(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

179 197 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:21

(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN QUC DNG ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM LãNH ĐạO CHốNG DIễN BIếN HòA BìNH TRÊN LĩNH VựC TƯ TƯởNG TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR CHUYấN NGNH: XY DNG NG V CHNH QUYN NH NC H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN QUC DNG ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM LãNH ĐạO CHốNG DIễN BIếN HòA BìNH TRÊN LĩNH VựC TƯ TƯởNG TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: XY DNG NG V CHNH QUYN NH NC M : 62 31 02 03 NGI HNG DN KHOA HC: GS TS T Ngc Tn PGS TS Lờ Kim Vit H NI - 2016 LI C M O N C T c i Trn Qu c Dn MC LC Trang M U Chn 1: TNG QU N TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QU N N TI 1.1 Cỏc cụng trỡnh khoa hc nc 1.2 Nhng nghiờn cu ca nc ngoi 1.3 Nhng kt qu ó c nghiờn cu v hng nghiờn cu ca Lun ỏn Chn 2: NHNG VN Lí LUN, THC TIN V NG CNG SN VIT NAM LNH O CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG GI I ON HIN NAY 6 21 23 26 2.1 Nhng ch yu v din bin ho bỡnh v din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng 2.2 Chng din bin ho bỡnh v ng Cng sn Vit Nam lónh o chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng khỏi nim, ch th, ni dung, phng thc 26 Chn 3: NG LNH O CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG T NM 1995 N NAY THC TRNG NGUYấN NHN, KINH NGHIM 69 3.1 Thc trng ng lónh o chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng t nm 1995 n 3.2 Nguyờn nhõn v kinh nghim ng lónh o chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng t nm 1995 ờn 69 Chn 53 100 4: PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU TNG CNG S LNH O C NG CHNG DIN BIN HO BèNH TRấN LNH VC T TNG N NM 2025 113 4.1 Thun li, khú khn thỏch thc v phng hng lónh o ca ng chng din bin hũa bỡnh trờn lnh vc t tng 4.2 Nhng gii phỏp ch yu tng cng s lónh o chng din bin hũa bỡnh trờn lnh vc t tng n nm 2025 KT LUN CC CễNG TRèNH KHO HC CễNG B DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 113 127 153 156 158 169 DANH MC CC T VIT TT CNQ : Ch ngha quc CNMLN : Ch ngha Mỏc - Lờnin CNTB : Ch ngha T bn CNXH : Ch ngha xó hi DBHB : Din bin hũa bỡnh CS : ng Cng sn CSVN : ng Cng sn Vit Nam HTMLN : Hc thuyt Mỏc - Lờnin XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti S chng phỏ ch ngha xó hi (CNXH) ca cỏc th lc thự ch bng chin lc din bin ho bỡnh (DBHB) na cui th k XX l mt nhng nguyờn nhõn quan trng dn n s sp mụ hỡnh CNXH cỏc nc ụng u v Liờn Xụ trc õy Sau s kin ú, chỳng tip tc thc hin chin lc DBHB vi õm mu, th on tinh vi, xo quyt, thõm c hn hũng xoỏ b cỏc nc XHCN cũn li v phong tro c lp, dõn ch, tin b trờn th gii Trong ú, Vit Nam l mt trng im chng phỏ ca chỳng i vi Vit Nam, õm mu nht quỏn ca cỏc th lc thự ch l xoỏ b vai trũ lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, xoỏ b ch XHCN nc ta thc hin õm mu ú chỳng y mnh chng phỏ trờn tt c cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr, hoỏ, xó hi, ngoi giao kt hp rn e v quõn s vi phng chõm: ly chng phỏ v chớnh tr, t tng lm khõu t phỏ hng u; ly mua chuc kinh t lm mi nhn; li dng dõn tc, tụn giỏo, nhõn quyn lm ngũi n; dựng ngoi giao h tr hu thun; dựng quõn s rn e v cú th can thip lt ch i vi Vit Nam thc hin DBHB trờn lnh vc t tng l mt trng tõm õm mu th on ca cỏc th lc thự ch Thi gian ti, tỡnh hỡnh th gii v khu vc tip tc din bin phc tp, khú lng Cỏc th lc thự ch tip tc y mnh thc hin DBHB m trng tõm l DBHB trờn lnh vc t tng nhm lm cho ni b ta chuyn hoỏ, ng mt vai trũ lónh o t nc, chch hng ng CNXH c bit, cỏc th lc thự ch tip tc chng phỏ v can thip vo cụng vic ni b nc ta, kớch ng bo lon, lt v y mnh hot ng DBHB, thỳc y t din bin ni b ta T nhn thc sõu sc v õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch, ng ó xỏc nh phng hng v a cỏc gii phỏp phự hp, lónh o chng li cỏc õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch t nhiu kt qu to ln ng ó coi trng lónh o i mi ni dung, phng thc tin hnh cụng tỏc t tng, lý lun, tuyờn truyn ton ng, ton dõn, ton quõn nhm nõng cao cnh giỏc cỏch mng lm tht bi õm mu th on DBHB ca cỏc th lc thự ch trờn lnh vc t tng Tuy nhiờn quỏ trỡnh lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng, khụng ớt cp u, t chc ng cha thc s quan tõm y n cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, l l mt cnh giỏc, lỳng tỳng v ni dung, phng thc lónh o u tranh; s lónh o, ch o ca cỏc cp u i vi cỏc c quan truyn thụng, phng tin thụng tin i chỳng nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng cha kp thi, thiu hiu qu, cha phỏt huy c vai trũ ca cỏc nh lý lun vic phn bỏc li lun iu ca cỏc th lc thự ch Trong ni b ng, vic u tranh phờ bỡnh vi cỏc biu hin suy thoỏi t tng chớnh tr, o c, li sng cũn hn ch, thng n nang, nộ trỏnh, thiu kiờn quyt, lm nh hng ti s on kt thng nht ng v xó hi c bit cũn mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, nhõn dõn ta cha nhn thc ỳng õm mu, th on DBHB trờn lnh vc t tng ca cỏc th lc thự ch, dn n m h, mt cnh giỏc, b ng i phú trc mt s tỡnh c th k ch gõy Trong iu kin hin nay, cựng vi tỏc ng ca DBHB trờn lnh vc t tng, ó xut hin quỏ trỡnh t din bin, t chuyn hoỏ mt b phn cỏn b ng viờn khỏ phc Mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, ú cú c mt s cỏn b ch cht cỏc cp b suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c li sng, xa vo ch ngha cỏ nhõn c hi, thc dng c bit nguy him l quỏ trỡnh chuyn hoỏ t c hi, thc dng v kinh t sang c hi, thc dng v chớnh tr, t tha hoỏ v o c v li sng sang tha hoỏ v t tng Trong nhng nm ti, nhim v chng DBHB trờn lnh vc t tng s din rt quyt lit v phc hn, ũi hi ng, cỏc t chc ng phi tng cng lónh o, kiờn quyt, ch ng p tan mi õm mu th on ca cỏc th lc thự ch DBHB trờn lnh vc t tng v khc phc kp thi hin tng t din bin, t chuyn hoỏ i ng cỏn b, ng viờn v nhõn dõn cng nh ton h thng chớnh tr nc ta Vỡ vy, vic tng kt thc tin, nghiờn cu, xut mt h thng cỏc gii phỏp tng lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng nhng nm ti l cn thit v cp bỏch gúp phn gii quyt cp bỏch nờu trờn, tỏc gi chn v thc hin ti: ng Cng sn Vit Nam lónh o chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng giai on hin lm lun ỏn tin s Chớnh tr hc, chuyờn ngnh Xõy dng ng v Chớnh quyn nh nc, vi mong mun gúp phn vo nhim v lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng ngy cng hiu qu hn, gúp phn bo v vng chc T quc Vit Nam XHCN Mc ớch v nhim v ca lun n 2.1 Mc ớch Trờn c s lm rừ nhng lý lun v thc tin v ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng, lun ỏn xut phng hng v gii phỏp kh thi nhm tng cng s lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng nhng nm ti 2.2 Nhim v - Lm rừ nhng lý lun v thc tin ng lónh o chng DBHB ca cỏc th lc thự ch trờn lnh vc t tng nh: khỏi nim v DBHB, DBHB trờn lnh vc t tng; t din bin, t chuyn hoỏ; khỏi nim chng DBHB trờn lnh vc t tng, ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng; ni dung v phng thc lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng - ỏnh giỏ ỳng thc trng DBHB trờn lnh vc t tng v thc trng s lónh o ca ng i vi chng DBHB trờn lnh vc t tng t nm 1995 n nay; ch u khuyt im, nguyờn nhõn, kinh nghim - xut phng hng v nhng gii phỏp ch yu kh thi tng cng s lónh o ca ng i vi chng DBHB trờn lnh vc t tng n nm 2025 i tng, phm vi n hiờn cu 3.1 i tng i tng nghiờn cu ca lun ỏn l ng Cng sn Vit Nam lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng giai on hin 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung, lun ỏn nghiờn cu s lónh o ca ng chng DBHB trờn lnh vc t tng - V thi gian, lun ỏn nghiờn cu s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam chng DBHB trờn lnh vc t tng t 1995 n - Phng hng, gii phỏp xut lun ỏn cú giỏ tr n nm 2025 C lý lun, thc tin v phn ph p n hiờn cu 4.1 C s lý lun v thc tin - Lun ỏn da trờn quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v xõy dng ng, ng lónh o cụng tỏc t tng - C s thc tin ca lun ỏn l thc trng s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam chng DBHB trờn lnh vc t tng t 1995 n 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, v cỏc phng phỏp lch s - lụgớc, phõn tớch, tng hp, phng phỏp chuyờn gia, so sỏnh, tng kt thc tin 5 ún úp mi v khoa hc ca lun n - Lm rừ khỏi nim: DBHB trờn lnh vc t tng, ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng - Mt s kinh nghim v ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng t nm 1995 n - xut gii phỏp v ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng ú gii phỏp then cht: chng t din bin, t chuyn hoỏ trờn lnh vc t tng chng DBHB trờn lnh vc t tng í n lý lun v thc tin ca lun n Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cũn cú th c dựng lm ti liu tham kho cho cỏc c quan, ban ngnh ca ng v cp u a phng quỏ trỡnh lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian ti Lun ỏn cũn cú th c dựng lm ti liu tham kho cho cụng tỏc nghiờn cu, ging dy mụn Xõy dng ng, Chớnh tr hc, Cụng tỏc t tng, Giỏo dc quc phũng v an ninh cỏc c s o to, bi dng cỏn b ca ng v Nh nc Kt cu ca lun n Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, tit 160 30 B Cụng an, Tng cc An ninh (2014) (ch trỡ), Mt s v ó o, ch m b o an ni p ch v i ngo u tranh n hi n nay, ti cp b, H Ni 31 B Quc phũng, Hc vin Quc phũng (2011), D b D b b ự l ng ch thi k m n g gi i vi Vi t Nam p pp ũ ng, ti khoa hc cp b mó s 04.23/06-10, H Ni 32 B T chc Thnh u Thm Quyn (1996), S ch ng c khu Thm Quyn (ti liu tham kho), Nxb Chớnh tr quc gia, c H Ni 33 Nguyn Vn Cn (2001), N , Lun ỏn tin s Quõn s, Hc vin Chớnh tr Quõn s, H Ni 34 Chớnh ph (2001), Ngh nh s 56/2001/N-CP ph nh v x pht vi , H Ni 35 Nguyn Thnh Chng (2005) Phũng, chng din bin ho bỡnh ca cỏc th lc thự ch trờn lnh vc t tng hoỏ, Tp Vi t Nam, Hc vin Quc phũng, (1) thu 36 Nguyn Cụng Ci (2000), u tranh kinh t ch b a ch qu c n bi n hi n nay, Lun thc s kinh t, Hc vin Chớnh tr quõn s, H Ni 37 H Quc Cng (2004), hụng ngng nõng cao trỡnh lónh o v trỡnh cm quyn, tng cng nng lc chng tha hoỏ, phũng bin cht v chng ri ro, yu hi tho X ng c m quyn - kinh nghi m c a Vi t Nam, kinh nghi m c a Trung Qu c, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 161 38 Trn Xuõn Dung (2007), Nghiờn cu, quỏn trit quan im kt hp phỏt trin kinh t - xó hi vi tng cng sc mnh quc phũng v an ninh Vn kin i hi X ca ng vo ging dy bi bo v n ninh nhõn dõn, Tp T quc XHCN ti Hc vin C (5) 39 Trn Duy (2006), Din bin ho bỡnh l mt chin lc nguy him ca cỏc th lc thự ch chng phỏ ng ta, ch ta, Tp Q p ũ , (3) 40 Nguyn Bỏ Dng (ch biờn) (2010), P ũ n bi b o v nn t b ng ng c hi n nay, Nxb Quõn i nhõn dõn, H Ni 41 ng Cng sn Vit Nam (1990), Ngh quy t s 08A Hi ngh l n th B C p c XHCN, s p v c p b ( I) 27-3 v i c a ch qu m a ng ta, H Ni 42 ng Cng sn Vit Nam (1990), Ngh quy t s 08B-NQ/HNTW, c a Hi B ngh l n th C p ỳ 27-3 v ( ng qu I) ỳ i, H Ni 43 ng Cng sn Vit Nam (1991), i h i bi c l n th VII, Nxb S tht, H Ni 44 ng Cng sn Vit Nam (1992), Ngh quy t s 03-NQ/HNTW c a Hi ngh l n th ba Ban Ch p p ũ nhi m v qu b II v b o v an ninh qu c gia ch ng Din bi n ch Nxb S tht, H Ni 45 ng Cng sn Vit Nam (1992), II L n Hi ngh l n th ba Ban Ch p i b, H Ni 162 46 ng Cng sn Vit Nam (1994), n Hi ngh III L gia nhi m k i bi c i b, H Ni 47 ng Cng sn Vit Nam (1996), i h i bi c l n th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 48 ng Cng sn Vit Nam (1997), B o v nn t ng l i c u tranh ch ng i v i c a nh b n ph ng, Bỏo cỏo ca B Chớnh tr trỡnh by ti Hi ngh Trung ng khoỏ VIII, H Ni 49 ng Cng sn Vit Nam (1997), Ch th s 25-C / W v vi ó t nhng v N n l ch s n Hi ngh l n th ba Ban Ch p III, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 51 ng Cng sn Vit Nam (1997), C p III, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B n Hi ngh l n th 52 ng Cng sn Vit Nam (1998), Ch p ng c, H Ni 50 ng Cng sn Vit Nam (1997), 25-12-1997 ( n Hi ngh l n th III) v N p b n s B n nn c, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 53 ng Cng sn Vit Nam (1999), C i thi u Ngh quy t c a B v B o v an ninh qu c gia, H Ni 54 ng Cng sn Vit Nam (1999), Ban Ch p ( c pb n Hi ngh l n th III) v mt s v ( n 2) b ng hi n nay, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 55 ng Cng sn Vit Nam (2001), B C b th s 64 - 163 CT/TW n 22-3-2001 v gi lu m tc p b ov b n nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 56 ng Cng sn Vit Nam (2001), i h c l n th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 57 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quy t Hi ngh IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 58 ng Cng sn vit Nam (2003), Ngh quy t s 08-NQ/TW ngy 12-72003 v chi i, Nxb Chớnh c b o v T qu tr quc gia, H Ni 59 ng Cng sn vit Nam (2006), th X, N b C i h i bi cl n qu c gia, H Ni 60 ng Cng sn Vit Nam (2007), Ngh quy t Hi ngh X nv b 61 ng Cng sn Vit Nam (2009), Ngh quy t Hi ngh c 14-7 v i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni X 02-02-2009 v mt s nhi m v, gi p p n nhm ti p tc th c hi n thng l i, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 62 ng Cng sn Vit Nam (2011), i h i bi cl n th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 63 ng Cng sn Vit Nam (2012), Ngh quy t s 12-NQ/TW 2012 c a Hi ngh l n th ( XI) v mt s v B c pb C p y 16-01 ng ng hi n nay, H Ni 64 Nguyn hoa im (2001), Cụng tỏc t tng gúp phn thc hin thnh cụng Ngh quyt i hi ng ton quc ln th IX ng, (6), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 164 65 Chu Hỳc ụng (2004), iờn trỡ phng chõm qun lý ng nghiờm minh, trin khai cuc xõy dng ng phong liờm chớnh v u tranh chng tham nhng, yu hi tho X ng c m quyn - kinh nghi m c a Vi t Nam, kinh nghi m c a Trung Qu c, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 66 Nguyn ỡnh c (1996), Nhng y u t c tr p p, S A ION b -dat, c Lun ỏn tin s khoa hc trit hc, H Ni 67 G.Bu-s (1989), D C ngy 12-5-1989 68 Phm Ngc Hin (ch biờn), p n bi - iu Tin Hựng, H Anh Tun (2012), Hi b , Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 69 Nguyn Vit Hin (2006), Din bin ho bỡnh v tham nhng, thỏch thc v hu qu, Tp Q p ũ , (10) 70 V Hin, Trn Quang Nhip (2000), B b din bi u tranh ch ng , Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 71 ng Vn Hiu (2013) (ch nhim), ti nghiờn cu khoa hc cp b N n bi u qu pp v p ũ b din bi chuyn n ninh nhõn dõn (1998), Mt s v 72 Hc vin v b o v an ninh qu c gia, Giỏo trỡnh B mụn Nghip v I, H Ni 73 Hc vin An ninh nhõn dõn (2011), u tranh vi ho b l nay, ti khoa hc cp b ự i v n bi n c ta hi n 165 74 Hc vin Chớnh tr Quc Gia H Chớ Minh (1999), G cng s n p ct p p p c, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 75 Hc vin Quc phũng - B Quc phũng (2011), D b n bi ũ b ự l ng ch Nam thi k m i vi Vi t p p p ũ ch ng Hi ng lý lun Trung ng (1996), Mt s v M -L v ch i hi n nay, ti khoa hc cp b, mó s 04.23/06-10, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 76 Nguyn Ngc Hi (2006), Mt s t i vi chin lc bo v t quc giai on hin nay, Tp X ng, (8) 77 Hi tho lý lun gia ng cng sn Vit Nam v ng Cng sn Trung Quc (2004), X ng c m quyn - kinh nghi m c a Vi t Nam, kinh nghi m c a Trung Qu c, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 78 Hi tho lý lun gia ng Cng sn Vit Nam v ng Cng sn Trung Quc (2013), X ng sch, vng m i, kinh nghi m Trung Qu c - kinh nghi m c a Vi t Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 79 Ngụ Thu Hu, Lý Luyn Trung (1996), K o c ns ó ng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 80 Lờ Mnh Hựng (2008), Phũng, chng din bin ho bỡnh trờn lnh vc t tng hoỏ niờn, Tp N thu Vi t Nam, Hc vin Quc phũng, (5) 81 Nguyn Thnh Hng (2012), m mu s dng Internet chng phỏ t tng, phỏ v nim tin chin lc din bin ho bỡnh ca cỏc th lc thự ch, Tp N thu Vi t Nam, Hc 166 vin Quc phũng, (6) 82 Lờ Minh Hng (2001), Bi phỏt biu ti Hi ngh cụng tỏc xõy dng lc lng Cụng an nhõn dõn ngy 19-11-2001, Tp C l X ng , (12) 83 Nguyn Mnh Hng (2012), G p p n ch p ũ , qu n bi b , Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 84 Nguyn Mnh Hng (2013), Mt s v n bi ch b v n bi b , Nxb Quõn i nhõn dõn, H Ni 85 Nguyn Vn Hng (2007), Gi vng an ninh chớnh tr xó hi hi nhp v phỏt trin, Tp Cng s n, (780) 86 Koxuvninthvụng Xa (2005), Phũng, chng din bin ho bỡnh Lo tỡnh hỡnh mi, Tp thu Vi t Nam, Hc vin Quc phũng, (6) 87 Cc Vn hang (1994), Cu n bi ch b s c gia hai ch ó : B , Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 88 Trn Bỏ hoa (2003), Nhng iu chnh mi chin lc n ninh v chớnh sỏch i ngoi ca M, Tp 89 Bựi Phan Cng s n, (1 + 2) (2006), Cũn chin lc din bin ho bỡnh chng Vit Nam, Tp Q p ũ , (4) 90 Tụ Lõm (2013) (ch nhim), ti nghiờn cu khoa hc N ng y u t din bi chuy c ta hi n 2013 91 Nh Lờ (2006), V s cm quyn ca ng, Tp 92 Trng Giang Long (2014), i v Cng s n, (16) din bi n, t chuy v v n nay, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 93 Trng Giang Long (2015), nh hng giỏ tr giỏo dc 167 niờn, sinh viờn cụng an nhõn dõn hin nay, Tp C , (2) 94 Lờ Vn Lý (1999), S i S c ó o c ó ng mt s c tr ng y u c ta, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 95 Hoi Nam (ch biờn) (2008), V ng Cng s n Vi ũ ó m quy N o c a u ki n mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 96 V Vn Nm (2007), Ho ộ p n l c tr c v ng t s , ti khoa hc cp c s, Tng cc n ninh nhõn dõn 97 Lý Bi Nguyờn (2013), Thc tin v s tỡm tũi v xõy dng t chc c s v xõy dng i ng ng viờn ca ng Cng sn Trung Quc, K yu hi tho X ng c m quyn - kinh nghi m c a Vi t Nam, kinh nghi m c a Trung Qu c, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 98 Nhiu tỏc gi (1994), i t n ti ng Vi t, Nxb H Ni 99 Richard Nixon (1999), Chi n th n chi n tranh, Bn dch ca Tng cc II - B Quc phũng 100 Hong Phờ (1998), T n ti ng Vi t, Vin ngụn ng hc, H Ni 101 Nguyn Trng Phỳc (1999), thi k i m ũ ó o c ng Cng s n Vi t Nam c, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 102 Nguyn Trng Phỳc (2000), Bi hc lý lun - thc tin lónh o thc hin nhim v bo v s nghip xõy dng CNXH ca ng Cng sn Vit Nam, Tp C 103 V Vn Phỳc (ch biờn) (2013), P ũ tht, H Ni b , (12) din bi chuyn n nay, Nxb Chớnh tr quc gia - S 168 104 o Duy Quỏt (2000), Tip tc i mi phng thc, nõng cao cht lng hiu qu cụng tỏc t tng tỡnh hỡnh mi, C ng, (11) 105 o Duy Quỏt (2000), Tỡm hiu thc trng phong tro cng sn v cụng nhõn quc t sau Liờn Xụ tan ró v trin vng ca phong tro vi thp niờn u th k XXI, C ng, (4) 106 o Duy Quỏt (2000), C ng - c p huy n, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 107 Tụn Hiu Qun (2004), Tng cng xõy dng ban lónh o, c gng hỡnh thnh tng lp lónh o hng hỏi, sụi ni, phn u thnh t, K yu hi tho X ng c m quyn - kinh nghi m c a Vi t Nam, kinh nghi m c a Trung Qu c, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 108 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (2004), Lu B Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 109 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (2005), Lu t An ninh qu c gia, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 110 Nguyn Huy Quý (dch) (1993), B b v ch ng n bi , Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 111 Nguyn Vn Quyn (2007), ng lónh o cỏc c quan t phỏp iu kin xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn v vỡ dõn, Tp 112 Lờ Cng s n, (1) nh San (1994), Chi qu c ch p n bi b a ch ó i, Lun ỏn Phú tin s Lch s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 113 Nht Tõn (2007), Gi vng n nh chớnh tr - xó hi phỏt trin t nc tỡnh hỡnh mi, Tp 114 Trn Trng Tõn (1995), G p p Cng s n, (772) i m ng, 169 Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 115 V Quang To (2007), Bo v v gi vng nh hng xó hi ch ngha mt t tng c bn ca i hi X, Tp L ch s ng, (6) 116 Nguyn ỡnh Tp (2004), Tỡm hiu quan im H Chớ Minh v phỏt huy vai trũ nhõn dõn bo v an ninh, trt t, Tp " n bi 117 Hu Th (1996), Ch ự Cng s n, (11) t tr b ng - " l c , Ti liu tham kho, ngy 26-12-1996 118 Hu Th, o Duy Quỏt (1999), Ti p t l ng i m t ng - u qu mi, Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, H Ni 119 Hu Th (2001), T thc tin cn suy ngh sõu hn v cụng tỏc t tng, ng, (3) 120 Dng Thụng (ch biờn) (1994), Mt s v n bi b v n bi b c ta, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 121 Thụng tn xó Vit Nam (2000), ASEAN B , Ti liu tham kho c bit, (277), ngy 29-11-1996 122 Lờ Bỏ Thuyờn (1991), C C Nxb S tht, H Ni 123 Nguyn V Tin (2003), S ó b Lun ỏn tin s lch s, Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 124 Tng cc Xõy dng lc lng Cụng an nhõn dõn, Cc Cụng tỏc chớnh tr (1993), H p din bi ũ b , Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 125 Tõm Trang (2012), ng lónh o phũng chng chin lc din bin ho 170 bỡnh, bo lon lt ca cỏc th lc thự ch Vit Nam hin nay, L Tp , (6) 126 V Hi Triu (2014) (ch nhim), p ũ din bi chuy thng l i Ngh quy ng b o v an ninh ni b, pp n th c hi n XI 2014, ti nghiờn cu khoa hc 127 Nguyn Phỳ Trng (1999), To bc chuyn bin mi vic hc lý lun chớnh tr ca cỏn b, ng viờn, Tp Cng s n, (11) 128 Nguyn Phỳ Trng (2004), Xõy dng ng cm quyn: Mt s kinh nghim t thc tin i mi Vit Nam, Tp Cng s n, (5) 129 Trn Trng (2002), V hc thuyt G Bu-s v chin lc chin tranh khụng thng vong ca M, Tp Cng s n, (8) 130 Trng Thnh Trung (ch biờn) (2011), S th t v n bi quyn chi ũ b Vi t Nam, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 131 o Duy Tựng (1999), Mt s v v ng, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 132 Vin 70 Tng cc V- B Cụng an (2010), Cu ự l ch ch l i d u tranh ch p c ta, ti khoa hc cp b 133 Vin Chin lc - Khoa hc B Cụng an (2014) (ch trỡ), Q b o v T qu C m, ch m b o an ninh, tr t t N quy ng l c i hi XI c ng, ti nghiờn cu khoa hc 134 Lờ im Vit (ch nhim) (2007), H C b ũ H C b M b ; 171 ti khoa hc cp b, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chi Minh ch trỡ 135 Nguyn Hng Vinh (ch nhim) (2006), N ự u, ph ch, b o v nn t s n Vi N ng c b ng Cng i 136 Lờ Minh V, Nguyn Tin Quc (2009) (ng ch biờn), P ũ , ch ng n bi b Vi t Nam - nhng v c tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 137 William J.Clinton (1997), Chi m rng, 1995-1996 ( H Ni c an ninh qu c gia, s cam k o), Nxb Chớnh tr Quc gia, 172 PH LC Ph lc Bỏo nc ta ó phỏt trin thnh mt h thng khỏ hon chnh, sc ỏp ng nhu cu ca mi i tng; cụng ngh v k thut lm bỏo cú bc phỏt trin vt bc, trỡnh t ngang tm cỏc nc tiờn tin khu vc; i ng nhng ngi lm bỏo ln mnh c v s lng v cht lng n nay: C nc cú hn 13 nghỡn ngi ó c cp th nh bỏo, trờn 10 nghỡn ngi khỏc l cỏn b, nhõn viờn k thut, hnh chớnh lm vic cỏc c quan bỏo Ngoi ra, cũn cú hng chc ngn cng tỏc viờn Tớnh n nay, c nc cú 63/63 tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, 485 huyn tng s 512 huyn, 8.950 xó/ 10.359 xó nhn c bỏo Nhõn dõn ngy, khong trờn 70% dõn s c xem truyn hỡnh v trờn 80% dõn s c nghe i Ting núi Vit Nam Cựng vi s phỏt trin ca khoa hc v cụng ngh, cỏc bỏo in t c thnh lp v ngy cng phỏt trin, thu hỳt ụng o bn c v ngoi nc Vi u th y, hin nhiờn bỏo cỏch mng, nu thc hin tt trỏch nhim chớnh tr, tụn ch mc ớch ca mỡnh, hi t ụng sc mnh, s to nờn bc t phỏ mnh m hot ng thụng tin, tuyờn truyn; ú, ni dung u tranh trc tip phn bỏc cỏc lun iu xuyờn tc ca cỏc th lc thự ch s gúp phn quan trng vo vic n nh v phỏt trin t nc ú l nhng thnh cụng to ln vic ng lónh o chng DBHB trờn lnh vc t tng thi gian qua [135] 173 Ph lc S lng i bỏo ca cỏc th lc thự ch thc hin tuyờn truyn chng phỏ t tng ca cỏc th lc thự ch vi cỏch mng Vit Nam [135] STT NM I PHT TH NH BO VIT 1975 02 i (VO , BBC) 02 T 1985 18 i ting Vit 200 T 1990 28 i ting Vit 560 Bỏo + To 1994 38 i ting Vit 620 Bỏo + Tp 1995 a thờm a thờm n Nay 53 i ting Vit 500 Bỏo v Tp TRUYN HèNH 06 ờnh 174 TNG HP KT QU CC CUC IU TR NGHIấN CU D LUN X HI (Ngun rỳt t kt qu nghiờn cu ti: "i mi v nõng cao cht lng cụng tỏc t tng" ca Ban T tng - Vn húa Trung ng) Cuc iu tra d lun xó hi v nhng thnh tu v nhng mt cũn tn ti ca t nc nm 1998 c Trung tõm nghiờn cu d lun xó hi trin khai thỏng 12 nm 1998 Mc ớch ch yu ca cuc iu tra l tỡm hiu s ỏnh giỏ ca nhõn dõn v cỏc thnh tu v nhng mt cũn tn ti ca t nc nm 1998 S phiu phỏt ra: 3000, thu v: 2800 (t 93%) Ni dung: í kin ca nhõn dõn v cỏc lnh vc hot ng ó thu c nhng kt qu bc u ỏng phn nm 1998 Xúa gim nghốo 62% Chm súc cỏc i tng chớnh sỏch xó hi 47% Gi gỡn trt t, an ton xó hi 43% Phỏt trin sn xut, to cụng n vic lm cho xó hi 40% Phỏt trin giỏo dc, nõng cao trỡnh dõn trớ 40% Phỏt trin húa, nõng cao i sng tinh thn ca dõn 39% Ci cỏch hnh chớnh, gim bt phin h cho dõn 33% Chng tham nhng v suy thoỏi o c, li sng cỏn b, ng viờn 31% Thc hin ch trng i on kt dõn tc 29% 10 i mi t duy, phỏt trn lý lun, gn lý lun vi thc tin 28% 11 Khc phc t quan liờu, mt dõn ch 27% 12 i mi t chc v c ch hot ng ca cỏc c quan ng, Nh nc, on th 25% 13 Bo m s cụng bng xó hi 24% [...]... lãnh đạo của Đảng trong chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng trong những năm tới 25 Chƣơn 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CHỐNG “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƢ TƢỞNG GI I ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” VÀ “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƢ TƢỞNG 2.1.1 Những vấn đề chủ yếu về “diễn biến hoà bình” Ngày 7/11/1917 cách mạng tháng... DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Vấn đề “tự diễn biến , “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay H tình hình chống phá của các thế lực thù địch bằng DBHB trên lĩnh vực tư tưởng và tác động nguy hiểm của nó với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay B làm rõ khái niệm Đảng lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng; các chủ thể, lực lượng tham gia và phương thức chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng B đề cập... cách cơ bản, có hệ thống nội dung, phương thức Đảng lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay Nă chỉ ra các ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng trong thời gian qua qua; phân tích các nguyên nhân của ưu điểm, nguyên nhân của hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong Đảng lãnh đạo chống DBHB thời gian tới S đề xuất hệ thống giải... DBHB trên lĩnh vực QP - AN B về phòng chống DBHB trên lĩnh vực đối ngoại Các kiến nghị trên rất bổ ích để tham khảo, đề xuất những giải pháp chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Tác giả của luận án tham khảo và kế thừa nội dung dự báo và một số giải pháp cụ thể của đề tài để đi sâu nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, đặc biệt một số nội dung về chống. .. xâm nhập và chống phá chúng ta B chỉ ra tầm quan trọng cấp bách của việc chống DBHB nhất là chống hiện tư ng “tự diễn biến , “tự chuyển hoá” trong nội bộ B đưa ra một số giải pháp trong hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng trong chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng cũng như hoạt động công tác tư tưởng của Đảng ta Nă đã khẳng định nhiệm vụ chống DBHB nói chung và chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng nói... DBHB trên lĩnh vực tư tưởng Đề tài đưa ra bảy kiến nghị chủ yếu trong đấu tranh chống DBHB trong thời gian tới: 7 Mộ về lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống DBHB H về giáo dục nâng cao nhận thức đối với cuộc đấu tranh phòng chống DBHB B về phòng chống DBHB trên lĩnh vực tổ chức nhân sự B về phòng chống DBHB trên lĩnh vực kinh tế Nă về phòng chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, xã hội S về phòng, chống. .. địch trong các học thuyết về tư tưởng của chúng Tác giả vận dụng những luận điểm tư tưởng của Đảng trong đấu tranh chống những luận điểm sai trái thù địch chống phá cách mạng nước ta giai đoạn hiện nay và đề cập đến những hiện tư ng về “tự diễn biến trong nội bộ ta đưa ra những giải pháp để chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng V m quyề ò ã ạo c Đ ng Cộng s n Vi t Nam ều ki n mới, do tác giả Đỗ Hoài Nam. .. hồ, mất cảnh giác trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên Đặc biệt giai đoạn này lợi dụng việc bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, các thế lực thù địch tăng cường chống phá trên lĩnh vực tư tưởng và thúc đẩy “Tự diễn biến , “Tự chuyển hoá” trong nội bộ chúng ta 2.1.2 Những vấn đề cơ bản về “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tƣ tƣởng Đại từ điển tiếng Việt [98], cho rằng: Tư tưởng là quan điểm... bi b ” a ch ạn hi n nay, của tác giả Nguyễn Công 18 Tác giả luận văn nêu rõ âm mưu DBHB của kẻ địch trên lĩnh vực kinh tế, chúng muốn lấy kinh tế làm mũi nhọn để chuyển hoá XHCN ở Việt Nam, và từ kinh tế kẻ địch âm mưu chuyển hoá nhận thức về tư tưởng đặc biệt tư tưởng chính trị, tư tưởng văn hoá để chúng thực hiện DBHB xoá bỏ CNXH Trong chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng thì tư tưởng về kinh tế là... tư ng nói riêng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước Tuy nhiên trong các công trình chưa có công trình nào nghiên cứu 24 Đảng lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng và cũng chưa tổng kết thực tiễn tình hình hoạt động DBHB của các thế lực thù địch và Đảng lãnh đạo chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng từ năm 1995 đến nay 1.3.2 Những vấn đề luận n tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay