(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An

177 166 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:10

(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An(Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Lấ B TM CHUYểN DịCH CƠ CấU KINH Tế NÔNG NGHIệP THEO HƯớNG PHáT TRIểN BềN VữNG TỉNH NGHệ AN LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS AN NH HI H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Lờ Bỏ Tõm MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG BN VNG 1.1 Nhng nghiờn cu lý lun v thc tin chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ó cụng b nc ngoi 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc liờn quan n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng 1.3 Kt lun rỳt t nhng cụng trỡnh liờn quan n ti lun ỏn v cn phi tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG 2.1 Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, tớnh quy lut v s cn thit phi chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng 2.2 Ni dung, tiờu ỏnh giỏ v cỏc yu t nh hng n chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng nc ta 2.3 Kinh nghim ca mt s nc v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng Chng 3: THC TRNG CHUYN DCH CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG TNH NGH AN 3.1 Nhng thun li v khú khn ca tnh Ngh An chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt bn vng 3.2 Tỡnh hỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip tnh Ngh An giai on 2008-2015 3.3 ỏnh giỏ thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An Chng 4: PHNG HNG V GII PHP NHM THC Y CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP THEO HNG PHT TRIN BN VNG TNH NGH AN 4.1 Phng hng thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 4.2 Gii phỏp thỳc y chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An thi gian ti KT LUN DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 7 13 22 26 26 40 56 69 69 75 83 109 109 125 149 151 152 161 DANH MC CC CH VIT TT AEC Cng ng kinh t ASEAN (ASEAN Economic Community) CCKTNN C cu kinh t nụng nghip CNH, HH Cụng nghip húa, hin i húa FAO T chc Lng thc v Nụng nghip Liờn hip quc (Food and Agriculture Organization of the United Nations) FDI u t trc tip nc ngoi (Foreign Direct Investment) FTA Hip nh thng mi t (Free trade agreement) GTSX Giỏ tr sn xut HTX Hp tỏc xó KH&CN Khoa hc v cụng ngh KTNN Kinh t nụng nghip KTTT Kinh t th trng KT-XH Kinh t - xó hi LNN Lao ng nụng nghip LNT Lao ng nụng thụn LLSX Lc lng sn xut NSL Nng sut lao ng NN, NT Nụng nghip, nụng thụn ODA H tr phỏt trin chớnh thc (Official Development Assistance) PTBV Phỏt trin bn vng PTKT Phỏt trin kinh t SXKD Sn xut kinh doanh SXNN Sn xut nụng nghip TPP WTO Hip nh i tỏc xuyờn Thỏi Bỡnh Dng (Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) T chc Thng mi Th gii (World Trade Organization) DANH MC CC BNG, HèNH Trang Bng 3.1: Phõn b c cu s dng t nụng nghip tnh Ngh An giai on 2008-2015 Bng 3.2: Giỏ tr sn xut v c cu ngnh nụng nghip tnh Ngh An giai on 2008- 2015 (giỏ thc t) Bng 3.3: 91 C cu giỏ tr ni b ngnh lõm nghip tnh Ngh An nm 2008 v nm 2015 Hỡnh 3.6: 90 C cu giỏ tr sn lng ba chuyờn ngnh nụng nghip thun tnh Ngh An nm 2008 v nm 2015 Hỡnh 3.5: 86 C cu giỏ tr sn lng ba chuyờn ngnh nụng nghip tnh Ngh An nm 2008 v nm 2015 Hỡnh 3.4: 85 Chuyn dch c cu u t theo chuyờn ngnh nụng nghip tnh Ngh An giai on 2008-2015 Hỡnh 3.3: 94 Lng u t phỏt trin nụng nghip phõn theo lnh vc ngnh kinh t ca Ngh An giai on 2008-2015 Hỡnh 3.2: 92 C cu v giỏ tr chuyờn ngnh thy sn tnh Ngh An thi k 2008-2015 (giỏ thc t) Hỡnh 3.1: 91 Giỏ tr v c cu chuyờn ngnh lõm nghip tnh Ngh An giai on 2008-2015 (giỏ thc t) Bng 3.5: 89 Giỏ tr sn xut v c cu ngnh trng trt, chn nuụi, dch v nụng nghip tnh Ngh An giai on 2008-2015 (giỏ hin hnh) Bng 3.4: 84 93 Giỏ tr sn lng nụng nghip ca tnh Ngh An giai on 2008-2015 96 Hỡnh 3.7: Kim ngch xut khu hng nụng sn ca tnh Ngh An 97 Hỡnh 3.8: Nng sut lao ng cỏc ngnh kinh t tnh Ngh An giai on 2008-2015 102 M U Tớnh cp thit ca ti Chuyn dch c cu kinh t (CCKT) nụng nghip l quỏ trỡnh lm thay i (tng hoc gim) v t l gia cỏc chuyờn ngnh, tiu ngnh thuc ngnh hay lnh vc nụng nghip theo mt ch ớch nht nh Trong nn kinh t th trng (KTTT), s thay i v t l v quy mụ sn xut, giỏ tr sn lng gia cỏc chuyờn ngnh, tiu ngnh ca nụng nghip theo mt chiu hng no ú thng nhm vo mc tiờu ỏp ng tt nht nhu cu th trng v t hiu qu kinh t ti a Kt qu chuyn dch c cu kinh t nụng nghip (CCKTNN) th hin mc thớch nghi ca bn thõn ngnh nụng nghip vi th trng, sc cnh tranh ca hng nụng sn trờn th trng nc v quc t; th hin s tng trng v úng gúp ca nú nn kinh t v th hin tớnh bn vng ca ngnh kinh t ny di hn Chuyn dch CCKT nụng nghip theo hng hiu qu, bn vng l ng phỏt trin m nhiu quc gia la chn thi i ngy Cựng vi c nc giai on phỏt trin KTTT, hi nhp mnh m vo cỏc quan h kinh t quc t, thc hin ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc, thi gian qua, tnh Ngh An ó cú nhng quyt sỏch nhm thỳc y chuyn dch CCKTNN theo hng cụng nghip húa, hin i húa (CNH, HH), coi ú l nhim v quan trng hng u c bit, t nm 2013, thc hin ch trng ca Trung ng v tỏi c cu ngnh nụng nghip, tnh Ngh An ó ch o xõy dng k hoch, chuyn i c cu cõy trng v, phỏt trin sn xut trung, quy mụ ln, gn vi tiờu th cỏc sn phm cú li th; trung dn in i tha, liờn doanh liờn kt sn xut theo chui giỏ tr sn phm nụng nghip; y mnh nghiờn cu, ng dng nhanh khoa hc v cụng ngh (KH&CN), nht l cụng ngh cao vo sn xut, ch bin nhm nõng cao hiu qu sn xut; ng thi trin khai thc hin cỏc chớnh sỏch h tr phỏt trin sn xut, ci cỏch hnh chớnh, ci thin mụi trng kinh doanh, nõng cao nng lc qun lý Nh ú, n cui nm 2015, ton tnh ó cú 21/21 huyn, thnh, th c bn hon thnh cụng tỏc dn in i tha; Trong nm (2010 - 2015) ton tnh cú trờn 100 mụ hỡnh cỏnh ng mu ln t hiu qu kinh t cao, nng sut, cht lng tng ti thiu 10% [20] Sn xut nụng nghip (SXNN) ó hng vo phỏt trin mt s loi nụng sn m tnh cú li th ó hỡnh thnh c mt s vựng SXNN trung gn vi ch bin v tiờu th sn phm nh chố, mớa, cao su, thy sn, rng trng nguyờn liu, vựng chn nuụi trung theo hng trang tri, gia tri, cụng nghip, ng dng cụng ngh cao ó xut hin cỏc mụ hỡnh chuyn i CCKTNN cú hiu qu trờn a bn ca tnh, nh: mụ hỡnh trng cõy mựi tu to thu nhp cao xó Din Thỏi, huyn Din Chõu vi din tớch - thay cho trng lỳa; trng cam ng trờn vựng t Bazan Ph Qu ca Cụng ty nụng nghip Xuõn Thnh; mụ hỡnh trang tri tng hp, trng cõy t cay ch thiờn thnh ph Vinh; mụ hỡnh phỏt trin kinh t bin xó thuc huyn Din Chõu Nhiu ging cõy trng, vt nuụi cú nng sut v cht lng cao c a vo thõm canh nh chố LDP1 cho nng sut 16-18 tn/ha; lc L14, L23 cho nng sut t 4,5 - tn/ha[85] Quy trỡnh sn xut ng dng cụng ngh cao nh VietGap, SRI, qun lý dch hi IPM c ng dng nhanh vo sn xut ó gúp phn quan trng vo chuyn dch CCKTNN theo hng hin i v gúp phn vo mc tng trng kinh t chung hng nm ca tnh Tuy nhiờn, tc chuyn dch CCKTNN cũn chm, cha phỏt huy tt cỏc tim nng, li th ca tnh; SXNN cha cú s bt phỏ, ch yu l sn xut nh, hiu qu thp; sn xut cha tht gn bú vi th trng; nng sut v cht lng nụng sn cũn thp, sc cnh tranh yu Trc yờu cu SXNN phi ỏp ng nhu cu ngy cng tng nhanh ca ngi dõn vi cht lng tt hn, an ton hn v trc sc ộp cnh tranh gay gt Vit Nam hi nhp sõu hn vo nn kinh t th gii, nht l sau hỡnh thnh Cng ng kinh t ASEAN (AEC) v Hip nh i tỏc xuyờn Thỏi Bỡnh Dng (TPP) i vo hot ng, vic chuyn dch CCKTNN ca tnh Ngh An cng tr nờn cp thit hn bao gi ht Ngh quyt i hi ng b tnh Ngh An ln th XVIII (nhim k 2015-2020) xỏc nh: phi chuyn i cỏch ngh, cỏch lm, phi chuyn dch CCKTNN theo hng hin i, hiu qu; i mi qui hoch, t chc SXNN theo hng qui mụ ln, cú tớnh cnh tranh quc t, t n hiu qu cao, em li thu nhp cao hn cho nụng dõn; phi HH nụng nghip, phỏt trin nụng nghip cụng ngh cao theo hng phỏt trin bn vng gúp phn vo gii quyt ny, cn cú nhng nghiờn cu c bn v lý lun, tỡm hiu kinh nghim thc tin v phi cú nhng tng kt ỏnh giỏ trờn c s khoa hc thc trng t chc v hot ng kinh t trờn a bn hin nay, tỏc gi la chn ti: Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng phỏt trin bn vng tnh Ngh An" nghiờn cu lm lun ỏn tin s chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr hc Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu H thng hoỏ c s lý lun v chuyn dch CCKTNN theo hng phỏt trin bn vng (PTBV) v tỡm hiu kinh nghim thc thc tin ca mt s tnh nghiờn cu phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng chuyn dch CCKTNN tnh Ngh An cỏc nm gn õy, xut phng hng v gii phỏp nhm thỳc y theo hng PTBV thi gian ti 2.2 Nhim v nghiờn cu - Thu nhp ti liu h thng húa, b sung v phỏt trin c s lý lun v chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV ca Vit Nam bi cnh hin - Tỡm hiu kinh nghim thnh cụng chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV ca mt s nc, rỳt bi hc cho Vit Nam - Tng kt, phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV tnh Ngh An giai on 2008-2015, kt qu t c, hn ch v nguyờn nhõn - xut phng hng v gii phỏp thỳc y chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 i tng v phm vi nghiờn cu ca ti 3.1 i tng nghiờn cu Quỏ trỡnh chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV t mi quan h vi PTBV v kinh t, xó hi v mụi trng tnh Ngh An 3.2 Phm vi nghiờn cu - Phm vi i tng: Lun ỏn nghiờn cu chuyn dch CCKT ngnh nụng nghip theo ngha rng bao gm c cu ba nhúm ngnh: nụng nghip, lõm nghip v thy sn, v c cu vựng nụng nghip, c tip cn c v c cu lao ng v c cu giỏ tr, t mi quan h gn bú vi chuyn dch CCKT ca ba nhúm ngnh tnh l nụng nghip, cụng nghip v dch v Vic nghiờn cu chuyn dch CCKTNN cũn cú th c xem xột t cỏc khớa cnh khỏc, nh: c cu thnh phn kinh t nụng nghip hay c cu kinh t - xó hi (KT-XH), c cu k thut - cụng ngh, c cu xut - nhp khu sn phm nụng sn v.v, nhng khuụn kh ti lun ỏn, tỏc gi trung xem xột CCKT ngnh v CCKT vựng; cũn cỏc khớa cnh nờu trờn ch xem xột mc nht nh nhm lm rừ i tng nghiờn cu ó t Phm vi ni dung nghiờn cu chuyn dch CCKTNN theo hng phỏt trin bn vng c xem xột, phõn tớch gn vi PTBV c v kinh t, xó hi v mụi trng trờn a bn - Phm vi v khụng gian: a bn tnh Ngh An, cú tỡm hiu kinh nghim quc t v chuyn dch CCKTNN tnh Ngh An tham kho, hc hi - Phm vi thi gian: Nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV tnh Ngh An giai on 2008-2015, tc l k t ng Cng sn Vit Nam ban hnh Ngh quyt s 26NQ/TW ngy 5/8/2008 v nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn, ú nhn mnh phỏt trin nụng nghip ton din theo hng hin i, bn vng Nhng d bỏo v xut phng hng, gii phỏp d kin n 2020, tm nhỡn n nm 2030 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun v phng phỏp tip cn - C s lý lun: Tỏc gi lun ỏn da trờn c s lý lun v phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s hc thuyt Mỏc - Lờnin xem xột quỏ trỡnh chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV Vit Nam Cỏc nghiờn cu ỏnh giỏ thc tin cũn da trờn nn tng t tng H Chớ Minh, quan im, ng li i mi ca ng cng sn Vit Nam v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc - Phng phỏp tip cn nghiờn cu: ti tip cn nghiờn cu trờn quan im chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV t bi cnh tỏi cu trỳc nn kinh t, c bit xem xột v t mi quan h nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn, nh dng ng phỏt trin nụng nghip tnh Ngh An ang õu cỏc mụ hỡnh lý thuyt, lm c s xỏc nh ni dung v cỏc tiờu ỏnh giỏ chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV 4.2 Phng phỏp nghiờn cu - Tỏc gi lun ỏn s dng tng hp cỏc phng phỏp thớch hp vi nghiờn cu kinh t chớnh tr, ú ch yu l phng phỏp tru tng húa khoa hc, phng phỏp lụgic kt hp vi lch s, phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp thng kờ, tng kt thc tin, so sỏnh lm rừ thc trng chuyn dch CCKTNN tnh Ngh An - S dng phng phỏp phng phỏp tng kt thc tin, phng phỏp mụ hỡnh v th phõn tớch thc trng chuyn dch CCKTNN theo hng PTBV tnh Ngh An, mc t c, nhng hn ch v nguyờn nhõn 158 nong-thon-moi/201602/nhieu-buoc-dot-pha-doi-thay-dien-mao-nongthon-moi-661523/, [truy cp ngy 10/01/2016] 63 Nguyn Minh Thu (2013), Nghiờn cu thng kờ ỏnh giỏ phỏt trin bn vng Vit Nam, Lun ỏn Tin s Kinh t, i hc Kinh t quc dõn, H Ni 64 Nguyn Tin Thun (2000), c im v gii phỏp chuyn dch c cu kinh t nụng thụn vựng ng bng sụng Hng, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 65 Th tng Chớnh ph (2004), Quyt nh s 153/2004/Q-TTg v vic ban hnh nh hng chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam (Chng trỡnh ngh s 21 ca Vit Nam), H Ni 66 Th tng Chớnh ph (2012), Quyt nh s 432/Q-TTg v Phờ duyt Chin lc Phỏt trin bn vng Vit Nam giai on 2011 - 2020, H Ni 67 Th tng Chớnh ph (2013), Quyt nh s 899/Q-TTg phờ duyt ỏn tỏi c cu ngnh nụng nghip theo hng nõng cao giỏ tr gia tng v phỏt trin bn vng, H Ni 68 Bựi Thy (2015), "Tỏi c cu ngnh Nụng nghip: Tng cng liờn kt "4 nh"", ti trang http://dangcongsan.vn/tieu-diem/tai-co-caunganh-nong-nghiep-tang-cuong-lien-ket-4-nha-312764.html, [truy cp ngy 18/7/2015] 69 Hong Lu Thu Thu (2012), ỏnh giỏ tng hp iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi v mụi trng phc v lp quy hoch bo v mụi trng tnh Ngh An, Lun ỏn Tin s a lý, Vin a lý, H Ni 70 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2007), Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Ngh An n nm 2020, Ngh An 71 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2010), Quy hoch tng th kinh t - xó hi tnh Ngh An n nm 2020, Ngh An 72 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), ỏn o to cho nụng nghip v nụng thụn tnh Ngh An giai on 2012- 2015 cú tớnh n 2020, Ngh An 159 73 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2011), Ngh quyt s 23/2011/NQHND v iu chnh, b sung quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Ngh An n nm 2020, Ngh An 74 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 5495/Q-UBND v phờ duyt ỏn Phỏt trin nuụi ngao bói triu phc v xut khu tnh Ngh An n nm 2020, Ngh An 75 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 02/2013/Q-UBND v phờ duyt Quy nh mt s chớnh sỏch h tr u t xõy dng mụ hỡnh cỏnh ng mu ln trờn a bn tnh Ngh An, giai on 2013 - 2015, Ngh An 76 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 416/Q-UBND v phờ duyt Quy hoch vựng mớa nguyờn liu sn xut ng dng cụng ngh cao ti Ngh An, Ngh An 77 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 448/Q-UBND v quy hoch vựng nụng nghip ng dng cụng ngh cao sn xut lc ti Ngh An, Ngh An 78 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh ban hnh Chng trỡnh hnh ng thc hin ỏn tng th tỏi c cu kinh t gn chuyn i mụ hỡnh tng trng theo hng nõng cao cht lng, hiu qu v nng lc cnh tranh giai on 2013 - 2020, Ngh An 79 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 1768/Q-UBND v phờ duyt Quy hoch phỏt trin vựng chanh leo nguyờn liu huyn Qu Phong, Ngh An 80 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 4157/Q-UBND v phờ duyt ỏn phỏt trin kinh t rng tnh Ngh An giai on 2011 - 2015, Ngh An 81 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 4183/Q-UBND v phờ duyt ỏn: Phỏt trin cao su tnh Ngh An giai on 2011 2015, Ngh An 160 82 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt nh s 4294/Q-UBND v phờ duyt ỏn: Phỏt trin chn nuụi i gia sỳc v ch bin sa tnh Ngh An n nm 2015, Ngh An 83 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2015), Quyt nh s 3396/Q-UBND v quy hoch phỏt trin sn xut ngnh nụng nghip tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030, Ngh An 84 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2016), Cụng bỏo tnh Ngh An cỏc nm 2008-2016, Ngh An 85 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2016), Quyt nh s 6278/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn nõng cao giỏ tr gia tng ca nụng, lõm, thy sn trờn a bn tnh Ngh An giai on 2016-2020, tm nhỡn 2030, Ngh An 86 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2016), Quyt nh s 6282/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn ỏi c cu ngnh lõm nghip tnh Ngh An giai on 2016-2020, Ngh An 87 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2016), Quyt nh s 6343/Q-UBND v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin thu sn tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030, Ngh An 88 Vin Khoa hc v K thut nụng nghip Vit Nam (2013), Nghiờn cu ging lỳa ngn ngy ging cú nng sut cao, phự hp vi cỏc h sinh thỏi ca Nam Trung B ca Vit Nam 2010-2012, ti khoa hc cp B, H Ni 89 Vin Nghiờn cu qun lý kinh t Trung ng (2014), C cu v chuyn dch c cu ngnh nụng nghip Vit Nam 10 nm va qua, H Ni 90 Vin Nghiờn cu Qun lý kinh t Trung ng (2006), Cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh chuyn dch c cu lao ng nụng thụn Vit Nam, ti khuụn kh D ỏn IAE-MISPA, H Ni 91 Trn Vn Vit (2014), "Tỏi c cu ngnh nụng nghip: õu l nỳt tht ca cỏc nỳt tht?", ti trang http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Tai- 161 co-cau-nganh- Nong-nghiep -Dau-la-nut-that-cua-cac-nut-that/201 43/20613.vgp, [truy cp ngy 06/3/2014] 92 u Quang Vinh (2011), Tim nng, li th v xỏc nh c cu sn phm chin lc ca Ngh An giai on 2011-2015 (cú tớnh n 2020), NXB Ngh An, Ngh An 93 Mai Th Thanh Xuõn (2004), Cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn Bc Trung B- qua kho sỏt cỏc tnh Thanh Ngh Tnh, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni B Ti liu ting Anh 94 Barbara Chmielewska (2009), The Problems of Agriculture and Rural Areas in the Process of European Integration, Journal of International Studies, Vol 2, No 1, 2009, pp 127-132 95 Bui Nghi (2000), Restructure of cropping patterns in the process of rural economic structure transformation, Kyushu University in Partial Fulfillment of the requirement, 129 p 96 Chris O Udoka (2015), Bank Loan and Advances: Antidote for Restructuring the Agricultural Sector in Nigeria, 1985-2012, International Journal of Research in Business Studies and Management, Volume 2, Issue 3, March 2015, PP 9-18, ISSN 23945923 (Print) & ISSN 2394-5931 (Online) 97 Chu Tien Quang (2010), Structures in rural and agricultural sertors, CIEM, http://www.vnep.org.vn/ 98 Csaba Csaki and Zvi Lerman (2000), Farm Sector Restructuring in Belarus: Progress and Constraints, Reports by World Bank 99 Csaba Csaki and Zvi Lerman (2000), Structural Change in the Farming Sectors in Central and Eastern Europe - Lessons for EU Accession, Reports by World Bank 100 Derek Byerlee, Alain de Janvry, and Elisabeth Sadoulet (2012), Agriculture for Development: Toward a New Paradigm at page 162 http://are.berkeley.edu/~esadoulet/papers/Annual_Review_of_ResE con7.pdf 101 E Wesley v F Peterson (1986), Agricultural structure and economic adjustment, in: Agriculture and Human Values, September 1986, Volume 3, http://link.springer.com/ 102 FAO (2006), "Lessons and implications for agriculture and food security Republic of Korea, Thailand and Viet Nam", http://www.fao.org/ 103 FAO (2006), Rapid growth of selected Asian economies Lessons and implications for agriculture and food security China and India, Bangkok 104 Gertrud Buchenrieder v cỏc cng s (2010), Structural change in agriculture and rural livelihoods - SCARLED, https://ideas.repec.org/p/zbw/iamodp/113.html/ 105 Global Donor Platform for Rural Development (2011), The strategic role of the private sector in agriculture and ruraj development, file:///C:/Users/MyPC/ 106 Guoqiang Cheng (2007), Chinas Agriculture within the World Trading System, in: China's Agricultural Trade: Issues and Prospects, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/55022/2/Cheng 107 Helen E Parson (1999), Regional Trends of Agricultural Restructuring in Canada, in: Canadian Journal of Region al Science/Revue canadienne des sciences rộgionales, XXII:3, ISSN: 0705-4580 (Autumn/automne 1999), 343-356 108 Hilary Ingham and Mike Ingham (2005), Sustainable rural development and agricultural restructuring, https://www.researchgate.net/ 109 Kali Sanyal (2014), Foreign investment in Australian agriculture, http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departm ents/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/ForeignInvest 110 Julian M.Alston (2014), Agriculture in the Global Economy, University of California 163 111 Linda Lundmark, Camilla Sandstrửm (ed.) (2013), "Natural resources and regional development theory", https://www.diva-portal.org/ 112 Mark Redwood (2012), Agriculture in urban planning: Generating livelihoods and food security, New York 113 Max Spoor (2004), Agricultural Restructuring and Trends in Rural Inequalities in Central Asia: A Socio-Statistical Survey, Geneva 114 P.W Heringaa, C.M van der Heideb, W.J.M Heijman (2013), The economic impact of multifunctional agriculture in Dutch regions: An input-output model, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences , Volumes 64-65, September, Pages 59-66 115 Robert C.Allen (2000), "Economic structure and agricultural productivity in Europe", http://www.cabdirect.org/ 116 Vu Xuan Nguyet Hong, Hoang Van Cuong (2010), Restructuring Technologial innovation activities in Vietnam, Ministry of Planning and Investment, Ha Noi 117 Zhang Hongzhou (2012), China's Economic Restructuring: Role of Agriculture Singapore: S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, 21 May 2012 164 PH LC Ph lc Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Ngh An n nm 2020 Ngun: [3] 165 Ph lc Mt s bn v chớnh sỏch ca chớnh quyn tnh Ngh An v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip giai on 2008-2015 TT Tờn bn Nm 2008 Quyt nh s 05/2008/Q-UBND v vic ban hnh quy nh mt s chớnh sỏch h tr u t phỏt trin nụng nghip, nụng thụn v thy sn giai on 2008-2010 trờn a bn tnh Ngh An Quyt nh s 5757/Q-UBND.NN v vic phờ duyt Quy hoch khai thỏc hi sn tnh Ngh An n nm 2020 Nm 2009 Quyt nh s 732/Q-UBND.NN v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin vựng mớa nguyờn liu tnh Ngh An n nm 2015, cú tớnh n nm 2020 Quyt nh s 2037/Q-UBND.NN v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin n ln trờn a bn tnh Ngh An n nm 2015, cú tớnh n nm 2020 Quyt nh s 2038/Q-UBND.NN v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin n trõu bũ trờn a bn tnh Ngh An n nm 2015, cú tớnh n nm 2020 Quyt nh s 5988/Q-UBND v vic phờ duyt Quy hoch bo v v phỏt trin rng tnh Ngh An n nm 2020 Nm 2010 Quyt nh s 153/Q-UBND v vic phờ duyt "Chng trỡnh phỏt trin ging cõy lõm nghip tnh Ngh An n nm 2020" Quyt nh s 1256/Q-UBND-NN v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin c khớ húa phc v sn xut nụng nghip tnh Ngh An giai on 2010 - 2020 Quyt nh s 3846/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn o to ngh cho lao ng nụng thụn tnh Ngh An n nm 2020 Nm 2011 10 Quyt nh s 166/Q-UBND-C v vic phờ duyt ỏn bo v v ci thin mụi trng nụng thụn tnh Ngh An giai on 2010-2015 cú tớnh n 2020 11 Quyt nh s 2338/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn: "Tip tc i mi v phỏt trin Hp tỏc xó nụng nghip tnh Ngh An, giai on 2011-2015" 12 Quyt nh s 63/2011/Q-UBND ban hnh Quy ch qun lý hot ng khai thỏc, bo v v phỏt trin ngun li thu sn trờn vựng bin ven b tnh Ngh An 166 13 Quyt nh s 3864/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn phỏt trin nụng nghip ng dng cụng ngh cao tnh Ngh An n nm 2020 Nm 2012 14 Quyt nh s: 724/Q-UBND, ngy 15 thỏng nm 2012 v vic phờ duyt ỏn o to, bi dng cỏn b, cụng chc xó thuc tnh ngh an giai on 2012 - 2020 15 Quyt nh s 4967/Q-UBND ngy 08 thỏng 12 nm 2012 phờ duyt Quy hoch sn xut rau n, c qu cụng ngh cao tnh Ngh An n nm 2020; Nm 2013 16 Quyt nh s 02/2013/Q-UBND ngy 15/01/2013 ban hnh Quy nh mt s chớnh sỏch h tr u t xõy dng mụ hỡnh cỏnh ng mu ln trờn a bn tnh Ngh An, giai on 2013 - 2015 17 Quyt nh s 416/Q-UBND, ngy 30/01/2013 phờ duyt Quy hoch vựng mớa nguyờn liu sn xut ng dng cụng ngh cao ti Ngh An; 18 Quyt nh s 417/Q-UBND, ngy 30/01/2013 phờ duyt Quy hoch vựng nụng nghip ng dng cụng ngh cao sn xut lc ti Ngh An 19 Quyt nh s 448/Q-UBND ngy 31/01/2013 phờ duyt Quy hoch vựng nụng nghip-ng dng cụng ngh cao sn xut chố ti Ngh An 20 Quyt nh s 4157/Q-UBND ngy 18/9/2013 phờ duyt ỏn phỏt trin kinh t rng tnh Ngh An giai on 2011 - 2015 21 Quyt nh s 1997/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn chuyn i ngh khai thỏc thy sn t vựng lng sang vựng tnh Ngh An n nm 2020 22 Quyt nh s 2666/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn phỏt trin cụng nghip ch bin thy sn tnh Ngh An n nm 2020 23 Quyt nh s 2997/Q-UBND-NN phờ duyt ỏn phỏt trin kt cu h tng thy li trng im tnh Ngh An n nm 2020 24 Quyt nh s 6252/Q-UBND ngy 23 thỏng 12 nm 2013 v vic phờ duyt ỏn phỏt trin chn nuụi v kinh t h tnh Ngh An giai on 2013 - 2020 Nm 2014 25 Ngh quyt s 125/2014/NQ-HND v mt s chớnh sỏch h tr u t phỏt trin nụng nghip, nụng thụn trờn a bn tnh Ngh An 26 Quyt nh s 33/2014/Q-UBND ban hnh quy nh v mc kinh phớ khai hoang, phc hoỏ, ci to cỏc vựng t trng lỳa kộm cht lng, t trng trt khỏc trờn a bn tnh Ngh An 167 27 Quyt nh s 2910/Q phờ duyt Quy hoch phỏt trin vựng nguyờn liu sn trờn a bn cỏc huyn nỳi tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030, ngy 25/6/2014 ca UBND tnh Ngh An 28 Quyt nh s 828/Q-UBND phờ duyt ỏn xõy dng c s h tng trng yu trờn a bn tnh Ngh An n nm 2020 thuc lnh vc thy li v ng phú vi bin i khớ hu Nm 2015 29 Quyt nh s 5880/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn nõng cao nng lc qun lý cht lng, an ton thc phm nụng lõm thy sn v mui tnh Ngh An giai on 2015-2020, tm nhỡn n nm 2030 30 Quyt nh s 4654/Q-UBND phờ duyt ỏn t chc sn xut rau an ton tnh Ngh An giai on 2015-2020 31 Quyt nh s 4656/Q-UBND phờ duyt ỏn t chc sn xut lỳa cht lng cao tnh Ngh An giai on 2015-2020 32 Quyt nh s 48/2015/Q-UBND ban hnh quy nh v chớnh sỏch khuyn khớch h tr xõy dng nụng thụn mi tnh Ngh An giai on 2015-2020 33 Quyt nh s 3396/Q-UBND phờ duyt Quy hoch phỏt trin sn xut ngnh nụng nghip tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 Nm 2016 34 Quyt nh s 6278/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn nõng cao giỏ tr gia tng ca nụng, lõm, thy sn trờn a bn tnh Ngh An giai on 2016-2020, tm nhỡn 2030 35 Quyt nh s 6282/Q-UBND v vic phờ duyt ỏn ỏi c cu ngnh lõm nghip tnh Ngh An giai on 2016-2020 36 Quyt nh s 6343/Q-UBND v vic phờ duyt Quy hoch phỏt trin thu sn tnh Ngh An n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 Ngun: [84] 168 Ph lc Phõn b c cu s dng t nụng nghip tnh Ngh An giai on 2008-2015 Nm Ni dung 2008 2012 2015 Din tớch C cu Din tớch C cu Din tớch C cu (1000 ha) (%) (1000 ha) (%) 1000 (ha) (%) Tng din tớch 1649,1 100 1649,1 100 1649,0 100 A t nụng nghip 1174,1 71,20 1245,3 75,51 1249,2 75,75 t sn xut NN 250,1 15,17 265,9 16,13 276,0 16,74 - t trng cõy hng nm 192,3 11,66 194,4 11,79 194,9 11,82 + t trng lỳa 104,0 6,31 106,2 6,44 107,2 6,5 + t trng c 1,0 0,06 3,6 0,22 3,4 0,21 + t trng cõy hng nm khỏc 87,3 5,29 84,6 5,13 84,2 5,11 - t trng cõy lõu nm 57,8 3,51 71,6 4,34 81,1 4,92 t lõm nghip 915,9 55,54 970,6 58,86 963,7 58,44 - Rng sn xut 449,0 27,23 499,6 30,29 492,9 29,89 - Rng phũng h 306,2 18,57 301,8 18,30 301,3 18,27 - Rng c dng 160,8 9,75 169,2 10,26 169,5 10,28 t nuụi trng thu sn 7,0 0,42 7,6 0,46 8,0 0,48 t lm mui 0,9 0,05 0,8 0,05 0,8 0,05 t NN khỏc 0,21 0,01 0,3 0,02 0,6 0,04 B t phi nụng nghip 118,17 7,17 126,5 7,67 129,2 7,83 C t cha s dng 356,75 21,63 277,4 16,82 270,6 16,42 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi 169 Ph lc S lng v c cu u t khoa hc v cụng ngh cho nụng, lõm nghip v thy sn tnh Ngh An cỏc nm 2008-2015 Ni dung VT 2008 2009 Tng chi ngõn sỏch t ng 5007 6226 7581 10514 12375 14882 16117 17653 Chi cho KH&CN t ng 71,6 86,5 104,6 149,3 162,1 187,5 187,0 236,6 % 1,43 1,39 1,38 1,42 1,31 1,26 1,16 1,34 t ng 10,4 12,2 13,8 16,5 16,9 19,4 17,0 23,9 14,53 14,11 13,21 11,06 10,42 10,33 9,08 10,12 So vi tng chi NS Chi cho KH&CN nụng, lõm nghip, thy sn So vi chi cho KH&CN % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi Ph lc Giỏ tr v c cu xut khu nụng, lõm, thy sn tnh Ngh An giai on 2008-2015 (giỏ thc t) Tng giỏ tr Nm SP NN Nụng sn Giỏ tr (1000 USD) (1000 USD) Lõm sn Thy sn C cu Giỏ tr C cu Giỏ tr C cu (%) (1000 USD) (%) (1000 USD) (%) 2008 72,488 44,960 62,02 26,800 36,97 728 1,00 2009 61827 34406 55,65 26991 43,66 430 0,70 2010 76879 48573 63,18 28133 36,59 173 0,23 2011 87084 54346 62,41 31400 36,06 1338 1,54 2012 143246 55814 38,96 74854 52,26 12578 8,78 2013 160773 63993 39,80 75503 46,96 21277 13,23 2014 179599 74984 41,75 94087 52,39 10528 5,86 2015 203390 69576 34,21 115915 56,99 17899 8,80 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi 170 Ph lc Giỏ tr v tc tng trng xut khu nụng sn tnh Ngh An 2008-2015 Nm Giỏ tr xut khu (1000 USD) Tc tng trng xut khu (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 44960 34406 48573 54346 55814 63993 74984 69576 6,3 -23,5 2,7 14,7 17,2 -7,2 14,1 11,5 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi Ph lc Giỏ tr v tc tng trng xut khu lõm sn tnh Ngh An 2008-2015 Nm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Giỏ tr xut khu (1000 USD) 26800 26991 28133 31400 74854 75503 94087 115915 Tc tng trng xut khu (%) 1,2 0,7 4,2 11,6 38,4 0,9 24,6 23,2 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi Ph lc Giỏ tr v tc tng trng xut khu thy sn tnh Ngh An 2008-2015 Nm Giỏ tr xut khu (1000 USD) Tc tng trng xut khu (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 728 430 173 1338 12578 21277 10528 17899 -42,6 -41,0 -59,8 673,4 840,1 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi 69,2 -50,5 70,0 171 Ph lc T l h nghốo, Thu nhp bỡnh quõn u ngi mt thỏng Ngh An 2008-2015 Ni dung 2008 2009 2010 2011 T l h nghốo (%) 29,73 27,21 24,8 22,5 19,35 17,38 14,88 12,74 Thnh th (%) 11,9 9,44 7,04 6,18 Nụng thụn (%) 32,09 Thu nhp (nghỡn ng) 2012 5,49 2013 2014 3,94 3,15 2015 2,52 29,48 27,00 23,32 21,09 19,78 14,95 11,29 693 807 920 1359 1561 1572 1732 1908 Thnh th 1036 1285 1416 2086 2388 2667 2947 3292 Nụng thụn 487 628 710 1049 1127 1388 1515 1654 7,44 23,16 9,15 9,17 N.thụn so vi thnh th (%) 28,95 13,06 47,75 - Tc tng nụng thụn (%) 47,01 48,87 50,13 50,29 47,19 52,04 51,40 50,24 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi Ph lc 10 Nng sut lao ng xó hi tnh Ngh An 2008-2015 VT:triu ng/ngi Nm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Chung 18,45 20,85 23,11 29,78 31,42 33,07 36,57 39,53 Cụng nghip - XD 42,95 48,36 42,49 61,06 71,03 68,27 69,30 74,11 Dch v 33,91 40,11 50,92 63,65 58,33 62,08 62,50 62,35 Nụng, lõm, thy sn 8,64 9,54 10,70 14,27 14,78 15,21 17,97 19,96 a Nụng nghip thun 7,71 8,42 9,49 12,88 13,21 13,63 16,21 18,11 b Lõm nghip 21,83 20,50 20,05 21,76 22,37 21,50 22,67 23,72 c Thy sn 21,95 29,42 35,63 42,61 42,23 40,31 44,21 46,77 Ngun: [12] v tớnh toỏn ca tỏc gi 172 Ph lc 11 Thc trng trỡnh o to cỏn b, cụng chc cp xó tnh Ngh An Ni dung Trỡnh húa Trỡnh chuyờn mụn Lý lun chớnh tr Qun lý nh nc Ngoi ng Tin hc Cụng chc S ngi C cu (%) 4.990 100,00 5.304 100,00 38 0,80 24 0,46 675 13,50 195 3,68 Trung hc ph thụng 4.277 85,70 5.085 95,88 Cha qua o tao 1.503 30,12 307 5,79 500 10,00 105 1,98 Trung cp, Cao ng 1.779 35,70 3.755 70,8 i hc 1.208 24,20 1.209 22,8 S cp 1.102 22,10 1.627 30,68 Trung cp 3.199 64,10 1.182 22,29 C nhõn, Cao cp 95 1,90 0,12 Cha qua o tao 2.779 55,70 3,120 58,83 ó qua o to 1.829 36,70 1,069 20,16 271 5,40 92 1,74 Trung cp 95 1,90 39 0,74 C nhõn 16 0,30 0,06 4.502 90,20 4.12 77,68 Chng ch A tr lờn 488 9,80 1.184 22,33 Cha qua o to 927 18,60 3.777 71,21 4.063 71,40 1.527 28,79 Tng s Trỡnh Cỏn b chuyờn trỏch Tiu hc Trung hc c s S cp S cp Cha qua o to Chng ch A tr lờn Ngun: [84] S ngi C cu (%) [...]... KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1.1 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và tính quy luật của nó 2.1.1.1 Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững - Cơ cấu kinh tế nông nghiệp Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, là một trong ba bộ phận cấu thành CCKT các ngành kinh tế quốc dân, có quan... kinh tế nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân” của Lưu Đức Khải [33]; Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nghiên cứu thống kê cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Phan Công Nghĩa [45]; Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam” của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội [55]; “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát. .. PTBV ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008-2015 và tác động của nó đến phát triển KT-XH của tỉnh - Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch CCKTNN theo hướng PTBV ở tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 26 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, TÍNH QUY LUẬT VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU... ngoài vào nông nghiệp Australia) của Kali Sanyal [109] đã nghiên cứu đánh giá về chính sách thu hút FDI cho phát triển nông nghiệp của Australia, v.v 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.2.1 Nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững Chương... và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng” của Nguyễn Tiến Thuận [64], Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Khánh Hòa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Nguyễn Xuân Long [38]; “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông thôn ở các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh” của Mai Thị Thanh Xuân [93]; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Nam Định... bố ở trong và ngoài nước có liên quan đến chuyển dịch CCKTNN 1.1 NHỮNG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Nghiên cứu lý luận về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Cuốn: “Conceptual framework for analysing structural change in agriculture and rural livelihoods” (Khung lí thuyết phân tích sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp. .. việc chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng tính hiệu quả, bền vững, từ bỏ cách phát triển theo chiều rộng, chi phí cao 18 Ngoài ra, gần đây còn có khá nhiều công trình công bố dưới dạng sách, đề tài khoa học, luận án tiến sĩ ở trong nước, như: “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở Hàn Quốc, Malaixia và Thái Lan” của Hoàng Thị Thanh Nhàn [46]; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ... tiêu, phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” của Bùi Quang Bình, Nguyễn Thế Anh Tuấn [1] Đây là những tài liệu tham khảo bổ ích cho nghiên cứu chuyển dịch CCKTNN theo hướng PTBV ở tỉnh Nghệ An - Các nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến chuyển dịch CCKTNN theo hướng PTBV ở tỉnh Nghệ An: Bài: “Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội... để thúc đẩy quá trình dịch CCKTNN theo hướng hợp lý, tiến bộ, một số nước trong đó có Việt Nam đã tiến hành “tái cơ cấu nông nghiệp (Ở Việt Nam, thuật ngữ Tái cơ cấu nông nghiệp được ghi trong Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 899/QĐ-TTg... trợ chuyển dịch CCKTNN và vấn đề chuyển dịch CCKTNN trong nền kinh tế chuyển đổi sang KTTT và hội nhập quốc tế Một hướng mới trong nghiên cứu chuyển dịch CCKTNN nảy sinh trong thời gian gần đây là tái cơ cấu ngành nông nghiệp Theo hướng này, đã có một số tác giả quan tâm phân tích và đề xuất quan điểm, định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn tái cơ cấu với đa dạng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An, (Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An, (Luận án tiến sĩ) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay