(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

27 168 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:17

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN HƯNG CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số: 62 31 02 03 HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Huy Tiếp Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ hội phân chia thành giai cấp, công hội (CBXH) khát vọng mục tiêu đấu tranh người; thật trở thành tiêu chí để đánh giá phát triển, tiến quốc gia chế độ trị thời đại ngày nay; vấn đề lớn đường phát triển nước nhân loại nước ta CBXH nguyện vọng đáng, nhu cầu thiết nhân dân, mà mục tiêu động lực công đổi Song, điều lại phụ thuộc lớn vào lãnh đạo thực CBXH đạt kết Đảng, cấp ủy tỉnh, thành phố, có tỉnh ủy đồng sông Hồng (ĐBSH) Trong thời gian qua, tỉnh ủy ĐBSH nhận thức rõ điều nêu trên, tăng cường lãnh đạo thực CBXH đạt kết quan trọng lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội Tuy nhiên, tỉnh khoảng cách giàu nghèo có xu hướng mở rộng nông thôn với thành thị, vùng tầng lớp dân cư Đặc biệt, tình trạng chênh lệch lớn thu nhập đời sống số người làm ăn phi pháp, tham nhũng, giàu lên nhanh chóng với nhiều người làm ăn chân chính; tình trạng thất nghiệp, bất bình đẳng thụ hưởng dịch vụ y tế, giáo dục vấn đề bách Các tỉnh ủy nhiều yếu kém, nội dung phương thức lãnh đạo thực CBXH Nghiên cứu tìm giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, tăng cường lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH vấn đề cấp thiết Để góp phần giải vấn đề này, nghiên cứu sinh chọn thực đề tài “Các tỉnh uỷ đồng sông Hồng lãnh đạo thực công hội giai đoạn nay” làm luận án tiến khoa học trị 2 Mục đích, nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH giai đoạn nay, luận án đề xuất giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy đến năm 2025 2.2 Nhiệm vụ Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH; khảo sát, đánh giá thực trạng thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH từ năm 2006 đến nay, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân kinh nghiệm; đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu tăng cường lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận án Các tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu luận án Luận án khảo sát, đánh giá thực trạng thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH từ năm 2006 đến nay; phương hướng giải pháp đề xuất luận án có giá trị đến năm 2025 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn Cơ sở lý luận luận án chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng ta Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo lĩnh vực đời sống hội Cơ sở thực tiễn luận án hoạt động lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH từ năm 2006 đến 4.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin; phương pháp lịch sử kết hợp lôgíc; phân tích kết hợp tổng hợp; khảo sát, tổng kết thực tiễn; phương pháp chuyên gia Đóng góp khoa học luận án Khái niệm: Công hội khái niệm tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH Kinh nghiệm: Các tỉnh ủy tập trung lãnh đạo quyền tỉnh tổ chức thực thắng lợi chủ trương, nghị tỉnh ủy thực CBXH; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đoàn thể trị - hội tổ chức hội tham gia vào thực CBXH địa phương Giải pháp: Tăng cường lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy: Một là, đổi trình xây dựng tổ chức thực tốt số nghị chuyên đề tỉnh uỷ phát triển kinh tế thực CBXH Hai là, lãnh đạo chặt chẽ công tác tra, xử lý sai phạm thực CBXH; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Góp phần làm rõ thêm vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy năm tới; làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn Xây dựng Đảng trường trị tỉnh thuộc ĐBSH Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học tác giả công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương, tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VỀ CÔNG BẰNG HỘITHỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI NƯỚC NGOÀI Luận án tổng quan kết nghiên cứu số công trình Trung Quốc, Lào CBXH, thực CBXH, kết điểm có giá trị tham khảo 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VỀ CÔNG BẰNG HỘITHỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VIỆT NAM Luận án tổng quan kết nghiên cứu công trình khoa học Việt Nam, hai vấn đề nêu trên, kết nội dung luận án cần tham khảo 1.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA LUẬN ÁN TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT 1.3.1 Kết đạt Về công hội: Các khái niệm CBXH; vài nội hàm khái niệm CBXH; nhận định: CBXH gắn liền thể tất lĩnh vực đời sống hội, song tập trung lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội; số điểm vai trò đặc tính CBXH Về thực CBXH: Một số kinh nghiệm giải pháp thực có hiệu CBXH số nước tư bản; giải pháp thực có kết CBXH số địa phương nước ta 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án tiếp tục giải Thứ nhất, xây dựng khái niệm CBXH; nội dung, đặc tính công hội Thứ hai, xây dựng khái niệm thực CBXH, xác định nội dung, nhân tố chủ yếu chi phối thực CBXH Thứ ba, xây dựng khái niệm, xác định nội dung phương thức lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH giai đoạn Chương CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬNTHỰC TIỄN 2.1 CÁC TỈNH, TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, CÔNG BẰNG HỘITHỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI 2.1.1 Các tỉnh, tỉnh ủy đồng sông Hồng 2.1.1.1 Khái quát tỉnh đồng sông Hồng Luận án khái quát đặc điểm tỉnh ĐBSH, gồm: đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, hội, trị, quốc phòng, an ninh 2.1.1.2 Các tỉnh ủy đồng sông Hồng - chức năng, nhiệm vụ, vai trò đặc điểm * Chức năng: Một là, lãnh đạo trị hệ thống trị (HTCT) lĩnh vực đời sống hội địa phương Hai là, xây dựng Đảng xây dựng đảng tỉnh Ba là, tham mưu, đề xuất tham gia xây dựng đường lối, sách Đảng Nhà nước * Nhiệm vụ: Một là, quán triệt đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị đại hội đảng tỉnh nghị lãnh đạo tổ chức thực Hai là, lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cụ thể hóa triển khai thực nghị tỉnh ủy Ba là, lãnh đạo tổ chức thực nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng Bốn là, phê duyệt quy hoạch cán cấp theo phân cấp quản lý cán Năm là, tuyên truyền, vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, Nhà nước Sáu là, kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức đảng, đảng viên đảng tỉnh Bảy là, chuẩn bị báo cáo trị, nhân tổ chức đại hội đảng tỉnh nhiệm kỳ tới * Vai trò: Luận án phân tích vai trò tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo bảo đảm cho đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị đại hội đảng tỉnh, tỉnh ủy phát triển kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, HTCT thực thắng lợi, nâng cao đời sống nhân dân góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương Đảng * Đặc điểm: Một là, nhiệm kỳ 2010 - 2015 số lượng tỉnh ủy viên chín tỉnh ĐBSH bảo đảm số lượng theo quy định, tuyệt đại đa số người địa phương Hai là, đội ngũ tỉnh ủy viên trẻ hóa bước, cấu giới tính bảo đảm theo yêu cầu đạo Đảng Ba là, trình độ mặt đội ngũ tỉnh ủy viên vào loại cao so với vùng nước Bốn là, tỉnh ủy hoạt động môi trường có đặc điểm kinh tế, trị, văn hóa, hội đặc thù vùng ĐBSH, có nhiều thuận lợi hoạt động, gặp không khó khăn thách thức 2.1.2 Công hội - khái niệm, nội dung, vai trò đặc tính 2.1.2.1 Khái niệm Công hội phạm trù lịch sử, mang tính giai cấp, dùng để trình độ phát triển chế độ hội, thể tất lĩnh vực đời sống hội, chủ yếu lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội , phản ánh mối quan hệ cống hiến hưởng thụ, nghĩa vụ quyền lợi, thưởng phạt cá nhân (nhóm hội), bảo đảm cho hội phát triển ổn định, hài hoà phù hợp với xu phát triển hội, vừa khát vọng người, vừa động lực, mục tiêu phát triển hội 2.1.2.2 Nội dung công hội Trong lĩnh vực kinh tế: tương xứng lao động, đóng góp cá nhân, tổ chức vào trình sản xuất hưởng thụ kết quả, bị xử phạt ngang sai phạm Trong lĩnh vực trị: người dân, tổ chức ngang quyền tự do, dân chủ bị xử phạt vi phạm Trong lĩnh vực văn hóa: người dân ngang hưởng thụ giá trị văn hoá, tinh thần bị xử phạt vi phạm Trong lĩnh vực hội: người dân thụ hưởng ngang giải vấn đề hội bị xử phạt ngang vi phạm 2.1.2.3 Vai trò đặc tính công hội Vai trò: Thứ nhất, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - hội Thứ hai, tạo nên phát triển hài hòa người với người cá nhân người với hội, nhân tố bảo đảm ổn định trị chế độ hội Thứ ba, tiêu chí để xem xét, đánh giá phát triển, tiến chế độ hội Thứ tư, thúc đẩy người vươn lên hoàn thiện thân phù hợp với xu hướng phát triển hội Những đặc tính bản: Tính lịch sử; tính giai cấp; tính hội; tính nhân văn 2.1.3 Thực công hội - khái niệm, nội dung nhân tố chủ yếu chi phối 2.1.3.1 Khái niệm, nội dung thực công hội * Khái niệm: Thực CBXH hoạt động cụ thể toàn HTCT, lực lượng, tổ chức hội người dân, theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò tổ chức cá nhân, làm cho nội dung CBXH trở thành thực đời sống hội, chủ yếu lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội * Nội dung thực công hội: Thứ nhất, đảng trị cầm quyền xác định quan điểm, chiến lược, chủ trương, mục tiêu thực CBXH lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội lãnh đạo, đạo tổ chức thực Thứ hai, nhà nước triển khai thực quan điểm, chiến lược, chủ trương, mục tiêu đó, lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội nước thực chức quản lý nhà nước thực CBXH Thứ ba, tổ chức, lực lượng hội nước đó, tiến hành hoạt động thực nội dung CBXH kinh tế, trị, văn hóa, hội 2.1.3.2 Những nhân tố chủ yếu chi phối thực công hội Thứ nhất, trình độ phát triển kinh tế Thứ hai, tính chất chế độ trị, đặc biệt chất giai cấp cầm quyền nhà nước nước Thứ ba, giá trị văn hoá truyền thống lịch sử dân tộc Thứ tư, xu hướng phát triển giới tính chất thời đại 2.1.4 Công hội thực công hội nước ta tỉnh đồng sông Hồng 2.1.4.1 Công hội thực công hội nước ta Luận án phân tích CBXH thực CBXH điều kiện thực kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa (XHCN) nước ta lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá, hội 2.1.4.2 Công hội thực công hội tỉnh đồng sông Hồng * Công hội tỉnh ĐBSH: Luận án đưa khái niệm CBXH tỉnh ĐBSH phân tích nội dung CBXH tỉnh ĐBSH: Trong lĩnh vực kinh tế: chủ thể kinh tế địa bàn tỉnh bình đẳng sản xuất, kinh doanh, hưởng thụ kết đạt sở đóng góp họ bị xử phạt ngang theo pháp luật nước ta vi phạm Trong lĩnh vực trị: người dân tỉnh ngang quyền lợi trị; quyền đảm bảo pháp luật, thực hình thức dân chủ trực tiếp, gián tiếp Trong lĩnh vực văn hóa: công dân có quyền ngang hưởng thụ giá trị văn hoá; công dân, tổ chức có nghĩa vụ đóng góp tham gia vào phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo địa phương bị xử phạt 11 lượng hội nhân dân địa phương cụ thể hóa tổ chức thực thắng lợi nội dung thực CBXH Đảng Nhà nước Hai là, lãnh đạo, đạo quan nhà nước địa phương cụ thể hóa nội dung thực CBXH Đảng Nhà nước thành chương trình, kế hoạch hành động; lãnh đạo, đạo quan quản lý nhà nước thực chương trình, kế hoạch Ba là, xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán chuyên trách thực CBXH địa phương Bốn là, lãnh đạo phối hợp hoạt động quan nhà nước với MTTQ, đoàn thể, đơn vị nghiệp, thành phần kinh tế, tổ chức hội tỉnh thực đường lối, sách Đảng, Nhà nước, nghị tỉnh uỷ, quyền tỉnh CBXH 2.2.3 Phương thức lãnh đạo thực công hội tỉnh ủy đồng sông Hồng Thứ nhất, tỉnh ủy lãnh đạo thực CBXH nghị quyết, định, chủ trương, thực CBXH Thứ hai, công tác tuyên truyền, thuyết phục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức tổ chức HTCT, tầng lớp nhân dân nhằm thực nghị tỉnh ủy CBXH Thứ ba, thông qua máy quan nhà nước địa phương Thứ tư, thông qua tổ chức đảng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng đảng viên hoạt động quan, ngành liên quan trực tiếp đến việc thực CBXH Thứ năm, qua công tác tổ chức, cán HTCT tỉnh, coi trọng công tác tổ chức, cán quyền tỉnh Thứ sáu, thông qua việc lãnh đạo MTTQ, đoàn thể, tổ chức hội phát động, trì phong trào hành động cách mạng hướng vào hoạt động nhân đạo, từ thiện Thứ bảy, nêu cao hành động gương mẫu cán bộ, đảng viên phong cách làm việc tỉnh ủy Thứ tám, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đảng viên thực nghị tỉnh ủy CBXH 12 Chương THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘICÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Thực công hội lĩnh vực kinh tế tỉnh đồng sông Hồng có nhiều tiến đạt kết Cơ cấu kinh tế tỉnh chuyển dịch hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều tỉnh cao tương đối ổn định tạo thuận lợi để thực CBXH: tỉnh Nam Định 12,5% (năm 2010), 11,5% (2013); tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh có số liệu tương ứng là: 12,7% (2010), 9,2% (2013); 7,5% (2010), 8,2% (2013); 12,6% (2010), 7,1% (2013) Môi trường pháp lý cho thành phần kinh tế phát triển lành mạnh hình thành, phát triển Kinh tế tỉnh phát triển cân đối vùng nên trình độ phát triển kinh tế - hội mức độ hưởng thụ cư dân vùng bước thu hẹp 3.1.1.2 Thực công hội lĩnh vực trị đạt kết quan trọng Pháp lệnh dân chủ sở triển khai thực Các bầu cử đại biểu HĐND cấp, đại biểu Quốc hội có 90% nhân dân tham gia, nhiều tỉnh đạt 96% 3.1.1.3 Thực công hội lĩnh vực văn hóa có nhiều tiến Người dân hưởng giá trị văn hóa, giáo dục, đào tạo Các tỉnh phổ cập trung học sở tiến đến phổ cập trung học phổ thông vào năm 2020 Có sách hỗ trợ sách, vở, miễn tiền học phí cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Các sở văn hóa, thể thao công cộng xây dựng hoạt động 13 3.1.1.4 Thực công hội lĩnh vực hội bảo đảm an sinh hội đạt kết đáng khích lệ Các hoạt động giải việc làm, giảm nghèo, chữa bệnh hội, bảo hiểm hội, phúc lợi hội, đền ơn, đáp nghĩa triển khai khắp tỉnh Lao động thất nghiệp nhiều tỉnh giảm: tỉnh Vĩnh Phúc giảm từ 1,3% (năm 2008) xuống 1% (năm 2012), Bắc Ninh tỉnh Quảng Ninh có số liệu tương ứng là: 2,2% 1,74%; 2,84% 1,44% Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm Hiện tỉnh Bắc Ninh 4,27% hộ nghèo; tỉnh lại số hộ nghèo chiếm khoảng 5,6% 3.1.1.5 Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực Cả HTCT, ngành, cấp, lực lượng hội người dân triển khai mạnh công việc đạt kết bước đầu Trong năm 2012 tỉnh Hưng Yên xảy nhiều tai nạn này: 177 vụ, giảm xuống 148 vụ (năm 2008), Ninh Bình xảy 62 vụ 3.1.2 Những hạn chế, yếu 3.1.2.1 Thực công hội lĩnh vực kinh tế nhiều yếu Bất công thành phần, khu vực kinh tế chưa cải thiện Việc chuyển dịch cấu kinh tế có nơi chưa thật hướng Các hoạt động thu hẹp chênh lệch thu nhập dân cư vùng, giai tầng hội hiệu thấp 3.1.2.2 Thực công hội lĩnh vực trị bất cập Việc bầu cử đại biểu HĐND cấp, đại biểu Quốc hội, nhiều nơi hình thức Nhiều tiếp xúc cử tri đơn điệu nội dung Việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo chậm, có biểu không công Nhiều nơi chưa triển khai hoạt động, giám sát, phản biện hội MTTQ đoàn thể trị - hội 14 3.1.2.3 Thực công hội lĩnh vực văn hóa hạn chế, có mặt chưa cải thiện Việc thụ hưởng giá trị văn hóa, việc học hành cháu có chênh lệch lớn vùng, tầng lớp dân cư, nhóm người có thu nhập khác Việc đầu tư sở vật chất nhân lực giáo dục - đào tạo công vùng tỉnh Hoạt động lợi dụng tự tín ngưỡng xảy ra, gây phản cảm, lợi dụng lễ hội 3.1.2.4 Thực công hội lĩnh vực hội nhiều vấn đề nan giải Các giải pháp hạn chế thất nghiệp gia tăng, hiệu thấp Tốc độ giảm nghèo chưa vững chắc, số hộ dân tái nghèo có xu hướng tăng Bất bình đẳng việc làm, lương người nghỉ hưu sau lần cải cách tiền lương, đối xử khám, chữa bệnh nhóm dân cư có thu nhập khác diễn 3.1.2.5 Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm tai nạn giao thông hiệu thấp Các giải pháp vấn nạn chưa đủ mạnh, hiệu thấp 3.2 CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.2.1 Thực trạng lãnh đạo thực công hội 3.2.1.1 Những ưu điểm * Về thực nội dung lãnh đạo: Một là, tỉnh ủy tập trung vào quán triệt đường lối phát triển KTTT định hướng XHCN quan điểm, chủ trương lớn phát triển kinh tế - hội, nghị Đảng phát triển lĩnh vực, ngành kinh tế; dân chủ phát triển văn hóa, hội để xây dựng quan điểm, mục tiêu, phương hướng giải pháp phát triển kinh tế - hội thực CBXH lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội tổ chức thực Hai là, tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo cấp ủy, quyền tỉnh thực 15 nghị tỉnh ủy phát triển kinh tế - hội, qua thực CBXH Ba là, tỉnh ủy coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thực CBXH Bốn là, lãnh đạo phối hợp hoạt động quan nhà nước với MTTQ, đoàn thể, thành phần kinh tế, tổ chức hội thực CBXH đạt kết * Về phương thức lãnh đạo: Thứ nhất, tỉnh ủy ban hành nghị phát triển kinh tế - hội, HTCT tổ chức thực hiện, qua thực CBXH Thứ hai, tập trung lãnh đạo đổi việc quán triệt nghị tỉnh ủy phát triển kinh tế - hội, giải việc làm, giảm nghèo, giải vấn đề hội khác Thứ ba, tăng cường lãnh đạo phát huy vai trò quyền địa phương thực CBXH Thứ tư, tỉnh ủy lãnh đạo ban cán đảng quyền tỉnh lãnh đạo HĐND UBND tỉnh thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, xử lý sai phạm tạo thuận lợi để thực CBXH Thứ năm, xếp, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng tỉnh, tập trung vào cấp ủy cấp huyện, cấp ủy quyền, MTTQ đoàn thể tỉnh quan liên quan trực tiếp đến thực CBXH Thứ sáu, lãnh đạo MTTQ, đoàn thể, tổ chức hội phát động, trì phong trào cách mạng hướng vào hoạt động nhân đạo, từ thiện Thứ bảy, cấp ủy phát huy vai trò gương mẫu đảng viên thực CBXH Thứ tám, tiến hành kiểm tra, giám sát thực CBXH 3.2.1.2 Những khuyết điểm, hạn chế * Về nội dung lãnh đạo: Một là, tỉnh ủy chưa có nhiều chủ trương, giải pháp đem lại hiệu cao thực CBXH Hai là, việc lãnh đạo, đạo quyền địa phương thực CBXH nhiều cấp ủy yếu kém, bất cập Ba là, việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức máy nâng cao chất lượng cán chuyên trách thực vấn đề hội lúng túng Bốn là, lãnh đạo phối hợp hoạt động 16 quan nhà nước với đoàn thể, lực lượng thực CBXH chưa coi trọng thường xuyên * Về phương thức lãnh đạo: Một là, tỉnh ủy chưa ban hành nghị chuyên đề thực tổng thể CBXH Hai là, chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, nhìn chung thấp Ba là, lãnh đạo, đạo nhiều tỉnh ủy quyền tỉnh thực CBXH có lúc chưa cụ thể, sâu sát, hoạt động ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, cản trở việc thực CBXH Bốn là, nhiều tỉnh ủy chưa đạo chặt chẽ việc phát huy vai trò cấp ủy, tổ chức đảng đảng viên hoạt động quan, ngành liên quan trực tiếp đến thực CBXH Năm là, công tác tổ chức, cán bảo đảm lãnh đạo tỉnh ủy thực CBXH nhiều hạn chế, yếu Sáu là, vai trò MTTQ đoàn thể, tổ chức hội nhiều nơi chưa phát huy mạnh mẽ thường xuyên Bảy là, gương mẫu cán bộ, đảng viên nhìn chung chưa thể thường xuyên Tám là, công tác kiểm tra, giám sát nhiều tỉnh ủy thực CBXH yếu, chất lượng chưa cao 3.2.2 Nguyên nhân kinh nghiệm 3.2.2.1 Nguyên nhân Luận án phân tích nguyên nhân ưu điểm tập trung vào nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, gồm: Thứ nhất, lực, kinh nghiệm lãnh đạo thực CBXH điều kiện tỉnh ủy cán chủ chốt cấp, quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy nhiều hạn chế Thứ hai, nhiều cấp ủy cấp huyện, xã, chưa thường xuyên quan tâm bất cập lãnh đạo nâng cao lực quản lý nhà nước quyền cấp hoạt động, ngăn chặn sai phạm CBXH Thứ ba, lãnh đạo, đạo tỉnh ủy cải cách hành chính, cải cách tư pháp chậm, chưa đạt yêu cầu Thứ tư, số tỉnh, huyện ủy chưa đổi mạnh mẽ lãnh đạo MTTQ, đoàn thể; cấp ủy cấp nhiều lúng túng lãnh đạo hoạt động tổ chức hội Thứ năm, tác động suy thoái kinh tế mặt 17 trái KTTT, yếu chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm tỉnh Thứ sáu, lãnh đạo thực CBXH điều kiện nước ta vấn đề khó; nhiều vấn đề chưa làm sáng tỏ lý luận; số sách Đảng, Nhà nước chưa cụ thể, phù hợp 3.2.2.2 Những kinh nghiệm Một là, tỉnh uỷ quán triệt sâu sắc quan điểm, sách lớn Đảng Nhà nước tiến bộ, CBXH, kịp thời đề tổ chức thực nghị phát triển kinh tế - hội đáp ứng yêu cầu CBXH Hai là, tỉnh ủy tập trung lãnh đạo quyền tỉnh tổ chức thực thắng lợi chủ trương, nghị tỉnh uỷ thực CBXH; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đổi nội dung, phương thức hoạt động MTTQ, đoàn thể trị - hội tổ chức hội tham gia thực CBXH Ba là, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh CBXH để có chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - hội đáp ứng yêu cầu thực CBXH Bốn là, dựa vào nhân dân, động viên nhân dân phát cán bộ, đảng viên, tổ chức vi phạm quyền dân chủ, tham nhũng, lãng phí để xử lý Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI ĐẾN NĂM 2025 4.1 DỰ BÁO NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 4.1.1 Dự báo nhân tố tác động Luận án phân tích nhân tố thuận lợi tập trung vào khó khăn, thách thức: Thứ nhất, nhiều tác động tiêu cực KTTT chưa hạn chế, ngăn chặn cách Thứ hai, bất CBXH chưa giải bản, lại xuất bất CBXH mới, 18 gồm: bất CBXH giáo dục đào tạo; y tế, bảo hiểm hội; tuổi nghỉ hưu; khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm phá hoại môi trường Thứ ba, trình độ kinh nghiệm lãnh đạo thực CBXH nhiều tỉnh ủy viên, cán chủ chốt hạn chế, bất cập Thứ tư, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, tội phạm, tệ nạn hội diễn biến phức tạp Thứ năm, thảm họa biến đổi khí hậu, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đẩy lùi Thứ sáu, CBXH Đảng lãnh đạo thực CBXH điều kiện nhiều điểm chưa làm sáng tỏ lý luận 4.1.2 Phương hướng Một là, tăng cường lãnh đạo thực CBXH sở tăng cường lãnh đạo phát triển KTTT định hướng XHCN gắn tăng trưởng kinh tế với thực CBXH Hai là, nâng cao chất lượng nghị tỉnh ủy phát triển kinh tế - hội, tạo việc làm, thu nhập, bảo đảm an sinh hội Ba là, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em Bốn là, tập trung lãnh đạo xây dựng phát huy vai trò quyền cấp thực CBXH Năm là, tăng cường lãnh đạo MTTQ, đoàn thể thực CBXH 4.2 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, quyền, cán bộ, đảng viên thực công hội Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt nghị Đảng, tỉnh ủy Hai là, đưa nội dung nghị tỉnh ủy thực CBXH vào nội dung sinh hoạt cấp ủy cấp, thảo luận nghiêm túc Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quan truyền thông tỉnh Bốn là, cấp ủy viên xác định trách nhiệm thực nghị tỉnh ủy thực CBXH 19 4.2.2 Đổi trình xây dựng tổ chức thực tốt số nghị chuyên đề tỉnh uỷ phát triển kinh tế thực công hội 4.2.2.1 Đổi trình xây dựng tổ chức thực tốt số nghị chuyên đề tỉnh uỷ phát triển kinh tế tạo sở vững để thực công hội Một là, đổi trình xây dựng tổ chức thực nghị chuyên đề tỉnh ủy phát triển kinh tế địa phương Hai là, xác định trọng tâm, ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng, mũi nhọn để tập trung lãnh đạo Ba là, tỉnh ủy lãnh đạo chuyển dịch cấu kinh tế địa phương phù hợp với chuyển dịch kinh tế vùng Trung ương; đạo chặt chẽ trình chuyển dịch cấu kinh tế huyện, thị xã, thành phố cho phù hợp với cấu kinh tế tổng thể tỉnh Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý kinh tế Năm là, trì thành nếp việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế tỉnh ủy 4.2.2.2 Xây dựng số nghị chuyên đề thực công hội Một là, xác định vấn đề cần nghị chuyên đề Hai là, nắm ưu, khuyết điểm mức độ thực CBXH lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội địa bàn tỉnh Ba là, dự báo diễn biến bất CBXH nảy sinh địa bàn tỉnh Bốn là, tranh thủ ý kiến quan có liên quan; dân chủ thảo luận hội nghị tỉnh ủy để xây dựng nghị chuyên đề 4.2.3 Xây dựng quyền từ tỉnh đến sở vững mạnh bảo đảm thực đạt kết công hội Một là, nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quyền tỉnh theo Hiến pháp sửa đổi, kiện toàn tổ chức, cán 20 quyền Hai là, xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, cụ thể thực nghiêm chỉnh Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công chức quyền bảo đảm thực tốt CBXH Bốn là, nâng cao chất lượng HĐND, UBND cấp; đổi nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp dân Năm là, tăng cường kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng quan quyền từ tỉnh đến sở 4.2.4 Tăng cường tra, xử lý sai phạm thực công hội; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm 4.2.4.1 Tăng cường công tác tra, xử lý sai phạm thực công hội Luận án đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, HĐND kiểm tra, giám sát UBND cấp cấp thực nhiệm vụ, tăng cường thẩm tra, xác minh xử lý sai phạm 4.2.4.2 Ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm Một là, nâng cao nhận thức trách nhiệm đảng viên, cán nhân dân Hai là, phát huy mạnh mẽ vai trò chi bộ, tổ chức HTCT nhân dân Ba là, công khai, minh bạch kinh tế, tài chính, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, công tác cán Bốn là, xây dựng ban nội tỉnh ủy làm nòng cốt; tăng cường kiểm toán, tra, kiểm tra, giám sát Năm là, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán tham nhũng, lãng phí, sa vào lợi ích nhóm 4.2.5 Xây dựng tỉnh ủy đồng sông Hồng vững mạnh thực chủ thể lãnh đạo thực công hội đạt kết 4.2.5.1 Nâng cao chất lượng tỉnh ủy viên tỉnh ủy Một là, cụ thể hóa tiêu chuẩn tỉnh ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy Hai là, nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh uỷ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực CBXH Ba là, đẩy mạnh đào tạo 21 bản, tập trung, bồi dưỡng CBXH luân chuyển tỉnh ủy viên quy hoạch Bốn là, tăng cường quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát hoạt động tỉnh ủy viên Năm là, xây dựng thực nghiêm quy chế làm việc tỉnh ủy, định kỳ xem xét, hoàn chỉnh Sáu là, tiếp tục đổi phong cách, lề lối làm việc tỉnh ủy, cấp ủy đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực CBXH 4.2.5.2 Nâng cao chất lượng quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy Gồm giải pháp về: Nhận thức; hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, xây dựng thực nghiêm quy chế làm việc, cụ thể hóa tiêu chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, thực thi tuyển cán bộ, công chức quan 4.2.6 Nâng cao lực lãnh đạo thực công hội tổ chức sở đảng; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức hội, kinh tế, nhà hảo tâm thực công hội 4.2.6.1 Nâng cao lực lãnh đạo thực công hội tổ chức sở đảng, đặc biệt đảng xã, phường, thị trấn: Một là, tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy đội ngũ cán chủ chốt bảo đảm lãnh đạo thực CBXH Hai là, hoàn thiện mô hình chi dân cư theo hướng địa bàn có đủ tổ chức đảng, chi hội đoàn thể Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với phân công đảng viên phụ trách vấn đề hội Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy sở thực CBXH 4.2.6.2 Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - hội, tổ chức hội thực công hội: Gồm giải pháp về: Đổi nhận thức, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, 22 đổi nội dung, phương thức hoạt động thực giám sát, phản biện hội tổ chức thực CBXH 4.2.6.3 Lãnh đạo phát huy vai trò tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm tham gia thực công hội: Gồm giải pháp về: Lãnh đạo phối hợp quyền tỉnh với tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm, cải cách hành nhà nước, có sách ưu đãi khuyến khích họ đầu tư vào chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - hội vùng đặc biệt khó khăn 4.2.7 Tăng cường lãnh đạo, đạo Trung ương tỉnh ủy lãnh đạo thực công hội Một là, Đảng tăng cường tổng kết thực tiễn phát triển lý luận CBXH, Đảng lãnh đạo thực CBXH Hai là, Ban Bí thư, Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo, đạo tạo thuận lợi để tỉnh ủy tổng kết thực tiễn thực CBXH Ba là, Quốc hội điều chỉnh, xây dựng, ban hành văn pháp luật theo Hiến pháp sửa đổi Bốn là, xây dựng hoàn thiện hệ thống sách phát triển kinh tế, sách hội Năm là, tạo thuận lợi để tỉnh ủy tổ chức tốt việc tuyên truyền chấp hành pháp luật 23 KẾT LUẬN nước ta nay, CBXH có vai trò to lớn phát triển kinh tế - hội, ổn định trị thắng lợi công đổi Song, vai trò thể rõ khẳng định kết lãnh đạo thực CBXH Đảng Trong đó, lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH phận đặc biệt quan trọng Nghiên cứu tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH tìm giải pháp tăng cường lãnh đạo cấp thiết Công hội phạm trù lịch sử, mang tính giai cấp, dùng để trình độ phát triển chế độ hội, thể tất lĩnh vực đời sống hội, chủ yếu lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, hội , phản ánh mối quan hệ cống hiến hưởng thụ, nghĩa vụ quyền lợi, thưởng phạt cá nhân (nhóm hội), bảo đảm cho hội phát triển ổn định, hài hoà phù hợp với xu phát triển hội, vừa khát vọng người, vừa động lực, mục tiêu phát triển hội Các tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH toàn hoạt động tỉnh ủy, sở quán triệt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước thực CBXH, ban hành nghị quyết, định thực CBXH, đạo cấp uỷ trực thuộc, quan nhà nước, lực lượng hội địa phương tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực để nghị tỉnh uỷ thực CBXH thành thực Qua lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH rút kinh nghiệm: Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng tiến bộ, CBXH đề nghị tỉnh ủy phát triển kinh tế - hội, lãnh đạo thực CBXH bước thực nghị Hai là, tỉnh ủy tập trung lãnh đạo phát huy vai trò quyền kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo đổi nội dung, phương thức hoạt động 24 MTTQ, đoàn thể Ba là, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh CBXH để xác định chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - hội thực CBXH Bốn là, dựa vào nhân dân, động viên nhân dân phát cán bộ, đảng viên, tổ chức vi phạm quyền dân chủ, tham nhũng, lãng phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh Để tăng cường lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH năm tới nghiên cứu thực giải pháp luận án đề xuất: Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, quyền, cán bộ, đảng viên thực CBXH Thứ hai, tập trung xây dựng lãnh đạo thực nghị phát triển kinh tế, nghị chuyên đề CBXH Thứ ba, xây dựng quyền từ tỉnh đến sở vững mạnh bảo đảm thực đạt kết CBXH Thứ tư, tăng cường tra, xử lý sai phạm thực CBXH; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm Thứ năm, xây dựng tỉnh ủy vững mạnh thực chủ thể lãnh đạo thực CBXH đạt kết Thứ sáu, nâng cao lực lãnh đạo thực CBXH tổ chức sở đảng; phát huy vai trò MTTQ đoàn thể trị - hội, tổ chức hội, kinh tế, nhà hảo tâm thực CBXH Thứ bảy, tăng cường lãnh đạo, đạo tạo thuận lợi Đảng, Nhà nước tỉnh ủy lãnh đạo thực CBXH Tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH thực CBXH giai đoạn vấn đề lớn khó, cần đầu tư nghiên cứu với quy mô lớn thời gian thích hợp Kết nghiên cứu luận án phần nhỏ./ DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Xuân Hưng (2012), “Đẩy mạnh thực sách người có công với cách mạng giai đoạn nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (198), tr.23-26 Nguyễn Xuân Hưng (2012), “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng quyền nhà nước”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (07), tr.78-81 Nguyễn Xuân Hưng (đồng chủ biên) (2011), Hỏi đáp thi hành Điều lệ Đảng, Nxb Chính trị - Hành Nguyễn Xuân Hưng (đồng chủ biên) (2015), Bí thư huyện ủy giai đoạn nay, Nxb Lý luận trị Nguyễn Xuân Hưng (2015), “Kinh nghiệm lãnh đạo thực công hội tỉnh ủy đồng sông Hồng nay”, Tạp chí Trí thức Phát triển, Kỳ 1, (51), 106-108 Nguyễn Xuân Hưng (2016), “Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa nông thôn - kinh nghiệm giải pháp”, Tạp chí Trí thức Phát triển, (56+57+58), tr.273-276 [...]... thông 2.2 CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI - KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC 2.2.1 Khái niệm tỉnh ủy đồng bằng sông Hồng lãnh đạo thực hiện công bằng hội Các tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực hiện CBXH là toàn bộ hoạt động của các tỉnh ủy, trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thực hiện CBXH, ban hành các nghị... viên và phong cách làm việc của tỉnh ủy Thứ tám, bằng công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về CBXH 12 Chương 3 THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘICÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.1 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Thực hiện công bằng hội trên lĩnh... về thực hiện CBXH, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan nhà nước, các lực lượng hội địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện để các nghị quyết lãnh đạo của tỉnh uỷ về thực hiện CBXH trở thành hiện thực Chủ thể lãnh đạo thực hiện CBXH các tỉnh ĐBSH là các tỉnh ủy, thường xuyên và trực tiếp là ban thường vụ tỉnh ủy Đối tượng lãnh đạo thực hiện CBXH là các. .. CBXH địa phương Bốn là, lãnh đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước với MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các thành phần kinh tế, các tổ chức hội trong tỉnh thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của tỉnh uỷ, chính quyền tỉnh về CBXH 2.2.3 Phương thức lãnh đạo thực hiện công bằng hội của tỉnh ủy đồng bằng sông Hồng Thứ nhất, tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện. .. kinh tế - hội những vùng đặc biệt khó khăn 4.2.7 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với các tỉnh ủy trong lãnh đạo thực hiện công bằng hội Một là, Đảng tăng cường tổng kết thực tiễn phát triển lý luận về CBXH, Đảng lãnh đạo thực hiện CBXH hiện nay Hai là, Ban Bí thư, Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo thuận lợi để các tỉnh ủy tổng kết thực tiễn về thực hiện CBXH... tăng cường lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể về thực hiện CBXH 4.2 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về thực hiện công bằng hội Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt nghị quyết của Đảng, của tỉnh ủy Hai là, đưa nội dung các nghị quyết... MTTQ, các đoàn thể chính trị - hội, cán bộ, đảng viên, các tổ chức kinh tế, tổ chức hội, các cá nhân và nhân dân trong tỉnh Trong đó, các tỉnh ủy là lực lượng lãnh đạo; các cấp ủy trong tỉnh lãnh đạo thực hiện CBXH trên địa bàn, trong đơn vị của mình Chính quyền các cấp tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết định của cấp ủy về thực hiện CBXH và quản lý nhà nước về thực hiện CBXH; MTTQ, các đoàn... các cấp ủy các cơ quan nhà nước địa phương các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan tư pháp , nhân dân 2.2.2 Nội dung lãnh đạo thực hiện công bằng hội của các tỉnh ủy đồng bằng sông Hồng Một là, các tỉnh ủy xây dựng quan điểm, chủ trương, nghị quyết lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan nhà nước, các lực 11 lượng hội và nhân dân địa phương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng... sa vào lợi ích nhóm 4.2.5 Xây dựng các tỉnh ủy đồng bằng sông Hồng vững mạnh thực sự là chủ thể lãnh đạo thực hiện công bằng hội đạt kết quả 4.2.5.1 Nâng cao chất lượng các tỉnh ủy viên và tỉnh ủy Một là, cụ thể hóa tiêu chuẩn tỉnh ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy Hai là, nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh uỷ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện CBXH Ba là, đẩy mạnh đào tạo... giao thông hiệu quả thấp Các giải pháp về những vấn nạn này chưa đủ mạnh, hiệu quả thấp 3.2 CÁC TỈNH ỦY ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.2.1 Thực trạng lãnh đạo thực hiện công bằng hội 3.2.1.1 Những ưu điểm * Về thực hiện nội dung lãnh đạo: Một là, các tỉnh ủy tập trung vào quán triệt đường lối phát triển KTTT định hướng XHCN và các quan điểm, chủ trương
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay