(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

28 125 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:19

(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN NGHĨA HÒA THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 62 31 04 10 HÀ NỘI - 2016 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Châu Phản biện 1: ………………………………… Phản biện 2: ………………………………… Phản biện 3: ………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào lúc: ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào vùng Bắc Trung Bộ đạt nhiều thành quan trọng, thu hút 272 dự án FDI với số vốn đăng ký gần 25 tỷ USD, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng, việc thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ thời gian qua nhiều bất cập, bộc lộ hạn chế như: tỷ lệ dự án sử dụng công nghệ cao thấp, chưa thu hút công nghệ nguồn, FDI tập trung ngành chế biến, chế tạo, dịch vụ cần vốn lớn, mức độ lan toả công nghệ thấp, cấu đầu tư chưa cân đối; Việc chưa ý đến hiệu sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản Còn tồn hoạt động chuyển giá, không bảo đảm quyền lợi đáng người lao động làm việc, tiền công, phúc lợi, dẫn đến việc đình công, bãi công, vi phạm pháp luật môi trường phổ biến Đây vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư thời gian tới Để góp phần vào giải vấn đề trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài: "Thu hút đầu tư trực tiếp nước vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam" để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn thu hút FDI vào phát triển kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ; đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện chế, sách tích cực thu hút FDI nhiều thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa có bổ sung, phát triển sở lý luận thu hút FDI vào phát triển vùng lãnh thổ Việt Nam bối cảnh - Tìm hiểu kinh nghiệm thu hút FDI số nước số vùng nước, rút học cho vùng Bắc Trung Bộ - Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI vùng Bắc Trung giai đoạn 2007-2015, thành công hạn chế thu hút nguồn vốn đầu tư để đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện chế, sách đẩy mạnh thu hút FDI đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án sách Nhà nước, đạo cấp vùng chương trình hành động quyền cấp tỉnh việc thu hút FDI vào phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Vùng Bắc Trung Bộ theo phân vùng lãnh thổ Nhà nước Việt Nam bao gồm tỉnh: Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tỉnh Thừa Thiên Huế - Phạm vi thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ giới hạn năm 2007-2015; phạm vi đề xuất phương hướng giải pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận chủ yếu từ góc độ hành động quyền tỉnh nhằm thu hút FDI vào tỉnh Khung phân tích dựa lý thuyết lợi chi phí để thu hút FDI vào vùng Các nghiên cứu, khảo luận dựa giả định sẵn có nhà ĐTNN mong muốn ĐT trực tiếp vào vùng Bắc Trung Bộ Do Việt Nam quyền cấp vùng, trung tâm điều phối sách vùng đủ mạnh, nên hướng tiếp cận luận án trọng vai trò hạt nhân quyền cấp tỉnh, đặt khung khổ sách quốc gia lợi ích vùng để xem xét Ngoài phương pháp trừu tượng khoa học, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích logic kết hợp với lịch sử, phân tích - tổng hợp Còn có phương pháp phân tích dựa khung phân tích ứng dụng thành công nghiên cứu FDI; Phương pháp tổng kết thực tiễn dựa số liệu thống kê; Phương pháp phân tích - so sánh dựa liệu; Phương pháp nhân - để đánh giá định tính tác động FDI ; Phương pháp dự báo, ngoại suy… Những đóng góp khoa học luận án - Hệ thống hóa sở lý luận thu hút FDI vào vùng kinh tế từ phương diện địa phương nhận ĐT gắn với đặc điểm, điều kiện thực tế vùng kinh tế tiến trình hội nhập quốc tế - Làm rõ điểm mạnh, điểm yếu thực trạng thu hút FDI vào tỉnh vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2007-2014, nguyên nhân dẫn đến hạn chế - Đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn đến 2020 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án trình bày chương, 10 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM 1.1 NHỮNG THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU Ở CÁC NƯỚC VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Những nghiên cứu xác định nguyên nhân dịch chuyển tư nước Phần nghiên cứu tác giả tập trung vào nội dung: - Các nghiên cứu lý thuyết nguyên nhân đầu tư trực tiếp nước công ty lớn với tác giả A L Calvet, Pan Long Tsai, Elhanan Helpman Richard Eckaus, … - Lý thuyết giải thích FDI từ chu kỳ sản phẩm với nghiên cứu Akamatsu Kaname, Raymond Vernon - Bên cạnh hai hướng nghiên cứu trên, có giải thích nguồn gốc FDI tiếp cận từ lợi công ty đa quốc Stephen H Hymes, John H Dunning, RE Lipsey, RC Feenstra, R Morck, B Yeung, M Zhao… 1.1.2 Những nghiên cứu tác động FDI phát triển nước tiếp nhận Phần này, tác giả luận án tập trung vào: - Hướng nghiên cứu vai trò FDI việc làm thu nhập nước tiếp nhận UNCTAD, Fenstra Hanson, Berthelemy Demurger, Hans-Rimbert Hemmer, Prof Martin Paldam, Liu et al, Zhang - Vai trò sách quyền địa phương việc tiếp nhận FDI công bố C.Chunlai E Malesky - Nghiên cứu kinh nghiệm thu hút FDI nước phát triển K.Akamatsu, E.Asiedu, M Blomström, A Kokko, JL Mucchielli… 1.1.3 Những nghiên cứu xu hướng dịch chuyển dòng FDI Theo hướng này, tác giả luận án tập trung tổng quan nghiên cứu xu hướng dòng chảy FDI từ sau khủng hoảng tài toàn cầu 2008-2009, với công trình D Sethi, S E Guisinger, S E Phelan and D M Berg, T.D.Richard Bruton, Gordon G Chang, James K Jackson… 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.2.1 Những nghiên cứu thu hút FDI vào Việt Nam Có công trình chủ yếu tác giả Nguyễn Huy Thám, GS.TS Nguyễn Bích Đạt, PGS, TS Phùng Xuân Nhạ, Trần Quang Tiến, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương… 1.2.2 Những nghiên cứu thu hút FDI vào vùng kinh tế Việt Nam vùng Bắc Trung Bộ - Nghiên cứu thu hút FDI vào vùng kinh tế Việt Nam - Nghiên cứu thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CẦN PHẢI TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.3.1 Khái quát kết nghiên cứu công trình công bố Các công trình KH công bố đề cập làm rõ vấn đề lý luận chủ yếu thu hút FDI, số tác giả bàn đến tác động sách thu hút FDI nước hay tỉnh cụ thể Tuy nhiên, chưa có công trình sâu nghiên cứu thực tiễn thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ giác độ quản lý kinh tế 1.3.2 Những vấn đề tập trung nghiên cứu luận án Những vấn đề đặt hướng nghiên cứu đề tài nhằm vào lý luận thu hút FDI tiếp cận từ khoa học quản lý kinh tế; lợi bất lợi vùng Bắc Trung thu hút FDI; thực trạng thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào địa bàn thời gian tới Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG KINH TẾ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG KINH TẾ 2.1.1 Khái quát đầu tư trực tiếp nước 2.1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước Trong luận án đầu tư trực tiếp nước hiểu di chuyển vốn, tài sản, công nghệ từ nước ĐT sang nước tiếp nhận ĐT để thành lập kiểm soát DN nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhuận lợi ích khác 2.1.1.2 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước - Đầu tư thành lập DN liên doanh với nhà ĐT nước nhận ĐT; - Thành lập DN 100% vốn nước ngoài; - Thành lập công ty cổ phần có tham gia nhà ĐT nước; - Thành lập chi nhánh DN nước ngoài; - Hợp tác đầu tư; - Mua DN nước sở 2.1.1.3 Tác động đầu tư trực tiếp nước đến nước tiếp nhận đầu tư - Tác động có lợi cho nước nhận ĐT: Thứ nhất, FDI nguồn vốn quý nước nhận ĐT; Thứ hai, FDI góp phần chuyển giao công nghệ tiến công nghệ sẵn có nước sở tại; Thứ ba, FDI góp phần chuyển giao kinh nghiệm, kỹ quản lý đào tạo tay nghề cho người địa phương; Thứ tư, FDI tạo điều kiện cho nước sở giao lưu kinh tế với nước ngoài; Thứ năm, tổng hợp lại FDI đóng góp vào tăng trưởng, tạo việc làm tăng thu nhập cho nước sở tại; - Tác động lợi cho nước nhận ĐT: Thứ nhất, DN FDI cạnh tranh với DN nước, khiến nhiều DN nước phá sản, gây nên tình trạng phụ thuộc nước nhận ĐT vào ĐT nước ngoài, nước chậm phát triển; Thứ hai, DN FDI tận dụng thị trường nước cách gia công, lắp ráp khai thác tài nguyên nước nhận ĐT khiến nước nhận ĐT không thu nhiều giá trị gia tăng, lại phải gánh chịu hậu ĐT ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên; Thứ ba, Các DN FDI trốn thuế chuyển giá công ty nước nhận ĐT CT mẹ nước ĐT; Thứ tư, thông qua công ty con, chi nhánh nước ngoài, công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia lũng đoạn thị trường nước 2.1.2 Khái niệm thu hút đầu tư trực tiếp nước vào vùng kinh tế 2.1.2.1 Khái niệm vùng kinh tế Vùng kinh tế phần lãnh thổ đặc thù kinh tế quốc dân gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội chung ghi nhận quy hoạch phân bố không gian phát triển quốc gia 2.1.2.2 Khái niệm thu hút đầu tư nước vào vùng kinh tế Khái niệm thu hút đầu tư trực tiếp nước tổng thể sách biện pháp mà nước tiếp nhận ĐT thực nhằm khuyến khích nhà ĐTNN đưa vốn, tài sản, công nghệ vào DN nước hình thức trực tiếp SXKD 2.1.2.3 Đặc điểm thu hút đầu tư nước vào vùng kinh tế - Sự khác biệt thu hút FDI vào vùng kinh tế so với thu hút FDI vào quốc gia - Sự khác biệt thu hút FDI vào vùng kinh tế so với thu hút FDI tỉnh: Thứ nhất, khác với thu hút FDI vào đơn vị hành cấp tỉnh, thu hút FDI vào vùng chế hoạch định tổ chức thực sách hành động chung cho vùng Thứ hai, hợp tác đơn vị hành vùng để thu hút FDI thường bị phá vỡ hành vi chạy theo lợi ích cục cạnh tranh không lành mạnh Thứ ba, thu hút FDI theo vùng gặp khó khăn tập trung lao động di chuyển dân cư theo ngành chuyên môn hóa gây áp lực vào hệ thống kết cấu hạ tầng chung nhà ở, trường học, bệnh viện, đường giao thông… 2.1.3 Lợi ích thu hút đầu tư trực tiếp nước theo vùng kinh tế - Tạo điều kiện để tỉnh tham gia vào phân công chuyên môn hóa, qua thu lợi ích tổng thể lớn cho dân cư vùng kinh tế, cho quốc gia - Tạo điều kiện tập trung nguồn lực kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng, phân công trách nhiệm tỉnh vùng nhằm tạo môi trường có tổ chức, có sức cạnh tranh - Tập trung nguồn lực, sức mạnh chế giải vấn đề liên tỉnh 2.2 ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG KINH TẾ 2.2.1 Điều kiện thu hút đầu tư trực tiếp nước vào vùng kinh tế 2.2.1.1 Tạo lập môi trường chung nhằm thu hút đầu tư nước lợi ích vùng kinh tế - Bảo đảm bảo an toàn tài sản nhà đầu tư - Bảo đảm bảo môi trường trao đổi thuận lợi, bình đẳng nhà đầu tư theo nguyên tắc cạnh tranh - Các thể chế, sách, môi trường trị, xã hội ổn định; môi trường văn hóa thân thiện, cởi mở, dễ hòa nhập có tác động tích cực thu hút FDI 2.2.1.2 Phối hợp tỉnh thực thi sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước - Phối hợp sách cho phép người nước làm việc vùng kinh tế - Phối hợp bảo đảm quyền sở hữu sáng chế, nhãn hiệu thương mại - Thống ưu đãi nhà ĐTNN - Thống sách miễn, giảm thuế cho nhà ĐTNN - Thống khoản hỗ trợ cho nhà ĐTNN, cho phép tính chi phí tổ chức tiền vận hành vào chi phí dự án thời gian định nhằm giảm thuế thu nhập DN; - Thống khuyến khích đặc biệt: Đối với công ty đa quốc gia, vị ảnh hưởng đặc biệt nó, nên nước tiếp nhận ĐT thường có khuyến khích đặc biệt - Tạo điều kiện thuận lợi cho đời hoạt động tổ chức tài nước cách miễn, giảm khoản thuế nghĩa vụ tài nhằm khuyến khích DN nước ĐT vào nước sở 2.2.1.3 Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối vùng kinh tế thuận lợi cho nhà đầu tư nước - Quy hoạch hợp lý KCN Trong KCN tạo mặt “sạch” giao cho dự án ĐT - Các tỉnh vùng phối hợp kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo trình vận chuyển thuận lợi, chi phí dịch vụ thấp 2.2.1.4 Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư nước thực dự án vùng kinh tế Thiết lập kênh thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư để cộng đồng nhà ĐT giới thấy tiềm năng, lợi thế, danh mục lĩnh vực ưu đãi ĐT vùng kinh tế, tránh cạnh tranh với dẫn đến tổn hại lợi ích chung vùng 2.2.3 Tiêu chí đánh giá kết thu hút đầu tư trực tiếp nước theo vùng: Một là, quy mô, cấu dự án FDI Hai là, tỷ trọng FDI giá trị sản xuất theo vùng, theo ngành, cung cấp thu nhập, việc làm dân cư, XK, NK, tổng vốn ĐT xã hội, thu NSNN 12 Lợi kinh tế biển: Vùng Bắc Trung Bộ có bờ biển dài 670 km với thềm lục địa rộng, nhiều tài nguyên, 23 cửa sông, có nhiều cửa sông lớn tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng bến cảng phục vụ vận tải, đánh bắt cá Lợi giao thông: Vùng Bắc Trung Bộ nằm trục giao thông Bắc Nam có đường sắt, đường với nhiều đường ô tô chạy theo hướng Đông Tây (quốc lộ 7, 8, 29) nối Lào với Biển Đông Trên địa bàn Vùng có hệ thống ba sân bay (Vinh, Đồng Hới, Phú Bài), nhiều bến cảng (Nghi Sơn, Cửa Lò, Cửa Hội, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Cửa Việt, Thuận An ) Lợi du lịch: Bắc Trung Bộ nơi có nhiều bãi biển đẹp Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, Cửa Tùng, Thuận An, Lăng Cô, 3.1.2 Bất lợi thu hút đầu tư nước vùng Bắc Trung Bộ - Bất lợi điều kiện tự nhiên: Do nằm xa hai hai thị trường lớn nước Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, nên vùng Bắc Trung Bộ chưa nhận hiệu ứng lan tỏa vùng - Bất lợi điều kiện kinh tế xã hội: Bắc Trung Bộ vùng kinh tế phát triển, nhiều điều kiện cho phát triển kinh tế thiếu thốn, thu nhập dân cư thấp Năm 2013, GTSX bình quân đầu người Vùng đạt 20,8 triệu đồng/người/năm, tính theo tỷ giá thực tế 988 USD, 52% mức trung bình nước - Bất lợi lực công nghệ sản xuất: Tuy có tiềm lợi thế, sở sản xuất công nghiệp dịch vụ, thương mại tỉnh Vùng có quy mô nhỏ, phân tán - Bất lợi cấu kinh tế: Tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế diễn chậm, giá trị nông sản thấp, trung bình đạt 15-17 triệu đồng/ha Lao động nông thôn thiếu việc làm, thu nhập thấp, đời sống khó khăn - Bất lợi phát triển du lịch: Tuy có nhiều lợi vị trí địa lý tài nguyên du lịch khác thiếu vốn, nên kết hoạt động du lịch tỉnh Vùng chưa tương xứng Chưa thu hút nhiều dự án xây dựng hạ tầng cho du lịch nên sức hút khách thấp 13 3.2 THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG BẮC TRUNG BỘ 3.2.1 Thực trạng xây dựng môi trường đầu tư chung cho nhà đầu tư nước 3.2.1.1 Thực trạng xây dựng môi trường pháp lý cho nhà đầu tư nước Về bản, Luật Đầu tư tuyên bố quyền tự nhà ĐTNN lĩnh vực ngành, nghề mà pháp luật không cấm Điểm thu hút FDI Luật Đầu tư năm 2005 phân cấp mạnh cho UBND cấp tỉnh Ban quản lý KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu kinh tế (gọi chung Ban quản lý) cấp Giấy chứng nhận ĐT quản lý hoạt động ĐT, giảm bớt dự án phải trình Thủ tướng Chính phủ Nhằm chuẩn hóa môi trường đầu tư theo định chế quốc tế, ngày 26/11/2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 2014 với số thay đổi so với Luật Đầu tư 2005, như: bỏ số hình thức ĐT hợp đồng BOT, BTO, BT; ĐT phát triển kinh doanh, ĐT thực việc sáp nhập mua lại DN, bổ sung hình thức ĐT theo hợp đồng đối tác công tư (PPP) 3.2.1.2 Thực trạng xây dựng môi trường ưu đãi đầu tư chung cho nhà đầu tư nước - Chính sách ưu đãi thuế - Chính sách ưu đãi tiếp cận đất đai - Ưu đãi nhà đầu tư đầu tư vào KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế - Chính sách tài ưu đãi khác - Quy định rõ hình thức đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư - Mở rộng đối tượng hưởng ưu đãi ĐT 3.2.2 Thực trạng sách ưu đãi nhằm thu hút dầu tư trực tiếp nước vào vùng Bắc Trung Bộ 3.2.2.1 Thực trạng sách ưu đãi đầu tư cho vùng Bắc Trung Bộ Để hỗ trợ thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ, cấp quản lý Trung ương ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị ưu đãi đầu tư cho dự án khu kinh tế 14 3.2.2.2 Chính sách tạo điều kiện thu hút FDI cấp tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ Trên sở Luật pháp sách Nhà nước, từ ban hành Luật Đầu tư nước 2005, Trung ương phân cấp cho UBND cấp tỉnh Ban quản lý KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu kinh tế quyền định cấp Giấy phép đầu tư cho dự án có vốn ĐTNN Trên sở đó, tỉnh vùng Bắc Trung Bộ ban hành nhiều sách chủ động thu hút FDI 3.2.3 Thực trạng xây dựng kết cấu hạ tầng vùng Bắc Trung Bộ Được hỗ trợ Trung ương, mà trực tiếp Bộ Giao thông vận tải Bộ Bưu viễn thông, tỉnh vùng Bắc Trung Bộ bước tiến hành nâng cấp, mở rộng đại hóa toàn hệ thống kết cấu hạ tầng Vùng 3.2.4 Thực trạng xúc tiến đầu tư nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước vùng Bắc Trung Bộ Nhà nước có sách hỗ trợ dự án ĐTNN phương diện: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Hỗ trợ đào tạo, Hỗ trợ khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư, Ưu đãi thị thực xuất cảnh, nhập cảnh, Hoạt động xúc tiến ĐT 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG BẮC TRUNG BỘ 3.3.1 Những kết đạt thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ 3.3.1.1 Số lượng dự án FDI tăng lên, cấu ngành cải thiện, xuất nhiều dự án lớn - Số dự án tổng vốn FDI tăng nhanh Tính đến hết tháng 12/2014, toàn vùng Bắc Trung Bộ thu hút 272 dự án FDI hiệu lực, với tổng số vốn ĐT đăng ký đạt gần 25 tỷ USD Trong dự án hiệu lực, số vốn giải ngân hoạt động đạt gần 7,6 tỷ USD, chiếm 30,4% vốn đăng ký Bảng 3.2 bảng 3.3 cho thấy, số DN FDI hoạt động Bắc Trung Bộ sau năm tăng lên gấp gần lần, số vốn vào hoạt động tăng gấp 23,6 lần 15 Nguồn vốn FDI góp phần khắc phục tình trạng thiếu vốn ĐT, nâng cao lực hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh vùng Hiện có 21 quốc gia vùng lãnh thổ ĐT vào vùng Bắc Trung Bộ Dẫn đầu Đài Loan với 41 dự án, tổng vốn đăng ký 10,5 tỷ USD, chiếm 46,5% tổng vốn ĐT đăng ký Đứng thứ Nhật Bản Singapore đứng thứ ba FDI ĐT vào 14 ngành lĩnh vực Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo lĩnh vực thu hút nhiều quan tâm nhà ĐTNN với 87 dự án ĐT đăng ký 32 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn cấp tăng thêm gần 4,2 tỷ USD, chiếm 54,7% 3.3.1.2 Các dự án FDI bổ sung nguồn vốn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Do tác động FDI mà tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Vùng nâng lên Khu vực FDI tạo 48,2% GTSX công nghiệp toàn Vùng Tốc độ tăng trưởng công nghiệp tỉnh cao so với dự kiến 3.3.1.3 Đầu tư trực tiếp nước góp phần chuyển giao công nghệ thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế vùng - Tác động cải thiện chất lượng công nghệ ngành sản xuất vùng - Tác động chuyển dịch cấu kinh tế Khu vực FDI tạo nên mặt lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao khách sạn, văn phòng hộ cho thuê, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, tư vấn luật, vận tải biển, siêu thị Các dịch vụ góp phần tạo phương thức phân phối hàng hóa, tiêu dùng, kích thích hoạt động thương mại nội địa góp phần tăng kim ngạch XK hàng hóa 3.3.1.4 Đầu tư trực tiếp nước tạo việc làm, thu nhập, tăng thu cho ngân sách nhà nước - FDI tạo nhiều việc làm, góp phần đào tạo nghề cho dân cư vùng Đến nay, vùng Bắc Trung Bộ, khu vực FDI tạo 300 nghìn lao động trực tiếp khoảng 450-500 nghìn lao động gián tiếp, có tác động mạnh đến chuyển dịch cấu lao động theo hướng CNH, HĐH 16 - Đóng góp vào nguồn thu ngân sách Đóng góp khu vực FDI vùng Bắc Trung Bộ vào NSNN ngày tăng, DN FDI vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2007-2014: đạt mức thu từ 780,6 tỷ đồng năm 2007 lên 2.815,9 tỷ đồng năm 2014, gấp 3,6 lần 3.3.1.5 Đầu tư trực tiếp nước góp phần quan trọng cung cấp chủng loại hàng hóa phong phú cho tiêu dùng nội địa xuất Các DN FDI tạo nhiều sản phẩm mới, chủ lực, tạo thương hiệu cho tỉnh Bắc Trung Bộ, góp phần quan trọng vào thay sản phẩm trước phải nhập từ nước Sản phẩm DN FDI góp phần quan trọng vào thúc đẩy XK, nhiều sản phẩm XK vùng Bắc Trung Bộ cạnh tranh có chỗ đứng thị trường giới, kể thị trường "khó tính" Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản 3.3.1.6 Đầu tư trực tiếp nước góp phần nâng cao lực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, tạo thêm áp lực cải thiện môi trường kinh doanh Bằng nhiều sách, biện pháp, hoạt động thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ thời gian qua góp phần quan trọng vào yếu tố tạo yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bổ sung nguồn vốn ĐT, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh XK, tạo việc làm phát triển nhân lực, góp phần thúc đẩy tỉnh vùng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới 3.3.2 Hạn chế thu hút Đầu tư trực tiếp nước vào vùng Bắc Trung Bộ thời gian qua 3.3.2.1 Lượng đầu tư trực tiếp nước thu hút chưa xứng với tiềm vùng Bắc Trung Bộ có 21 nước, vùng lãnh thổ giới đến ĐT, phần lớn số vốn dự án vùng lại đến từ quốc gia vùng lãnh thổ khu vực, nhiều Đài Loan, tiếp đến Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc Hàn Quốc 3.3.2.2 Tiến độ giải ngân vốn dự án đầu tư trực tiếp nước chậm Cho đến cuối năm 2014, số vốn FDI giải ngân vào hoạt động Vùng Bắc Trung Bộ đạt 30,4% vốn đăng ký hiệu lực, tương 17 đương mức trung bình vùng vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung (30,1%), thấp mức trung bình nước 33,5% 3.3.2.3 Thu hút đầu tư trực tiếp nước chưa đạt số mục tiêu kỳ vọng Tác động lan tỏa DN FDI phát triển DN vùng Bắc Trung Bộ, chuyển giao công nghệ tạo mạng lưới liên kết, hạn chế so với nhiều vùng khác 3.3.2.4 Đã xuất dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế Một số DN FDI có biểu chuyển giá tinh vi nâng khống giá trị góp vốn (bằng máy móc, thiết bị, quyền…), giá trị mua bán nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm, dịch vụ, phí quản lý, tiền quyền, chi phí bảo lãnh, cho vay, trả lương, đào tạo, quảng cáo, nhà thầu, chuyển nhượng vốn… gây nên tình trạng thất thu NSNN 3.3.2.5 Chính quyền địa phương chưa kiểm soát tốt lao động người nước vào làm việc dự án đầu tư trực tiếp nước Việc kiểm soát xác số lượng lao động nhà thầu khó khăn, số lượng lao động đông, biến động xuất - nhập cảnh liên tục, tạm trú nhiều nơi, nhiều địa bàn khác nhau, chí nhà ĐT không khai báo với quyền 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế thu hút đầu tư trực tiếp nước vào vùng Bắc Trung 3.3.3.1 Nguyên nhân đường hướng sách phát triển vùng chưa rõ ràng Đường hướng CNH, HĐH triển khai nhiều năm Vùng chưa xác định rõ ngành chuyên môn hóa 3.3.3.2 Thiếu chế phối hợp liên tỉnh thu hút FDI vào mục tiêu chung phát triển vùng lãnh thổ cách hiệu Do thiếu sách, biện pháp phối hợp vùng cụ thể nên trình thu hút FDI, nhà ĐTNN dường coi trọng ĐT để hướng vào khai thác lợi nguồn lực thị trường tỉnh, khai thác ưu đãi 18 khác biệt tỉnh, vào ngành, lĩnh vực phát triển huy sức mạnh tổng thể vùng 3.3.3.3 Vai trò liên kết phát triển vùng ngành thuộc Chính phủ chưa phát huy Chức quy hoạch phát triển kinh tế vùng phân cấp phối hợp tỉnh Bộ ngành chưa thực rõ ràng Phối hợp Bộ, ngành chức với cấp quyền tỉnh quan điểm phát triển vùng có nhiều lúng túng 3.3.3.4 Sự chuẩn bị quan nhà nước, dân cư, doanh nghiệp nước nhiều bất cập nhà đầu tư nước Các thể chế hành tài công tỉnh vùng Bắc Trung Bộ nhiều bất cập tồn tính hai mặt vừa tập trung vừa phân tán chế quản lý Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ 4.1 DỰ BÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ 4.1.1 Dự báo bối cảnh liên quan đến thu hút đầu tư trực tiếp nước mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ 4.1.1.1 Dự báo bối cảnh liên quan đến thu hút đầu tư trực tiếp nước vùng Bắc Trung Bộ *Bối cảnh quốc tế: Trong giai đoạn năm tới, kinh tế giới phát triển theo hai xu hướng bao trùm: phát triển kinh tế tri thức tác động cách mạng KH&CN đại xu hướng toàn cầu hóa kinh tế * Bối cảnh nước: Nước ta công đổi để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng vào quan hệ 19 kinh tế quốc tế, thực tiến trình CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức chuyển hướng sang phát triển theo chiều sâu, coi trọng suất, chất lượng hiệu Tuy nhiên, trình phát triển KT-XH nước ta đối mặt với không khó khăn, thách thức như: tốc độ chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp chưa bền vững Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch chậm thiếu vững chắc; tính cập nhật thấp Hệ thống dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất vừa thiếu, vừa yếu hiệu Sự chuyển dịch cấu lao động mang nặng tính tự phát, chưa đáp ứng yêu cầu 4.1.1.2 Mục tiêu hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Mục tiêu phát triển vùng: Xây dựng Bắc Trung Bộ trở thành vùng phát triển động, nhanh bền vững, đầu cầu quan trọng nước giao lưu hợp tác quốc tế; giữ vững ổn định trị trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đất nước Mục tiêu kinh tế: Phấn đấu quy mô GDP Vùng năm 2020 gấp 2,2 lần năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%/năm giai đoạn 2016 - 2020 GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 53,0 triệu đồng, tương đương 2.500 USD khoảng 76% mức bình quân đầu người nước Mục tiêu xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng: Bảo đảm hoàn thành mục tiêu xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh Gắn kết chặt chẽ phát triển KT-XH, kinh tế biển, đảo với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, hải đảo Tổ quốc… - Ngành nông nghiệp: tập trung xây dựng nông thôn mới, coi kinh tế nông nghiệp, nông thôn vệ tinh phát triển khu kinh tế đô thị Vùng - Ngành công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển ngành có lợi Vùng đóng tàu sửa chữa tàu thuyền, khí chế tạo, dệt may, da giầy, sản xuất xi măng, chế biến thủy sản, mía đường 20 - Ngành dịch vụ: Tăng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ bình quân hàng năm thời kỳ 2015 - 2020 16%/ năm Kim ngạch XK giữ nhịp tăng trưởng mức 20%/năm - Lĩnh vực KH&CN: Thực đa dạng hóa tiềm lực KH&CN, ứng dụng công nghệ cao cho ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, - Gắn kết phát triển KT-XH với phát triển xã hội bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững; kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững vùng biển, vùng trời Tổ quốc - Về tổ chức không gian kinh tế: Bắc Trung Bộ Trung ương xác định tiểu vùng thuộc Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Miền Trung, 4.1.2 Phương hướng tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước vùng Bắc Trung Bộ Thứ nhất, coi trọng chất lượng thu hút FDI Thứ hai, nâng cao nhận thức lợi ích chung phát triển vùng Bắc Trung Bộ Thứ ba, đổi tư thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ Thứ tư, xây dựng ban hành rộng rãi danh mục chương trình dự án cần kêu gọi ĐTNN chung cho Vùng Thứ năm, hướng mạnh thu hút FDI từ nước có công nghệ cao, công nghệ nguồn Thứ sáu, thu hút FDI nhằm tích cực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Thứ bảy, coi trọng liên kết phối hợp cấp lực lượng có liên quan đến thu hút FDI 4.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG BẮC TRUNG BỘ 4.2.1 Nâng cao sức cạnh tranh môi trường đầu tư Vùng Bắc Trung Bộ 4.2.1.1 Hoàn thiện triển khai thực kiên quy định pháp lý liên quan đến đầu tư trực tiếp nước Vùng Bắc Trung Bộ Để hỗ trợ tỉnh Vùng Bắc Trung Bộ, Chính phủ cần tích cực triển khai thực Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán DN bảo 21 hiểm để đa dạng hóa công cụ cho nhà ĐT giao dịch, cho nhà ĐTNN, khuyến khích nhà ĐTNN tham gia nhiều vào giao dịch cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Căn vào quy hoạch phát triển tổng thể vùng Bắc Trung Bộ, Chính phủ, Ban Chỉ đạo miền Trung Tây Nguyên cần tạo điều kiện khuyến khích tỉnh xây dựng danh mục khuyến khích ĐT chung vào vùng chung sức xúc tiến ĐT, kêu gọi vốn FDI cho giai đoạn đến năm 2020 - Hiện nay, Khắc phục nhanh chóng tình trạng vùng Bắc Trung Bộ tồn tình trạng đồng hệ thống văn pháp quy hướng dẫn thực quy định sách ưu đãi thuế, ưu đãi ĐT tỉnh Vùng Bắc Trung Bộ - Nên có quy định ưu đãi riêng danh mục lĩnh vực, địa bàn ĐT chiến lược, quy hoạch sách phát triển ngành, lĩnh vực sách ưu đãi ĐT hành văn pháp luật 4.2.1.2 Đổi sách ưu đãi đầu tư trực tiếp nước vùng Bắc Trung *Đổi sách ưu đãi tài nhà ĐTNN Thứ nhất, cần cụ thể hóa ưu đãi thuế ưu đãi ĐT thích hợp với định hướng thu hút FDI vào vùng Thứ hai, xuất phát từ mục tiêu định hướng phát triển ưu tiên Vùng có xét đến khung khổ sách quốc gia cam kết Việt Nam với tổ chức quốc tế, tiến hành nghiên cứu thận trọng lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn mong muốn thu hút FDI để tính toán lợi thế, bất lợi chúng, sau thiết kế tổng hợp biện pháp ưu đãi, hỗ trợ, quản lý có sức hấp dẫn riêng nhà ĐTNN Thứ ba, trọng vấn đề hội điều kiện tạo thuận cho nhà ĐTNN tiếp cận ưu đãi quyền tỉnh Vùng Thứ tư, dự án lớn có tính chiến lược quốc gia mà việc phê chuẩn cần đến chế thẩm định Chính phủ, Quốc hội, vùng Bắc Trung khó có khả cạnh trnah để thu hút dự án ĐT lớn có công nghệ cao, không tạo lợi khác 22 - Thiết kế sách phù hợp với yêu cầu tập đoàn kinh tế đa quốc gia, xuyên quốc gia - Tăng khả tiếp cận mặt kinh doanh nhà ĐTNN - Đổi sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động 4.2.2 Phát triển đồng hệ thống kết cấu hạ tầng vùng Phát triển hệ thống giao thông; Phát triển lượng điện Phát triển hệ thống thông tin truyền thông; - Phát triển hạ tầng KH&CN; - Mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước vệ sinh môi trường; 4.2.3 Mở rộng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng Bắc Trung Bộ Thứ nhất, tăng cường ĐT cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa nhiều hình thức để nâng cao trình độ nhận thức, sức khoẻ tính động của người dân địa phương Thứ hai, xây dựng sách hỗ trợ đạo tạo nghề cho nông dân, niên tổ chức thực cách rõ ràng, minh bạch Thứ ba, phát triển thị trường lao động kết nối tỉnh nhằm sử dụng nguồn nhân lực hợp lý quy mô, chất lượng cấu trình độ, ngành nghề; Thứ tư, coi trọng tính dài hạn, đồng bộ, đại hiệu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tăng cường thu hút FDI 4.2.4 Nâng cao lực quản lý hành chính, điều phối thống vùng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước Trước hết, cần thống nâng cao lực quản lý hành cấp tỉnh theo hướng công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình công chức, tạo hội phản biện cho nhà ĐTNN Thứ hai, phối hợp tỉnh với để có kế hoạch đào tạo hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý ĐTNN, tạo môi trường thuận lợi giải thủ tục hành cho nhà ĐT, qua gây thiện cảm với nhà ĐTNN giúp học giảm chi phí ngầm ĐT vào Vùng 23 Thứ ba, xây dựng ban hành đầy đủ, kịp thời quy chế, chế, sách đảm bảo phát huy dân chủ, sáng kiến, sáng tạo làm cho toàn hệ thống quyền cấp hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu ĐT phát triển chủ ĐT nước nước Thứ tư, nâng cao hiệu quản lý điều hành quyền cấp sở phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quan nhằm khắc phục chồng chéo thực chức nhiệm vụ giao, đồng thời tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thực thi nhiệm vụ quan nhà nước nhà ĐTNN KẾT LUẬN Bắc Trung Bộ vùng lãnh thổ Việt Nam Thu hút FDI đòi hỏi thiết yếu để sớm chuyển tình trạng kinh tế lạc hậu lên trình độ phát triển Như vùng khác, thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ có đặc điểm: tính động, gắn liền với việc di chuyển tiền tài sản quốc gia, gắn liền với chuyển giao công nghệ Do mục tiêu nhà đầu tư nước muốn tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm hiệu tìm kiếm thị trường từ nước tiếp nhận đầu tư, nên việc hoạch định thực thi sách thu hút đầu tư trực tiếp nước cần thiết Nó không nhằm định hướng, tạo môi trường thu hút đầu tư mà yếu tố bảo đảm ổn định đầu tư lợi nhuận phát triển nguồn vốn đầu tư Có nhiều yếu tố bên bên ảnh hưởng đến thu hút FDI, hệ thống pháp luật sách đầu tư, lực hệ thống kết cấu hạ tầng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng, trực tiếp Trong giai đoạn 2007-2014, sở chủ trương, quan điểm Đảng sách, pháp luật Nhà nước, nỗ lực nhằm khai thác lợi tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, việc thu hút FDI đạt kết quan trọng Đã thu hút 272 dự án FDI hiệu lực, với 25 tỷ USD vốn đầu tư từ 21 quốc gia vùng lãnh thổ vào 14 ngành 24 lĩnh vực, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư nước FDI góp phần quan trọng vào làm tăng nguồn vốn đầu tư cho tỉnh Vùng, góp phần chuyển giao công nghệ thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, góp phần tạo việc làm thu nhập, tăng thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh ba cấp độ quốc gia, DN sản phẩm, góp phần nâng cao lực quản lý kinh tế, quản trị DN, tạo thêm áp lực việc cải thiện môi trường kinh doanh Vùng Tuy nhiên, lượng FDI thu hút chưa xứng với tiềm vùng, tiến độ giải ngân vốn kết hoạt động DN FDI hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thu hút FDI chưa đạt số mục tiêu kỳ vọng, có tượng chuyển giá, trốn thuế… Để tăng cường thu hút phát huy tác động tích cực nguồn vốn FDI vùng Bắc Trung Bộ thời gian tới, cần thực đồng giải pháp: tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến đầu tư, đổi sách ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư lĩnh vực đầu tư, phát triển đồng hệ thống kết cấu hạ tầng, mở rộng đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, nâng cao lực quản lý hành tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Nghĩa Hoà (2015), "Thu hút FDI phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử", Tạp chí Kinh tế dự báo, (10), tr.73-75 Trần Nghĩa Hoà (2015), "Nâng cao hiệu thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI): Khuyến nghị & Giải pháp", Tạp chí Công thương, (10), tr.74-75 Trần Nghĩa Hoà (2015), "Thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ sau năm Việt Nam gia nhập WTO", Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (450), tr.9-12 Trần Nghĩa Hoà (2015), "Vấn đề giải pháp thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ", Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (451), tr.40-42 Trần Nghĩa Hòa (2015), "Thu hút FDI vào vùng Bắc Trung thực trạng giải pháp", Tạp chí Kinh tế dự báo, (5), tr.57-59 Trần Nghĩa Hoà (2015), "Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút ĐT nước vào tỉnh Bắc Trung Bộ", Tạp chí Lý luận trị, (7), tr 90-94 Trần Nghĩa Hòa (2015), "Phương hướng thu hút FDI vào vùng Bắc Trung đến năm 2020", Tạp chí Lý luận trị, (6), tr.07 - 12
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay