(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

176 195 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:19

(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN NGHA HềA THU HúT ĐầU TƯ TRựC TIếP NƯớC NGOàI VùNG BắC TRUNG Bộ VIệT NAM LUN N TIN S CHUYấN NGNH: QUN Lí KINH T Mó s: 62 34 01 01 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRN TH MINH CHU H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh Tỏc gi lun ỏn Trn Ngha Hũa MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N THU HT U T TRC TIP NC NGOI VO VNG BC TRUNG B VIT NAM 1.1 Nhng thnh qu nghiờn cu cỏc nc v thu hỳt u t trc tip nc ngoi 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc v thu hỳt u t trc tip nc ngoi 1.3 Nhng v thu hỳt u t trc tip nc ngoi cn phi tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V KINH NGHIM THU HT U T TRC TIP NC NGOI VO VNG KINH T 2.1 Khỏi nim, c im v s cn thit thu hỳt u t trc tip nc ngoi 2.2 Ni dung, hỡnh thc, tiờu v cỏc nhõn t nh hng n thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo vựng kinh t 2.3 Kinh nghim thu hỳt u t trc tip nc ngoi ca mt s vựng v bi hc cho vựng Bc Trung B Chng 3: THC TRNG THU HT U T TRC TIP NC NGOI VO VNG BC TRUNG B 3.1 Li th v bt li th ca vựng Bc Trung B v iu kin, t nhiờn, kinh t v xó hi liờn quan n thu hỳt u t trc tip nc ngoi 3.2 Thc trng thc trng thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo vựng Bc Trung B 3.3 ỏnh giỏ thc trng thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo vựng Bc Trung B Chng 4: PHNG HNG, GII PHP TNG CNG THU HT U T TRC TIP NC NGOI VNG BC TRUNG B 4.1 D bỏo v phng hng tng cng thu hỳt u t trc tip nc ngoi vựng Bc Trung B 4.2 Gii phỏp tng cng thu hỳt u t trc tip nc ngoi vựng Bc Trung B 6 18 23 27 27 42 52 64 64 68 88 116 116 KT LUN 132 152 DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 154 155 DANH MC CC CH VIT TT ASEAN : Association of Southeast Asian Nations - Hip hi cỏc Quc gia ụng Nam CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa DN : Doanh nghip T : u t TNN : u t nc ngoi GDP : Gross Domestic Product - Tng sn phm quc ni FDI : Foreign Direct Investment - u t trc tip nc ngoi IMF : International Monetary Fund - Qu tin t quc t KCN : Khu cụng nghip KH&CN : Khoa hc v cụng ngh KT-XH : Kinh t - xó hi MNEs : Multinational Cporation - Cụng ty a quc gia NK : Nhp khu ODA : Official Development Assistance - H tr phỏt trin chớnh thc PTA : Preferential Trade Arangements - Tha thun thng mi u ói SXKD : Sn xut, kinh doanh TNHH : Trỏch nhim hu hn TNCs : Transnational Corpration - Cụng ty xuyờn quc gia USD : United States dollar - ụ la M UBND : y ban nhõn dõn XK : Xut khu WTO : World Trade Organization - T chc Thng mi Th gii DANH MC CC BNG, BIU, HèNH Trang Bng 3.1 S d ỏn v FDI ng ký cũn hiu lc giai on 2012-2014 (theo ly k tớnh n ngy 31/12) Bng 3.2 88 S doanh nghip FDI ang hot ng sn xut, kinh doanh ti thi im 31/12 hng nm vựng Bc Trung B giai on 2007-2014 Bng 3.3 89 Lng u t trc tip nc ngoi ly k n ngy 31/12 vựng Bc Trung B ang hot ng giai on 2007-2014 Bng 3.4 Thu ó np nm ca cỏc doanh nghip FDI vựng Bc Trung B (2007-2014) Hỡnh 3.1 91 102 Tc tng trng doanh nghip FDI ang hot ng sn xut, kinh doanh ti thi im 31/12 hng nm vựng Bc Trung B giai on 2007-2014 Hỡnh 3.2 Mc tng trng u t trc tip nc ngoi ti vựng Bc Trung B giai on 2007-2014 Hỡnh 3.3 90 91 FDI vo vựng Bc Trung B phõn theo lnh vc nm 2014 92 M U Tớnh cp thit ca ti u t trc tip nc ngoi (FDI) l hỡnh thc u t (T) di hn ca cỏ nhõn hay doanh nghip (DN) nc ny vo nc khỏc bng cỏch thnh lp c s sn xut, kinh doanh (SXKD) v nm quyn qun lý trc tip ng lc nh u t nc ngoi (TNN) b vo c s SXKD nc khỏc l tỡm kim c hi T cú t sut sinh li cao hn, m rng th trng tiờu th sn phm cú ca h, tip cn ngun lc ca nc khỏc ng c mt nc thu hỳt FDI l b sung phc v phỏt trin kinh t, du nhp cụng ngh mi vo nc, m rng th trng nc ngoi, to vic lm, thu nhp mi cho dõn c S gp gia nh TNN v chớnh sỏch thu hỳt FDI ca nc s ti s em n thnh cụng cho c hai bờn Nhn thc rừ li ớch ca u t nc ngoi i vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t nc, nhiu nm Chớnh ph v cỏc cp chớnh quyn a phng Vit Nam ó tớch cc a nhiu chớnh sỏch thu hỳt FDI Nh ú lng FDI vo Vit Nam khỏ ln Tớnh n ngy 31/12/2014, c nc ó thu hỳt c 17.768 d ỏn FDI t 101 quc gia v vựng lónh th vi tng ng ký t 252,7 t USD [29] Nhng nm gn õy bỡnh quõn, khu vc FDI ó úng gúp gn 20% GDP, cung cp nhiu vic lm vi mc thu nhp khỏ cao, cung cp phn ln ngun hng cụng nghip cho xut khu (XK) Tuy nhiờn, FDI phõn b ch yu cỏc a phng phỏt trin nc Cỏc a phng kộm phỏt trin hn gp khỏ nhiu khú khn thu hỳt FDI Bc Trung B l mt nhng vựng thu hỳt c ớt FDI T nm 1987 n nay, c vựng mi thu hỳt c 272 d ỏn FDI vi s ng ký gn 25 t USD, tng ng 1,5% s d ỏn v gn 10% ng ký ca c nc [96] Trong ú Bc Trung B l khu vc rng ln, trng yu ca quc gia, rt cn phỏt trin Mc dự v nhiu phng din Bc Trung B khụng cú sc mnh cnh tranh nh Vựng ụng Nam B, Vựng ng bng sụng Hng, nhng cỏc tnh Vựng cng cú mt s li th nht nh nh ngun lao ng di do, siờng nng, sỏng to, ngun ti nguyờn khoỏng sn phong phỳ, b bin di vi nhiu bói bin cú tim nng du lch, nm trờn cỏc tuyn ng giao thụng chớnh ca quc gia, quc tTrong nhng nm gn õy, cỏc tnh Vựng cng sỏng to tỡm cỏch thu hỳt nhiu d ỏn FDI hn na phỏt huy c th mnh ca vựng phc v phỏt trin kinh t - xó hi (KT-XH) Nu thu hỳt c nhiu FDI vo a bn, vựng Bc Trung B khụng nhng cú iu kin y nhanh tng trng kinh t, ui kp cỏc vựng khỏc nc, m cũn to cỳ hớch v o to tay ngh cho lc lng lao ng ca a phng, thỳc y ci cỏch hnh chớnh khu vc, kớch thớch T nc phỏt trin Hn na, ch trng m rng phõn cp quyt nh T cho chớnh quyn a phng ca Nh nc ta ó to iu kin cho chớnh quyn cỏc tnh Vựng cú th nng ng, linh hot xõy dng chớnh sỏch c thự thu hỳt FDI, khuyn khớch cỏc tnh liờn kt, hp tỏc phỏt trin cỏc chui giỏ tr sn phm ly FDI lm cht xỳc tỏc giỳp chớnh quyn cỏc tnh Vựng thu hỳt FDI, cn tin hnh nghiờn cu cú h thng nhng liờn quan n thu hỳt FDI vo Vựng ú l lý nghiờn cu sinh la chn ti "Thu hỳt u t trc tip nc ngoi vựng Bc Trung B Vit Nam" lm i tng nghiờn cu lun ỏn Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ti l h thng húa c s lý lun v thc tin v thu hỳt FDI phc v phỏt trin KT-XH ti vựng lónh th ca Vit Nam; phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng thu hỳt FDI vo vựng Bc Trung B giai on 20072014; xut phng hng v gii phỏp nhm tng cng FDI vo vựng giai on n 2020 2.2 Nhim v nghiờn cu hon thnh mc ớch trờn, quỏ trỡnh nghiờn cu ti lun ỏn ó hon thnh cỏc nhim v sau õy: - H thng húa cú b sung, phỏt trin c s lý lun v thu hỳt FDI phc v phỏt trin KT-XH vựng lónh th ca Vit Nam bi cnh hin - Tỡm hiu kinh nghim thu hỳt FDI mt s nc v mt s vựng nc, rỳt bi hc cho vựng Bc Trung B - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng thu hỳt FDI vựng Bc Trung B giai on 2007-2014, ch nhng thnh cụng v hn ch thu hỳt ngun T ny - xut phng hng v gii phỏp nhm tng cng thu hỳt FDI vo cỏc tnh vựng Bc Trung B giai on n 2020 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ti l thu hỳt FDI vo cỏc tnh Vựng Bc B t khung kh chớnh sỏch chung ca c nc, cú tớnh n tớnh liờn kt, hp tỏc gia cỏc tnh vựng Bc Trung B 3.2 Phm vi nghiờn cu - Phm vi v khụng gian: Vựng Bc Trung B bao gm tnh: Thanh Húa, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh, Qung Tr v tnh Tha Thiờn Hu - Phm vi v thi gian: Thi gian kho sỏt, phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng thu hỳt FDI vo vựng Bc Trung B gii hn giai on 20072014, tc l t Vit Nam l thnh viờn chớnh thc ca T chc Thng mi Th gii (WTO) n Phm vi xut phng hng v gii phỏp c xỏc nh cho giai on n 2020 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp tip cn ch yu t gúc hnh ng ca chớnh quyn cỏc tnh nhm thu hỳt FDI vo tnh mỡnh S liờn kt vựng ch c xem xột phng din hp tỏc t nguyn ca chớnh quyn cỏc tnh nm vựng trờn c s chớnh sỏch thu hỳt FDI chung ca c nc Gúc ng c ca nh TNN ch c xem xột phng din i tng thu hỳt ca chớnh quyn cp tnh Khung phõn tớch da trờn lý thuyt li th v chi phớ thu hỳt FDI vo vựng Ch th thu hỳt l chớnh quyn cỏc tnh thuc vựng Bc Trung B khung kh chớnh sỏch chung ca quc gia v thm quyn phõn cp cho cp tnh Quỏ trỡnh phõn tớch ni dung thu hỳt cú xem xột li th so sỏnh ca vựng quan h vi vựng khỏc nc Cỏc nghiờn cu, kho lun da trờn cỏc gi nh l sn cú cỏc nh TNN mong mun T trc tip vo vựng Bc Trung B Vn l chớnh quyn cỏc tnh vựng phi cú chớnh sỏch thớch hp nhm thu hỳt s quan tõm ca h v to iu kin cho h hot ng hiu qu Vựng Do Vit Nam khụng cú chớnh quyn cp vựng, cng khụng cú trung tõm iu phi chớnh sỏch vựng mnh, nờn hng tip cn lun ỏn chỳ trng vai trũ ht nhõn ca chớnh quyn cp tnh, t khung kh chớnh sỏch quc gia v li ớch vựng xem xột Ngoi cỏc phng phỏp chung, ph bin nghiờn cu khoa hc xó hi nh phng phỏp tru tng khoa hc, phng phỏp phõn tớch h thng, phng phỏp phõn tớch logic kt hp vi lch s, phõn tớch - tng hp da trờn cỏc d liu thu thp c, lun ỏn cũn s dng mt s phng phỏp c thự sau: - Phng phỏp phõn tớch da trờn cỏc khung phõn tớch ó c ng dng thnh cụng nghiờn cu FDI, c th l phng phỏp nghiờn cu lc hỳt t nc nhn T thụng qua cỏc chớnh sỏch to li th so sỏnh v chi phớ u t thp, mụi trng u t an ton v thun li Phng phỏp ny c s dng phõn tớch, tng hp cỏc lý thuyt - Phng phỏp tng kt thc tin da trờn s liu thng kờ ca cỏc c quan nh nc ỏnh giỏ thc trng thu hỳt FDI vo vựng Bc Trung B - Phng phỏp phõn tớch - so sỏnh da trờn d liu chớnh thng ca cỏc c quan nh nc, thnh qu nghiờn cu th hin cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b nhm so sỏnh kt qu v thc trng thu hỳt FDI vo vựng Bc Trung b cỏc thi k khỏc nhau, so sỏnh FDI vựng Bc Trung B vi vựng khỏc nc - Phng phỏp nhõn - qu ỏnh giỏ nh tớnh tỏc ng ca FDI n phỏt trin kinh t v vic lm, thu nhp ca dõn c vựng Ngoi ra, lun ỏn cũn s dng mc hn ch phng phỏp d bỏo, ngoi suy a cỏc kin ngh khoa hc v phng hng, gii phỏp tng cng thu hỳt FDI vo vựng Bc Trung B giai on t n 2020 Nhng úng gúp v khoa hc ca lun ỏn - H thng húa c s lý lun thu hỳt FDI vo vựng kinh t t phng din a phng nhn T gn vi c im, iu kin thc t ca vựng kinh t tin trỡnh hi nhp quc t - Lm rừ im mnh, im yu ca thc trng thu hỳt FDI vo cỏc tnh vựng Bc Trung B giai on 2007-2014, ch cỏc nguyờn nhõn dn n cỏc hn ch ú - xut phng hng v gii phỏp tng cng thu hỳt FDI vo vựng Bc Trung B giai on n 2020 Kt cu lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung chớnh ca lun ỏn c trỡnh by chng, 10 tit 157 23 ng Cng sn Vit Nam (1976), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IV, NXB S tht, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, VII, VIII, IX, X, XI, NXB Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 25 Nguyn Bớch t (2004), Khu vc kinh t cú u t nc ngoi - v trớ, vai trũ ca nú nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam, ti khoa hc - cụng ngh cp nh nc, H Ni 26 Anh c (2015), "Nht Bn v Hn Quc ua v trớ FDI vo Vit Nam", http://fia.mpi.gov.vn/, [truy cp ngy 30/04/2015] 27 Nguyn c (2011), " Ngh An tr thnh im n ca cỏc nh u t", http://baochinhphu.vn/, [truy cp ngy 10/9/2015] 28 Dng H (2011), "Bc Trung B mi gi u t FDI: Ch ngoi lc", Bỏo Lao ng, (9) 29 Phm Thanh H (2014), ''Thu hỳt ngun lc ngoi v bi hc cho Vit Nam'', ti trang http://tapchitaichinh.vn/, [truy cp ngy 15/8/2015] 30 Thu H (2011), ''Nõng cht lng dũng FDI giai on mi'', http://baochinhphu.vn/, [truy cp 07/07/2015] 31 Hng Hnh (2010), "Liờn kt phỏt trin Vựng kinh t trng im Trung", http://www.tinkinhte.com/, [truy cp ngy 15/10/2015] 32 Nguyn Th Liờn Hoa v cỏc cng s (2010), "Thu hỳt FDI "sch" cho phỏt trin bn vng nn kinh t Vit Nam", Bn tin Kinh t - xó hi, (12) 33 Nguyn Hũa (2011), "Ngh An: FDI v ODA l ngun lc úng vai trũ quan trng", http://www.baomoi.com/, [truy cp 15/9/2015] 34 Hi ng nhõn dõn tnh Ngh An (2014), Ngh quyt s 123/2014/NQHND v iu chnh quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi tnh Ngh An n nm 2020, Ngh An 35 Hi ng nhõn dõn tnh Ngh An (2014), Ngh quyt s 143/2014/NQHND v nhim v nm 2015, Ngh An 158 36 Hi ng nhõn dõn tnh Tha Thiờn Hu (2014), Ngh quyt s 09/2014/NQ-HND thụng qua ỏn iu chnh quy hoch phỏt trin cụng nghip tnh Tha Thiờn Hu n nm 2020, nh hng n nm 2030, Tha Thiờn Hu 37 V Quc Huy (2015), ''Thu hỳt u t nc ngoi ti Thỏi Lan, Malaysia v kinh nghim cho Vit Nam'', http://khucongnghiep.com.vn/, [truy cp ngy 03/9/2015] 38 Phi Hựng (2015), ''H Tnh tin ngon mc vo top u kinh t c nc'', https://www.google.com, [truy cp ngy 04/06/2015] 39 Sinh Hng (2014), "H Tnh nm u thu hỳt u t'', http://baohatinh.vn, [truy cp ngy 15/6/2015] 40 Joseph E Sliglits v Sahahid Yusuf (2002), Suy ngm li s thn k ụng , NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 41 Vit Khoa (2015), ''Nhng thnh tu trờn ng i mi, phỏt trin ca Thanh Húa'', http://www.biendao24h.vn/, [truy cp ngy 12/06/2015] 42 P.Lan (2015), ''ễ nhim mụi trng Trung Quc, mt trỏi ca s thng hoa v kinh t'', www.tinkinhte.com/, [truy cp ngy 20/04/2015] 43 Trn Th Tuyt Lan (2010), u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng Vựng Kinh t trng im Bc B, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 44 Trn Quang Lõm, An Nh Hi (ng ch biờn) (2006), Kinh t cú u t nc ngoi Vit Nam hin nay, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 45 Hng Liờn (2014), "Thanh Húa - nhim v, gii phỏp phỏt trin doanh nghip nm 2014", http://www.business.gov.vn/, [truy cp ngy 06/06/2015] 46 Lờ B Lnh (Ch biờn) (2002), Hot ng u t trc tip nc ngoi H Ni v thnh ph H Chớ Minh, NXB Khoa hc xó hi, H Ni 159 47 Hng Lc (2014), "721 triu USD c u t vo tnh Thanh Húa", http://tapchicongthuong.vn/, [truy cp ngy 10/9/2015] 48 Nguyn Mi (2012), "Chin lc mi thu hỳt u t trc tip nc ngoi", http://www.nhandan.com.vn/, [truy cp ngy 20/7/2015] 49 Nguyn Mi (2014), "Trỏnh cỏch nhỡn lch lc v tỏc ng ca FDI", http://baodautu.vn/, [truy cp ngy 21/04/2015] 50 Michael P Todaro (1998), Kinh t hc cho th gii th ba, NXB giỏo dc, H Ni 51 Anh Minh (2011), ''Thu hỳt u t Ngh An: Khi ni thng th'', http://pvn.vn/, [truy cp ngy 26/7/2015] 52 Bo Minh (2010), ''Nõng cao cht lng thu hỳt FDI - H ly t vic tri thm '', www.sggp.org.vn [truy cp ngy 8/9/2015] 53 c Nam (2011), ''Cp phộp d ỏn trng rng cú u t nc ngoi phi cú ý kin ca quc phũng, cụng an'', http://baochinhphu.vn/, [truy cp ngy 01/6/2015] 54 Trn Vn Nam (2005), Qun lý nh nc i vi cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi, NXB T phỏp, H Ni 55 Ngõn hng nh nc (2014), Thụng t s 19/2014/TT-NHNN hng dn v qun lý ngoi hi i vi hot ng u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam, H Ni 56 Phan Minh Ngc (2010), ''Nhỡn nhn ỳng vai trũ ca FDI Vit Nam'', http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/, [truy cp ngy 3/8/2015] 57 H S Nguyờn (2010), Gii phỏp nõng cao hiu qu u t phỏt trin trờn a bn tnh Tha Thiờn Hu thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, Lun ỏn tin s Kinh t, Vin Chin lc phỏt trin, H Ni 58 Phựng Xuõn Nh (Ch biờn) (2010), iu chnh chớnh sỏch u t trc tip nc ngoi Vit Nam tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, NXB i hc Quc gia, H Ni 160 59 Phựng Xuõn Nh (2013), u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam: Lý lun v thc tin, NXB i hc Quc gia, H Ni 60 Nguyn Vn Nht (2011), "Ngh An thu hỳt u t vo khu kinh t ụng Nam", http://www.vietnamplus.vn/, [truy cp ngy 04/8/2015] 61 Nhúm PV (2014), "Ni dung Th tng Chớnh ph tr li cht i biu Quc hi", http://baodientu.chinhphu.vn/, [truy cp 19/1/2015] 62 Nguyn Minh Phong (2010), ''FDI vo Vit Nam 2010: Nhng ng thỏi mi'', www.chinhphu.vn, [truy cp ngy 15/02/2015] 63 Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam (2011), u t theo hỡnh thc PPP: Phỏt huy tớnh u vit phỏt trin h tng, H Ni 64 Nguyn Duy Quang (2007), u t trc tip ca Liờn minh Chõu u vo Vit Nam, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 65 Anh Quõn (2011), ''Xỳc tin u t vo khu vc Bc Trung B'', Thi bỏo kinh t Vit Nam, (05) 66 Quc hi (1987), Lut u t nc ngoi ti Vit Nam, H Ni 67 Quc hi (1996), Lut u t nc ngoi ti Vit Nam, H Ni 68 Quc hi (2005), Lut u t nm 2005, H Ni 69 Quc hi (2010), Lut u t nm 2010, H Ni 70 Quc hi (2014), Lut u t 2014, H Ni 71 Phm Thnh Sn (2011), ''u t nc ngoi nhỡn t c hai phớa'', http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/, [24/4/2015] 72 S K hoch v u t Ngh An (2015), Danh mc d ỏn kờu gi u t giai on 2011 - 2015, Ngh An 73 S K hoch v u t Ngh An (2011), Bỏo cỏo Tng hp cỏc d ỏn FDI ó ng ký u t trờn a bn tnh Ngh An, Ngh An 74 S K hoch v u t Ngh An (2011), Bỏo cỏo túm tt r soỏt, b sung quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Ngh An giai on 2011 - 2020, Ngh An 161 75 S K hoch v u t Thanh Húa (2014), ''Tỡnh hỡnh thu hỳt u t trc tip nc ngoi ti tnh Thanh Húa'', http://fia.mpi.gov.vn/, [truy cp ngy 13/10/2014] 76 S K hoch v u t Tha Thiờn Hu (2014), ''Tỡnh hỡnh thu hỳt T trc tip nc ngoi ti Tha Thiờn Hu'', http://fia.mpi.gov.vn/, [truy cp ngy 13/10/2015] 77 Nguyn Huy Thỏm (1999), Kinh nghim thu hỳt u t trc tip nc ngoi cỏc nc ASEAN v dng vo Vit Nam, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 78 Sn Thng (2015), ''Tha Thiờn Hu vng tin bc vo nm 2015'', tinnhanhchungkhoan.vn, [truy cp ngy 2/04/2015] 79 Th tng Chớnh ph (2007), Quy ch hot ng ca Khu kinh t ca khu Cu Treo tnh H Tnh, Ban hnh theo Quyt nh s 162/2007/Q-TTg ngy 19/10/2007, H Ni 80 Th tng Chớnh ph (2009), Ngh quyt s 13/NQ-CP v nh hng, gii phỏp thu hỳt v qun lý u t trc tip nc ngoi thi gian ti, H Ni 81 Th tng Chớnh ph (2009), Quyt nh s 1447/Q-TTg v phờ duyt iu chnh quy hoch xõy dng vựng Nam Thanh Bc Ngh n nm 2025 v tm nhỡn sau nm 2025, H Ni 82 Th tng Chớnh ph (2011), Ch th s 1617/CT-TTg v tng cng thc hin v chn chnh cụng tỏc qun lý T trc tip nc ngoi thi gian ti, H Ni 83 Th tng Chớnh ph (2011), Quyt nh s 321/Q-TTg v phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Qung Tr n nm 2020, H Ni 84 Th tng Chớnh ph (2011), Quyt nh s 952/Q-TTg v Phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Qung Bỡnh n nm 2020, H Ni 162 85 Th tng Chớnh ph (2012), Quyt nh s 1786/Q-TTg v phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh H Tnh n nm 2020, tm nhỡn n nm 2050, H Ni 86 Th tng Chớnh ph (2013), Quyt nh s 1114/Q-TTg phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi vựng Bc Trung B v Duyờn hi Min Trung n nm 2020, H Ni 87 Th tng Chớnh ph (2014), Quyt nh s 1874/Q-TTg phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi vựng kinh t trng im Trung n nm 2020, nh hng n nm 2030, H Ni 88 Th tng Chớnh ph (2014), Quyt nh s 830/Q-TTg phờ duyt Quy hoch xõy dng vựng Nam H Tnh - Bc Qung Bỡnh n nm 2030, H Ni 89 Hng Thỳy, Vn Thnh (2011), "Bớ th tnh H Tnh chia s "bớ quyt" thu hỳt T", http://baophapluat.vn/, [truy cp 25/4/2015] 90 H Quang Tin (2014), Tỏc ng ca u t nc ngoi n phỏt trin kinh t xó hi tnh Vnh Phỳc, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 91 Lờ Minh Ton (2004), Tỡm hiu u t nc ngoi Vit Nam, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 92 Tng cc Thng kờ (2004), S liu thng kờ Vit Nam th k XX, NXB Thng kờ, H Ni 93 Tng cc Thng kờ (2011), Niờn giỏm Thng kờ 2010, NXB Thng kờ, H Ni 94 Tng cc Thng kờ (2013), Niờn giỏm thng kờ 2013, NXB Thng kờ, H Ni 95 Tng cc Thng kờ (2014), Doanh nghip cú u t nc ngoi giai on 2006-2011, NXB Thng kờ, H Ni 96 Tng cc Thng kờ (2015), ''Bỏo cỏo tỡnh hỡnh u t trc tip nc ngoi 12 thỏng nm 2012, 2013, 2014'', http://fia.mpi.gov.vn/tinbai, [truy cp ngy 15/8/2015] 163 97 ỡnh Trung (2015), ''Cụng nghip H Tnh trờn bt phỏ!'', http://baohatinh.vn/, [truy cp ngy 26/01/2015] 98 Trung tõm Thụng tin Kinh t, Vin Nghiờn cu phỏt trin thnh ph H Chớ Minh (2009), "Xu hng u t trc tip nc ngoi ca cỏc cụng ty a quc gia hin nay", www.hids.hochiminhcity.gov.vn/, [truy cp 25/7/2015] 99 Trung tõm Thụng tin - T liu (2009), Thu hỳt u t nc ngoi kt qu, thỏch thc v gii phỏp, H Ni 100 Anh Tun (2014), ''Khi doanh nghip cú u t nc ngoi (FDI) Thanh Húa: Nhiu kin ngh "núng" t cụng on c s'', http://laodong.com.vn/, [truy cp ngy 15/5/2015] 101 Trn Tun (2015), ''Gn 34.000 lao ng lm vic ti Khu kinh t Vng ng'', http://laodong.com.vn/, [truy cp ngy 14/6/2015] 102 Lờ Nh Tựng (2013), ''C s lý lun v u t trc tip nc ngoi'', http://voer.edu.vn/c/058baf8a, [truy cp ngy 15/6/2015] 103 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), Bỏo cỏo K hoch xỳc tin u t, phỏt trin kinh t i ngoi giai on 2011 - 2015, Ngh An 104 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), Quan im, mc tiờu, nh hng phỏt trin kinh t i ngoi, Ngh An 105 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), D liu c bn v mụi trng u t tnh Ngh An, Ngh An 106 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), iu kin xó hi v c s h tng Ngh An, Ngh An 107 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), Quan im, mc tiờu, nh hng phỏt trin kinh t i ngoi, Ngh An 108 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), Quyt nh s 5821/Q-UBND ngy 29/12/2011 v quy hoch xỳc tin u t v phỏt trin kinh t i ngoi tnh Ngh An n nm 2020, Ngh An 109 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), D liu c bn v mụi trng u t tnh Ngh An, Ngh An 164 110 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2015), Bỏo cỏo K hoch xỳc tin u t, phỏt trin kinh t i ngoi giai on 2011 - 2015, Ngh An 111 y ban nhõn dõn tnh Thanh Húa (2012) Quyt nh s 753/Q-UBND, ngy 20/3/2012, Phờ duyt Danh mc d ỏn kờu gi u t vo tnh Thanh Húa giai on 2011 - 2015 v n nm 2020, Thanh Húa 112 Vin Nghiờn cu qun lý kinh t Trung ng (2006), Nõng cao nng lc nghiờn cu chớnh sỏch thc hin chin lc phỏt trin kinh t-xó hi ca Vit Nam thi k 2001-2010, Tỏc ng ca T trc tip nc ngoi ti tng trng kinh t Vit Nam, H Ni 113 Vin Nghiờn cu qun lý kinh t Trung ng, Trung tõm thụng tin t liu (2010), Nõng cao hiu qu thu hỳt v s dng u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam, H Ni 114 Quc Vit (2015), ''Hn 2.800 t ng "" vo cỏc khu cụng nghip Tha Thiờn - Hu'', http://www.vietnamplus.vn/, [truy cp ngy 7/7/2015] 115 Nguyn Trng Xuõn (2002), u t trc tip nc ngoi vi cụng cuc cụng nghip húa, hin i húa Vit Nam, NXB Khoa hc xó hi, H Ni B Ti liu ting Anh 116 A L Calvet (1981), "A synthesis of foreign direct investment theories and theories of the multinational firm", Journal of International Business Studies, Vol 12, (1), tr.45-59 117 Beata Smarzynska Javorcik (2004), "Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages", The American Economic Review, Vol 94, No June, pp 605-627 118 Bulent Esiyok v Mehmet Ugur (2012), Foreign direct investment in provinces: A spatial regression approach to FDI in Vietnam, University of Greenwich, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/, posted 23 January 2012 165 119 Carp, L (2012), "Analysis of the relationship between FDI and economic growth-Literature review study",The USV Annals of Economics and Public Administration, 12, pp 154-160 120 Corrado L., Fingleton B., 2011 Where is the Economics in Spatial Econometrics? Working Papers 1101, University of Strathclyde Business School, Department of Economics 121 China Economy 2015, http://www.theodora.com/wfbcurrent/china /china economy.html 122 C.Chunlai (1997), Provincial characteristics and foreign direct investment location decision within China, http://econpapers cercwp/1997 123 Coughlin, C.C and E Segev (2000), Foreign Direct Investment in China: A Spatial Econometric Study, The World Economy, 23, 1, pp 1-23 124 David G Hartman (1985), Tax policy and foreign direct investment, Journal of Public Economics (M), http://info.worldbank.org/ 125 De Melo (2009), Is Foreign direct investment growth conducive? New evidences from Sub-Sahara African Countries, 1980-2005, Applied Econometrics and International Development, http://www.usc.es/economet/journals1 126 D Sethi, S E Guisinger, S E Phelan and D M Berg (2003), "Trends in foreign direct investment flows: A theoretical and empirical analysis", Journal of International Business Studies, No 34, pp 315326 (June) 127 Drukker, D and D.L Millimet (2007), Assessing the Pollution Haven Hypothesis in an Interdependent World, working paper 0703, Southern Methodist University 128 Dunning, J H (1977) Trade, location of economic activity and the MNE: a search for an eclectic approach In B Ohlin, P Hesselborn, P M.Wijkman (Eds.), The international allocation of economic 166 activity:proceedings of a Nobel Symposium held at Stockholm, pp 395-418, London: The Macmillan Press Ltd 129 Dunning, John H (2001) "The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future," International Journal of the Economics of Business, Vol 8, No 2, pp 173-190 130 Dunning, John (2014), Why Do Companies Invest Overseas?, https://www.linkedin.com/pulse/ 131 E.Asiedu (2006), ''Foreign direct investment in Africa: The role of natural resources, market size, government policy, institutions and political instability'', The World Economy, Volume 29, Issue 1, pages 63-77, January 132 E Malesky (2006), ''Foreign direct investment in Africa: The role of natural resources, market size, government policy, institutions and political instability'', The World Economy, http://onlinelibrary.wiley.com/ 133 Edmund J Malesky (2007), "20 years of foreign investment: Reviewing and looking forward (1987-2007)", The American Economic Review, Vol 95, No 134 Elhanan Helpman, Galen L (2004), "Export Versus FDI with Heterogeneous Firms", The American Economic Review, Vol 94 No 135 Esiyok, Bulent and Ugur, Mehmet (2011): Foreign direct investment in provinces: A spatial regression approach to FDI in Vietnam 136 FR Root, AA Ahmed (1979), "Journal of Economic Development and Cultural Change", University of Chicago, Vol 27, No 4, July 1979, pp 751-767 137 Garretsen, H and J Peeters (2009), FDI and the Relevance of Spatial Linkages: Do Third-Country Effects Matter for Dutch FDI?, Review of World Economics, 145, pp 319 - 338 138 Gordon G Chang (2014), "Foreign Direct Investment Falling: Trend Could Last Long", Engage China & US focus stimulate impact, dated 29.08.2014 167 139 Hans-Rimbert Hemmer, Nguyen thi Phuong Hoa (2002), Contribution of Foreign Direct Investment to Poverty Reduction: The Case of Vietnam in the 1990s, Univ Giessen, Fachbereich Wirtschaftswiss.Head, K and T Mayer, (2004), Market Potential and the Location of Japanese Investment in the European Union, Review of Economics and Statistics, 86, 4, pp 959-972 140 H Jalilian, J Weiss (2002), ''Foreign direct investment and poverty in the ASEAN region", https://bradscholars.brad.ac.uk/ 141 H Mirza, A Giroud (2004), "Regionalization, foreign direct investment and poverty reduction: Lessons from Vietnam in ASEAN", Journal of the Asia Pacific Economy, http://www.tandfonline.com/ 142 IRBM Multinational Tax Department (2012), Malaysian Transfer Pricing Guidelines Malaysia 143 James K Jackson (2013), U.S Direct Investment Abroad: Trends and Current Issues, New York 144 James Zhan (2013), "Latest Developments in FDI Trends and Policies", http://unctad.org/meetings/ 145 JICA 2013, A comparative Study on FDI policy in selected Asean countries 146 J Tobin, S Rose-Ackerman (2003), "Foreign direct investment and the business environment in developing countries: The impact of bilateral investment treaties ", http://deepblue.lib.umich.edu/ 147 JW Salacuse (1990), "BIT by BIT, The growth of bilateral investment treaties and their impact on foreign investment in developing countries ", The International Lawyer, Vol 24, No (Fall 1990), pp 655-675 148 K Akamatsu (1962), A historical pattern of economic growth in developing countries, The Developing Economies, Volume 1, Issue Supplement s1, pages 3-25, August 1962 149 Lee, Chew Wing (2008), Foreign Direct Investment, Pollution and Economic Growth: Evidence from Malaysia Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy 168 150 LeSage, J.P and R.K Pace (2009), Introduction to Spatial Econometrics, Boca Raton, US: 151 Malesky, E (2007), Provincial Governance and Foreign Direct Investment in Vietnam, 20 Years of Foreign Investment: Reviewing and Looking Forward (1987-2007), Knowledge Publishing House, 2007 152 Manal Suliman Omer & Liu Yao (2011), Empirical Analysis of the Relationships between inward FDI and Business Cycles in Malaysia 153 Masami Ishida (2012), Attracting FDI, Lessons of Easst Asia countries 154 M Blomstrửm, A Kokko, JL Mucchielli (2003), "The economics of foreign direct investment incentives", http://earthmind.net/fdi/misc/ 155 Matthew J Slaughter (2002), Does Inward Foreign Direct Investment Contribute to Skill Upgrading in Developing Countries?, CEPA Working Paper 2002-08, http://www.economicpolicyresearch.org/ 156 Mitra, Pritha, (2007),"Has Public Investment Crowded In or Crowed Out Private Investment in Vietnam", IMFs Country report: Viet Nam, Selected issues, pp 46-62 157 MU Klein, C Aaron, B Hadjimichael (2001), Foreign direct investment and poverty reduction, books.google.com 158 Na, L and W.S Lightfoot (2006), Determinants of Foreign Direct Investment at the Regional Level in China, Journal of Technology Management in China, 1, 3, pp 262-278 159 Nguyen Ngoc Anh & Nguyen Thang (2007), Foreign direct investment in Vietnam: An overview and analysis the determinants of spatial distribution across provinces, MPRA Paper 1921, University Library of Munich, Germany 160 Nguyen N A and Nguyen T (2007),"FDI in Viet Nam: An Overview and Analysis the Determinants of Spatial Distribution across Provinces", MPRA Paper No 1921, posted 07 169 161 Nguyen, P.L and Sajid A (2010), "Foreign direct investment and economic growth in Vietnam", Asia Pacific Business Review, 16, pp 183-202 162 OECD (2010), Indonesia - Investment Policy Review 163 Pan Long Tsai (1994), Determinants of foreign direct investment and its impact on economic growth, Journal of Economic Development, (1) (6/1994) 164 Prof Dr Hans-Rimbert Hemmer (2006), Auslọndische Direktinvestitionen Flankierende Maònahmen des Staates, ISSN 1430-6298, http://geb.uni-giessen.de/ 165 Prof Martin Paldam (2009), Long Run effect of Technological Spillover through FDI on Economic Growth in Developing Countries: A Panel Cointegration Approach, http://www.specialer.sam.au.dk/ 166 Raymond Vernon (1966), "International Investment and International Trade in the Product Cycle", Quarterly Journal ũ Economics, Vol 80, (2), pp 190-207, http://bev.berkeley.edu/ 167 Ray, S (2012), "Impact of foreign direct investment on economic growth in India: A cointegration analysis", Advances in Information Technology and Management, 2, pp 187-201 168 Richard Bruton, T.D (2014) "Policy Statement on Foreign Direct Investment in Ireland" (Tuyờn b chớnh sỏch v T trc tip nc ngoi ti Ireland), UNCTAD, 28th January, https://rio.jrc.ec.europa.eu/ 169 RE Lipsey, RC Feenstra, CH Hahn (1999), The role of foreign direct investment in international capital flows, pp.307-362 170 R Morck, B Yeung, M Zhao (2008), "Perspectives on China's outward foreign direct investment", International Journal (Anh), S 39, pp 337-350 14/2/2008 171 Robert C.Fenstra v Gordon H.Hanson (1998), Foreign direct investment and relative wages: Evidence from Mexico's maquiladoras, Journal of International Economics, https://www.princeton.edu/ 170 172 Rugman A M (1987), "The Firm-Specific Advantages of Canadian Multinationals," Journal of International Economics Studies, Vol 2, No 1, pp 1-14 173 Stephen H Hymes, "Product life-cycle theory", and "FDI and Portfolio Investment Theory", New York 174 Stakhovych, S and T.H.A Bijmolt (2009), Specification of Spatial Models: A Simulation Study on Weights Matrices, Papers in Regional Science, 88, pp 389-408 175 Takagi, S v Phm Th Hong Anh (2011), "Dynamics interaction between Foreign and Domestic investment in Vietnam", Vietnam Economic Management Review, Volume 6, No.2-2011 176 T Buthe, H.V Milner (2008), "The politics of foreign direct investment into developing countries: increasing FDI through international trade agreements?", American Journal of Political Science Vol 52, No 4, October 2008, pp 741-762 177 Thau Thi Hoang, P Wiboonchutikula (2010), "Does foreign direct investment promote economic growth in Vietnam?", ASEAN Economic Journal, vol 27, No 3, 12/2010, pp 295-311 178 The FDI Report 2015, World FDI Report - Free investment crossborder reportwww, http://forms.fdiintelligence.com/ 179 United Nations Conference on Trade and Development (2013), UNCTAD stastistics 2012 180 UNCTAD (2003), World Investment Report 2003 181 UNCTAD FDI Database, www.unctad.org, accessed [31 October 2011] 182 UNCTAD, Investment and Enterprise Division, 2011 183 UNCTAD (2013), "World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development", Chapter 1: Global Investment Trends 184 Vale Columbia Center (2013), Inward FDI in Indonesia and its policy context 171 185 Villaverde, J and A Maza (2011), Foreign Direct Investment in Spain: Regional Distribution and Determinants, International Business Review, doi:10.1016/j.ibusrev.2011.08.004 186 World Trade Organization (WTO, 1996), trade and Foreign Direct Investment, http://www.wto.org, October 1996 [...]... QUAN ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM 1.1 NHỮNG THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU Ở CÁC NƯỚC VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Những nghiên cứu xác định nguyên nhân dịch chuyển vốn ra nước ngoài Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu nước ngoài nhận định rằng, thu hút FDI là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước Điển... FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam là tích cực Trần Quang Tiến chỉ ra FDI làm nâng cao kết cấu hạ tầng của nước ta, và ngược lại 21 1.2.2 Những nghiên cứu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế của Việt Nam và vùng Bắc Trung Bộ 1.2.2.1 Nghiên cứu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế của Việt Nam Trong những năm gần đây, trên diễn đàn lý luận trong nước đã xuất hiện... hưởng đến thu hút FDI vào vùng bắc Trung Bộ trong giai đoạn đến 2020 và tìm kiếm phương hướng, giải pháp có cơ sở khoa học, khả thi nhằm tăng cường thu hút FDI hơn nữa vào vùng Bắc Trung Bộ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng đến năm 2020 27 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VÙNG KINH TẾ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC... sách "Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay" [44]; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm thông tin tư liệu trong cuốn: "Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI vào Việt Nam" [113]; … đã khái quát về tình hình thu hút và sử dụng FDI ở Việt Nam từ khi Nhà nước ban hành Luật ĐT nước ngoài vào Việt Nam và xác định xu hướng FDI vào Việt Nam trong các năm tiếp theo cùng những... sang các nước đang phát triển, mà còn diễn ra chiều hướng ngược lại: ĐT từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển để tiếp cận công nghệ của các nước phát triển và mở rộng thị trường Xu hướng này đang ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.2.1 Những nghiên cứu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Đã có... nhà ĐT đánh giá cao "Tiềm 23 năng phát triển KT-XH tại khu vực Bắc Trung Bộ" của Cục xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương [17] nhằm giới thiệu tiềm năng và cơ hội để các nhà đầu tư hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ Ngoài ra, còn có một số thông tin khác giới thiệu và xúc tiến đầu tư như bài viết: "Bắc Trung Bộ mời gọi FDI" của tác giả Dương Hà [28]; "Nghệ An thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam" của... biệt là một số tài liệu của Hội nghị xúc tiến ĐT vào các tỉnh Bắc Trung Bộ được tổ chức vào ngày 17/10/2011 do Bộ KH&ĐT phối hợp với UBND sáu tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức tại Nghệ An Đây là bộ tài liệu tham khảo khá tốt mang tính thông tin xúc tiến ĐT vào địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011-2020 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CẦN PHẢI TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.3.1 Khái quát kết... international capital flows" (Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong dòng vốn quốc tế) của RE Lipsey, RC Feenstra, CH Hahn [169], "Tax policy and foreign direct investment" (Chính sách thu và đầu tư trực tiếp nước ngoài) của David G Hartman [124]; "Perspectives on China's outward foreign direct investment" (Những quan niệm về đầu tư trực tiếp ra bên ngoài nước ngoài của Trung Quốc) của R Morck, B Yeung,... góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài để giảm nghèo: Trường hợp của Việt Nam trong năm 1990) [139] đã phân tích vai trò của FDI đối với giảm nghèo ở Việt Nam, chỉ ra ích lợi của dòng vốn đầu tư này và kiến nghị nhà nước Việt Nam phải có chính sách thu hút FDI thích hợp Nghiên cứu Prof Martin Paldam chỉ ra rằng, FDI và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau FDI không những trực tiếp tác... investment treaties " (Đầu tư trực tiếp nước ngoài và môi trường kinh doanh ở các nước đang phát triển: Tác động của hiệp định đầu tư song phương ) của J Tobin, S Rose-Ackerman [146] Các công trình khoa học này đã cung cấp cơ sở lý thuyết và gợi ý về các yếu tố thu hút FDI vào các nước đang phát triển, so sánh chính sách của các nước khác nhau trong thu hút FDI để rút ra kinh nghiệm thu hút FDI cũng như
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay