(Tóm tắt Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

27 178 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:07

(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN ANH TUN NHậN THứC MớI Về DÂN CHủ Xã HộI CHủ NGHĩA Và XÂY DựNG NềN DÂN CHủ Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM THờI Kỳ ĐổI MớI TểM TT LUN N TIN S TRIT HC CHUYấN NGNH: CH NGHA X HI KHOA HC Mó s: 62 22 03 08 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn Vit Thụng Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti T nm 1986, vic i mi, dõn ch húa i sng xó hi ó tr thnh mt nhng mi quan tõm thng trc nhn thc v hnh ng ca ng Theo ú, 30 nm qua, nhn thc lý lun v dõn ch xó hi ch ngha (XHCN) ó cú nhiu im mi, thc tin xõy dng dõn ch XHCN nc ta ó cú nhng i thay cú tớnh bc ngot Tuy nhiờn, nhng thnh tu ca quỏ trỡnh nhn thc v thc hin xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta mi ch l bc u Trong 30 nm qua, trờn nhiu khớa cnh, quỏ trỡnh nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN cũn nhiu thiu sút, hn ch v ny sinh khụng ớt gai gúc, phc Nhiu khớa cnh ni dung v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN cha c nhn thc y , th hin s phin din, giỏo iu, mỏy múc dn n thiu thng nht hnh ng, gõy lỳng tỳng thc thi Nhng ú nu khụng c nhn thc v gii quyt ỳng n, kp thi thỡ s l lc cn ln cho s phỏt trin t nc, s l nguyờn nhõn trc tip gõy nhng bt n v chớnh tr - xó hi, e da n s thnh bi ca cụng cuc i mi, s tn vong ca ch XHCN v nn dõn ch XHCN nc ta Thc t ang ũi hi chỳng ta phi cú nhng tng kt cụng phu trờn phng din lý lun v thc tin v dõn ch XHCN, t ú tip tc lm sỏng t nhng v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta iu kin mi Vi mong mun gúp phn tng bc gii quyt nhng cụng vic phc v h trng núi trờn, nghiờn cu sinh la chn Nhn thc mi v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi lm ti lun ỏn Tin s Trit hc, chuyờn ngnh Ch ngha xó hi khoa hc Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch T vic phõn tớch c s lý lun, c s thc tin, phõn tớch nhng ni dung mi v nhng t nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam qua 30 nm i mi, lun ỏn xut nhng quan im v gii phỏp nhm tip tc b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta hin 2.2 Nhim v Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti, t ú, xỏc nh s cn thit v cỏc ni dung lun ỏn trung nghiờn cu; Phõn tớch c s lý lun, thc tin ca nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi; Phõn tớch, lm rừ nhng ni dung mi v nhng t nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta thi k i mi; xut mt s quan im, gii phỏp tip tc b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Nhng nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi 3.2 Phm vi nghiờn cu Nhng nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta thi k i mi th hin qua cỏc kin ng, trc ht l kin i hi ng v kin Hi ngh Trung ng ng t nm 1986 n C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Da trờn c s lý lun v dõn ch XHCN ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc kin ca ng, Nh nc v dõn ch; k tha cú chn lc cỏc cụng trỡnh v cỏc bi vit cú liờn quan ca cỏc tỏc gi khỏc ó c cụng b v ngoi nc v dõn ch v dõn ch XHCN 4.2 C s thc tin Da vo kt qu quỏ trỡnh i mi ton din t nc t nm 1986 n nay, ú, chỳ trng thc tin hot ng lónh o ca ng, s qun lý ca Nh nc v s ng ca thc tin dõn ch húa i sng xó hi nc ta 30 nm qua ng thi, cú liờn h vi thc tin dõn ch húa cỏc nc trờn th gii cng nh thc tin thc thi dõn ch nc ta thi k trc i mi 4.3 Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v vt lch s, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu nh: phõn tớch - tng hp, h thng - cu trỳc, logic - lch s, nghiờn cu bn, so sỏnh i chiu úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn Lm rừ c s lý lun, c s thc tin ca nhng nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi; H thng húa, lm rừ nhng ni dung mi nhn thc v dõn ch XHCN xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi; Phõn tớch nhng t v xut cỏc quan im, gii phỏp nhm tip tc b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam iu kin hin í ngha thc tin ca ca lun ỏn Gúp phn cụng tỏc t tng, lý lun ca ng lờn phn ỏnh ỳng n, sõu sc quy lut, tớnh quy lut ca quỏ trỡnh dõn ch húa XHCN Vit Nam; Gúp phn to s thng nht v t tng v hnh ng ton ng, ton dõn ta thc hin tt hn vic phỏt huy dõn ch XHCN cng nh phờ phỏn cỏc quan im sai trỏi v dõn ch v dõn ch XHCN; Cú th dựng lm ti liu tham kho cho vic nghiờn cu, ging dy, hc cỏc ni dung liờn quan n dõn ch v h thng chớnh tr Ch ngha xó hi khoa hc v cỏc chuyờn ngnh khoa hc khỏc Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, cỏc cụng trỡnh ca tỏc gi ó c cụng b, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, 10 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU V DN CH V DN CH X HI CH NGHA 1.1.1 Cỏc nghiờn cu trờn th gii v dõn ch v dõn ch xó hi ch ngha Lun ỏn phõn tớch cụng trỡnh ó dch v lu hnh nc ta nh: cun Ch dõn ch, nh nc v xó hi ca N.M.Voskresenskaia, N.B Davletshina; Bi phỏt biu ti l k nim 30 nm ci cỏch m ca ca H Cm o in Ti liu tham kho phc v nghiờn cu tng kt 30 nm i mi; Lun ỏn Tin s Trit hc Vn xõy dng ch dõn ch nhõn dõn Lo hin ca Khm Phon Bun Na Di 1.1.2 Cỏc nghiờn cu Vit Nam v dõn ch v dõn ch xó hi ch ngha Lun ỏn phõn tớch 31 cụng trỡnh, tiờu biu nh: cun Dõn ch t sn v dõn ch xó hi ch ngha ca Thỏi Ninh, Hong Chớ Bo; cun Dõn ch, c ti v phỏt trin ca H S Quý; cun Nhỡn li quỏ trỡnh i mi t lý lun ca ng 1986 - 2005, 1, ca Tụ Huy Ra, Hong Chớ Bo, Trn Khc Vit, Lờ Ngc Tũng (ng ch biờn); bi Quan im ca ng Cng sn Vit Nam v dõn ch v thc hnh dõn ch trc v t i mi n nay, ca Nguyn Vit Thụng; Bỏo cỏo ti Nghiờn cu, tng kt lm sỏng t nhng lý lun xõy dng dõn ch xó hi ch ngha cụng cuc i mi t nc ca Th Thch 1.2 NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU V XY DNG NN DN CH V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA 1.2.1 Cỏc nghiờn cu trờn th gii v xõy dng nn dõn ch v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Lun ỏn phõn tớch cụng trỡnh nh: Dõn ch cp a phng: s tay IDEA quc t ca Vin quc t v dõn ch v h tr bu c (Thy in); bi Dõn ch: Giỏ tr ph quỏt v nhng kinh nghim lch s ca Vin Trit hc Vin Hn lõm khoa hc Nga; bi ng cng sn cỏc nc trờn th gii tn dng nh th no s tham d dõn ch tht cht quan h gia ng vi qun chỳng ca Thỏi Thng Kim; cun Trung Quc i mt vi nhng im núng lý lun ca Cc Lý lun - Ban Tuyờn truyn Trung ng ng Cng sn Trung Quc 1.2.2 Cỏc nghiờn cu Vit Nam v xõy dng nn dõn ch v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Lun ỏn phõn tớch 68 cụng trỡnh, tiờu biu nh: cun Dõn ch, nhõn quyn - giỏ tr ton cu v c thự quc gia ca Hi ng Lý lun Trung ng; cun Mt s suy ngh v xõy dng nn dõn ch Vit Nam hin ca Trung Hiu; V quỏ trỡnh dõn ch húa xó hi ch ngha Vit Nam hin ca Lờ Minh Quõn; Xõy dng v phỏt trin nn dõn ch xó hi ch ngha iu kin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ca V Hong Cụng; Bỏo cỏo tng kt mt s lý lun - thc tin qua 30 nm i mi (1986-2016) ca ng Cng sn Vit Nam; bi Phỏt huy dõn ch iu kin mt ng nht cm quyn ca Nguyn Vn Huyờn; Mt s quan im cn nm vng i mi mi quan h gia ng lónh o, Nh nc qun lý, Nhõn dõn lm ch ca Bựi ỡnh Bụn; Xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam: nhng lý lun, thc tin cn lm sỏng t iu kin hin ca Nguyn Quc Phm; Xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam qua gn 30 nm i mi ca Th Thch - Nguyn Vn Quyt; lun ỏn Xõy dng h tiờu ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin dõn ch Vit Nam hin ca Trn Th Thu Huyn 1.3 GI TR CA CC CễNG TRèNH TNG QUAN V NHNG NI DUNG LUN N TP TRUNG NGHIấN CU 1.3.1 Giỏ tr ca cỏc cụng trỡnh tng quan 1.3.1.1 Giỏ tr ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v dõn ch v dõn ch xó hi ch ngha Mt l, cú nhn thc chung v ni hm ca khỏi nim dõn ch: t ngha gc dõn ch l mi quyn lc thuc v nhõn dõn, dõn ch c tip cn t nhng gúc , phng phỏp khỏc v c nhn thc nh l phm trự phc cú bn cht nhiu th bc vi ni hm rt phong phỳ, a dng Tuy nhiờn, cỏc nghiờn cu cng cho thy im chung tng i thng nht quan nim v ni dung dõn ch Theo ú, dõn ch c hiu vi ni dung c bn Hai l, cú nhn thc chung tng i thng nht v nn dõn ch: cỏc nghiờn cu cho thy cú nhiu loi hỡnh dõn ch, ch dõn ch, nn dõn ch vi nhng ni dung, c trng khỏc nhau; c mt loi hỡnh dõn ch cng cú nhng bin th khỏc Gia cỏc loi hỡnh dõn ch, gia cỏc nn dõn ch, k c gia dõn ch t sn v dõn ch XHCN l nhng loi hỡnh dõn ch cú s khỏc v cht cng cú nhng nguyờn tc, c ch, giỏ tr chung, ph bin c trờn phng din ni dung, hỡnh thc, c nhn thc v thc tin Ba l, nhng gúc , khớa cnh khỏc nhau, cỏc nh nghiờn cu ó dnh s quan tõm ln i vi cỏc ni dung ca nn dõn ch XHCN Cú cụng trỡnh nghiờn cu ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v dõn ch vụ sn, dõn ch nhõn dõn, dõn ch XHCN, dõn ch Xụvit Cú cụng trỡnh nghiờn cu v dõn ch XHCN c sc Trung Quc s nghip ci cỏch m ca, nghiờn cu v dõn ch nhõn dõn v dõn ch XHCN cụng cuc i mi Lo v Vit Nam Trong ú cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu sõu v ni dung chớnh tr, th ch ca dõn ch XHCN; cng ó cú khỏ nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v dõn ch XHCN t gúc c ch, giỏ tr xó hi, giỏ tr minh ca nú ng thi, cng ó cú cụng trỡnh quan tõm nghiờn cu nhn thc mi v dõn ch XHCN Vit Nam trờn mt s khớa cnh ni dung qua mi k i hi ng, qua tng chng ng i mi ca t nc ta 1.3.1.2 Giỏ tr ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v xõy dng nn dõn ch v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Th nht, cú nhng nhn thc chung v ni dung xõy dng nn dõn ch: cỏc nghiờn cu cho thy rng, lch s phỏt trin xó hi loi ngi l lch s khụng ngng lờn t nhng giỏ tr dõn ch ngy mt cao, sõu sc v ph bin Xõy dng, phỏt trin nn dõn ch l xu th tt yu khỏch quan ca s tin húa lch s nhõn loi Con ng to lp dõn ch, bin phỏp phỏt trin dõn ch bao hm s thng nht bin chng gia giỏ tr, nguyờn tc, bin phỏp chung, ph bin vi giỏ tr, nguyờn tc, bin phỏp riờng, c thự Mi loi hỡnh dõn ch, mi ch dõn ch tng quc gia, dõn tc, nhng thi k, iu kin lch s khỏc s cú cỏch thc, ng, bin phỏp khỏc thit lp v phỏt trin nn dõn ch Trong ú, xuyờn qua cỏc loi hỡnh dõn ch, ng, bin phỏp chung xõy dng, phỏt trin dõn ch ú l thit lp, to dng cỏc c s, iu kin v chớnh tr, kinh t, húa, xó hi theo cỏc yờu cu v chun mc dõn ch Th hai, cú nhng nghiờn cu v ni dung, gii phỏp xõy dng nn dõn ch XHCN: nhng gúc , mc khỏc nhau, cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v xõy dng nn dõn ch vụ sn, dõn ch XHCN Cú cụng trỡnh nghiờn cu quan im ca ng Cng sn Trung Quc v xõy dng nn dõn ch XHCN c sc Trung Quc ci cỏch m ca; nghiờn cu quan im ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo v xõy dng, phỏt trin ch dõn ch nhõn dõn; nghiờn cu quan im ca ng Cng sn Vit Nam v xõy dng, phỏt trin nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi Cỏc nhúm ni dung, iu kin, gii phỏp cú tớnh tt yu v chớnh tr, kinh t, húa, xó hi c bn lun cỏc nghiờn cu l phi xõy dng, phỏt trin nh nc phỏp quyn, kinh t th trng, húa dõn ch v xõy dng, phỏt trin xó hi phự hp vi iu kin hon cnh ca mi quc gia, dõn tc di s lónh o ca chớnh ng theo ch ngha Mỏc - Lờnin Túm li, cỏc cụng trỡnh v ngoi nc nghiờn cu v dõn ch, dõn ch XHCN, xõy dng nn dõn ch v xõy dng nn dõn ch XHCN l a dng, phong phỳ v s Cụng trỡnh nghiờn cu lý lun, thc tin v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi cng ó cú khỏ nhiu Tuy nhiờn, kt qu ny mi ch l bc u; hin cn cú nhng cụng trỡnh bn sõu v cú h thng v nghiờn cu, t c s lý lun, c s thc tin, nhng ni dung mi, t nhn thc v quan im, gii phỏp b sung, phỏt trin nhn thc lý lun v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam iu kin mi, nht l tip cn t gúc trit hc, chớnh tr - xó hi bi õy l mt nhng liờn quan mt thit n ton b s nghip i mi, xõy dng ch ngha xó hi (CNXH) v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta hin D nhiờn, kt qu nghiờn cu ca nhng cụng trỡnh núi trờn chớnh l ngun t liu phong phỳ, quý giỏ tỏc gi k tha, tip thu cú chn lc nhm thc hin mc tiờu, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 1.3.2 Nhng ni dung lun ỏn trung nghiờn cu Trờn c s mc ớch v nhim v t ra, lun ỏn trung lm rừ nhng c bn sau: - Phõn tớch c s lý lun v c s thc tin ca nhng nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi - Phõn tớch, lm rừ nhng ni dung mi nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi; phõn tớch nhng t nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta thi k i mi - xut mt s quan im, gii phỏp phự hp nhm tip tc b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta hin 11 2.1.2 Ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v dõn ch xó hi ch ngha Ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v dõn ch XHCN gm cỏc ni dung c bn sau: Th nht, dõn ch XHCN l h thng chuyờn chớnh vụ sn (CCVS), nh nc CCVS kiu dõn ch cng hũa Th hai, dõn ch XHCN th hin sõu sc bn cht giai cp cụng nhõn v tớnh nhõn dõn rng rói Th ba, dõn ch XHCN l thnh qu u tranh cỏch mng ca giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng di s lónh o ca ng cng sn Th t, dõn ch XHCN s dng trung dõn ch hay dõn ch trung lm nguyờn tc t chc, sinh hot c bn ca cỏc cng ng v cỏc t chc chớnh tr - xó hi Th nm, dõn ch XHCN l s kt tinh cỏc giỏ tr xó hi, giỏ tr nhõn vn, minh phn ỏnh trng thỏi, mc gii phúng ngi mt cỏch ton din v trit tin trỡnh cỏch mng XHCN 2.1.3 Ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha C.Mỏc, Ph.ngghen, V.I.Lờnin v H Chớ Minh u cho rng, dõn ch XHCN tt yu i, phỏt trin thụng qua cuc cỏch mng XHCN di hỡnh thc ny hay hỡnh thc khỏc Sau ginh chớnh quyn, giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng di s lónh o ca ng cng sn phi: Mt l, xõy dng, hon thin h thng CCVS v nh nc CCVS kiu dõn ch cng hũa thc hin dõn ch rng rói cho a s nhõn dõn v thc hin chuyờn chớnh vi k ch ca nhõn dõn Hai l, tựy hon cnh lch s, cú th xõy dng, phỏt trin nn kinh t k hoch (phi th trng) hoc nn kinh t nhiu thnh phn (kinh t th trng) trờn nn tng ch cụng hu i vi nhng t liu sn xut ch yu Ba l, xõy dng nn húa vụ sn, húa mi vi c trng dõn tc, khoa hc, i chỳng v nhng ngi mi XHCN va hng va chuyờn Bn l, xõy dng, phỏt trin xó hi bỡnh ng, on kt, cụng bng v tin b Túm li, ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN l c s, nn tng t tng, lý lun ca cụng cuc i mi v s nghip dõn ch húa cỏc lnh vc i sng xó hi Vit Nam 30 nm qua 12 2.2 C S THC TIN CA NHN THC MI V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM THI K I MI 2.2.1 Nhng yu t thi i tỏc ng ti nhn thc mi v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi Ba thp k qua, th gii cú nhiu bin i nhanh chúng, phc v sõu sc Theo ú, cú nhiu yu t thi i tỏc ng mnh m n s i mi t duy, nhn thc lý lun dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta, ú ỏng chỳ ý l nhng tỏc ng ca cỏch mng khoa hc cụng ngh hin i, kinh t tri thc, ton cu húa v c bit l tỏc ng t tớnh phc ca quỏ trỡnh dõn ch húa cỏc nc trờn th gii Nhng khỏi nim nh: cng ng mng, cụng dõn ton cu, hi ngh trc tuyn, chớnh ph in t ó phn ỏnh nhng thay i, tin b cha tng cú i sng chớnh tr - xó hi ca nhõn loi di tỏc ng ca khoa hc - cụng ngh hin i, kinh t tri thc v ton cu húa Tuy nhiờn, cỏch mng khoa hc - cụng ngh hin i, kinh t tri thc v ton cu húa khụng ch em n cho nhõn loi cng t cỏc giỏ tr dõn ch, cỏc th ch dõn ch, cỏc nn dõn ch cỏc quc gia, dõn tc ng trc nhiu th thỏch, nguy c ó cú nhng quc gia, dõn tc lõm vo cnh xung t, huynh tng tn; cỏc giỏ tr dõn ch ó b ch p, b tc ot bi chin lc din bin hũa bỡnh, bi chiờu bi, th on can thip, ỏp t cỏc chun mc dõn ch, nhõn quyn ca M v phng Tõy Quỏ trỡnh dõn ch húa cỏc nc trờn th gii ba thp k qua cho chỳng ta nhng kinh nghim quý bỏu Theo ú, dõn ch húa mi nc khụng ch phi cn c vo c im xu th thi i m phi xut phỏt t nhng nhu cu ni ti khỏch quan ỏp ng li ớch ca nhõn dõn v t nc; phi da trờn nhng giỏ tr dõn ch cú tớnh ton nhõn loi v phi cn c vo nhng iu kin c th v kinh t, chớnh tr, húa, lch s ca t nc mỡnh; phi c nhn thc, t chc, thỳc y mt cỏch thn trng, khoa hc vi l trỡnh, mc tiờu, ni dung, hỡnh thc, phng phỏp phự hp 13 2.2.2 Nhng yu t nc tỏc ng ti nhn thc mi v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi - Nhng thnh tu, hn ch bc u xõy dng v thc hin dõn ch nc ta giai on 1945-1985 cú tỏc ng sõu sc n t duy, nhn thc ca ng ta v dõn ch XHCN Thnh tu: Chớnh sỏch dõn ch rng rói bui u c lp, cỏc vựng t do, vựng mi gii phúng ó gúp phn a cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp n thng li hon ton; chớnh sỏch phỏt trin kinh t nhiu thnh phn nhng nm 19551957 ó nhanh chúng hn gn vt thng chin tranh Bc XHCN Hn ch, sai lm: iu kin hũa bỡnh kộo di ỏp dng cỏc chớnh sỏch ci to XHCN, xõy dng ch lm ch th theo mụ hỡnh trung quan liờu bao cp, phi th trng ó dn n khng hong trm trng v kinh t - xó hi ca t nc T õy, i mi, ú cú i mi t duy, nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN tr thnh mnh lnh cú tớnh sng cũn i vi ton ng, ton dõn ta - Tỏc ng trc tip n t duy, nhn thc ca ng ta v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN thi k i mi l nhng thnh tu, hn ch ca cụng cuc i mi, dõn ch húa XHCN nc ta 30 nm qua Thc tin dõn ch húa XHCN ca t nc va l kt qu ca s i mi t ca ng ta v dõn ch XHCN va l cn c kim tra tớnh ỳng, sai ca nhng nhn thc y va l c s ng ta tip tc iu chnh, b sung, phỏt trin nhn thc ca mỡnh Tuy nhiờn, thc tin y rng ln, phong phỳ, luụn ng, bin i: cú thnh tu ny sinh t u i mi v n nh, trng thnh cựng vi i mi; cú thnh tu mi c nh hỡnh, cú thnh tu ó rừ nột; cú khuyt im mi bc l gn õy v cú hn ch, khuyt im ó tn ti nhiu nm Túm li, cỏc yu t thi i v nhng yu t nc l c s thc tin tỏc ng n t duy, nhn thc ca ng v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi Tt nhiờn, s tỏc ng y l rt phc tp, cú yu t tỏc ng trc tip, cú tỏc ng qua nhiu khõu trung gian, cú thun chiu v cú nghch chiu 14 Chng NHNG NI DUNG MI V NHNG VN T RA TRONG NHN THC V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM THI K I MI 3.1 NHNG NI DUNG MI TRONG NHN THC V DN CH X HI CH NGHA VIT NAM THI K I MI 3.1.1 Nhn thc rừ v y hn v dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam vi tớnh cỏch l ch chớnh tr, hỡnh thc nh nc bo m quyn lc thuc v nhõn dõn Thay cho khỏi nim nh nc CCVS, h thng CCVS, ng ta ó s dng khỏi nim Nh nc phỏp quyn XHCN v h thng chớnh tr XHCN Lm rừ c ch t chc, hot ng ca h thng chớnh tr XHCN nc ta v cỏc c trng c bn ca Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam Theo ú, dõn ch XHCN Vit Nam trc ht c th hin v thc hin thụng qua Nh nc phỏp quyn Vit Nam XHCN v h thng chớnh tr XHCN hnh theo c ch: ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch Nhn thc ny l kt qu ca s k tha cú phỏt trin sỏng to nhng quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, c nhng quan im ca ng ta thi k trc i mi v l s b sung nhng quan im, t tng y nhng iu kin mi ca t nc v thi i 3.1.2 Nhn thc ỳng v sõu sc hn v s thng nht bin chng gia bn cht giai cp cụng nhõn, tớnh nhõn dõn, tớnh dõn tc v tớnh nhõn loi ca nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam Trc i mi, hiu khụng y , dng mỏy múc quan im ca cỏc nh kinh in v tớnh cht ca nn dõn ch XHCN, ng ta ó sai lm cao quỏ mc tớnh giai cp, cha nhn thc ỳng tớnh nhõn loi v xem nh tớnh dõn tc ca nn dõn ch XHCN Trong i mi, khc phc hn ch núi trờn, ng ta khụng nhng ó nhn thc ỳng quan im ca cỏc nh kinh in m cũn dng sỏng to v b sung, phỏt trin nhng quan im 15 y phự hp vi iu kin mi ca t nc Theo ú, dõn ch XHCN Vit Nam cú s thng nht bin chng gia bn cht giai cp cụng nhõn, tớnh nhõn dõn, tớnh dõn tc v tớnh nhõn loi C s kinh t - chớnh tr ca mi quan h bin chng y l s thng nht v li ớch c bn ca giai cp cụng nhõn, ca cỏc tng lp nhõn dõn v ca c dõn tc h mc tiờu dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh C s khoa hc ca s thng nht y l ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh vi tớnh cỏch l c s lý lun, nn tng t tng ca cụng cuc xõy dng CNXH, xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam bi cnh i mi Bo m phỏp lý vng chc cho s thng nht ú l bn Hin phỏp nm 1992 v nht l Hin phỏp nm 2013 3.1.3 Khng nh v lm rừ dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam l thnh qu u tranh cỏch mng ca nhõn dõn di s lónh o ca ng; l mc tiờu, ng lc ca cụng cuc i mi v s nghip xõy dng ch ngha xó hi Cụng cuc i mi t nc theo nh hng XHCN nc ta chớnh l quỏ trỡnh u tranh cỏch mng sõu sc, ton din, trit Dõn ch XHCN Vit Nam l kt qu ca cuc u tranh giai cp iu kin mi vi nhng ni dung v hỡnh thc mi; l mc tiờu, ng lc v thnh qu ca cụng cuc i mi, ca s nghip xõy dng CNXH Vit Nam di s lónh o ca ng Trong cuc u tranh ny, nhõn dõn l ch th, nhõn dõn l mc tiờu, nhõn dõn l ng lc Dõn ch XHCN chớnh l mc tiờu, phng thc, ng lc v l thnh qu ca cụng cuc i mi theo nh hng XHCN õy l s dng ỳng n v phỏt trin sỏng to ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh v dõn ch XHCN vi tớnh cỏch l s biu th thnh qu u tranh cỏch mng ca ụng o nhõn dõn iu kin i mi Vit Nam 3.1.4 Nhn thc y hn v cỏc c ch, nguyờn tc t chc, hnh ca nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam T ch xem nh dõn ch, nhn mnh quỏ mc trung n ch nhn thc bin chng, y v sõu sc hn v quan h gia dõn ch vi trung Vit Nam, dõn ch v trung gn bú t nhiờn, cht ch c 16 ch: ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch iu ny c biu hin s thng nht gia th lónh o vi cỏ nhõn ph trỏch; thiu s phc tựng a s; cp di phc tựng cp trờn; cỏ nhõn phc tựng t chc; dõn ch gn vi on kt ton dõn v ng thun xó hi trờn c s ly mc tiờu c lp, thng nht, dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh lm im tng ng; quyn lc Nh nc l thng nht, cú s phõn cụng, phi hp v kim soỏt ln nhau, ng thi, bo m s ch o thng nht ca Trung ng Phõn nh rừ hn chc nng, nhim v v gii quyt tt hn mi quan h gia ng vi Nh nc v cỏc on th nhõn dõn ng lónh o Nh nc ban hnh Hin phỏp, phỏp lut nhng t chc ng v ng viờn ca ng hot ng khuụn kh Hin phỏp v phỏp lut; ng gn bú mt thit vi nhõn dõn, phc v nhõn dõn, chu s giỏm sỏt ca nhõn dõn v chu trỏch nhim trc nhõn dõn v nhng quyt nh ca mỡnh Nh nc phỏp quyn XHCN c t chc v hot ng theo Hin phỏp v phỏp lut Nhõn dõn thc hin quyn lm ch ca mỡnh thụng qua Nh nc ng lónh o; lm ch thụng qua cỏc t chc chớnh tr - xó hi nh Mt trn T quc v cỏc t chc thnh viờn; v t mỡnh trc tip thc hin cỏc quyn dõn ch theo lut nh Nhn thc y v sõu sc hn v quan h gia quyn v ngha v, trỏch nhim nn dõn ch XHCN Trc i mi, quan h ny, chỳng ta chỳ trng quyn lm ch th xem nh quyn t do, t ch ca cỏ nhõn; nhn mnh ngha v quyn li v c bn khụng c bo m trờn thc t Khc phc hn ch ú, i mi, ng ta khng nh: quyn i lin vi ngha v, trỏch nhim Quyn cng cao, trỏch nhim cng ln Nhn thc y v sõu sc hn v quan h gia dõn ch vi phỏp lut, k cng, k lut Trc õy, quan h gia dõn ch vi chuyờn chớnh ca h thng CCVS, hn ch ln nht l nhn mnh quỏ mc mt chuyờn chớnh Trong i mi, hn ch y ó c bn c khc phc Theo ú, nn dõn ch XHCN Vit Nam, dõn ch i ụi vi vi k lut, k cng; dõn ch v chuyờn chớnh, dõn ch v k lut c th ch húa bng phỏp lut v c phỏp lut bo m Mi cụng dõn u bỡnh ng trc phỏp lut Quyn ngi, quyn cụng dõn c cụng nhn, tụn trng, bo v v bo m theo Hin phỏp v phỏp lut 17 3.1.5 Nhn thc ỳng v tng minh hn v dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam vi t cỏch l giỏ tr xó hi, giỏ tr nhõn vn, minh phn ỏnh trng thỏi, mc gii phúng ngi tin trỡnh i mi, phỏt trin t nc Dõn ch XHCN Vit Nam l nn dõn ch ú dõn ch c bo m thc hin trờn mi lnh vc i sng xó hi; dõn ch c thc hin y cỏc cp, cỏc ngnh, chỳ trng dõn ch t di lờn, t c s, mi loi hỡnh c s, nht l c s nụng thụn Dõn ch XHCN l bn cht ca ch ta, va l mc tiờu, ng lc ca i mi, phỏt trin v ca s nghip xõy dng CNXH Vit Nam Ch nhõn ca nn dõn ch XHCN, lc lng to nờn cỏc giỏ tr dõn ch XHCN Vit Nam v i tng th hng nhng giỏ tr dõn ch ú l ton th nhõn dõn Vit Nam, bao gm cụng nhõn, nụng dõn, trớ thc, doanh nhõn, th h tr, ph n, cu chin binh, ngi cao tui, ng bo cỏc dõn tc, tụn giỏo, ng bo nh c nc ngoi Dõn ch XHCN Vit Nam c t chc, hnh bng nhng c ch, hỡnh thc, phng thc, th ch kinh t, chớnh tr hin i phự hp vi iu kin, hon cnh kinh t, chớnh tr, truyn thng lch s, húa Vit Nam v c lónh o bi mt ng Cng sn cú trớ tu, bn lnh, kinh nghim luụn i biu trung thnh cho li ớch ca giai cp cụng nhõn, nhõn dõn lao ng v c dõn tc Vit Nam Do ú, dõn ch XHCN Vit Nam kt tinh mỡnh nhng giỏ tr dõn ch ca giai cp cụng nhõn, ca nhõn dõn, dõn tc Vit Nam thi i H Chớ Minh, ca nhõn loi tin b v nhng giỏ tr minh thi i 3.2 NHNG NI DUNG MI TRONG NHN THC V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM THI K I MI 3.2.1 Xõy dng, hon thin Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha; i mi, dõn ch húa t chc, hot ng ca h thng chớnh tr di s lónh o ca ng - iu kin chớnh tr v ni dung thc hin dõn ch xó hi ch ngha lnh vc chớnh tr Vit Nam i mi Trong i mi, ng ta ó hỡnh thnh h thng cỏc quan im lý lun v xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam XHCN; quan im lý lun v 18 i mi ni dung, phng thc lónh o ca ng, v t chc, hot ng ca Nh nc, Mt trn T quc v cỏc on th nhõn dõn Theo ú, phi i mi cn bn, ng b, dõn ch húa ton din t chc, hot ng ca h thng chớnh tr XHCN vi hỡnh thc, bc i phự hp; xõy dng, hon thin Nh nc phỏp quyn XHCN ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn; khụng ngng b sung, hon chnh h thng phỏp lut, quy nh, quy ch dõn ch; gi vng, tng cng vai trũ lónh o, cm quyn ca ng; ng nờu gng v thc hnh dõn ch, ng lónh o bng phng thc dõn ch; i mi, dõn ch húa, tng cng hiu qu giỏm sỏt, phn bin xó hi ca Mt trn T quc v cỏc t chc thnh viờn ni dung ny, ng ta khụng nhng trung thnh vi ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh m cũn dng, b sung v phỏt trin sỏng to t tng ca cỏc nh kinh in phự hp vi nhng bin i ca t nc v thi i 3.2.2 Xõy dng, phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha - iu kin kinh t v ni dung thc hin dõn ch xó hi ch ngha lnh vc kinh t Vit Nam i mi Trong i mi, ng ta ó hỡnh thnh v c bn h thng lý lun v xõy dng, phỏt trin nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam Theo ú, nu khụng phỏt trin kinh t th trng thỡ khụng th cú CNXH, khụng th cú dõn ch XHCN; v s khụng th cú dõn ch XHCN minh, ớch thc nu LLSX lc hu, kộm phỏt trin Vỡ th, phỏt trin LLSX hin i thụng qua y mnh CNH, HH t nc gn vi phỏt trin kinh t tri thc, bo v ti nguyờn, mụi trng; thit lp quan h sn xut tin b phự hp (c quan h s hu, qun lý v phõn phi) bng cỏch phỏt trin nn kinh t th trng nh hng XHCN l c s, iu kin, nn tng kinh t, l c ch, ni dung, phng thc tt yu thc hin dõn ch XHCN v kinh t thi k quỏ lờn CNXH nc ta õy l s tr v, tip tc, dng v phỏt trin sỏng to lý lun dõn ch ca ch ngha Mỏc-Lờnin (nht l Chớnh sỏch kinh t mi ca V.I.Lờnin), t tng dõn ch ca H Chớ Minh v quan im v phỏt trin kinh t nhiu thnh phn ca chớnh ng ta bc u xõy dng CNXH Bc õy c xem l sỏng to lý lun quan trng cú ý ngha thc tin to ln, sõu sc ca ng ta tin trỡnh i mi 19 3.2.3 Xõy dng, phỏt trin nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc, thng nht a dng vi c trng dõn tc, nhõn vn, dõn ch, khoa hc - iu kin húa v ni dung thc hin dõn ch xó hi ch ngha lnh vc húa Vit Nam i mi Trong i mi, ng ta ó hỡnh thnh v c bn h thng cỏc quan im, ch trng xõy dng, phỏt trin nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc, thng nht a dng vi c trng dõn tc, nhõn vn, dõn ch, khoa hc Theo ú, phi bo m h t tng ca giai cp cụng nhõn, nhng giỏ tr tt p truyn thng hoỏ dõn tc, nhng tinh hoa hoỏ th gii gi vai trũ nn tng v chim v trớ ch o i sng tinh thn xó hi; lm cho húa thm sõu vo ton b i sng v hot ng xó hi Nh nc cụng nhn, tụn trng, bo v v bo m theo Hin phỏp v phỏp lut cỏc quyn t t tng, t ngụn lun, t sỏng to, thụng tin, bỏo chớ, quyn hng th, tip cn cỏc giỏ tr húa, tham gia i sng húa, s dng cỏc c s húa Xõy dng, phỏt trin húa l s nghip ca ton dõn ng lónh o, Nh nc qun lý; Nh nc v nhõn dõn cựng lm húa; mi cp, mi ngnh, mi c quan, n v, mi ngi u cú ngha v, trỏch nhim tham gia hot ng húa; nhõn dõn l ch th sỏng to húa, ng thi hng th ngy cng nhiu thnh qu húa; i ng nhõn ti, trớ thc, ngh s gi vai trũ quan trng trờn mt trn húa, t tng Vn húa l nn tng tinh thn vng chc ca xó hi, l sc mnh ni sinh quan trng, l mc tiờu, ng lc ca i mi v phỏt trin bn vng t nc õy l s dng, phỏt trin t tng xõy dng nn húa vụ sn ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng v xõy dng nn húa mi ca H Chớ Minh v ca chớnh ng ta thi k trc i mi, ú cú tinh thn dõn tc, khoa hc, i chỳng t cng húa Vit Nam (1943) ca ng Tt nhiờn, i mi, thc hin dõn ch XHCN lnh vc húa ngy cng c ng ta t mi tng quan mt thit vi cỏc iu kin, ni dung kinh t, chớnh tr, xó hi phự hp vi iu kin phỏt trin kinh t th trng, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN v hi nhp quc t sõu rng 20 3.2.4 Xõy dng, phỏt trin xó hi on kt, ng thun, cụng bng, an sinh, minh - iu kin xó hi v ni dung thc hin dõn ch xó hi ch ngha lnh vc xó hi Vit Nam i mi Trong i mi, cha chớnh thc xỏc nh mụ hỡnh phỏt trin xó hi mt cỏch tng quỏt nhng nhng ni dung c bn ca mụ hỡnh ú ó c khng nh on kt, ng thun, cụng bng, an sinh, minh l nhng yu t c bn lm nờn iu kin xó hi v ni dung thc hin dõn ch XHCN lnh vc xó hi Vit Nam thi k quỏ lờn CNXH õy va l s kt tinh truyn thng tt p ca dõn tc, kinh nghim quý bỏu ca th gii v nhng giỏ tr bn vng ca ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh, va l s phn ỏnh sinh ng nhng nhu cu xó hi khỏch quan ca t nc ta quỏ trỡnh i mi xõy dng CNXH, xõy dng, phỏt trin nn dõn ch XHCN Nhng thnh tu gii quyt cỏc xó hi v thc hin dõn ch XHCN lnh vc xó hi 30 nm qua ó xỏc nhn, ch trng thc hin on kt, ng thun, cụng bng, an sinh, minh l c bn phự hp vi iu kin phỏt trin kinh t th trng, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN v hi nhp quc t sõu rng 3.3 NHNG VN T RA TRONG NHN THC Lí LUN V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM THI K I MI 3.3.1 Nhng t nhn thc lý lun v dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi Mt l, mõu thun gia yờu cu bo m tt c quyn lc thuc v nhõn dõn mt mụ hỡnh t chc v c ch hnh h thng chớnh tr thng nht, tinh gn, dõn ch, phỏp quyn, hiu qu vi thc trng cũn nhiu bt cp c ch hnh v s cng knh v t chc b mỏy ca ng, Nh nc, Mt trn T quc v cỏc t chc chớnh tr - xó hi Hai l, mõu thun gia yờu cu gii quyt hi hũa cỏc quan h li ớch, bo m i on kt ton dõn tc trờn c s liờn minh cụng - nụng - trớ thc vi nhng biu hin dõn ch phi giai cp, nhõn quyn khụng biờn gii v nhng xung t v li ớch, s chi phi ca li ớch nhúm quỏ trỡnh phỏt trin dõn ch 21 XHCN Ba l, mõu thun gia yờu cu bo m dõn ch XHCN thc s l mc tiờu, ng lc ca i mi, phỏt trin t nc vi nhng bin i nhanh chúng, phc ca c cu xó hi, ú cú c cu xó hi giai cp Bn l, mõu thun gia yờu cu thc hin y dõn ch XHCN bng cỏc c ch, th ch, phỏp lut vi tỡnh trng va thiu va yu xõy dng v thc thi th ch, phỏp lut dõn ch XHCN Nm l, mu thun gia yờu cu bo m quyn cụng dõn, quyn ngi cỏc lnh vc i sng xó hi vi iu kin nc ta cũn nhiu hn ch v trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi, phỏp lut, c thự húa, phong tc v bo m quc phũng, an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi 3.3.2 Nhng t nhn thc lý lun v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi Th nht, mõu thun gia yờu cu bo m nhõn dõn tht s lm ch thụng qua hot ng ca Nh nc, ca c h thng chớnh tr v cỏc hỡnh thc dõn ch trc tip, dõn ch i din vi tỡnh trng Nh nc phỏp quyn XHCN mi bc u xõy dng, c ch kim soỏt quyn lc cha hiu qu; vai trũ giỏm sỏt, phn bin xó hi ca Mt trn v cỏc t chc thnh viờn cũn hn ch; ng cha thc s nờu gng thc hnh dõn ch XHCN Th hai, mõu thun gia yờu cu bo m nh hng XHCN, nht l bo m s lónh o ca ng, s qun lý, kin to phỏt trin ca Nh nc phỏp quyn XHCN v quyn lm ch v kinh t ca nhõn dõn vi xu hng tt yu phi tuõn th trit cỏc quy lut th trng xõy dng, phỏt trin nn kinh t th trng nh hng XHCN Th ba, mõu thun gia yờu cu bo m húa l nn tng tinh thn vng chc ca xó hi, l sc mnh ni sinh quan trng phỏt trin bn vng t nc vi tỡnh trng húa, ngi Vit Nam cũn nhiu hn ch, yu kộm Th t, mõu thun gia yờu cu bo m phỏt trin xó hi on kt, ng thun, cụng bng, an sinh, minh theo nh hng XHCN vi nhng biu hin xung t li ớch, phõn tng xó hi v nhiu xó hi phc ny sinh 22 Chng MT S QUAN IM V GII PHP NHM B SUNG PHT TRIN NHN THC V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM HIN NAY 4.1 MT S QUAN IM NHM B SUNG, PHT TRIN NHN THC V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM HIN NAY Mt l, nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam phi trờn c s nhn thc ỳng v dng, phỏt trin sỏng to ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh v dõn ch Hai l, nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam phi gn vi iu kin c th ca t nc v xu th ng khỏch quan ca thi i Ba l, nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam phi bo m dõn ch, ton din, ng b v khụng ngng nõng cao dõn sinh, dõn trớ, dõn khớ, dõn quyn Bn l, nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam phi gn vi vic i mi, dõn ch húa v hon thin h thng chớnh tr Nm l, nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam phi gn vi vic ch ng u tranh chng quan im, hnh ng sai trỏi, thự ch 4.2 CC NHểM GII PHP NHM B SUNG, PHT TRIN NHN THC V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM HIN NAY 4.2.1 Nhúm gii phỏp v t tng - i mi, nõng cao cht lng, hiu qu giỏo dc, ph bin, tuyờn truyn ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut v dõn ch cho cỏn b, ng viờn v cỏc tng lp nhõn dõn; 23 - Ngn chn cỏc biu hin lch lc ni b gn lin vi u tranh chng cỏc t tng, hnh ng sai trỏi, thự ch v dõn ch, nhõn quyn; - Nhn thc y vai trũ ca cụng tỏc tng kt thc tin, nghiờn cu lý lun v dõn ch v dõn ch XHCN 4.2.2 Nhúm gii phỏp v th ch, chớnh sỏch - Tip tc xõy dng, hon thin c ch, th ch, chớnh sỏch thỳc y dõn ch húa XHCN trờn cỏc lnh vc i sng xó hi ca t nc; - Tip tc i mi, b sung, hon thin c ch, chớnh sỏch phỏt trin i ng trớ thc, chuyờn gia lý lun; - Tip tc xõy dng, hon thin c ch, chớnh sỏch, phỏp lut bo m t do, dõn ch nghiờn cu, sỏng to v sinh hot lý lun 4.2.3 Nhúm gii phỏp v t chc thc hin - Tip tc nghiờn cu v y mnh vic thc hnh dõn ch XHCN trờn cỏc lnh vc i sng xó hi ca t nc; - Tip tc y mnh thc hin dõn ch c s v tng cng nghiờn cu, thc thi cỏc hỡnh thc dõn ch trc tip; - Tp trung nghiờn cu v y mnh vic xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn, vỡ dõn, sch, vng mnh; - Chỳ trng nghiờn cu v thc hin i mi, tng cng vai trũ lónh o ca ng, sc thc hnh dõn ch ng 24 KT LUN Trờn c s phng phỏp tip cn ton din, chnh th, lun ỏn ó phõn tớch v trỡnh by quan nim v dõn ch, nn dõn ch, nn dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch, xõy dng nn dõn ch XHCN Trong ú, dõn ch c hiu theo ngha rng vi ni dung v xõy dng nn dõn ch c hiu vi ni dung c bn Nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi l kt qu ca quỏ trỡnh i mi t duy, phỏt trin nhn thc rt phc Quỏ trỡnh ú cú c s lý lun, cn c thc tin v quỏ trỡnh ú chu s tỏc ng mnh m, sõu sc, a chiu ca nhng nhõn t nc v nhng yu t thi i Qua 30 nm i mi, ng ta ó bc u hỡnh thnh mt h thng quan im lý lun mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam S ỳng n ca lý lun ny c khng nh, kim chng bi nhng i thay cú tớnh bc ngot thc tin xõy dng, phỏt huy dõn ch XHCN v nhng thnh tu to ln cú ý ngha lch s ca t nc 30 nm qua Tuy ó cú bc tin quan trng nhng cụng cuc i mi v s nghip xõy dng, phỏt trin nn dõn ch XHCN nc ta ó v ang t nhiu cn nhn thc v gii quyt C ni dung v dõn ch XHCN v ni dung v xõy dng nn dõn ch XHCN u ó v ang ni lờn nhng nhng mõu thun phc õy l nhng lý lun v thc tin va cp bỏch va cú tm chin lc cn chỳ trng nghiờn cu, lun gii cú th to nờn nhng thay i ton din, ng b v thc cht hn cho tin trỡnh xõy dng, phỏt trin nn dõn ch XHCN nc ta Trong iu kin mi, tip tc i mi t duy, phỏt trin nhn thc lý lun v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam cn trung gii quyt ỳng n nhng mõu thun t trờn c s tuõn th quan im cú tớnh nguyờn tc v thc hin ng b nhúm gii phỏp vi 10 gii phỏp c th DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI LIấN QUAN N LUN N Nguyn Anh Tun (2012), "T tng V.I.Lờnin v thỏi ca nhng ngi cng sn i vi ch dõn ch t sn", Tp Khoa hc, Trng i hc Tõy Nguyờn, (9), tr.53-55 Nguyn Anh Tun (2012), "Vn dng phng phỏp tuyt diu ca Lờnin xõy dng v phỏt huy dõn ch Vit Nam", Tp Mt trn, (102), tr.11-15 Nguyn Anh Tun (2012), "Nhng vic cn lm xõy dng ng hin nay", Tp Mt trn, (104), tr.7-11 Nguyn Anh Tun (2012), "Xõy dng nn dõn ch XHCN theo t tng H Chớ Minh", Tp Mt trn, (106), tr.20-24 Nguyn Anh Tun (2012), "Gii quyt nhng cp bỏch v c ch, chớnh sỏch xõy dng ng", Tp Mt trn, (109), tr.3-7 Nguyn Anh Tun (2013), "Xõy dng Hin phỏp dõn ch theo nh hng xó hi ch ngha", Tp Mt trn, (114), tr.3-6 Nguyn Anh Tun, Nguyn Minh Hi (2014), "K tha giỏ tr dõn ch t sn t quan im V.I.Lờnin n t tng H Chớ Minh v s dng Vit Nam thi k i mi", Tp Mt trn, (127), tr.74-76 Nguyn Anh Tun, Nguyn Minh Hi (2014), "Dõn ch - phng thc v ng lc ca i mi giỏo dc o to", Tp Lý lun chớnh tr, (6), tr.49-54 Nguyn Anh Tun (2015), "S phỏt trin nhn thc ca ng v mi quan h gia dõn ch vi phỏp lut, k cng qua 30 nm i mi" Tp Khoa hc v chin lc ca Vin chin lc v khoa hc Cụng an, (1), tr.20-25 10.Nguyn Anh Tun (2015), "S phỏt trin nhn thc ca ng v dõn ch xó hi ch ngha qua 30 nm i mi", Tp Lý lun chớnh tr, (2), tr.66-70 11.Nguyn Anh Tun (2015), "Thc hin dõn ch v kinh t theo t tng H Chớ Minh thi k i mi", Tp T chc nh nc, (7), tr 25-29 12.Nguyn Anh Tun (2016), "Nhn thc ca ng v ni dung ton din, thc cht ca dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam qua 30 nm i mi", Tp Lch s ng, (2) tr.23- 27 [...]... Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NHẬN THỨC MỚI VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NHẬN THỨC MỚI VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1.1 Quan niệm chung về dân chủ, nền dân chủ và xây dựng nền dân chủ 2.1.1.1 Quan niệm chung về dân chủ Từ nghĩa gốc của... PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM NHẰM BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Một là, nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam phải trên cơ sở nhận thức đúng và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin,... XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN là cơ sở, nền tảng tư tưởng, lý luận của công cuộc đổi mới và sự nghiệp dân chủ hóa các lĩnh vực đời sống xã hội ở Việt Nam trong 30 năm qua 12 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA NHẬN THỨC MỚI VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.2.1 Những yếu tố thời đại tác động tới nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng. .. chiều và có nghịch chiều 14 Chương 3 NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG NHẬN THỨC VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 3.1 NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG NHẬN THỨC VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 3.1.1 Nhận thức rõ và đầy đủ hơn về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với tính cách là chế độ chính trị, hình thức. .. xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam phải gắn với việc đổi mới, dân chủ hóa và hoàn thiện hệ thống chính trị Năm là, nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam phải gắn với việc chủ động đấu tranh chống quan điểm, hành động sai trái, thù địch 4.2 CÁC NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM. .. tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ Hai là, nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam phải gắn với điều kiện cụ thể của đất nước và xu thế vận động khách quan của thời đại Ba là, nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam phải bảo đảm dân chủ, toàn diện, đồng bộ và không ngừng nâng cao dân sinh, dân trí, dân khí, dân quyền Bốn là, nhận thức về dân chủ XHCN và xây. .. chủ XHCN, xây dựng nền dân chủ và xây dựng nền dân chủ XHCN Khái niệm dân chủ (và dân chủ XHCN) được hiểu với 5 nội dung và khái niệm xây dựng nền dân chủ (và xây dựng nền XHCN) được hiểu với 4 nội dung cơ bản 11 2.1.2 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ xã hội chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ XHCN gồm các nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, dân chủ XHCN... đó, dân chủ XHCN ở Việt Nam kết tinh trong mình những giá trị dân chủ của giai cấp công nhân, của nhân dân, dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, của nhân loại tiến bộ và những giá trị văn minh thời đại 3.2 NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG NHẬN THỨC VỀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới, dân chủ hóa tổ chức,... THỨC LÝ LUẬN VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 3.3.1 Những vấn đề đặt ra trong nhận thức lý luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới Một là, mâu thuẫn giữa yêu cầu bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trong một mô hình tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống chính trị thống nhất, tinh gọn, dân chủ, pháp quyền, hiệu quả với... dung, hình thức, phương pháp phù hợp… 13 2.2.2 Những yếu tố trong nước tác động tới nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Những thành tựu, hạn chế trong bước đầu xây dựng và thực hiện dân chủ ở nước ta trong giai đoạn 1945-1985 có tác động sâu sắc đến tư duy, nhận thức của Đảng ta về dân chủ XHCN Thành tựu: Chính sách dân chủ rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay