(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ

27 140 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:14

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHẠM ĐỨC MINH THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ Chuyên ngành Mã số : Kinh tế trị : 62 31 01 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KINH TẾ Hà nội, năm 2016 Công trình hoàn thành tại: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS PHẠM QUỐC TRUNG Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi , ngày tháng năm 2016 thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vốn đầutrực tiếp nước (FDI) nhân tố nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế (CDCCKT) theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Từ việc phát triển ngành kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện chất lượng nguồn lao động, sở hạ tầng, nâng cao trình độ công nghệ giúp cho vị Việt Nam ngày tăng cường giới Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐBB) bốn vùng kinh tế trọng điểm nước Đây vùng giữ vị trí quan trọng chiến lược Việt Nam Bởi lẽ, vùng KTTĐBB vùng thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, trị, văn hoá quan hệ quốc tế nước; nơi hội tụ đầy đủ lợi so sánh vị trí địa kinh tế - trị; hạ tầng kỹ thuật; nguồn nhân lực Do đó, thu hút vốn FDI, phát huy vai trò FDI CDCCKT, qua thúc đẩy vùng KTTĐBB phát triển bền vững yêu cầu khách quan Với lợi đặc biệt, năm qua, vùng KTTĐBB hai vùng kinh tế trọng điểm nước dẫn đầu thu hút vốn FDI số lượng dự án qui mô vốn đầu tư Khu vực kinh tế vốn đầu tư nước vùng KTTĐBB đóng góp tích cực vào CDCCKT, tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội vùng Tuy nhiên, việc thu hút vốn FDI nhiều hoạt động khu vực kinh tế vốn đầu tư nước vùng KTTĐBB xuất biểu tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển vùng, vai trò vốn FDI CDCCKT hạn chế Xuất phát từ vấn đề thực tiễn đây, việc làm rõ sở lý luận thu hút vốn FDI CDCCKT; đánh giá đắn, khách quan thực trạng tìm kiếm giải pháp thu hút vốn FDI hướng vào CDCCKT cho vùng KTTĐBB yêu cầu cấp bách Vì vậy, đề tài: “Thu hút vốn đầutrực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” chọn làm luận án tiến kinh tế, chuyên ngành kinh tế trị Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án làm rõ sở lý luận thu hút vốn FDI CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tác động tới CDCCKT vùng KTTĐBB Đề xuất định hướng giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thu hút vốn FDI CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm để làm sở cho phân tích đánh giá thực trạng vùng KTTĐBB - Nghiên cứu số kinh nghiệm số nước châu Á, từ rút kinh nghiệm cho hoạt động thu hút vốn FDI vùng KTTĐBB - Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI, tình hình CDCCKT tác động FDI CDCCKT vùng KTTĐBB - Đề xuất định hướng giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB giai đoạn đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thu hút vốn FDI vùng KTTĐBB đối tượng trọng tâm nghiên cứu, từ đó, luận án xem xét mối quan hệ thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB, tác động FDI tới CDCCKT 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận án đặt trọng tâm vào nghiên cứu thực tiễn đề xuất giải pháp thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB - Về thời gian: Phạm vi nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng: từ năm 2000, mà trọng tâm từ năm 2008 đến Các đề xuất định hướng giải pháp thu hút vốn FDI CDCCKT xác định đến năm 2020 tầm nhìn 2030 - Về nội dung: Xuất phát từ mục đích nhiệm vụ, luận án tập trung vào vấn đề: Vai trò mối quan hệ FDI CDCCKT, tác động thu hút vốn CDCCKT; Thực trạng thu hút vốn FDI tác động CDCCKT tiếp cận chủ yếu theo ngành cấp định hướng giải pháp thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu nguồn liệu 4.1 sở lý luận Luận án dựa vào luận điểm chủ nghĩa Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương Đảng hội nhập kinh tế quốc tế qua văn kiện; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tham khảo kế thừa nghiên cứu tổ chức, học giả nước quốc tế FDI, tác động FDI tới CDCCKT, hay vấn đề quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm… 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận nghiên cứu: luận án lấy chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử làm sơ phương pháp luận nghiên cứu thu hút vốn FDI CDCCKT không gian vùng KTTĐBB - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: luận án sử dụng chủ yếu phương pháp: trừu tượng hóa khoa học; nghiên cứu hệ thống; tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, kết hợp sử dụng phương pháp tổng kết thực tiễn… Những đóng góp luận án 5.1 Về học thuật, lý luận Luận án làm rõ số vấn đề: 1) Góp phần làm rõ số khái niệm FDI, thu hút vốn FDI, CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm; Đặc điểm FDI hình thức thu hút vốn FDI; Vai trò việc thu hút vốn FDI CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm; 2) Các yếu tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá thu hút vốn FDI CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm; 3) Hệ thống hóa lý thuyết kinh nghiệm thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT số nước châu Á để bổ sung lý luận FDI CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm 5.2 Về thực tiễn Trên sở phân tích thực trạng thu hút vốn FDI vùng KTTĐBB: (1) Luận án đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân; 2) Đánh giá tác động FDI CDCCKT vùng KTTĐBB, mà trọng tâm cấu ngành kinh tế; 3) Đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; 4) Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho đơn vị quan nghiên cứu, hoạch định sách FDI sử dụng để giảng dạy FDI sở đào tạo Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo Nội dung luận án kết cấu thành chương 11 tiết Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU CỦA NƢỚC NGOÀI LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Nhóm công trình nghiên cứu tác giả nước tổng quan theo hướng: 1) Về thu hút vốn FDI yếu tố ảnh hưởng tới FDI; 2) Về vai trò tác động FDI CDCCKT; 3) Về mô hình CDCCKT… 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Nhóm công trình nghiên cứu nước tổng quan theo hướng: 1) Chính sách giải pháp thu hút vốn FDI; 2) Vai trò FDI tăng trưởng phát triển kinh tế; 3) Đánh giá hiệu định hướng FDI; 4) CDCCKT tác động FDI tới CDCCKT; 5) Vùng KTTĐ vùng KTTĐBB 1.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN 1.3.1 Đánh giá khái quát công trình mà tác giả đề cập - Các tác giả hay tổ chức xuất phát từ nguyên nhân hình thành, vận động luồng vốn FDI để đánh giá tác động quan trọng FDI tới tăng trưởng, phát triển, CDCCKT nói chung hay mặt hàng, ngành kinh tế, vùng kinh tế nói riêng quan trọng… - Sự mặt kinh tế vốn đầu tư nước cấu kinh tế vận động quy luật kinh tế thị trường; trình toàn cầu hóa; phát triển không đồng quốc gia Các công ty xuyên quốc gia công ty đa quốc gia phát huy lợi nguyên nhân điều kiện cần (cung) hình thành FDI Để huy động nguồn lực phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, nước sau Việt Nam thay đổi sách đầu tư, thu hút dòng vốn từ nước ngoài, điều kiện đủ (cầu) để hình thành FDI - Làm thu hút nguồn lực FDI tối đa hóa lợi ích từ FDI theo mục đích khác nhau? Các tác giả thường dựa lý thuyết để tập trung trả lời câu hỏi: Nguồn gốc, đặc điểm, chất, vai trò FDI? Xu hướng vận động dòng vốn FDI? Thực trạng thu hút vốn FDI? Những học kinh nghiệm rút giải pháp chủ yếu gì? - Một số công trình đề cập thường dừng lại vấn đề như: Vai trò FDI với CDCCKT nói chung, với phát triển bền vững không gian khác hay vấn đề đơn lẻ cấu kinh tế, CDCCKT, môi trường phát triển, mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững ; Các nghiên cứu tiếp cận vấn đề mang tính chất định tính, công trình nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu phản ánh CDCCKT, sử dụng mô hình sử dụng phương pháp thống kê, so sánh…để đo lường đánh giá tính bền vững trình CDCCKT… - Các nghiên cứu ý nghĩa tham khảo cho luận án Đề tài: “Thu hút vốn đầutrực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” vấn đề cần nghiên cứu không trùng lặp với nghiên cứu trước 1.3.2 Các vấn đề cần nghiên cứu câu hỏi đặt 1.3.2.1 Khoảng trốngluận thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu - Về mặt lý luận: 1) Xác định khái niệm, đặc điểm vốn FDI, CDCCKT; 2) Vai trò hình thức thu hút vốn FDI; 3) Mối quan hệ, mà chủ yếu tác động FDI tới CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm; 4) Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI vùng KTTĐBB; 5) Kinh nghiệm thu hút FDI hướng vào CDCCKT áp dụng vào vùng KTTĐBB… - Về mặt thực tiễn: Căn vào đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng KTTĐBB, luận án làm rõ: 1) Thực trạng thu hút vốn tác động FDI đến CDCCKT vùng KTTĐBB, hạn chế nguyên nhân; 2) Đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút vốn FDI hướng vào CDCCKT vùng KTTĐBB thời gian tới 1.3.2.2 Các câu hỏi nghiên cứu luận án Bao gồm: 1) Bản chất, vai trò FDI CDCCKT giai đoạn nay; 2) Sự hình thành vùng KTTĐBB nhu cầu thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB; 3) Các hoạt động thu hút vốn FDI? Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB; 4) Thu hút vốn FDI tác động CDCCKT vùng KTTĐBB? Kết hạn chế; 5) Định hướng thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐBB hướng tới đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030? Những giải pháp để thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa vùng KTTĐBB Chƣơng SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 2.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRÕ CỦA THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 2.1.1 Khái niệm đặc điểm thu hút vốn đầu trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 2.1.1.1 Thu hút vốn đầutrực tiếp nước - Khái niệm FDI thu hút vốn FDI: + Đầutrực tiếp nước ngoài: hoạt động đầu tư tổ chức kinh tế, cá nhân quốc gia tự kết hợp với tổ chức kinh tế, cá nhân, nước khác tiến hành bỏ vốn tiền tài sản vào nước hình thức đầu tư định Họ tự chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kết kinh doanh vào tỷ lệ nắm giữ quyền kiểm soát sở hữu vốn + Thu hút vốn FDI: hoạt động nhằm vận động, kích thích chuẩn bị điều kiện để thực FDI nước hay địa phương sở muốn nhận FDI - Đặc điểm FDI: + Về quan hệ sở hữu: nói kinh tế vốn đầu tư nước hay FDI, thường nhấn mạnh chủ đầuvốn FDI chủ sở hữu vốn, hình thức chu chuyển vốn quốc tế vốn chủ đầu tư quốc tế quốc tịch nước Muốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trước hết phải vốn để sản xuất kinh doanh Vốn FDI không bao gồm vốn riêng, vốn đầu tư ban đầu chủ đầu tư nước hình thức vốn điều lệ vốn pháp định, mà vốn vay dân cư, nhà đầu tư khác nước nhận vốn để đầu tư triển khai, mở rộng dự án vốn đầu tư trích lại từ lợi nhuận sau thuế từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Các nước sở phải sách tài phù hợp để tránh việc lợi dụng đưa lượng vốn nhỏ vào sau tiến hành vay vốn nước sở để thực đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến mục đích thu hút vốn đầu tư nước nước sở + Về quan hệ quản lý: nhà đầu tư nước hoạt động nguồn vốn tự hay vay mặt pháp lý họ phải chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển nguồn vốn Họ người chủ đóng vai trò quan trọng công tác quản lý điều hành doanh nghiệp vốn đầu tư nước Tuy nhiên, việc tách rời chủ sở hữu doanh nghiệp với chủ kinh doanh, ngày nhiều nhà đầu tư thuê giám đốc điều hành nước tiếp nhận đầu tư + Về quan hệ phân phối: phân phối doanh nghiệp vốn đầu tư nước thực theo nguyên tắc kinh tế thị trường, phân phối dựa vào kết sản xuất kinh doanh sở hữu Theo đó, nhà đầu vốn thu lợi nhuận, lợi tức, nhà nước chủ sở hữu đất đai thu địa tô, người lao động làm việc nhận tiền công Tỷ lệ vốn đầu tư định việc phân chia quyền lợi nghĩa vụ chủ đầu tư theo quy định nước sở FDI hình thức xuất tư dễ gây thiệt thòi, tổn thất ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia mục tiêu thu hút vốn nước nhận đầu tư + Các đặc điểm khác: 1) Chủ đầu tư thực đầu tư nước tiếp nhận đầu tư nên phải tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại; 2) Một quốc gia vừa đồng thời nước đầutiếp nhận FDI; 3) FDI chủ đầu tư định tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh, mang lại tính khả thi hiệu kinh tế cao; 4) FDI dự án mang tính lâu dài, không dễ dàng thu lại vốn đầu tư ban đầu đầu tư gián tiếp; 5) FDI gắn liền với trình hội nhập trình tự hóa Chính sách nước tiếp nhận FDI cần thể quan điểm mở cửa hội nhập; 6) Các phủ công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia ngày vai trò quan trọng đầu tư nước 2.1.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế - cấu kinh tế: phạm trù kinh tế, tổng thể nhiều phận phức hợp yếu tố cấu thành kinh tế quốc dân, tạo nên tập hợp mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại chúng điều kiện KT-XH không gian, môi trường cụ thể, vận động, thay đổi thể đặc điểm chế kinh tế tính chất chế độ xã hội - Phân loại cấu kinh tế: Từ góc độ nhìn nhận trình phân công lao động xã hội tái sản xuất xã hội, phân chia cấu kinh tế theo loại cấu khác Mỗi loại biểu tính chất, đặc trưng riêng Xét theo góc độ phân công lao động xã hội cấu ngành; Xét theo góc độ phân công theo vùng cấu kinh tế lãnh thổ; Xét theo góc độ quan hệ sở hữu cấu thành phần kinh tế; Xét theo góc độ trình độ khoa học công nghệ cấu kinh tế kỹ thuật… - Chuyển dịch cấu kinh tế: thay đổi từ trạng thái sang trạng thái khác cho phù hợp với môi trường phát triển Sự dịch chuyển không đơn thay đổi vị trí, mà biến đổi số lượng chất lượng nội cấu Việc CDCCKT phải dựa sở cấu có, nội dung CDCCKT bổ sung, cải tạo cấu cũ, không phù hợp để bước xây dựng cấu phù hợp hơn, tiên tiến đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ Để làm rõ chất CDCCKT cần ý: Một là, CDCCKT diễn cách thường xuyên, liên tục làm cho trình CDCCKT đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế; Hai là, CDCCKT không đơn thay đổi vị trí, mà trình tích lũy lượng, dẫn đến thay đổi chất; Ba là, dịch chuyển cấu kinh tế theo yêu cầu phương hướng tiến mang tính quy luật, với thay đổi tỷ lệ mối quan hệ tương quan; Bốn là, CDCCKT phải vào chức năng, nhiệm vụ vai trò phận phù hợp với điều kiện thực tế; Năm là, CDCCKT từ đơn giản đến phức tạp; phạm vi liên kết ngày rộng, từ nước nước; từ trạng thái thấp sang trạng thái cao nhằm đem lại lợi ích lớn qua thời kỳ phát triển 2.1.1.3 Vùng kinh tế trọng điểm - Khái niệm vùng kinh tế: phận lãnh thổ quốc gia hoạt động kinh tế - xã hội tiêu biểu, thực phân công lao động xã hội phạm vi nước Đây loại vùng quy mô diện tích, dân số cấp lớn nhất, phục vụ việc hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển theo lãnh thổ để quản lý trình kinh tế - xã hội vùng đất nước - Căn phân vùng kinh tế: + Phân vùng loại hệ thống hoá theo lãnh thổ, với phân vị, phân loại, phân nhóm, phân kiểu giúp khái quát số nét không gian đó, từ dự báo cho không gian + Ranh giới vùng kinh tế khác với ranh giới vùng tự nhiên + Phân loại gồm: phân vùng kinh tế tổng hợp kinh tế ngành - Vùng KTTĐ: vùng lãnh thổ (gồm số tỉnh), phận đặc thù kinh tế quốc dân, tính chuyên môn hóa cao kết hợp chặt chẽ với phát triển tổng hợp, cần thoả mãn số yếu tố sau: Một là, phạm vi bao gồm nhiều tỉnh, thành phố đặc điểm tương đồng (về vị trí, điều kiện tự nhiên, tiềm năng, mạnh ) Số lượng phạm vi thay đổi theo thời gian Hai là, chiếm tỉ trọng lớn tổng sản phẩm quốc nội quốc gia khả tạo tốc độ phát triển nhanh Ba là, điều kiện thuận lợi mức độ định, tập trung tiềm lực kinh tế như: kết cấu hạ tầng, lao động kỹ thuật, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, vị hấp dẫn nhà đầu tư, Bốn là, khả tạo tích luỹ đầu tư, tạo nguồn thu ngân sách lớn, khả hỗ trợ phần cho vùng khác khó khăn Năm là, khả thu hút ngành ngành then chốt, tác động lan truyền phân bố ngành vùng xung quanh với chức trung tâm lãnh thổ rộng lớn - Thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐ: qua cách tiếp cận lý giải trên, luận án cho rằng: Thu hút vốn FDI CDCCKT vùng KTTĐ hoạt động nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư nhà ĐTNN vào vùng KTTĐ nước sở tại, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, định hướng phát triển CDCCKT vùng Hoạt động vốn FDI tác động tới trình CDCCKT phát triển không phát triển vùng KTTĐ, mà tác động lan tỏa đến vùng khác 2.1.2 Các hình thức đầu thu hút vốn đầu trực tiếp nƣớc 2.1.2.1 Hình thức đầutrực tiếp nước nhiều cách tiếp cận để phân loại như: theo chất; tính chất dòng vốn hay mục đích, động để phân loại FDI Mỗi hình thức FDI đặc điểm, ưu riêng Do vậy, cần phải đa dạng hóa hình thức FDI cho phù hợp với cấu chung kinh tế, quy hoạch phát triển lực lượng sản xuất quốc gia, ngành, địa phương với mục tiêu huy động cách hiệu nguồn vốn FDI 2.1.2.2 Hoạt động thu hút vốn đầutrực tiếp nước Một là, Hoàn thiện thể chế, xây dựng, công bố rộng rãi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu hút vốn FDI phê duyệt kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án Nội dung cần ý: 1) Tránh quan điểm sai lầm coi nhẹ phủ nhận FDI; 2) Xử lý hài hòa quan điểm "mở cửa" "che chắn": xuất phát từ mâu thuẫn hai mục đích chủ đầu tư nước tiếp nhận đầu tư; 3) Giải hợp lý mối quan hệ bên trình thu hút FDI: tìm "điểm gặp nhau" lợi ích sở 11 Chƣơng THỰC TRẠNG THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 3.1 TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 3.1.1 Khái quát hình thành phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Việt Nam từ cuối năm 80 đầu năm 90 kỷ XX, ý tưởng hình thành tam giác phát triển manh nha Việt Nam Công tác xây dựng quy hoạch vùng KTTĐ (tên gọi ban đầu địa bàn trọng điểm) bắt đầu triển khai, tập trung trước hết vào loại hình quy hoạch công nghiệp, kết cấu hạ tầng Tổ chức xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đến năm 2010, Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt vùng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Trong đó, vùng KTTĐBB gồm: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên Quảng Ninh Ngày 13 tháng năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 145, 146, 148/2004/QĐ-TTg “về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2010 tầm nhìn năm 2020”, vùng KTTĐBB thực theo Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg thêm tỉnh Hà Tây cũ, Vĩnh Phúc Bắc Ninh Từ 1/8/2008, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) xã thuộc huyện Lương Sơn (Hoà Bình) nhập vào Hà Nội Vùng KTTĐBB bao gồm tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Ngày 25/01/2014, Thủ tướng Chính phủ Quyết định 198/2014/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng KTTĐBB đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” Vùng KTTĐBB bao gồm tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Vùng thành lập nhằm phát huy tiềm năng, vị trí địa lý lợi so sánh vùng Trong đó, trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh xác định vai trò hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho vùng 3.1.2 Tiềm năng, lợi vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Vùng KTTĐBB nhiều tiềm năng, lợi thu hút vốn FDI CDCCKT Đây vùng vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên đa dạng phong phú; sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; trình độ phát triển cao nhiều so với vùng khác; khả lớn đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong đó, nguồn nhân lực trình độ, quy mô trình độ kinh tế tương đối phát triển đánh giá lợi trội, lợi cạnh tranh so với vùng kinh tế trọng điểm khác nước thu hút vốn FDI CDCCKT 3.1.3 Khó khăn, thách thức thu hút vốn đầu trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Bên cạnh tiềm lợi thế, vùng KTTĐBB phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: vùng đất chật người đông, mật độ dân 12 cư cao, diện tích đất nông nghiệp/người thấp gây khó khăn chuyển đổi mục đích sử dụng ; Tác động chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp tồn Phần lớn dân cư mang nặng tâm lý sản xuất nhỏ, bảo thủ; Mặc dù lợi công trình hạ tầng quan tâm đầu tư, nhiên đại đa số lại khó cải tạo, nâng cấp mở rộng; Hệ thống chế sách chưa phản ánh cách đầy đủ cụ thể tính chất đặc thù vùng KTTĐBB; Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều địa phương vùng thấp; Các cấp, ngành, địa phương chưa nhận thức rõ vai trò quan trọng hợp tác phát triển địa phương; Chất lượng lao động qua đào tạo nghề mức thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu thị trường lao động; Vấn đề ô nhiễm môi trường chất thải công nghiệp trình đô thị hóa xu tăng nhanh 3.2 THỰC TRẠNG THU HÖT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 3.2.1 Thực trạng thu hút vốn đầu trực tiếp nƣớc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 3.2.1.1 Về sách thu hút vốn đầutrực tiếp nước - Chủ trương,chính sách quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐBB: - Thứ hai, Chính sách thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT: Luận án đề cập loạt sách như: 1) Bảo đảm quyền lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài; 2) cấu đầu tư, cấu kinh tế ngành vùng; 3) Tạo phần “đất sạch”, thuận lợi vị trí sở để thu hút vốn FDI, thuận tiện thủ tục thuê, giao đất, cấp giấy phép xây dựng ; 4) Sự chuẩn bị nguồn nhân lực; 5) Đẩy mạnh cải cách hành theo chế “một cửa, đầu mối, liên thông”; 6) Chủ động xúc tiến hoạt động với nhà đầu tư nước ngoài; 7) Hỗ trợ đầu tư cho dự án 3.2.1.2 Hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầutrực tiếp nước Bao gồm: 1) Xác định ngành, lĩnh vực mạnh, tiềm địa phương: 2) Đổi phương thức tăng cường công tác xúc tiến đầu tư chỗ: 3) Xây dựng thực kế hoạch, chương trình sau hoạt động xúc tiến đầu tư với đối tác; 4) Thường xuyên tiếp xúc nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư sau cấp phép; 5) Cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao số lực cạnh tranh; 6) Đầu tư đồng hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ phục vụ nhà đầu tư; 7) Thường xuyên trao đổi với cấp, ngành Trung ương, đơn vị, trung tâm tư vấn, môi giới đầu tư để kịp thời nắm bắt xu hướng, lĩnh vực đầu tư; 8) Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với ngành nghề đầu tư tạo quỹ đất sẵn sàng cho dự án kêu gọi đầu tư 3.2.1.3 Kết thu hút vốn đầutrực tiếp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Tình hình thu hút vốn FDI vùng KTTĐBB qua giai đoạn: + Giai đoạn 1988-2007: thu hút vốn FDI “thiên số lượng”, diễn đua địa phương vùng thu hút FDI…Tỷ lệ thu hút dự án chiếm 27%, 31,46% tổng vốn đầu tư 31,48% tổng vốn điều lệ 13 + Giai đoạn 2008 - nay: nội dung FDI thay đổi, tính liên kết vùng ngày coi trọng, quan tâm nhiều tới chất lượng nguồn vốn FDI… Số dự án cấp tăng vốn 3369 dự án (cả nước 9.467 dự án); Tổng số vốn đăng ký tăng vốn 30.983 triệu USD (cả nước 190.960 triệu USD) - Về đối tác đầu tư vào vùng KTTĐBB: tính đến 31/12/2014 60 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào vùng KTTĐBB - Tình hình thực vốn FDI: + Về hình thức đầu tư: cuối năm 1998, số dự án liên doanh chiếm tới 59 % tổng số dự án 69% tổng số vốn đăng ký Hiện tại, tương ứng 16,7% số dự án 23,8% tổng vốn đăng ký; hình thức 100% nước 80,9% dự án 69% vốn đăng ký, lại dự án BOT, BT, BTO BBC + Về vốn thực hiện: Tính hết năm 2014, 4.670 dự án với tổng vốn đầu tư 56,35 tỷ, vốn thực 32,62 tỷ USD(chiếm 57,95% so với vốn đầu tư) + Về cấu ngành FDI đầu tư: chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp xây dựng Tỷ lệ dự án vốn vào công nghiệp nông nghiệp thấp hơn, vào dịch vụ cao nước + Về qui mô dự án FDI: Tính đến 31/12/2014 đạt 12,1 triệu USD/dự án vốn đầu tư 6,98 triệu USD/dự án vốn thực Điều cho thấy, phổ biến dự án FDI quy mô vừa nhỏ 3.2.2 Tác động đầu trực tiếp nƣớc tới chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 3.2.2.1 Tác động tới cấu vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế vùng - Đóng góp khu vực FDI vào tổng vốn đầu tư xã hội: năm 2000 FDI chiếm 11%, năm 2010 15,7% năm 2014 17,2% - Đóng góp khu vực FDI vào tăng trưởng kinh tế: giai đoạn 2005-2014, tốc độ tăng GDP khu vực FDI cao so với GDP vùng 3.2.2.2 Tác động tới cấu ngành kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tỷ trọng GDP công nghiệp tăng từ 37,1% năm 2000 lên 42,2% năm 2005 46,82% năm 2014 Khu vực dịch vụ giữ mức 45,1 % năm 2000 xu hướng phát triển theo hướng tăng chất lượng giữ mức 45,2% năm 2005 46,63% năm 2014 Nông nghiệp giảm từ mức 17,8% xuống 12,6% năm 2005 6,82% năm 2014 3.2.2.3 Tác động tới cấu thành phần kinh tế - Về cấu đóng góp vào GDP: Tỷ trọng khu vực FIE tăng lên, Năm 2000 chiếm 13,87% GDP đến năm 2005 chiếm 15,14% toàn vùng Giai đoạn 2008 đến tốc độ đóng góp tăng nhanh (Năm 2008 chiếm 17,67%, năm 2010 17,89%, năm 2014 tăng nhanh chiếm 31,35%) - Đầutrực tiếp nước cấu nguồn vốn đầu tư theo thành phần kinh tế: Khu vực kinh tế vốn đầu tư nước gia tăng nhanh cấu GDP vùng từ 15,68% (năm 2010) 19,77% (năm 2014) Trong đó, kinh tế nhà nước sụt giảm nhanh từ 38,09% (năm 2010) 25,11% (năm 2014); Kinh tế nhà nước tỷ trọng tăng cấu Điều cho thấy, FDI kinh tế nhà nước ngày đóng vai trò trụ cột cấu GDP 3.2.3.4 Tác động tới cấu kinh tế lãnh thổ Khu vực sản xuất phi nông nghiệp tăng lên chủ yếu khu vực đô thị; Năng 14 xuất lao động khu vực đô thị tăng nhanh khu vực nông thôn Tỷ lệ đô thị hoá vùng cao so với nước tốc độ đô thị hoá diễn nhanh (năm 2000 26,7%; năm 2005 31,9%) Từ năm 2005 đến 2013 dân đô thị tăng 1,5 triệu người, 4296 ngàn người (chiếm 38.57% dân số vùng), (cả nước tỷ lệ dân đô thị 32,2% dân số) Với xuất ngày nhiều dự án FDI, công nghiệp phát triển hình thành, phát triển số hành lang kinh tế vùng Nhiều khu đô thị hình thành Dọc theo quốc lộ 1A, 2A, 5, 10, 18A, dải khu công nghiệp hình thành làm thay đổi diện mạo hệ thống đô thị 3.2.3.5 Tạo việc làm thúc đẩy chuyển dịch cấu lao động - Đầutrực tiếp nước với khả tạo việc làm chuyển dịch cấu lao động: Nếu năm 2003, số lao động làm việc khu vực FDI 101.242 người, đến năm 2014, sử dụng 656.690 lao động, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2003 Tốc độ tăng số lao động công nghiệp khu vực FDI vùng xu hướng biến động Từ 78.222 lao động lên 519.562 lao động, tăng 6,6 lần (chiếm 79,1% lao động khu vực FDI) - Về tiền lương thu nhập người lao động: Trong giai đoạn 2001-2005, thu nhập bình quân người lao động khu vực FDI vùng 1,98 triệu đồng/người/tháng Tăng lên 4,93 triệu (năm 2010) 7,51 triệu đồng/người/tháng (năm 2014) Tiền lương chiếm khoảng +/- 90% thu nhập - Về điều kiện làm việc người lao động: Trang bị phương tiện bảo hộ lao động: Nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước chưa thực tốt qui định việc chấp hành an toàn vệ sinh, bảo hộ lao động - Về đời sống vật chất tinh thần người lao động: Mặc dù năm gần đây, mức tiền lương thu nhập người lao động doanh nghiệp vốn đầu tư nước tăng lên đáng kể, song thấp so với loại hình doanh nghiệp khác Người lao động doanh nghiệp vốn đầu tư nước thường thời gian nghỉ ngơi, vui chơi giải trí tham gia vào hoạt động xã hội khác tiền cường độ làm việc cao - Đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động: Người lao động sau tuyển dụng vào làm việc doanh nghiệp vốn đầu tư nước thường đào tạo bổ sung, điều kiện tiếp cận, học hỏi tiếp thu kỹ thuật mới, công nghệ mới, cách thức điều hành doanh nghiệp tác phong làm việc 3.2.2.6 Các tác động khác kinh tế xã hội khác - cấu xuất nhập khẩu: tốc độ tăng trưởng giá trị xuất vùng từ năm 2000 đến 2014 xu hướng tăng lên Tỷ trọng giá trị xuất khẩu/tổng giá trị xuất tăng nhanh đóng vai trò quan trọng Tuy nhiên, giá trị nhập khu vực FDI vùng KTTĐBB cao; sản xuất kinh doanh khu vực FDI phụ thuộc nhiều vào nhập nguyên liệu bán thành phẩm từ nước - Đóng góp ngân sách: Trong năm qua, khu vực FDI đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương vùng KTTĐBB - Hiệu sử dụng vốn: Bên cạnh doanh nghiệp vốn đầu tư nước vùng KTTĐBB chấp hành tốt sách đầu tư, kinh doanh lãi đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội vùng 15 Còn nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm liên tục Hiện tượng doanh nghiệp vốn đầu tư nước thua lỗ kéo dài, lỗ giả lãi thật, chuyển giá xuất phổ biến - Năng suất lao động: Năng xuất lao động chung vùng KTTĐBB tăng từ 47,6 triệu đồng/người năm 2008 lên 120,8 triệu đồng/người năm 2014 Khu vực FDI xuất lao động cao nhất, gần gấp lần bình quân Năng xuất lao động vùng gấp khoảng 1,5 lần xuất lao động trung bình nước - Tác động môi trường: chưa điều tra mang tính toàn diện tình hình thực pháp luật bảo vệ môi trường doanh nghiệp vốn đầu tư nước vùng KTTĐBB, nên tác giả luận án đề cập tới số trường hợp tính điển hình vùng như: 1) Tình hình thực pháp luật bảo vệ môi trường; 2) Tình hình đầu tư cho bảo vệ môi trường doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; 3) Ảnh hưởng tiêu cực khu vực FDI đến phát triển bền vững đến môi trường - Về trình độ công nghệ sử dụng dự án FDI: đánh giá thông qua tiêu mức độ trang bị vốn/lao động khu vực FDI 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 3.3.1.1 chế sách biện pháp thu hút vốn đầutrực tiếp nước Bao gồm: 1) Các tỉnh cụ thể hoá chế sách thu hút FDI hướng vào CDCCKT giai đoạn khác nhau; 2) Nhiều địa phương tích cực công tác quy hoạch hạ tầng KT-XH Hình thành nhiều cụm khu công nghiệp khu công nghệ cao để thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT; 3) Công tác xúc tiến thu hút FDI hướng vào CDCCKT tiến hành thông qua nhiều hình thức ngày đa dạng như: quảng bá hình ảnh, xúc tiến chỗ, tổ chức chương trình hội thảo xúc tiến đầuthu thành tựu định; 4) Nhiều địa phương nỗ lực công tác hỗ trợ nhà FDI đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án FDI, điều chỉnh quy hoạch phát triển, đưa mục tiêu thu hút vốn FDI hướng vào CDCCKT 3.3.1.2 Tác động đầutrực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế Bao gồm: 1) FDI góp phần bổ sung nguồn vốn quan trọng nhằm CDCCKT theo ngành địa phương theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ; 2) cấu đầu tư FDI theo đối tác đầu chuyển biến với xuất ngày nhiều quốc gia giới, nhà đầu tư nước tiềm lực tài công nghệ; (3) Sự gia tăng vốn FDI làm cho cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt chiều rộng lẫn chiều sâu; Một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hỗ trợ, thực hoạt động phân phối sản phẩm hỗ trợ qua phát triển ngành tạo mối liên kết; 4) FDI góp phần CDCCKT việc nâng cao hiệu thành phần kinh tế yếu tố nước ngoài, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh thành phần kinh tế; 5) FDI tác động tích cực đến CDCCKT thông qua cân đối tài chính, thúc đẩy chuyển dịch cấu xuất - nhập 16 tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường; 6) FDI giúp cho trình chuyển giao khoa học công nghệ tỉnh diễn nhanh chóng, tăng suất lao động thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, cách thức quản lý đại số doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; 7) FDI góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế địa phương; nâng cao khả cạnh tranh Từ đó, tạo động lực cho CDCCKT; 8) Khu vực FDI vùng không tạo việc làm trực tiếp cho lao động Việt Nam mà thu hút lao động nước ngoài; tạo đà cho chuyển dịch cấu lao động, góp phần thúc đẩy CDCCKT; 9) FDI cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn khoảng cách với các nước khu vực, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng qua nâng cao hiệu phát triển kinh tế - xã hội CDCCKT; 10) Nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước vùng quan tâm nhiều đến công tác bảo vệ môi trường 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Những hạn chế Bao gồm: 1) Hiệu định hướng thấp cân đối thu hút FDI làm cho trình CDCCKT địa phương không hướng, giảm lợi vùng; 2) Tính liên kết phối hợp, điều phối hiệu thu hút vốn FDI CDCCKT phạm vi toàn vùng; 3) Sự yếu chuyển giao công nghệ từ hoạt động FDI biến nhiều địa phương thành bãi thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường; 4) Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh tranh chấp lao động khu vực kinh tế vốn đầu tư nước chưa giải kịp thời làm cho thu hút FDI hướng vào CDCCKT đạt hiệu thấp; 5) Chất lượng số dự án FDI ngành kinh tế thấp, quy mô vốn nhỏ, nhiều dự án khả triển khai phải thu hồi giấy phép kinh doanh; 6) Công tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp vốn đầu tư nước vùng KTTĐBB chưa chủ đầu tư quan tâm cách thỏa đáng; 7) Các ngành công nghiệp hỗ trợ vùng KTTĐBB chưa đáp ứng yêu cầu khu vực FDI CDCCKT 3.3.2.2 Nguyên nhân Bao gồm: 1) Hệ thống luật pháp sách liên quan đến thu hút vốn FDI chồng chéo, thiếu tính đồng quán; 2) Công tác qui hoạch vùng KTTĐBB nhiều hạn chế, chưa xây dựng chiến lược thu hút FDI theo hướng thúc đẩy CDCCKT; 3) Công tác quản lý Nhà nước FDI bất cập; 4) Công tác điều phối liên kết, phối hợp bộ, ngành; trung ương với địa phương vùng quản lý hoạt động FDI nhiều bất cập; 5) Công tác xúc tiến thu hút vốn FDI quảng bá chưa thực coi trọng; 6) Chất lượng nguồn nhân lực vùng KTTĐBB hạn chế; cấu lao động theo ngành nhiều bất hợp lý; 7) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật vùng KTTĐBB nhiều hạn chế, yếu so với yêu cầu ảnh hưởng tới khả thu hút vốn FDI CDCCKT; 8) Các ngành công nghiệp hỗ trợ vùng KTTĐBB chưa đáp ứng yêu cầu khu vực FDI CDCCKT 17 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 4.1 ĐỊNH HƢỚNG THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 4.1.1 sở hình thành định hƣớng thu hút vốn đầu trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 4.1.1.1 Dự báo tình hình ảnh hưởng đến thu hút vốn đầutrực tiếp nước - Những thuận lợi khó khăn từ bối cảnh quốc tế khu vực: + Về thuận lợi: Một là, dòng vốn FDI toàn cầu đánh giá vượt qua đáy suy giảm bước lấy lại đà tăng trưởng; Hai là, hấp dẫn công suất kinh tế chi phí lao động ngày tăng Trung Quốc khiến cho luồng vốn FDI xu hướng chuyển hướng sang nước tình hình đầu tư ổn định Việt Nam; Ba là, đầu tư giới hướng mạnh vào phát triển ngành dịch vụ công nghệ cao Lĩnh vực Việt Nam vài năm trở lại bắt đầu tín hiệu bắt nhịp; Bốn là, FTA, TPP, AEC tạo không gian kinh tế Việt Nam vùng KTTĐBB hội tăng cường thu hút vốn FDI mở rộng hội hội kinh doanh + Về khó khăn, thách thức: Một là, toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển quy mô, mức độ hình thức biểu với nhữmg tác động tích cực tiêu cực, hội thách thức đan xen phức tạp; Hai là, phụ thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh hợp tác nước trở thành phổ biến Kinh tế tri thức xu phát triển mới, chất lượng nguồn lao động, lực khoa học - công nghệ… vùng bộc lộ nhiều bất cập; Ba là, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy trở thành rào cản lớn cho thương mại quốc tế; Bốn là, nhiều khó khăn, trở ngại công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia việc triển khai hoạt động đầu tư nước ngoài; Năm là, môi trường cạnh tranh gay gắt hội nhập kinh tế quốc tế khu vực mang lại triển khai FTA, TPP, AEC… quốc gia thành viên đặc điểm sản xuất giống nhau, mạnh chung nhiều lĩnh vực - Thuận lợi khó khăn, thách thức từ bối cảnh nước: + Về thuận lợi: Một là, tình hình trị xã hội ổn định, vị Việt Nam nâng cao tiếp tục củng cố lòng tin nhà đầu tư nước ngoài; Hai là, kinh tế nước diễn biến theo chiều hướng tích cực, sách kinh tế vĩ mô bước đầu phát huy hiệu quả; Ba là, môi trường pháp lý thể chế kinh tế thị trường tiếp tục hoàn thiện góp phần cải thiện môi trường đầu tư; Bốn là, nhận thức vai trò FDI bối cảnh thay đổi theo xu hướng coi trọng chất lượng FDI số lượng làm việc xây dựng chiến lược thu hút quản lý hoạt động FDI 18 + Về khó khăn, thách thức: Một là, cụ thể hóa hệ thống pháp luật chậm quản lý nhà nước số lĩnh vực bất cập, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển; Hai là, thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng điểm nghẽn cản trở phát triển; Ba là, kinh tế phát triển chưa bền vững: chất lượng tăng trưởng, suất, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững Tăng trưởng phát triển theo chiều rộng; Bốn là, tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức nhiều hạn chế Chưa chuyển biến mạnh việc giải hiệu khâu đột phá, then chốt vấn đề xã hội xúc 4.1.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 định hướng tới năm 2030 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Các tiêu kinh tế - xã hội vùng KTTĐBB xác định vào Quyết định số 198/QĐ–TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐBB đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Đây sở cho việc hình thành định hướng thu hút vốn FDI CDCCKT vùng kinh tế trọng điểm 4.1.2 Quan điểm định hƣớng thu hút vốn đầu trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 4.1.2.1 Về quan điểm đạo Một là, coi khu vực kinh tế vốn đầu tư nước phận quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐBB, khuyến khích phát triển lâu dài, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp đối xử bình đẳng; Hai là, vốn FDI nguồn lực quan trọng kinh tế vùng KTTĐBB; Ba là, tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực mà vùng tiềm mạnh để tạo đột phá CDCCKT, nâng cao vị cạnh tranh; Bốn là, thu hút vốn đầu tư nước phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đạo tập trung, thống đôi với phân cấp hợp lý cho địa phương, bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật; Năm là, sửa đổi, điều chỉnh sách, pháp luật đầu tư nước phải đảm bảo nguyên tắc nâng cao lực cạnh tranh, ngày thuận lợi ưu đãi hơn; Sáu là, khuyến khích dự án FDI tăng vốn, mở rộng quy mô tạo điều kiện thuận lợi cho trình chuyển đổi hình thức FDI Tạo điều kiện chế sách hợp lý để thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT 4.1.2.2 Về định hướng thu hút vốn đầutrực tiếp nước Một là, mục tiêu thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT vùng KTTĐBB phải phù hợp với mục tiêu tổng quát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng; Hai là, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chọn lọc dự án chất lượng, giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ đại, thân thiện với môi trường; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ đại Ba là, tăng cường thu hút dự án quy mô lớn, sản phẩm tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu; đồng thời, trọng đến dự án quy mô vừa nhỏ phù hợp với ngành kinh tế, địa phương; 19 Bốn là, thu hút FDI nhằm đẩy nhanh trình CDCCKT, tạo bước đột phá, tính bền vững vùng kinh tế trọng điểm; Năm là, khuyến khích, tạo điều kiện tăng cường liên kết doanh nghiệp; Sáu là, quy hoạch thu hút vùng kinh tế trọng điểm phải phù hợp với lợi địa phương, với quy hoạch chung tái cấu trúc kinh tế theo mô hình tăng trưởng 4.2 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG THU HÖT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐẾN 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 4.2.1 Nhóm giải pháp cấp địa phƣơng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 4.2.1.1 Đổi tư duy, nâng cao nhận thức thu hút vốn đầutrực tiếp nước nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế - Đổi tư thu hút vốn FDI vào vùng KTTĐBB: Một là, tối đa tự hóa dòng vốn FDI phát huy hiệu FDI; Hai là, cần đặt với nguồn lực khác hướng vào mục tiêu thúc đẩy CDCCKT phạm vi toàn vùng; Ba là, thực sách thu hút dòng vốn FDI đồng bộ, quan thống địa phương toàn vùng; Bốn là, trọng đến chất lượng dòng vốn FDI - Nâng cao nhận thức thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT: Một là, thống quan điểm địa phương giải vấn đề đặt mối quan hệ với phát triển vùng, FDI CDCCKT; Hai là, tổ chức hội thảo đánh giá tính hiệu quả, đóng góp khu vực FDI CDCCKT phát triển kinh tế - xã hội; Ba là, giải pháp tuyên truyền, với chế tài đủ mạnh, xử lí nghiêm minh hành vi ảnh hưởng tới hoạt động FDI, gây tâm lí không an tâm nhà đầu tư nước 4.2.1.2 Tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác quy hoạch làm sở định hướng thu hút vốn đầutrực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế - Vận dụng sáng tạo hiệu Quyết định 198/QĐ-Ttg ngày 25/01/2015 Thủ tướng Chính phủ “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐBB đến năm 2020, định hướng 2030” - Coi trọng công tác thẩm định quy hoạch vùng việc thành lập nhóm tư vấn hay hội đồng khoa học gồm nhà khoa học chuyên môn sâu quy hoạch bộ, ngành cán chủ chốt địa phương - Xóa bỏ độc quyền bảo hộ sản xuất địa phương, theo kiểu “kinh tế khép kín” tạo điều kiện cho khu vực kinh tế vốn đầu tư nước tham gia nhiều vào phát triển ngành, vùng kinh tế - Trên sở rà soát, sửa đổi, bổ sung “Danh mục dự án kêu gọi vốn FDI giai đoạn 2015-2020” theo hướng khuyến khích ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút FDI… 20 4.2.1.3 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đầutrực tiếp nước - Kiện toàn máy tổ chức tăng cường phối hợp đồng ngành, cấp để tạo bước chuyển công tác quản lý doanh nghiệp vốn đầu tư nước - Nâng cao lực công chức đủ khả thực thi sách khuyến khích đầu tư nước quản lý doanh nghiệp vốn đầu tư nước - Tăng cường công tác quản lý FIES cấp giấy phép hoạt động - Thực tốt công tác cải cách thủ tục hành 4.2.1.4 Nâng cao hiệu thực thi sách khuyến khích thu hút vốn đầutrực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế - Xác định ngành kinh tế mũi nhọn, lợi so sánh khả cạnh tranh cao thiếu vốn để thu hút vốn FDI phù hợp - Căn vào tính đặc thù ngành để lựa chọn lĩnh vực để giải pháp thu hút vốn FDI phù hợp nhằm thúc đẩy CDCCKT - Tổ chức thực thi sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút FDI vào ngành, lĩnh vực vùng ưu tiên - Linh hoạt việc chuyển đổi hình thức FDI nhằm sức hấp dẫn để thu hút FDI vào ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm góp phần CDCCKT - Đa dạng hóa dòng vốn, coi trọng thu hút vốn từ tập đoàn kinh tế lớn dự án giá trị gia tăng cao 4.2.1.5 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầutrực tiếp nước - Đề cao vai trò hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại - Đổi nội dung công tác xúc tiến đầu tư để tăng cường thu hút FDI nhằm CDCCKT vùng KTTĐBB 4.2.1.6 Thu hút hiệu thành tựu khoa học công nghệ từ đầutrực tiếp nước góp phần chuyển dịch cấu kinh tế địa phương - biện pháp thu hút dự án chuyển giao khoa học công nghệ trình độ tiên tiến, đại vào tỉnh - Phát huy vai trò lan tỏa khoa học công nghệ trình chuyển giao từ hoạt động FDI góp phần CDCCKT địa phương vùng - Khắc phục tiêu cực chuyển giao khoa học công nghệ thu hút FDI 4.2.1.7 Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đầutrực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế - Khắc phục hạn chế xây dựng quy hoạch cho toàn vùng tăng cường liên kết địa phương nguồn nhân lực - Xây dựng khung sách gắn với đặc thù tạo cho vùng tính chủ động cao phát triển nguồn lực người - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý phía Việt Nam - Tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo tất cấp, bậc học đáp ứng yêu cầu ngày cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực 21 4.2.1.8 Xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đại, tạo sức hút nhà đầu tư nước - sách đầu tư phát triển sở hạ tầng, hướng tới việc đồng hóa đảm bảo nâng cao chất lượng hệ thống sở hạ tầng - Tập trung nguồn lực vốn, kỹ thuật từ trung ương, địa phương vùng, coi trọng nguồn vốn nước với hình thức đầu tư để xây dựng hệ thống hạ tầng đồng - Phối hợp xây dựng nâng cao chất lượng kết cấu giao thông đường bộ; đồng hóa hệ thống điện nước, đường sá, thông tin liên lạc khu, cụm công nghiệp theo hướng từ Đông Bắc đến Tây Nam - Quan tâm cách toàn diện đến hệ thống trường học, bệnh viện, trạm y tế, trung tâm văn hoá, khu vui chơi giải trí, công trình văn hoá du lịch, khu dân cư, khu đô thị 4.2.1.9 Phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ địa phương theo chuỗi liên kết - Các địa phương cần vận dụng Quyết định 9028/QĐ-BTC ngày 8/10/2014 Bộ Công thương “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” - Tạo môi trường cho doanh nghiệp vùng tham gia vào phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cách thực chế độ ưu đãi - Khuyến khích nguồn vốn đầu tư nước vào ngành công nghiệp hỗ trợ ngành, lĩnh vực mà vùng chưa điều kiện khả thực - Tăng cường kiên kết doanh nghiệp doanh nghiệp vốn đầu tư nước với doanh nghiệp nước, nhà cung cấp sản phẩm phụ trợ với doanh nghiệp sản xuất để chia sẻ nguồn lực phát triển, hỗ trợ sản xuất, giảm thiểu chi phí sản xuất - Vận dụng linh hoạt Nghị định số 111/2015/NĐ-CP “Quy định sách hỗ trợ, sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ” Chính Phủ - Mở rộng hình thức đào tạo chỗ, gắn kết việc đào tạo với việc sử dụng lao động; khuyến khích doanh nghiệp vốn đầu tư nước tổ chức lực lượng lao động cho cho doanh nghiệp khác; xây dựng chương trình hợp tác với nước Lập chế độ tư vấn kỹ thuật quản lý để mời chuyên gia nước để thay đổi công nghệ phương thức quản lý công nghiệp hỗ trợ 4.2.1.10 Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp nước tạo sức hấp dẫn thu hút đầutrực tiếp nước - Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp nước nhằm hấp thụ dòng vốn đầu tư nước - Chủ động việc tham gia sản xuất, đa dạng nguồn cung nguyên liệu nhằm tận dụng ưu đãi từ hiệp định thương mại; đồng thời, chiến lược nghiên cứu, nắm bắt xu hướng thị trường 22 - Các doanh nghiệp cần tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam Từ đó, nâng cao khả thu hút hợp tác, liên kết kinh doanh với doanh nghiệp nước 4.2.2 Nhóm kiến nghị cấp trung ƣơng 4.2.2.1 Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật sách liên quan đến hoạt động đầutrực tiếp nước - Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp cam kết với quốc tế - Đổi chế, sách thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư nước 4.2.2.2 Xây dựng chiến lược qui hoạch thu hút vốn đầutrực tiếp nước ngoài, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Phải chuyển từ quan điểm đầu tư theo chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu Chú trọng đến chất lượng dự án FDI - Thực sách xúc tiến đầu tư phù hợp sách khuyến khích hợp lý tập đoàn lớn nước phát triển - sách khuyến khích thỏa đáng nhà đầu tư nước vào sản xuất vào chế biến nông – lâm – thủy sản; ngành y tế, giáo dục kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; vùng kinh tế khó khăn - Xây dựng danh mục quốc gia thu hút FDI với thông số kỹ thuật cụ thể để cung cấp thông tin cho nhà đầu tư quan tâm 4.2.2.3 Nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nước đầutrực tiếp nước - Đổi tổ chức máy quản lý nhà nước theo hướng gọn nhẹ, hiệu - Tiến hành tổng kết, đánh giá kết thực phân cấp quản lý Nhà nước nói chung hoạt động đầu tư nước nói riêng - Đầukinh phí bổ sung nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị - Tăng cường đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý nhà nước Thực tốt công tác cán 4.2.2.4 Tăng cường phối hợp bộ, ngành với địa phương thu hút đầutrực tiếp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Đổi chế phối hợp hoạt động Ban Chỉ đạo điều phối phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm - Các địa phương cần tăng cường phối hợp xây dựng chiến lược thu hút sử dụng hiệu dòng vốn FDI, lồng ghép với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 4.2.2.5 Cải cách hành hoạt động đầutrực tiếp nước - Cải tiến thủ tục cấp phép đầu tư - Tiến hành rà soát lại tất loại giấy phép, quy trình quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật - Các quy định, thủ tục hải quan phải thực theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho phía doanh nghiệp - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước 23 KẾT LUẬN Trong năm qua, nguồn vốn FDI góp phần tích cực, hiệu để CDCCKT địa phương vùng kinh tế trọng điểm Nhiều ngành công nghiệp; dịch vụ quan trọng hình thành, góp phần thúc đẩy CDCCKT theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Xuất phát từ mục đích làm rõ chất, đặc điểm, hạn chế nguyên nhân thu hút vốn FDI CDCCKT, luận án hệ thống hoá hoàn thiện vấn đề lý luận thực tiễn thu hút vốn FDI, cấu kinh tế CDCCKT, tác động FDI tới CDCCKT, nhân tố tác động tiêu chí đánh giá Luận án sâu phân tích đáng giá thực trạng giai đoạn từ năm 2000 từ 2008 đến nay, thu hút vốn với nội dung bật: 1) Chính sách thu hút vốn; 2) Hoạt động xúc tiến đầu tư; 3) Kết thu hút vốn FDI vùng KTTĐBB Luận án đánh giá tác động FDI tới: 1) cấu vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế, 2) cấu ngành; 3) cấu kinh tế lãnh thổ; 3) Việc làm cấu lao động; 4) Các tác động kinh tế - xã hội khác Qua khái quát ưu điểm bật hoạt động thu hút tác động FDI CDCCKT Luận án phân tích đánh giá hạn chế như: 1) Hiệu định hướng thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT thấp; 2) Tính liên kết điều phối thu hút vốn FDI hiệu quả; 3) Sự yếu chuyển giao công nghệ từ hoạt động đầutrực tiếp nước gây ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho chuyển giá; 4) Nhiều vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội khác nảy sinh chưa giải hiệu quả; 5) Chất lượng nhiều dự án thấp, ảnh hưởng việc phát huy vai trò FDI CDCCKT; 6) Công tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp vốn đầu tư nước chưa quan tâm thỏa đáng; 7) Công nghiệp hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu khu vực FDI Nguyên nhân hạn chế xuất phát từ: 1) Hệ thống pháp luật sách thu hút vốn; 2) Công tác quy hoạch chiến lược thu hút vốn FDI; ) 3) Công tác quản lý nhà nước; 4) Công tác điều phối quy mô vùng liên kết địa phương; 5) Công tác xúc tiến đầu tư; 6) Chất lượng nguồn nhân lực, cấu lao động; 7) Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; 8) Các ngành công nghiệp hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu FDI Luận án tổng hợp dự báo, đề xuất quan điểm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thu hút vốn FDI CDCCKT vùng Các nhóm giải pháp mà luận án đưa cấp địa phương vùng gồm: 1) Đổi tư duy, nâng cao nhận thức thu hút FDI CDCCKT; 2) Tiếp tục 24 hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác quy hoạch ngành, vùng làm sở định hướng thu hút FDI CDCCKT; 3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước FDI; 4) Nâng cao hiệu thực thi sách khuyến khích thu hút vốn FDI CDCCKT; 5) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn FDI CDCCKT vùng; 6) Thu hút tiếp nhận hiệu thành tựu khoa học công nghệ từ FDI góp phần CDCCKT địa phương vùng; 7) Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu FDI nhằm CDCCKT; 8) Xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đại, tạo sức hút nhà đầu tư nước ngoài; 9) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; 10) Nâng cao sức cạnh tranh DN nước tạo sức hấp dẫn thu hút FDI Nhóm kiến nghị cấp trung ương gồm: 1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật sách liên quan đến hoạt động FDI; 2) Xây dựng chiến lược FDI qui hoạch thu hút FDI cho nước vùng KTTĐBB; 3) Nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nước hoạt động đầutrực tiếp nước ngoài; 4) Tăng cường phối hợp bộ, ngành với địa phương thu hút FDI vùng KTTĐBB; 5) Cải cách hành lĩnh vực FDI Mặc dù vấn đề lý luận FDI với CDCCKT nhiều công trình nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu luận án mới, phạm vi rộng, phức tạp, trình thu thập số liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu gặp không khó khăn; luận án không tránh khỏi hạn chế, tác giả luận án mong nhận ý kiến đóng góp để luận án hoàn thiện NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ Phạm Đức Minh (2013), “Thu hút đầutrực tiếp nước vào Bắc Bộ tương quan với vùng kinh tế trọng điểm khác”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (10), tháng 5, tr.44-46 Phạm Đức Minh (2013), “Thu hút đầutrực tiếp nước ngoài: Từ thực tế đến vướng mắc… khái niệm”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (14), tháng 7, tr.23-25 Phạm Đức Minh (2014), Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Hải Dương giai đoạn 2011 – 2015 phương hướng 2016 -2020, (Thư ký), Đề tài cấp tỉnh, Tỉnh Ủy – UBND tỉnh Hải Dương, Hải Dương Phạm Đức Minh (2016), “Gắn lý luận với thực tiễn giảng dạy chuyên đề kinh tế chương trình trung cấp lý luận trị - hành nay”, Thông tin Lý luận thực tiễn, (49), tr.12-16
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay