(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An

29 153 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:11

(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Lấ B TM CHUYểN DịCH CƠ CấU KINH Tế NÔNG NGHIệP THEO HƯớNG PHáT TRIểN BềN VữNG TỉNH NGHệ AN TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS AN NH HI Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Trong nhng nm qua, tnh Ngh An ó cú nhng quyt sỏch nhm thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng cụng nghip húa, hin i húa v ó t c nhiu thnh tu Tuy nhiờn, tc chuyn dch c cu kinh t nụng nghip cũn chm, cha phỏt huy tt cỏc tim nng, li th ca tnh; sn xut nụng nghip cha cú s bt phỏ, ch yu l sn xut nh, cha tht gn bú vi th trng; nng sut v cht lng nụng sn cũn thp, sc cnh tranh yu, phỏt trin bn vng cũn phi quan tõm nhiu gúp phn gii quyt ny, trờn c s nghiờn cu c bn v lý lun, tỡm hiu kinh nghim thc tin, tỏc gi la chn ti: Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An nghiờn cu lm lun ỏn Tin s chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr hc Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu H thng húa c s lý lun, phõn tớch v ỏnh giỏ thc tin xỏc nh phng hng, gii phỏp thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An 2.2 Nhim v nghiờn cu - H thng húa, b sung v phỏt trin c s lý lun v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng ca Vit Nam bi cnh hin - Tỡm hiu kinh nghim thnh cụng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng ca mt s nc, rỳt bi hc cho Vit Nam - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An giai on 2008-2015 - xut phng hng v gii phỏp thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng t mi quan h vi phỏt trin bn vng v kinh t, xó hi v mụi trng tnh Ngh An 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Lun ỏn nghiờn cu chuyn dch c cu kinh t ngnh nụng nghip theo ngha rng bao gm c cu ba nhúm ngnh: nụng nghip, lõm nghip, thy sn v c cu vựng nụng nghip, c tip cn c v c cu lao ng v c cu giỏ tr - V khụng gian: a bn tnh Ngh An, cú tham kho kinh nghim chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ca mt s nc - V thi gian: Phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An giai on 2008-2015; phm vi xut phng hng v gii phỏp n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Tỏc gi lun ỏn da trờn c s lý lun v phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s hc thuyt Mỏc - Lờnin xem xột quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Vit Nam Cỏc nghiờn cu chớnh sỏch, ỏnh giỏ thc tin cũn da trờn nn tng t tng H Chớ Minh, quan im, ng li i mi ca ng cng sn Vit Nam v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Tỏc gi s dng cỏc phng phỏp chung, ph bin nghiờn cu lý lun gm: phng phỏp tru tng húa khoa hc, phng phỏp h thng, phng phỏp lụgic kt hp vi lch s, phõn tớch v tng hp S dng mt s phng phỏp: thu thp ti liu trờn cỏc thụng tin chớnh thc v i tng nghiờn cu, phng phỏp tng kt thc tin, phng phỏp mụ hỡnh v th rỳt nhng nhn nh v thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An, lm rừ mc t c, nhng hn ch v nguyờn nhõn Tỏc gi lun ỏn cũn s dng mc hn ch phng phỏp d bỏo v cú tham kho mt s qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - H thng hoỏ, b sung v phỏt trin c s lý lun v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng iu kin hi nhp quc t sõu rng ca Vit Nam di gúc kinh t chớnh tr hc - Lm rừ thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An giai on 2008-2015, ch nguyờn nhõn ca thc trng ú - xut phng hng v gii phỏp thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, 11 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG BN VNG 1.1 NHNG NGHIấN CU Lí LUN V THC TIN CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP NC NGOI 1.1.1 Nghiờn cu lý lun v c cu kinh t nụng nghip v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip Phn nghiờn cu ny tỏc gi trung vo cỏc ni dung: - Lý lun v c cu kinh t nụng nghip v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ca mt quc gia nn kinh t th trng hi nhp - Lý lun v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng thi i hin 1.1.2 Nghiờn cu v ni dung, gii phỏp v kinh nghim chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Phn ny tỏc gi trung vo cỏc ni dung: - Ni dung chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng - Gii phỏp chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng - Kinh nghim chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng 1.2 TèNH HèNH NGHIấN CU TRONG NC LIấN QUAN N CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG 1.2.1 Nghiờn cu lý thuyt v thc tin liờn quan n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Trong phn ny, tỏc gi tng quan hng nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh ó cụng b cú liờn quan n chuyn dch chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Vit Nam, gm: cỏc ti khoa hc cp nh nc v cp b; cỏc sỏch chuyờn kho ca cỏc tỏc gi v ngoi nc v cỏc lun ỏn ca nghiờn cu sinh 1.2.2 Cỏc nghiờn cu cú liờn quan n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng mt s a phng nc ta nhng nm gn õy Tỏc gi tng quan hng nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh cú liờn quan n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng cỏc tnh nc ó cụng b di dng ti khoa hc, sỏch v lun ỏn tin s; cỏc cụng trỡnh khoa hc v bi bỏo liờn quan n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An 1.3 KT LUN RT RA T NHNG CễNG TRèNH LIấN QUAN N TI LUN N V VN CN TIP TC NGHIấN CU - Cỏc cụng trỡnh v bi vit ó cụng b ó gii quyt c nhiu v lý lun v thc tin chuyn dch c cu kinh t nụng nghip cú liờn quan n phỏt trin bn vng ó bn lun v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, tm quan trng ca vic chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng, xu hng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip v vai trũ ca nh nc i vi vic thỳc y quỏ trỡnh ny v c tip cn t cỏc gúc ca chuyờn ngnh kinh t nụng nghip, kinh t phỏt trin, khoa hc qun lý, a lý kinh t v ó cú mt s nghiờn cu v kinh t chớnh tr Tuy nhiờn, vic nghiờn cu chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng bi cnh hi nhp kinh t quc t sõu rng ca Vit Nam mi tip cn t khớa cnh kinh nghim; cha cú cụng trỡnh no i sõu nghiờn cu lý lun, thc tin thỳc y quỏ trỡnh ny tnh Ngh An di gúc kinh t chớnh tr hc - Vn t v hng nghiờn cu ca ti s nhm vo nhng im mi nhn thc lý lun v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng ca Vit Nam trc yờu cu mi ca chin lc phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam; nhng thun li, khú khn ca tnh Ngh An v thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng trờn a bn tnh giai on 20082015 v gii phỏp thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An thi gian ti Chng C S Lí LUN V THC TIN V CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG 2.1 CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP, TNH QUY LUT V S CN THIT PHI CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG 2.1.1 Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip v tớnh quy lut ca nú 2.1.1.1 Khỏi nim v c cu kinh t nụng nghip v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Trong phm vi ca lun ỏn, tỏc gi trung lm rừ phm trự c cu kinh t nụng nghip, chuyn dch c cu kinh t nụng nghip v xỏc nh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng l quỏ trỡnh lm cho sn xut ca cỏc b phn cu thnh ngnh nụng nghip thớch ng vi th trng, s dng cú hiu qu cỏc ngun lc nc, nõng cao thu nhp cho nụng dõn, bo m tng trng nụng nghip bn vng i lin vi bo m phỏt trin bn vng v kinh t, xó hi v mụi trng 2.1.1.2 Tớnh quy lut ca chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng T nghiờn cu lch s phỏt trin nụng nghip, tỏc gi rỳt chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng l mt quỏ trỡnh cú tớnh quy lut Nú i t vic sn xut nụng nghip t cp, t tỳc c chuyn dn lờn kinh t hng húa; t nụng nghip c canh chuyn lờn a canh chuyờn mụn húa, nhiu phõn ngnh nụng nghip mi i v phỏt trin; sn phm ngnh nụng nghip sn xut c chuyn dch t cht lng thp sang cht lng cao, hiu qu thp sang hiu qu cao; t nụng nghip khai thỏc ti nguyờn khụng c kim soỏt, phỏt trin kộm bn vng sang phỏt trin bn vng 2.1.2 S cn thit phi chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng l tt yu ca s phỏt trin kinh t - xó hi i vi Vit Nam, quỏ trỡnh ny cũn l cn thit bi: - Yờu cu chuyn sn xut nụng nghip t ch yu phỏt trin theo chiu rng lờn phỏt trin theo chiu sõu, coi trng nng sut, cht lng, hiu qu - Yờu cu y mnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip v xõy dng nụng thụn mi - Yờu cu phỏt trin nụng nghip bn vng i lin vi phỏt trin bn vng v kinh t, xó hi v mụi trng T phõn tớch v tớnh tt yu v s cn thit trờn, tỏc gi ỏnh giỏ cao ch trng ca ng cng sn Vit Nam: Phỏt trin nụng nghip ton din theo hng hin i, hiu qu, bn vng ú l quyt nh khoa hc v ỳng n 2.2 NI DUNG, TIấU CH NH GI V CC YU T NH HNG N CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG NC TA 2.2.1 Ni dung chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng nc ta - Chuyn dch c cu cỏc ngnh nụng nghip nụng nghip Bao gm c cu cỏc chuyờn ngnh: nụng nghip thun, lõm nghip, thy sn; c cu ni b tng chuyờn ngnh - Chuyn dch c cu kinh t cỏc vựng nụng nghip Tip cn theo vựng lónh th b trớ sn xut cỏc loi cõy trng, vt nuụi thớch hp nhm phỏt huy cú hiu qu tim nng, li th ca tng vựng mi quan h vi cỏc vựng khỏc - Chuyn dch c cu lao ng tng thớch vi yờu cu chuyn dch c cu kinh t ngnh v c cu kinh t vựng theo hng gim dn t trng lao ng nụng nghip thun, tng dn t trng lao ng lõm nghip, thy sn v dch v nụng nghip; gim t trng lao ng ngnh trng trt nhng loi cõy cú giỏ tr thp, tng t trng lao ng trng trt nhng cõy cú giỏ tr cao; gim t trng lao ng ngnh trng trt, tng t trng lao ng chuyờn ngnh chn nuụi 2.2.2 Tiờu ỏnh giỏ kt qu ca quỏ trỡnh chuyn dch chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng V tng th, vic ỏnh giỏ kt qu ca quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng phi da trờn ba ni dung ca phỏt trin bn vng c v kinh t, v xó hi v v mụi trng: - Tiờu ỏnh giỏ chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng v kinh t: Cỏc ch tiờu phn ỏnh s bin i s lng, cht lng cỏc ngun lc (u vo); cỏc ch tiờu phn ỏnh s bin i u v cỏc ch tiờu phn ỏnh mc liờn kt gia nụng nghip vi cụng nghip v dch v quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip - Tiờu ỏnh giỏ chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng v xó hi: Mc gia tng vic lm, thu nhp v i sng ca ngi lm nụng nghip; Mc ci thin, nõng cao cht lng cuc sng ca cng ng ngi lm nụng nghip v cng ng dõn c nụng thụn - Tiờu ỏnh giỏ chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng v mụi trng: Mc khai thỏc hp lý, s dng tit kim, cú hiu qu ti nguyờn thiờn nhiờn cho sn xut nụng nghip; nhng tỏc ng ca chuyn dch c cu kinh t nụng nghip n mụi trng sinh thỏi 13 3.3.1 Nhng kt qu t c 3.3.1.1 To lp c mt s iu kin cn thit cho chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng - ó phõn b vic s dng t theo mc tiờu chuyn c cu kinh t nụng nghip Tng ngun t cho phỏt trin nụng nghip tng t 1.174,1 ngn nm 2008 lờn 1.249,2 ngn nm 2015; t trng din tớch t nụng nghip t 71,2% lờn 75,7% tng din tớch t t nhiờn ca tnh ó chuyn hn 2.400 t trng lỳa v cỏc cõy hng nm khỏc sang trng c phỏt trin chn nuụi trung quy mụ ln - ó thu hỳt v phõn b ngun u t ỏp ng c yờu cu chuyn dch c cu kinh t nụng nghip Trong giai on 2008-2015, quy mụ xó hi u t vo nụng nghip ó tng gp 1,9 ln t 2.439 t ng nm 2008 lờn 4.589 t ng nm 2015 v chim 11,3% tng u t xó hi Trong ú, ngõn sỏch nh nc khong 40-43%, tip n l ca h nụng dõn, ca cỏc doanh nghip C cu u t nụng nghip ó c chuyn dch theo hng ngy cng trung cho cỏc mc tiờu phỏt trin - ó hỡnh thnh v a vo s dng mt s c s khoa hc v cụng ngh gúp phn quan trng thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ca tnh Trờn a bn tnh ó cú Trm ging cõy trng cụng ngh cao, trm thc nghim v ó cú mt s mụ hỡnh trỡnh din phỏt trin ging mi, phng phỏp sn xut mi cú tỏc ng tớch cc n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng - Kt cu h tng nụng nghip phc v sn xut v ng phú vi bin i khớ hu bc u c xỏc lp, bao gm hn 200 cụng trỡnh thy li, 4.700 km kờnh mng phn ln c kiờn c húa, 150 h cha nc ln nh, 40/61 km bin v 35/93 km ca sụng c kiờn c húa, ó nõng cp 90/319 km tuyn sụng v ni ng, h tng ngh cỏ vi trờn 1.000 nuụi tụm thõm canh, 51 tri sn xut tụm, tri cỏ cp ó c u t nõng cp; khu neo u trỏnh trỳ bóo, cng cỏ v bn cỏ ó i vo hot ng 14 3.3.1.2 C cu cỏc chuyờn ngnh nụng nghip ó c chuyn dch theo hng tớch cc - ó cú s chuyn dch c cu ba nhúm chuyờn ngnh nụng, lõm, thy sn theo hng tớch cc Nu nm 2008, chuyờn ngnh nụng nghip thun chim 83,51%, lõm nghip 6,34%, thy sn 10,14%, thỡ nm 2015 c cu ca ba chuyờn ngnh trờn th t l: 80,96%; 6,37% v 12,67% T trng nụng nghip thun ó cú chiu hng gim liờn tc qua cỏc nm, t 83,51% nm 2008 gim cũn 80,96% nm 2015; thy sn chim t trng nh, nhng ó cú chiu hng tng t 10,14% lờn 12,67% Nhỡn chung, c cu ba nhúm chuyờn ngnh nụng, lõm, thy sn ó c chuyn dch theo chiu hng tớch cc - ó cú s chuyn dch theo chiu hng tớn b c cu ni b ba chuyờn ngnh ca nụng nghip thun Trong giai on 2008-2015, t trng ca ngnh chn nuụi t 36,68% tng lờn 48,09%, ngnh dch v t 2,78% lờn 4,15%, cũn ca ngnh trng trt t 60,53% gim xung cũn 47,76%, th hin xu hng chuyn dch tớch cc - C cu ni b ngnh lõm nghip ó chuyn dch theo hng s dng hp lý hn ngun lc ti nguyờn v tin b khoa hc, cụng ngh C cu giỏ tr nụng nghip ca chuyờn ngnh lõm nghip ó chuyn dch theo hng gim t trng trng rng v khai thỏc g t 14% xung cũn 11%, tng t trng khai thỏc lõm sn ngoi g t 80% lờn 85%; t trng dch v lõm nghip gim t 6% xung cũn 4%, phn ỏnh xu hng tớch cc l gim khai thỏc g gi rng, tng khai thỏc lõm sn ngoi g l th mnh ca ngh rng, c bit l i vi mt tnh cú rng nhit i vi nhiu loi lõm sn ngoi g phong phỳ - C cu ni b chuyờn ngnh thy sn c chuyn dch theo hng phỏt huy th mnh tim nng ca tnh T trng ca chuyờn ngnh nuụi trng thy sn ó c tng t 34% nm 2008 lờn 38,7% nm 2015, ú chuyờn ngnh khai thỏc ó gim t 64% xung 59,3% 15 - ó xõy dng c mt s vựng nụng nghip chuyờn mụn húa Nhiu vựng nguyờn liu trung cho cụng nghip ch bin v xut khu nh: chố, cao su, mớa, lc, nuụi trng thy sn ó c hỡnh thnh v i vo hot ng Mt s vựng nụng nghip ng dng cụng ngh cao nh vựng trng rau, hoa Ngha n, chn nuụi bũ sa ca Cụng ty c phn thc phm sa TH, Trong nụng nghip thun, ó cú 100 cỏnh ng mu v mu ln sn xut lỳa, ngụ, lc, chố, mớa , ó phỏt huy hiu qu kinh t, nng sut, cht lng tng ti thiu 10% - C cu cỏc thnh phn kinh t ó chuyn dch hp quy lut hn Trong nụng nghip ca tnh ó cú 253.000 n v kinh t h, 466 hp tỏc xó v 450/2850 t hp tỏc, thu hỳt hn 68% s h nụng dõn tham gia v 12 cụng ty trỏch nhim hu hn mt thnh viờn nụng, lõm nghip Hỡnh thc kinh doanh ca h nụng dõn ang cú xu hng tớch t rung t trung sn xut, phỏt trin trang tri, nụng tri v doanh nghip nụng nghip 3.3.1.3 ó t c mt s mc tiờu kinh t, xó hi v mụi trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip - V mc tiờu kinh t: Trong giai on 2008-2015, sn lng lng thc cõy cú ht t trờn 1,2 triu tn, tng 14,3% so vi nm 2008, vt mc mc tiờu ca tnh Ngh An l 1,1 triu tn; sn lng chn nuụi t trờn 1,1 triu trõu bũ (trong ú n bũ cho sa c trỡ mc 25 ngn con), 1,5 triu ln, 16 triu gia cm, t trng chn nuụi nụng nghip thun l 48,1% vt ch tiờu Mc tng trng trung bỡnh giỏ tr nụng nghip nụng, lõm, thy sn tnh giai on 2008-2015 l 6,7%/nm Tớnh riờng giai on 2011 2015, mc tng trng trung bỡnh t 7,7%/nm, vi mc tiờu cho ngnh l 4,5-5,0% Nng sut lao ng nụng nghip c tng 2,3 ln, t 8,64 triu ng/ngi nm 2008 lờn 19,96 triu ng/ngi nm 2015; giỏ tr thu nhp trờn n v din tớch tng t 35 triu ng/ha nm 2005, lờn trờn 46 triu ng/ha nm 2010 v gn 67 triu ng/ha nm 2014 16 Giỏ tr thng mi ca sn phm nụng nghip tng trng ỏng k Tng kim ngch xut khu nụng sn ca tnh giai on 2008-2015 ó tng 2,8 ln, t 72,5 triu USD nm 2008 lờn 203,4 triu USD nm 2015 Tng trng nụng nghip ó gúp phn quan trng kim ch lm phỏt - V mc tiờu xó hi: Vic lm, thu nhp v i sng ca nụng dõn c tng lờn Giai on 2008-2015, khu vc nụng nghip ó gúp phn gii quyt vic lm cho 40.000 lao ng tnh Mc thu nhp bỡnh quõn ca lao ng nụng nghip tng 2,3 ln S h nụng dõn cú thu nhp cao ngy cng tng lờn ó cú gn 147 ngn h t danh hiu sn xut kinh doanh gii nm 2015 Quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ó giỳp i sng ca ngi dõn ngy cng khỏ lờn c v vt cht ln tinh thn; t l h nụng thụn c dựng in, dựng nc sinh hot hp v sinh u tng lờn; t l h nghốo nụng thụn gim xung; trỡnh dõn trớ v trỡnh qun lý ca cỏn b chuyn bin tớch cc Cht lng cuc sng ca ngi dõn nụng thụn c tng lờn Din mo nụng thụn ó cú nhng i thay tớch cc i sng ngi dõn khụng ngng c ci thin v nõng cao n ht thỏng 12/2015 ó cú 83/430 xó t 19 tiờu quc gia v xõy dng nụng thụn mi - V mc tiờu mụi trng n cui nm 2015, che ph ca rng Ngh An t 57%, t l s dõn nụng thụn c s dng nc sinh hot hp v sinh t 75%, t l chung tri chn nuụi hp v sinh mụi trng l 45% Mụi trng sn xut nụng nghip, nụng thụn c bn bo iu kin sn xut v i sng an lnh cho ngi dõn 3.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 3.3.2.1 Nhng hn ch chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An thi gian qua - Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip din chm, cha thc s phn ỏnh li th so sỏnh v cha ỏp ng trin vng ca cu tng lai 17 - Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ch yu nhm vo khai thỏc ti nguyờn, mc s dng vt t u vo cao, hm lng i mi cụng ngh thp - Quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ang i mt vi nhiu khú khn ngy cng trm trng 3.3.2.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch Nhng hn ch chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An thi gian qua khụng ch cỏc nguyờn nhõn khỏch quan m ch yu l yu t ch quan - Nng lc t chc v qun lý chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ca cỏc cp chớnh quyn a phng cũn hn ch, yu kộm - Thiu sc lờn ca ngi lm nụng nghip - Bt cp t chc v c ch phi hp cỏc lc lng thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip Chng PHNG HNG V GII PHP NHM THC Y CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG TNH NGH AN 4.1 PHNG HNG THC Y CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG TNH NGH AN N NM 2020, TM NHèN N NM 2030 4.1.1 Thi c v thỏch thc i vi chuyn dch c cu kinh t nụng nghip Vit Nam thi gian ti 4.1.1.1 Thi c ca chuyn dch c cu kinh t nụng nghip Vit Nam Trong giai on 10 -15 nm ti, chuyn dch c cu kinh t nụng nghip nc ta s din bi cnh nn kinh t th gii tip tc phỏt trin theo hai xu hng: cỏch mng húa ngy cng mnh m lc lng sn xut v ton cu húa kinh t Trong xu hng ú, nc ta liờn 18 tc tham gia m phỏn nhiu hip nh thng mi t (FTA) vi cỏc i tỏc a phng, khu vc v song phng m gn õy nht l ó gia nhp TPP v ASEAN ó l cng ng kinh t õy l thi c Vit Nam la chn chuyn dch c cu kinh t nụng nghip cú hiu qu 4.1.1.2 Nhng thỏch thc sn xut nụng nghip ca Vit Nam Bờn cnh nhng thi c, sn xut nụng nghip nc ta thi gian ti phi i mt vi khụng ớt thỏch thc: - Kh nng trỡ v tỏi sn xut m rng ca nụng dõn gim sỳt - Ri ro tng, gõy bt n sn xut nụng nghip - p lc cnh tranh i vi hng nụng sn Vit Nam trờn th trng quc t cũn nhiu nan gii 4.1.2 Phng hng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng bn vng tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 - nh hng quan im v mc tiờu: V quan im, chuyn dch c cu kinh t nụng nghip phi nm hp phn ca tỏi c cu tng th nn kinh t, ỏp ng yờu cu ca chin lc v k hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh v phự hp vi chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng chung ca c nc, gn vi phỏt trin bn vng v kinh t, xó hi v mụi trng V mc tiờu, chuyn dch c cu kinh t nụng nghip hng ti phỏt trin nụng nghip hiu qu, bn vng, cú hm lng khoa hc v cụng ngh cao, c gii húa cao, to giỏ tr cao, m bo v sinh an ton thc phm theo tiờu chun quc t, nõng cao nng lc cnh tranh, ci thin thu nhp nụng dõn, gn vi kinh t nụng thụn phỏt trin nng ng v a dng Tỏc gi ó xỏc nh mt s mc tiờu c th v tng trng giỏ tr, bin i c cu kinh t chuyờn ngnh nụng nghip, c cu vựng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 19 - Nhng nh hng chớnh nhm chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An + Tp trung khai thỏc v tn dng tt li th nụng nghip ca tnh + Chuyn i c cu ngnh trng trt theo hng phỏt trin sn xut quy mụ ln, trung, gn vi bo qun, ch bin v tiờu th theo chui giỏ tr trờn c s phỏt huy cỏc sn phm li th ca tnh + Chuyn i c cu ngnh chn nuụi theo hng gim chn nuụi nh l, phõn tỏn, tng phỏt trin chn nuụi trung, quy mụ ln di cỏc hỡnh thc doanh nghip, trang tri, gia tri, chn nuụi nụng h theo phng thc cụng nghip + Chuyn dch c cu kinh t ngnh lõm nghip theo hng t lõm nghip khai thỏc sang lõm nghip xó hi v bo v, trng v qun lý rng bn vng + Chuyn i c cu ngnh thy sn theo hng trung vo thõm canh cỏc sn phm nuụi ch lc m tnh cú th mnh 4.2 GII PHP THC Y CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG TNH NGH AN THI GIAN TI 4.2.1 Nõng cao cht lng cụng tỏc quy hoch c cu kinh t nụng nghip - R soỏt iu chnh quy hoch tng th chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng trờn c s t mi v kinh t th trng Vit Nam ó l thnh viờn ca TPP v ASEAN l mt cng ng kinh t - R soỏt iu chnh quy hoch phỏt trin tng chuyờn ngnh nụng nghip theo hng c th húa quy hoch vo tng sn phm trng trt v chn nuụi - R soỏt iu chnh quy hoch phỏt trin chuyờn ngnh lõm nghip theo hng khc phc tỡnh trng lóng phớ, kộm hiu qu gia phỏt trin cỏc loi rng 20 - R soỏt iu chnh quy hoch phỏt trin chuyờn ngnh thy sn theo hng coi trng phỏt trin chuyờn sõu 4.2.2 Hon thin n nh chớnh sỏch t v u t - R soỏt iu chnh chớnh sỏch t ai: Cụng khai húa cỏc quy hoch s dng t nụng nghip; y mnh trung t nụng nghip i ụi vi khc phc tỡnh trng chớnh sỏch t khụng thun li, gõy cn tr hot ng sn xut kinh doanh ca ngi lm nụng nghip; thay chớnh sỏch thu hi t nụng nghip phỏt trin h tng, cỏc khu cụng nghip, khu ụ th bng chớnh sỏch Nh nc mua li t ca nụng dõn theo giỏ th trng - Hon thin chớnh sỏch u t: R soỏt, phõn loi cỏc d ỏn u t, iu chnh ngun v hỡnh thc u t Nõng cao hiu qu qun lý v s dng u t cụng Gim dn t trng u t t ngõn sỏch nh nc tng u t vo ngnh nụng nghip Cụng b cụng khai nhu cu cỏc d ỏn kờu gi u t v ngoi nc vo phỏt trin sn xut nụng nghip Tng hn mc v kộo di k hn cho vay tớn dng phự hp vi chu k sn xut ca tng i tng cõy, Kt hp chớnh sỏch tớn dng vi chớnh sỏch ti chớnh khỏc R soỏt, iu chnh chớnh sỏch thu hỳt u t nc ngoi vo phỏt trin sn xut nụng nghip Phỏt trin cỏc hỡnh thc u t cú s tham gia gia nh nc v t nhõn (i tỏc cụng t, hp tỏc cụng t, ) 4.2.3 Phỏt huy tớnh nng ng, sỏng to ca ngi lm nụng nghip - Hon thin chớnh sỏch tỏc ng trc tip n ngi lm nụng nghip nhm to ng lc thỳc y tham gia vo chuyn dch c cu kinh t nụng nghip - Xõy dng c ch, chớnh sỏch nhm khuyn khớch v vt cht v tinh thn thu hỳt nhõn ti, lao ng k thut trỡnh cao dn thõn v nụng thụn - Trin khai mnh chng trỡnh o to ngh cho lao ng nụng thụn, nht l lao ng nụng nghip 21 - Ph cp kin thc, hun k thut, trao i u b vi cỏc mụ hỡnh nụng nghip cụng ngh cht lng cao - cao v phỏt huy tõm lý, truyn thng ca ngi dõn x Ngh - Coi trng vic nõng cao nng lc ca i ng cỏn b cp xó 4.2.4 Phỏt trin bn vng cụng nghip v dch v h tr thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng - Phỏt trin bn vng v cụng nghip: Coi trng phỏt trin c cụng nghip thnh th, ti cỏc khu cụng nghip v phỏt trin cụng nghip khu vc nụng thụn Chỳ trng phỏt trin cụng nghip ỏp ng yờu cu u vo ca sn xut nụng nghip Phỏt trin cụng nghip ch bin gii quyt u cho sn xut nụng nghip - Phỏt trin bn vng cỏc dch v h tr nụng nghip: Cng c v phỏt trin cỏc ngnh dch v hin cú, tip tc m rng cỏc dch v mi cú nhiu li th Cng c v phỏt trin h thng cỏc trm, trung tõm chuyn giao k thut phc v nụng nghip Tớch cc hng dn ng bo dõn tc thiu s ng dng k thut canh tỏc, tng cng cụng tỏc khuyn nụng i mi nõng cao cht lng cụng tỏc xỳc tin thng mi, to thun li cho ngi lm nụng nghip Xõy dng h thng cnh bỏo sm nhm phỏt hin kp thi cỏc loi bnh dch nguy him R soỏt hon thin vai trũ ca nh nc vic bo m cung cp cỏc loi dch v cụng c bn cho ngnh nụng nghip 4.2.5 Phỏt trin cỏc hỡnh thc t chc kinh t thớch hp; tng cng liờn kt, phi hp cỏc lc lng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip - Phỏt trin cỏc hỡnh thc t chc kinh t m nũng ct l doanh nghip nụng nghip: Nghiờn cu phỏt trin mnh hỡnh thc kinh t trang tri, nụng tri gia ỡnh theo hng chuyờn mụn húa Tip tc i mi nhn thc phỏt trin cỏc hp tỏc xó nụng nghip v t hp tỏc nụng nghip Tip tc r soỏt, cú bin phỏp sp xp, i mi hot ng ca cỏc nụng, lõm trng quc doanh 22 - R soỏt hon thin c ch liờn kt, phi hp cỏc lc lng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip 4.2.6 Mt s iu kin cn thit bo m thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Ngoi cỏc iu kin tin c bo m tm quc gia, nh n nh v chớnh tr, kinh t v xó hi, phỏt trin nhõn lc v khoa hc v cụng ngh, phỏt trin th trng v th trng ti chớnh, m rng v nõng cao hiu qu kinh t i ngoi, bờn cnh cỏc gii phỏp v c ch chớnh sỏch, cp tnh cn ch ng to lp cỏc iu kin vt cht, k thut v qun lý cho chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng C th l: - Nõng cao tim lc khoa hc v cụng ngh phc v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip - Phỏt trin h thng kt cu h tng nụng nghip, nụng thụn - Nõng cao hiu lc qun lý ca b mỏy chớnh quyn cỏc cp bo m thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng KT LUN C cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng l quỏ trỡnh lm cho sn xut ca cỏc b phn cu thnh ngnh kinh t nụng nghip thớch ng vi th trng, s dng cú hiu qu cỏc ngun lc nc, nõng cao thu nhp cho nụng dõn, bo m tng trng nụng nghip bn vng i lin vi bo m phỏt trin bn vng v kinh t, xó hi v mụi trng Mc tiờu v chớnh sỏch chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ca Vit Nam cng nm xu hng phỏt trin chung v rt cn thit phỏt trin Ni dung chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng bao gm chuyn dch c cu cỏc chuyờn ngnh nụng 23 nghip, cỏc vựng nụng nghip, chuyn dch c cu cỏc ngun lc sn xut nụng nghip bao gm lao ng, t ai, vn, cụng ngh, chuyn dch c cu cỏc thnh phn kinh t, chuyn dch c cu hng nụng sn phỏt trin thng mi Cú nhiu tiờu ỏnh giỏ kt qu ca chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng, ú tiờu v kinh t cú tớnh ct yu vi cỏc ch tiờu c th nh ch tiờu phn ỏnh s bin i s lng, cht lng cỏc ngun lc chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, ch tiờu phn ỏnh mc liờn kt gia nụng nghip vi cụng nghip v dch v Quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip chu tỏc ng bi nhiu nhõn t c khỏch quan v ch quan, ú ch yu l cỏc yu t thuc v t nhiờn, sinh hc, v cỏc yu t thuc v ngi nh chin lc phỏt trin, chớnh sỏch kinh t ca nh nc, ngun lc v vn, cụng ngh ca xó hi, hỡnh thc t chc sn xut kinh doanh, yu t th trng c cỏc yu t thuc v a phng cp tnh xung cp xó Phõn tớch thc tin tnh Ngh An giai on 2008-2015 cho thy, cỏc cp chớnh quyn v cỏc t chc kinh t xó hi tnh ó cú nhiu quyt sỏch nhm thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip v ó t c nhng thnh qu ỏng khớch l Bc u to lp c mt s iu kin cn thit cho chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng; c cu cỏc chuyờn ngnh nụng nghip ó c chuyn dch theo hng tớch cc; ó hỡnh thnh mt s vựng nụng nghip chuyờn mụn húa Nh ú, ó t c nhng mc tiờu v kinh t, xó hi v mụi trng Tuy nhiờn, quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An cũn cú nhng hn ch, bt cp: tc chuyn dch chm, cha thc s phn ỏnh li th so sỏnh v cha ỏp ng trin vng ca cu tng lai; chuyn dch ch yu nhm vo khai thỏc ti nguyờn v mc s dng vt t u vo cao, hm lng i mi cụng ngh thp, nụng nghip ang Ngh An i mt vi nhiu khú khn ngy cng trm trng 24 Nguyờn nhõn l nng lc t chc v qun lý ca cỏc cp chớnh quyn a phng cũn hn ch, yu kộm; thiu sc lờn ca ngi lm nụng nghip; bt cp t chc v c ch phi hp cỏc lc lng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An theo hng phỏt trin bn vng thi gian ti, cn tranh th thi c, vt qua thỏch thc trc tỡnh hỡnh nc v quc t, tham kho kinh nghim ca Trung Quc, Thỏi Lan v Israel, trờn c s cỏc nh hng phỏt trin, nhng gii phỏp cn c nghiờn cu trin khai l: Nõng cao cht lng quy hoch; hon thin n nh sỏch t v u t; phỏt huy tớnh nng ng, sỏng to ca ngi lm nụng nghip; phỏt trin bn vng cụng nghip v dch v h tr thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng; phỏt trin cỏc hỡnh thc t chc kinh t thớch hp; tng cng liờn kt, phi hp cỏc lc lng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip; to lp nhng iu kin cn thit v khoa hc, cụng ngh, h tng v qun lý bo m thỳc y quỏ trỡnh chuyn dch./ DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Lờ Bỏ Tõm (2006), "C s khỏch quan ca ch trng y mnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn nc ta hin nay, Thụng tin Nhng Kinh t chớnh tr hc, (8) Lờ Bỏ Tõm (2010), Mt trỏi ca cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn nc ta hin nay, ti Khoa hc cp c s, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Lờ Bỏ Tõm (2015), Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An: Thc trng v gii phỏp, Tp Kinh t v d bỏo, (s chuyờn ), tr.14-16 Lờ Bỏ Tõm (2015), Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip v tớnh quy lut ca chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, Tp Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (452), tr.10-12 Lờ Bỏ Tõm (2015), Phỏt trin o to ngh nhm chuyn dch c cu kinh t tnh Ngh An, Tp Kinh t v d bỏo, (20), tr.62-64 Lờ Bỏ Tõm (2016), Kinh nghim chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ca mt s nc chõu , Tp Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (465), tr.31-33 Lờ Bỏ Tõm (2016), Tiờu ỏnh giỏ v nhng yu t nh hng n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng, Tp Kinh t chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (469),tr.42-44 Lờ Bỏ Tõm (2016), Ngh An thc hin chớnh sỏch chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng, Tp Kinh t v d bỏo, (s thỏng 5) [...]... cấu kinh tế nông nghiệp Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở TỈNH NGHỆ AN 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 4.1.1 Thời cơ và thách thức đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời gian tới... của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh xuống cấp xã trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 2.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững của Trung Quốc, Thái Lan và Israel, tác giả rút ra bài... ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở TỈNH NGHỆ AN THỜI GIAN TỚI 4.2.1 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - Rà soát để điều chỉnh quy hoạch tổng thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên cơ sở tư duy mới về kinh tế thị trường khi Việt Nam đã là thành viên của TPP và ASEAN là một cộng đồng kinh tế. .. phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững chung của cả nước, gắn với phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường Về mục tiêu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hướng tới phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, cơ giới hóa cao, tạo ra giá trị cao, đảm bảo vệ sinh an. .. vững về kinh tế, xã hội và môi trường Mục tiêu và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Việt Nam cũng nằm trong xu hướng phát triển chung và rất cần thiết để phát triển Nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững bao gồm chuyển dịch cơ cấu các chuyên ngành nông 23 nghiệp, các vùng nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu các nguồn lực sản xuất nông nghiệp bao... (2015), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, (số chuyên đề), tr.14-16 4 Lê Bá Tâm (2015), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp , Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, (452), tr.10-12 5 Lê Bá Tâm (2015), Phát triển đào tạo nghề nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Nghệ. .. đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững - Phát triển bền vững về công nghiệp: Coi trọng phát triển cả công nghiệp ở thành thị, tại các khu công nghiệp và phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn Chú trọng phát triển công nghiệp đáp ứng yêu cầu “đầu vào” của sản xuất nông nghiệp Phát triển công nghiệp chế biến giải quyết đầu ra cho sản xuất nông nghiệp - Phát triển bền. .. đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững KẾT LUẬN Cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững là quá trình làm cho sản xuất của các bộ phận cấu thành ngành kinh tế nông nghiệp thích ứng với thị trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước, nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo đảm tăng trưởng nông nghiệp bền vững đi liền với bảo đảm phát triển bền vững. .. nghệ, chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế, chuyển dịch cơ cấu hàng nông sản trong phát triển thương mại… Có nhiều tiêu chí để đánh giá kết quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, trong đó tiêu chí về kinh tế có tính cốt yếu với các chỉ tiêu cụ thể như chỉ tiêu phản ánh sự biến đổi số lượng, chất lượng các nguồn lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ... làm nông nghiệp; phát triển bền vững công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; phát triển các hình thức tổ chức kinh tế thích hợp; tăng cường liên kết, phối hợp các lực lượng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tạo lập những điều kiện cần thiết về khoa học, công nghệ, hạ tầng và quản lý bảo đảm thúc đẩy quá trình chuyển dịch. /
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay