lãnh đạo trí thức xây dựng luận khoa học khẳng định tính tất yếu phải đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn - Đánh giá thực trạng, hạn chế, nguyên nhân rút kinh nghiệm lãnh đạo công tác vận động trí thức làm sở thực tiễn cho việc đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức - Dự báo thuận lợi, khó khăn, từ xác định mục tiêu, yêu cầu đề xuất giải pháp tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án góp phần phát triển hướng nghiên cứu lý luận thực tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức tình hình Luận án góp phần cung cấp luận khoa học cho việc đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức tình hình - Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu giảng dạy hệ thống trường trị, quan, tổ chức cá nhân quan tâm Kết cấu luận án Gồm phần mở đầu, chương với tiết, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu công bố tác giả, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Ở TRONG NƯỚC 1.1.1 Sách - “Trí thức Việt Nam thực tiễn triển vọng” (1995) TS Phạm Tất Dong (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; “Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam công nghiệp hóa, đại hóa” (2001) - GS.TS Phạm Tất Dong (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; “Trí thức Việt Nam nghiệp đổi xây dựng đất nước”(1995); Đỗ Mười, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; “Trí thức công đổi đất nước” (1998) - PTS.Nguyễn Quốc Bảo - Đoàn Thị Lịch, Nxb Lao động, Hà Nội; “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH theo tư tưởng Hồ Chí Minh” (2013) PGS, TS Nguyễn Khánh Bật, Th.s Trần Thị Huyền (đồng chủ biên; “Một số vấn đề trí thức Việt Nam” (1998) Nguyễn Thanh Tuấn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.- TS Nguyễn Đắc Hưng: “Trí thức Việt Nam trước yêu cầu phát triển đất nước”(2004) “Trí thức Việt Nam tiến thời đại”(2008)… 1.1.2 Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ “Động lực trí thức lao động sáng tạo nước ta nay”, luận án tiến sĩ Triết học Phan Thanh Khôi, Hà Nội, 1992; “Vai trò trí thức thủ đô Hà Nội nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” - luận án tiến sĩ Triết học Nguyễn Xuân Phương, 2004; “Đảng thành phố Hà Nội lãnh đạo xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức từ năm 1997 đến năm 2007”luận án tiến sĩ Lịch sử Lương Quang Hiển, 2007; “Trí thức người dân tộc thiểu số Việt Nam công đổi mới’ - luận án tiến sĩ Triết học Trịnh Quang Cảnh, 1988;“Vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao Việt Nam nay” - luận án tiến sĩ Triết học Nguyễn Thị Giáng Hương, 2013;“Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nay” - luận án tiến sĩ chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Lương Công Lý, 2014; “ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ 1991 đến 2005” - luận án tiến sĩ Lịch sử Nguyễn Thắng Lợi, 2005;“Trí thức Việt Nam phát triển kinh tế tri thức” luận án tiến sĩ Triết học Nguyễn Công Trí, 2011; Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức vận dụng thời kì Đổi - luận văn thạc sĩ Hoàng Thị Thuận, 2011; “Phát triển đội ngũ trí thức Hà Tĩnh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa” - luận văn thạc sĩ Triết học Trần Văn Thành, 2009 1.1.3 Đề tài khoa học - Đề cương báo cáo tình hình đội ngũ trí thức công tác trí thức Đảng Nguyễn Đình Tứ, Hà Nội 01/1996 ; Đề tài khoa học cấp nhà nước (KX04.16/06-10)”Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011 -2020” PGS,TS Đàm Đức Vượng làm Chủ nhiệm; Đề tài cấp bộ”Đổi phương thức lãnh đạo Đảng trí thức nước ta nay” (2008) Viện Xây dựng Đảng - Học viện CTQG Hồ Chí Minh, TS Ngô Huy Tiếp, Viện Xây dựng Đảng làm Chủ nhiệm… Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị-xã hội điều kiện mới”, mã số KX 04-02/11/15 thuộc chương trình khoa học xã hôi công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận trị giai đoạn 2011-2015” PGS, TS Trần Khắc Việt làm chủ nhiệm 1.1.4 Các viết đăng tạp chí Trí thức đối tượng nghiên cứu nhiều ngành, nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, có nhiều viết , đề tài nghiên cứu lĩnh vực 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NƯỚC NGOÀI 1.2.1 Sách - Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước, Nxb CTQG, Hà Nội hai tác giả người Trung Quốc Thẩm Vinh Hoa - Ngô Quốc Diện (chủ biên) (1996); Chiến lược quốc gia nhân tài biến đổi giới Vương Huy Diệu (Trung Quốc), Nhà xuất Nhân dân (2010); Trí thức, lịch sử cách mạng - Bút ký sống nước Nga tác giả người Nga,Vladimir Alexanderovits Mau,(2009), Nhà xuất Tri thức Hà Nội, Ngân Xuyên dịch; Khủng hoảng trí tuệ sứ mệnh tầng lớp trí thức tác giả người Nga, N A Berdaev (2009), Nhà xuất Tri thức Hà Nội, Phạm Nguyên Trường dịch thích.; Tuyển 40 năm luận Lý Quang Diệu (1994)… 1.2.2 Luận án - Luận án tiến sĩ In pon Nhôt xa vông Thực trạng xu hướng biến đổi nhóm xã hội trí thức trình phát triển kinh tế xã hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Hà Nội, (1998); Luận án tiến sĩ Khăm Phăn Vông Pha Chăn “Đào tạo đội ngũ cán lãnh đạo hệ thống trị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nay” , (2014)… 1.3 NHỮNG KẾT QUẢ CỦA CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.3.1 Những kết công trình khoa học liên quan Các công trình nghiên cứu tác giả nước nước đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn trí thức công tác trí thức số quốc gia giới Việt Nam Nhìn chung, kết đạt công trình khoa học liên quan đến luận án có giá trị định hướng phương pháp tiếp cận, giải vấn đề nghiên cứu Những giải pháp mà nhà khoa học đề xuất nhằm đổi lãnh đạo Đảng xây dựng đội ngũ trí thức đổi công tác vận động trí thức có giá trị tham khảo trình triển khai thực luận án 1.3.2 Nội dung nghiên cứu luận án Kế thừa kết nghiên cứu nước có liên quan, luận án hệ thống hóa bổ sung quan niệm trí thức công tác vận động trí thức, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức, xây dựng luận khoa học đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn Luận án làm rõ thực trạng đội ngũ trí thức đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn để làm sở thực tiễn đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn nay, nghiên cứu hội thách thức, phương hướng, quan điểm đạo đề xuất giải pháp tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức giai đoạn Chương ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 TRÍ THỨC VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC Ở NƯỚC TA 2.1.1 Khái niệm, vai trò đặc điểm trí thức 2.1.1.1 Khái niệm trí thức Kế thừa phát triển quan niệm Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trí thức, Nghị số 27- NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa quan niệm trí thức: “Trí thức người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao lĩnh vực chuyên môn định, có lực tư độc lập, sáng tạo, truyền bá làm giàu tri thức, tạo sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị xã hội” 2.1.1.2 Vai trò trí thức Một là, trí thức vốn quý đấ t nướ c, của nhân dân và dân tộc, có vai trò quyế t đinh ̣ sứ c sá ng ta ̣o và trình đô ̣ phá t triể n quốc gia Hai là, đội ngũ trí thức lực lượng trực tiế p nghiên cứu phát triể n lý luâ ̣n, tổ ng kế t thực tiễn, cung cấ p những luâ ̣n cứ khoa ho ̣c phu ̣c vu ̣ hoa ̣ch đinh ̣ đường lố i, chính sách, bảo vê ̣ nề n tảng tư tưởng của Đảng và chế đô ̣ Ba là, trí thức chủ thể cách mạng khoa học- kỹ thuật động lực thúc đẩy phát triển công nghệ đại Bố n là, trí thức lực lượng có vai trò quan trọng, có ý nghĩa định nghiệp giáo dục đào tạo (GD&ĐT), nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Năm là, trí thức lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn phát triển giá tri ̣ văn hoá truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu những tinh hoa giá tri ̣văn hoá của nhân loại nhằ m là m phong phú đời số ng văn hoá, tinh thầ n của nhân dân và đấ t nước 2.1.1.3 Đặc điểm trí thức Việt Nam Một là, trí thức Việt Nam người lao động trí óc có tính sáng tạo, sản phẩm lao động họ thường mang đậm dấu ấn cá nhân Hai là, trí thức Việt Nam đã tiếp nối và phát huy đươ ̣c truyền thống văn hiế n dân tộc, đồng hành với nghiệp cách mạng dân tộc,của Đảng có đóng góp đă ̣c biêṭ xuấ t sắ c cho sự nghiê ̣p giải phóng dân tô ̣c, thố ng nhấ t Tổ quố c Ba là, trí thức Việt Nam hình thành từ nhiều nguồn, có khác nhau; qua biến cố lịch sử không phản bội Tổ quốc, có đóng góp tư tưởng, văn hoá, khoa ho ̣c - kỹ thuật, công nghệ Bố n là, trí thức Viêṭ Nam đươ ̣c tổ chức thành đô ̣i ngũ, chủ yế u hoa ̣t đô ̣ng các tâ ̣p thể khoa ho ̣c công lâ ̣p, Nhà nước cấ p kinh phí hoa ̣t đô ̣ng phận hoa ̣t đô ̣ng các tâ ̣p thể khoa ho ̣c công lâ ̣p 11 Hai là, Đảng lãnh đa ̣o công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức thông qua công tác tư tưởng của Đảng Ba là, Đảng lãnh đạo công tác vận động trí thức thông qua các mă ̣t hoa ̣t đô ̣ng của Nhà nước Bốn là, Đảng lãnh đạo công tác vận động trí thức công tác tổ chức và cán của Đảng Năm là, Đảng lan ̃ h đa ̣o công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức thông qua công tác kiể m tra, giám sát của Đảng Sáu là, Đảng lãnh đa ̣o công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức thông qua vai trò tiề n phong, gương mẫu của các cán bô ̣, đảng viên là trí thức tổ chức đảng hoa ̣t đô ̣ng các tâ ̣p thể lao đô ̣ng khoa ho ̣c trí thức Bảy là, Đảng lãnh đạo công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức thông qua phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị- xã hội và các hô ̣i tâ ̣p hợp, đoàn kế t trí thức cố ng hiế n cho đấ t nước 2.2.2 Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức - Khái niê ̣m, nô ̣i dung, phương thức 2.2.2.1 Khái niệm đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức hoạt động Đảng nhằm thay đổi, bổ sung, hoàn thiện, phát triển nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động trí thức để công tác đạt kết cao 2.2.2.2 Đổi nội dung lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Một là, tiế p tu ̣c đổ i mới nhâ ̣n thức, quan điể m, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức Hai là, đổ i mới nội dung lan ̃ h đa ̣o của Đảng đố i với Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luâ ̣t về xây dựng, phát huy đội ngũ trí thức và quản lý nhà nước theo pháp luâ ̣t về công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức Ba là, đổ i mới nội dung lãnh đa ̣o xây dựng tổ chức, máy trí thức cán chuyên trách làm công tác vận động trí thức 12 Bố n là, đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với công tác tuyên truyề n, thuyế t phu ̣c, cổ vũ, đô ̣ng viên trí thức thực hiê ̣n đường lố i chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luâ ̣t của Nhà nước Năm là, đổ i mới nội dung lãnh đa ̣o của Đảng công tác đào ta ̣o, bồ i dưỡng, chăm lo xây dựng đô ̣i ngũ trí thức Sáu là, đổ i mới nội dung lãnh đa ̣o của Đảng viê ̣c ta ̣o lâ ̣p môi trường, điề u kiê ̣n hoa ̣t đô ̣ng khoa ho ̣c thuâ ̣n lợi cho trí thức lao đô ̣ng, cố ng hiế n Bảy là, đổ i mới nội dung lan ̃ h đa ̣o của Đảng đố i với Mă ̣t trâ ̣n tổ quố c và các đoàn thể chính tri - xã hô ̣i viêc̣ tâ ̣p hơ ̣p, phát huy trí thức tham gia sự nghiêp̣ xây dựng và bảo vê ̣ Tổ quố c 2.2.2.3 Nguyên tắc đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Đổi muốn thành công đòi hỏi phải có tính nguyên tắc Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức cần phải vững nguyên tắc sau đây: Một là, Đổi thay đổi mục tiêu trên, mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quan niệm đắn trí thức, hình thức, bước biện pháp phù hợp Hai là, Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức trước hết phải lấy Chủ nghĩa Mác Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, vận dụng sáng tạo phát triển nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức hoàn cảnh mới, xa rời nguyên lý Ba là, Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò mặt trận Tổ quốc đoàn thể, tổ chức xã hội…để phát huy tiềm năng, trí tuệ trí thức, tạo điều kiện tốt cho đội ngũ trí thức cống hiến trưởng thành 13 Bốn là, Sự lãnh đạo Đảng nghiệp cách mạng, đội ngũ trí thức tất yếu Năm là, phát huy quyền dân chủ, khuyến khích tự lao động sáng tạo trí thức lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Dân chủ phải đôi với tập trung, với kỷ cương, với pháp luật với ý thức trách nhiệm công dân Sáu là, Đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức nhằm đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức nước, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại góp phần thức đẩy, đưa đất nước phát triển, hội nhập với khu vực quốc tế 2.2.2.4 Đổi phương thức lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Một là, đổi việc ban hành chủ trương, nghị định hướng sách, pháp luật quản lý nhà nước trí thức vận động trí thức Hai là, đổi hình thức tuyên truyền, vận động trí thức theo hướng mở rộng dân chủ, tôn trọng, lắng nghe trí thức; thẳng thắn, chân thành với trí thức Ba là, phát huy hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, quyền cấp công tác vận động trí thức Bốn là, đổi công tác tổ chức, cán Đảng vận động trí thức Năm là, đổi tăng cường lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị việc phối hợp nâng cao hiệu công tác vận động trí thức Sáu là, đổi công tác kiểm tra, giám sát Đảng việc thực chủ trương, nghị quyết, sách trí thức công tác vận động trí thức 14 Chương CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3.1.1 Thực trạng đội ngũ trí thức 3.1.1.1 Ưu điểm * Đội ngũ trí thức phát triển nhanh chóng mặt số lượng * Về cấu đội ngũ trí thức có chuyển biến hợp lý * Đội ngũ trí thức có đóng góp, cống hiến to lớn vào phát triển đất 3.1.1.2 Khuyết điểm * Trí thức Việt Nam phân bổ không đồng địa phương, vùng lãnh thổ, loại hình đơn vị thành phần kinh tế * Trí thức bậc cao vừa thiếu vừa cấu bất hợp lý, trí thức trẻ chất lượng thấp, thất nghiệp cao * Chất lượng đội ngũ trí thức Việt Nam chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa chưa tiến kịp với khu vực quốc tế 3.1.2 Thực trạng công tác vận động trí thức 3.1.1.1 Những ưu điểm công tác vận động trí thức a) Về nội dung công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức * Đảng ban hành nghị quyết, xác định nhiều chủ trương, sách công tác xây dựng đội ngũ trí thức * Công tác đoàn kết, tập hợp phát huy vai trò đội ngũ trí thức xây dựng bảo vệ Tổ quốc trọng b) Về hình thức vận động trí thức Một là, công tác vận động trí thức thể Cương lĩnh, chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước 15 Hai là, công tác tuyên truyền, thu hút, tập hợp trí thức với nhiều hình thức (gặp gỡ, giao lưu, đối thoại, trao đổi …) trọng Ba là, Nhà nước xây dựng, ban hành tổ chức thực nhiều văn pháp luật, sách liên quan đến công tác vận động trí thức Bốn là, vai trò tiên phong gương mẫu tư tưởng, lời nói hành động đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng công tác vận động trí thức có chuyển biến Năm là, vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị -xã hội, tổ chức trí thức, tổ chức xã hội phát huy, có phối hợp để tạo sức mạnh tổng hợp việc đoàn kết, tập hợp phát huy vai trò lao động sáng tạo, tiềm trí tuệ đội ngũ trí thức 3.1.2.2 Những hạn chế, khuyết điểm công tác vận động trí thức a) Về nội dung công tác vận động trí thức Một là, công tác tư tưởng trí thức nhiều hạn chế Hai là, việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức chưa cao, việc thu hút trí thức Việt kiều tham gia xây dựng đất nước hạn chế Ba là, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức bộc lộ nhiều yếu Bốn là, việc chăm lo bảo đảm sách, chế độ đãi ngộ, lợi ích vật chất, tinh thần đội ngũ trí thức thiếu đồng chưa đáp ứng yêu cầu đáng trí thức b) Về hình thức công tác vận động trí thức Một là, hình thức tuyên truyền thuyết phục trí thức đổi chậm, chưa sát với đặc thù trí thức Hai là, vận động trí thức thông qua chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đôi lúc thiếu kịp thời, thiếu quán, thiếu thực tế Ba là, việc vận động trí thức công tác cán bộ, thông qua vai trò tiên phong gương mẫu tư tưởng, lời nói hành động đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa có sức thuyết phục trí thức 16 Bốn là, việc vận động trí thức phối, kết hợp tổ chức đảng với quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị -xã hội, tổ chức xã hội thiếu liên kết đồng 3.2 ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.2.1 Thực tra ̣ng đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức 3.2.1.1 Những ưu điểm * Những ưu điểm đổi nội dung lãnh đạo Đảng Một là, đã có những đổ i mới nhâ ̣n thức, quan điể m, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức và đổ i mớ i viêc̣ tổ chức thực hiê ̣n các chủ trương, chính sách đó Hai là, đã có những đổ i mới sự lan ̃ h đa ̣o, chỉ đa ̣o của Đảng đố i với Nhà nước quá trin ̀ h xây dựng chin ́ h sách, pháp luâ ̣t về công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức và quản lý nhà nước theo pháp luâ ̣t về công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức Ba là, đã có những đổ i mới sự lãnh đa ̣o, chỉ đa ̣o của Đảng xây dựng tổ chức, máy, cán chuyên trách làm công tác vận động trí thức Bố n là, đã có những đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với công tác tư tưởng, công tác tuyên truyề n, thuyế t phu ̣c, cổ vũ, đô ̣ng viên trí thức thực hiê ̣n đường lố i chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luâ ̣t của Nhà nước Năm là, đã có những đổ i mới sự lan ̃ h đa ̣o của Đảng công tác đào ta ̣o, bồ i dưỡng, chăm lo xây dựng đô ̣i ngũ trí thức Sáu là, đã có những đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với Nhà nước và các lực lượng xã hô ̣i viê ̣c ta ̣o lâ ̣p môi trường, điề u kiê ̣n hoa ̣t đô ̣ng khoa ho ̣c thuâ ̣n lợi cho các tâ ̣p thể trí thức lao đô ̣ng, cố ng hiế n Bảy là, đã có những đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với Mă ̣t trâ ̣n tổ quố c và các đoàn thể chính tri - xã hô ̣i viê ̣c tâ ̣p hợp, đoàn kế t trí 17 thức khố i đa ̣i đoàn kế t toàn dân tham gia sự nghiê ̣p xây dựng và bảo vê ̣ tổ quố c * Những ưu điểm đổi phương thức lãnh đạo Đảng Một là, đã có những đổ i mới viê ̣c ban hành chủ trương, nghị định hướng sách lớn trí thức công tác vận động trí thức Hai là, đã có những đổ i mới hoa ̣t đô ̣ng của Đảng chỉ đa ̣o xây dựng chiń h sách, pháp luâ ̣t và quản lý nhà nước về công tác vận động trí thức Ba là, đã có những đổ i mới công tác tư tưởng của Đảng tuyên truyề n, thuyế t phu ̣c, cổ vũ, đô ̣ng viên trí thức thực hiê ̣n đường lố i của Đảng, chính sách, pháp luâ ̣t của Nhà nước Bốn là, đã có những đổ i mới công tác tổ chức và cán của Đảng các quan quản lý Nhà nước về công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức, trongcác tâ ̣p thể lao đô ̣ng khoa ho ̣c, các đơn vi ̣ sự nghiê ̣p khoa ho ̣c công lâ ̣p Năm là, đã có những đổ i mới công tác kiể m tra, giám sát của Đảng đố i với các tổ chức đảng và đảng viên hoa ̣t đô ̣ng các tâ ̣p thể khoa ho ̣c, các tổ chức và các hô ̣i nghề nghiêp̣ của trí thức Sáu là, đã có những đổ i mới đề cao vai trò tiề n phong, gương mẫu và trách nhiê ̣m của cán bô ̣, đảng viên là trí thức hoa ̣t đô ̣ng các tâ ̣p thể lao đô ̣ng khoa ho ̣c; đổ i mới phong cách, tác phong công tác của cán bô ̣, đảng viên là trí thức Bảy là, đã có những đổ i mới công tác Mă ̣t trâ ̣n đoàn thể theo hướng phát huy vai trò của trí thức tham gia giám sát và phản biê ̣n xã hô ̣i của Mặt trận Tổ quốc đố i với hoa ̣t đô ̣ng của bô ̣ má y Nhà nước; đoàn kế t tâ ̣p hơ ̣p trí thức công hiế n cho sự nghiê ̣p xây dựng và bảo vê ̣ tổ quố c 3.2.1.2 Những khuyết điểm a Trong đổ i mới nội dung lãnh đạo Một là, việc xây dựng triển khai thực nghị quyết, thị Đảng công tác vận động trí thức; việc lãnh đa ̣o, chỉ đa ̣o của 18 Đảng đố i với Nhà nước quá trin ̀ h xây dựng chính sách, pháp luâ ̣t về công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức chưa kịp thời, hiệu Hai là, viêc̣ đổ i mới sự lãnh đa ̣o, chỉ đa ̣o của Đảng xây dựng tổ chức, máy, cán chuyên trách làm công tác vận động trí thức còn mang nặng tính quan liêu, hình thức chí hữu khuynh Ba là, viêc̣ đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với công tác tư tưởng, tuyên truyề n, thuyế t phu ̣c, cổ vũ, đô ̣ng viên trí thức thực hiê ̣n đường lố i chủ trương của Đảng, chin ́ h sách, pháp luâ ̣t của Nhà nước còn châ ̣m, tiń h thuyế t phu ̣c không cao Bố n là, viêc̣ đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng công tác đào ta ̣o, bồ i dưỡng, chăm lo xây dựng và bảo vê ̣ đô ̣i ngũ trí thức chưa có chuyể n biế n đáng kể Năm là, viê ̣c đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với Nhà nước và các lực lượng xã hô ̣i viê ̣c ta ̣o lâ ̣p môi trường, điề u kiê ̣n hoa ̣t đô ̣ng khoa ho ̣c thuâ ̣n lợi cho các tâ ̣p thể trí thức lao đô ̣ng, cố ng hiế n chưa được mong muố n b Trong đổ i mới phương thức lãnh đạo Một là, viêc̣ đổ i mới lãnh đạo công tác tư tưởng chưa thực sự mang lại hiệu quả mong muốn Hai là, phương thức lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộc lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế Ba là, viêc̣ đổ i mới lãnh đạo công tác kiể m tra, giá m sát của Đảng đố i với các tổ chức đảng và đảng viên hoa ̣t đô ̣ng các tâ ̣p thể khoa ho ̣c, các tổ chức và các hô ̣i nghề nghiêp̣ của trí thức mớ i chỉ dừng ở quan điể m, chủ trương Bố n là, viê ̣c đổi lãnh đạo hình thức nêu gương đảng viên, gương người tốt việc tốt chưa đạt yêu cầu 3.2.2 Nguyên nhân số kinh nghiệm 3.2.2.1 Nguyên nhân a Nguyên nhân của ưu điểm Một là, Đảng nhận thức rõ đánh giá cao vai trò trí thức cần thiết phải đổi để tăng cường công tác vận động trí thức 19 Hai là, thành tựu đạt công đổi mới, phát triển kinh tế xã hội đất nước góp phần mang lại kết trình đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Ba là, lực trình độ đội ngũ trí thức cán làm công tác vận động trí thức có phát triển mới, tạo tiền đề cho công tác vận động trí thức Bốn là, xu hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ giới đem lại nhiều hội, điều kiện thuận lợi cho trí thức hội nhập phát triển Năm là, hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt liên minh Công nhân - Nông dân Trí thức củng cố tăng cường điều kiện thuận lợi để huy động sức mạnh tổng hợp thực công tác vận động trí thức b Nguyên nhân của khuyế t điể m Một là, nhận thức, trách nhiệm số cấp ủy đảng trí thức công tác vận động trí thức nhiều hạn chế, khuyết điểm Hai là, việc thể chế hóa chủ trương đường lối Đảng vận động trí thức Nhà nước chậm, chưa đầy đủ, có nơi, có lúc thực thiếu nghiêm túc Ba là, chưa tạo không khí dân chủ, môi trường thuận lợi cho hoạt động trí thức Bốn là, vai trò tiên phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên hạn chế chưa thực gương để trí thức học tập noi theo Năm là, khách quan, kinh tế nước ta tình trạng lạc hậu, trình độ khoa học công nghệ thấp; giáo dục đào tạo nhiều hạn chế, yếu tác động tiêu cực đến công tác vận động trí thức 3.2.2.2 Một số kinh nghiệm Một là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức phải dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trí thức vận động trí thức 20 Hai là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức cần phải gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh Ba là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức cần trọng đặc điểm đội ngũ trí thức tầng lớp xã hội đặc biệt; mo ̣i chủ trương, chính sách phải xuấ t phát từ lơ ̣i ích của trí thức Bốn là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức phải phát huy vai trò, trách nhiệm hệ thống trị toàn xã hội Năm là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức trình phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy tính tích cực, độc lập động sáng tạo giác ngộ trí thức Chương NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC ĐẾN NĂM 2025 4.1 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ YÊU CẦU TIẾP TU ̣C ̉ ĐÔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC 4.1.1 Những yếu tố tác đô ̣ng đến đổ i mới sự lãnh đa ̣o của Đảng đố i với công tác vâ ̣n đô ̣ng trí thức 4.1.1.1 Thuận lợi Một là, phát triển khoa học công nghệ kinh tế tri thức Hai là, toàn cầu hoá hội nhập quốc tế Ba là, thành tựu 30 năm đổi mới, xu hướng phát triển đất nước năm tới tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động trí thức Bốn là, truyền thống hiếu học phát triển GD&ĐT, giáo dục đại học tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ trí thức 21 4.1.1.2 Khó khăn Một là, tác động mặt trái toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế Hai là, chiến lược diễn biến hoà bình chống phá mặt trận tư tưởng, lý luận lực thù địch tiếp diễn Ba là, khuyết điểm yếu giáo dục đào tạo, giáo dục đại học lực cản xây dựng đội ngũ trí thức Bốn là, hạn chế, bất cập lý luận, thoái hóa biến chất phận cán bộ, đảng viên tác động xấu đến đội ngũ trí thức, gây khó khăn cho việc tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Năm là, hạn chế, yếu phận trí thức 4.1.2 Mục tiêu yêu cầu tiế p tu ̣c đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 4.1.2.1 Mục tiêu Nâng cao lực lãnh đạo Đảng hệ thống trị toàn xã hội việc xây dựng đội ngũ trí thức có số lượng, chất lượng cấu hợp lý, bước tiến lên ngang tầm với trình độ trí thức nước tiên tiến khu vực giới; phát huy tiềm trí tuệ, tinh thần lao động sáng tạo đội ngũ trí thức, thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa tảng liên minh công nhân - nông dân trí thức, lãnh đạo Đảng, góp phần tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 4.1.2.2 Những yêu cầu tiế p tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức đến năm 2025 Một là, nâng cao chất lượng lãnh đạo Ðảng công tác vận động đội ngũ trí thức Hai là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức nhằm xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, lĩnh trị 22 Ba là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức phải bảo đảm cho đô ̣i ngũ trí thức Việt Nam phát huy vai trò lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự nghiêp̣ xây dựng và bảo vê ̣ Tổ quố c Bốn là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức phải huy động sức mạnh hệ thống trị toàn xã hội thực công tác vận động trí thức Năm là, đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức nhằm phát huy dân chủ, tự tư tưởng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo trí thức đôi với bảo đảm tuân thủ pháp luâ ̣t, kỷ cương, kỷ luật 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng đổ i mới sự lãnh đạo của Đảng đố i với công tác vận động trí thức 4.2.2 Đổ i mới công tác xây dựng triển khai, tổ chức thực các nghị của Đảng về công tác vận động trí thức 4.2.3 Tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng Nhà nước công tác vận động trí thức 4.2.4 Tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ để xây dựng đội ngũ trí thức tạo môi trường thuận lợi cho trí thức sáng tạo, cống hiến 4.2.6 Đảng lãnh đạo phát huy vai trò phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội nhân dân công tác vận động trí thức 4.2.6 Đổi lãnh đạo Đảng tổ chức trí thức 23 KẾT LUẬN Trí thức vốn quý dân tộc, lực lượng tiêu biểu, thể trình độ trí tuệ quốc gia Xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vấn đề chiến lược, có tính ưu tiên hàng đầu tất quốc gia giới, đặc biệt nước phát triển Đối với Việt Nam để thực thành công nghiệp đổi mới, CNH, HĐH xây dựng phát triển kinh tế tri thức cần phải xây dựng đội ngũ trí thức với số lượng hợp lý chất lượng cao Muốn đạt điều đó, cần phải đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Đây vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, đòi hỏi nỗ lực cố gắng Đảng hệ thống trị, ngành, cấp toàn xã hội Cùng với trình đổi đất nước, đổi lãnh đạo Đảng nói chung, Đảng đổi nội dung, phương thức Đảng lañ h đa ̣o công tác vận động trí thức Quá trình đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức huy động sức mạnh tổng hợp Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị, tổ chức xã hội tham gia công tác vận động trí thức, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức ngày lớn mạnh, góp phần thực thắng lợi công đổi đất nước, xây dựng bảo vệ tổ quốc Tuy nhiên lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức bộc lộ nhiều tồn tại, yếu cần khắc phục Hiện nay, bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế, phát triển kinh tế tri thức,đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, việc xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức có ý nghĩa định Để xây dựng phát huy vai trò trí thức, việc tiếp tục đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức tất yếu khách quan trước thời cơ, thách thức thời đại thời đặt Việc đổi lãnh đạo Đảng công 24 tác vận động trí thức đòi hỏi phải tiến hành đồng nội dung phương thức lãnh đạo, phải đổi lãnh đạo từ tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị toàn xã hội Để tiếp tục làm sáng tỏ vấn đề đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức năm tới, nhiều vấn đề tác giả luận án tập trung nghiên cứu, luận giải thời gian tới như: Nắm bắt, quán triệt quan điểm, đường lối Đảng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tới, tiếp tục nghiên cứu thời cơ, thách thức việc đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức Việt Nam bối cảnh nay, bổ sung hoàn thiện kiến nghị giải pháp mà đưa Đó vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn đặt tiến trình đổi lãnh đạo Đảng công tác vận động trí thức năm tới./ DANH MỤC CÁC BÀI BÁO Đà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lê Công Lương (2008),” Hà Tĩnh với công tác xây dựng đội ngũ trí thức”, Tạp chí Cộng sản số 16 Lê Công Lương (2012), “Thực tốt Chỉ thị số 42-CT/TW Bộ Chính trị (khoá X) đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp trí thức”, Tạp chí Cộng sản Điện tử, [truy cập ngày 23/5/2012] Lê Công Lương (2012), ”Một số kinh nghiệm công tác trí thức Trung Quốc”, Tạp chí Cộng sản Điện tử, [truy cập ngày 31/5/2012] Lê Công Lương (2012), “Kinh nghiệm từ Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học Tổ quốc số 5 Lê Công Lương (2014), “Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Bắc Giang làm tốt công tác tư vấn, phản biện giám định xã hội”, Tạp chí Cộng sản Điện tử, [truy cập ngày 4/9/2014] Lê Công Lương (2014), “Trí thức Hà Tĩnh: xưa nay”, Tạp chí Cộng sản Điện tử, [truy cập ngày 4/6/2014] Lê Công Lương (2014), “Vài suy nghĩ phản biện xã hội”, Tạp chí Trí thức Phát triển số
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay