(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

204 158 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:16

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN HƯNG CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN HƯNG CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số: 62 31 02 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ HUY TIẾP HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Xuân Hưng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các công trình khoa học công xã hội thực công xã hội nước 1.2 Các công trình khoa học công xã hội thực công xã hội Việt Nam 1.3 Kết đạt vấn đề đặt luận án tiếp tục giải 16 Chương 2: CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Các tỉnh, tỉnh ủy đồng sông Hồng công xã hội, thực công xã hội 2.2 Các tỉnh ủy đồng sông Hồng lãnh đạo thực công xã hội khái niệm, nội dung phương thức 18 18 52 Chương 3: THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI VÀ CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.1 Thực trạng thực công xã hội tỉnh đồng sông Hồng 3.2 Các tỉnh ủy đồng sông Hồng lãnh đạo thực công xã hội thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm 64 64 79 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2025 4.1 Dự báo nhân tố tác động phương hướng tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy đồng sông Hồng thực công xã hội 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy đồng sông Hồng thực công xã hội KẾT LUẬN 108 108 119 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 151 152 164 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBXH : Công xã hội CNXH : Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa ĐBSH : Đồng sông Hồng HTCT : Hệ thống trị KTTT : Kinh tế thị trường MTTQ : Mặt trận Tổ quốc Nxb : Nhà xuất PTLĐ : Phương thức lãnh đạo QPAN : Quốc phòng, an ninh XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ xã hội phân chia thành giai cấp, công xã hội (CBXH) khát vọng mục tiêu đấu tranh người Trong thời đại ngày nay, với tăng trưởng kinh tế phát triển vũ bão khoa học - công nghệ, nhu cầu quyền người CBXH thật trở thành tiêu chí, điều kiện để đánh giá phát triển bền vững tiến quốc gia, dân tộc chế độ trị đảng cầm quyền lãnh đạo điều hành Với ý nghĩa đó, CBXH vấn đề lớn đường phát triển quốc gia toàn thể nhân loại Ở Việt Nam nay, thực CBXH nguyện vọng đáng nhân dân, mà trở thành nhu cầu thiết, mục tiêu động lực công đổi toàn diện đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo Việc lựa chọn đường lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) kiên trì phấn đấu theo đường khẳng định nhận thức trị sâu sắc, có tầm chiến lược trách nhiệm cao Đảng việc thực CBXH, Đảng trở thành đảng cầm quyền Điều đó, khẳng định vai trò to lớn CBXH xây dựng thành công CNXH nước ta: CBXH vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp xây dựng CNXH Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đường lối xây dựng phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) là: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội bước toàn trình phát triển Công xã hội phải thể khâu phân phối kết sản xuất, việc tạo điều kiện cho người có hội phát triển sử dụng tốt lực mình” [17, tr.113] Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta tiếp tục khẳng định phải: “thực tiến công xã hội bước sách phát triển, thực tốt sách xã hội sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ” [24, tr.101] Những chủ trương, quan điểm định đắn Đảng Nhà nước ta CBXH cấp uỷ, quyền địa phương lãnh đạo thực đạt nhiều thành tựu lớn Đồng sông Hồng (ĐBSH) vùng có vị trí, vai trò quan trọng trị, kinh tế, quốc phòng an ninh với tiềm năng, mạnh phát triển kinh tế thực CBXH Trong 30 năm qua, tỉnh uỷ vùng coi trọng lãnh đạo thực đường lối đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội thực CBXH, đạt kết quan trọng Ở tỉnh vùng này, kinh tế tăng trưởng nhanh, trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần người dân cải thiện nâng lên; CBXH giáo dục đào tạo cải thiện; CBXH chăm sóc bảo vệ sức khỏe, văn hóa, giải việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực quyền công dân cải thiện Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu phát triển kinh tế, thực CBXH nói trên, tình trạng phân hóa giàu nghèo diễn nhanh có xu hướng mở rộng tỉnh ĐBSH Sự phân hóa gây xúc xã hội số người giàu lên nhanh chóng làm ăn phi pháp, tham nhũng, lãng phí thu nhập không đáng; khi, với nhiều gia đình diện sách người nghèo, Nhà nước thiếu nguồn lực để chăm sóc, hỗ trợ Tình trạng thất nghiệp, bất bình đẳng giới xuống cấp dịch vụ y tế, giáo dục, gia tăng tệ nạn xã hội tai nạn đòi hỏi phải giải Trong lãnh đạo thực CBXH, bên cạnh ưu điểm kết nêu trên, việc tổ chức thực chủ trương, sách Đảng CBXH nhiều hạn chế Ở số nơi, cấp ủy lãnh đạo thực CBXH chưa gắn chặt với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội Trình độ, lực lãnh đạo thực CBXH nhiều cấp ủy cán chủ chốt cấp nhiều bất cập Một số cán tham nhũng nguồn kinh phí Nhà nước cứu trợ thiên tai, hỗ trợ gia đình khó khăn, gia đình sách Việc phát huy vai trò quyền thực CBXH chưa mạnh mẽ Vai trò Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đoàn thể trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực CBXH nhiều nơi chưa phát huy mạnh mẽ Công tác kiểm tra, giám sát việc thực CBXH chưa thường xuyên, nhiều yếu Việc phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH thực CBXH thực vấn đề cấp thiết, cần đầu tư nghiên cứu thỏa đáng Để góp phần thực vấn đề cấp thiết nêu trên, nghiên cứu sinh chọn thực đề tài “Các tỉnh uỷ đồng sông Hồng lãnh đạo thực công xã hội giai đoạn nay” làm luận án tiến sĩ khoa học trị Mục đích, nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH giai đoạn nay, luận án đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường lãnh đạo tỉnh uỷ thực CBXH tỉnh ĐBSH đến năm 2025 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH - Khảo sát, đánh giá thực trạng thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH giai đoạn nay, tập trung vào thời kỳ từ năm 2006 đến nay, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân kinh nghiệm - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường lãnh đạo thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận án Luận án nghiên cứu: Các tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu luận án - Luận án tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng thực CBXH tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH từ năm 2006 đến - Phương hướng giải pháp đề xuất luận án có giá trị đến năm 2025 4 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn - Cơ sở lý luận luận án chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng ta CBXH Đảng lãnh đạo lĩnh vực đời sống xã hội - Cơ sở thực tiễn luận án tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo tổ chức hệ thống trị (HTCT), tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thực CBXH lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án thực sở phương pháp luận chủ nghĩa MácLênin; đồng thời sử dụng phương pháp chuyên ngành liên ngành chủ yếu như: phương pháp logic lịch sử; phân tích tổng hợp; thống kê, so sánh; tổng kết thực tiễn phương pháp chuyên gia Đóng góp khoa học luận án - Khái niệm: Công xã hội phạm trù lịch sử, mang tính giai cấp, dùng để trình độ phát triển chế độ xã hội, thể tất lĩnh vực đời sống xã hội, chủ yếu lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội , phản ánh mối quan hệ cống hiến hưởng thụ, nghĩa vụ quyền lợi, thưởng phạt cá nhân (nhóm xã hội), bảo đảm cho xã hội phát triển ổn định, hài hòa, phù hợp với xu phát triển xã hội loài người, vừa khát vọng người, vừa động lực, mục tiêu phát triển xã hội Các tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH toàn hoạt động tỉnh ủy, sở quán triệt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước thực CBXH, ban hành nghị quyết, định thực CBXH, đạo cấp uỷ trực thuộc, quan nhà nước, lực lượng xã hội địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực để nghị tỉnh uỷ thực CBXH trở thành thực - Luận án tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo thực CBXH: tỉnh ủy tập trung lãnh đạo quyền tỉnh tổ chức thực thắng lợi chủ trương, nghị tỉnh uỷ thực CBXH; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đổi nội dung, phương thức hoạt động MTTQ, đoàn thể trị - xã hội tổ chức xã hội tham gia vào thực CBXH địa phương - Luận án đề xuất hai giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường lãnh đạo tỉnh uỷ tỉnh ĐBSH thực CBXH đến năm 2025: Một là, đổi trình xây dựng tổ chức thực tốt số nghị chuyên đề tỉnh uỷ phát triển kinh tế tạo sở vững để thực công xã hội Hai là, tỉnh ủy lãnh đạo chặt chẽ công tác tra, xử lý sai phạm thực CBXH; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm rõ thêm vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh ủy ĐBSH lãnh đạo thực CBXH 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ trình lãnh đạo tỉnh ủy ĐBSH thực CBXH năm tới Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu Xây dựng Đảng trường trị tỉnh, thành phố thuộc ĐBSH Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học tác giả công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương, tiết Phụ lục 13 PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CHO Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2009 - 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng/ Tỷ lệ % Năm TT Tỉnh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Triệu đồng Tỷ lệ % Triệu đồng Tỷ lệ % Triệu đồng Tỷ lệ % Triệu đồng Tỷ lệ % Triệu đồng Tỷ lệ % Triệu đồng Tỷ lệ % Nam Định 354.960 5.5 380.591 5.84 485.167 5.65 598.905 5.76 619.946 7.29 819.847 8,62 Hà Nam 118.000 4.0 122.552 3.8 225.590 6.0 301.007 6.4 308.312 5.7 291.242 7,37 Hải Dương 234.567 2.4 264.607 2.8 356.458 3.3 467.600 3.6 621.595 4.1 697.225 3,38 Thái Bình 234.525 3.48 317.192 3.62 381.571 3.40 563.800 3.86 711.600 4.16 433.813 3,96 Bắc Ninh 122.300 2.7 179.100 2.8 238.100 3.5 256.200 3.3 304.400 3.3 320.000 3,0 Vĩnh Phúc 188.932 2.01 251.198 2.12 287.057 2.01 581.123 5.62 792.553 4.40 622.706 3,6 Quảng Ninh 273.541 3.2 405.401 3.1 558.589 2.9 941.957 4.2 1.428.373 7.5 737.649 3,18 Nguồn: Niên giám thống kê 2014 tỉnh [81 - 87] 185 Phụ lục 14 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG, THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ, CHẤT ĐỘC DA CAM - CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ CÁC CHỈ TIÊU VỀ GIẢM NGHÈO VÀ NÔNG THÔN MỚI Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN Đơn vị tính: % I KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ở VĨNH PHÚC QUA CÁC GIAI ĐOẠN TT GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN 2001-2005 2006-2010 2011-2015 Chính sách bà mẹ việt - Thực tốt - Thực tốt - Thực tốt sách gia nam anh hùng, gi đình chính sách gia sách gia đình thương đình thương binh, liệt sỹ có mức sống sách, thương binh liệt sỹ, đạt đình thương binh, liệt binh, liệt sỹ, đạt 100%; trở lên khu vực sinh sống, đạt 100%; 100%; sỹ, đạt 100%; - Có sách hỗ trợ tốt cho người bị nhiễm nạn nhân chất độc da cam - Nạn nhân chất độc da cam Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 2001: 12,26% 2006: 18,6% nghèo từ 2010 trở trước 2005: 6,6% 2010:7,7% Tỷ lệ hộ nghèo theo Quyết định -2010:11,5%; -2012: 8,7% số 09-/2011/QĐ-TTg chuẩn - 2013: 6,53%; -2014:4,93% nghèo giai đoạn 2011-2015 186 KẾT QUẢ THỰC HIỆN Xoá nhà tạm cho hộ nghèo Đến năm 2008, hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo nhà theo Quyết định 167/QĐTTg Thực tiêu chí xây Đến: - Năm 2015, có 72/112 (chiếm dựng nông thôn tỷ lệ hộ 64,3%)xã đạt tiêu chí nông thôn tỷ nghèo lệ hộ nghèo Xoá đói Chính sách người cao tuổi Toàn tỉnh hộ đói Toàn tỉnh hộ đói Đến năm 2015: thực tốt việc trợ cấp, tuổi trở lên, đạt 100% Bảo hiểm y tế tư nguyện 2015: triển khai diện rộng đạt /50% Tiêm chủng khám chữa - Tiểm chủng cho trẻ em đạt đến năm 2015: bệnh cho trẻ em tuổi 100% theo quy định; thực tốt công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ tuổi 10 11 Chính sách người Đến năm 2015: Có sách hỗ chợ khuyết tật giảm bớt khó khăn tạo việc làm thích hợp Những trẻ em mồ côi không Đến năm 2015: Thành lập trung tâm nỗi nơi nương tựa dưỡng trẻ mồ côi từ tuyến huyện trở lên 187 khám chữa bệnh cho người cao tuổi từ 75 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ở NINH BÌNH QUA CÁC GIAI ĐOẠN TT KẾT QUẢ THỰC HIỆN Chính sách bà mẹ việt nam anh hùng, gi đình sách, thương binh liệt sỹ, đạt 100%; GIAI ĐOẠN 2001-2005 GIAI ĐOẠN 2006-2010 - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ, đạt 100%; - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ, đạt 100%; 2000: 6,93% 2007: 11,38% 2005: 6,2,38% 2010: 12,39% Tỷ lệ hộ nghèo theo Quyết định số 09-/2011/QĐ-TTg chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 -2010: 12,39%; -2011: 9,85% Xoá nhà tạm cho hộ nghèo Đến năm 2015, hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo nhà theo Quyết định 167/QĐ-TTg Thực tiêu chí xây dựng nông thôn tỷ lệ hộ nghèo Đến năm 2015, có 32/119(26,9%) xã đạt tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo Xoá đói Chính sách người cao tuổi - 2012: 7,54%; -2014: 6%; 2015:3,5% Toàn tỉnh hộ đói Toàn tỉnh hộ đói Đến năm 2015: thực tốt việc trợ cấp, khám chữa bệnh cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, đạt 100% 188 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo từ 2010 trở trước - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ có mức sống trở lên khu vực sinh sống, đạt 100%; - Có sách hỗ trợ tốt cho người bị nhiễm nạn nhân chất độc da cam - Nạn nhân chất độc da cam GIAI ĐOẠN 2011-2015 III Bảo hiểm y tế tư nguyện 2015: triển khai diện rộng đạt /50% Tiêm chủng khám chữa bệnh cho trẻ em tuổi - Tiểm chủng cho trẻ em đạt đến năm 2015: 100% theo quy định; thực tốt công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ tuổi 10 Chính sách người khuyết tật Đến năm 2015: Có sách hỗ chợ giảm bớt khó khăn tạo việc làm thích hợp 11 Những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa Đến năm 2015: Thành lập trung tâm nỗi dưỡng trẻ mồ côi từ tuyến huyện trở lên KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ở BẮC NINH QUA CÁC GIAI ĐOẠN TT Chính sách bà mẹ việt nam anh hùng, gi đình sách, thương binh liệt sỹ; - Nạn nhân chất độc da cam GIAI ĐOẠN 2001-2005 GIAI ĐOẠN 2006-2010 - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ, đạt 100% - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ, đạt 100% GIAI ĐOẠN 2011-2015 - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ có mức sống trở lên khu vực sinh sống, đạt 100%; - Có sách hỗ trợ tốt cho người bị nhiễm nạn nhân chất độc da cam Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo từ 2010 trở trước Tỷ lệ hộ nghèo theo Quyết định số 09-/2011/QĐ-TTg chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 -2011:5,5%; Xoá nhà tạm cho hộ nghèo Đến năm 2015, hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo nhà theo Quyết định 167/QĐ-TTg -2014:2,56%; - 2015: 2,2 189 KẾT QUẢ THỰC HIỆN Thực tiêu chí xây dựng nông thôn tỷ lệ hộ nghèo Đến năm 2015, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân 15,71 tiêu chí/xã Xoá đói Chính sách người cao tuổi Đến năm 2015: thực tốt việc trợ cấp, khám chữa bệnh cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, đạt 100% Bảo hiểm y tế tư nguyện 2015: triển khai diện rộng đạt /50% Tiêm chủng khám chữa bệnh cho trẻ em tuổi - Tiểm chủng cho trẻ em đạt đến năm 2015: 100% theo quy định; thực tốt công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ tuổi 10 Chính sách người khuyết tật Đến năm 2015: Có sách hỗ chợ giảm bớt khó khăn tạo việc làm thích hợp 11 Những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa Đến năm 2015: Thành lập trung tâm nỗi dưỡng trẻ mồ côi từ tuyến huyện trở lên Toàn tỉnh hộ đói Toàn tỉnh hộ đói KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ở HƯNG YÊN QUA CÁC GIAI ĐOẠN TT KẾT QUẢ THỰC HIỆN Chính sách bà mẹ việt nam anh hùng, gi đình sách, thương binh liệt sỹ; - Nạn nhân chất độc da cam GIAI ĐOẠN 2001-2005 GIAI ĐOẠN 2006-2010 - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ, đạt 100% - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ, đạt 100% GIAI ĐOẠN 2011-2015 - Thực tốt sách gia đình thương binh, liệt sỹ có mức sống trở lên khu vực sinh sống, đạt 100%; - Có sách hỗ trợ tốt cho người bị nhiễm nạn nhân chất độc da cam 190 IV Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo từ 2010 trở trước 2006: 6% Tỷ lệ hộ nghèo theo Quyết định số 09-/2011/QĐ-TTg chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 -2012: 6,77% Xoá nhà tạm cho hộ nghèo Đến năm 2015, hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo nhà theo Quyết định 167/QĐ-TTg Thực tiêu chí xây dựng nông thôn tỷ lệ hộ nghèo Đến năm 2015, có 38/145 (26,2%) xã - 2013:
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ) CÁC TỈNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay