(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

28 200 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:21

(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN QUC DNG ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM LãNH ĐạO CHốNG DIễN BIếN HòA BìNH TRÊN LĩNH VựC TƯ TƯởNG TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY TểM TT LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR Chuyờn ngnh: Xõy dng ng v chớnh quyn nh nc M s : 62 31 02 03 H NI 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: GS.TS T Ngc Tn PGS TS Lờ Kim Vit Phn bin 1: Phn bin 2: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia H Ni hoc Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U 1.Tớnh cp thit ca ti S chng phỏ ch ngha xó hi (CNXH) ca cỏc th lc thự ch bng chin lc din bin ho bỡnh (DBHB) na cui th k XX l mt nhng nguyờn nhõn quan trng dn n s sp mụ hỡnh CNXH cỏc nc ụng u v Liờn Xụ trc õy Sau s kin ú, chỳng tip tc thc hin chin lc DBHB vi õm mu, th on tinh vi, xo quyt, thõm c hn hũng xoỏ b cỏc nc XHCN cũn li v phong tro c lp, dõn ch, tin b trờn th gii Trong ú, Vit Nam l mt trng im chng phỏ ca chỳng i vi Vit Nam, õm mu nht quỏn ca cỏc th lc thự ch l xoỏ b vai trũ lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, xoỏ b ch XHCN nc ta Thi gian ti, tỡnh hỡnh th gii v khu vc tip tc din bin phc tp, khú lng Cỏc th lc thự ch tip tc y mnh thc hin DBHB m trng tõm l DBHB trờn lnh vc t tng nhm lm cho ni b ta chuyn hoỏ, ng mt vai trũ lónh o t nc, chch hng ng CNXH c bit, cỏc th lc thự ch tip tc chng phỏ v can thip vo cụng vic ni b nc ta, kớch ng bo lon, lt v y mnh hot ng DBHB, thỳc y t din bin ni b ta T nhn thc sõu sc v õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch, ng ó xỏc nh phng hng v a cỏc gii phỏp phự hp, lónh o chng li cỏc õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch t nhiu kt qu to ln Tuy nhiờn quỏ trỡnh lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng, khụng ớt cp u, t chc ng cha thc s quan tõm y n cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, l l mt cnh giỏc, lỳng tỳng v ni dung, phng thc lónh o u tranh; s lónh o, ch o ca cỏc cp u i vi cỏc c quan truyn thụng, phng tin thụng tin i chỳng nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng cha kp thi, thiu hiu qu, cha phỏt huy c vai trũ ca cỏc nh lý lun vic phn bỏc li lun iu ca cỏc th lc thự ch Trong ni b ng, vic u tranh phờ bỡnh vi cỏc biu hin suy thoỏi t tng chớnh tr, o c, li sng cũn hn ch, thng n nang, nộ trỏnh, thiu kiờn quyt, lm nh hng ti s on kt thng nht ng v xó hi c bit cũn mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, nhõn dõn ta cha nhn thc ỳng õm mu, th on DBHB trờn lnh vc t tng ca cỏc th lc thự ch, dn n m h, mt cnh giỏc, b ng i phú trc mt s tỡnh c th k ch gõy Trong iu kin hin nay, cựng vi tỏc ng ca DBHB trờn lnh vc t tng, ó xut hin quỏ trỡnh t din bin, t chuyn hoỏ mt b phn cỏn b ng viờn khỏ phc Mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, ú cú c mt s cỏn b ch cht cỏc cp b suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c li sng, xa vo ch ngha cỏ nhõn c hi, thc dng Trong nhng nm ti, nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng s din rt quyt lit v phc hn, ũi hi ng, cỏc t chc ng phi tng cng lónh o, kiờn quyt, ch ng p tan mi õm mu th on ca cỏc th lc thự ch DBHB trờn lnh vc t tng v khc phc kp thi hin tng t din bin, t chuyn hoỏ i ng cỏn b, ng viờn v nhõn dõn cng nh ton h thng chớnh tr nc ta Vỡ vy, vic tng kt thc tin, nghiờn cu, xut mt h thng cỏc gii phỏp tng lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng nhng nm ti l cn thit v cp bỏch gúp phn gii quyt cp bỏch nờu trờn, tỏc gi chn v thc hin ti: ng Cng sn Vit Nam l nh o ch ng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng giai on hin lm lun ỏn tin s Chớnh tr hc, chuyờn ngnh Xõy dng ng v Chớnh quyn nh nc, vi mong mun gúp phn vo nhim v lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng ngy cng hiu qu hn, gúp phn bo v vng chc T quc Vit Nam XHCN Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch Trờn c s lm rừ nhng lý lun v thc tin v ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng, lun ỏn xut phng hng v gii phỏp kh thi nhm tng cng s lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng nhng nm ti 2.2 Nhim v - Lm rừ nhng lý lun v thc tin ng lónh o chng DBHB ca cỏc th lc thự ch trờn lnh vc t tng nh: khỏi nim v DBHB, DBHB trờn lnh vc t tng; t din bin, t chuyn hoỏ; khỏi nim chng DBHB trờn lnh vc t tng, ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng; ni dung v phng thc lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng - Kho sỏt, ỏnh giỏ ỳng thc trng DBHB trờn lnh vc t tng v thc trng s lónh o ca ng i vi chng DBHB trờn lnh vc t tng t nm 1995 n nay; ch u khuyt im, nguyờn nhõn, kinh nghim - xut phng hng v nhng gii phỏp ch yu kh thi tng cng s lónh o ca ng i vi chng DBHB trờn lnh vc t tng n nm 2025 i tng, phm vi nghiờn cu 3.1 i tng i tng nghiờn cu ca lun ỏn l ng Cng sn Vit Nam lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng giai on hin 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung, lun ỏn nghiờn cu s lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng - V thi gian, lun ỏn nghiờn cu s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam chng DBHB trờn lnh vc t tng t 1995 n ( t M bỡnh thng hoỏ quan h vi Vit Nam) Phng hng, gii phỏp xut lun ỏn cú giỏ tr n nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun v thc tin - Lun ỏn da trờn quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v xõy dng ng, ng lónh o cụng tỏc t tng - C s thc tin ca lun ỏn l thc trng s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam chng DBHB trờn lnh vc t tng t 1995 n 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, v cỏc phng phỏp lch s - lụgớc, phõn tớch, tng hp, phng phỏp chuyờn gia, so sỏnh, tng kt thc tin úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn - Lm rừ khỏi nim ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng - Mt s kinh nghim v ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng t nm 1995 n - xut gii phỏp v ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng v chng t din bin, t chuyn hoỏ trờn lnh vc t tng n nm 2025 í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cũn cú th c dựng lm ti liu tham kho cho cỏc c quan, ban ngnh ca ng v cp u a phng quỏ trỡnh lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian ti Lun ỏn cũn cú th c dựng lm ti liu tham kho cho cụng tỏc nghiờn cu, ging dy mụn Xõy dng ng, Chớnh tr hc, Cụng tỏc t tng, Giỏo dc quc phũng v an ninh cỏc c s o to, bi dng cỏn b ca ng v Nh nc Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 CC CễNG TRèNH KHOA HC TRONG NC Lun ỏn ó tng quan kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc Vit Nam, gm sỏch, ti khoa hc, lun ỏn, lun v cỏc bi ng trờn v hai DBHB, chng DBHB trờn lnh vc t tng nờu trờn, ch kt qu v nhng ni dung lun ỏn cn tham kho NHNG NGHIấN CU CA NC NGOI Lun ỏn ó tng quan kt qu nghiờn cu mt s cụng trỡnh ca cỏc nh khoa hc Trung Quc, Lo v DBHB, chng DBHB trờn lnh vc t tng mt s nc, ch kt qu v nhng im cú giỏ tr tham kho 1.3 NHNG KT QU C NGHIấN CU V HNG NGHIấN CU CA LUN N 1.3.1 Kt qu ó nghiờn cu Cỏc cụng trỡnh, ti liu ca cỏc tỏc gi v ngoi nc nờu trờn u trung phũng chng, DBHB núi chung Nhng cụng trỡnh, ti liu cng ó lm rừ: Mt l, bn cht, õm mu, th on ca chin lc DBHB chng phỏ CNXH v chng phỏ cỏch mng Vit Nam, a nhng d bỏo thi gian ti Hai l, nờu nhng tỏc ng tiờu cc DBHB v DBHB trờn lnh vc t tng Ba l, ch tm quan trng cp bỏch ca vic chng DBHB nht l chng hin tng t din bin, t chuyn hoỏ ni b Bn l, a mt s gii phỏp hot ng lónh o ca cỏc t chc ng chng DBHB trờn lnh vc t tng cng nh hot ng cụng tỏc t tng ca ng ta Nm l, ó khng nh nhim v chng DBHB núi chung v chng DBHB trờn lnh vc t tng núi riờng l trỏch nhim ca ton ng, ton dõn di s lónh o ca ng, qun lý ca Nh nc 1.3.2 Nhng lun ỏn tip tc nghiờn cu Cỏc cụng trỡnh ó bn n chng DBHB v chng DBHB trờn lnh vc t tng Tuy nhiờn, hin cũn nhiu cn c tip tc lm sỏng t Mt l, khỏi nim, bn cht, õm mu, ni dung chng phỏ cỏch mng Vit Nam DBHB trờn lnh vc t tng Vn t din bin, t chuyn hoỏ Vit Nam hin Hai l, tỡnh hỡnh chng phỏ ca cỏc th lc thự ch bng DBHB trờn lnh vc t tng v tỏc ng nguy him ca nú vi cỏch mng Vit Nam giai on hin Ba l, lm rừ khỏi nim ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng; cỏc ch th, lc lng tham gia v phng thc chng DBHB trờn lnh vc t tng Bn l, cp mt cỏch c bn, cú h thng ni dung, phng thc ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng nc ta giai on hin Nm l, ch cỏc u im, hn ch s lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian qua qua; phõn tớch cỏc nguyờn nhõn ca u im, nguyờn nhõn ca hn ch v rỳt mt s kinh nghim ng lónh o chng DBHB thi gian ti Sỏu l, xut h thng gii phỏp ng b, kh thi nhm tng cng s lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng nhng nm ti Chng NHNG VN Lí LUN, THC TIN V NG CNG SN VIT NAM LNH O CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG GIAI ON HIN NAY 2.1 NHNG VN CH YU V DIN BIN HO BèNH V DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG 2.1.1 Nhng ch yu v din bin ho bỡnh Lun ỏn khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca DBHB, nờu bn cht, õm mu, th on v khỏi lc quỏ trỡnh chng phỏ Vit Nam ca chin lc DBHB, a khỏi nim v DBHB 2.1.2 Nhng c bn v din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng Lun ỏn nờu khỏi nim v t tng, DBHB trờn lnh vc t tng; mc tiờu t c, i tng tỏc ng, ni dung, phng thc chng phỏ DBHB trờn lnh vc t tng ca cỏc th lc thự ch i vi cỏch mng Vit Nam Ni dung ca din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng: Mt l, ph nhn cỏc giỏ tr lý lun v thc tin ca ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, ph nhn thnh tu ca CNXH nc ta, xuyờn tc ng li ca ng, Nh nc, to s hoi nghi ni b ta Hai l, xõm nhp, truyn bỏ, ca ngi cỏc giỏ tr ca CNTB, cỏc hc thuyt t sn vo Vit Nam Ba l, kớch ng, hng dn, c v tin hnh cỏc hot ng chng ng v Nh nc ta Bn l, hỡnh thnh cỏc t chc chớnh tr i lp v ngoi nc chng phỏ chỳng ta Phng thc chng phỏ: Th nht, dựng th on hot ng tuyờn truyn chng phỏ Th hai, dựng th on hp lc lng i lp chng phỏ Th ba, dựng th on y mnh chuyn hoỏ, phõn hoỏ ni b Th t, li dng dõn tc, tụn giỏo, nhõn quyn, dõn ch Th nm, thụng qua cỏc phng tin truyn thụng, cỏc bỏo i, cỏc ti liu c hi tin cụng tõm lý lm sp lũng tin Th sỏu, thụng qua cỏc hp tỏc, vin tr lụi kộo, chuyn hoỏ t tng vi cỏn b, ng viờn v nhõn dõn ta 2.1.3 Mt s c bn v t din bin, t chuyn hoỏ v t din bin, t chuyn hoỏ trờn lnh vc t tng Lun ỏn cng a t din bin, t chuyn hoỏ, khỏi lc quỏ trỡnh xut hin v khỏi nim v t din bin, t chuyn hoỏ trờn lnh vc t tng, thc trng lnh vc ny Lun ỏn khng nh: T din bin, t chuyn hoỏ trờn lnh vc t tng l s suy thoỏi t bờn trong, l quỏ trỡnh bin i t tng, chớnh tr, o c, li sng ca mt b phn cỏn b, ng viờn, nhõn dõn theo chiu hng tiờu cc lm mt dn chun mc ca ngi Cng sn, ca ngi cụng dõn XHCN, dn n hoi nghi, xa ri, ri cú hnh ng chng li nguyờn tc, quan im ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li chớnh sỏch ca ng, Nh nc v ch xó hi ch ngha T din bin, t chuyn hoỏ ca cỏ nhõn nu khụng c ngn chn kp thi trit s dn n t chc b suy thoỏi, t tan ró Khi t din bin, t chuyn hoỏ din tm v mụ hoc phn ln cỏn b, ng viờn s dn n s chuyn hoỏ t ch XHCN sang ng TBCN Nh vy t din bin, t chuyn hoỏ l hu qu ca DBHB v l giai on ni tip ca DBHB Nú l hu qu ca DBHB, cỏn b ng viờn ta khụng bn lnh khỏng chng li b tỏc ng ca DBHB nht l DBHB trờn lnh vc t tng 2.1.4 Hot ng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng ca cỏc th lc thự ch chng Vit Nam t nm 1995 ti Lun ỏn khỏi quỏt nhng hot ng DBHB trờn lnh vc t tng ca cỏc th lc thự ch t nm 1995 n Mt l, tng cng hot ng tuyờn truyn, xuyờn tc, bụi nh lý lun Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li chớnh sỏch ca ng Hai l, rỏo rit hp lc lng, hỡnh thnh cỏc t chc chớnh tr i lp nc chng phỏ cỏch mng Vit Nam Ba l, tớch cc thỳc y hot ng chuyn hoỏ, phõn hoỏ ni b Bn l, li dng tụn giỏo, dõn tc, nhõn quyn, dõn ch chng phỏ Nm l, trit li dng cỏc phng tin, truyn thụng, s dng ti liu xuyờn tc c hi chng phỏ t tng Sỏu l, thụng qua hp tỏc vin tr lụi kộo, chuyn hoỏ chng phỏ 2.2 CHNG DIN BIN HO BèNH V NG CNG SN VIT NAM LNH O CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG KHI NIM, CH TH, NI DUNG, PHNG THC 2.2.1 Khỏi nim ni dung, phng thc chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng 2.2.1.1 Khỏi nim Chng DBHB trờn lnh vc t tng l vic ch th dựng cỏc sc mnh v cỏc hỡnh thc, bin phỏp v t tng, t chc, hnh chớnh, phỏp lý ngn chn, lm tht bi õm mu, th on ca i phng trờn lnh vc t tng Nh vy cng cn hiu chng DBHB trờn lnh vc t tng l hot ng cao hn, quyt lit hn, ch ng hn so vi phờ phỏn cỏc biu hin, hnh ng suy thoỏi v t tng chớnh tr, phờ phỏn DBHB trờn lnh vc t tng 2.2.1.2 Ni dung ch ng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng Th nht, chng vic chỳng tuyờn truyn, xuyờn tc, hc thuyt Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li quan im ca ng Cng sn Vit Nam, v lý lun CNXH Th hai, chng vic chỳng hp lc lng hỡnh thnh lc lng i lp Th ba, chng li cỏc th on hũng chia r on kt ni b Th t, chng vic chỳng li dng dõn ch, nhõn quyn, tụn giỏo, dõn tc chia r on kt dõn tc Th nm, chng li vic chỳng dựng cỏc phng tin tuyờn truyn, chi phi u t, hp tỏc ng thi kt hp chỳng lm chuyn hoỏ, suy thoỏi v chớnh tr, t tng, chng hin tng t din bin, t chuyn hoỏ ni b chỳng ta 2.2.1.3 Phng thc ch ng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng Mt l, thụng qua vic a cỏc Ngh quyt, ch trng, ng li Hai l, thụng qua cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc, thuyt phc Ba l, thụng qua cụng tỏc cỏn b, t chc v phỏt huy vai trũ tiờn phong, gng mu ca mi cỏn b ng viờn Bn l, ng thi phỏt huy vai trũ ca cỏc lc lng chuyờn mụn, chuyờn trỏch Nm l, thụng qua cụng tỏc kim tra giỏm sỏt, s tng kt kinh nghim 2.2.2 Khỏi nim ng lónh o chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng Cụng tỏc t tng ca ng Cng sn Vit Nam l mt b phn cu thnh rt quan trng hot ng lónh o ca ng Qua cỏch tip cn ta cú th hiu: ng 12 Th nm, lónh o, Nh nc, chớnh quyn cỏc cp thc hin tt chc nng qun lý nh nc ng thi lónh o hon thin h thng lut phỏp, thc hin tt nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng Thi gian va qua ó xõy dng, hon thin, sa i Hin phỏp v nhiu Lut, Ngh nh, bn lm c s cho quỏ trỡnh hon chnh cỏc chc nng qun lý, iu hnh ca c quan nh nc, tham gia chng DBHB trờn lnh vc t tng, Th sỏu, lónh o, ch o cp u, chớnh quyn u tranh chng t din bin, t chuyn hoỏ ni b ng, Nh nc v ton th nhõn dõn ng ó nhn thc v lónh o, ch o kp thi chng t din bin, t chuyn hoỏ ni b ng, h thng chớnh tr v ton th nhõn dõn v xỏc nh l nhim v cp thit i hi ln th XI ca ng, xỏc nh phũng, chng t din bin, t chuyn hoỏ l mt nhng nhim v trng tõm ca cụng tỏc xõy dng ng tỡnh hỡnh hin 3.1.1.2 V phng thc l nh o Mt l, trung lónh o ch o vic trin khai t chc thc hin cỏc ngh quyt, ch th, kt lun ca ng v chng DBHB trờn lnh vc t tng Trong tng giai on, tng tỡnh hỡnh c th, Ban chp hnh Trung ng, B chớnh tr, Ban th v cp u ng, t chc ng, Ban cỏn s ng ó cú nhng ngh quyt, bn ch o hng dn Hai l, tng cng lónh o cụng tỏc tuyờn truyn, thuyt phc, ng cỏn b, ng viờn v nhõn dõn tham gia u tranh chng DBHB ng lónh o bng phng thc thuyt phc t nhiu kt qu, qua phng thc ny nhiu cỏn b, ng viờn, nhõn dõn ó hiu rừ hn õm mu th on ca k ch, ng thi thy c tớnh cht nguy him ca DBHB trờn lnh vc t tng Ba l, phỏt huy vai trũ gng mu ca cỏn b ng viờn chng DBHB trờn lnh vc t tng Thụng qua tớnh tiờn phong gng mu ca i ng cỏn b, ng viờn l nhim v quan trng xõy dng ng vng mnh v chớnh tr, t tng v t chc Bn l, lónh o thụng qua cỏc t chc ng, chớnh quyn, on th chng DBHB trờn lnh vc t tng Trờn c s iu l ng, cỏc quy nh ca ng v 13 nguyờn tc t chc, cỏn b cỏc cp u ng ó ch ng a cỏc ni dung v chng DBHB trờn lnh vc t tng Nm l, thng xuyờn s tng kt, kim tra, giỏm sỏt chng DBHB trờn lnh vc t tng T thc tin chng DBHB trờn lnh vc t tng, cỏc c quan chc nng, cp u v t chc ng cỏc b, ban, ngnh, a phng t Trung ng xung c s cng ó tng kt, rỳt kinh nghim 3.1.2 Nhng hn ch v yu kộm 3.1.2.1 V ni dung l nh o Mt l, mt s t chc ng, cp u, ng viờn cha quỏn trit y , kp thi tinh thn cỏc ngh quyt, ch th ca cp trờn v chng DBHB trờn lnh vc t tng vỡ vy xỏc nh nhim v, ngh quyt lónh o ca cp mỡnh cũn chm, kt qu lónh o cũn hn ch Hai l, mt s cp u, t chc ng lónh o cỏc c quan t tng, c quan bỏo chớ, truyn thụng chng DBHB cha kp thi, cha c th, nhiu ni hiu qu cũn hn ch, vic tuyờn truyn v ng li ca ng v phn bỏc li cỏc lun iu ca k thự cũn cha sõu, cha thuyt phc Ba l, lónh o ch o vic phi hp gia cỏc c quan, n v v t chc chớnh tr chng DBHB cũn cha ng b, nhp nhng, thiu c ch phi hp, hiu qu u tranh cha cao Bn l, lónh o xõy dng lc lng chuyờn mụn, chuyờn trỏch nhiu ni cũn bt cp, thiu lc lng chuyờn trỏch gii Nm l, lónh o v t chc thc hin nhim v qun lý Nh nc ca cỏc c quan ban ngnh cũn cha kiờn quyt, cha hiu qu thc hin nhim v gõy mt lũng tin ca nhõn dõn vo chớnh quyn, vo ng li ca ng Sỏu l, mt s cp u, t chc ng cha nhn thc y v cha ch ng trin khai chng t din bin, t chuyn hoỏ cú hiu qu 3.1.2.2 V phng thc l nh o Mt l, vic trin khai ngh quyt ch th ca cp trờn nhiu cp u, t chc ng cũn cha kp thi, cha c th, nhn thc cũn cha y nờn ngh quyt lónh o cp mỡnh v trin khai thc hin cũn chm, nhiu ni cũn lm hi ht, qua loa, phng thc lónh o cha theo kp tỡnh hỡnh 14 Hai l, cụng tỏc tuyờn truyn, thuyt phc, ng cỏn b, ng viờn v nhõn dõn nhiu cp u, t chc ng cha thng xuyờn, cha sõu v sỏt vi yờu cu vỡ vy cha hiu qu Ba l, mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn thiu gng mu, cũn nhiu biu hin sỳt gim ý chớ, tớnh chin u c li núi v hnh ng, cú biu hin tham ụ lóng phớ, suy thoỏi v o c Bn l, cụng tỏc t chc cỏn b hiu qu lónh o cha cao Nm l, cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, ch o tng kt thc tin chng DBHB trờn lnh vc t tng nhiu ni lm cha thng xuyờn, hiu qu thp Sỏu l, lónh o chng t din bin, t chuyn hoỏ ni b cha tht ch ng, cũn nhiu hn ch 3.2 NGUYấN NHN, KINH NGHIM NG LNH O CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG T NM 1995 TI NAY 3.2.1 Nguyờn nhõn 3.2.1.1 Nguyờn nhõn ca u im Mt l, nhn thc ỳng n ca ng v õm mu th on ca k thự v tm quan trng sng cũn ca nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng núi riờng vỡ vy ó cú ng li ch trng sỏt, ỳng Hai l, ng ó ch ng lónh o, ch o, trin khai cỏc ngh quyt, ch th kp thi i vi cỏc c quan lm cụng tỏc t tng ch ng chng DBHB trờn lnh vc t tng Ba l, cỏn b, ng viờn lm cụng tỏc t tng cú bn lnh chớnh tr vng vng, kiờn nh, ch ng chng DBHB trờn lnh vc t tng l nguyờn nhõn trc tip t c nhng kt qu nờu trờn 3.2.1.2 Nguyờn nhõn ca khuyt im Mt l, tỏc ng ca tỡnh hỡnh kinh t, xó hi v nhng mt trỏi ca nn kinh t th trng bờn cnh ú nhiu thc tin cha c nghiờn cu kp thi, thu ỏo tỏc ng vo tõm t ca nhiu tng lp xó hi Hai l, s chng phỏ ca cỏc th lc thự ch mang tớnh cht trc tip, vi mc gia tng, thụng qua nhiu th on ngy cng tinh vi v vụ cựng xo quyt, tim 15 lc kinh t, khoa hc ca chỳng ln li thng xuyờn tn cụng chỳng ta trờn mi lỳc, mi ni, nhiu lnh vc, cỏc c quan lm cụng tỏc t tng ca ta nhiu cũn b ng, lỳng tỳng Ba l, nhn thc ca mt s cp u, t chc ng, ng viờn v õm mu th on mi ca k thự cũn hn ch, vỡ vy lónh o, ch o cũn lỳng tỳng, cha a c bin phỏp kp thi, hiu qu lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng ti a phng, c quan mỡnh Bn l, thc tin ca cụng cuc i mi ũi hi cụng tỏc lý lun cú nhiu mi t cn lý gii, nhng cụng tỏc nghiờn cu, cụng tỏc o to, bi dng lý lun cũn hn ch, ch chớnh sỏch cho nghiờn cu lý lun cũn nhiu bt cp, cụng tỏc o to cỏn b lý lun cha ngang tm Nm l, o to, bi dng, quy hoch i ng cỏn b ng viờn lm cụng tỏc lý lun, t tng cú ni, cú lỳc cũn cha ngang tm vi s phỏt trin v ũi hi ca nhim v Sỏu l, cha kp thi lónh o, ch o xõy dng hon chnh cỏc c ch quan h, phi hp ca cỏc c quan, ban ngnh chuyờn mụn v cỏc t chc thc hin nhim v chng din bin ho bỡnhtrờn lnh vc t tng 3.2.2 Kinh nghim Th nht, kiờn nh vi ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh, dng sỏng to c th vo hon cnh c th l iu kin, c bn quyt nh n hiu qu lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng Th hai, giỏo dc nhn thc ỳng, v v trớ, trỏch nhim, phỏt huy vai trũ ca t chc ng, cp u v ng viờn ton ng thc hin chng DBHB trờn lnh vc t tng l c s quan trng quyt nh thng li nhim v lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng Th ba, thng xuyờn tng cng cụng tỏc nghiờn cu, tng kt thc tin v i mi cụng tỏc t tng, lý lun; lm tt cụng tỏc qui hoch, o to, bi dng nõng cao trỡnh lý lun, nghip v cho i ng cỏn b lm cụng tỏc t tng v cỏc lc lng chuyờn mụn, chuyờn trỏch l c s c bn chng DBHB trờn lnh vc t tng 16 Th t, hng v v c s, phi kt hp vi c s, to s thng nht cao gia cỏc t chc ng, gia cỏc c quan, n v v ton dõn thc hin nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng l iu kin vụ cựng quan trng thc hin thng li nhim v Th nm, lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng phi thng xuyờn, liờn tc, ng thi gn vi phũng v chng t din bin, t chuyn hoỏ Chng PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU LNH O CA NG CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG N NM 2025 4.1 THUN LI, KHể KHN THCH THC V PHNG HNG LNH O CA NG TRONG CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG N NM 2025 4.1.1 D bỏo thun li, khú khn thỏch thc n nm 2025 4.1.1.1 D bỏo thun li Tỡnh hỡnh th gii, khu vc v xu th hi nhp, a phng hoỏ trờn ton cu s l nhõn t thun li cho cỏch mng Vit Nam Cỏch mng khoa hc k thut phỏt trin nh v bóo, khoa hc cụng ngh thụng tin phỏt trin nhanh, lm cho giao lu khoa hc, hoỏ, t tng c m rng v liờn thụng ton cu nc, sau 30 nm thc hin cụng cuc i mi, t nc ta ó t c nhiu thnh tu to ln i hi ng cỏc cp v i hi ln th XII ca ng va thnh cụng rc r l iu kin chỳng ta kim im ỏnh giỏ li nhng mt u khuyt im, khng nh tớnh ỳng n khoa hc ca ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc cp u, t chc ng cú nhng bi hc quý giỏ rỳt t thc tin Thnh tu cụng cuc lónh o chng DBHB núi chung v chng DBHB trờn lnh vc t tng núi riờng ca ng ta cho ta nhiu bi hc quý bỏu tip tc thc hin nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian ti 4.1.1.2 D bỏo khú khn thỏch thc Trong nhng nm ti, tỡnh hỡnh th gii, khu vc tip tc cú nhng din bin phc tp, khú lng Cỏc nc ln tng cng sc mnh quõn s v cnh tranh chin 17 lc khu vc ngy cng quyt lit Tranh chp lónh th, c bit l tranh chp trờn Bin ụng din bin gay gt, phc Trong ú kinh t nc ta cũn nghốo, i sng nhõn dõn gp nhiu khú khn, nht l cỏc a bn vựng sõu vựng xa Tỡnh trng suy thoỏi t tng chớnh tr, o c, li sng tỡnh trng quan liờu, tham nhng, phai nht lý tng, cỏ nhõn ch ngha, c hi thc dngtrong mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn cú chiu hng tng, cú mt nghiờm trng Kinh nghim chng DBHB trờn lnh vc t tng nhiu t chc, cp u v c quan chuyờn mụn cũn mng l nhng khú khn thi gian ti T n nm 2025, õm mu DBHB trờn lnh vc t tng ca cỏc th lc thự ch l mt nhng chin lc c bn, ch yu chng phỏ cỏch mng Vit Nam Cụng ngh thụng tin ngy cng phỏt trin s thỳc y giao lu thụng tin ca cỏc quc gia, ú cú vic truyn bỏ thụng tin c hi, gõy nhiu lon tõm lý t tng cỏn b ng viờn 4.1.2 Quan im, mc tiờu phng hng, lónh o chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng n nm 2025 4.1.2.1 Quan im l nh o Mt l, lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng phi trờn c s kiờn nh mc tiờu, ng c lp dõn tc v CNXH, gii quyt tt mi quan h xõy dng v bo v T quc Vit Nam XHCN c lp dõn tc l iu kin kiờn quyt thc hin CNXH v CNXH l c s bo m vng chc cho c lp dõn tc Xõy dng CNXH v bo v T quc XHCN l hai nhim v chin lc cú quan h cht ch bin chng vi Hai l, nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng l nhim v c bn, thng xuyờn, cp bỏch hng u nhim v quc phũng, an ninh cng nh nhim v vụ cựng quan trng chin lc bo v T quc thc hin thng li chin lc bo v T quc tỡnh hỡnh mi, ng ta ó xỏc nh phi tin hnh tt nhiu nhim v c bn, ú chng DBHB núi chung v chng DBHB trờn lnh vc t tng l nhim v cú ý ngha quan trng hng u 18 Ba l, chng DBHB trờn lnh vc t tng l trỏch nhim ca ton ng, ton dõn, ton quõn, ca c h thng chớnh tr, ú cỏc cp u, t chc ng v tng ng viờn cú vai trũ quan trng hng u Nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng khụng th thc hin thng li khụng cú s tham gia ng h ca ton ng, ton dõn, ton quõn, ca c h thng chớnh tr Bn l, kt hp chng DBHB trờn lnh vc t tng vi phũng, chng DBHB trờn cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi, kt hp gia xõy v chng Cỏc th lc thự ch luụn tỡm mi th on tin hnh ng thi DBHB trờn cỏc lnh vc, chớnh chỳng cng dựng DBHB trờn cỏc lnh vc khỏc tỏc ng to iu kin cho DBHB cỏc lnh vc khỏc thc hin cú hiu qu c bit l tỏc ng vo DBHB trờn lnh vc t tng vỡ vy quỏ trỡnh lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng phi t mi quan h chung vi u tranh DBHB trờn cỏc lnh vc khỏc Nm l, gn lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng vi lónh o xõy dng ng, xõy dng Nh nc XHCN sch vng mnh c v chớnh tr, t tng v t chc, ú trung ngn chn t din bin, t chuyn hoỏtrong ni b ng, Nh nc t mc tiờu cỏc th lc thự ch tỡm cỏch thỳc y quỏ trỡnh t din bin, t chuyn hoỏ ni b ng chng li õm mu, mc tiờu ú ng v ton h thng chớnh tr, phi mnh, sc khỏng vi nhng tỏc ng xu t bờn ngoi ng, Nh nc mnh chớnh l iu kin ct yu ngn chn nhng tiờu cc, yu kộm ni b ng, Nh nc Sỏu l, chng DBHB trờn lnh vc t tng l cuc u tranh lõu di, khú khn, phc tp, nhy cm ũi hi phi kiờn trỡ, khộo lộo, phi trờn c s phỏt trin kinh t xó hi v hon thin h thng phỏp lut XHCN Cỏc th lc thự ch khụng bao gi t b õm mu, mc tiờu chng phỏ cỏch mng Vit Nam vỡ vy cuc u tranh chng DBHB núi chung v chng DBHB trờn lnh vc t tng núi riờng s lõu di, khú khn, phc 4.1.2.2 Mc tiờu phng hng l nh o Mc tiờu c bn l: Mt l, gi vng vai trũ ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh l nn tng t tng l kim ch nam cho mi hnh ng ca ton ng, ton dõn ta õy l mc tiờu hng u v l nguyờn tc khụng th thay i bt k hon cnh no ca s nghip cỏch mng Vit Nam 19 Hai l, gi vng mc tiờu lý tng ca ng, ca dõn tc, kiờn nh vi ng CNXH m ng, Ch tch H Minh v nhõn dõn ta ó la chn, kiờn quyt khụng a nguyờn chớnh tr, a ng i lp Ba l, gi vng s on kt nht trớ ng, gia ng v nhõn dõn c v t tng, t chc, chớnh tr, huy ng c sc mnh ca ton ng, ton dõn, ton quõn bo v ng li ca ng, bo v s lónh o ca ng vi h thng chớnh tr Phng hng ch o cụng tỏc lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng l: cỏc cp u ng lónh o tuyt i trc tip, v mi mt chng DBHB trờn lnh vc t tng, trờn c s huy ng c sc mnh tng hp ca c h thng chớnh tr, trc mt chỳng ta cn trng tõm lónh o theo phng hng ch yu sau: Th nht, trung xõy dng cỏc t chc ng vng mnh, nõng cao vai trũ, trỏch nhim ca cỏn b, ng viờn chng DBHB trờn lnh vc t tng Thc hin tt cụng tỏc xõy dng ng, nõng cao nng lc v sc chin u ca cỏc t chc ng ton ng, tip tc i mi phng thc lónh o hon thnh xut sc nhim v chớnh tr ca mi t chc ng Th hai, lónh o, ch o cht ch, kp thi cỏc phng tin thụng tin i chỳng chng DBHB trờn lnh vc t tng Phỏt huy vai trũ ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng vic tng cng ph bin, quỏn trit ti cỏc cp u, chớnh quyn, on th, cỏn b, ng viờn, nhõn dõn cỏc quan im t tng, ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc Th ba, lónh o tng cng phi hp, huy ng cỏc lc lng ton xó hi chng DBHB trờn lnh vc t tng Lónh o tt vic t chc lc lng, phi kt hp gia cỏc b, ban, ngnh, a phng nht l ni cú im núng chớnh tr - xó hi kp thi s kt, tng kt tng giai on hoc mi nhim v Th t, lónh o, ch o, t chc cỏc c quan chuyờn mụn, c quan chc nng, lc lng chuyờn trỏch ch ng, phỏt hin, ngn chn cỏc hot ng chng phỏ nc v ngoi nc vo Vit Nam Do c thự ca nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng cn cú lc lng chuyờn mụn, chuyờn trỏch, cú nhng lc lng c bit, hot ng c thự nh c quan tỡnh bỏo, phn giỏn, an ninh c bitvỡ vy lónh o ch o cỏc c quan, lc lng ny cng mng tớnh c thự 20 Th nm, lónh o ch ng y lựi, ngn chn t din bin, t chuyn hoỏtrong ni b chng DBHB trờn lnh vc t tng õy l mt nhng ni dung then cht lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng Biu hin ca t din bin, t chuyn hoỏ rt phong phỳ, a dng i vi t tng chớnh tr, biu hin ca t chuyn hoỏ, t din bin l nghi ng, xa ri phai nht, ri n t b ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, t b mc tiờu, lý tng CNXH, thay i ng li phỏt trin t nc, h thp, vụ hiu hoỏ n xoỏ b vai trũ lónh o ca ng Cng sn, thc hin a nguyờn chớnh tr, a ng i lp, v.v 4.2 NHNG GII PHP CH YU LNH O CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG N NM 2025 4.2.1 Tng cng lónh o nõng cao nhn thc v trỏch nhim ca cỏc cp u, t chc ng v cỏn b ng viờn chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng phỏt huy hiu qu cụng tỏc lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian ti cn phi: Mt l, lónh o cụng tỏc giỏo dc, tuyờn truyn nõng cao nhn thc ton ng, ton dõn, ton quõn, mi tng lp xó hi v tm quan trng ca nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng Hai l, lónh o tng cng giỏo dc nhn thc cho cỏn b, ng viờn v nhõn dõn v bn cht õm mu, th on DBHB trờn lnh vc t tng ca cỏc th lc thự ch v nhng nguy c, thỏch thc ln i vi cỏch mng nc ta nhng nm ti Ba l, lónh o giỏo dc tuyờn truyn mi cp u, t chc ng, ng viờn v nhõn dõn nhn thc rừ chng DBHB trờn lnh vc t tng, chng t din bin, t chuyn hoỏ l nhim v ca ton ng, ton dõn, ton quõn, ca cỏc ngnh, cỏc cp di s lónh o ca ng 4.2.2 Chm lo xõy dng ng vng mnh, nõng cao cht lng i ng cỏn b, ng viờn ng phi tin hnh ng b cỏc ni dung, bin phỏp xõy dng ng vng mnh, ú trc ht cn trung thc hin tt nhng ni dung, bin phỏp ch yu sau: 21 Mt l, xõy dng ng vng mnh c v chớnh tr, t tng v t chc l khõu then cht quyt nh Hai l, phi thng xuyờn chm lo xõy dng, cng c nõng cao cht lng i ng cỏn b, ng viờn 4.2.3 Tng cng i mi ni dung, phng thc lónh o phũng, chng t din bin, t chuyn hoỏ thc hin cú hiu qu chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng i mi ni dung lónh o: cn c vo ngh quyt v hng dn ca B chớnh tr, Ban Bớ th, cỏc t chc ng xỏc nh rừ ni dung, bin phỏp, yờu cu t c nhim v phũng, chng t din bin, t chuyn hoỏ phự hp vi tng giai on, vi tỡnh hỡnh ti a phng, n v mỡnh Cn xỏc nh rừ nhng trng tõm trng im, nhy cm trc mt cn gii quyt dt im, trỏnh chung chung dn tri õy l ni dung ht sc quan trng quyt nh hng u n ton b kt qu lónh o i mi phng thc lónh o: thi gian ti cn cn c vo tỡnh hỡnh, nhim v ca tng t chc ng, c quan, n v v thc tin õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch chng phỏ, tin hnh i mi phng thc lónh o nõng cao hiu qu lónh o phũng, chng t din bin, t chuyn hoỏ 4.2.4 Lónh o xõy dng cng c Nh nc, mt trn, on th vng mnh, huy ng cỏc lc lng ton xó hi tham gia chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng Mt l, khụng ngng kin ton t chc, i mi phng thc v nõng cao hiu qu hot ng ca Quc hi, ca Hi ng dõn tc v cỏc U ban ca Quc hi i mi mnh m quy trỡnh, phng phỏp cỏc k hp Hai l, tip tc sp xp t chc, b mỏy ca Chớnh ph, c quan, a phng theo hng tinh gn, hiu lc, hiu qu c bit, cn trung xõy dng cho c mt i ng cụng chc gii v nghip v, sỏng v o c, luụn trung thnh, tn tu phc v nhõn dõn Ba l, y mnh thc hin ci cỏch t phỏp, xõy dng nn t phỏp sch, vng mnh, dõn ch, nghiờm minh, bo v cụng lý v quyn ngi Bn l, khụng ngng i mi, nõng cao cht lng hot ng ca Hi ng nhõn dõn v U ban 22 nhõn dõn cỏc cp, bo m thc hin ỳng thm quyn v t chu trỏch nhim phm vi c phõn cp Nm l, trung xõy dng chớnh quyn c s vng mnh, õy l cú ý ngha chin lc i vi s nghip cỏch mng núi chung v chng DBHB trờn lnh vc t tng núi riờng Sỏu l, xõy dng cỏc on th nhõn dõn, mt trn ỏp ng yờu cu ũi hi nhim v tỡnh hỡnh mi 4.2.5 Xõy dng v nõng cao cht lng i ng lm cụng tỏc t tng, lý lun v lc lng chuyờn trỏch chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng Lónh o hon thin b mỏy lm cụng tỏc t tng: kin ton biờn ch t chc, nõng cao cht lng cỏc c quan tuyờn giỏo, c quan nghiờn cu, Hi ng lý lun Trung ng, c quan an ninh t tng hoỏ, c quan bỏo chớ, i phỏt v cỏc phng tin truyn thụng i chỳng Nõng cao nng lc i ng lm cụng tỏc t tng, lý lun: cht lng, hiu qu cụng tỏc t tng v chng DBHB trờn lnh vc t tng luụn gn lin vi nng lc lónh o ca cỏc t chc ng v phm cht, nng lc ca i ng cỏn b, ng viờn lm cụng tỏc t tng 4.2.6 y mnh phỏt trin kinh t, hoỏ, xó hi, nõng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn, u t thớch ỏng c s vt cht, hin i hoỏ phng tin k thut phc v chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng Lónh o y mnh phỏt trin kinh t, nõng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn nht l cỏc vựng xa xụi ho lỏnh vựng ng bo dõn tc thiu s v vựng ng bo theo tụn giỏo Bờn cnh ú cn lónh o nõng cao vai trũ, hiu lc v hiu qu nh hng, qun lý ca Nh nc i vi cỏc lnh vc hot ng hoỏ trờn phm vi c nc u t mua sm, ci tin v nõng cp cỏc trang thit b, phng tin hot ng chng DBHB trờn lnh vc t tng Hin cỏc th lc thự ch li dng khoa hc cụng ngh phỏt trin cao chỳng dựng nhiu phng tin hin i chng phỏ chỳng ta vỡ vy chỳng ta cng cn cú cỏc phng tin phự hp chng li chỳng 4.2.7 Tng cng kim tra, giỏm sỏt v thc hin s kt, tng kt, rỳt kinh nghim ng Cng sn Vit Nam l ng cm quyn, lónh o Nh nc v xó hi ng lónh o bng cng lnh, chin lc, cỏc nh hng v chớnh sỏch v ch 23 trng ln; bng cụng tỏc tuyờn truyn, thuyt phc, ng, t chc, kim tra, giỏm sỏt v bng hnh ng gng mu ca ng viờn Chớnh vỡ vy chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng, phũng, chng t din bin, t chuyn hoỏ, cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt k lut ng gi vai trũ quan trng, ỏp ng yờu cu khc phc nhng khuyt im mi manh nha KT LUN Din bin ho bỡnh l chin lc phn cỏch mng ca cỏc th lc thự ch chng phỏ chỳng ta xoỏ b CNXH nhng khụng dựng ti chin tranh Bn cht, õm mu ca chin lc DBHB l khụng h thay i, song phng thc th on ca chin lc DBHB thỡ bin hoỏ khụn lng v ngy cng tinh vi, xo quyt ca c bit chỳng v tng cng thc hin DBHB trờn lnh vc t tng chng phỏ cỏch mng Vit Nam Trong thi gian qua, di s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, chỳng ta ó thu c nhiu kt qu nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng Tuy nhiờn quỏ trỡnh thc hin nhim v ú cũn nhiu cp u, t chc ng v nhiu cỏn b ng viờn nhn thc cha y v õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch, ch quan khinh ch hoc cũn cha cú ni dung phng thc lónh o ch o chng DBHB trờn lnh vc t tng cú hiu qu c bit thi gian qua hin tng t din bin, t chuyn hoỏ ó xut hin v cú nhiu ni cú tớnh cht nghiờm trng nh hng v lm suy gim lũng tin ca nhõn dõn vo s lónh o ca ng v vo cỏn b ng viờn Chng DBHB trờn lnh vc t tng ng thi phi phũng, chng t din bin, t chuyn hoỏ l cp bỏch giai on cỏch mng hin Kt qu t c v tn ti nờu trờn u cho ta nhng bi hc quý giỏ v kinh nghim quý bỏu v nhim v lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng t c kt qu tt hn nhim v lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian ti chỳng ta phi kp thi rỳt kinh nghim nhng lnh vc t c v nhng iu cha c, c bit cn c nhng kinh nghim quý bỏu ó rỳt quỏ trỡnh ú lm tt hn na nhim v lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian ti 24 Trc ht tng cng xõy dng ng, giỏo dc chớnh tr, t tng nhm nõng cao nhn thc, trỏch nhim cho ton ng, ton dõn v nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng Mt nhng trng tõm ca gii phỏp chng DBHB trờn lnh vc t tng l phi i mi ni dung, phng thc lónh o phũng, chng t din bin, t chuyn hoỏ, õy l ni dung gn õy c cp nhiu nhng cú tớnh cht quyt nh n cht lng ca cuc u tranh Bờn cnh ú cn nhn thc rng: chng DBHB trờn lnh vc t tng, chỳng ta phi trung tin hnh ng b nhiu gii phỏp ú trng tõm thc hin by gii phỏp c bn nờu trờn, khụng c coi nh gii phỏp no v quỏ trỡnh thc hin phi t mi quan h tng th, kt hp cht ch vi Trong phm vi nghiờn cu ca lun ỏn, tỏc gi lun ỏn ó trung nghiờn cu nhng thc trng, nguyờn nhõn rỳt kinh nghim quỏ trỡnh ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng v a mt s gii phỏp c bn ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian ti Tuy nhiờn iu kin nghiờn cu, trỡnh ca tỏc gi cũn nhiu hn ch kớnh mong cỏc nh khoa hc v cỏc bn cỏc ng úng gúp, giỳp lun ỏn ngy cng hon thin DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B Trn Quc Dng (2012), Tng cng s lónh o ca ng giỏo dc u tranh phũng chng chin lc din bin hũa bỡnh ca cỏc th lc thự ch chng phỏ cỏch mng Vit nam trờn lnh vc t tng, Tp Giỏo dc, (287) Trn Quc Dng (2013), Phũng chng din bin hũa bỡnh a bn vựng sõu vựng xa cỏc tnh Tõy bc, Tp Khoa hc Hu cn, (4) Trn Quc Dng (2014), Thc hin quan im ca ng v kt hp phỏt trin kinh t - xó hi vi tng cng Quc phũng An ninh, Tp Quc phũng ton dõn, (5) Trn Quc Dng (2015), Cnh giỏc vi õm mu, th on din bin hũa bỡnh ca cỏc th lc thự ch hc sinh, sinh viờn giai on hin nay, Tp Thanh niờn, (29) [...]... trương và phương thức tiến hành ch ng “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong các nội dung lãnh đạo của Đảng, nếu xác định đúng sẽ quyết định đến hiệu quả nhiệm vụ chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng 2.2.3.2 L nh đạo hệ th ng các cơ quan tư tưởng, văn hoá và truyền thông ch ng “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng Các cơ quan tư tưởng, văn hoá, truyền... đúng, đủ, kịp thời Trước yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, Đảng ta đã kịp thời ra các nghị quyết lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo đúng, đủ các nội dung đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng với quan tư tưởng, văn hoá và truyền thông Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường vai trò công tác tư tưởng - văn hoá, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt... vào cán bộ đảng viên Chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng đồng thời phải phòng, chống “tự diễn biến , “tự chuyển hoá” là vấn đề cấp bách trong giai đoạn cách mạng hiện nay 4 Kết quả đạt được và tồn tại nêu trên đều cho ta những bài học quý giá và kinh nghiệm quý báu về nhiệm vụ lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng 5 Để đạt được kết quả tốt hơn trong nhiệm vụ lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng. .. trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, v.v… 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU LÃNH ĐẠO CHỐNG “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƢ TƢỞNG ĐẾN NĂM 2025 4.2.1 Tăng cƣờng lãnh đạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tƣ tƣởng Để phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo chống DBHB trên. .. dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức Bốn là, lãnh đạo thông qua các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Trên cơ sở điều lệ đảng, các quy định của đảng và 13 nguyên tắc tổ chức, cán bộ các cấp uỷ đảng đã chủ động đưa các nội dung về chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Năm là, thường xuyên sơ tổng kết, kiểm tra, giám sát chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng. .. nhất trí trong Đảng, giữa Đảng và nhân dân cả về tư tưởng, tổ chức, chính trị, huy động được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị Phương hướng chỉ đạo công tác lãnh đạo của Đảng chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng là: các cấp uỷ đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp, về mọi mặt chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, trên cơ sở... vậy trong quá trình lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng phải đặt trong mối quan hệ chung với đấu tranh DBHB trên các lĩnh vực khác Năm là, gắn lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng với lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước XHCN trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó tập trung ngăn chặn “tự diễn biến , “tự chuyển hoá trong nội bộ Đảng, Nhà nước Để đạt mục tiêu... thì biến hoá khôn lường và ngày càng tinh vi, xảo quyệt của Đặc biệt chúng tập và tăng cường thực hiện DBHB trên lĩnh vực tư tưởng chống phá cách mạng Việt Nam 2 Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều kết quả trong nhiệm vụ chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng 3 Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó còn nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng và nhiều cán... ba, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Đảng lãnh đạo phối hợp các cơ quan, lực lượng chuyên môn, chuyên trách tổ chức quần chúng cùng tham gia chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng thường xuyên, hiệu quả Thứ tư, lãnh đạo xây dựng lực lượng chuyên môn, chuyên trách vững mạnh cùng tham gia chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng đạt hiệu quả Đảng lãnh. .. hoá trong nội bộ để chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Đây là một trong những nội dung then chốt trong lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Biểu hiện của “tự diễn biến , “tự chuyển hoá” rất phong phú, đa dạng Đối với tư tưởng chính trị, biểu hiện của “tự chuyển hoá”, “tự diễn biến là nghi ngờ, xa rời phai nhạt, rồi đến từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ bỏ mục tiêu, lý tư ng CNXH,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay