(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

179 123 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:07

(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới(Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN ANH TUN NHậN THứC MớI Về DÂN CHủ Xã HộI CHủ NGHĩA Và XÂY DựNG NềN DÂN CHủ Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM THờI Kỳ ĐổI MớI LUN N TIN S TRIT HC CHUYấN NGNH: CH NGHA X HI KHOA HC H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN ANH TUN NHậN THứC MớI Về DÂN CHủ Xã HộI CHủ NGHĩA Và XÂY DựNG NềN DÂN CHủ Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM THờI Kỳ ĐổI MớI LUN N TIN S TRIT HC CHUYấN NGNH: CH NGHA X HI KHOA HC Mó s: 62 22 03 08 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN VIT THễNG H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh Tỏc gi lun ỏn Nguyn Anh Tun MC LC M U Trang Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu v dõn ch v dõn ch xó hi ch ngha 1.2 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu v xõy dng nn dõn ch v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha 1.3 Giỏ tr ca nhng cụng trỡnh tng quan v nhng ni dung lun ỏn trung nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN CA NHN THC MI V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM THI K I MI 2.1 C s lý lun ca nhn thc mi v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi 2.2 C s thc tin ca nhn thc mi v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi Chng 3: NHNG NI DUNG MI V NHNG VN T RA TRONG NHN THC V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM THI K I MI 3.1 Nhng ni dung mi nhn thc v dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi 3.2 Nhng ni dung mi nhn thc v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi 3.3 Nhng t nhn thc lý lun v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi Chng 4: MT S QUAN IM V GII PHP NHM B SUNG, PHT TRIN NHN THC V DN CH X HI CH NGHA V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA VIT NAM HIN NAY 4.1 Mt s quan im nhm b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam hin 4.2 Cỏc nhúm gii phỏp nhm b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam hin KT LUN DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 6 12 21 25 25 48 67 67 87 101 115 115 126 149 151 152 169 DANH MC CC CH VIT TT CCVS : Chuyờn chớnh vụ sn CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CNTB : Ch ngha t bn CNXH : Ch ngha xó hi DCTS : Dõn ch t sn LLSX : Lc lng sn xut XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Theo quy lut tin húa ca lch s, mi quc gia, dõn tc nht nh s i ti ch ngha xó hi v ch ngha cng sn Cỏch mng Thỏng Mi Nga thnh cụng, giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng ginh chớnh quyn ó ỏnh du s i nn dõn ch xó hi ch ngha (XHCN) Theo ng Cỏch mng Thỏng Mi Nga, dõn ch XHCN chớnh thc tr thnh mc tiờu, nhim v lch s ca cỏch mng Vit Nam k t cú ng Cng sn Vit Nam lónh o Khỏc vi cỏc nn dõn ch ó tn ti trc ú lch s, nn dõn ch XHCN khụng th i, phỏt trin mt cỏch t phỏt Nú khụng th t nhiờn xut hin v hon thin sau s kin giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng ginh c chớnh quyn Xõy dng nn dõn ch XHCN l nhim v lch s mi m, cha cú tin l Nhng thng trm ca ch ngha xó hi (CNXH) hin thc cỏc nc trờn th gii gn 100 nm qua ó cho thy rừ tớnh dớch dc, phc ca tin trỡnh xõy dng nn dõn ch XHCN Kinh nghim lch s cho thy, sc sng thc t ca dõn ch XHCN trc ht ph thuc vo nhn thc v hnh ng ca ng cng sn cm quyn nc ta, t nm 1986, bng vic xng v lónh o cụng cuc i mi, ng Cng sn Vit Nam tip tc th hin rừ trớ tu, bn lnh v trỏch nhim ca ca mỡnh trc nhng h trng ca T quc, nhõn dõn Vic xõy dng nn dõn ch XHCN tr thnh mt nhng mi quan tõm thng trc nhn thc v hnh ng ca ng Theo ú, dõn ch húa cỏc lnh vc i sng xó hi luụn c ng ta khng nh l mt nhng mc tiờu, nhim v c bn, trng tõm ca cụng cuc i mi T duy, nhn thc mi ca ng v dõn ch XHCN ch o quỏ trỡnh dõn ch húa i sng xó hi; v thc tin dõn ch húa li l cn c, c s kim nghim, b sung nhn thc v dõn ch XHCN v nhn thc v xõy dng nn dõn ch XHCN Di s lónh o ca ng, theo tinh thn dõn ch, i mi, 30 nm qua t nc ta ó t c nhng thnh tu to ln, cú ý ngha lch s Trong ú, thnh tu v xõy dng v phỏt huy dõn ch XHCN cú giỏ tr v ý ngha c bit Quyn lc ca nhõn dõn, li ớch ca nhõn dõn, vai trũ ca nhõn dõn, tớnh tớch cc chớnh tr ca nhõn dõn ngy cng c th hin v phỏt huy mnh m Thc hnh dõn ch, phỏt huy dõn ch tr thnh ni dung, phng thc t chc, hot ng ca c h thng chớnh tr v ca mi t chc thnh viờn Dõn ch XHCN l kt qu ca i mi va l ng lc thỳc y i mi Nhn thc lý lun v dõn ch XHCN ó cú nhiu im mi, thc tin xõy dng dõn ch XHCN ó cú nhng i thay cú tớnh bc ngot Tuy nhiờn, nhng kt qu, thnh tu núi trờn ca quỏ trỡnh nhn thc v thc hin dõn ch XHCN nc ta mi ch l bc u Trong 30 nm qua, trờn nhiu khớa cnh, quỏ trỡnh nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN cũn nhiu thiu sút, hn ch v ny sinh khụng ớt gai gúc, phc Nhiu khớa cnh ni dung v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN cha c nhn thc y , th hin s phin din, giỏo iu, mỏy múc dn n thiu thng nht hnh ng, gõy lỳng tỳng thc thi ú l thc hin dõn ch XHCN iu kin mt ng cng sn cm quyn; m bo quyn lc ca nhõn dõn, thc hin cụng bng, bỡnh ng xó hi, xõy dng ngi v phỏt trin húa Vit Nam iu kin phỏt trin kinh t th trng v hi nhp quc t; xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn, vỡ dõn; kim soỏt quyn lc, chng suy thoỏi, quan liờu, tham nhng Nhng ny nu khụng c nhn thc v gii quyt ỳng n, kp thi thỡ s l lc cn ln cho s phỏt trin t nc, s l nguyờn nhõn trc tip gõy nhng bt n v chớnh tr - xó hi, e da n s thnh bi ca cụng cuc i mi, s tn vong ca ch XHCN v nn dõn ch XHCN nc ta Thc t ang ũi hi chỳng ta phi cú nhng tng kt cụng phu trờn phng din lý lun v thc tin v dõn ch XHCN, t ú tip tc lm sỏng t nhng v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta iu kin mi Vi mong mun gúp phn tng bc gii quyt nhng cụng vic phc v h trng núi trờn, tỏc gi la chn Nhn thc mi v dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi lm ti lun ỏn Tin s Trit hc, chuyờn ngnh Ch ngha xó hi khoa hc Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch T vic phõn tớch c s lý lun, c s thc tin; ỏnh giỏ, phõn tớch nhng ni dung mi v nhng t nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam qua 30 nm i mi, lun ỏn xut nhng quan im v gii phỏp nhm tip tc b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta hin 2.2 Nhim v thc hin mc ớch trờn, lun ỏn cú nhim v: - Trỡnh by tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc v dõn ch, dõn ch XHCN, xõy dng nn dõn ch, xõy dng nn dõn ch XHCN; t ú, xỏc nh s cn thit v cỏc ni dung lun ỏn trung nghiờn cu - Phõn tớch c s lý lun, thc tin ca nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi - Phõn tớch, lm rừ nhng ni dung mi v nhng t nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta thi k i mi - xut mt s quan im, gii phỏp tip tc b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng Nghiờn cu lm rừ nhng nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi 3.2 Phm vi nghiờn cu Nghiờn cu nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi õy l rt rng ln, lun ỏn ch trung nghiờn cu nhng ni dung mi nhn thc ca ng v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta t nm 1986 n th hin qua cỏc kin ca ng, trc ht l kin i hi ng v kin Hi ngh Trung ng ng t nm 1986 n C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Lun ỏn c thc hin da trờn c s lý lun v dõn ch XHCN ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, cỏc kin ca ng, Nh nc v dõn ch, v h thng chớnh tr ng thi, lun ỏn cng k tha cú chn lc cỏc cụng trỡnh v cỏc bi vit cú liờn quan ca cỏc tỏc gi khỏc ó c cụng b v ngoi nc v dõn ch v dõn ch XHCN 4.2 C s thc tin Da vo kt qu quỏ trỡnh thc hin s nghip i mi ton din ca t nc t nm 1986 n Trong ú, chỳ trng thc tin hot ng lónh o ca ng, s qun lý ca Nh nc v s ng ca thc tin dõn ch húa i sng xó hi nc ta 30 nm qua ng thi, chng mc nht nh, cú liờn h vi thc tin dõn ch húa ca cỏc nc trờn th gii cng nh thc tin thc thi dõn ch nc ta thi k trc i mi 4.3 Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v vt lch s, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu nh: phõn tớch - tng hp, h thng cu trỳc, logic - lch s, nghiờn cu bn, so sỏnh i chiu úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn - Lun ỏn lm rừ ni hm khỏi nim dõn ch, nn dõn ch, dõn ch XHCN, xõy dng nn dõn ch, xõy dng nn dõn ch XHCN; lm rừ c s lý lun, c s thc tin ca nhng nhn thc mi v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi - Lun ỏn h thng húa, phõn tớch, lm rừ nhng nhn thc mi ca ng ta v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam thi k i mi s so sỏnh, i chiu vi quan im ca ng thi k trc i mi cng nh quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v dõn ch XHCN (theo ni dung) v xõy dng nn dõn ch XHCN (theo ni dung) - Lun ỏn phõn tớch nhng t v xut cỏc quan im, gii phỏp ch yu nhm tip tc b sung, phỏt trin nhn thc v dõn ch XHCN v xõy dng nn dõn ch XHCN Vit Nam iu kin hin í ngha thc tin ca ca lun ỏn - Kt qu nghiờn cu gúp phn cụng tỏc t tng, lý lun ca ng t ý thc v mỡnh, khụng ngng lờn phn ỏnh ỳng n, sõu sc quy lut, tớnh quy lut ca quỏ trỡnh dõn ch húa XHCN Vit Nam thi k quỏ lờn CNXH Qua ú, gúp phn cụng tỏc t tng, lý lun ca ng thc hin tt hn vai trũ m ng i vi thc tin xõy dng nn dõn ch XHCN nc ta iu kin mi - Kt qu nghiờn cu gúp phn to s thng nht v t tng v hnh ng ton ng, ton dõn ta thc hin tt hn vic phỏt huy dõn ch XHCN cng nh phờ phỏn cỏc quan im sai trỏi v dõn ch v dõn ch XHCN - Lun ỏn cú th dựng lm ti liu tham kho cho vic nghiờn cu, ging dy, hc cỏc ni dung liờn quan n dõn ch v h thng chớnh tr Ch ngha xó hi khoa hc v cỏc chuyờn ngnh khoa hc khỏc Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc cụng trỡnh ó cụng b ca tỏc gi liờn quan n lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, 10 tit 160 86 Chu Vn Hng (2012), Phõn cp, phõn quyn thc thi quyn lc nh nc a phng Vit Nam hin - v gii phỏp, Lun ỏn Tin s Chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 87 Nguyn Vn Huyờn (2015), Phỏt huy dõn ch iu kin mt ng nht cm quyn, Bn tin Lý lun & thc tin ca Hi ng Lý lun Trung ng, (23), tr.22-29 88 Trn Th Thu Huyn (2015), Xõy dng h tiờu ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin dõn ch Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, H Ni 89 Nguyn Vi Khi (1992), Bi hc v dõn ch v dõn ch húa ụng u v Liờn Xụ i mi, Tp Thụng tin lý lun, (9), tr.20-21 90 Khm Phon Bun Na Di (2014), Vn xõy dng ch dõn ch nhõn dõn Lo hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, Hc vin khoa hc xó hi, H Ni 91 Minh Khụi (2006), Mi quan h gia dõn ch v phỏp lut iu kin Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Lut hc, i hc Quc gia H Ni 92 Thỏi Thng Kim (2015), ng cng sn cỏc nc trờn th gii tn dng nh th no s tham d dõn ch tht cht quan h gia ng vi qun chỳng, Thụng tin nhng lý lun (phc v lónh o) ca Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, (5), tr.23-31 93 Bựi c Li (2010), Cn mt cng lnh xõy dng ch dõn ch nhõn dõn, ti trang: http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Can-mot-cuong-linh-xay-dung-che-do-danchu-nhan-dan-936737/, [truy cp ngy19-7-2013] 94 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 13, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 95 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 22, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 96 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 31, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 97 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 32, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 98 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 33, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 99 V.I.Lờnin (2006), Ton tp, 35, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 100 V.I.Lờnin (2006), Ton tp, 36, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 101 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 37, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 102 V.I.Lờnin (2006), Ton tp, 38, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 161 103 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 39, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 104 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 41, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 105 V.I.Lờnin (2006), Ton tp, 42, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 106 V.I.Lờnin (2005), Ton tp, 43, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 107 Bựi Th Phng Liờn (2010), Xõy dng v hon thin nn dõn ch xó hi ch ngha - yờu cu khỏch quan ca cụng cuc i mi, Tp Lý lun chớnh tr, (12), tr.40-43 108 Trang Phỳc Linh (ch biờn) (2004), Lch s ch ngha Mỏc, IV, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 109 Lờ Quc Lý (Ch biờn) (2014), i mi, hon thin h thng chớnh tr nc ta, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 110 C.Mỏc - Ph.ngghen (1995), Ton tp, 3, Nxb Chớnh tr quc gia S tht, H Ni 111 C.Mỏc - Ph.ngghen (1995), Ton tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia S tht, H Ni 112 Mn Vn Mai (1994), Nõng cao trỡnh húa dõn ch ca nhõn dõn quỏ trỡnh xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 113 Nguyn Vn Mnh - To Th Quyờn (ng ch biờn) (2010), Dõn ch trc tip Vit Nam lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 114 Nguyn ỡnh Minh (2015), Vn phỏt huy dõn ch xó hi ch ngha, ti trang: http://tapchiqptd.vn/en/tien-toi-dai-hoi-xii-cua-dang/ve-van-de-phat-huy-danchu-xa-hoi-chu-nghia/7792.html, [truy cp 27-3-2016] 115 H Chớ Minh (1995), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 116 H Chớ Minh (1995), Ton tp, 6, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 117 H Chớ Minh (1996), Ton tp, 7, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 118 H Chớ Minh (1996), Ton tp, 8, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 119 H Chớ Minh (1996), Ton tp, 9, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 120 H Chớ Minh (1996), Ton tp, 10, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 121 H Chớ Minh (1996), Ton tp, 12, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 162 122 Lờ Hu Ngha, Hong Chớ Bo, Bựi ỡnh Bụn (ng ch biờn) (2008), i mi quan h gia ng Nh nc v cỏc t chc chớnh tri - xó hi h thng chớnh tr Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 123 Lờ Hu Ngha (2013), Tip tc i mi v hon thin h thng chớnh tr nc ta hin nay: mt s lý lun v thc tin, ti trang: http://lyluan chinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/253-tiep-tuc-doi-moi-va-hoanthien-he-thong-chinh-tri-o-nuoc-ta-hien-nay-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuctien.html, [truy cp ngy 17-8-2015] 124 Lờ Hu Ngha (2013), Thc hnh v phỏt huy dõn ch qua 30 nm i mi, Tp Cng sn, (880), tr 68-74 125 Dng Xuõn Ngc (Ch biờn) (2000), Quy ch thc hin dõn ch cp xó, mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 126 Dng Xuõn Ngc (Ch biờn) (2012), Quan h gia i mi kinh t v i mi chớnh tr Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 127 Dng Xuõn Ngc Dng Ngc Anh (2015), Giỏ tr c sc, bn vng t tng ca V.I.Lờnin v dõn ch, Tp Lý lun chớnh tr, (11), tr 27-32 128 Phm Xuõn Nam (2009), Quan im ca ch ngha Mỏc v xó hi dõn s ch dõn ch v nhng t tng gn gi ca H Chớ Minh, Tp Trit hc (7), tr.32-41 129 Phm Vn Nhun (2010), ng thc s l ht nhõn lónh o xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha nc ta hin nay, Tp Lý lun chớnh tr, (8), tr.43-47 130 Trn Quang Nhip (2006), Dõn ch vi phỏt trin cng ng, Nxb, Cụng an nhõn dõn, H Ni 131 Nhiu tỏc gi (2013), Ti liu tham kho phc v nghiờn cu tng kt 30 nm i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 132 Thỏi Ninh, Hong Chớ Bo (1991), Dõn ch t sn v dõn ch xó hi ch ngha, Nxb S tht, H Ni 133 V Dng Ninh (1992), Nn dõn ch t sn v nhng kinh nghim thc tin, Tp Thụng tin lý lun, (9), tr16-19 163 134 Nguyn Quc Phm (2015), Xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam: nhng lý lun, thc tin cn lm sỏng t iu kin hin nay, Thụng tin Ch ngha xó hi - lý lun v thc tin ca Vin Ch ngha xó hi khoa hc, (46), tr.1-4; (47), tr.1-6 135 Nguyn Tin Phn (2001), Dõn ch v trung dõn ch - Lý lun v thc tin, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 136 Nguyn Vn Phỳc (2014), Phng hng v gii phỏp thc hnh dõn ch lnh vc húa nc ta hin nay, Tp Trit hc, (3), tr.3-11 137 Nguyn Trng Phỳc (2011), Thc hin dõn ch xó hi ch ngha cụng cuc i mi, ti trang: http://tapchiqptd.vn/zh/an-pham-tap-chi-in/thuc-hien-dan-chuxa-hoi-chu-nghia-trong-cong-cuoc-doi-moi/3484.html, [truy cp ngy 4-4-2014] 138 Nguyờn Phng - Trn Ngc ng (1992), Xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha v nh nc phỏp quyn, Nxb S tht, H Ni 139 Nguyn Minh Phng (2006), Vai trũ ca xó hi dõn s Vit Nam hin nay, Tp Trit hc, (2), tr.10-15 140 Lờ Minh Quõn (2011), V quỏ trỡnh dõn ch húa xó hi ch ngha Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 141 Lờ Minh Quõn (2012), Dõn ch v dõn ch húa t mt s cỏch tip cn c bn, Tp Thụng tin khoa hc xó hi, (10), tr.13-21 142 Lờ Minh Quõn (2012), V quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin nn dõn ch xó hi ch ngha thi k i mi, Tp Cng sn, (11), tr.76-81 143 Lờ Minh Quõn (2014), Nhng phỏt trin nhn thc ca ng ta v i mi h thng chớnh tr qua gn 30 nm i mi v mt s t cn tip tc nghiờn cu, Tp Cng sn, (7), tr.50-56 144 Nguyn ng Quang (1992), Mt cỏch tip cn khỏi nim dõn ch, Tp Thụng tin lý lun, (9), tr.12-15 145 Phm Ngc Quang (2010), Mt s xut rỳt t i mi nhn thc v vai trũ ca Dõn c ch ng lónh o, Nh nc qun lý, Nhõn dõn lm ch, Tp Trit hc, (9), tr.37-42 146 Phm Ngc Quang (2013), Tip cn dõn ch t giỏc rng nht ca khỏi nim, Tp Bỏo cỏo viờn, (8), tr.28-32 164 147 Lờ Vn Quang (2004), Quan h gia nh nc xó hi ch ngha v i sng xó hi dõn s, ti trang: http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyende/Nghi-quyet-Dang-va-cuoc-song/Quan-he-giua-nha-nuoc-xa-hoi-chu-nghiava-doi-song-xa-hoi-dan-su-50.html, [truy cp ngy 11-3-2015] 148 y ban Thng V Quc hi khúa 11: Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn, ti trang: http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTiet VanBan.aspx?vID=3482, [truy cp ngy - 2015] 149 Nguyn Duy Quý - Nguyn Tt Vin (2010), Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn, vỡ dõn - Lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 150 Nguyn Duy Quý (2007), Dõn ch, nhõn quyn - chiờu bi ó li thi ca cỏc th lc thự ch vi cỏch mng Vit Nam, ti trang: http://www.tapchicongsan org.vn/Home/Binh-luan/2007/2006/Dan-chu-nhan-quyen-chieu-bai-da-loithoi-cua-cac.aspx, [truy cp ngy 18-6-2014] 151 H S Quý (2014), Dõn ch, c ti v phỏt trin, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 152 H S Quý (2015), Di sn truyn thng: dõn ch hay thiu dõn ch, Tp thụng tin khoa hc xó hi, (3), tr.3-11 153 H S Quý (2015), dõn ch thc s l phng thc hu hiu qun lý v iu tit s phỏt trin, Tp Mt trn, (12), tr.60-65 154 To Th Quyờn (2012), C ch bo v Hin phỏp Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 155 Nguyn Vn Quyt (2015), Mt s lun im ca C.Mỏc v Ph.ngghen v dõn ch xó hi ch ngha v s dng Vit Nam hin nay, Thụng tin khoa hc lý lun chớnh tr, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (3), tr.98-102 156 Tụ Huy Ra, Hong Chớ Bo, Trn Khc Vit, Lờ Ngc Tũng (ng ch biờn) (2005), Nhỡn li quỏ trỡnh i mi t lý lun ca ng 1986 - 2005, 1, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 157 Tụ Huy Ra, Hong Chớ Bo, Trn Khc Vit, Lờ Ngc Tũng (ng ch biờn) (2005), Nhỡn li quỏ trỡnh i mi t lý lun ca ng 1986 - 2005, 2, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 165 158 Nguyn Vn Sỏu, H Vn Thụng (ng ch biờn) (2005), Th ch dõn ch v phỏt trin nụng thụn Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 159 Nguyn Vn Sn (2014), Vn húa chớnh tr s hỡnh thnh th ch dõn ch thi k cụng nghip húa, hin i húa, Tp Trit hc, s (8), tr.3-10 160 Phan Xuõn Sn (2011), Nhng ni dung mi v nn dõn ch xó hi ch ngha, ti trang: http://www.baomoi.com/Nhung-noi-dung-moi-ve-nen-dan-chu-xahoi-chu-nghia/122/6356209.epi, [truy cp ngy 22-3-2014] 161 Phan Xuõn Sn (2010), ng Cng sn Vit Nam vi vic gii quyt dõn ch tin trỡnh cỏch mng nc ta, in ng Cng sn Vit Nam 80 nm xõy dng v phỏt trin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, tr.968-982 162 Phan Xuõn Sn (Ch nhim ti) (2005), M rng v phỏt huy dõn ch ni b ng Cng sn, v gii phỏp, Tng quan khoa hc ti cp B nm 2003-2004, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 163 Lu Vn Sựng (2015), Hon thin th ch bo m vic thc hin dõn ch Vit Nam hin nay, Thụng tin nhng lý lun (phc v lónh o) ca Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, (1), tr.59-63 164 Phan Tõn (2013), Chuyn bin t v dõn ch v mt s thnh qu thc hin qua ỏnh giỏ t thc tin sau hn 20 nm i mi, Tp Thụng tin khoa hc xó hi, (4), tr.1-7 165 T Ngc Tn (2013), i mi cụng tỏc lý lun ca ng, ti trang: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/505-doi-moicong-tac-ly-luan-cua-dang.html, [truy cp ngy 25-8-2015] 166 T Ngc Tn ch o biờn son (2013), Nhng tranh lun mi ca cỏc hc gi Nga v ch ngha xó hi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 167 Th Thch - Nguyn Vn Quyt (2014), Xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam qua gn 30 nm i mi, Tp Trit hc, (4), tr.3-9 168 Th Thch (Ch nhim ti) (2015), Nghiờn cu, tng kt lm sỏng t nhng lý lun xõy dng dõn ch xó hi ch ngha cụng cuc i mi t nc, Bỏo cỏo ti trng im nm 2013-2014, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 169 Trn Thnh (2015), Vn dõn ch v dõn ch húa i sng xó hi - lch s v hin i, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 166 170 Nguyn Tin Thnh (2014), Nng lc cỏn b xó, phng thc hin Phỏp lnh dõn ch c s, Tp Lý lun chớnh tr, (10), tr 66-71 171 Mai Th Thanh (2012), Hỡnh thc nh nc v xõy dng dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 172 Cao c Thỏi (2014), Dõn ch xu th thi i v nn dõn ch ca chỳng ta, Tp Bỏo cỏo viờn, (11), tr.18-20 173 H Bỏ Thõm (2007), Dõn ch húa v phỏt huy ni lc, Nxb Phng ụng, Bn Tre 174 H Bỏ Thõm (2010), Di chỳc H Chớ Minh - dõn ch v thc hnh dõn ch rng rói vi bi cnh hin nay, ti trang: http://www.chungta.com/ nd/tulieu-tra-cuu/di_chuc_ho_chi_minh_ van_de_dan_chu_hien_nay-e.html, [truy cp ngy 11-6-2014] 175 H Bỏ Thõm (2010), Dõn ch tht s l trung tõm, ct t ca ch ngha xó hi, ti trang: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tracuu/danchulatrungtam cottucuachunghiaxahoi-e.html, [truy cp ngy 11-6-2014] 176 H Bỏ Thõm (2010), Vn xõy dng nn dõn ch nhõn dõn Vit Nam v ci cỏch thit ch dõn ch, ti trang: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tracuu/xay_dung_ nen_dan_chu_nhan_dan_va_cai_cach-e.html, [truy cp ngy 11-6-2014] 177 H Bỏ Thõm (2012), Nhn thc v thc hin dõn ch nh nc phỏp quyn nc ta hin nay, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (22), tr.26-30 178 Mch Quang Thng (2011), Mt s t v c ch "ng lónh o, Nh nc qun lý, Nhõn dõn lm ch" nc ta, ti trang: http://tapchiqptd.vn/zh/an pham-tap-chi-in/mot-so-van-de-dat-ra-ve-co-che-dang-lanh-dao-nha-nuoc-quan-lynhan-dan-lam-chu-o-nuoc-ta/3520.html?pageindex=657, [truy cp ngy 23-11-2014] 179 Mch Quang Thng (Ch nhim ti) (2000), Bo m v phỏt huy dõn ch ch mt ng cm quyn nc ta hin nay, K yu ti cp B nm 1999, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 180 Nguyn Vit Thụng (2013), Quan im ca ng Cng sn Vit Nam v dõn ch v thc hnh dõn ch trc v t i mi n nay, Tp Trit hc, (10), tr.3-10 181 Cao Vn Thng (su tm v biờn son) (2014), Nguyờn tc trung dõn ch cụng tỏc xõy dng ng hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 167 182 Nguyn Trung Tớn (Ch nhim ti) (2011), Vai trũ v quyn ca nhõn dõn vi t cỏch l ch th xõy dng v hon thin nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam giai on 2011-2020, Bỏo túm tt ti cp b, Vin Khoa hc xó hi Vit Nam, H Ni 183 Phm Ngc Trõm (2011), Quỏ trỡnh i mi h thng chớnh tr Vit Nam 19862011, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 184 Phm Th Ngc Trm (2006), Nh nc phỏp quyn, xó hi dõn s vi quyn v ngha v cụng dõn, ti trang: http://philosophy.vass.gov.vn/nghiencuu-theo-chuyen-de/Nghi-quyet-Dang-va-cuoc-song/Nha-nuoc-phap-quyenxa-hoi-dan-su-voi-van-de-quyen-va-nghia-vu-cong-dan-283.html, [truy cp ngy 5-3-2016] 185 Trng Thnh Trung (Ch biờn) (2011), S tht dõn ch v nhõn quyn chin lc din bin hũa bỡnh Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 186 Trung tõm Nghiờn cu Phỏt trin v H tr Cng ng, Trung tõm Bi dng cỏn b v Nghiờn cu khoa hc Mt trn T quc Vit Nam, Chng trỡnh phỏt trin Liờn Hp quc ti Vit Nam (2015): Bỏo cỏo ch s PAPI nm 2014 187 Trng Minh Tun (2012), Dõn ch xó hi ch ngha v thc hin dõn ch xó hi ch ngha theo tinh thn i hi XI ca ng, Tp Trit hc, (1), tr.3-8 188 Nguyn Thanh Tun (1999), Nhng quan im c bn ca C.Mỏc, Ph.ngghen v V.I.Lờnin v dõn ch xó hi ch ngha, K yu ti tim lc, Vin Ch ngha xó hi khoa hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 189 Trnh Quc Tun (2004), Tng quan gia ch dõn ch xó hi ch ngha v kinh t th trng xó hi ch ngha, Thụng tin Ch ngha xó hi - Lý lun v thc tin, (3), tr.6-8 190 Trnh Quc Tun (2007), T kinh nghim ca V.I.Lờnin v xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha suy ngh n tin trỡnh xõy dng nn dõn ch xó hi ch ngha nc ta hin nay, Thụng tin Ch ngha xó hi - Lý lun v thc tin, (13), tr.20-23 191 m Anh Tun (2012), Xõy dng v phỏt trin dõn ch phc v quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, Hc vin Khoa hc xó hi, H Ni 168 192 inh Quang Ty (2010), Nhỡn li quỏ trỡnh nhn thc ca ng ta v mi quan h ng lónh o, Nhõn dõn lm ch, Nh nc qun lý v kt qu thc hin hn 20 nm i mi va qua, Tp Thụng tin khoa hc xó hi, (2), tr.3-12 193 o Trớ c (ch biờn) (2009), C ch giỏm sỏt ca nhõn dõn i vi hot ng ca b mỏy ng v Nh nc, mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 194 V Vn Viờn (2005), Nh nc phỏp quyn cụng c thc hin dõn ch, Tp Trit hc, (11), tr.35-39 195 V Vn Viờn (2015), Vn dõn ch húa kinh t nc ta hin nay, Tp Trit hc, (1), tr.25-31 196 Vin Ch ngha xó hi khoa hc (2014), Nhn thc v ch ngha xó hi v ng i lờn ch ngha xó hi Vit Nam, Nxb Lý lun Chớnh tr 197 Vin Trit hc Vin Hn lõm khoa hc Nga (Hi tho bn trũn) (2009), Dõn ch: Giỏ tr ph quỏt v nhng kinh nghim lch s, ti trang: http://vanhoang hean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/dan-chu-gia-tri-phoquat-va-nhung-kinh-nghiem-lich-su, [truy cp ngy 9-10-2014] 198 Vin Khoa hc xó hi Vit Nam - Chng trỡnh phỏt trin Liờn Hp Quc (2006), y mnh chiu sõu dõn ch v tng cng s tham gia ca ngi dõn Vit Nam, Vn kin i thoi chớnh sỏch, H Ni 199 Vin Chớnh sỏch cụng v phỏp lut, Vin Nh nc v phỏp lut (2014), Mt s lý lun, thc tin v dõn ch trc tip, dõn ch c s trờn th gii v Vit Nam (K yu hi tho), Nxb i hc Quc gia H Ni 200 Vin quc t v dõn ch v h tr bu c (2014), Dõn ch trc tip: s tay IDEA quc t, Nxb i hc Quc gia H Ni 201 Vin quc t v dõn ch v h tr bu c (2014), Dõn ch cp a phng: s tay IDEA quc t, Nxb i hc Quc gia H Ni 202 H S Vnh (2011), Dõn ch - mt giỏ tr húa, ti trang: http://vhnt.org.vn/News Details.aspx?NewID=596&cate=117, [truy cp ngy 21-8-2014] 203 N.M Voskresenskaia, N.B Davletshina (2008), Ch dõn ch, nh nc v xó hi, Nxb Tri Thc, H Ni 204 c Vng (2013), Mt s lý lun v thc tin Vit Nam thi k i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni PH LC BNG SO SNH NHN THC V DN CH X HI CH NGHA Ch th nhn thc/Ni dung nhn thc Dõn ch XHCN vi tớnh cỏch l ch chớnh tr, nh nc Dõn ch XHCN vi tớnh cỏch l quyn lm ch ca giai cp thng tr Dõn ch XHCN vi tớnh cỏch l thnh qu u tranh ca nhõn dõn chng ỏp bc búc lt C.Mỏc v Ph.ngghen V.I.Lờnin - Nh nc chuyờn chớnh vụ sn kiu dõn ch cng Chuyờn chớnh vụ sn hũa - H thng chuyờn chớnh vụ sn - Dõn ch vụ sn - s - Dõn ch vụ sn - s thng thng tr ca a s; hn tr chớnh tr ca giai cp vụ ch dõn ch i vi thiu sn s búc lt - Liờn minh cụng nụng: tớnh - Liờn minh cụng, nụng v nhõn dõn rng rói cỏc tng lp lao ng khỏc - Kt qu ca cỏch mng XHCN: phong tro ca a s vỡ li ớch ca a s, giai cp cụng nhõn v ng ca nú lónh o - Ginh chớnh quyn, ginh dõn ch, tc ot k i tc ot, cụng hu húa t liu sn xut H Chớ Minh ng Cng sn Vit Nam trc i mi ng Cng sn Vit Nam i mi - Nh nc dõn ch cng hũa - Nh nc chuyờn chớnh - Nh nc phỏp quyn - Ch chớnh tr dõn ch mi vụ sn XHCN (Dõn ch nhõn dõn) - H thng chuyờn chớnh - H thng chớnh tr vụ sn XHCN - Dõn ch mi, nhõn dõn l ch, lm ch; dõn ch vi nhõn dõn, trng tr k ch ca nhõn dõn - on kt dõn tc trờn nn tng liờn minh cụng, nụng, lao ng trớ úc - Kt qu u tranh t cỏch - Kt qu u tranh t cỏch mng DCTS kiu mi lờn mng dõn tc dõn ch nhõn cỏch mng XHCN giai dõn lờn cỏch mng XHCN cp cụng nhõn v ng ca giai cp cụng nhõn v ng Cng sn lónh o nú lónh o - Chng s phn khỏng - Chng k ch ca nhõn dõn; ca bn búc lt; chng thự chng tt c nhng gỡ c k, h hng; chng bn cựng, lc trong, gic ngoi, quan liờu, hi l, kiờu ngo, thúi hu, ch ngha cỏ nhõn, quan quen, tõm lý lc hu liờu, hi l 169 - Dõn ch XHCN: cụng nhõn, nụng dõn th, trớ thc XHCN - Trng tr bn thự ch; hn ch dõn ch i t sn, tiu t sn - Kt qu ca cỏch mng XHCN v QHSX, khoa hc k thut v t tng, húa; trng tõm l quc hu húa, hp tỏc húa - Chng s phỏ hoi ca cỏc th lc thự ch; xúa b s hu t nhõn, kinh t hng húa - Dõn ch XHCN:bn cht giai cp cụng nhõn, tớnh nhõn dõn, tớnh nhõn loi, tớnh dõn tc sõu sc - Trng tr, hn ch dõn ch i vi nhng t chc, cỏ nhõn phm phỏp - Mc tiờu, ng lc ca i mi, phỏt trin; bn cht ca ch XHCN - Chng trung quan liờu, bo th, dõn ch hỡnh thc, tham ụ, tham nhng, li ớch nhúm; chng din bin hũa bỡnh Ch th nhn thc/Ni dung nhn thc Dõn ch XHCN vi tớnh cỏch l c ch, nguyờn tc t chc hot ng cng ng Dõn ch XHCN vi tớnh cỏch l giỏ tr xó hi, giỏ tr nhõn vn, minh phn ỏnh mc gii phúng ngi C.Mỏc v Ph.ngghen Tp trung dõn ch - Liờn hp xó hi ú s phỏt trin t ca mi ngi l iu kin cho s phỏt trin t ca tt c mi ngi - Nh nc chuyờn chớnh vụ sn theo hỡnh thc dõn ch cng hũa va lp phỏp, hnh phỏp, dõn bu v cú th b bói - Nhõn dõn lm ch t liu sn xut; xúa b khỏc bit giai cp, bo m cụng bng, bỡnh ng xó hi, t sỏng to, phỏt trin ton din - Giai on u cũn du vt phỏp quyn t sn V.I.Lờnin - Tp trung dõn ch - T phờ bỡnh, phờ bỡnh; kim kờ, kim soỏt, t tr, t qun - Ton dõn qun lý nh nc, xó hi; nhõn dõn t bu c, bói i biu ca mỡnh - Mi ngi lao ng cho mỡnh; xúa b c s kinh t, chớnh tr, xó hi ca ỏp bc, búc lt, s bt bỡnh ng, thự ch dõn tc - Dõn ch gn phỏp lut, c thc hin trờn thc t - K tha, phỏt trin giỏ tr dõn ch t sn v dõn ch gp triu ln dõn ch t sn H Chớ Minh - Dõn ch trung - T phờ bỡnh, phờ bỡnh; on kt, khoan dung, thng lng dõn ch, thng nht hnh ng - Dõn l ch, dõn lm ch, mi quyn hnh, lc lng u ni dõn; quyn gn lin ngha v; dõn ch tht s, rng rói, trit - Nh nc phỏp quyn ca dõn, dõn, vỡ dõn - Kinh t nhiu thnh phn, cụng t u chiu c, ch v th u cú li; ngi lao ng lm ch TLSX, qun lý, phõn phi bng nhiu hỡnh thc - Nhõn dõn cú i sng vt cht y , tinh thn vui mnh; húa dõn tc, khoa hc, i chỳng; húa soi ng cho quc dõn i; cng ng xó hi, giai cp, dõn tc bỡnh ng, on kt, giỳp cựng phỏt trin 170 ng Cng sn Vit Nam trc i mi ng Cng sn Vit Nam i mi - Tp trung dõn ch (thnh trung quan liờu, bao cp) - ng lónh o, Nh nc qun lý, Nhõn dõn lm ch (ng bao bin lm thay; Nhõn dõn lm ch th) - Tp trung dõn ch: ng lónh o, Nh nc qun lý, Nhõn dõn lm ch - Dõn ch phỏp quyn: th ch húa thnh h thng quy ch, quy nh phỏp lý - Dõn ch XHCN - bn cht ca ch , l mc - Nhõn dõn lm ch tiờu, ng lc ca i th, lm ch ton din: mi, phỏt trin kinh t, chớnh tr, xó hi, - Dõn l ch, lm ch; dõn húa; lm ch thiờn ch húa cỏc lnh vc i nhiờn, xó hi, lm ch bn sng xó hi, tt c cỏc thõn; lm ch phm cp, cỏc ngnh, ú vi c nc, mi a chỳ trng dõn ch phng, mi c s kinh t, dõn ch t c s - Hp tỏc húa, th húa, - Dõn ch húa gn lin cao giỏ tr xó hi, li phỏp quyn húa, th ch ớch xó hi húa, hin i húa ( mc lý tng, hon - Bo m quyn ho nhng khụng cú sc ngi, quyn cụng dõn; sng thc t) quyn i lin ngha v; hi hũa giỏ tr giai cp, dõn tc, nhõn loi ca dõn ch BNG SO SNH NHN THC V XY DNG NN DN CH X HI CH NGHA Ch th nhn thc/Ni dung nhn thc C.Mỏc v Ph.ngghen V.I.Lờnin - Ginh chớnh quyn (ginh dõn ch) - Ginh chớnh quyn, xõy - Xõy dng nh dng nh nc CCVS nc CCVS kiu kiu dõn ch cng hũa C s, iu dõn ch cng hũa - Xõy dng h thng kin chớnh ng ca giai CCVS ng cng sn tr v thc cp cụng nhõn lónh o theo nguyờn tc hin dõn ch lónh o theo trung dõn ch chớnh nguyờn tc - Bo m thc hin dõn tr trung dõn ch ch vi a s nhõn dõn v - Bo m thc hin dõn ch i vi nhõn dõn lao ng v trn ỏp bn ỏp bc, búc lt H Chớ Minh - Ginh chớnh quyn, xõy dng nh nc dõn ch cng hũa (nh nc phỏp quyn) ng Cng sn Vit Nam trc i mi - Xõy dng nh nc CCVS kiu cng hũa - Xõy dng nh nc Cng hũa XHCN XHCN Vit Nam thnh nh - Xõy dng h thng nc phỏp quyn XHCN CCVS t chc, hot ng - i mi, dõn ch húa t chc, theo nguyờn tc trung hot ng ca h thng chớnh tr dõn ch; ng lónh o, XHCN trờn nguyờn tc nhõn dõn lm ch, Nh trung dõn ch; c ch ng nc qun lý lónh o, Nh nc qun lý, - Xõy dng ch chớnh tr dõn ch mi, dõn ch nhõn dõn ng lónh o, Nh nc qun lý theo nguyờn tc dõn ch trung - Bo m thc hin chuyờn chớnh, trn ỏp bn - Bo m thc hin dõn quyn lm ch th ca ch rng rói vi nhõn nhõn dõn lao ng v ỏp bc, búc lt dõn v chuyờn chớnh, trng tr nhng lc lng trn ỏp k ch ca nhõn thự ch, ỏp bc, búc lt dõn 171 ng Cng sn Vit Nam i mi nhõn dõn lm ch - Bo m quyn lm ch ca nhõn dõn v trng tr nhng t chc, cỏ nhõn phm phỏp Ch th nhn thc/Ni dung nhn thc C.Mỏc v Ph.ngghen V.I.Lờnin H Chớ Minh - Phỏt trin kinh t nhiu - Trong iu kin cú thnh phn, nũng ct l - Lc lng sn chin tranh: cụng nghip kinh t quc doanh v xut cụng nghip húa, cụng hu húa, hp kinh t hp tỏc C s, iu kin kinh t hin i trỡnh tỏc húa; qun lý trung - Phỏt trin cụng nghip, nụng nghip hin i thng nht v thc hin xó hi húa cao - Xúa b t hu t - Trong iu kin hũa - Mi ch trng, k dõn ch kinh t sn v t liu sn bỡnh: cụng nghip húa, hoch sn xut, tiờu xut, thc hin phỏt trin kinh t hng dựng phi dõn ch cụng hu húa t húa nhiu thnh phn trờn - Phõn phi theo lao nn tng ch cụng hu ng l ch yu, gii liu sn xut i vi nhng t liu sn quyt hi hũa cỏc quan xut ch yu h li ớch 172 ng Cng sn Vit Nam trc i mi ng Cng sn Vit Nam i mi - Xõy dng nn sn xut ln XHCN, cú k hoch (phi th trng), trung, thng nht vi c cu hp lý, u tiờn phỏt trin cụng nghip nng - Xõy dng, phỏt trin nn kinh t th trng nh hng XHCN (nn kinh t hng húa nhiu thnh phn hnh theo c ch th trng cú s qun lý ca Nh nc di s lónh o ca - Thc hin cụng nghip ng Cng sn) húa XHCN (nhim v - Cỏc thnh phn kinh t bỡnh trung tõm ca c thi k ng; kinh t nh nc gi vai trũ ch o quỏ lờn CNXH) - Phỏt trin quan h sn xut XHCN (tp th, quc doanh); phõn phi bỡnh quõn, chỳ trng li ớch th, li ớch xó hi - Cụng nghip húa, hin i húa gn vi kinh t tri thc, bo v ti nguyờn, mụi trng - Phõn phi theo lao ng l ch yu; gii quyt hi hũa cỏc quan h li ớch Ch th nhn thc/Ni dung nhn thc C s, iu kin húa v thc hin dõn ch húa C.Mỏc v Ph.ngghen Thc hin cỏch mng t tng, húa: - Gii phúng t tng, tinh thn, bo m t t bỏo chớ, t sỏng to - on tuyt trit vi t tng c truyn V.I.Lờnin H Chớ Minh Xõy dng, phỏt trin nn húa vụ sn: - Thõu thỏi tt c tri thc húa ca nhõn loi, nht l giỏ tr húa t sn - Xúa mự ch, nõng cao dõn trớ; giỏo dc ch ngha cng sn - Bo m t sỏng to Xõy dng nn húa mi: - Vn húa vi tớnh cht dõn tc, khoa hc, i chỳng; húa soi ng cho quc dõn i - Xõy dng i sng mi; giỏo dc o c cụng bc v o c cụng dõn - Giỏo dc ch ngha Mỏc-Lờnin, phỏt huy tinh hoa dõn tc, tip thu tinh hoa nhõn loi - Bo m t t tng, ngụn lun, sỏng to - Xõy dng ngi mi XHCN 173 ng Cng sn Vit Nam trc i mi y mnh cỏch mng t tng húa, xõy dng nn húa mi XHCN: - Vn húa vi ni dung XHCN v tớnh cht dõn tc, tớnh ng v tớnh nhõn dõn; phỏt huy giỏ tr húa Vit Nam, tip thu minh nhõn loi - Bo m nn tng ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng lm ch th; - Xõy dng ngi mi XHCN phỏt trin ton din cú cuc sng th v cỏ nhõn hi hũa, phong phỳ ng Cng sn Vit Nam i mi Xõy dng nn húa tiờn tin, m bn sc dõn tc: - Vn húa thng nht a dng, thm nhun tinh thn dõn tc, nhõn vn, dõn ch, khoa hc - Bo m nn tng ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, giỏ tr tt p ca dõn tc v tinh hoa húa nhõn loi - T t tng, ngụn lun sỏng to, tip cn, hng th giỏ tr húa - Xõy dng ng b mụi trng húa, th trng húa lnh mnh - Vn húa nn tng tinh thn ca xó hi, va l mc tiờu, ng lc ca i mi, phỏt trin bn vng Ch th nhn thc/Ni dung nhn thc C s, iu kin xó hi v thc hin dõn ch xó hi C.Mỏc v Ph.ngghen V.I.Lờnin - Xúa b ỏp bc búc lt, nụ dch dõn tc - Thc hin cụng bng, bỡnh ng xó hi, t lp hi - Thc hin ngha v lao ng i vi mi ngi - Xúa b dn s khỏc bit gia thnh th v nụng thụn - Thc hin giỏo dc cụng cng v khụng mt tin cho tt c tr em - on kt, bỡnh ng dõn tc; bỡnh ng nam n - Cng c liờn minh cụng nụng v cỏc tng lp lao ng khỏc; phỏt trin cỏc t chc chớnh tr - xó hi, nht l cụng on - Bo m vic lm, bo h lao ng, ch ngh ngi, bo him xó hi, bo m nh cho ngi lao ng - Bo m ch chm súc sc khe ton dõn; giỏo dc ph thụng, bỏch khoa khụng mt tin cho tr em di 16 tui v bo m giỏo dc thng xuyờn cho nhõn dõn H Chớ Minh - on kt ton dõn tc, cng c liờn minh cụng nụng v lao ng trớ úc - Chớnh sỏch phự hp vi mi giai cp, tng lp xó hi, nht l tr em, ph n, thng bnh binh, gia ỡnh lit s, ngi cú cụng vi cỏch mng - Bo m cng cú cụng n, vic lm, cm n, ỏo mc, hc hnh, m au cú thuc - Xõy dng nn giỏo dc mi tin b, dõn tc, dõn ch, khoa hc, i chỳng 174 ng Cng sn Vit Nam trc i mi ng Cng sn Vit Nam i mi - on kt, liờn minh cht ch cụng nụng trớ thc XHCN - Chm súc chu ỏo thng bnh binh, gia ỡnh lit s, ngi cú cụng vi cỏch mng; thc hin cỏc chớnh sỏch xó hi bo m nhõn dõn cú i sng minh, hnh phỳc - Bo v b m, chm súc tr em; thc hin bỡnh ng nam n - Phỏt trin y t, a cụng tỏc y t n tn c s - Ci cỏch giỏo dc, phỏt trin nn giỏo dc XHCN ton dõn, ton din - on kt ton dõn tc, bo m ng thun trờn nn tng cụng nụng trớ thc - Chớnh sỏch xó hi phi t ngang hng, ng b vi chớnh sỏch kinh t; tng trng kinh t gn vi tin b, cụng bng xó hi tng bc phỏt trin - Chớnh sỏch xó hi vỡ ngi phự hp tng giai cp, tng lp, thnh phn xó hi v phự hp vi bin i ca c cu kinh t, c cu xó hi - cao vai trũ t lc, t ch ca mi ngi; chỳ trng xó hi húa, cng ng trỏch nhim, Nh nc v nhõn dõn cựng lm, bo m an sinh xó hi, an ton xó hi cho mi ngi
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, (Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, (Luận án tiến sĩ triết học) Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay