(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ

211 125 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:13

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHẠM ĐỨC MINH THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHẠM ĐỨC MINH THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 62 31 01 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS,TS PHẠM QUỐC TRUNG HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án với đề tài: “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”: - Đây công trình nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân; - Các tài liệu tham khảo, số liệu, thông tin đƣợc sử dụng trung thực, có đƣợc trích dẫn theo quy định Hà Nội, Ngày 15 tháng 04 năm 2016 Tác giả luận án Phạm Đức Minh ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 1.1 Các nghiên cứu nƣớc liên quan tới luận án 1.2 Các nghiên cứu nƣớc có liên quan tới luận án 1.3 Đánh giá khái quát kết công trình công bố vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 2.1 Bản chất vai trò thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng tiêu chí đánh giá thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 2.3 Kinh nghiệm học từ nƣớc thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Chƣơng THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 3.1 Tiềm năng, lợi khó khăn, thách thức thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 3.2 Thực trạng thu hút tác động vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 3.3 Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 4.1 Định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 4.2 Giải pháp kiến nghị nhằm thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 tầm nhìn đén năm 2030 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 6 14 24 26 26 44 55 66 66 75 103 114 114 120 155 157 158 174 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CCKT CDCCKT CNH, HĐH CN-XD CNXH DN ĐTNN FDI FIE FIEs FII GDP GO IC ICOR KCN KTQD KTQT KTTT M&A MNCs NL-TS NSLĐ (HL) ODA SX - KD TNCs UBND VA/GTGT VAT VKTTĐ VKTTĐBB VKTTĐMT VKTTĐPN XHCN Cơ cấu kinh tế Chuyển dịch cấu kinh tế Công nghiệp hóa, đại hóa Công nghiệp – Xây dựng Chủ nghĩa xã hội Doanh nghiệp Foreign Investment Đầu tƣ nƣớc Foreign Direct Investment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc Foreign Investment Economy Kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc Foreign Investment Economis Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc Foreign Indirect Investment Đầu tƣ gián tiếp nƣớc Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Gross Output Tổng giá trị sản xuất Intermediate Consumption Chi phí trung gian Incremental capital output ratio Hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Industrial Park (IP)/ Khu công nghiệp Industrial zone (IZ)/Export Procesing zone (EPZ) National Economic Kinh tế quốc dân International Economics Kinh tế quốc tế Merger and Acquisition Multinational Corporations Labour Productivity Official Development Aid Transnational Corporations Value Added Value Added Tax Kinh tế thị trƣờng Mua lại sát nhập Các công ty đa quốc gia Nông – Lâm – Thủy sản Năng suất lao động Hỗ trợ phát triển thức Sản xuất – kinh doanh Công ty xuyên quốc gia Ủy ban nhân dân Giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng Vùng kinh tế trọng điểm Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam Xã hội chủ nghĩa iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc qua đào tạo 72 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ dự án phân theo VKTTĐ địa phƣơng (1988-2007) 82 Biểu đồ 3.3 Vốn đầu tƣ đăng ký địa phƣơng VKTTĐBB 83 (1988-2007) Biểu đồ 3.4 Số lƣợt dự án, vốn FDI cấp tăng vốn địa phƣơng Biểu đồ 3.5 VKTTĐBB (2008 -2014) Dự án vốn đăng ký theo hình thức đầu tƣ VKTTĐBB (từ 1/1/2008 – 20/11/2014 hiệu lực) Biểu đồ 3.6 Tổng vốn đăng ký vốn thực địa phƣơng (tính đến 84 Biểu đồ 3.7 31/12/2014) Vốn FDI đăng ký thực VKTTĐBB (2005-2014) 85 Biểu đồ 3.8 Cơ cấu số dự án vốn FDI Việt Nam VKTTTĐB phân theo 85 83 84 ngành kinh tế tính đến 31/12/2014 Biểu đồ 3.9 Cơ cấu số lƣợng dự án vốn đăng ký FDI địa phƣơng 86 VKTTTĐB phân theo ngành kinh tế tính đến 31/12/2014 Biểu đồ 3.10 Qui mô dự án FDI VKTTĐ Việt Nam giai đoạn 2000-7/2012 87 Biểu đồ 3.11 Vốn đầu tƣ khu vực FDI tổng vốn đầu tƣ xã hội 87 VKTTĐBB giai đoạn 2000 -2014 Biểu đồ 3.12 Tốc độ tăng GDP FDI vùng KTTĐBB giai đoạn 2005 – 20114 88 Biểu đồ 3.13 88 Biểu đồ 3.14 CCKT ngành VKTTĐBB giai đoạn 2000-2014 GO công nghiệp FDI toàn vùng giai đoạn 2000-2014 Biểu đồ 3.15 Tỷ lệ GDP TPKT so với GDP VKTTĐBB giai đoạn 2000-2014 91 Biểu đồ 3.16 Cơ cấu vốn đầu tƣ phân theo khu vực kinh tế VKTTĐBB giai đoạn 92 Biểu đồ 3.17 2010-2014 Lao động làm việc phân theo loại hình kinh tế giai đoạn 2008 -2014 94 89 VKTTĐBB Biểu đồ 3.18 Thu nhập bình quân ngƣời lao động loại hình DN 95 Biểu đồ 3.19 Giá trị tỷ trọng giá trị xuất nhóm hàng hóa 98 VKTTĐBB giai đoạn 2010-2014 Biểu đồ 3.20 Thu ngân sách từ khu vực FDI tổng thu ngân sách VKTTĐBB giai đoạn 2002-2014 99 v DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục1 Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục 10 Phụ lục 11 Phụ lục 12 Phụ lục 13 Phụ lục 14 Phụ lục 15 Phụ lục 16 Phụ lục 17 Phụ lục 18 Phụ lục 19 Phụ lục 20 Phụ lục 21 Phụ lục 22 Phụ lục 23 Phụ lục 24 Phụ lục 25 Phụ lục 26 Phụ lục 27 Phụ lục 28 Phụ lục 29 Phụ lục 29 Các giai đoạn phát triển W Rostow Tatyana P.Soubbotina Tập đoàn Kenmark nợ 50 triệu USD Cơ cấu kinh tế (yếu tố hình thành hình thức cấu) Các hình thức thức FDI theo Luật năm 2005 năm 2014 Vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội phân theo TPKT(giá thực tế) GDP Việt Nam qua năm theo TPKT (giá thực tế) Sơ đồ vai trò vốn đầu tƣ CDCCKT Số dự án lƣợng vốn FDI địa phƣơng (tính đến 31/12/2014) FDI Việt Nam theo lĩnh vực (tính đến tháng 31/12/2014) FDI Việt Nam tính theo đối tác (lũy kế dự án hiệu lực tính đến ngày 31/12/2014) Vai trò FDI CDCCKT ngành GDP Một số biện pháp tiếp cận thị trƣờng giảm xung đột thƣơng mại Những thay đổi chủ yếu sách thu hút FDI thời kỳ sửa đổi Luật ĐTNN Việt Nam 174 Bản đồ vị trí VKTTĐBB nước 188 189 189 190 190 Kết nối vùng sông Mê-Kông mở rộng năm 1998 2006 Tiềm rừng, biển, đảo Quảng Ninh, Hải Phòng Những điểm du lịch quan trọng VKTTĐBB Thứ hạng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) địa phƣơng VKTTĐBB qua năm Hệ thống sách cho thu hút FDI CDCCKT VKTTĐBB Các hình thức FDI Việt nam qua thời kỳ Thu hút vốn FDI VKTTĐBB 1988 - 31/12/2007 tƣơng quan với VKTTĐ khác Các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tƣ vào VKTTĐ tính đến 20/11/2012 FDI Việt Nam theo hình thức đầu tƣ (lũy kế dự án hiệu lực tính đến 31/12/2014) Giá trị xuất VKTTĐ giai đoạn 2000-2014 NSLĐ Việt Nam VKTTĐBB giai đoạn 2008-2014 Đóng góp vào cấu yếu tố đầu vào cho tăng trƣởng kinh tế Mức trang bị TSCĐ đầu tƣ dài hạn cho lao động FIES số địa phƣơng VKTTĐBB giai đoạn 2003-2010 Về tuyển doanh nghiệp phụ trợ cho Samsung Chỉ số lợi cạnh tranh thu hút vốn FDI quốc gia Giải pháp thu hút vốn FDI số địa phƣơng VKTTĐBB (qua ý kiến chuyên gia nhà quản lý) 175 177 177 180 180 181 181 183 183 186 186 186 191 191 192 193 194 194 195 195 196 196 199 199 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình đổi mới, Đảng Nhà nƣớc đặt mục tiêu phát triển KTXH lên hàng đầu với định hƣớng đến năm 2020 Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại Để đạt đƣợc mục tiêu đó, Việt Nam cần phải tận dụng hiệu nguồn lực, đồng thời phải tăng cƣờng hội nhập KTQT Lý luận thực tiễn cho thấy nguồn vốn FDI nhân tố nguồn lực quan trọng phát triển KT-XH Việt Nam Thông qua FDI bổ sung đƣợc nguồn vốn, thúc đẩy CDCCKT theo hƣớng CNH, HĐH Từ việc phát triển ngành kinh tế tạo điều kiện phát triển tăng trƣởng toàn kinh tế với tốc độ tăng trƣởng cao hơn, tái cấu kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, cải thiện chất lƣợng nguồn lao động, sở hạ tầng, nâng cao trình độ công nghệ Chuyển dịch CCKT gắn với phát triển KT-XH vùng lãnh thổ, đặc biệt VKTTĐ theo hƣớng phát huy mạnh vùng, tạo tính chất động lực, có tác động lan tỏa bứt phá; tăng cƣờng tính liên kết để làm thay đổi mặt KTXH địa phƣơng, vùng, lôi vùng khác phát triển [63] Tuy nhiên, CDCCKT vấn đề đòi hỏi có tính lâu dài cần phải huy động tổng thể nguồn lực Vùng KTTĐBB muốn thực thành công trình CDCCKT không phụ thuộc vào nguồn nội lực, mà cần phải có “cú huých” mạnh từ nƣớc thông qua ĐTNN, có FDI Vùng KTTĐBB vùng giữ vị trí quan trọng chiến lƣợc Việt Nam, có thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, trị, văn hoá quan hệ quốc tế nƣớc Có hội tụ lợi so sánh vị trí địa kinh tế - trị; hạ tầng kỹ thuật; nguồn nhân lực Do đó, thu hút vốn FDI, phát huy vai trò FDI CDCCKT, qua thúc đẩy VKTTĐBB phát triển bền vững yêu cầu khách quan Với lợi đặc biệt, năm qua, VKTTĐBB hai VKTTĐ nƣớc dẫn đầu thu hút vốn FDI số lƣợng dự án qui mô vốn đầu tƣ Khu vực FIE vùng có đóng góp tích cực vào CDCCKT phát triển KT-XH vùng Tuy nhiên, việc thu hút vốn FDI hoạt động khu vực FIE VKTTĐBB chƣa tƣơng xứng với tiềm đã, xuất có biểu tiêu cực, ảnh hƣởng không nhỏ đến phát triển, vai trò vốn FDI CDCCKT hạn chế Xuất phát từ vấn đề thực tiễn đây, việc làm rõ sở lý luận thu hút vốn FDI CDCCKT; đánh giá đắn, khách quan thực trạng tìm kiếm giải pháp thu hút vốn FDI nhằm CDCCKT cho VKTTĐBB yêu cầu cấp bách Vì vậy, đề tài: “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước chuyển dịch cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” đƣợc chọn làm luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế trị - mã số 62 31 01 02 Mục đích, nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án hệ thống hóa làm rõ sở lý luận thu hút vốn FDI CDCCKT VKTTĐBB Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tác động tới CDCCKT VKTTĐBB Đề xuất định hƣớng giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút vốn FDI CDCCKT VKTTĐBB đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá làm rõ lý luận FDI CDCCKT VKTTĐ theo hƣớng CNH, HĐH nhƣ: khái niệm nội hàm FDI, CDCCKT, VKTTĐ; Mối quan hệ FDI CDCCKT; Vai trò FDI CDCCKT… - Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI, tình hình CDCCKT tác động FDI CDCCKT VKTTĐBB từ năm 2000 đến (đặc biệt sau có Nghị số 15/2008/NQ-QH Quốc hội ngày 29 tháng năm 2008 với tỉnh nhƣ nay) Bao gồm: kết quả, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất định hƣớng giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút vốn FDI CDCCKT VKTTĐBB giai đoạn đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án lấy vấn đề thu hút vốn FDI VKTTĐBB làm đối tƣợng nghiên cứu Trên cở sở đó, nghiên cứu mối quan hệ thu hút vốn FDI CDCCKT VKTTĐBB mà trọng tâm tác động FDI tới CDCCKT vùng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận án đặt trọng tâm vào nghiên cứu thực tiễn đề xuất giải pháp thu hút vốn FDI CDCCKT VKTTĐBB - Về thời gian: Phạm vi nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng: từ năm 2000, 2003 Trọng tâm từ năm 2008 đến (7 tỉnh, thành phố) Phạm vi nghiên cứu đề xuất định hƣớng giải pháp thu hút FDI CDCCKT đến năm 2020 mốc phấn đấu để Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại - Về nội dung: Luận án tập trung vào vấn đề: + Trong mối quan hệ FDI CDCCKT, luận án chủ yếu nghiên cứu tác động thu hút vốn CDCCKT; + Luận án không tập trung nghiên cứu hoạt động nội khu vực FIE, mà nghiên cứu thu hút vốn FDI hƣớng vào CDCCKT; + Thực trạng thu hút vốn FDI tác động CDCCKT đƣợc tiếp cận chủ yếu theo ngành cấp vùng KTTĐBB Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu nguồn liệu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa vào luận điểm chủ nghĩa Mác -Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trƣơng Đảng cộng sản Việt Nam hội nhập KTQT, Về huy động vốn nƣớc qua văn kiện Đảng; Chiến lƣợc phát triển KT-XH; sách thu hút vốn FDI VKTTĐBB; đồng thời tham khảo số lý thuyết kinh tế, nghiên cứu tổ chức, học giả nƣớc quốc tế FDI tác động FDI tới CDCCKT, vấn đề quy hoạch phát triển VKTTĐ… 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận nghiên cứu: Luận án lấy chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử làm sơ phƣơng pháp luận nghiên cứu Những nguyên lý có tác dụng hƣớng dẫn, gợi mở cách thức xem xét vấn đề Cung cấp giới quan khoa học, yêu cầu xem xét vật, tƣợng theo quan điểm phát triển toàn diện, liên hệ phổ biến, lịch sử cụ thể… Do vậy, phƣơng pháp luận khoa học cho phƣơng pháp cụ thể đƣợc ứng dụng luận án để giải vấn đề liên quan đến FDI CDCCKT với không gian VKTTĐBB 190 Phụ lục 17 Những điểm du lịch quan trọng vùng KTTĐBB Nguồn: Xử lý tác giả Phụ lục 18 Thứ hạng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) địa phƣơng vùng KTTĐBB qua năm Địa phƣơng 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hà Nội 14/42 40/64 27/64 33/63 43/63 36/63 51/63 33/63 26/63 Hà Tây 42/42 62/64 41/64 - - - - - - Vĩnh Phúc 05/42 08/64 07/64 06/63 15/63 17/63 43/63 26/63 6/63 Bắc Ninh 23/42 22/64 20/64 10/63 06/63 2/63 10/63 12/63 10/63 Quảng Ninh 07/42 25/64 22/64 26/63 07/63 12/63 20/63 4/63 5/63 Hải Dƣơng 39/42 29/64 36/64 29/63 35/63 35/63 33/63 41/63 31/63 Hải Phòng 19/42 42/64 37/64 36/63 48/63 45/63 50/63 15/63 34/63 Hƣng Yên 15/42 16/64 26/64 24/63 61/63 33/63 28/63 53/63 51/63 Nguồn: [7] 191 Phụ lục 19 Hệ thống sách cho thu hút FDI CDCCKT vùng KTTĐBB Chính sách thu hút vốn FDI nhằm thúc đẩy CDCCKT vùng KTTĐBB Quy hoạch hình thành phát triển vùng KTTĐBB FDI CDCKT vùng KTTĐBB Chính sách KT – XH chung cho nƣớc Nguồn: Xử lý tác giả Phụ lục 20 Các hình thức FDI Việt nam qua thời kỳ Luật ĐTNN Năm 1987 Luật ĐTNN sửa đổi năm 1990 Luật ĐTNN bổ sung năm 1992 Luật ĐTNN Năm 1996 Luật ĐTNN Sửa đổi năm 2000 Luật Đầu tƣ năm 2005 BBC BBC BBC BBC BBC BBC DN DN DN DN DN DN công ty liên doanh công ty liên doanh công ty liên doanh công ty liên doanh công ty liên doanh công ty liên doanh DN 100% vốn nƣớc DN 100% vốn nƣớc DN 100% vốn nƣớc DN 100% vốn nƣớc DN 100% vốn nƣớc DN 100% vốn nƣớc Công ty cổ phần có vốn ĐTNN Công ty cổ phần có vốn ĐTNN, Công ty quản lý vốn Hợp đồng BOT, BTO, BT Hợp đồng BOT, BTO, BT Công ty mẹ PPT… Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Luật ĐTNN qua lần sửa đổi quy định pháp luật 192 Phụ lục 21 Thu hút vốn FDI vùng KTTĐBB 1988 - 31/12/2007 tƣơng quan với vùng KTTĐ khác Số Địa phƣơng Số dự án Vốn đầu tƣ Vốn điều lệ TT (USD) (USD) I - Vùng KTTĐBB Bắc Ninh 106 932,807,501 422,668,235 Hà Nội 1011 12,664,570,044 5,661,169,078 Hà Tây 80 1,814,524,642 520,451,389 Hải Dƣơng 278 1,830,418,283 703,182,321 Hải Phòng 270 2,729,564,057 1,148,295,920 Hƣng Yên 118 636,920,890 253,606,152 Quảng Ninh 95 974,537,560 393,853,172 Vĩnh Phúc 151 2,034,201,656 647,926,192 Cộng 2109 23,617,544,633 9,751,152,459 II- Vùng KTTĐMT Bình Định 30 367,411,000 126,542,000 Đà Nẵng 111 1,852,320,789 824,541,457 Quảng Nam 53 518,871,371 220,756,233 Quảng Ngãi 15 1,124,528,689 564,291,000 Thừa Thiên - Huế 41 792,239,810 275,996,347 Cộng 250 4,655,371,659 2,012,127,037 III- Vùng KTTĐPN Bà Rịa - Vũng Tàu 159 6,111,349,896 2,397,533,861 Bình Dƣơng 1581 8,516,393,283 3,452,028,952 Bình Phƣớc 61 193,135,000 132,065,380 Đồng Nai 917 11,665,711,568 4,655,087,285 Long An 188 1,865,839,159 681,249,868 Tây Ninh 148 582,587,853 366,712,607 Tiền Giang 15 215,366,723 118,653,112 TP Hồ Chí Minh 2399 17,013,524,750 7,100,900,289 Cộng 5468 46,163,908,232 18,904,231,354 IV- Vùng KTTĐ đồng sông Cửu Long TP Cần Thơ 45 145,546,611 91,508,213 An Giang 15,161,895 4,846,000 Kiên Giang 10 457,358,000 202,298,000 Cà Mau 6,875,000 6,875,000 Cộng 63 624,941,506 305,527,213 Tổng cộng vùng 7,890 75,061,766,030 30,973,038,063 Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Cục Đầu tư nước năm 2008 193 Phụ lục 22 Các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tƣ vào vùng KTTĐ tính đến 20/11/2012* STT Quốc gia 10 11 Hàn Quốc Nhật Bản Hồng Kông Malaysia Singapore Hà Lan Síp Hoa Kỳ BritishVirginIslands Đài Loan Trung Quốc Khác Cộng Singapore Hoa Kỳ Cayman Islands Hàn Quốc BritishVirginIslands Khác Cộng 10 11 12 13 14 Hàn Quốc Singapore Nhật Bản Malaysia Đài Loan BritishVirginIslands Canada Thái Lan Hồng Kông Hoa Kỳ Cayman Islands Samoa Trung Quốc Vƣơng quốc Anh KTTĐBB Số dự án Tổng vốn đầu tƣ (USD) 854 5,845,198,982 515 5,701,843,777 114 3,683,862,323 77 3,597,922,090 152 3,087,314,253 28 2,307,074,879 2,176,000,000 70 1,500,228,484 55 1,487,047,244 177 968,625,025 253 884,523,079 492 2,549,161,795 2,790 33,788,801,931 KTTĐMT 18 5,326,409,710 35 4,738,255,486 3,180,146,645 45 2,019,965,509 23 1,432,575,834 214 1,699,410,203 338 18,396,763,387 KTTĐPN 1,112 10,690,389,944 512 9,187,144,887 589 5,980,868,918 172 5,951,877,837 604 5,815,790,610 166 4,702,126,781 40 4,299,668,888 105 4,255,556,912 219 3,617,092,085 264 3,062,600,575 22 2,926,156,352 45 2,054,712,500 229 1,433,072,257 57 1,175,065,381 Tổng vốn đăng ký (USD) 1,534,602,619 1,998,223,511 870,791,270 1,541,809,517 605,699,698 620,115,812 809,362,725 242,475,391 355,325,952 376,470,127 387,466,064 989,166,717 10,331,509,403 1,064,069,194 198,257,159 355,250,000 495,490,644 417,136,398 930,811,616 3,461,015,011 3,637,521,518 2,720,535,745 2,130,110,802 1,475,625,558 2,199,355,197 1,118,640,073 822,133,888 1,881,820,072 1,010,147,989 981,154,114 658,276,804 150,302,500 881,842,290 889,722,500 194 15 16 Hà Lan Pháp Khác Cộng 68 777,432,284 438,736,161 108 664,898,891 143,427,162 601 2,511,865,341 907,265,087 4,913 69,106,320,443 22,046,617,460 KTTĐĐBSCL BritishVirginIslands 2,246,200,000 928,200,000 Thụy Sỹ 894,451,282 894,451,282 Hoa Kỳ 12 847,772,447 30,608,161 Khác 62 323,869,839 166,754,711 Cộng 85 4,312,293,568 2,020,014,154 Tổng cộng 8.216 121,291,893,887 37,859,156,028 * Các quốc gia vùng lãnh thổ có tên với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD trở lên Nguồn: Tính toán từ nguồn số liệu Cục ĐTNN - Bộ Kế hoạch Đầu tư Phụ lục 23 FDI Việt Nam theo hình thức đầu tƣ (lũy kế dự án hiệu lực tính đến 31/12/2014) Tổng vốn đầu tƣ Vốn điều lệ STT Hình thức đầu tƣ Số dự án đăng ký (Triệu USD) (Triệu USD) 100% vốn nƣớc 14.382 174.492,87 55.556,07 Liên doanh 2.965 60.224,37 21.651,17 Hợp đồng BOT,BT,BTO 12 8.175,02 1.811,89 Hợp đồng hợp tác KD 215 5.138,81 4.276,93 Công ty cổ phần 193 4.586,88 1.222,95 Công ty mẹ 98,01 82,96 Tổng số 17.768 252.715,96 84.601,97 Nguồn: Xử lý tác giả từ [43] Phụ lục 24: Giá trị xuất vùng KTTĐ giai đoạn 2000-2014 (ĐVT: triệu USD) STT Tổng giá trị XK VN Tổng giá trị XK Vùng Tỷ trọng % so với nước Hà Nội Hải Phòng Vĩnh Phúc Hà Tây Bắc Ninh Hải Dương Hưng Yên Quảng Ninh Giá trị XK vùng Năm 2000 Năm 2005 Năm 2010 Năm 2012 Năm 2014 14483 32447 72240 114529,2 152032,9 2191,1 5450,6 17197,6 34304,3 46144,9 15,1 16,8 23,8 30 30,4 1402 2848,5 8109 9813 11096 313,2 821 2025 3025,4 3570 21,8 320,1 526,6 665,6 1406 46,8 71,8 47,8 139,8 2451,4 15041 21975 45,5 157 1403 2730,3 4021,9 40 227,4 594,6 1219 2143 274 865 2088 1810 1933 Nguồn: Tính toán tác giả từ Niên giám thống kê tỉnh 195 Phụ lục 25 NSLĐ Việt Nam VKTTĐBB giai đoạn 2008-2014 (Giá hành, ĐVT: Tr VND) Năm NSLĐ bình quân Việt Nam Vùng KTTĐBB NSLĐ kinh tế nhà nƣớc Việt Nam Vùng KTTĐBB NSLĐ kinh tế nhà nƣớc NSLĐ khu vực FDI Việt Nam Việt Nam Vùng KTTĐBB Vùng KTTĐBB 2008 34,8 47,6 104,3 116 17,2 23,3 161,5 186,9 2010 44,3 64,9 124 162,4 22 32,9 189,4 227,9 2011 55,5 81,3 153,6 208,4 28,1 39,8 256,1 276,1 2012 63,2 95,5 178,2 243,2 32,6 47,4 290,4 305,5 2013 68,7 110,8 195,1 271,3 34,6 52,3 342,5 356,0 2014 74,7 120,8 206,7 300,4 37,7 57,9 348,6 358,5 Nguồn: Xử lý tác giả từ tài liệu Niên giám thống kê Việt Nam tỉnh Phụ lục 26 Đóng góp vào cấu yếu tố đầu vào cho tăng trƣởng kinh tế Giai đoạn Cơ cấu đóng góp yếu tố đầu vào Vốn (%) Lao động (%) TFP (%) Giai đoạn 1996-2000 - Cả nƣớc 67,3 17,2 15,5 - Các vùng KTTĐ 50,3 21,3 28,4 - Vùng KTTĐBB 42,1 34,9 23,0 - Vùng KTTĐ Phía Nam 52,2 15,5 32,3 - Cả nƣớc 61,5 26,0 12,5 - Các vùng KTTĐ 54,2 24,2 21,7 - Vùng KTTĐBB 51,2 23,2 25,6 - Vùng KTTĐ Phía Nam 59,0 25,8 Nguồn: Xử lý tác giả từ Niên giám thống kê tỉnh 15,2 Giai đoạn 2001-2010 196 Phụ lục 27 Mức trang bị tài sản cố định (TSCĐ) đầu tƣ dài hạn cho lao động FIES số địa phƣơng vùng KTTĐBB giai đoạn 2003-2010 Địa phƣơng Giá trị TSCĐ & đầu tƣ dài hạn (tỷ đồng) Tổng số lao động FIES (ngƣời) Mức trang bị giá trị TSCĐ & đầu tƣ dài hạn bình quân/lao động (tỷđồng/ngƣời) Tổng số FIES Mức trang bị giá trị TSCĐ & đầu tƣ dài hạn bình quân/DN (tỷ đồng/DN) Hải Phòng 100.164,7 356.378 0,281 1240 80,77 Vĩnh Phúc 40.681 175.811 0,231 371 109,65 Hải Dƣơng 60.734,3 335.418 0,181 621 97,80 Hƣng Yên 14.855,2 155.651 0,095 436 34,07 Quảng Ninh 14.693,6 71.925 0,204 223 Nguồn: Xử lý tác giả từ số liệu Tổng Cục thống kê [126] 65,89 Phụ lục 28 Về tuyển doanh nghiệp phụ trợ cho Samsung Tính đến hết năm 2014, Samsung đầu tư Việt Nam 11,2 tỷ USD, riêng Samsung Electronics 9,4 tỷ USD gồm SEV, SEVT Bắc Ninh, Thái Nguyên Samsung CE Complex TP.Hồ Chí Minh Sáng ngày 11/9/2014, Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư Hiệp hội FIES (VAFIE) tổ chức buổi hội thảo gặp gỡ 200 nhà cung cấp toàn quốc lĩnh vực khác điện tử, khí, nhựa nhằm thảo luận giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam Samsung Vina đƣợc coi ví dụ tiêu biểu cho thành công thu hút ĐTNN Việt Nam năm qua Năm 2013 Samsung xuất điện thoại di động với kim ngạch 23,9 tỷ USD, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất nƣớc Việt Nam trở thành điểm sản xuất công nghệ cao giới 400 triệu điện thoại di động Samsung đƣợc bán toàn cầu có 120 triệu điện thoại đƣợc sản xuất Bắc Ninh Cùng với nhà máy Samsung vào hoạt động, Việt Nam thực trở thành điểm sản xuất tập đoàn Samsung toàn cầu Nhƣng buổi gặp gỡ nhà cung cấp nƣớc sáng 11/9 nói trên, lãnh đạo công ty cho biết để xuất 24 tỷ USD năm, hãng phải nhập lƣợng nguyên liệu đầu vào tƣơng đƣơng 19,8 tỷ USD Đây câu chuyện cho thấy nhu cầu thiết phải phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam, vốn đƣợc Chính phủ kỳ vọng chiếm 33% giá trị ngành chế biến - chế tạo vào năm 2020 Trao đổi diễn đàn sáng nay, đại diện Samsung cho biết số gần 100 đối tác cung cấp linh kiện cho nhà máy Thái Nguyễn Bắc Ninh, có công ty nội, mà chủ yếu "làm bao bì đóng gói" Con số câu chuyện lãnh đạo Bộ Công Thƣơng chia sẻ, DN Việt sản xuất ốc vít, sạc pin mà Samsung đặt hàng khiến không chủ DN "nóng mặt" Một nguyên nhân tình trạng Việt Nam chƣa có chiến 197 lƣợc đầu tƣ ƣu tiên phát triển vài loại công nghiệp hỗ trợ quốc gia để tạo sản lƣợng quy mô lớn; Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ chƣa tạo lập mối liên kết FIES DN nƣớc Bên cạnh đó, Việt Nam chƣa tạo lập đƣợc mô hình liên kết theo chiều dọc theo chiều ngang để nâng cao lực cạnh tranh Tại hội thảo DN Việt Nam bày tỏ việc muốn hợp tác tham gia chuỗi cung ứng linh kiện cho Samsung Tuy nhiên, đại diện phía Samsung giới thiệu yêu cầu (về công nghệ, chất lƣợng, đáp ứng, giao hàng, giá cả, môi trƣờng, tài chính, luật) 13 mục cần tuân thủ nhà cung cấp cho Samsung hầu hết DN lắc đầu kêu khó "Chúng cấm sở kinh doanh nhận hối lộ, nhận quà tặng hình thức giải trí, tiết lộ thông tin độc quyền Đồng thời, 13 mục cần tuân thủ, nhà cung ứng phải đảm bảo khoản mục bắt buộc lao đồng/quyền người mục bắt buộc môi trường an toàn Tiêu chuẩn với nhà cung cấp đăng ký phải uy tín so với nhà cung cấp cũ", phía Samsung cho biết Nói tiêu chí này, ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trƣởng Cục ĐTNN cho biết, theo thăm dò với 800 DN công nghiệp phụ trợ Việt Nam khó có DN đáp ứng đƣợc tiêu chí Samsung Trên bình diện chung, chấm điểm có DN đƣợc 5,6,7 điểm đại đa số DN đƣợc dƣới điểm Bà Nguyễn Thị Tuyển, đại diện Công ty TNHH Tabuchi Electric (Nhật Bản) cho rằng: “Với tiêu chí mà Samsung đưa ra, 99% DN Việt Nam không chen chân vào chuỗi cung ứng cho Tập đoàn Ngay DN Nhật Bản đáp ứng tối đa tiêu chí DN Việt khó đảm bảo tiêu chí chất lượng dù giá cạnh tranh Bên cạnh đó, tiêu chí vốn rào cản" Ngoài việc cho thân DN thiếu hụt vốn, công nghệ, nhiều DN ngành quan tâm tới hỗ trợ từ phía Samsung Chính phủ "Nếu Samsung danh mục sản phẩm, cam kết hỗ trợ Chính phủ không hỗ trợ vốn, công nghệ chắn không DN Việt Nam đáp ứng tiêu chi sản xuất Samsung", phía DN cho biết Trao đổi với DN, đại diện phía Samsung khẳng định, Samsung tin tƣởng DN Việt Nam có nhiều điểm ƣu tú so với nhà cung ứng Samsung "Giá yếu tố cạnh tranh DN Việt Nam Tuy nhiên, chất lượng thời gian giao hàng yếu tố mà quan tâm hàng đầu", đại diện Samsung nói Phần lớn số 200 DN tới tọa đàm hy vọng nghe đƣợc cam kết từ phía Samsung hỗ trợ đầu ra, công ty Việt dám bung để sản xuất Ông Lƣu Hoàng Long, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Điện tử Tin học Việt Nam đồng thời Chủ tịch Hiệp hội DN Điện tử (VEIA) khẳng định việc đầu tƣ nhà máy sản xuất linh kiện cho Samsung không khó Điều ông lo ngại sau bỏ triệu USD để đáp ứng tiêu chuẩn chất lƣợng liệu hãng có bao tiêu sản phẩm “Samsung ký thỏa thuận khung làm sở để DN yên tâm đầu tư không?”, ông Long đặt điều kiện Tự nhận DN nội cung cấp linh kiện Samsung, dù mức bán lẻ qua đại lý cấp I, Giám đốc Công ty Bắc Việt - Trần Anh Vƣơng cho hay đƣợc Samsung hỗ trợ minh bạch điều kiện, DN ông đủ khả sản xuất đƣợc khuôn mẫu thành đại lý trực tiếp Ông Vũ Duy Hiểu - đại diện công ty khí Thành phố Hồ Chí Minh, sản xuất ốc vít cho công ty nƣớc nhận xét: "Nếu cam kết từ Samsung hay Chính phủ câu chuyện vấn đề gà có trước hay 198 trứng có trước" Theo ông Hiểu, phải ƣu tiên cho DN nội đầu sản phẩm có sách chọn giá rẻ may công ty dám đầu tƣ dây chuyền để cung cấp cho Samsung Phó chủ tịch Hiệp hội nhà ĐTNN Nguyễn Văn Toàn nói cam kết bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ công nghệ DN hy vọng tham gia vào công ty liên kết với công ty Samsung “Nếu không, chiếu vào điều kiện mà ông đưa ra, e khó DN đáp ứng được”, ông Toàn bi quan Là công ty khí có tiếng miền Bắc, đại diện Cơ khí Đông Anh cho biết DN ông cung cấp đƣợc ống máy hút bụi cho tập đoàn LG Thế nhƣng hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu Samsung cần phải qua 10 công đoạn Do vậy, không đƣợc Samsung chắp mối để hình thành chuỗi liên kết với DN khác khó khăn Tuy nhiên, Tổng giám đốc bán hàng Samsung Việt Nam – Jang Hoyoung cho biết tập đoàn không thỏa thuận vấn đề lực đối tác Vị cho rằng, thân công ty cung cấp thấy đủ điều kiện tài chính, công nghệ, pháp luật, giá thành mà Tập đoàn công bố đƣợc ghi vào danh sách dƣới dạng “đối tác tiềm năng” mà “Chúng quyền can thiệp vào kinh doanh nhà cung cấp Samsung can dự để bảo đối tác phải liên doanh với công ty Chúng áp đặt”, câu trả lời ông Jang Hoyoung khiến không DN chạnh lòng Chắp nối gặp gỡ Samsung với doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, Cục trƣởng ĐTNN (Bộ Kế hoạch & Đầu tƣ) Đỗ Nhất Hoàng nói rằng, Nhà nƣớc không kỳ vọng sau gặp tìm đƣợc thêm DN nội cung cấp linh kiện cho Samsung Ông Hoàng coi nhƣ buổi “kiểm tra sức khỏe” với khối DN công nghệ hỗ trợ để biết lực đâu, thiếu Ông Hoàng khẳng định đề nghị Samsung cho biết họ cần mặt hàng gì, tiêu chuẩn sao, tỷ lệ Từ đó, quan tiếp tục ngồi với ngành nghề nhựa, điện tử, khí… nhằm sàng lọc sức khỏe DN với mong muốn sớm tìm đơn vị có lực lọt vào danh sách đối tác hãng Hiện Bộ Công thƣơng xây dựng chƣơng trình phát triển công nghiệp phụ trợ thành chƣơng trình quốc gia, theo hỗ trợ toàn diện cho DN để đáp ứng tiêu chí sản xuất Đồng thời, có hỗ trợ vốn nhƣ đƣa quỹ đầu tƣ công nghiệp phụ trợ 2.000 tỷ đồng Tuy nhiên, quan trọng cố gắng cộng đồng DN, hỗ trợ nhà nƣớc đƣợc phần Thực tế phải đánh giá trình độ lực đến đâu, trở thành đại lý cấp 3-4 trƣớc lên, ko đủ tiêu chí làm đại lý cấp đƣợc Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Complex, ông Han Myoungsup khẳng định: Việt Nam hoàn toàn phát triển ngành công nghiệp phụ trợ có hợp tác Chính phủ, DN SEV Cụ thể, Chính phủ hỗ trợ vốn chế độ sách đầu tư cho DN tìm đầu cho sản phẩm, DN phải có tâm cao với tầm nhìn dài hạn tinh thần DN, Samsung tạo hợp tác hài hòa lĩnh vực mà Samsung hỗ trợ kỹ thuật… Nguồn: [70] 199 Phụ lục 29 Chỉ số lợi cạnh tranh thu hút vốn FDI quốc gia Báo cáo Đầu tƣ Thế giới thƣờng niên UNCTAD đƣa hai số lợi cạnh tranh thu hút FDI quốc gia: (1) Chỉ số Inward FDI Performance (so sánh tỷ trọng FDI nƣớc thu hút đƣợc tổng GDP toàn cầu với tỷ trọng GDP nƣớc tổng GDP toàn cầu) (2) Chỉ số Inward FDI Potential (đánh giá khả thu hút FDI nƣớc so với đối thủ cạnh tranh khác Chỉ số trung bình cộng giá trị 12 biến số (mỗi biến số có điểm dao động từ đến 1) gồm: GDP bình quân đầu ngƣời; tốc độ tăng trƣởng GDP vòng 10 năm trƣớc đó; tỷ trọng xuất GDP; số điện thoại trung bình 1.000 dân; mức độ sử dụng lƣợng bình quân đầu ngƣời; tỷ lệ chi cho hoạt động nghiên cứu phát triển GDP; tỷ lệ sinh viên cao đẳng ngang đại học tổng dân số; rủi ro quốc gia; thị phần giới xuất tài nguyên thiên nhiên; thị phần giới nhập phụ tùng, linh kiện ô tô điện tử; thị phần giới xuất dịch vụ tỷ trọng lƣợng vốn FDI thu hút đƣợc tổng FDI giới) Chỉ số Inward FDI Performance Việt Nam thƣờng mức cao Nhƣng số Inward FDI Potential Việt Nam năm 2006 0,174 (thang điểm1) cho thấy lực cạnh tranh Việt Nam việc thu hút FDI so với đối thủ khác tƣơng đối thấp Đánh giá tƣơng tự nhƣ Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012 - 2013 Diễn đàn Kinh tế giới (WEF), 12 nhóm tiêu đƣợc WEF sử dụng, Việt Nam tụt hạng nhóm, nhóm vƣợt đƣợc hạng 50, phần lớn cận kề hạng 100 Việt Nam vị trí thứ 75 tổng số 144 quốc gia vùng lãnh thổ đƣợc khảo sát, tụt 10 bậc so với bảng xếp hạng 2011 - 2012, để Philippines vƣợt qua đứng vị trí áp chót số nƣớc ASEAN đƣợc khảo sát Chỉ số cạnh tranh giai đoạn 2015 - 2016 thực 140 nƣớc Năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam tăng 12 bậc (từ thứ hạng 68 giai đoạn 2014-2015 lên hạng 56 báo cáo 2015-2016) Riêng số hạ tầng giao thông tăng bậc (từ thứ hạng 76 báo cáo 2014 - 2015 tăng lên hạng 67 báo cáo 2015 - 2016) Natasha Ansell, Tổng giám đốc Citi Bank Việt Nam: “Việt Nam thành công việc thu hút khoảng 10 tỷ đô la Mỹ năm từ nhà đầu tư quốc tế, tạo nhiều hội việc làm cho không Việt Nam mà khu vực So sánh với quốc gia láng giềng, môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam ngày hấp dẫn điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lãi suất, ngoại tệ đóng góp phần không nhỏ” Nguồn: [84] tổng hợp tác giả Phụ lục 30 Giải pháp thu hút vốn FDI số địa phƣơng vùng KTTĐBB (qua ý kiến chuyên gia nhà quản lý) 30.1 Hà Nội tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực đột phá: Ngày24/8/2015, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tƣ nhằm giới thiệu dự án thu hút đầu tƣ lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thƣơng mại dịch vụ, nông - lâm nghiệp khẳng định cam kết tạo điều kiện tốt cho nhà đầu tƣ tiếp cận, triển khai dự án đảm bảo tiến độ hiệu Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trƣởng Cục ĐTNN (Bộ Kế hoạch Đầu tƣ) cho rằng, để thu hút nguồn vốn FDI, Hà Nội cần tăng cƣờng quảng bá tiềm năng, hội đầu tƣ; 200 giải tốt vƣớng mắc khâu giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ thủ tục liên quan khác để tạo thuận lợi cho nhà đầu tƣ; xây dựng chế liên thông Sở, ban ngành Ngoài ra, cần phải thông qua ngân hàng, quỹ đầu tƣ, công ty tƣ vấn… để quảng bá kết nối đầu tƣ, kinh doanh.“Hà Nội riêng Hà Nội mà Thủ đô nước Hà Nội tỉnh thành phố mà Hà Nội nước nên vai trò Hà Nội vô quan trọng Chính việc trao đổi, kết nối với địa phương lân cận để phối hợp công tác xúc tiến, quản lý FDI có tính lan tỏa, liên vùng điều cần thiết”, ông Hoàng nhấn mạnh Trên sở chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, “Hà Nội tập trung thu hút đâu tư vào ngành, lĩnh vực nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, công nghệ cao, công nghệ nguồn; tạo việc làm gia tăng xuất khẩu; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triên sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ chất lượng cao” Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: Tập trung phát triển, nâng cao lực vị ngành công nghiệp có lợi khả cạnh tranh, có giá trị nội địa hóa cao, có khả tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu nhƣ: công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ cao, công nghiệp vi điện tử trọng công nghệ nguồn từ nƣớc công nghiệp phát triển; coi trọng việc thu hút FDI lĩnh vực gắn với nghiên cứu chuyển giao, phát triển làm chủ công nghệ Tập trung huy động thu hút nhà đầu tƣ phát triển khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp có Ƣu tiên dự án đầu tƣ có quy mô lớn, thâm dụng lao động, sản xuất sản phẩm có hàm lƣợng công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo giá trị gia tăng cao thân thiện môi trƣờng; Khuyến khích thu hút dự án đầu tƣ phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, hệ thống vận tải hành khách công cộng, hệ thống vận tải đƣờng sắt đô thị (đi ngầm cao); thu hút đầu tƣ đại hóa mạng lƣới viễn thông, hệ thông cấp, thoát nƣớc, xử lý chất thải gắn với bảo vệ môi trƣờng; phát triển khu đô thị sinh thái, khu trung tâm thƣơng mại đại, khu vui chơi giải trí tiêu chuẩn quốc tế Đối với lĩnh vực dịch vụ, Thành phố có sách nhằm thúc đẩy ngành dịch vụ, cụ thể ngành: dịch vụ ngân hàng, tài chính, thƣơng mại; dịch vụ logistics, bƣu – viễn thông, y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo lĩnh vực dịch vụ khác Khuyến khích mạnh thu hút đầu tƣ vào ngành y tế, dịch vụ khám chữa bệnh; giáo dụcđào tạo, xây dựng số trƣờng đại học chất lƣợng cao đạt chuẩn quốc tế, khu du lịch nghỉ dƣỡng cao cấp gắn với chăm sóc sức khoẻ, y tế Thu hút có chọn lọc dự án lĩnh vực dịch vụ nhƣ ngân hàng, tài chính, logistics, viễn thông, bán buôn, bán lẻ văn hóa Trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, Hà Nội khuyến khích dự án đầu tƣ công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao, chăn nuôi, nghiên cứu sản xuất, chế biến loại giống trồng, nông sản chất lƣợng cao Trong giai đoạn tới, sau Chính phủ Việt Nam hoàn tất đàm phán bắt đầu triển khai thực hiệp định thƣơng mại tự (FTA) với đối tác chủ yếu, đông thời chuẩn 201 bị hoàn tất việc triển khai cam kết kinh tế khuôn khổ WTO Lộ trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN, UBND Thành phố yêu cầu Sở, Ban ngành Thành phố tăng cƣờng công tác hỗ trợ để giúp DN tận dụng hội tốt hội nhập quốc tế mang lại Từ đó, đánh giá tác động việc tham gia triển khai thực FTA hệ đàm phán KT-XH Thành phố để đề xuất chế sách chủ động thu hút đầu tƣ, kinh doanh thƣơng mại tình hình mới, phù hợp với cam kết quốc tế yêu cầu hội nhập “Chính quyền Thành phố cam kết không ngừng tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế; thực giải pháp để hỗ trợ, giải vướng mắc cho nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư kinh doanh, làm ăn lâu dài Thủ đô Thành công bạn thành công chúng tôi”, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh Cũng Hội nghị này, lần Hà Nội công bố, giới thiệu cụ thể 11 dự án để thu hút đầu tƣ lĩnh vực: công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị Cụ thể, danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ bao gồm dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ hạ tầng xã hội dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật [133] 30.2 Vĩnh Phúc: Tìm hướng riêng để thu hút đầu tư (Nguyễn Kim Khải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Phúc) Chủ động bƣớc vào hội nhập KTQT, Vĩnh Phúc điều chỉnh sách thu hút đầu tƣ tỉnh theo hƣớng từ lƣợng chuyển sang chất Đó là: Lựa chọn DN đầu tƣ phù hợp đặc điểm, lợi sẵn có, DN có khả đóng góp cho phát triển lâu dài địa phƣơng; tập trung thu hút dự án đầu tƣ vào KCN có nhƣng ƣu tiên dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trƣờng, sử dụng đất đai, lao động có hiệu quả; khuyến khích ƣu đãi ĐTNN vào loại hình dịch vụ chất lƣợng cao; bƣớc xây dựng mới, xây dựng đồng hạ tầng kỹ thuật KCN đƣợc phê duyệt Với phƣơng châm “Các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc công dân Vĩnh Phúc, thành công DN thành công tỉnh”, thời gian tới, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, tạo bình đẳng cho DN thuộc TPKT phát triển đầu tƣ SX-KD Theo đó, công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải hồ sơ, giảm chi phí gia nhập thị trƣờng, giảm tối đa chi phí không thức, tạo niềm tin điều kiện để DN, ngƣời dân bỏ tiền vào đầu tƣ; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ, ƣu tiên thu hút dự án công nghệ sạch, có VA lớn, thân thiện với môi trƣờng; tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực đầu tƣ, xây dựng đề án đánh giá lợi so sánh tỉnh thu hút đầu tƣ Tập trung tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc bồi thƣờng, giải phóng mặt cho dự án, dự án đầu tƣ hạ tầng KCN Tam Dƣơng II, Thăng Long Vĩnh Phúc số cụm công nghiệp khác để sớm bàn giao mặt cho nhà đầu tƣ triển khai xây dựng hạ tầng Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực để cung cấp lao động trình độ cao cho nhà đầu tƣ [97] 202 30.3 Kế sách thu hút đầu tư quốc tế vào địa phương (Nguyễn Văn Đọc Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh) Để phát huy tiềm năng, mạnh huy động tốt nguồn lực cho phát triển, năm qua, Quảng Ninh tập trung hoàn thành công bố đồng thời quy hoạch chiến lƣợc quan trọng, đa số quy hoạch tƣ vấn hàng đầu giới Mỹ, Nhật Bản thực với tỉnh sở, ngành, địa phƣơng; triển khai hoàn thành quy hoạch chi tiết ngành, lĩnh vực, địa phƣơng làm tảng quan trọng cho phát triển quản lý theo hƣớng hiệu bền vững Cần tiếp tục thực có hiệu ba đột phá chiến lƣợc Hoàn thành dự án kết cấu hạ tầng động lực, hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ du lịch Cải cách hành theo hƣớng hành phục vụ, phát huy hiệu tích cực quyền điện tử gắn với hoạt động trung tâm hành công; lấy hiệu phục vụ, hài lòng nhân dân, DN làm thƣớc đo Tạo môi trƣờng thuận lợi thực để đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao; xây dựng đội ngũ cán công chức chuyên nghiệp, thái độ văn minh, lịch gắn với tăng cƣờng kỷ cƣơng công chức, đổi chế độ công chức, công vụ Huy động tối đa nguồn lực xã hội, đặc biệt vận dụng có hiệu hình thức PPP Tiếp tục cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh thuận lợi, hiệu cho TPKT, kinh tế tƣ nhân, FDI làm động lực để nâng cao sức cạnh tranh Trong tập trung vào lĩnh vực lợi tỉnh, du lịch, xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn CCKT Quảng Ninh địa phƣơng thành lập Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tƣ trực thuộc UBND tỉnh; thực đồng giải pháp cải cách hành theo hƣớng hành phục vụ với mục tiêu công khai, minh bạch, giảm thời gian, đơn giản hóa giải thủ tục hành chính; xây dựng quyền điện tử thành lập Trung tâm hành công tỉnh huyện, thị xã, thành phố; tiếp nhận thẩm định phê duyệt chỗ, qua đáp ứng đƣợc yêu cầu hài lòng ngƣời dân DN [58] 30.4 Thu hút đầu tư tỉnh Hải Dương: Không hiệu (Vương Đức Sáng – Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương) Thực Nghị số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trƣờng kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh, tỉnh Hải Dƣơng tiếp tục ban hành kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao số PCI tỉnh giai đoạn 2015-2016 năm tiếp theo, xây dựng hình ảnh Hải Dƣơng động, hấp dẫn, nỗ lực đột phá, tạo sức cạnh tranh Để thực đƣợc mục tiêu đó, tỉnh đƣa nhiều giải pháp: Thứ nhất, cải cách thủ tục hành Đây điều quan trọng nhà đầu tƣ đến với địa phƣơng Tỉnh tiến hành rà soát văn quy phạm pháp luật ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung tránh chồng chéo, rút ngắn thời gian, chế cửa liên thông, thủ tục đất đai nhƣ cấp đất, giải phóng mặt bằng, định giá tài sản; thủ tục kê khai nộp thuế, hải quan, cấp phép lao động cho ngƣời nƣớc ngoài… 203 Thứ hai, tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu giải thủ tục hành nhƣ giao dịch thông qua mạng điện tử, cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện sở ngành thuộc lĩnh vực liên quan nhƣ đăng kí kinh doanh, thuế, hải quan… nhằm giảm bớt chi phí thời gian lại cho DN Công khai minh bạch tất thủ tục hành để DN tiện theo dõi kịp thời điều chỉnh Thứ ba, nâng cao ý thức kỷ cƣơng trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc đội ngũ công chức quan Nhà nƣớc, thực đầy đủ nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, chức trách đƣợc giao, kiện toàn máy quản lý, tạo ngƣời động, có ý thức trách nhiệm Kiên xử lý trƣờng hợp yếu kém, sai phạm gây bất lợi cho DN Thứ tƣ, kịp thời giải khó khăn vƣớng mắc, vốn để DN yên tâm hoạt động Hiện phối hợp thành công với Ngân hàng Nhà nƣớc tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh, tƣ sẵn sàng đảm bảo cung ứng đủ vốn không để tình trạng DN không vay đƣợc vốn mà chậm trễ vấn đề SX-KD Tỉnh định kỳ tháng năm tổ chức gặp mặt đối thoại DN để kịp thời nắm bắt đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng, giải vƣớng mắc lắng nghe đóng góp môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh DN Thứ năm, tổ chức tốt chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại năm 2015, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm vải thiều, rau thị trƣờng nƣớc xuất khẩu, đẩy mạnh vận động ngƣời Việt ƣu tiên dùng hàng Việt… Thứ sáu, tiếp tục nâng cao hiệu quản lý, điều hành quyền cấp, điều hành chi ngân sách theo hƣớng tiết kiệm, hiệu [78] 30.5 Những bước đột phá thu hút FDI vào Hải Phòng (Phạm Thuyên- Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng) Hải Phòng hoàn thiện hạ tầng chiến lƣợc nhƣ: Nâng cấp sân bay Cát Bi; xây dựng cảng quốc tế Lạch Huyện; đƣờng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đƣờng cao tốc ven biển; đƣờng sắt Thời gian tới, Hải Phòng không ngừng cải tiến, đổi hoạt động xúc tiến đầu tƣ kết hợp thực tốt ba khâu đột phá: Xây dựng hạ tầng đồng bộ, đại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao Tôi tin dòng vốn FDI vào Hải Phòng tăng cao Hải Phòng khuyến khích DN thành phố đầu tƣ thiết bị, công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho tập đoàn lớn Nhà nƣớc phải đƣa việc chuyển giao công nghệ FIES sau thời gian 2- năm vào luật, coi điều kiện để đầu tƣ Nhà nƣớc có sách ƣu đãi tín dụng, khoa học công nghệ, vận động DN nƣớc tâm đầu tƣ vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ Để làm đƣợc việc phải có bƣớc độ nhƣ DN “điện tử 4P”, có lộ trình bƣớc tìm hiểu, tiếp thu, chuyển giao công nghệ đơn giản trƣớc, công nghệ phức tạp sau, chuyển giao lúc Riêng với Hải Phòng, cần khuyến khích doanh nhân đầu tƣ đổi công nghệ, mua sắm trang thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến, nâng cao khả sản xuất sản 204 phẩm công nghiệp hỗ trợ; xây dựng lộ trình cho FIES bƣớc chuyển giao công nghệ cho DN nƣớc [94] 30.6 Bí thu hút vốn FDI (hội thảo “Ngày hội nhà máy FDI” ngày 28/10/2014 KCN VSIP Bắc Ninh - Nguyễn Tiến Nhường: Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh) Về công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh năm qua Nhƣng DN nƣớc chiếm thị phần nhỏ Đây vấn đề mà trăn trở Vừa tỉnh đạo triển khai công nghiệp hỗ trợ, xây dựng sách để thu hút đƣợc DN nƣớc tham gia ngày nhiều vào công nghiệp hỗ trợ Trong thời gian tới hy vọng tỉnh có triển vọng tốt vấn đề Chúng thực kết nối Samsung với DN tỉnh để hiểu thêm nhu cầu Samsung mong muốn Samsung tạo điều kiện cho DN tham gia đƣợc Hiện DN tỉnh kết nối để tìm hội tham gia Với tƣ cách địa phƣơng thu hút đầu tƣ trao đổi, đàm phán với doanh nghiệp để hỗ trợ DN đƣợc nhiều điều kiện cạnh tranh bình đẳng Ví dụ DN tỉnh mà có điều kiện tƣơng đồng với DN khác đề nghị hỗ trợ Việc đƣợc thực thông qua xây dựng đề án dịch vụ tỉnh vừa phê duyệt xong Tập trung vào tính tiên phong lãnh đạo cải cách hành chính, chi phí thời gian liên quan đến hỗ trợ DN thời gian qua Chúng quy định làm việc không giới hạn thời gian Bất kỳ DN có ý kiến giải quyết, chí đến tận DN để giải Điều khiến DN vui mừng tin tƣởng Ngày 21/09/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký định hỗ trợ ngân sách xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong 1, nhằm hỗ trợ đầu tư dự án Công ty Samsung Display Theo đó, hết thời hạn miễn, giảm theo luật Thuế thu nhập DN (miễn năm giảm 50% năm tiếp theo), Samsung Display giảm tiếp 50% thuế cho năm Samsung Display hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng cho 46,28 đất dự án với số tiền hỗ trợ dự tính 286,9 tỷ đồng Bắc Ninh hỗ trợ chi phí đào tạo lao động người Bắc Ninh với mức 1,5 triệu đồng/lao động Số tiền hỗ trợ 12 tỉ đồng Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ cho Samsung Display gần 290 tỷ đồng Công ty Samsung Display hưởng toàn ưu đãi, hỗ trợ nói với điều kiện thực cam kết tiêu chí công nghệ cao hồ sơ dự án Bộ Khoa học - Công nghệ chấp thuận; thực tiến độ triển khai dự án [83]
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THU HÖT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay